Goudsche Courant, woensdag 14 februari 1872

lokaal Nut en VjiftMAAK Ooathaven Gouda Vijfcie voorstelling dooi het lüunecl Gcaiilachap vau den Hotlerdamsclieii Schouwburg onder directie ven AEBHEGT VAN OLLEFEN óp DONDERDAG 15 FEBRUARI J872 Onze lieve Bloedverwanten ikkroand Blgapet in 3 bedrijven uanr het Dutlsch van BoDKBic iJKNKOix IiL 1iit1iehËn Veiwaiidten GEVOIGD DOOtt Het kamertje Tan een Waschniclsje ttlgspel met Ztuf in Bedrijf vrijfl nuvolgnig duor C ALtx Tan Ray 1 Aanvang ten 7 ure PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Bang 99 Cts Tweede Rang 49 Cte i ér Loting voor de plaiitsen op Woensdag den 14 des morgens te lOurcn en kunüen op den dajg der Voorspelling verder plaatgen besproken worden tot des namiddags 3 ureH GcBJcubiletTile Kamers gevraagd Zoo spoedig mogelgk verlangt men één liever n g twee EMEUBILLEBDE KAMERS met ALCOVE Aanbiedingen onder letter M aan hti Bureau dezer Courant VrUilag ISfebmarl 1872 N U67 GOUpSCHE COÜRAIf T Nienws dn Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken Met IVTËÏ te HübE een BOVENHljlS op een der beste C1 1 jg bevragen onijlor de letters B V Standen bfl deiJ Ui ever d ezer Coni ant Bneren ranco lit Eenei groote partj TIMMERHOUT als EIKEN YPEN BEUKEN en ESSLN PLATEN RIBBEN en DEELEN Voorts BESLAGEN EIKEN PAALHOÜT in dive e lengten Tot r lage prezen II combtant te bevragen ba den Heer G A OUDUK te Gouda Iteparaliên van iNaalmachincs Het 18 een vereischte dat wanneer een Naaimachine goed ial werken 7jj in orde moet t n daar er echter in vele steden geen bekwame r parateurs zjjn om Naaimachines deugdelyk in orde te brengen heeft de oudergeteekende zioh voorgenomen cén dag m elk maand en wel VRIJDAGS m de tweede week zich t ynllen bevinden in het Logement we Paaüw op da Groote Markt te Goiula tot h t bespreken en aannemen van BEPABATIËN zullende alsdan teekeningen bij zich hebben tot den verkoop van alle soorten van Naaimachtnes uit de bes fabneken tot zeer billyke prijzen geene wordt afgeleverd dan na naauwkenng onderzoQht en gerepasseerd te zün dne jaren guarantie onderricht gratis alsmede by hepi te bekomen Garen Zyde Naalden en Ohe H 8ADELAAR o RoBBtraat N 421 AmOtrdvm de handJinSOOP Waarachu ing AANOBBEAGTE SCHREPSB HUIT ONQMCHIKT rOT 0pi 8EL iene COMMISSIB ijit de WeerbaarheidsVereenigmg BURGERPLICHT Beschermhee Z M de Koning stelt zich voorZATEBDAGr 17 PEBB a s s avonds te 8 ure meenii der bovejilocalen der Sociëteit Eéumb op Ie Oosthaven eene VEBGADEEING te houden ten einde na onderlinge bespreking eenig FEJ3ST ie bereiden op 1 APRIL a s Alle Stat genóofen die zich hierbg weaschen aan te slail en worden b leefd vetzochi die Veigadenng by ie wonen f By B H MAASKANT ia van de per geKomen ea alom te ontbieden of voorhanden IV 1 ÜE IWLUED DEK GEREFORIEERDI K RK Oï FRUISSEN 8 O OOÏIIEIO OOOB ADOLF ZAHN Üit het Uoogduitsob vertaa Ld door i 8 VAU HBITJIBN n ƒ s 1 11 Pnj i30 Oenta TEGEIV TAi DPI fi Tan eiken aard foom ti tegen alle ziektes vao den Mon éa óér Tanden in t algemeen verdent brff ANATHEBIN MONDWATER va den Tandarts Dr FOFFie r n n Stadt Bogiiergaess N 2 bovep alle anderen t en soorigehjfce kwalen a geprezene middelen met reohtJ hier aanbevolen te worden Niet alleen dat jen voortdurend gebnyk van het ANATHE RINM 0NDWAT B door zgne verzachtende en h ilzame werking op ongemakken die dikwgls aan tóonddeelen en Tanden voorkomen als Zwan meu verzwenngsn Ontstoken