Goudsche Courant, vrijdag 16 februari 1872

grqwn de gelden vaa de elad Aèatardam oatvaoMa en door den Staat ten behoeve van het werk hasteed I aatste Berichten lond Q 14 Febr Het lagerkoia heeft t voorBtel van den heer Goldsaitb aankomen rtrakkenda om mededeeling te verzoeken vau de Britacke memarie m zake de AUbaau f xmillM In aotwooidan eene vraag van deu heer Diion verklaarde de keer Qladstone iti k i tot zyn leedwezen de aaagaaada die quaestlè gevoerde briefwisseling n toA kon oved gea De beer Ajrton vetted de aaodackt van t knü op t met Nederkind gédoten traetaat betreffende afsUpd Tfb grondgebied ia Afrika Uy b jamoerda t dat dit tnaitaat trt atand was gekomen zonder dat het pbHement geraadplec was Het bezit vaa t aieDwe grandgtSüed toa vreeade hy de Britsoka belangen beoadeèleq De heer Osboroe meelde dat de negerbevolking nek rmsetten zal legra eene annexatie hy Eugelatod Nederland geloofde bil had de hulp van tiei pea en oarlogaritepen gevraa om den afstand ie doen plaata jiebbeo Pe fcav Knatchbull Haxesaen wres op de groote voordeelen Wat betn de bevordering au beschafing en t d derdrukkea vuo den aiaveokandd dte vit S traetaat souden voortapruiten Een der miaiatera vcnefaidL dat t Iracti aaq t parlement Hal worden voonb gd an dat er geeojfei beataat om geweld teheaiMn iMldeq 14 Hbr De Keaüigia aal dan a aan de leden vaa ket eorpa diplomatiqna aadiaatia verleene Tiir We Uanmi t n dat ket Amerikaaneahe uoaveraement in zyq D woord ta 8inke doek Triei4 adiappel e kewaordingea aan layae eioahea bestand oBll VenaiUes 14 Vebr Het barieht ia oniniat dat MfA Gouirctneaieat de emuaasia Taof ket hu et zon qiedf edeeld kebben dat kat mdeihanditai om het oogenbiik U verhaasten waarop lei Fnaadk grom iabied door de Ooitaabe hezetfitt aak otÜtbX tTqrdeo In de zitting van Zatenlag a a al over da aa Miën der katkoliekea betisrenae de Trri wboidi ing van Fnnkryk by Italië gekaadeU woidea NBW York 14 F r De Anglo Aaurikaaaaqhe oommiss e heeft kara titlingen tot U Maait verdaagd i r De p eaideat Ovant qqod Mm aav deq JhaMl een qopie van de memoa ten opi chta d AmerikaaneiAe Alabama qaaeAüs De Umrali zegt Ut de positie van Bogehnd thana onboodbaar ia Pp Bter ei I S T K BEiKrqii BBADatsauap aaK ÓKBB KENDEN Dix op bchufteluk TiiioqK aan KIT posniMooi AUUUt tDliHqM wttukkv oraivaAAB Uit Gmia aan H vaq Baemeq i A flroen B Kwaakermaat D Stemmer A Ookfra Doesburg t3 vaa Veen G Venaal Wolf Prtnt A Bors allen te Amsteidmq 6 Uitteébogaaid Boakoop Baltns Rietveld Feijenoord J de Graat leiden A Koopmans Nieuwet kerk i Rietveld Réeuwyk W Janaen Blomdal Wéd van Houten ITed Lomber alleo ta Rotterdaia L J van der Veen k Ca Alberts Timpe Bremen A OliGen Tkune de Heer eu Mevr Terpstm Halemijn Wiesbadeh Gather Cohen van liet Landen H L HollmaiH Pcaainee Van de Hulrtantoreu ibnfw i N de Vreugd l k MoordrecU Tf Fran oia Snel Bas Gouda 12 Febr 1878 De Dir ei nr Twr liet PMtkantoor p J A YAM KgüUNB MABKTBB IC HJB Oouda IB Febr Bij weinig kaqdel waa da stemming flauw Tarwe puike Zeeuwsobe 12 60 il 13 20 Uindere ƒ 12 4 l 4b PloMer 80 8 ƒ 1 Rogge pqike 8 26 i W ICindara 7 40 k 8 Voery 6 1 6 26 Gerst pqike a 8 80 Idlndere 6 86 