Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1872

daardor hebben ook voor het Tnderland offeren Door dit middel doet ieder zijn plicht zonder na leel fao zjJH huKgezia té berokkenen MoKeii de patroons dit plan nnnvnten en ik houd er m f Ver ekerd van I dat geen Fransehmaii zich diaitegen veraetten zal Mugen de ngiteriag en de ationftle Vergadenng zich hajistea op hareO ateun aan deze en uaerdere iiderlandsli ïeiide opwellnigeB te geven en zander twyfel zal er in de geheele besobaaf le werrid dan niet éin watdeiikend eu meneolilievend giivi gevonden worden die niet van ganscher harte wensohen zou 4lat de vereende pogingen van rof eering en natie met den besten uitslag bekroond mq an worden B E L O I £ Wg ontvingen zegt de Injéfoiilaiiee het rapport des hecren de Harrne opgpiiianki namens de centrale seoue der kamer van vojksvertegenwoordigers belast met iet oiiderzosk van het voorstel des hecren ïunck betredende het verplicht onderwijs Dit rapport be ia niet minder dan OS bladüqden l e inhoud was reed eeuigermate bekend geworden tengevolge an de indiscretie van de dcrieale pers Ofsoboon de conclusien reeds publiek domein zgn geworden verdient het tooh ten volle te worden gelezen en uiettojenstaaiide de centrale sectie het beginsel dat in dit TooEStei venat is bestrijdt is het de aandaebt der roor t inders van het verplicht onderwgs ten Tolle waardig aangezien er even zonderlinge als nuttige iniicbtiogen in voorkomen De ceptr de afdeelinK ia ran meening dat verplicht onderwys in België iiiat neodig ie t e rapporteur is van gevoelen dat 4b onkuDtk in België kan worden bestreden zonder lat meu tot dwang de toevlucht behoeft te nemen Ja lelfs gemakkelyker d in door dwang Hij et in het behoud van het godsdienstig karakter van hel lager onderwijs in de wet van 184S en in de otwikkeling van de reglementen der tocht op de aabolen de beste middelen om de onkunde legen tê ga n Aan het onderzoek in de section hebben deelge Mleii teven ea veertig van de honderd vier en Iwiutif vertegenwoordigers De Indépendaitce verWast zieh over sen dergelijk plichtverzoim waar het nik erne gewiebtige qucstie geldt Het npport van den heer van Haerne Is in twee deeleo gesplitst ea wel 1 de orgaitisatle van het erplieht onderwys in de verschillende binden waar het beginsel ia toegepast eu 3 eene beschonwing over da wezenlijke waarde van dit beginsel natuurlgk U jd volgens de tieoswijie van den rapporteur ter ql efHdëiyk een vrrgel kinf ii gemaakt tuésehen den toest iHd in België en dien in de tanden waar het verplicht onderwijs is ingevoerd üaaraa komt hjj tot da flonchisie dat verptieht onderwüs zuoals het gefiwoHileerd is in het voorstel bfi de kamer innUend door de Brigisehs wetgevende macht biet bu worden goedgekeurd Dt Ini eiSaHee vraagt of men hieruit mag aHeideu dat ikare hel beginsel anders geforuinleerd het de goedkaoring der eeatrale sectie zon hebben weggedragen DUITSCHI AWD Gial r n 5 dexer heeft de katliolie e Vulkapartü haar progr iwua op nbaar gemaakt zoo wordt uit Muuchen gemeld lu de hoofdzaak komt dit programma hierop nedrr l e p irtüj verlangt volle vrijheid op poaitief ehrist gkep en oonatitutioiieiilen grondtUg en het genot rODb perkte reahteu den staatsbiirgen toegekend toft Tppr zich als voor anleren Op het gebied der buiteulaiidsche staatkunde verlangt zy d t de grondwettige zclf tandigheid van lïei nen zal worden gehandhaafd de paiiij wil een op vryzinnigen grondslag geiestigd federatief Duitsohlaud vry eq onafhankelijk ten aanzien raa het buiteulaiid zoo mede in zijn inwendige samenstelling Uitgaaiifle n het beginsel vnn vr heid voor allen verwerpt zy alle onrechtmatige beperking zooHA van individuen als van