Goudsche Courant, vrijdag 16 februari 1872

I Burgerlijke Stand ZoDdag 18 Februail 1872 N U68 GEBOKhN i Ft br Maria Alida oui tr N Kausal eu S C blicdrecbt Garanki CvtimIm Adriaua oden C A vao Betkel eu A IJpeUaf li Pctriu Jaeobui ouderi OvERLRDKH 13 Pebr S W no Houten 8 j 10 a Gcuuwui 14 Fttbr M vau Daa cd E vao dar Zyden W Verkanik en S A de Hoog I Zeeman ea P Tan lltr I 1 0 Berlgn en C Niuuwlaad O Wolren ea L Veermaa GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDlieblad voor Gouda en Omstreiieu ADVERTENTIËN Mejnfvroitw tan ZANEN op de Wacbterstraat vraagt tegen 1 Mei a s e eea Dienstbode t iBeii idoMMISSIE uit de Weerbaarheid Vereeniging BURGERPLICHT Bescherm heer Z M de Koning stelt adch voor ZATERDAG 17 F£BB a a s avonds ten 8 ure in eene der bovenlocalen der Sociëteit Reünie op de Oosttaven eene VERGADERING te houden ten einde na onderlinge bespreking eenig FEEST te bereiden op 1 APRIL a s AUe Stadgenooten die zich hierb wensphen aan te sluiten worden beleefd verzocht die Vergadering bii te wondii Qpciibare Vrijwillige Verkooping De Notarissen OAZAÜX van STAPHORST en NIEBSTRASZ beiden residerende te JRotterdam zjjn Toomemens bg Veiling op DONDERDAG 7 MAART 1872 en bö Afslag en Toewijzing op DONDERDAG 14 MAARï daaraanvolgende beide dagen des middags ten 12 Ure in l e herberg van den Heer C F van t EN BERGII aan Stolwijkerslui nabij Gouda in het openbaar te verkoopen Eene hechte sterke en wel doortimmerde BOUWMANSWONING getéekend R 86 tevens gerigt én dienende tot ÜITSPAN iNJNG a TAPPERIJ met STALLING SCHUREN HOOIBERG verder GMIM MERTB TPIN BOOMGAARD en ERVE slaande èn gelegen b elkander aan de Gonweweg en G awscbe Vliet inhetVecr J J stalblok onder de gemeente Gotiderafi strekkende van den oprel vaü den D§k benevens de heereK H LAHkERT Zonen en de Wed S £OT westop tot aan eigendom r Verveeoing in dai pmpenerwaard En wjjders diverse partgen extra best en wel toegemaakt zoo WEI als HOOILAND met daarin begrepene stukjes TEELLAND WEG TVfATERING enz Alles gelegen aan of bg elkander in het Veerstalblok gemeente Gxntderak en in het Beöerscbe gemeente Slolwijk te zamen groot circa 12 1 Bundelt eb breeder bij bijetten omschreven Na aftonderiüken ofslas zullen de BOUWMAN S WONING en AANBEHOOREN en de diverse partjjen LAND in verschillende CombiBatiSn en eindelyk ib eene massa worden afgeslagen De voormelde GOEDEBEN z n in eigen 1 gebruik en kannen worden aanvaard dadelgk ph betalihg der Kooppenningen op 23 April 1 72 of zooveel eerder als na r mogt worden overeengekomen zullen tot op den afslag dageljjks door een ieder kunnen worden bezigtigd Nadere infermatlen zijn intusschen te bekomen ten Kantoren van genoemden Notaris CAZAÜX vaK STAPHORST aan de Scheepm ershaven tusSchen de Glashaven en Bierhaven en van genoemden Notaris NIERSTIUSZ aaa de Geldersche Kade beiden te Rotterdam Plll grw 3 000 000 Verdeeld in ö Of 0 Seriën uit te geven in Aan deelen va EEN QULDEN Tot Aankoop van Gronden en den Bouw van DuizcDii l urgerwoonhuizen te AMSTERDAM Geoorloofd ingeMge Minüteriêek lietolutie dd 13 Oct 1871 N 64 Inhoudende BEN DÜIZENP DRIE HONDERD en VLJF TIG koOGE PBUZEN Al de overigen met een hooger bedrag dan den inleg UITLOTENDE en dos ZXDNDÈR NiteTEN De prgzen bestaan in DUIZEND BLFRGBRW00NHüIZEN elk ter waarde van VUFDUIZEND GULDEN met inbegrip van Gronden Erf ALSMEUIE in e Prüien ifSOf D n Prg i 8 000 t 4o o 0 leo t aao t SO OJM WO 1 000 10 10 000 4 99S iO 1 10 De Aandeden Loten zyn door tusscheiikomst van HH Mokelaors Commissionair in Effecten en by den Boekhandelaar A BRINKMAN te ixouda verkrggb4ar alwaar de Voorwaarden in deze PremieLeenlmg 5 Cts verkrijgbaar zgn Alle aanvragen de administratie betreffende kunnen voorloopig franco geschieden aan bet adres van den nier JOH VISSER Boekdrukker