i 6 70 Haver korte 8 0 i 4 20 Unge 3 20 a 8 90 Hdnnepzaad 8 80 ü 8 60 De veemarkt met weinig aanvoer allee nng traag van de hand Varkens geaohikt voor lomeq van 18 a 20 Cents per kalf kilo Aangevoerd 6 paVtyen kao raq 27 a lil Hooiboter 1 60 4 1 80 £ 5 O L I T I E Aan het Bureau van Politie is ter terngbekomiw Toor dereohtbebbenHen voorhanden ebn in date Mbieente gevonden goud RING met STfiSlf toeucbt belMte cql eges en ambtenaren op Iaat van den bfau j Arti SP ïh bhi ming van gemeente en districH achoolop ieuer en de imlreling van de arrgndisaemanien behoort nlleen aan dm Staat De door den Staat in d tUsprijaeunr der vdikssohool Opj MHI laat ka4 oor poVer i $ dit lubbt als l oreerambt vervullen en allen t de norjien teruggenAtaen De personen ijfl me de t t duijVer beataanlle vodrsohriften hS twmht ofer d vq Mcbotea opdroepat zijn rerplicht dit ambi op last van den Staat verder te vervullen Alle hiermede in stryd zijnde bepalingen tgn opgeheven Van dtr mk deif éft4Kjri rtu waflè Ob d t wetsontwerp ieaigt attdMcmentea iogeditnd Wa van het voornaamste strekt om de gemeenten die tat jinarw wee hebbeu deelgenomen aan het sohooliMitfbti üt teoht lp laten en verder de bepaliqg IB h t wti prp op to nenUB dut de uitvoering dtr rat i opnedrf en MB des Ministec rap Eeredienet potiacrvatieveB wilden een geheele wyziging TM et wetsontwerp pa art 1 aldus lezen Uedii riots riotsot geiueeiits schoolopzienera die hun pliohlcn niet rer ru l ii kunneg y besluit van het beatnur T IO ll distriet vsn hun betrekking als schoolopzleneir ifor en ootbeTen tjj mqeten in dat geval voor pg0 re r lij geestelyken zyn door een anderen geesteigke van dezelfde confessie worden vervangen tHem hurifiuert zich waaraan volgens het algemeen gerodeo dit weisqutwi rp z n oorsprong beeft te danken de Pruisische Kegeeriiig beefl mede het Vatioaan mwaar Hhuwd voor de proclamatie vaq het onfeilbaarheidsidogma £ ome deed of ar iets gebeurd wak M to het dogma was a ekondigd werden deKatjivliakei nderwljzen die als staatsambteoareu aaa jtViWJB scholen pndcrwys gaven et xcommunioeerd ndat VJ het onfeSbaarheidsdogma niet wilden on4fnMfeae9 Het geroilg van dezen maatregel moest fiqUi dat dt Wtrokkenen geen godsdienatonderwy s meet jf fudfs 9ven tmntera zoolang zq onder den ban f lunnËn tq niet worden beschouwd als leden éet lUri YrMUYoqr z onderwiis geven De Pruisisobe RwentBg echter Jiand iaafde die geëxcommuniceerde OMWvyMrs en besliste dat het oude Katholieke 4 arwgi iuag t da voor Kath liek kan dooryiaaii S gt metsSter te blij school diende zq boTAufteaoemd wetiioutwerp ip waardoor tii het in Mar jMcht heeft j m dia geesM ltcn uit de chooieomnisaie te wereo dx bet onreilbaarheidadogma willen ftVf eetm I Me acltrqef daarbjj aan de Pruisische Regeeriag Ae hedoeling toe oiii Uagi doen iieg d oödpKatbolieke beweging f doea o dfiattuaen eii daant or de Roomsehe kerk te venwakken Wie den maatregel van de Pruisische Regeering onpiirtg lig beMhoowt moet er v el bedenkelijks in Hiadea Wel is het ontwerp geheel overeenkomsitg up ÏS vtQ de Pniisisehe Grondwet waarin uitdrukJ y c geagd w i it dat alle openbare en bqzoudere iorichtfng p van onderwijs