Tandvleesch Zenuw en Rhumabsche pynen Canes en Scorbut verdrijft ze maar het verhindert ook haren terugkeer en getoft a i de Tanden zoowel als aan den Mond een duurzame gezondheid en fnschheid iets wat tegenwoordig al zeldzamer schflnt te worde n Daarom is h t ANATHEBIN MONDWATIER voor velen reeds een zeker onontbeerIflk viiorbehoedaiddel geworden en zal dit voor een ie Ier worden die het tegen een der veelvuldigb in den regel zeer pynlyke Mond en Tandf ynen tot zign gebruik aanwendde Eene bijna iwintigjange ondervinding spreekt bovendien voor de voortreffelgke eigenschappen van het m ddel dat zelfs reeds lang buiten Europa verspreid en ook in de hoogste kringen gewaardeerd en veelvuldig gebruikt is geworden Te verkrijKen te Oo bg L Scheuk mkelier op de Hoogslriiii gk A 12J le Rulierdain bij F E nn Santen KoW apoib en A SflHpjiereijn C 2 tm noöU gehoorile Preek VAV Dr Martin Liither Tolgens een oud gevonden ge ichnfl Prys 0 Cent N 3 EenUEDdcsTijds I kmih Prys 3 Cents 90 Bi 1 25 200 Ex 4 Zeer dienstig voor verspreiding op ie scholen Nadat ik verscheidene jaren eene Pruik gedragen bad 13 mijn HOOFDHAAR door hetgebruik van 8 flacons AMERICAN+BALSEMweder geheel TERUG gekomen zoodat ik de TOUPET op zflde hebTcuniien leggifn ÜEd kunt van dit mgn schr ven naar gOedvindeagebiuik maken Dr Mk NSEBT Genees en Heelkundige AiHsrFRDAM 21 December 1871 AMERICAN BALSEM om KOOS te verdrjjven UITVAL lan HAAB ie beletten en het verloren Haar weder te doen GBOEIJEN ig op frauco aanvraag te bekomen ïi 2 de flacon bfl den eemgen THEOPHILE AmtUrdam St Nicolaasstriat 403 NB Er bestaan ojfEN depots Pommades i iin schadelijk 89 Getuigschnften en 4 Medaiüea ter oudeizocking voor ieder blinutt Snjibilit bij F Al heim porteleinwn kei Ie H ige lij f L P C iipoth te Leydeii bij f Ntjurilyk Ie Ulr elii leut apotli te Antiiieitj iti bg J viti Wind C verkoophuu Ie Oudewil er bg T J Tdn Vrdimingen te Scho ouhüven J g A Wolff Gati Druk 11 A Bnukn a Vergadering van den Gemeenteraad Maand g 13 tebiuari Tegfiiwoordig do heen II van Hergpu IJznidoorii voorzitter en Messcmaker Da uoiulüo der vointe vergadering woiden gcUzeu en ge arrestet i d h 1 gekom n eeRe inistive vaii d n rainitser van Staat ea van BmneiilZftkeo teu gel idt vnn eeu Koomklijk Beslml Waarby der genieeitti Gouda ita inania voof dt ti tijd van Lwie jarta unt htffiug ürdl vtrl eid dtr nrpl ehtiug tüt het opiicIltBO v B e II bur rd pachuül Idf etn pdres in bchluttr vBPZOpkende aargtsteld e worden nl3 Hjkdrnger of noodhulp Hei eestte islëedg rergeieo CU oor Ktt iwe de Ut isie een udn v ii J Mul kr verzüekende vergo mg der schadö hem vtroü zjdkt door liet fb ktn van hef hiilpkai toor der iccijtiseb umi d ksr iiein Iksluot Wüidt gt stUd ia faiiiidctt va I de roin niS3ie vuii fubr cag enii Ui vüutziltLi b nnnert dat door htt overlijden vjin den heer kcuiper eeue Tocalure oi tslaao b iu d Lt mmiBSie vait IkliHiu stratie uttr de bnHk vfta leening binoeiai Dg n derolgenjc vergiidtnug j Aan de orde ih Hel du r de h4i A d Ju g en Zoni n gedaan verzoA om un huntit firma te verkoop n een atuk Kietland gelegen U g dt xoejaiiterwelschen dyk Oe connuiitie van fotiricage adviseert om d n gevraagden groiid af te atum voor iO c de centiare bedragendi ƒ 438 eo onthitliig vun luiur voor het oveiige ƒ 7 Ue httr van blr at i nclit de som te gfriig Ue voorzitter eu dü htir L ioo jE eevir meem u die voldoende omdat het meestul nater gun