Goudsche Courant, zondag 18 februari 1872

Woensdag 21 Februari N U69 1872 Nieows 6B AMeKiéy voor Goada ei Omstreken ADV SRTENTlfiN woidan geplaatat ran 1 5 ngek it 50 CmitNi iedere regri meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateroimte Afemiderlgke Nommen VUF CENTEN D inaending vaa adrartantUn kan gewhiaitoii tot Ma nor daa namidflag a op den dag der nitgare Openbare Verkooping te OOCfDA VAN TWEE KAPITALE BOnWHANSWONIN EN en 24 BUNDER UITMUNTEND WEI EN HOOILAI D gelegen digt bg elkander aan het Jaagpad van de rivier de Gouwe bg den Bgnapoorweg onder de Gemeenten Waddingsveen en Gouda De eene WONING gemerkt E n 49 met 12 Bunder Land te aanvaarden dadelijk gebouwen 1 Mei e k de andere gemerkt T u 8 eveneens met 12 Bunder LAND waarvan 11 Bunder verhuurd tot 31 December 1873 gebouwen 1 Mei 1874 De verkooping zal plaats hebben in ééne ritting op DONDERDAG 29 FEBRÜARU 1872 des middags i 12 ure in het logement De Zalm te Gouda Alles breeder bij biljetten en informatien ten kantore van de Notarissen Mr KIST te Gouda en VAN VOLLENHOVEN en PLEMP te Rotterdam zullende de kad Kaarten Extracten Koopsvoorwaarden enz ter inzage liggen bü Mr KIÖT voornoemd te Gouda Openbare Vrijwillige Verlioüping op DONDERDAG den 7 MAART 1872 des namiddags ten 1 uur in het Schaakboku op den Kleiweg hg A W VAN WERKHOÜVEN te Gouda van eene in volle werking zijnde SCUEKPMAKERIJ van onds genaamd het Booajü met twee Hellingen groote Timmersehuur daartoe behoorende Gereedschappen alsmede twee zeer soliede HUIZEN bevattende verschillende Vertrekken twee Kelders Keukens drie Zolders Turfschuur ERVE en GROND alles te zamen uitneuiend geschikt staande en gelegen aan de Vaarwetering en Plattenweg onmiddelijk nabij Gouda onder de gemeente van lieeuwijk Alles dadelijk te aanvaarden Bij te afflgeeren billetten breeder omschreven zijnde nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Wuddiruxveen Openbare Verkooping van Woonliiiis Tiiiimermaiiswinlicl en WERKPLAATS B n 124 en 123 met TUINTJE aan het Marktveld te Haadrecht waarin sedert vele jaren de ïimmermana Affaire is uitgeoefend en nog een HUISJE aan het Kerkhof te Ilaaetrec U Alles dadelijk te aanvaarden Op WOENSDAG 28 FEBRUARIJ 1872 s morgens elf uur in De Vriendschap te Haastrecht ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFP aldaar Openbare Verkooping VAN 4 Bunders 20 Ellen WEI HOOI en BOUWLAND in Bonrepas te Vlut belend door de eigendommen van den Heer Aos Haalbos La20NBEK en Gebkiï Nobel op MAANDAG 4 MAART 1872 s morgens elf nnr in het Rechthuis bij L OSKAM te Vliet ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht Mejufvrouw BRAKEL op de Karnemelksloot vraagt met Mei eene Dienstbode j Ten kantore van den Rgks Ontvanger alhier wordt gevraagd een Jongeling een vlugge hand schryvende belooning naar bekwaamheden Adres ten voorn kantore in persoon of met franco brieven WEEKMARKT VAN PAARDEN EOEUEN VARKENS SCHAPEN KAAS BOTER WOL FLÜIMOEDIERTE eius enz Op WOENSDAG den 13 MAART 1872 en verder op alle Woensdagen zal er te Woerden eene vrije weekmarkt geopen worden met uitlovingen van Premiën en waaraan tevens eeuQ verbonden is tegen 50 Cents het lot Neringdoenden en andere belangstellenden worden uitgenoodigd daaraan deel te nemen door AANVOER en AANKOOPEN terwfll Circulaires Aanplakbilletten en nadere inlichtingen met franco brieven zjjn te bekomen bjj den Heer J DE VRIES ROBBÉ Secretaria van het Comité te Woerden Uit de mm te KOOP Een HUIS met KOESTAL voor 8 Koeijen en HOOIBERG eJn HUIS met KOESTAL en BERG voor 6 Koegen en een WOONHUIS met SCHUUR en STALLING voor 4 Koeyen al mede nog een WOONHUISJE met ongeveer 40 Roeden GRASGROND te bevragen bfl den Eigenaar C JANSEN digt bjj het Rhynspoor te Gouda Vrijwillige Openbare Verkooping De Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en R H NIERSTRASZ te Rotterdam zullen bij veiling en verhooging op ZATURDAG 9 MAART en bjj afslag ZATURDAG 16 MAART 1872 beiden des voorraiddags ten Elf ure te Moordrecht in het logement het Posthuis in het