en opvoeding onderworgefi n aan het toezicht Van de door de £ egëerlp 4i ngewezen aut iriteiten maar in een volgend art éoi t feiegd dat het godsdienstonderwys zal wormian bestuard door de kerkgenootschappen Wanneer na d Stajit bepaalt welke geestelijken wel en fl Iw niet in de sehoolcoramiame ziltuijj zullen hebben beisIiM de c over 4e reolitziuuigheid der leer pen punt Waarop alle lericalrn uiierst naüverig zyn tXe positie van de ultramoiitaneu ett van de hoogepnaervatieven is dus heel iferkhwrbaar Ook de gercede iu te ramiiig van de liberalen is in een zeker opzicht vreemd Tndieu b v eens de dagen van den MiQister von Muhler terugkeerden zoo gejicel onnyigelijk niet dan tiaat de Begeering n geheel onbeperkte door nie beschreven macht tér beschikking Pe gewone radicale maatregel zou geweest zyn het ipxlwlienstoiidcrwijs van het schoolprogramma te ver jj I i rg ia overgang echter woedt zelfs door de l brtsohrjtuparty voor hft oojtenblik minder practiach geacht Het jj sdienstonderwys ia in Piruisen ten nauwste met net schoolonderwijs verbonden de vereeniging dniigt geheel den stempel van den tijd waarin de nationale tevens godsdienstige school ia opgericht den tyd toen de dogmutische geschilpuat n in de erk enoot happen op den achtergrond aren getreden ei aan a le kanten behoefte bestond un toeqaderihg Op dien tyd past de t nwooraige isipcbe school mnnr die tijd is lang voorbq SP met de onverdriiag aatnheid van df ke genaota ppCa tp onze dageu is hét Pruisipohe stelsel onlionaMari bet geeft aanhoudend aanleiding totoonllicten De Pmisisohe Eegeering echter wil om het nationaal karakter van Je school te handhi van beproeven ook h t godsdienstonderwijs te iiandliaven en4Ut otider haar toezicht brengen O O S T $ N B U Tf sn onzer bladen beratde volgende correaponden ie uit Weeuen Het vergelijk n Ggillioie is in duigen gevallen het i rg ip i lit Gagici ie liOl i duigen gevallen de IxMailslaging in de h boezem der commissie worden rustig voortgezet deze onderhandelingen blqven steeds op de dezelfde hoogte zoo eeastemtbik laai men zilSh tegieowoonlig over den litiekeu toenand uit Pe lionstitutioneeleitommissit heeïb een dnommissii benoemd welke zich uitsluitend bezig woet bobden met tiet Gsllidische vraagstulP Wi trtne menttHieolcfnderen weteir audeit nog mets De binden maken tegenstrijdige bericb ten openbaar Den waren staat vnii zaken weet geloof ik niemand n het opmAé bestaat een party die bepaddel jk g lè t i t n elke oonoess e mA 6alfiai £ een tweeje Naetie wH a schien iet bewilh gen een derde verlwigt het jallicisch vraagstuk in verband te brengen met de kiesfaervorming Het AMristarie Hobynt tiog ge n bepaald beshiH te hebben genomen Het irenmért aHe dngen 2 q opemtiéa In stede van te ladenv wordt het geteid ie zaken gud volstrekt fiiet toomit io dea iaateten tfd herhaalt men wedet dat de regeering vttorileuiena ie den Boheemschen Lagdilag te oiitbiuden en er Baar te streven in den nieuwen Landdag de meéfderbaid te verwerven Indien dit mogelyk ware zou de miniateneele partij lu dep Byksraad een belangryke versterking krqgeo en zou de regeering in Bdiemen waar tegenwoonlig eèii door de C echeu