gan olie staten en uit dj ea hooide ia zq gekant tegen alle veruvenngspolitiek Op het gebied der binnenlandsohe staatkunde en in de raornaaaite plaats op godsdienstig terrein beoogt de k tholicke volkspartij dnt gelijke rechten óllen wordrn geivnurmrgd aan de christelijke kerknnooteohappen wrlke door den st iat zyn erkend en 3 deze zich op godsdienstig gewed geheel vrg zullen kannen bewegen Zg is tegen elke inmeaging TBD den staat ten deze hoe ook genaamd en verlangt volledige vrgheid dfr godsdienstoeffuiiig In verband hiermede eischt zg dat volledige zeUatandigheid zal worden geschonken a in de katholieke kerk ten aanzien van het stichten en beheeren Tan inrichtingen van opvoeding en weldadigheid ea het beheer vnn hare go deren zoomede het recht rau vereeniging ten behoeve van alle door de kerkelgke autoriteiten erkende geestelijke orden en vcreenigingen Wijders eischt de volkspartij dat de staat niet het nitsjnitcnd toezicht iiitoefene op de aoholcQ maar dat het onderwijs geheel vrij zal zgn Wat de ataatsbttigerlgke rechten betreft verlangt de pnrtg 1 fieaohernriog en zekerheid ran persoon en eigendom 2 Vrgheid van drukpers 3 Algeineeiie reclitstreeksche vei4 iejdn n met geheime sterainii Aan de rolksvertegenwoordigers zullen reis en verblijfkosten worden toegekend Op oeconomisch gebied verklaart de partij ziob zeer bepaaldelgk tegen het ia inde leger Zg verlangt dat doortastende maatregelen zuUea worden genomen tot vermindering der lasten van het volk gelgkmatiger verdeeling der belasting na voorafgaande grondige herzienbg vooral wordt aangedrongen op het belasten der grsote kapitalen alsmede op Jiet doen ran pogingen am de sociale quaestie op chnstelgken grondslag tot oploeeiiig te brengen wgders worden gevnagd doortastende hervorming der wetgeving in het algemeen eu inzonderheid van die wetten waardoor de maatsohnppelgke toestand wordt beheerscht welke hervormingen behooren uit te gann ran de beginselen der christelijke zedeleer hervorming ran het kiesstelsel regeling der wettelgke bepalingen op de uitoefening der verschillende rakken van nijverheid volle autonomie iar gemeente en opheffing der verplichte armenverzorging roor de gemeenten De katholieke rolkspartij verlangt dat op elk gebied van het staatkundig en maatsohappetgk leven een gematigde roorvitgang uitgaande vaa cbristelpe beginselen worde gehuldigd Het politieke ideaal waarnaar zg streeft ie de vestiging van een christeUjken staat op positief katholieke grondslagen deze staat kan slechts wolden opgericht wanneer na het voeren van een gednohten strijd tegen de rerderfelgke beginselen ran het libendiame deze aartsrgand ran alle ware rrijheid zal zgn ten onder gebrwht eerat wanneer dit werk ia renriobt kan het groote doel worden bereikt ZWITSEBLANO uu Frankfort wordt hst rolgende gemeld Gedurende vier weken heeft de kantonnale raad ran Zurieh zieh oaladig gvhoudco met het benUkl Isgen orer d vet óp het omlerwijs Pe raad i daarbij uitgegaan ran dit standpunt dat de bedoelde wet in brèedelen zls dan tot heden het geral ia meet berusten i deaiocraiiaehe beginselen Wat betreft de bepalinf en op het lager oBderw deze tgu inderdaad in menig opzicht door den ktkituDoalrn raad rerbeterd Vooreerst tal het enéerwtj op de btgere scholei a i j langer worden roortgezet d in rulgeu de rroegere wet geschiedt de bezoldiging der onderwar op de rolksscholen zal worden rerbeterd er zal worden opgarisht een zoogenaamd teohnioum naar het voorbeeld der in Duitsohbnd ran dien aard beetaaodr inrichtingen de gymnasite en d hoogere baigersohoien zullen wgiigjngeD ondergaan in het beUng ran het onderricht zoodat zg in den rolsten zin des woorib zullen mogen worden beechouwd