Goudsche Courant, zondag 18 februari 1872

op de Audnmati eiUuden is het daar een paradijs voor rumdrlnkers en liiiAards In elk geval laat men den i eri ordi ekIeii vnj wel doen w it jj maar wenscben Ztj be oek en elkaar vrijelijk wandelen waar ïy willen jiemen de sopays in hnn dienst die ondersteld word u lierv ie bewaken geven diners aan hunne vrienden en knniien als zij dit verkiezen een gallon rum te gelijk krijgen Ongelukkig leiden deze diners en deze drinkgela ren soms tot twist en deie tot het storten van bloed en zelfs tot moord Dit alles bleek op 6 Mei te Calcutta toen eeu veroordeelde van PortBlaii te recht stond wegens moord van een zijner makker het niet onnatuurlijk gevolg Tan een avondje gr passeerd met eenig vrienden en waarbij een gallon mm werd gebruikt De man werd schuldig bpvondcn maar aanbevolen in de genade der gerechtigheid op grond dat de misdaad veririoedelijfc niet zon zijn gepleegd Indien niet op PortBlair schandelijk slappe lucht heerschte en gebrek nnn behoorlijk toezicht over de veroordeelden gelijk uit Bet getuigenverhoor is gebleken Wat ook met deren misdadiger geschiede aoo vervolgt Jlkn i MaU wij hopen dat de nieuwe gouverneur van de Andaman eilanden generaal D Stewart deze aanleidingen tot gewelddaden zal veten weg te ruimen Lord Napier heeft reeds lang op i Virt Blair een weinig i er tucht geweuscht en generaal Stewart door hem zelven tot deze betrekking gekozen ral dus wel de gewensohte hervormingen invoeren Deze verwachting werd blijkbaar beschaamd daar d moordenaar anders kwalijk zijn doel had kunnen bereiken Trouwens dat lord Mayo ds kolonie zelf wilde zien pleit niet voor de onderstelling dat daar alles in den besten toestand was Eichard Southwell Bourke graaf van Mayo was de oudste zoon van Robert vijfde lord Mayo en werd geboren te Dublin op 21 Febr 1822 In 1847 werd hij als conservatief gekozen tot lid van het parlement voor het graafschap Kildare Daar lag hët meerendeel van de goederen der Bourkes John Bourke soon van Bourke van Monyoro er in het graafschap Mayo en afstammeling v in de Bonrkes van ÏSAlIenrobe was fn 1641 tijtfens de oidrtsten officier d r cavalerie onder l Ormonde Hg vestigde zich fe LiK graafechap Kildare zijn zoon werd van Palmerstowu bij Naas thans nog de zi e van het étlacht zyn kleinzoon werd verheven tot pair van Ierland eerst met dan titel van baron later met Üen van burggraaf nog later met dien van graaf lu 1852 werd de thans overleden graaf afgevaanligde voor Cbleraine en bij de algeroeene verkiezingen van 1857 terwierf hij door den invloed der Wyndliams familie t ier vronw den tetel voor C ockermouth Hg bleef zoodanig lid van het parlement tot 1868 toen fc benoemd werd tot gouverneur generaal van Indie Onder lord Derby was hg driemalen in 1S55 1858 bn i966 eerste seerelnris van Ierland toen nog met ftlén titel vnn lord Naas Zgne benoeming tot gouyletneur generBal had hij mede te danken aan een fönserviiticf minister e Oladstone echter die kort flnnrna optrad liet deze benoeming in weien en de wijie waarop hij over Mayo sprak bij de ontvangst van het bericht van zgii doodj bewijst dat hem dit besluit niet heefi berouwd He blijkt meer en meer dat het ministerie Sagasta in eigen boezem een krachtig element tot ontbinding Jieeft Tot nog toe hart men hoop gekoesterd dat met het oog op de mueilgke omstandigheden waarin het vaderland verkeert en de ernstige gevaren die de nieuwe monarchie bedreigen alle