gekozen Commissie de a iugelegeuheden des lands bestuurt minder moeilijkheden Ie overwtnnea hebben Droodatitotmneele grondeigenaars in het Bohemenland Worden avarstelpt nrat orden en onderscheidiiigeu vaU allerlei aard Niettemin beweert men nog immer d t de regeering een NothwaUgtsetz deu Rqksdag voorleggen wil Dit ad fer r eea ntialukte naafregel moeten wezen In Hongarye is bet lUl weder de overeenkomst met Croatie n elke alle haoHen bezighoudt Hoe ver deïb onderhandelingen reeds gevorderd tajn ook dit ia ona met becend Nu eens beet het in de aourantrnv dat de evereenkomet miahtkt ia dan weer dat tif alle kans heeft oia te worden gesloten Hat Hongaorsche ministerie bseft de macht van het oogeaWilc en het zal den iianildag van Croatie zoo lang onifairïden tot deze wat gewilliger geworden zal lifm De Mngyaren hflbbeh ten minste hun constitutie oaider dak gebraclit ea dexe Croatische tegeaapartdiogea verhiodcnn of belemmeren dea Wop rao het eonstitutioneele leven geenszins Een zeer gnw ch tig i uintie is ix den laatsten ti op den voprgr4ndi grtre l Hii nl die der nationfia bank in 1876 l pt het privrlege deaer bant tea einde en in Hongarije is een orerstrooming vaa nieuwe phmnen diitnaangaande De hoofden der naptijen wdlen vaa de voorwaarden van h privilege uiets weten Zij droomen van eene eel tandige HoDgaanehe bank Een andere pjrty wil de betrekkingen met de iiationaie baiili wel is waar niet afbreken Zy verlbhgt echter de opriobting van eeo zelfatandiga van hst Weener oentmatbureau geheel afgescheiden mbank die zich speciaal op de studie der Hongaarsebe biiukqiilesties zou toeleggen Dit pUn komt eigenlijk hierirp neer dat men een geheel aieuwe bank b eert Ook de Weener bandelswereld ia met de nutionale bank ontevrirdep De geldcirculatie itnaar haar opvatting niet nitnebreid genoeg Het eehynt dat de ïweodel nog unt groot genoeg ia Heer specie is de leiu van den dag Ilu soliede Toorziehtige staatkunde der natiomile banlc is den zwendelaars een gruwel Daarentagen heeft de regeeriag thans te veel gewiefatige zaken van staatkundigen aard on zich genomen om aan zulke ODzio Hjusnties haar ty d te wyden BmNENLAND gedurende de maand J n zijn ii deze gemeente overleden 39 mannen en Ü vrouwen t w in het Ie levensjaar S m en lU vr totaal 22 van e 8e 8 8 16 Ie He t n t f 8 Ue ÏOe V V O f O ie 80e ji r f 0 0 3le 60ey 4 p 6le 6 e 86e 80e t 5 11 0 boven t SÖe ii Als zonder geueeskaad e hulp overleden komen voor 8 m en 8 vr in Ie 12 m en 2 vr van t2e 7e en 2 vr v p t Sle B Ie levensjaar totaal 5 m en 7 vr 1 2 Daarenboven levenloos aangegeven 1 m en 1 vr ï Als overleden aan de pbkkrn komen voor 2 m en 1 vr in t 2e 6e en 1 m en 1 vr ran tSle BOe levénajitar totaal 8 m en 2 Tr 6 Uogmia s berinnereu wy nan belanghebbenden in hur eigrubelaug de verplichting om hunhe aaten ei gewitjhten te doer beryken lllet kantoor wordt gehouden op de werkdagen uitgezonderd Donderdag en Zaterdag van 9 tot S uUr tot 15 MMrt tóat gewichteü en dteA en vait 18 tot ïi April voor malen Mior attv en droaga en hafft er te Briell en aanenkoaMt plaats grhad van de Brielsche hoofdcommissie met de Utrechische iinraissie voor het asvl en deze