gründ 19 Oe heer van Ssrnateu is l gen de dadelijke behandeling Penter Viruly eu Üro gUt ver intrgendi el Het aanbod van den heer F Lievegoed om aan de ge ifteeute Goada ojn mei over te drogen ten stuk grond lu hit i iradya ondiT voorwaaide dit dj f t r pla tse ttn huren JbHten xat worden gel gd en onder ouden eene straat ca AM mt elljk vtrhcht De coramiseit aii fabr cage adviseert gunstig op htt eerste gedeiltc doch beschouwt het tueedc ounoodig Iu dien zm wordt bi alist zuud r tigenspmak iJ l Jreg VBU Jeu heer J P ran de Pavoordt kooper vta htt de gemeente tocbthöord hebbend huis ea jMikhuw op de havea eo de gouwe duaibij wij i ing verwekeiido derfoorwiumien van yerkoopfiM reraoek is drieledig 1 Om ipecr grond Tütgiiig tot het wate Lietftroosters in het trottOTrNa eeniga dtsoassMn nordt besloten pp net eente ftfwyzead op bet tweede eod r zekere voorwanrtttu itn ƒ t rtvognitiB in het jaac toeetemmend en op hi t derde lusgelyksgoedltturead te beachikktfl £ cu veruMk van den hrer Koemani om atn év luaatèeltapp Ant et Aniiettia tijdtlijk af t sUan de dexe geinteote t behoonnda iicliilderijea ten behoeve ran de door bfar eerstdaaga t bonden tentoouatelliag van kunstwerken B en W tellen voor het er7oek m te will g D bebou s borgstcTliag der maalscbappg voor alté mogilijke schade Daartoe Hoidt beakitsn £ en toorstel tot aanvamding van het door ijlen itOt hetr Kamper btsproton legait Dit beUtïCt 18 gr v Q op du hegraafplaalt Waarvnu 4 Iet in lArBlk kBaM Het legant woidt aanvaard met algeioeeno atemmeu tri u toorstel tctt goedkMiring vnu de rek iiug eu veraiit woording iit kamer van koophandel en labrukeu over het jtiff 1871 en Ue auppletoire begrootingen over hit jnar 1871 ingeroiides door den behuttereraad Kigenten van htt VcrtLnigd Weesen moeseniershuis en het Burgerlyk Armbl 8t r wordea gofdgekeurd nirt ilgimeme stLiniiiti Ein verzoek tan MejufvrouM O I lUkcn om oufstag als lutlpouderwgzprls aan d op nbi re sehuol oor jongt jufvrouwen Het eenol uutslag v uil wordt virUmd ingang 1 rehr l ICot lij der Coo niMaie Tan locïicl t ovtr dt tudsrun tlek chool wordt benor lul de heer CSU IjineU fa terleeode mnehtigtng er uitioenng zonder resumtie eindigt de vergadering Burger IJ ke Stand GiBoKtN 9 Ktbr lcoUHs oud tb N C Wiezer ea M mn VleuteD H Sura o ders FLaact en J A van iivt VixA JoiMuns tiuderH A vnn Hooru en J Grome ld iuna Cathnnnn ouders O Straïer en J F tan Wmteu 11 N tcoleiia ouders J F de Vroom en F ïan ètf K ld Pjtter Coriiuh ouders Iijgiuinn en C F M arlrinftn Oirkji ooders D MwbaeUiuD HoenderniBktr 0 t iikli s IK Felir M erk nil d j 7 lo N n ehnlkw k hnwvr TBS i HarljeiitH 97 J U J Schouten 12 m ADVERTËNTlfiM 4 Bevallen van eene Dochter A A VAN BERKEL Ypelaae ill Gouda 12 Februari 1872 Gevraagd in den omtrek van Gouda een bekwaam Tuinman Ijefet gehuwd doch met geen groot gezin Sal n f 6 per week en vn wonen Adres franco onder letter P lan de Boekhandelaars J WN BE STUM ZOON teGo io HTHOUIIERS van flen Heer Comiait Zuid Hoil md van n lï dat van buiten partg SCHEEP8 nil Pranacfce wfelke by ooderzoek kingeaeliikt te zgn BU80SMBESTEB en H Oooda gezien de CiroaUire van IU des Koning tn de provineu den I0 Fvbrarq il Prov bitd ncaBUK Branirni ter dgnseene kenn lands It mgcToerd eeoe aanzienlnkl BESCHUIT Tenno lelijk afk TMtingea en aldaar afgekeurd kt r te lande u gaUeken gebrel tot voedMlj om den verkoop ver de ingezetenen wailiten om Scheeps