fracties van de gematigd liberale partij althans tot na de beslissing mn den aanstaanden verkiezingss rijd zich zouden aaneeilsltiiten Ongelukkig wordt due hoop niet verweïenlijkt want het kabinet is verde ld in de beide scberp tegenover elkander staande kampen n progressisted met Sa sta en unionisten met Topete tot fcjder De laatsten hebben reeds hun alternatief gesteld in den eisch oto twee portefeuilles meer te hebben d m ij nu in hetr ministerie benttcn Men verzekert dat Sagasta nog niet weet wat hij ïbI doen H i begrijpt wel dat als de unionisten ïioh terugtreüken luj geheel ondiaehtg is en bij de verkieüingen de nelerlaagzal lijden doch daarentegen vreest hij zeer voor een kraclttigcr invloed van de unionisten Vooral bchijnt hij bevreesd te aijn voor 6st denkbeeld d it zijn partij hem eenmfiat zon kunnen beschn digcn van haar aan de liberale nuie te hebben verkocht Reeds worden heftige verwijtingen tegen Sifgasta gericht over de handelingen van zijne agenten m de provinciën want terwijl men te Madrid veel over cpnciïiatie spreekt omheen openbare en gevaarlijke t enk te voorkomen schijnen in lie provinciën de gpuverneurs en ministmecle cumité s de candidatureii der liberale unie krachtiit tegen te ei ken en zuivere progre ïsistisclie caiididitturcn te bevorderen Natuurlijk vraigt in deze omstandigheden ieder naar de denkwijze van den koning doch 4 e laat zich hetzij uit berekening hetzij omdat hij niet Ue pogingen door de regeering ingesteld om de betrekkingen met den pauselg ken stoel weder te herstellen hebben nog tot gee i resultaat geleid en men verwacht daarvan vooreerst ook nog geen gunstig gevolg daar de raadslieden van Pias IX nog niet illen toegeven Aau de be irs te Madrid w iren reels voor eenige dagen onrustbarende geruchten in omloop omtrent den toestand der schatkist die in groote verlegenheul zou verkeeren door de a iubier ing van vervallen schatkistbiljetteu wilke moeten norden afgelost De inning der belastingen gaat daarenboven lu eenige proviiicii 11 met groote moeiiijklieden gepaard en vordert slechts laugznnm Iii sommige pla ilseii van de provincie Valencia hebben de inwoners gezamenlijk geweigerd dtu de belastingen te betalen tarwgl men met groote moeite de ambtenaren ilcr regeering k iii doen eerbiedii en lleetls hebbeu verscbeideue inbe slagnemiiigrn pla it8 gehad en de rech baukeii zullen uitspraak moeten doen over de wettigh id van menige weigering tut betaling van belasting ieen wonder dat de weigering van zoovelen door menigeen wordt beschouwd als eea geva irlijk bewgs van verzet te en de wfetten dos rgks BINNENLAND GOBDA 17 Febbüaei Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart 4 Zet D 2 D 4 4 Zet F 6 E 4 Nogmaals heriiinereu wg aan belanghebbenden in bun eigriibeUug d verplichting om hunne maten eu gewichten te dueu herijken Het kantoor wordt gehouden op de werkdagen uitgezqider l Donderdag en Zaterdag van 9 tot 3 uur tot 15 Maart voor gewichten en ellen en van 18 tot 12 April voor maten voor natte en drooge waren Onze lieve bloedverwanteu wa de titel van het blijspel dat Donderdag jl door de Bolterdamsche tooDeglisten oodtf direciie van de hb Albregt en van Otiefeu in het lokaal Nut en Vermaak werd opgcvoerd jenoemil stuk bevat veel waars en natuurlijks en sommige samenspraken die er in voorkomen zijn als t ware uil bet leven gegrepen De heer en mevrouw Albregt voldeden weder zeer eu het behoeil uiet gezegd te worden dat de