openbaar verkoopen Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde Kapitale BOUWMANSWONING geheel van STEEN gebouwd met mime KAMERS groote KELDER STALLING voor 36 KOEUEN en PAARDEN STAL beilevens SCHUUR ingerigt voor WAGENHUIS twee 6 roeden HOOIBERGEN ARBEIDERS WONINGEN en ERF groote TUIN beplant met exquise VRÜCHTBOOMEN en ander HOUTGEWAS benevens eenige WEI en BOUWLANDEN ter grootte van 52 Hectaren 45 Aren en 66 Centiaren alles aan elkander gelegen onder de gemeente Moordrecht in den Znidplaspolder in Sehieland op 10 minuten afstand van het Station Moordrecht van den Ned Rhynspoorweg en op een half nnr afstand van Gouda Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen den l Mei 1872 Informatien zijn te bekomen ten Kantoren van genoemde Notarissen Lil de hand TE KOOP Eene groote partg TIMMERHOUT als HBN YPEN BEUKEN en ESSEN PLAffll RIBBEN en DEELEN Voorts BESLAGEi IKEN PAALHOOT in diverse lengten Tot ïeer lage prgzen comptant te bevragen bj den Heer G A OUDUK te Gouda VERHURING bg enkele inschrgving op DINGSDAG den 5 MAART 1872 des voormiddags ten 10 nre ten huize van JAN SLOOTJES te Waddinx veen aan het Dorp z nde het vroegere Gemeentehuis van eene BOnWHANSWONING met Koestalling Zomerhuis met Schuur waarin Stalling en Dor8chvloer Hooibarg Erve Tnin en Boomgaard alsmede 23 Bonder zeer goed Wei en Hooiland DLIKORONDEN en oenig BOUWLAND Voorts nog 13 per£eelen Wel llool en Bouwland alsmede DUKGROND dies gelegen in den polder Middelburg onder Reeutoijk en dat wel voor den tjjd van Vjjf Jaren ingaande onmiddel k De omschrijving der perceelen en de condiüen der verhuring liggen ter lezing in het Schaakbobd op den Kleiweg te Gouda en ten hnize van JAN SLOOTJES bovengenoemd Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notwis MOLENAAR te Wadditixveen Gevraagd in den omtrek van Gouda een bekwaam Tuinman liefst gebawd doch met geen groot gezin Salaris f 6 per week en vrij wonen Adres franco onder letter P aan de Boekhandelaars J van B£NTUM ZOON te t ia Openbare Vrijwillige Verkooping te STOLWUK op WOENSDAG den 28 FEBRÜARU 1872 des voormiddags ten 10 ure ten huize van G VAK DAM van DRIE met ERVEN alsmede een PERCEEL BOUIVLAND alles staande en geleden binnen de gemeente STOLWIJK DRBA Nadere informatien ten kantore vim den Notaris MOLENAAR te Wadditueveen Zy die geene nagenM tkte riangen maar de ECHTE die bereid zgn vplgens het authentieke voorschrift van Pans ÜRBANÜ8 VIII hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer I J O ZELDENRIJK I Drogist op de Markt Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes f 0 37V I fl Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 1 CüiiJii Druk vuu A Urlukiuuu De nitgkTe deier Coaruit geichiedt ZONDAOt WOENSDAa en VRUDAG In de Stnl getehiedt dei nitgave in den atond raa DINSDAG DONDERDAG en ZATKRDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 ftaneo per post 2 BUITEN LAND BDlleDlaDdscli Overzicht Nog liMds ktH Ben in Fnukryk in vreM voor ne ii n t ff mUunitie dar Nipoleontiiohe dynutie Dt rcrkioziag van Bonher ii velan tot ccn niektmerria geworden en indsidnad giat de keiurtglie progmnda door liare onbeMbaaaidheid alie perken t Btoa Da lagecrinf beweert itaada dat j geraat il ea op alia omatandigbedea voortiercid Daarnaveni iCaat de poging der gematigde reehtert de oii een behoorlyk aautal bandteekaningen ondar kaar prognnaa te krgges Natuorlgk lotman daarOVK aUariei garealtteo Hat beate komt ona voor awirniirtil da ona gawoidea talagranmen ondar da oogea ovaar iauio ta breogao Hat iiariaht gedalaa 4 17 Pabr hiidt aldaai Hal iiM ÉI a i lia fc ü aaiaart over iqn progntmaM Jlea baaaatigt tlat ket awn ireli aal oonatitotioneat beginaal met de noodlakalgka vr hedan ala beginwi ia aanganomao batpeen echter te meer de ferpliobting optagt oa aaa loyale proef te nemen met de Bepubliek Het liiiker eentrum tal beden avond ta Far eaoe belangrij ka bijeenkomrt houden om ta beraadtlageo over de aan te mmea koudiiig Men venakert dat op tene veraeDiging van de niterate Imkerajde