af tomstig te gebrni irtikel vooraf loo ie Scbeepabeachuit rgeb agt dat deze bewslinit met het doe daarrao te beproertn ia orei leodt gemeenten des Bijka voidea gewaarsoliuwd 7icb Ie b eae h nit van de bedoelde partg ken en tlch bij aankoop van dat veel mogelqk ta verzekeren dat niet daartoe bekoord heeft 1872 Toomoenul Bèrgemeeeter Banon Uumdoorn Omtda 15 Febroaie Bugemeeeter en WethoiuUn De Secretarie De baooeuuvuFoKTDUii yam BUITEN BuiteiilaRdisei Ovbrzldit Behalrt de uitaUf vaa aea drietal veikieiuigMi ia er vuor de PninMlie bladen Ben atof tot pole miek De merkwaardigste keuze uil sooala onze lezen reeJa weten du van den ood miniater van Nopoiaou d n vioü kiiizer Rouhet Leu grapte a awinat foor de kleine Buiiapartittiaclie partij u de koner eu eea achnkbeeld voor de repohukeiuenj Bg gebrek awi Crttcn brengt del telegmal tennoe deua en verwachtingen van het publiek in Fiankryk over Zialuer het bencht Uei wordt bevetti td dot bet lioker eentnim zich vat eeniga diep ingrypeude ontwerpen bezig houdt o a met rooratelian om de kamer allengs te vt Huwen eu ene tweede in oaaa eertte kamer in t kvrn Ie roepen Voorta zou het dea beer Thter voor tyn laren tot preaident der Bejnbliak wiila ia oCeieeie kruigea wordt verklaard dat het gouteriMBaat gaan oogrnbUk beeft opgehoiidrn de middelen la oademekeo die leiden kunnen tot eene poedige hevrqdu c van den vaderUndacfacn bodem de eodethaiidelingeu daarover kunnen eerst met tavoerd worden nadat bet vierde halve mil Preiaen voldaan ia i vaisadering beeft Zaterdag bet voor de brnoeaiing van rechterlyke anibte nkeaalig de eonduaie der cumiD saie l e deflnitieve benoeming blyft dus een Bttribiut van het uitvoerend bewind De oommiMie voor bet budget heeft zish mat IS tegea 7 ateauaen voor htl vourstel van den hrer ten verklaard om eene bebMtiog ie heffen op alle ao uaereiaele overeenkomstro hetzg op eigen naam ketsJ als ageut oommissiounair eiiz gesloten Geen fmit dot zioh hierteiien weder een onbeacbrvlelgke i figmiie opoifaaart Üeie ia tM gruot dat vele hwiara van koophandel voomemena zyn eene petiiie tst de nsgeanag te nchten om liever de gehate be laatiat ag de grondttolfen 111 te voeren dan dxSor JBJIjülpeeiing an dit voorstel allen handel oumo épgit te maken Teroebt kent de verontwaardiging iet Vnuiaebe liberalen geen grenzen over de maattipeUn die door de regeenng en de kamer oaugegrqien wixden om als het ware moedwillig den namlel en de tudu trie te doodeu Te Plirys heeft zich eene ligue de la liberie x inmericale geconstitueerd riie ip aileryl b rc rertakkiiigen over geheel Frankrijk Verspreid liieit um ziih met behnip der industrlee kia an oeoonoaitten nwt knehttegea degevaarh plannen der regeenng te vamttea De republikeinea hebben ew behugrqke aanwiaat verkregen in den heer Coaim Péner l e ond ai nistrr heeft ten gevolge nm de houding van Iwt rrehteroeiitrum in de qaoealie van den teragkeer naar Pary lyne vroegere geettrervanten vaarwel gezegd eu zicli alt lid vad kêt lutker eentmm laten opnemen In de eertte zituagi die hy in bit comité ieut party by woonde vcrtlpHde by gedurende zyn minuter ib ip tot een vuri onhanger der republiek bekeerd te zyn Ue toekiMHt zal oeer de vaatheid dezer nieuwe overtuiging aiatlea besliaoen Naar mm zegt heeft de 1 Leon Say op aaiK drang zyuer vele vnendea tfn verzoek om ontolig als pnicat der Seine wcdtr iagrtrokken Aangaande de A l abama ye t t t ie wordt