aandacht van het publiek voornamelijk op hen gericht was De heer Albregt vertoljite op eene uitnemende wijze de rol van eeu dom doch schatrijk jong mensch die veel van de wereld heeft ge ien en nu op bevel van ntoiisie ur sou père eene yroui zoekt Na eerstaan een oude jonge jufvrouw om raad gevraagd tehebben die zich echter verbeeld haj dat hg haarten huwelijk wilda vragen en daarom hoogst vertoornd wegliep uelke sohoone hij zou begunstigenmet de eer zijne vrouw te warden vroeg hg eenarm meisje dut zoo wat huishoudster was ten huwelijk Deze bedankte hem voor die eer en allerverinakelijLst was de verbazing over dit antwoordvan den rijkeu fat d e zinh aldus u tte hoe ishet uingelgk We zijn toch ie rijkste meiiscbénvan de stadl C Mevrouw Albregt speelde voor bovengenoemde oude jongejufvrouw Zg die vroeger vele aanzoeken om te troniren had afgeslagen stelde nu alle pogingen in bet werk om een echtgeaoot te krggen hei was echter alles te vergeefs P eene heer voor de andere iia engageerde zioli met jongura schoonen ep zg bleef alleen over Behalvt de heer en mevrouw Albregt hadden wij ook verwaölit te zullen zien optreden de heer van Znylen wiens inedespeWn op het progrnmmtt in voor zoowel als nastukje stoud geannonceerd Het spal van genoemden heer is sieeds zoo schoon eu natniirlijk en heeft ons bij vorige grelegenheilen zoo behaagd dat wij niet d in met leedwezen hem Donderdagavond hebben gemist Het spel der overigen was goed genoeg om het geheel met te benaileelrn ü n heer Le Grar i ien wij liever spelen voor iemand die al wat meer op leeftijd is d in voor een verjiefd jong mensch In de rol van dorpsdominó in Cremer s AnmiBooze o a 18 de heer Le CJias onverbeterlijk maar Don derdag avond liad len wc liever een aiidei bvtPi s heer Moor voor Doctor Bruno zien spelen Doch dit slechts terloops Over t algemeen werd er goed gespeeld Wij eindigen met te zeggen dat naar ons idee weinige toeschouwers hun tgd en hun geld zullen hebhen beklaagd Het Leidtch DagUaJ waarschawt voor zekeren bedrieger van ËngeUu gvnaamd die met zgne vrouwde menschen bezoekt en om reisgeld vraagt tm einden iar Botterdam te kunnen komen In verschillendepi atsen heeft hij menschen opgelicht Daar hetmogelijk wa dat hij op zijne rei ook Gtouda aandeed wnarlchuwca wg onze sta u t éA voor gsnoemilen persoon Donderdag heeft de Coramiranriï des Koitiivjr hi de e provincie Mr 0 Fock de gameeiite Delft bezocht Gisteren heétt hij de gemeenten Kijswgk a Voorburg met een bezoek vereerd De directie van hei niatetieel der artillerie die tot dusver te Utrecht gevestig is gewee t wordt met 1 Mei a s naar s Gravenbage qvergebracht Bg besluit van den Uden Febr beeft zijne majestett goedgevonden 19 te benoemen tot gouverneur nm de koninIcIgVt militiiie academie den genera il majoor A Engelvaart van den groeten staf thans ter beschikking van het departement van oorlog 2 Ben majoor J M van der Star van den generalen staf directeur van de etafschool op de meest eervolle wijze te ontheffen van de function van gouverneur en kommandant van de genoemde academie onder dankbelniging tevens voor de goede diensten gedurende de waarneming dier functién door hem bewezen Men schrgft uit Woerdendd 14 Febr Eeneeommissie te de er plaatse heeft zich ten doel gesteld de uitbreiding en verlevendiging van de weekraarkt Met het oog daarop is het haar voornemen premtüa uit te loven en eene loterg le organiseeren waarvait het nadere eerstdaags meer openbaar