samenkAhist heefi tut het gelukkige res tatt geleid dat et j verBee9temmii ys oMstaao i i ÏS landag a at zal bij gelegenheid van den retHg van Z M den Koning te tiraveahagr eena inatie wprdeu ontsteken die belyoA aosr schitterend fè znHefa tyS fHi v ver van 4hi VJverberg is diitRiaal uitgekozep oui het middrnpunl te zyn vaa deii glans dte de omliggt iidé jOetM Plaata iUcV terdjk Bjiteohuf Taufflooiiwld D den Langen en Kuhen Vyverberg zal bestralen Gedurende den ge heelea avood nilea zieb de muziekfarpaendar hua ren ia der sehntterg da o booreo Z Gxc de mipist r vaa oorlof zoovaal mefnlgk weiisefaendte tegemoet te komen aau de bezwaren dié uit eeiie te letterly ke opvolgiug van de realenientaiia bepalingen kunnen Voortvtueieo eu van oordeel zgndai dat by bet ter kerke aan der mUitniren wel un mo t heersohen maar dat daorb zelti de eciijja van dwang moei worden vermetien beeft by aan schryving aan de militaire autoriteiten vaa dea ld dezer als zyii verlangen doen kennen dat de brpa lingpb omtrent at kerkgaoa in dien zin bdiooren ta worden opgevat dat aan de mihtairen die zulke ba paaljd en ernttig verlangen de gelegenheid aaoif worden gegevea op de erkende Zon eo totatd a y die fierkeu te jbezqeken waaraan zy de voorkeur gwen Z ra een eenipzins groot aantal militairesi aeaa andere kerk wenacnt te bezoeken dan door den plaatselyken of garaicöetls kommanthnt Voor de gada diéo leefemng fanader geaale a aangeareaaa i fcet voor het bewaren eener goede orde wenscbdyk wezen dat Allks onder Ixihoorlyk geleide en toezicht leaobiedv Db teilitSBiren die geéa kerk wenseben te faezoekei Moeien daarvan of ban v noek worden vrygeetald en güdarende den t jd dat de morgengodsdieneto lwiB gen gewoottlyk gehoqdea worden niet al eeaui ne Jrden wordtn beliandeld De lainisier wenscht dat in hetViirtnat deif hM eeoe I pMAMMb itw jziag oMe tti inarvao Z Kü de verdere toepassing gemat aan d n takt der betrokken biilitatre atftbriteiien meent ta fcuntara ore lateti Seieoutbisearis des konibn in ZnidboUand kerft Ma bh bnrgemtrester en weilioaders der gemeeaten iu dit geweat Inededeeling gedaan Tan en hunne aii dacht gevestigd op de volgende eireolaire den 8 dezi door den mluiater nul biuneal aken uitgevaardigd De adjunct inspooieur voor het geneeskaodig staat loeziéht ioor Nóoid Holl bericht m dat onkugs te Amsterdam eün aanzienlyke party seheepsbeachuit ia yerïcdeht en afgeleverd voor een naar Jav bestemdsehip Voor het vertrek werd ontdekt dat de hcaebalt Mta ileehte hoedanigheid was waarna de entvan lt werd geweigerd Op verzoek van den hoofdcomraioearls ran polKia te An terdam werd daar door de stedelijke faealobten TQor de keurtnk V4n Toedinglmiddelen eeb monster van die bMdhnit onderMoht mufdt bleak dat zy tot voedsel gliheet ongesehikt is VMgeoa aan den hoofdoonimisearis verstrekte iuIiehtiiigeB ia inliet vorige jaar van Antwerpen te AiasteidMili ingevoerd ongeveer 7O000 kilogram eobeembeaeiiDit vermoedelijk afkontMïg uit Pransche veatingeii en daar a ekeurd Dodr de plaatselyke gezoudhetdSeoai missie te Amsterdam is gemeld feit ter openbare kaanis gëbmobt en het publiek gewaarschuwd bij bet koopeo van scheepsbesehnit