geluld dat bg den Amenkaaneoboi góaat te Londen generaal Schruck het antwoom it oatvangea op de Engelsche memune De inhoud ia neg Biet bekend Aan de Loudenacbe dagbladen wonn ait Waehington hei volgende getelegrapbeerd Ue dagbladpers in de Ver eenigdt Staten verklaart zub inde Alabamo quaeatie algemeen tegen bngeland deela op beftigen maar meerendeela op bezaligden loon de preaident Grant wordt door de voornaamite di laden met alleeu rrpublikeinaohe maar ook deiaocntitake aaageapoanl om de te Geneve ingedieode pleitiaemone niet terug te nemea noch te wyzigea De organen der lersehe party akqd door haai tagea Engelaod gedreren Vlagen van den preaident dat hy aan Ëogebind deu oorlog verkUre indien bet weigrrt het verdrag van Watktagten na te komea e eb aan de uitspraak htt tebatdmiaceht ap Onaira Ie onderwerpen oar tHealadagblaileii U Al fhikdeipbia BoatoB au Waabingtun aehltn een oorlog met Engoland eowaaavohyalgk en verwacfateii verelieoing der ie Uen ve ingeuraehte eiaehea ikior eeue aehikking tnaaeben belde partyen De Üailf Nmi zegt dot er by het goavememeat uieta bekend ia dat print Bismarck zyue goede dienalen zou hebben aangeboden om eene eohkking ten opzuHiie Van de Al bainu uaeatie tot stand te brrogen fcea Iraarig benebl ia te Londen oiit angea Lord llajro de gouverneur generaal vaa BnlMh lndie u door een Mutelmanachaa galeislaaf vermoord I e houding van prina Btamarck tegenover de ultra montaiieu en eunKr atirven heeft een oneeoigheid ten gevolge gehad tuaaohea de beide oonoervatieve bladen de KrauteUmnf en de Nordd Mlf ZeUmg eeu alr d die in jaren niet vertoond it lu de PniMiaeke kamer van a tevoanligden badden de eind deiiatieo ploota over het wetsontwerp betref feude het achoolioe icht Bg het debat over de arti kelen heeft prins Bitmarok gezegd dat hy de Katbo lirke geeatelykheid met heeft aangekbugd dat zy eene autia tiunale koudug heeft oaogenomeu Hg heelt er slechts op gewezen dal die renchynselen van aiiti iiationaliteit nimmer bj de Franaohe of Poolsohe geettdgkfceid voorkwamen tooala dit by de Dnitsche geestelijkheid wel het geval wat Qnder de Duitsche geeatelyken toch naren er die u het openbaar en in ttrgd met de wet alt aohoolopzienert getracht hebben het onderw jt in de Daitaobe taal te beperken of die zooala wy m de JteierKshe olericale bladen leien openlyk den Paus den eenigen redder noemen De minister bettreed niet de meening dat ern deel der Katholieke geestelykheid nationaal gezind is maar die minderheid wordt jnitt uit dteu hoofde met exoommnnioatie bedreigd De gebeele wel 11 ten tlotte met 107 tegen 156 ttemmen aangenomen F B A N K R U K Onder de gsestelyken die de beweging ondetaten i neu om door middel van vrgwillige luechryruigeQ In de tilting der constitutioneele oommiitie van de Ootteuryksche kamer heelt de heer bruoholtki by Je debatten over de nood kieswet te kennen gegeven dit de Galiioiér tegen de wetznilen stemmen De minitterpreaident heeft daarop verklaard dat de regeenng eene hervorming vsn de kieswet zal indienen toodrk zg gelooft over eene meerderheid van twee derdei in de kamer te kunnen beschikken het hiud apoedig van de vreemde beietting te bevr den moet ook de biteehop van Orleans Migr Daponloup gerekend worden Hy beeft aan de geestelykheid m zyn diooese eene circulaire gericht waarm hy haar uodrukkelyk aantpoart tut dit doei werknMB te zyn irEr wordt euie tegenwerping gemaakt tehrytt hij die