Kloveniersburalwal bg de Hoogstraat E1Q2 te Amtierdiimy teirw de gelden aan de CredietVereeniging te Anuiterdam ot bg hare Agenten moeten worden afgedragen Uil de Haiidte Koop Ëeb góéd bektote WIND KOBENMOLEN met een paar STKENEN en een zeer elegant HUIS van alle gemakken voorzien met ruime KAMERS alles en bg elkander gelegen hetwelk een Bnrgierbestaan oplevert ook zeer geschikt vóór BOJ RENLIEDEN Ook ia de rerkooper niet oaooiegen een Hatf Jaar zgd Opvolger ter zgd te staan zoo men dit mogt verlangen Te aoiivaarden naar verkiezing Te bevragen miï franco Brieven onder Lett K J MADO 4 C 3oek en Papierhandel te Utrechi TE KOOP 2000 Ponden dstraats HOOI binnen Gouda Te bevragen bg den Uitgever dezer Courant endean De bekendè n onbekende schuldeischers de bevoorregte en de Ipand en hypotheek hebbende daaronder begrepm in het faillissement van W TAN RIJMENAM koopmaB te Gouda worden opgeroepeili om e verschgnen op Woensdag 28 Februari aanstaande des voormiddags ten half elf ure iiji het GeregtsgebooW tan het Haagsche Veer te j M erdam ten einde hunne schuldvorderingen M do i verifiSeren en tevens uitgenoodigd hum e rekeningen vier dagen vóór den dag der verifi tie neo in te zenden aan den eersten onde eteeltende wonende aan de Westhaven te Go da Mr l MUki Ihruk U A H llllWHt üouda 14 Peb4aaii 1872 5 De Curators H J KRANBNftURG GBITTBRS DOUBLET Openbare Verkoopins te ZEVENHUIZEN oj VRLIDAG den 1 MAART 1872 des vootu middags ten 11 ure ten huize van Mejufvrouw de Wed Hksksbibosn in de Dorpstraat aldaar Tiu e binnen weinige laren nieuw geboowd en goed onoerhonden H TJ I S thans ingerigt tot glagters Affaire eu ook tot andere doeleinden zeer geschikt voorts SCHUUR ERF BOOMGAARD en TUIN te zamen staande en gelegen in het znideljjk begin van het Dorp en binnen de Gemeente vau Zevenhuizen Te aanvaarden 1 Mei 1872 Nadere informatiên ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Prof Pergrer d Aliön Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel bemstende op de kennis der wetenschap en gëregtriutrdigl door de vele gunstig geslaagde proeven is ea middel om de haren en bet hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den huarbol waardoor de ziekelijke en verflensde haten zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfriacht en verhelderd het onde ii vooiv ÖB g n alles is nienw gewopden Het verouderde en nimmer i oldoende stelsel om dk haarraiddel met vet of oKe te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar gewerden en duizenden bg tienduizenden maten febleken dat zulk een vetmengsel slechts alleen an dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maajct benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ong makken en kracbteloosheid voor den grom vM het haar Welnn alles overtuigt n dat gg Prof Pergrer d Alion s HaarExtract moet gebruiken hetwelk 40 cents per flacon verkrggbaar ia gesteld Üi Mej de Wed BOSMAN ffoiSs T A 6 VAN DETH y L H KELLEgJ Rotterdam F X BOROJfflB iStUpi en NaagpitleD One JPUiLEN lie indi vel jam net het beate geiraig geu d aHiim ea sU iaaagvev Sterkend gebruUit wonleo door kun werkinK spijsrertenüg seer beTorderen bijioaikr goed tegen U gal eu teer Ba bt laZOrSDd zga zjjo tegea W aepl bet Uieaje net beriKi van het gebruik verkrggbaar bg ile navulmid Ueeren Ie Aintterdam M Cl baii k C Oroog üeilifKtf O ttl Blei njk 8 d Krmlt j Bodegraireu B Ver luot fiontael 2 lt J r d VigH l elfl K WilMhut Celhbaven J Koeb tl éi Iff KI 1 i Deventer Uehroecl Tiaatt Itirkilaud D de Vriee Dordrecht H i Gillay Gouda L Scheuk op de Huogslnut GravsuMnde W v d BooOi Hage Viseer in de Spuiitfaat Harderwgk A Greidanne Haaetreeht K Ooilerling Leydeu J T Terbiirirh Haarlenmenlr Lekkerkerk A den Oudttsil Uutlerdam v Santen Kolff korte HooMtteeg Schiedam Wed A