voi rzigtigte zyn hteiM gertleht ia de partij bet ihuit naar enehiiletida andere gemeei ten o a na Harlingrn overgbbhioht waar men Wil bmroeven die te verknopen Ik ijobt het raadzaam dat de ingezeienen tet gemitanten in uwe provincie voiir coov r dit niM reeds gesiibied is zdodra mcgéiyk te bet ebMfk van tbbeepsbeschait rata die pariy trfkDltMtl M den gewaarschuwd üit I eiden schry tt men dd 12 Pebr Te dezer slede heelt zich eene vereeniging vaq smafak gevormd met het doet om door eeiie wekelykübae contributie een fonds daar e stellen waaruit ieder lid by ziekte of tiy overlijden tjine vrontv of kinderen eene ondersteuning zal gemeten Verder sfelt t zich ten doel door vriendscheppelyke by eenkomsten de goede vrntandhouding tusschen de werklieden ook tei enorer de patro9as 9o reel doep jk tf j vorderen De Tereeni iag zal voorts geheel gcs lioeid z Op de wiijze van de reedt latiger bier beslaande werkmansvereenigiagen jDen Maatta a taldeaMaelingSoliiedam oefenïm ea uitsjan in nn d onderwj aars vereniguv in nat 8 district vaa Euid KoUand iD jaat beiiaaa bebticn dat feit zal zijj vieren met eene reunie van alle nog levende vroegere en legeuwoordige leden op 2 Aprü k aarby de feettrede zal worden gehouden door den heer M H Kluitman boofdonderwyzer te Qoada ea gelegeabeid zal gageren rardaa teldaalneauBf aaa cea feeatauaHgd Men zat aak tnuhieat if jta rergadenaal eene tentoomteUing vaa sahoet en kadia ioéken en aadeee aaken hei snderwys betreffendtv aaowel ivaa voetar ala httt ty4 tot stand te brengen Vt lubeommiaaia te Aperafoprt heeft bet bedrog der bydraga tot bs toe door baar ver reigen zynde netto 80 aan de Bridsahe baetUqaamiseie iageaoodeo Het HmdMUid ifidjti W j warea bedt aoebtead Maandag lai vaq de ptMinemint met Liemnr a poeamatiseli noolsteisei aaa de gedempta Looirraloot Een dertigtal belangttellendra woonde deze proefneminit bij ij merk lea onder dezeti behalve enze boij emeeater de iretbasidert raor de Inanciin eq voor het armwezen iedca der piaataeiyka gnoadakeideomntiasie en een tiental laden van daa genHwnteraad nog op de bur r Metecs van s Uaga vaa Leiden ea aa Vtneiit wyoor Beüen daa heel M i P ABerafooidt li Öa inliebtingen werdaa ast de maeste hcraid iUigbeid vantrekt daar de haaien Uemnr en de Bruvn Eops de ontwei nia en aanaema van het Werk en meer io bet oi Hwder door dan iAgeaienr Thoeft Wy gieloaven dat deie proebe iag oad kecA Toldaas en raden belaagateUendea ten zeerete a n de proefaeaingtn die gedurende de gehe le wedt flaale hebben hQ te woaea Bet LiemtirMbe tM ai ia oer de toekoant ton AmalerdaB vaa hét hoogste gewieht l an meldt idt Eoamoad in if J 0 t x i Onze Jeugdige stadgenoqt de beer Josq Wme die onlangs te Antwei ieo dep eersten pnjs in de beeldfaonwkunde behaalde heeft tbans eeda Itome een beatelUAg van twee beeldep ointiyon Dit ia geaebied op ter eningen daarvaa laW Vdt vanondaq im de goedkeuring vaa da voomaaaatft artiaten dezer kuiutataA bjj aitnameahqid jraatronMi hebben I tarwe die te Mjjnsheerenlaad ah e hooU fvodual feta beschouwd worden slaat aeer sohoon ie elde Sogge is er niet veel Ditgezaaid maar wat fsaaaid ia belbaift zeer goed te worden Het