zal worden gemaakt Hot nieuwe schoolgebouw voor uitgebreid kger oaderwijs te Schodhhoven is thans in zooverre gereei dat men daarin Ij Maandag dn leerlingen koa ontvangen deze ontru pden nu een lokaal dat onmiddellijk daarna werd bevolkt door leerlingen der lagere school waarvoor men reeds te lang reikhalzend naar meer ruimte had uitgezieji Het nieuwe gebouw n volgens teekening en onder opzicht van den stadsarohitest den heer L F Bedcker ondei ééoe Igst oamidIgk verbonden met de fraaie en uu ook zoo roiOM sohool voor gewoon lager onderwijs is eer doelmatig ingericht en bevat 3 keurig nette lokalen 2 voor jongens en 1 voor meisjes de banken zijn voir geaa Amerikaanse model Beide scholen vereenigd vormen nu een kolossard gebouw wasrdp de getaieentc Schoonhoven met het volste recht roem mag dragen eene inrichting mó flink dat men iets dergelgks zelfs in menlle groote stad te vergeef zal zoekeli Met verlangen liet men den tijd te gemoet waarop het werk geheel zal voltooid zijn le inner ds vr de arbeid aan deze zoo hoogst noodzakelijke vergrQOtiiig van het sclioolgeboaw reidt veel langer ipinurd heeft dan men bij den aanvang had kannen verwachten Ter gelegenheid van s Koniiigs verjaardag zullen er wederom in de verschillende garnizoensplaatsen militaire feesten worden gehouden In de man jevan de Alexanders kazerne te s Grnvenhage die smaakvol met wapenschilden tropheên en vhggen i versierd zal reeds aanstaanden Zaterdag e6n nsatitop alle wapenen w jrden gegeven Betreffende de verkregen overeensteiiJinlngtussoh n de Brielsehe HooWcommissie voor do feeslvieHitg van 1 April en de Utrechtsobe Commissie vbor het Asyl van oude en vei minkte zeelieden meldt het ütrechtich Dagblad nog dut d Koning aan belde Commisaicn den wensch heelt doen te kennen geven dat er samenwerking tot stand zon kolnen en dat dus ook weder hier de vorstelijke invloed ilijli in gelukkigen zin heeft doen gevoelen on de endi ielit in deze zaak heefl he 9tetd Men heeft Je gegronde hoop dat H de Ko iiing voor ije fferste sfecnlegeing van t A yl op 1 April dert BHel tnet een bezoek zal vereeren itèt die plechtigheid zal dan waarsehgnlqk da wak de Nimf kunnen vereenigd worjl B j De geineenlcra itl van Brielle lleeft ïgnS ntling van 14 dezer op een voorstel van eenige leden der hoofdcnihmissie v6 ir ii feesttlijke htrdea ing van 1 April 1572 in hunne kwaliteit als leden van den gcraeenteriiad gedaan met eenparige stunmen besloten om eene som v mi ƒ 3UI 0 beschikbaar te stellen als bijdrage voor een binnen die stad te stichten aiyl voor oude en gehrekhu e zeelieden En znlks voornamelijk naar aanleiding van de bijdrage van 1000 aap de Brielsehe commissie voor het monument dejer dagen door Z M den Koning toegezegd waarut tendnfdeli kste blijkt dat Z M ook met het opteriehten monument is ingenomen en de stad Brielle van haar kant varmeent een bewijs van waardeeriug te moeten geven voor de belangstelling die d koning toont en in hetgeen in vroeger dagen voor de natiooaiezaak te Brielle werd tot stand gebracht èn ia hetgeen dfór tot herdenking van het gewichtig feit indeze dagen wordt voorbereid In de spaarkas van het departement der Maat sehappij tot Nut vak t Algemeen te Rotterdam is in het laatste kwartoal van het vorige jaar 3S0 000 ingebracht Het aantal personen die geld bij die spaarbank hebben uitstaan bedraagt thans ongeveer 18 000 en het hun toekomend kapitaal 3 763 158 Met het oog op die gunstige uitkomsten