H Bpmbonts Utrecht F Altena op den Steeuweg over l Do kerstruat n 37 f Vlaardingen J M Lagerwertf JSevenhuizeii A Prine De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgent het echte recept zijn duor mg te BoHja alhe en uittluiünd vcrkrgxbaar geetelU bg den Heer L SCHENK op de Hougttraat LET WEL Om elk dooaje iler tehtt en ainli onheOgelgke jiiren gebruikte Slijm n MaagplUsa biljet 1 oor ira met de handaeekeumg van i J SCURËUUËIl apotheker welke handterkening tiek ook bevindt op hel zegellak waarmede het dooeje verzegeld ia Men gplieve diinr tvel attent op te ign en zich te nobteu roor bel gebruik van tea namunksel dat men tracht in uinloup te brengen 63 Loting vcx r de Natio nale M ilitie TWEEDE OPENBABE KENNISGEVING BÜEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Goads voldoeade aan art 28 der wet van den 1 9den Angustaa 1861 Staattblad jfi 73 en san art iO vin Zijner jbfajetteits braluit vanden 8sten Mei 1862 Staattilad n 48 brengen ter algemeene kennis dat de LOTING der in het vorige jaar voor de N TIONALE MILITIE ingeschrevenen in deze Gemeente zal piasta hebben op DINGSDAG den tl FEBRUABIJ aauetaande dat de ingewhreveueii naar alphabet iaobe orde opgeroepen zelve hun nommer trekken dat ook voor deu niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door v a Vader Moeder of Voogd terwijl dit bg brnrae i wezighpid door den Bnrgemeeater of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de bebingtiebbrnden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrgatelliug die zg ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden diig zullen moeten bevinden ten Baad haize dezer Gemeente en wel zij wier namen bc innen met de lettere A B C D £ F G H J K of L dea vooriniddagg ten 9 nre en die wier namen aanvan rn met de leltera M N O P Q B 8 T ü V W X Y ot Zde voormiddag ten II ure dat tot het doen opmaken van het benoodigde getnigachrift wegene Broederdienat of als eenige wettige Bwn gelegenheid zal beatsao ten Baadboue deur Gemeente Maandag den 19 Februarg aaiutaandr dea morgens van 10 tot dea namiddags I en van 3 tot 6 are i dat zg die zidi daartoe aanmelden moeten veigeteld tgn van twee met hen bekende en te goeder naam staande ingezetenen die de vereiaohte getnigenia kannen afleggen en het op te maken getuig chritt ondertrekenen terwgl dasrbg benoodigil tgii Voor Trijstèlllng wegen Broederdienst een bewga tan bet Hawelgk der Oudera de Oe hoorteAotrn van de Broedera van deu Loteliug alsmede len bewijze van volbragte of werkelijke broe lerdiruat een zakboekje paspoort of attest van dienst Iqj plaatarervang ng Voor vrijstelling van eenige wettige Zoon een bewga van het Huwelgk der Oudera VoOTtt dat de benoodigde bewgzen van werkelijke dienat of aitlrekael uit het Stamboek voor de be Unghebbenden bg de betrokken korpsen rulliii woirden aangeVraagd indien zg zich viSor de lotiiiK vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doen en dat zij die betvaren mogten hebben tegen de wqie waarop de LOTING is geschied die b wareu kuonen inbrengen bg de Gedeputeerde Staien dezer Provineie binnen Vgf dagefa te rekenen van den dag waarop de LOTING heeft plaats gehad en wel bg een op ongezegeld papier geachreven Verzoektchrift hetwelk met de noodige bewijsatnkken geetaafit tegen bewgi van omvang zal bekoorrn te worden ingeleverd bg den Burgemeester dezer gemeente die het eive aan iedeputeerde Staten opzendt Gouda den 16 Februarg 1872 Buigemeoeter en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolkiveb FoutOun vanBergïn UzENixwaN BUITENLAND Bnlleolaiiilscli Overzlcbl De verkiezing vnii Bouher trekt nog steeds de aandacht ten gevuTge vau het rout aantal stemmen dat op dien oiil ininistor dis leiders is nitgebracht Tevens verdiept men icli in giss ngrai wic itu deNii