bcaloten u tot bet programma der reobtCTtijde toe te treden Het pregramraa lou openbaar ga aakt worden loodta hat ZOO bandteekaningen lal dragen ne Oailf nteftfk ontkent dat hel antwoord vaa het Amerikaanacbe gouvernement op de lautate Engelaohe nota reed ontT ng n i Kwala tk Moni PoU en andere Uadeu eergiateren meldden Het blad aent te mogen venekereii dat dit antwoord in da eerHvol de drie waken nog niet verwacht wordt Da beer Gladatooa heelt die tijding beveatigd want in antwoord op aaoa interpellatie heeft hij gezegd dat het antwoord der Unie niet vóór Maart kan Mnkomen Ia het Engelaehe lagerhuia werd II Woenadag de tweede leiing aangenomen der loogennamde BurialUU die teeda in twee vorige littiugen van hat parleaant waa behandeld doch door het boogerkuia vernorpen Het doel dezer wet il niHa ander dan het uitroeien van een der laalête por ii van kerkelijke onrerdraagiaamheid door aaii de Oi euter bat gebraik toe te iinaii an de bfgraafplaata der laroebia in alle ateden en ilorpen wa r geen publiek kerkhof ia overeenkonntig de plechtigheden van ban eigen godidienat en onder de leiding van een predikant van hun eigen kerk Het ontwerp lokte nog heftigen trijd uit van aommiga conservatieve leden die berreeead lijn vdor den toenemruden invloed der Diaaentci iiiet loden der StaaUkerk Niettegenstaande alle poginj n iler tegenatnndera nioeht ile tweede lezing tooh een meerderheid van 71 stemmen verwerven l isrncli de leider der coniervatievaii heeft zich noch in het debat gemengd noch aan de stemming dcelgenumeii Bij den Bondsrsad i ingekomen een wetsontwerp op het gebruik drr Duitsohc taal in oSoiiele tukken in den Kliaa an Lotharingen Volgen dit ontwerp ipoeten o s alle annsohrijvingen eu opgaven van Keiurlijke Bc ecnngsbeauibteu aau de autoriteiten in het Duitsch zgn De overeeniteanaiog taaaalMa da Daitaob Ooatenrijkara en da Polen aahqnt apg niet volkomen te ayn In de litting van den fm mtm t jMUchiut heeM de heer Orodmlaki awdagedeeld dat de Polen tegen het door de regeeriag iagadicDde wetavoorstel waarbij nieuwe w ia vaa varkteaeo tot aaaviilling van dab ryksraad voorgcaehreveD wordt inllen stemmen Dat deia wa aring plMta heeft bijna op ketcelfiie ooganblik dat de i geeriogapartij kaar ontwerp van het veigdgk met de Poten iu genedheid au bekend geotaakt heeft ia aea leer slecht voorteekcB voor kat tot atand koaaen van da gewensehte venoeniog De wet ot aanvalling van de kieiwat aehgnt troaaretta niet zoo stipt grondwettig te xijn als men van de eonstitationeele partij zou mogen verwaehtea ledere poging ia het voorgaande jaar door von Uobenwart aangewend om lioh de meerdavkeid in den rgkataad te vantkaren werd door de oonatitutioneete part ceae verknektiging van da jnpdvrt ganoead na tq aaha aaa ket Mwiad o ekg at ig ket et niet eoo lunw mede ia neawn BNOKLAND De keer Gaoige W Saaliaj aoneapondant van TU TrUmm van New ïork en in EogeUnd laer gaaien heeft aan da Tima twee aitvoerige brieven ga schreven over de Alabamataak en da irio met de atakkeu aangetoond dat de regeecing der Juie a lands veitcgeuwoordigiug en op enkele aitionderingeo na de geheele bevolkibg het tractaat niet anders hebbeu begrepen dan het Ihana door de regeering der Unie wordt opgevat met dien verstande echter dat het niemand in de gedacliten ia gekomen dat op grond van dit tractaat lulke buitensporige sommen van Kiigelaud tuudeu kunnen worden gaciteht als somBlige Eogelscheu vreeten Integendeel waa men in Amerika van meening dat ten gevolge van detegeoeiachen die Eugelaud doen kon het geldelijk nadeel Wrl eeua aan de zyde der Unie komen kon Hoe bet nu mogelijk was dat men in Eogelaod aaa het tractaat eene geheel andere opvatting geven kon bl ft een raadsel maar door het ketoog van Smalley veidvgnt veel van het hHtelyke der taak Aanvankelijk toch meende nMn dat de Unte thnns eensklapa met geheel andere eischen voor den dag kwam dan tgdeiis de onderhandeling zoodat er dus aan die lyde knaiid opeet was Het blijkt nu dat de regeeriug der Uuie volstrekt niet van opvatting