is dan ook door liet bestuur besloten de gelegenheid tot inbrenging eiken dag nitgeuomeu Zaterdag eu Zondag open te stellen Uit Haarlem meldt men dd 15 Febr Heden is alhiet in den krggBraad onder voorzitterschap van den majoor der infanterie van der Beek m geheime zitting een begin gemaakt met de behandeling der zooveel gerucht gemaakt hebbende zaak van de officieren Ort en d Bye die een burger deaer t ad in ifcn Uaarlemmerhont hebben aangerand Het ivoorarrest waartoe de beide officiereu sedert 4 Januari waren verwezen i opgebeven en beide i d heden onder handtasting ontslagen De zalmvissaherij verleden jaar even boven Dordrecht in de Merwede op vrij groote schaal aangelegd belooft bij aannag goetfe uitkomsten In het üit Groningen schrgft men dd 13 Pebrj In de vergadering van het dept der Ned Msats t bev T Ngverheid alhier np gisterewvood werd een nitvoarig en belangrijk rapport uitgebracht over gaskrachtmacbines en gaskachels Deorastamligheid dat alhier het gas tUnia tleehts zeven cents de stère kost hwl onlaugs geleid tot de vraag ot niet met encece fo dezer stede gebruik kon worden gemaakt van bovengenoemde toestellen ten behoeve van de kleine nijverheid en de huishouding Die vraag werd in hef rapport beantwoord en het departement heeft een premie van 100 uitgeloofd aan bem die bier de eerste gaskrachtinachine nek Mnaeh ft Ook het invoeren van de beit ingerichte gaskachel heeft het departement z oh aangetrokken Wijder zal Bet departement ondersteunen het verhoogde vraobttarief der Staatsspoorwegen niaar zich niet inlaten met het wetsontwerp op de i nkomstenbelastiog wSl ook door het Zutfenaohe dept was verzocht De kamer van koophandel en fabrieken te ieeuwnrden beeft lleh met eeu adres gewend M den lainia ter van binnenlandsche zaken over de ingevoerde verhoogde tarieven voor bcstcigoederen op de staats poorwegen ZK 1 over eene lijst gebaseerd op dagelijksche ondervinding en oj emaakt bg een der voornaamsle handelshuizen in manufacturen aldaar welke de ongunstige verhouding tnsscheh den vorigen toestand en den tegenwoordigen ia nadere bijzonderheden aantoont Zij stennt op eene berekening van 100 verzendingen waarvan 86 volgeus specifiek gewicht en bewgst dat de nieuwe tarieven toefepast op die 86 verzendingen de vroegere met raecr an 100 te boven gaan Werden daarl j de overige U verzendingen die naar onbepaalden nfstaiid en onbepaald gewicht gelaten zijn per 50 100 kilogram over 10 S 00 kilometer afstand berekend dan zou de uitkomst eene gemiddelde veihoMiliug Uisschen de beide tarieven aanwijzen als van 1 tot 6 De kamer is van voelen dat m bet algemeen de verzendingen per sjioor met geene hoogere kosten moeten worden belast dan vroeger then let vervoer loot niddel van twkscbnhen teetschepen stoombooten vrtiohtwagen enz geschiedde Wordtdie verhonding zegt dè Kamer te er verbroken gelgk nu metterdaad hhit geval is dnn moet het natiiurlgk gevolg daarvai zgn dat men bet gebruik vanden spoorweg meer en neer laat varen en terugkeert tot de Vroegere gelegehhedcn die dlili ooV reedsf l ♦ beginnen te verheffen Maar of het biligk 18 dat aldus de staats poorwegen die uit ile algemeene middelen zijn aangelegd n bekcstig l voor een aanzienlyk deel des hnn lels en der ingezetenen vergelgkenderwgzB ontoeifankelijk worden gesteld d beoordeeling hiervan laat de kamer met vol vertrouwen aan h rechtvaardig inzioht vau den minister over De kamer dringt ten slotte op wijzigingder