sla roorbeieidingsMholiin roor het hooger ondeiwga Hetgeen ten aanzien ran het hooger onderwjja is aiogenomen zal niet soo gaaf weg als verbetering daarvan worden beschouwd llat de privileges aan dis inrichting en aan haren senaat geschonken worden gencht vemuderd te zgn dat zou zelfs een minder demooratiach gerind lichaam dan de kantonnale raad van Zurieh volmondig erkennen De raad wenscht dal de universiteit niet gelijk thans boven bet volk itA alsan maar dat zij met bet volkaleven rechtstreeks in verband zal worden gebracht Dit doel zal de raad op de rolgende wgze iraohteu te bereiken t rooreerst zal de kweeksehool voor onderwgzera thans te Kusnaoht geveatigd in de universiteit wonlen opgenomen ten aaden zal dit insgelijks geschieden met de veeartsengsehool De senaat drr universiteit ia zeer tegen dit plan ingenomen Zijn eenige hoop om dien slag te zien afweren is dat het volk de wet zal afkeuren wanneer die bg het reftmiium daarover in Uatate instantie uitspraak zal doen BINNENLAND Gouda 13 Febbuaw 7 Vernam men uit reraobeideue gemeenten van ons raderhtnd berichten van eene locale frcstviering op 1 April aanst in onze gemeente vernam men tot nog toe niets daarvan Met groot genoegen zien wg daarom onder onze advertentién eene van eeue Commissie uit de Weer baarheid alhier die alle stailgenooten uitnoodigt de feestviering in once gemeente op 1 April te bespreken Wg hopen dut n lcn gehoor zullen geven aan die roepstem Wij hupen dat onze stadgeiiooien tóiwefe zullen ook iets over te hebben om dien dag wal Igk te gedenken Wg hopen en wg twgfelen er niet aan of Zatenlag aansi zal eene feestriering geoigaoiseerd worden Gauda waardig Wg herinnensn aan belanghebbenden hunne rerplichting om hunne maten ea gewichten te doen narüksn Het kantoor wordt gebonden op de werkdagro uitgezonderd Donderdag en Zaterdag Tan ï tot 3 Uur tdt It Maart voor gewichten en ellen en ran 18 Maart tut It April roor m tea roor natie en droi e waren Uit Boskoopsohrgftmendd 11 Febr i Derolksroorlezingen die alhier gehouden worden orer de vaderlandsche geschiedenis en wel bgzooder over de aapleiding tot en de eerate jnren Van dtln Mr Ufièh Spniije worden itreda druk berocbt sf Ugkhaar met verl belangstelling aangehoord Voor de plaatselijke feestvieri ig Op 1 Afril aanat hrbbeu zich een twintigtal ingezetenen tut eene feestcommissie vereenigd Aa op i fh dag kd bistupische feit van 1 April 1672 te nerdeukeii Aan de ingezetenen wordt eene circulaire road ezonden waarin bet feestprogr imma is opgenomen n van hrn giften worden gevraagd om het te kunnen uftrocfen Het behelst onder meer ook een schoolfeest roor alle kinderen der hier bestaande scholen Het beatnar der feestoomraiaaie bestaat uit de heereo A Koster Mzn roorzitter H L Kohier sastwtarm en Haaraehidk penningmeester Te Ammerstol zijn in de afgeloopen week ter markt gebracht 16 nieuwe of wir terzalmen wegende ran 10 tot S7 halve kUogr nriii T a M i 1 7B per küop Bg beslnit van den 8 Febr jl isiloardefleJep SUUn in de pror Zuid Holhind bepaald 1 da de uitoefening der jaohten op walerwdd opgenoemdin art 16 der wet ran IS Joni 1857 wordt gesloten met iltioo Maart a e 2 dai de uitoefening ran het weiapel ran kwartelen mei iteokgam f vliegaat is toegelaten van den April a t to en met den I3 Juli da irannvolgende doch dat hM rliegnet in geen geral tot hei tirasseeren Tin kwartalen mag worden gebruikt t dat de risieherlj de binnenwateren waaronder ook warden rerMaan ririeren door sluizen afgefloten zal jn gas olea aUia Maart 1D7S tot ea laet 18 Mei daaraaaVolgmdfl Met aitzonderinir ran het rissehen naar mi sa paling hstgeefl ook gedurende den gesloten riseh t door middel ran ftiiken aalkorreK ahehanfl