poleontiacbe oandidaat op Cofiika zijn zal want de dood dea heeren Conti vroeger pariicalier aecretaris van Napoleon III maakt eariang eene nieuwe verkiezing noodzakelijk Het poatvcrdiag tuaeohen Wankrgk en DuitscfaUuul is tot stanil gekomen Overigens geen nieuws dan dat eene deputatie uit de rechterzijde naar den gnaf van Cbambord is vertrokken om hem een prognmma ter goedkeuring voor te leggen Met 484 tegeii 76 steoMMn is het wetsvoorstel van len heer Treveneuc asiigmomen Vervolgens s bg tweede lezing met 310 tegen 260 etemmen aangenomen een voorstel om op de aanslagbiljetten voor de nieuwe belttstingen te schrijven Kosten vanden oorlog tegen Pruisen door Napoleon verklaard Omtrent de Alabsma cUima geen nieuwa Er beeft te Landen den 16 Pebrnari in het hoogerhuis een lange en levendige discussie ptaate geluhl over de motie van Stanhope strekkende totafkeuriii van het regeeringsbesinit waarbij air R Collier tot lid van den Prirj CouneU werd benoemd Salisbnrij VVestbur en Cairns vallen mede het j ourernemeiit om dezC benoeming hevig aan Lord Argyll de Lord Kanselier en Greville z fgen dat de regeering niet zal toegeven indieo do motie wordt aangenomen maar een beroep tol doen op het lagerhuis en de publieke opinie De Motie wordt daarop verworpen lurt 89 tegen 87 stemmen Op denzelfden dag heeft in het lagerhuis het hoofd van bet ministerie van koophandel Portescue in autweord san den heer Gourlejr gezegd dat hg hoopte binnenkort een wetsontwerp is te dienen tei afacfaiafIng van de verplichte rêoktea op het loodswezen D heer Far ter ateit de Iwaw l a lezing voor van de wet op de geheime stemming de heer Lidddl doet bel voorstel om de wet te verwerpeu Na langdurige diacuaaie wordt de tweetje lezing met 109 tegen 51 steramen aangenomen Oostenrijk biedt in den laatsten tijd een geheelander schouwspel aan dan in bet voorgaande jaar Toen bespeurde men niets dan beweging en misbaar zoowel van d zijde d partgen die zich tot taak stelden de Oostenrijkache monarchie op een andere enbetere basis te plaatsen ala van den kani der DuitschOostenrijksche en conetitutiooeel centrolistiache partg die in de wijziging der beslaande grondwet de kiem van Ooa prgk s ondergang zag Thau daaivnti gen heerscht een rustige eu stille bedrijvijjheid in de versshillende ta kken van beetaur Wanneer de regee riiigsmachine ook al zeer langzaam loopt men ziettoch dat eenig resultaat verkregen wordt wat onderde woelige regeering van voa Hoheswart geenszinshet geval wal De sub commissie uit den zoogenaamde Fer autnfftJutetiut heeft hare werkzaamheden geciudij d eu rapport uitgebracht over het Goliciscbe vraagstuk De commissie heeft in een met redenen ontkleed stak alle conce sién opgesomd die de regeering onder goedkeuring van den r ksraad aan de Polen kan tocFtaan Het ia niet te verwondereu dat dit stuk veel minder ver t don de resolutie van den landdag van Lemberg doch het verschdt zeer weinig met het voorstel dat indertijd door van Hohenwarl onder medewerking van den Poolsclien ininistor Grocholski san den rgksdag voorgelegd werd Algemeen ia men van oordeel dat de Polen zich met de voergestelde concessiën tevreden zullen stellen eu het vergelijk mei de Polen dus eindelgk tot stand komen zal Plotseling echter doet zich eene moeilgkbeid voor waaraan men blgkbaar niet gedacht heeft De rrgeering wil de aanneming der gewgzigde Ivaolntie door den Oalicischen hinddag voordat zg haat voor stel door den rgksraad wil doen aannemen Deze eiacti ia zeer begrgpelgk omdat door een eventueele verwerping door den landdag do regeering en de rijkaraad geblameerd zouden zgn Voor de aanneming eener grondwetswgziging worden echter 2 3 der stemmen in deu landdog vereisoht en over deze meerderheid kunnen de Polen Ie Lemberg niet beschikken Met het