ik met onbeantwoord kan late Men zegt indien de groote beweging eeoa mahikt tallen wy eeu belaohelyk figifir uiaken en t U ai wel dat wy ongrlukki tyu belaelielyk bebaerw wy out niet aan te steUeu Het zon kunnen gebenren dat de telfSuubtigeB ei die ontmoedigende gedachte hun voordeel wiUea doen dat een KI vaderhiiidelieveud werk beter begrepen werd door de armen dan door de rgken beter door de eeii oodige lieden dan door de ttaattlut dat het meer Ingang voud ui de werkpLiatsen van dea arbeidenden stand dan in aalona an de rgken Belaohelyk I zegt mea Ala et niet neer byeengefaracfat werd dan honderd miHioen m een land dat deogdloam voorheen door het keiwrryk bedorven eadoot Pruisen van zyn rgkdom beroofd n dan nóg eoaden wy ons met belaclielgk maken Ëetie vrouw dm dea ring van bare hand geeft is met belachelyk een werkman die hrt kjon vaa deo dag abtaot w n et beloehrlyk l n pmater die zyn beltef vtrkoop It met belocfaelyk een rybe die eea offer bieagt vaa I geeu hg bezit is met belachelyk SleehU zq l a belachelyk en verdienen verachting die in hnnae leUzuehl een voorwendirl toeken oea neb ie onttrekken aan t geen de vaderlaadslieUe gebiedt en wak my persoonlyk aangaat ik aebmem aiet my bdaehelyk te maken ik H bet trotaeeren aa ni indien het Zyn moet wegen en ttwtea vaa augu kttepei oJtDojten ea a n Um daar kk i iaa aM da bede Voor bel Vaderland ala t a beÜeiir SNOBLAHD De aarttbissefaop Manning te We tminaler bee 11 Zondag m alle roomach kntholieke kerken m t a ihoeese een ry uitvoerige pastorale rede doea voo lezen die men ait een belangrgk miuifest zgner kerk kan beschouwen over de ondertvys aantie thana vour velen in Kngeland het onderwerp van den dag Zyn rede koiut lu hoofdtrekken hierop neer De a irttbistohop beweert d it de onlangs gemoakta veranderingen in de ttatnten der universiteiten waarf door het huc er anderwyt voor allen zonder ondel scheid van gèaindie is toe ankrlyk gesteld het chrittelykgel of uit de hoogere uplenlingderjoiigelingtchap heeft verbannen en den weg bereid tut een ruimen oogst van twyfelzncht en ongeloof Dr Manning houdt voorta ttaaude dai de katholieke leeretellingen omtrent hel geloof en de zedeleer het geweten zgner gi loofsgeiiouten de twee volgende grondbeginselen opleggen 10 dot men de acholrn van chnileneu met van de chr etelgke kerk kan schelden tonder tioh te bezundigeu i dat de oproediug van een chnstelyk volk met behoort en nut kan behooren tol het ge bied van den ttoat Hierop vervalt de aartsbisschop in een omslachtige uitweiding om het bewys te leriren dat Engeland recht heeft op een Anglikaantche Schotland op een Prrsbyteriaansche en Ierland ten volle op een katholieke opvoeding De pogingen om vuor deze An landen een gelykvormig algemeen verplicht en neutraal stelsel van onderwyt te teheppen Zouden het ergste dupolisme over hel geweten van een christenvolk na zich sleepen De bevolking dezer Bijken zou nooit veroorloven dal aan het geweien der ouden geweld werd aauge ann of het lyilelgk aanrien dat hun recht op de leiding en vorming van bun krooai hun werd ontnomen door een Flatonitobe republiek of een Parytche commune DUZTSCHLAND Bet wetsontwerp betrefeude hal Stoatsscbooltoezioht m den Pmisisohen Landdag ingediend en saagenomen Inidl aldua Art 1 Het toezicht op alle openbare en particuliere inrichtingen van onderwgs en opvoeding behourt aan deu Staal dieiisvolgeus ïiande eu alle met dit r i