Il dobbers zoomede door peuren wordt rrggclaten 4 dat het rtssehen toet knilnetten waaronder ook behoanm anlerkuilsn en staalboomen ran I Apriltat en met IB Jani a k is rerhodeii 5 dat da kooiliedeg hunne kooieenden moeten opilaiten of m hokken van den 8 April tot en met den 4 Hei ett an den 16 inli tot de opening der jathl Of waterwUd Uit Utreoht neldt men Tengevolge van hat buitengewone zachte wiatwweder wordt zoowel door den landman als door hoveniers op hunne landen in en om deze gcmeeiita allerwegen veldBrbei4 rerrioht a grond is zeSF rochtig maar handdbaar da i eilanden staan oud uitwuntend en het jonge ree bevindt lieh reeds rqor een groot deel in de weide Binnen een nmr da eo rertrekken we4er ee i der tigtal korporaalstilulair ran het Inslmetie Batayon te I ampen naar de rerschiUende re menten looMl men spoedig eene oproeping rafi Jongelingen roor genoemd Bataljon kan tegemoet zien Voor den nieuwen cursus van de Ailltaire Ao ai mie te Brrda welke in September ral geopend wor len zijn 101 plaatsen open en hebben slechts 17 oandidnten zien aangeboden Uit Amsterdam meldt men ran 9 Febr i De Arrond tUohtbank Sde kamer heeft heden morgan iji spraak gedaan in de zaak ran den heer B J F Bahlinnnn tegen zijn zonen de heeren H A en S W Bahimann By breedvoerig gemotiveerd vonnis is aan den eiseber zijn vordering strekkende tot ontbinding der op 13 Juli 1870 tusschen partgen aangegane vennoütschap ontzegd met bepaling dat daar het hier geldt een zaak tusschen ren vader en ryn kinderen die geacht moeten worden éin beUng te hebben iedere party l aar kosten zal diagen Hrt veertiefidaagich tgdsolirift op t gebied van geschiedenis en staatkunde f eiitrld 0 te EeuK is ihana zgn tweeden jaargang ingetreden Onder toezicht van zgn w ikkeren redacteur den heer H Tiedeman heeft het zich een plaai e mogen veroveren iu de Btrapathi rtn dat deel van het beschaafd publiek dat behoefte had aaa een verkwikkelijkeu Inidilentenn tMaacheo de vaak wat dorre soms wat hoog rliegtode dïkwgls ungenUltiare maandwerken en de al te luèhtige en rluohtige dagbbid litteratuar De eerste aflevering roor dit jaar bevat hydragen ran de heeren prof ran der Wück Init gen Knoop Buys Dr P L MliUer profeaaor H Kern Dr J ran Violen n doet dus alles goeds ran de rolgende Terwachten Aan de Arnh Ct meldt men uit Apeldoorn Z M de Koning wordt den Maart aaniitaande weder op het Uy rerwacht om ar reertien dagen i drie weken te vertoeven De heer Mger afgetreden Gonvemenr Generaal m Nederhmdschlndié ia met de Frsniche mail te Marseille aangekooea Het bostnur ran het Algemeen NoderI Werk liedenVerbond heeft de rolgende circulaire verzonden aan alle Vak en Arbeideravereeuigingeo b nnen Nederland Op den tf December 1870 was te Bot enIara eene vergadering belegd rour Bestuurdereo ran Arbei der Vereenigingen in Nederland met bet di l om een Bestuurdersbond binnen Nederland op te Richten Op die vergadering door een groot aantal Bestnnfderen van de verschillende toenmaals in Kederbnd bmtaande vereenigingen rertegenwoordigd werd een tweede roorstel ter tafel gebracht om in plaats rn een Bestanrdenbond een Aleemeen Nederlandsch Werklieden Varbond op te rvihten ten einde daardoor san eene door allen lang garuelde behoefte t roldoen tot betere ea meer garegeUe samenwerking tusschen de rerschillende inNed land heataande rereenigingen en on op beiere en meer aidoende wgze de algemeen beUngrijke vraagstukken op het gebied ran de arbeidersbeweging te kunnen bespreken de middelen tot genezing en het uit den weg mimen der kwalen te kunnen aanwenden eu aan di middelen op krachtige dus meer afdoende iryze Bttroerlng te kunnen geren BslMeH het gezegd te worden dai de geheele