wetsontwerp dat een andere wijze van verkiezen vooraohrgft in de plaateen wier vertegenwoordigers hunne mtels in den rgksdng ledig loten het zoogenaamde NothwaMgeitU dat in de voorgaande weck door de regeering ingediend is beeft de pu blieke opinie zich verzoend na de ministers in de bijeenkomsten der afdeelingen verkUard hebben dat deze wet slcchia strekken moest om den rgkaraad voltallig te maken doch geenazins de in de troonrede toegezegde nieuwe kieswet vervangen moest Het vergelgk tusschen de Hongaarsohe regeering en de Croatisohe afgevaardigden ia in ontwerp tot stand gekomen en wacht alechta de bekrachtiging der wetgevende macht De pge oudenbeid bg de verkiezingen voor den jHeuwen Croatiachen landdag is zooals de Neue trrie Pretu meldt vooral in Agram bgzonder groot en nationalen eu uniunisten betwisten elkander de zege Het Oostenrijkache blad vreest dat de Hongaarsche minister Lon s zich te veel aan de eersten overgegeven heeft om een gunstigen uitslag zgner bemoeiingen te kannen verwachten wanneer de uuionisten de meerderheid verkrijgen ENGELAND De Engelsche dagbladen vleien zich met de hoop dat de moord gepleegd op den onderkoning van Indië niet heeft eene staatkundige beteekenis Wg zullen kurtelijk laten volgen hetgeen aangaande de zaak bekend is In de zitting van het Huis der Gemeente deed Glailstune met blijkbare ontroering de volgende mededèeling Ik heb l et Huis eene smartelijke tgding overt brengen Hedfunaaiddag is aan het India Ojflaf aideeling voor do Indtwhe laken een telegram ont vangen dat ik woordelijk zal voorlezen Het ia verzouden door den heer Ellis lid van den raad van Indië en gedagteekend van Saugor aan den mood van de Hoogfaly 12 Febr Met diep leedwecea kdü Jk te bericbten dat de Onderkoning op 8 deiar te 7 uren des avonds is vermoord door eene veroordeelde te Port Blair De Onderkoning had da verschillende sttafkolonien geïnspecteerd eu bevond ziofa op den steiger op weg naar de boot waarmede hij terugkeeren zou naar het oorlogachip Begunstigd door de duiaterqis droog toen een der veroordeelden door de wacht en gaf den Onderkoning fwee ateken in den rug De Onderkoning gaf kort duma den geeat De moordenaar werd g repen en wordt thaoa verhoord Hg heet Sher Ali en bewoonde het gebied buiten de grens van Peshawar Door dea resident van Peshawar werd hg in 1867 wegens moord tot levenslaugv deportatie veroordeeld Nadat Glndstaue en Disraeli hulde hadden gebracht aan de nagedachtenis van den vermoorde merkte kolonel Sjrkes op tDe zaak staat blijkbaar niet in verband met staatkundige redenen maar ia een gevolg van persooulgke dweepzucht Lord Mayo de vermoorde Onderkoning was op weg naar Bangooa in Burmah en bezocht in het voorbijgaan de Wg behoeven niet te doen opmerken dat in deze geruatstelleiide verklaring eenige tegenstrijdigheid is De zaak staat niet in verband met staatkundige bcweegredenni maar waa de handeling van een dwe per Dit uu is goed en wel wanneer deze dweeper de eenige m Indie waa Maar dit is ziS niet Ia Ijoover dos is de moord weder van beteekenia voor de staalkuniie Of zuu bet voor de Indiaobe ataatkunde rolnnakt ouversohillig zgn dot Mohammedaansobe dweepers desnoods door moord zich vso de vreeipden wensohen te ontdoen Sykea heeft al leen dan gelgk wanneer hg beweren wil dat deze aanslag ofschoon het gevolg van een gevoel van haat dat onderaobeidene inlandera bezield op den oogenblik geene bezorgillienl behoeft te baren omdat da moord niet het gevolg waa van eeiie afspraak tusschsn al deze katers maar de toevallige uitbari ting van dit gevoel bg é n enkel persoon Wat na batreft de strafkolonie nog het volgendeIn Juni 1871 kwam in Allea i Iniia Mait Aem tijding voor te oordeelen iniar hetgeen dezer dagen gebleken is oiutreut ile Jcvensny s van een veroordeelde