tarieven aan In een dezer dogen te Zwolle gehouden vergude ring der afdeeling Zwollerkerspel en Zwolle van de vereeniging ter bevordering Vau lanifbouw en veeteelt in Overgsel is besloten dat in de maand Juni aanstaande in die stad zal gehouden worden een tentoonstelluig van rundvee schapen varkens eu plnimgedierle ten speciale commissie voor die tentoonstelling al eorlaug hare werkzaamheden aanvangen die zeker wegens de ingenomenheid die hier hestiat met het plan zeer vergemakkelijkt zullen worden en tot goede resultaten leiden znileu Er moeten zoo wij goed onderricht zijn reeds toezeggingen van beschikbaar te stellen ruimte en bijdragen voor premien gedaan zijn Uit Sneek schrijft men dd 14 Febr Door de afd Sneek van de Friesche werklieden vereeniging is tegen a s Zondag eene openbare vergadering uitgeschreven die ten doel heeft het petitionnement ontworpen door de Democratische Vereeniging té Amsterdam ter verkrijging van het Algemeen Stemrecht te onderateuBen Op roratel van bet beatun der 1 1 Afd vande Friesche Maatschappg van landbouw en Veeteelt rn veil de Kamer van koophandel en fabrieken alhier heeft de gemeenteraad beelbten de joarlijkseke kalVarm A te laten honden op den 1 Maandag van Dot eu niet meer op den voorlaatsteii Woensdag diermaand De oorzaik dier verandering moet ge ocht worden iti de omsiniuligheiil dat op laals eiioemdcn dog rok le Drachten eene soortgelijke markt wordt gebonden Alhier heeft zioh op ijitöoodigiiig van het Comité van den Noord Hollandsoh Friescbcii spoorweg eene subcommissie van Tl personen gevormd om in het belang dier onderneming werkzaam te zijn Gisteren avond heeft de vergadering van verversgezeUen tn patroons alhier plants gehad maarzg lii cft niet lol een bepaald resultaat geleid Be opkomst was z r gering e daarom werdeir geene bedniten genoo eii Mea w bet echter eens datde looneii vertetering Jiehoefden en weascht een nieuwe samenkomst om daarover te spreken DebijeeiikonMf kenswrkte zich door een goeden geest Laatste Berichten Weenen is Fsbr in destting vanden rijLsraid liwft de numster van just tie eene wet op de st afvgidfiiiogingedieBd vcfvofgens ook eeo o twerp vau wet oiu lijdelijk d jury te schorsen Bij dit laatste doet de minister uitlünleii dat de regeenng d a niaatreji nooU jikel k aohtte om da iostelliag der jury le redden daar waar d Iwleii der jury ic i i et door Jiet recht maar door polilieken hartstocht laten leiden Parijs 16 febr Er heUMn eenige waneide Igk hellen op Co iiioB plaat gehad waarbg één persoon is gedood en een ander gewond De rust is he t lrf In de k iroer heeft de minister van binnenl zaken in autwoo d op eene luterpdlatic van Mastreau gezegd dat liet gouveniement nauwlettend waken zal tejiea eiken IwiapartisekeD aa iatag tegen het goüveriieineni ot te en ile kamer De regeenng bestreed l et ui otemcging nemen vaB een voor tel T n Dahirel nopens de betrekking lu schen de kauier en den president Het voorstel IS Iwe maanden verdaagd New York 15 Febr De Afew ror Timet ie Ileraid en de Tribune Ijewareu het tilzwggen over lie Alabania questie De tKort tichelst een lang artikel waarin betoogd wordt dat het tribunaal te üeiiève het recht heefl om te besliaaen of de eischen iiO iens de vergoeding van indirecte schade kunnen toegelaten worden bij de arbitrage De MexicaaNSche revolutie breidt zich uit 30000 gewapende insurgenteu bezetten het grootste gedeelte der provinciën i uebla en Veracruz Juarez zou eenberoep