is veranderd maar men aan de tgde van Engeland op eene of andere wgu in misverstand ia geraakt In de hoofdtaak schetst Smallejr het standpunt der Amerikanen aldus Gansch de natie ineeiuie dat de Unie van Engeland de erkenning moest verwerven van de rechtniaiigheid barer grieven De regeering der Unie kon niet andera dan aan de onderhandelingen de strekking geven van bevrediging te wenschen Vamlaar dan ook hel eerste voorstel waarbij de Unie zieh tevreden verklaarde met eene rotada som als eehadeloosstelling gepaard met de itdrukking van hel leedwezen der Kngelsohe regeering Niemand beweerde dat dit eene groote torn moest inn en aanvankelp vsrwierpen de Engelaohe onderkandelaars uiet deien éisoh Zg vroegen welke som de Unie lou verlannen Amerika antwoordde neem ona voorstel Bnn m beginsel en omtrent het bedrag zullen wg het spoedig eene tgn Daarop stuitte de taak it maar men kOn weten dat Amerika a millioen S sterl vragen loa Al de andere eijfera die in eie genoemd werden tijn van Engelsche vinding Daarbij komt dat de Engelscben tegeoeitchen haddöi aa awn in Amerika het geval voorzag dat de eom dia Eogelaod van Aiaerika te vorderen hebben zoa frooter zijn lOU dan die welke Amerika vorderde van Engeland De geldzaak blijkt dna van den beginne af een ondergeachikt pont te zgn geweeat Het was te doen om erkenning van het beginael fB om den geheelen t ist uit de wereld te helpen aon der dnt de bevolking der Unie het gevoel had vaa door de overeenkomst gekrenkt te zgn De geest waarin de onderhandelingen van de zgde van Aaierika werden gevoerd blgkt wellicht het best ait een brief van Samaar die niet voor openbaarmaking waa kaetemd en aldns laidt Het spijt mij dat niH ait deze onderhandelingen ieta meer voordeel ia getrokken voor het volkeerecht Wij Amerikanen en da mensehheid in ket gemeen hadden meer aoetett verwarven Hat gfoato kaginaal vaada onackaadbanr beid rao partiealiena eigandoo ter lea kad moeten djn uitgemaakt geworden Evenioo had moeten lija aitgemaakt dat een vaartuig zgne pryiea plnwbrende en verbrandende op tee ént das niet de gemaakte prijzen brengt voOr een prgagerioht eenvoudig een zeeroo er is Venier erkenning der verpliehtiugen eener ottzgdige mogendheid om in tijd van oorlog alle gewapende schepen buiten tgne Imvens te houden die niet zijn in het bezit van een lastbrief afgegeven in eene militaire haven op dat on rnblik feitelijk in het bezit der regeering die dea Instbnef vetatrrkt Oete brpaiingen hebben allen betrekking op bezwaren die tgdena onzen oorlog zich openbaardn en ik hoopie dat tij in het tractaat niet tonden worden over het hoofd geiien Met zaUie waarborgen voor de beschaving zou ik tevreden tiJB geweest ook al had mgn tand minder verkr n Ik ton niet tegen lalk een tractaat hebben gestreden ook al gaf het mgn eigen land niets Sumner bedoelt natuurlijk dat kg iu dat geval ook zooder sebadelooastdling teoeden ton zijn geweest En Sumner wa gelijk men weet de hoofdpersoon in deta taak Door dit allea komt de Unie in een voordeeliger licht en kan de atrijd althans Tr j blij cn van vevbitteriug Maar ègfelegi wordt tg daardoor niet Altgd blgf dit dat Engeland en Amerika een traotaat sloten waaraan van den beginne af door beide partijen eene geheel verschillende brtee enis is gehecht De vraag is of men in dat geval ieta anders doen kan dan hetgeen geschied is wederom ongedaan maken en van voren aan beginnen DUITSCHLAND iet keirrkking tot het postverdrag met Prankrgk aangegaan geeft de Hmt vud Htnd Zeifug in haar jongst omvangen nouittier een uitvoerige mededeeling waarvan de hoofdzaak is als volgt Aanvankelijk verlangde Frankrgk dat het porto van 40 centimea het porto van een enkelvoudigen brict zou worden verdeeld als vulgt 55 C voor Frankrijk 15 o voor Duitaohland Op dien grondslag verklaarde de heer Stephen direoteur generaal der posterg niet te kunnen of mogen onderhandelen Hierop deed de heer Stephen hel voorstel dat Frankrijk het portuvnn alle brieven naar Huitsohland bestemd voor nioh zou behoudeu eu dat dit wadar