rcrgaderiug de behoefte diUrtoe erkemiAide onmiddeltgk tot die oprichting besloot weshalve zy eene Comaisaïe benoemde om san dat plaa verdere nitroeriag te geven en een reglement te ontwerpen Die Coipmissie kweet ieh ra h ar ci t xt gemakkelijke tank en ri p tegen H en SQ Oct 1871 op died da rennhi Ieode vereenigingen op om hare rertegeuwooriligdK te zènlM ten einde het aiitwrir reglement te oehaudelén en daarna het rérbood te constitueeren Weder waren op die retgadering te Utredt pkouden de oudste en roornaamste rcreeqigingp in Nederland rertegrnwoordigil en werd na behan deUog ran statuten en reglement tot de oIRciêele oprirhtiag ran het Nederiandsch Werklieden Verbond beslolen eenige afgevaardigden luuldeu laat van hunne rereenigingen om zie onmiddellgfc aan te s uilenj anderen niotstte d aiurvr rsn hunne ereeitigiiigen eerst nog nader rappovi inwinnen velen dier bedoehte rereenigingen sloten zich bUer aan doeh van reien wachten wg iHiter qog een beabiit Op die rergadeilog wenl tevens besloten om de Bestuurdersvereenigiiig la Amsterdam te machtigen en te verzoeken hel Centraal Bestuur te kiezen uit 4a te Amsterdam aangesloten vereenigtugeo Aan eene roorloopig gekozen Commissie werd tot na de samensUlling rad het Owtnal BMuur het beheer opgedragen De oadeigeteekendeu daartoe gekozen en te sanen ittaakeade het Centraal Bestuur ran hei Néderiaiulsab WerkliedeaV rband nemen nu by deze de vrgheidde aandacht uwer rereeuiging op meergenoeiüd verbond te veit gen en noodigeo u dringend uit uwevergadering op te wekken tot bedoeld verbond toete treden De beginselen van dat verbond zgu geei c andere dan die welke de meeiderhsid wqiiacht nitlevoeren roor zoover ig met orde en binnen de perken onz r staatsregeling rn wetgeving zgn te verkrygeu Art 1 tot 10 ran het algemeen reglement berat hieromT tfent oftehouii een onvollrdig tooh duidelyk prugrsm Wy yyn ovrrtaigd dat ge te zeer den tyd begrypt wasnu wg leveu dat ge geloof hrbt en vertrouwen stelt in samenwerking dat ge begrypt dat er veel zbev veel te doen ia en gedaan moet worden wuartoe kleine icracfaten ongenoeg aam zgn torwgl door eene onvolledige samenwerking de groote krachten bun doel niet treffen en daarum vleien we ons dal deze stem mét zal zgn die eens roependen in de woestyn Zon het Nederiandsch Werkliedm Verbond alleen slechts moeten dienen on het groote santal vereenigingen en rarbonden mei nog een te vermeerderd in plaaU van zoo mogelgk alle anderen in zich M te nemen dan ware hrt beter dat het niet uas ofaKericht want dan zou njn bestaan moeielgk wordeh Bekeuende bovenal op uw guustig beilqit verzcf j ken wg n vriendetyk het eglemeat te lezen en ons in elk geval een antwoord van bet besluit uwer vergadering liefst vóór bet einde van deze maand aan het adres van onzen Secretaris toe te zenden Verder geven wij u keunis dat de vereenigingen welke tot op heden reeds tot het Verbond zijn loegetreden de TotMude zgn Rotterd imseh Werkliedenverbond met rbo leden Amsterdamsche timmerlie denvereeniging Omcordia Inter Not met 275 leden Amsterd metselaars rereeniging Door ndrackf Saamfeêrae U met 200 leden Amsterd scherpstiinmerliej den vereeniging Eendracht met 250 leden Amsterd behangersvereen iging Onderlinge Eentgeztndheid met 80 leden Botterd tchilder vereeuiging Seioonkeid met 100 leden Amsterd meubelmakers vereenigmg Anuteli Eendracht met 380 leden Amsterd scbil dersrereeniging Foortatgang zij au Doel met 200 Ifden Amsterd t pographischs vereeniging Foortorf e Genoegen met SOU leden Amsterd schui tenvoerdersvereeniging Eendracht maakt MaeU mtH 200 leden Te zaraen plus lainus 2000 leden JVoawM iet Centraal Betlnur nn M Jfy Nederl ITerUieden Verbond AmTMDAM B H HELDT