koolzaad atoat net aehooa en wanneer het wedn gunstig ar op werkt belooft dit een goed gewu te zullen Wat den veestapel betreft dien toeatand laat tqt daaver iniHi ta waaaehen over en bet vette Vae wtnrdt tot hooge pqjaen Verkocht kmt deelt ons mede dat de Mbry er van ket antwoord op de prysvraog over quae vefdedjgiag aan wien 100 ia toegekend eeo J ea4ht olBaiar van kat kger op de gestelde Toorwaaide afit Bad keeltgedaan van zyn bandK hrift maar voor e oe onpar lydige wa rdeering zyner denkkealdcn ibeuraar kadt zyn naam publiek te makeq i By de opening van zyn qaaqdmefje door deq Toonitter van het voorloopig hoofdbcatuar dar vereeniging tot verspreiding van kenqis aanjaa de onze venlediging is gebleken dat kü zelfs vo ir bet geval van volledige bekroning fseda Qy 4e innading dte voorwaarde had gesteld Uit Olst meldt men dd 11 Fabr De veesfaipel verkeert iq deze omstreken In een uitmuntenden toestand De pryzen waren ia deze laatste weken buitengewoon hoog en rr werd veel voor buiten Inudsche rekening vlug van de stallen genomen Thans ryu de pryzen daleode Er ia in dezen omtrek veel vet Tce voorhanden waarvoor goede pryzen te be lingen n In bet vorige jaar is er veel jong ver aangehouden zoodat de veeatapel thana teer DeUligryk is De landbouwers zyn reeds zeer druk bezig met de veldwerkzaomheden y zyn reeds bezig met bet Itemeaten en het beploegen hunner akkers be Weilanden hebben gen aanzie n gelyk in ket votujaar Men meldt uit Katwyk aan zee Iq de vdrige waak zyn alhier S8 aehuiten met versohen vikih aangwraast wdke beaomdeo ran SO tot 180 De volgende pryaen eijo besteedt voor groote tarbot 7 per stok graote tong 0 15 4 0 2B per atttk bunaohol 0 40 è 0 60 per stuk kleine sehol 8 60 a S BO per mand rog 8 d 3 B0 permand sleur 4 per mand TyfsterNn 6 i 8 per kar De geheele vloot ia thana op daviaaohmj W l gaaq n üit Velp eeh mea Date 1r A ond bij Jan in ons dorp een geruofat infang dat wjj ajet onvermeld mogen laten I kunnen wy voor e waarheid niet instaaa te weten dat het beroemde landgoed Büjoe voor rekening van den ex l e aw UapoteoB UI zoa zijn aang ocht Gelijk nieq weet heeft voor eeaige jareu een ander wetendeol naar de Franaohe kroon df raafjvan CbomhoÖ niet Ter van deze plaata op Bronbeek gewdoniL Dieoaangaaade wordt aan de K B Ot jt Vélp gesehrcTen In uwe oonnnt Taa heden Tónd ik een bericht uit V OTergenaquia uit de Jm rdamuke OmiitaiiiL waarin wordt gezegd d t bier hét gerucht loont als zou het kasteel Biljoen voijr t mug vaq dea ei keizcr Nopoleoa lyn oangekoebt IM dit ifqmoht hier loopt ia al awcdijk maar dan is t een ralach gerucht Het huis Biljoen is nog biet terkochl en zal hoogitwaarsefaijnlyk bij puUiekcn verkoop eva Mn HM gerucht zal ontstaan zijn doordat op het kastal een paar Fraoschen bezig zna of wellicht nog zjjn met bet npak ce8 fap versaheidene vporwerpaa rw kunst enz die naar Parys verzonden worde om daar ter bctie igtng ta wotdeo gesteld eo einiie koqpere te vinden Hen g aat hierby ut van de veronderstelling dat dié oonrerpen in Pr4nkrj k aeu haqgeie prya aaflen opbrengoi dan waarsebjjal lt in ona land het geval zou zqn Uit Zuid Beierbnd sefargft dd 11 Febr Nailwelyks