hebben gedaan op president eraiit om hemte bnlp te kernen Londen 16 Febr Dememoneoazrrregee ing aan het tribunaal te iebève over ie leggen is bij liet parlemein ingtdiewl Duni in wordt het tr iciaat van rtashii gton geioterpieteerd worden de plioaien va i het tribUii i d uiteeiigez t en wordt een historisch overzicht gpgje vin va i de feiten Betrekkelyk de AlaioMO de Sienmiioak de Florida en de Georgia De nj mone jioudt slaande dat Kngelanü in ngn gedrag ten i iAn van geen dezer schepen te kort gekomen is aan zijne internationale plichten noch sich verautwoordeigk gesteld heeft Engeland heeft metgver en zorg de on ijd gheid lu acht genomen De schepen waren iiiei voorden oorlogget ouipeerd op Engelsóh g ondgebied Engeland betreart het dat zq uit Kiigelsdhe havens verirokken zgn maar kan niet toegeven de rechtmatigheid van geldelijke eischen Het zou wensAen dat Amérik i de besehuldiging van zorgeloosheid deug lelijk tegen Engelaud stelde Ons Oouve nement is bereid de beslissing van het tribunaal gunstig of ongunstig aan te nemen het verlangt alken dat dic beslissing juist zij B g r g e r m k e S t a nd Ge 0B£n 13 Febr Jscobus Johannes ouder M a UoUhüijien en C L HoDsbeek Anna Maria Gerarda ouder J F Zitwing eu G lan Medevoort U Petrua Jscobaa ondert A Hoonhout en B van Kersbergen JoheSnei Gerarda oud r i Endoburg en G de Mol 15 Lamberlna ouders A S Schiebroek en D vBU den Berg Gecrtmid Man ouder M F Vorzijl en H M van den Anker Jokanne Theodorui onder J T IrahoU en E Straver 16 Hendrik onder T de Brnijn en W H Kvakenaar OVEHMokM 14 ABVERTENTIÊN V Tot onze diepe droefheid v md onaeBehuwdzoon K LABIBIJ geliefde echtgenootvan onze oudste dochter den 15 s avonds dooreen noodlottig toeval zijn dood in de golven D VISSER G VBSPR Labibu J Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlpen van hnn jbnggte Zoontje fcetoond betuigph hnn en hartelijken dimk P DE JONG en C W DB JONa Gvwla 16 F eb r 18 7 2 Evbk imk Bumïbs Voor de menigvuldige bewijzen tm deelneming m onze vreugde ter gelegenheid vaa ons 25JAKr6 HUWi LUKSFEEST betuigen wy onzen opregten dank J VAN GASTEL Gouda C A VAN GASTEL 16 Febr 18Ï2 Kkoobbi Bg ö H MAASKANT is tm db pers gekomen en alom te ontbieden of Toorhanden N 1 m IWLOED DEK GEREFORBEERDE KERK op PRGISSBII s GKCkïTHBID DOOK ADOLF ZAHN Uit het Hoogduitseh Tertaald do r fl VAN HEÜMEN Prijs 30 Cents i 2 Een m i sefcoorde l retsk VAN Dr Martin Luther Volgens een oud geTonden geschrift Prijs 20 Cents IV 1 Een LIED des Tijds Prijs 3 Cents 50 Ex f 1 25 200 Ex 4 Zeer dienstig voor verspreiding op de scholen Medetfeeliiig aan IWaagfljders Zeer geachte Heer t Gimborn Wie de kwalen kent welke de stoornis der spijsvertering op het gemoed van den mensch uitoefent zal het begrijpelijk vinden dat ik U voor uwen goeden raaid openlijk mijnen dank üffljreek en aan alle maairlijders uw ÜNIVERSEEL ZÜIVEmNGS ZODT met regt aanbeveel Groningen H H Kugper Dit alleen echte onvervalschte ÜniverseelZuiverin s Zout is allergunstigst bekend wegens ijoe geweende uitwerking bij alle MAAGKWALBN Verkrijgbaar in pakken a ÖO in V é 33 en m pakjes a 18 CU te Gouda bn L Wïi TKK Gouwe en L Schenk Hoogstraat Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis 8 Bi den aankoop van dit artikel lette men vooral op de prijzen alsmede dat zoowel de grootste als ook de kleinste pakjes op de ommezijde geteekend zijn door H VON GIMBORN Apoth en Fabrik van ehem techn Pneparatin Emmerik n d Kiju