Foorzilter Februari 1872 Z ind traat C 196 L SCHUUBMAN Seentarit Uoogendgk buiten de VVilleuupoort M W 15i De onta erpea der doorvaarten onder het groote spoorwr tation ie Ansterdam zgn thans gere De Noordelgke voetbrug is dsarby rerrangen door eene fraaie draaibmg waardoor e aanlegplaatsen roor handel beter te benaderen znileo zyo Het g heal grootsche stationplan met zijne kotoB8 iIe rlèiigels zal wordt het aldus nitgeroerd een der sieraden raa de hoofdstad uitmaten De lokalen bij de doorvaarten aangebracht zulten ter beschikking van de gemeente Amstrrdam komen Pe heeren die ziob ten rorig jaf na d n d 4 ran den he r S Gorter reremigden om leu behoeve zyner kinderen een klein fonds bijeen te brengen hebben aan de r$le hun giooteadeeia onbekende gevers bericht dat hunne pogingen gealaagd lyn £ eu rrieodelijk toezegging vw directenrea en oommisS riss b ran hst Nienwe va dm Da0 doet de outrangen som roldoende wonlen roor bat g irenschta doel De icommiaaie verheugt zich te meer deze med eeliiig e knyneu i 9 lyr t de scbupnste jildMUUg om yteg ligf rooif f tUe totfeme gerers die bet taereijc ran ile baoogde uitkomst doolr hiAite rui bedragen ragriyk hOheh gemaakt T I I I j Het departeo Snaefc 4tr liaatsch pp j tot berordering rsn nyverheid overtuigd van het groot behug dat ocM 8neek heeft by eene apoedige rerbmding aan hpt spoorwegnet beeft in ayn laatst gehouden vergadering besloten de rerkUring af te leggen met groote ingenomenheid kennis te hebben genoAirn r ii de voortvarende Werkzaamheden van het pomité rour de Noordhollandsche Fneache spoor weg erbinding eu dat het den uitabig dezer rerseiiillende bemoeiingen met befamgstelling te gemoet ziU Tk Amsterdamsdie afdeeling der Vereeniging tol berorderiiig ran het Volki ouderwijs in Nederland iuf gistereu gemeend tot e n praotisch besluit te kunnen komen ten einde tot een roor Amsterdam Zoo noodzakelijke rerbeteriog Ie geraken in de op leiding raa kweekeliugea tot hulp pa van hulp tot boofdonderwgzers Nadat gedurende drie avonden in éen voor ieder toegankelgk gestelde byeenkoiuat aan elk de gelegenheid was gc ven zijne denkbeelden nrer deze zaak te opperen achtte de afdeeling zich erechtigd met kennis van zaken een bepaald ooreel nit te spreken Z j heeft zich in hoofdzaak rereenigd met de stellingen door den beer A van Otterloo in deze rerdedigd n besloten een adres deswege bg den gemeenteraad der hoofdstad in te dienen het bestuur met de redactie daarvan te bebisten en dut request OQveel mogelgk te verspreiden Twee ledeu hebben zich bereid verkiiard de drukkosten roor hunne rekening te nemen De boofdiuhoud ran het adres is het volgend verzoek 1 De oprichting eenrr geoeenschappelyke kwe kschool tot opleiding van onder Ijzers of eene roldoende subsidieering eener zoodanige inrichting van bgzondere rereenigingen of personen in overeenstemming met de denkbeelden vervat in de derde stelling van den heer Otterloo vroeger door ons medegedeeld waarin de zoowel practifche als theoretiscbe opleiding wordt verlangt en wel zoodanig dat de practiscbe niet ten koste zg der theoretische ï De rermeerdering van het eantal hnlponderwgzers en beperking van dat der kwekelingen ten einde de e laatsten met meer als onderwgskracht in de school gebruikt worden 3 in afwachting dat de kweeksehool op genoegzame wijze in de behoelte aan hulppersoneel kan voldoen geene aanstelling van kweekeliogeo dsa rail de zoodanigen die minslens 16 jaren oud rijn en voor eene neutrale commissie een voldoend examen hebbeo afgelegd Volgens een in de Haarl Cl voorkomende statistiek wonen er te Amsterdam in elk buis gemiddeld 14 te Uoiterdam II te Maastricht 9 te Nijmegen 8 te sGravenhage en te s Hertogenbosch 7 