is men eenigiins bekomen van dan aahrik van Vrydagavoud of wederom werd aen gistennavoa te 7 uren door de bcandklok opgeroepen Tbans wals er een brand uitgebroken jn de schuur van i fafi der Voort landbouwer alkier pe schuur i tutaal af t rand slechta eeq viertal beesten heeft men kunna nddeo doch 4 pqudea en faaerten zyn er ïn MJvand Het roonboia heeft men door kiaohl i S wjnlng 1 ehonden en vc rdie it zieb wcderiHa U gïMngen naar de ooixaak nt ontvfi ifen bericht van kaptein M Ci Braat wts bet atoomsehip I riat aan bnigt dett 1 da dea ocUeoda op de hoogte van Dnngeoels aif K volga ran het miaijig weder kad ky eenige u ed wztiam moeten s oomeo Overigens liep ket atot n ekip bene tO amis Vaart M maakte sohicT gMi tKrWV n 4cr paata Mi waa jeezisiE a Op de den 0 dezer gebMdw bnilengewoné sSJ gaaseene veigadering dar Aüalanlamaeh Kanaal iBaat achappy is auit ajgémaene atêounéif aangenomen ke voov tei aa ket iKtitnnr om in plaata van de leening van hoogstens 10 millioen waartoe asachtiging waa verleend in de veigadering van 24 Uei I87lj eea leeuing van S i millioen qoqunaal te alujiten waarvata de regeering bereid renten en afloaaing behoudens goedkeuring der Staten Genenal doorj deu 8ta4t te doen waarborgen De roonraai4en zullen door hei bestuur in overleg met oomiqUarikaan an de regeering worden viatgeaield liegen de eerste leeuing die onder verband laq dq io te polderen gronden ea de aubqidien van Amaterdam zon gesloten srorden waa door de rqgeering bezwaar gambakt oaidat volgoia bare meaning die aubeiflien in de eerste plaata tK voortzetting van de werken behoorden te worden gebruikt Een poging om door de tusschen komst der regeering een ver rotfde uükeeriog dier aqbaidi4o van Amsterdam te e jaqgai oqdar garantia van dea ataot ia aokt mislukt De regeering beeft zich nn berod rerklaard aaa dü taten eaaraal den waarboig van rèate en aflossing eener leening van SVs millioen voor te dn gen oNs tot eekerketd van den Traarbofg de eoncessie n eaniip gpzigten worde gewyqiod Ook die wözigiogen heeft de algemcene vergadering goedgekeurd Zy zyn de volgende Aan het deide lid van art 86 wordt toegevoegd tOnder deze voortzetting is begrepen de verkoop van ingepoldeide gronden voot zoover de opbrengst kan benoedigd agn tot voltoaiing dar werken tot rentebetaling en qflaaaing vaa geldieeuingan door de vennootschap onder waarborg van den staat aangegaan of tot terugbetaling van hetgeen de ataat ter zake van dezen wegborg kan kabbéu uitgegeven Het vierde lid wordt aldw geleien rln kat geval by het voor ainde lid bedoeld heeft de vennoOtsAap het reckt de onderneming na de voltqoiiag dar werkan qttt al kaïe dan agg overgebleven baten en lasten temg te nemen mits zy niet later dan twaalf maanden iiadat het kanaal mat de havenwerken tot gakndt i n opeqgaateld varidare vaa dit reckt gebruik te willen makken en binnen zes maanden na het uitbrengen van die verklaring al wat door den staat na de verrallenverklaring voor de onderneming meM H nitg eveo dan ontvangen met bene nsnte kerekend tegen 6 ten konderd sjaars aan hem terug betale In het laatste lid vervallen de woorden Onder da terug te betalan soouqea yn niet be