teLeeawsrden 6 te Utrecht Leiden Dordrecht Groningen en Arnhem 6 te Haarlem S i te Delft eg te Zwolle Si j personen Gemelde staiistiek meer speciaal Hharlrm betneffende bevat ook nog deze curieuse bijzonderheid dat wel gehuwae paren uit die gemeente naar elders rertrekken maar de bevolking van deu anderen kant weer wordt aangevuld daar vele weduwenaan ea we duwen zich te Haarlem nederzetten De Minister ran bmnenl zaken heeft beslist dat onder de benaming rcrvoerbare tonmtoestellea bedoeld in art 10 van het koninkl besluit van 248 pt 1869 Staatsblad N 154 ook begnpen zynstoo baggervadrtuigen stooroheijen atoomkraoen atooBi brandspuiten straat en werklooomotieren benertna de stoominnchtiogen in gebruik by de toepassing van Liernurs reinigings systeem Men schrijft uit Leeuwarden dd 8 Febnprii b eene rergadering der leden rau het Veewaarfaoiggenootacbap te Baarderideel is met het Oog op de rernreidiiig van de longziekte onder het rundvee in de povincie Friesland besloten al het jong re te doen inüuten den leden te vergunnen en aan ie bevebin ook nu het oqdere vee te doen iaeaten onder bepaling voorts dat o het in het grnootaehap opgenomen vee moet worden ingeënt zoodra de loutirkte in Baarderadeel mogt zyn uitgebroken fn dezelfde rergndering is een adres aan Z H raat gesteld waarin er met het oog op de gasdliedeais dT longziekte u deze provincie op wordt gewezen dat de afraakiiig enhet van zieke mndrrea niet h slaat is om de verspreiding ilerziektete keer tegpan en mitsdien wordt verzocht hrt koninklyk bealnit ran 4 December 1870 SlaaliHad n 190 in dien zin te Willen wgzigen dat daarin de bepaling worde opgenomen dat al het van de besmettelijke riekte terdachle rond ree moet worden a emaakt In den Zuid Oosthoek ran Friesfa ii is en groot plan op touw gezet nl de exploilatie der 1 reenen in t zoogeosamde Broekemerreld V dgnis berekening van drakundigen kanoen er 4 004 taW baggcfaurs korte turf gemaakt worden Als nwa nu bet mnr gemiddeld op 20 rekent dan zon dit een kapitaal ran ƒ 480 000 vertegenwoordigen Laatste Berichteit IiOnden 12 Febr De DtUy Teltfraf behelit eene dépéohe uit Berlyn waarin gemefd moti d t de beer von fiismarok aan £ ogelaud en Amerika zyue goede diensien heeft aangeboden om de geschiilen tusschen beiden door eene sohikking uit den weg te ruimen Farij8 12 Febr Op Coisica is de heer Booher tot afgevaardigde gekozen In het departement l Kure is de heer Lepuuze de rrpablikeinsche eendidaat en iu Cutea du Nord de heer lAsalle gekozen Loipen 12 Febr Ten gevolge van een gsnich ter beuree dat de gourerneur generaal run lodiö was vermoord waren op de nnbeurs Co isob 91 87 Turken 48 en 68 en Italianen 65 Londen 12 Febr In de zitting ran het lagerhuis heeft de heer Gladstone het berieht aangaande den moord gepleegd op den onderkoning gooremeorgeneraal ran Britsch India lord Ma o berestigd De moordenaar is een Muzelmaosobe veroordeelde Wgdrrs heeft de heer Gladstone rerklaard datde ofBoieele openbaarmaking der beide memoriën betreffende de Alabama na stie ontgdig zou zyn omdat in die opeuboarniaking eene onbelerfilheid jegens bet Amerikannsch gouvernement zou liggen DÖoh bet zou ook onnoodig zgn omdat de Eogelsohe meraoria niets bevat omtrent de qussticn die in d Anerikaansche mepgorie voor iet eerst opgeworpen zyn Volgens de Echo heeft de regeering nog geen antwoord uit Washington ontvangen Weenen 12 Febr De Minister van Eeredienat heelt in de zitting der SnanciËele Comasisaie van het Huis van afgevaonjiguen verklaard dat de Begeering doordrongen v m het groot bel ng eener r geling der betrekkingen tusschen Ouil en Nien r Katholieken zich op dit oogenblik met een ontwerp tot zoodanige regeling bezig houiit