Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1872

tderi Call sc iitdmi door Duitschland ten aauzien van de brieven naar Fr mkrijk bestemd Hierbij werd uttj egaan van het beginsel Bn gedwongen frankeering tw t l ar iMi alle lefrckcnii ma bezwaarlijt v f in ie practijii van Mt zoU Keg vallen lèvéfs Aioukt hierbij uit den uard 4er zaak worden a iii enarneii dat in de btade staten de brieven vpi i lepijdei koBistii kastdi os nwrdaplsats van bestiiDining worden gezonden nelke voorwaarde dan ook werd vastgesteld Na lang tegenstreven heeft dit stels3l eindelijk de overlpiid béh iden Ten aanzi f n 1I j t ii t l lbfet ver4an groote zwarighedet inmaakt i or d VAms he oi erliandslaars Uitgaanile van het standpunt dat de schatkist zooveel mogelijk moet worden gebaat onverschillig of het publiek daarbg voor of mideelondervindt werd met hand en tand het voorstel A A lifeemi tcpknn lAsttedeO tn ilatrbg ina r M gewicht der pakketten en niet naar het aantal briefly het porto te tKceketieii hetjteen no uitdvkerwyze een zeer aanmerkelijke verlichting voor het verfcew uttmMkd Voor Klzas Lotharingen is hel aangaan der postovereenkdiBst iveoral v a greot belling want er werd geen verdere frankeeriiig aangenomen dan tot aan de greitKeq en or de Franuhe idiniuistratie verdca de brieven nis ongefi ankeerde met het dubbele porto bezwaard heigeen lut allerlei ongerief aanleiding gaf Het geiviclit ati Jeti ciikulvoudigen brief is op 1 0 gr bepaal9 ttét eA ptrto vih 40 entimet wir de brieven tusecbeo Duitschland ea Krankrük gewisseld terw l een vermindcriog vnu 26 pCt it toegestaan oor een meer beperkten rayon wwr binnen AhnsLolharinKen is begrepea iliet 1 Mei treedt het nieuwe verdrag in werking AMERIKA De winter in liet verre Westen van de Tereenigde f tes vaa Noord iuerika i dit jaar buiteMgewoan eng Sedert de opening van deu spoorweg die j ew Vork net Francisco verbindt heeft men fiOg mul met 200 grooie zivarigheden en moeiel kiuden te k intpen gohud als tbaus Oude bewo r fH deze strolüa die door het snuivende toompaard pjptteliug met de beichoaTde wereld in contact x Iju gekomen verklaren dat lu de l iatste tien jaren de winter uiet zoo kuud u geweest Te Denver ie bet kwik 10 deu thermometer vau Fahreuhct tot op dertig graden ouder out gedaald de prairien zyii overdekt met een dikke laag harde sneeuw qp vele plaatsen vermengd met zand en tof zoodot c gerooe soeeuwploegeu die voor de locomotieveu zyn aangebracht uiet in staat z u de lyu schoon te vegeu Voortdurend worden treinen dagen achtereen 0 e hooileu en in de laatst ontvangen Amerikaauscbe bladen wordt zelfs gemeld dat onder de kooplieden te San Francisco gruote verlegenheid heerscht wegens bet lange uitblijven van de bestelde waren en goederen die uit het Oosten worden verwacht Iem uid die de ov rlaudras naar San Francisco niet lang geleden heeft medegemaakt v rh alt dat hij op weg van Kansas City naar Denver n nacht gedwongen was in een slaapwaggou van den tr iiu door te brengen zander dat beweging merkbaar was en dat we door de siieeuivblokka le die onmügelijk zonder buitengewone hulp v iii menseben en van stoom kon worden doorworsteld Ook te 0 deu was de trein opnieuw genoodzaakt vele uren te erblijveu daar ook hier de natuur by na o narerkomel ke wiuterbeletselen in den weg had gesteld Verder verhaalt hl en dit is het bel iugrijkste van zijn reisbeschryving wat alzoo gedaan wordt om hit de passagiers recht behaaglijk en recht gemakkelijk te maken Met blijkbaar genoegen gewaagt hy van de waggous uit de fabriek vaa PuIImaau wtuiriu hij van Chicago naar Ogdeu reisde die zoo aangenaam verwarmd zyn en ua irin zulk een weldoende laclitverver chtng is dat geen dor reizigers zich een denkbeeld kou vormen van de koude die daarbuiteu hrerscKtc Langs den geheelcii vvrg te middeu van een nachtelijke koude Tan St i graden Fah onder nul en verge eld van loeiende tarmeu bleef de wnggoii temperatnur als die van een nangeuamen lentedag zonuer dat het eenigszins stoHérig warm of benauwd werd d tucht was zuiver en de rei ig ra werden niettegej stoande het van tijil tot tijd 0 envaIlen der i entilatórs van tocht gevrijwa ird door de bijzondere hechthefd van de dubliel gesloten ramen De verwarming gesohiedt door een ke el met hert water waaruit pijpen Inng de kanten en onder de banken van den waggon loopeii de schrijver zegt dut hij nooit iets eng tegelgkertijd oo practisch aangenaam en uitvoerbaar vooral in tegenstelling met le waggons van den Central PaciBcspoorwrg die door de kiohels worden verwarmd evenals op alle Amenkannsche spoorwegen doch wier amite niet in staat is buitengewoon iware koude te bestrijden Het voedsel laat niets te wensohen overj op alle stations zelfs duar waar meer spotirw eglieambten z n dan eigenlgke inwoners of waar het aantal passigiers in den trein dat der bevolkiiig rtvcHI eft 1s overvloedige voorraad doch er is ook gezorgd dat in geval de trein onder weg verwijderd van ieder station di sn e ur belet mocht worden verdcf t gaan een roUuena aniitiil blikjes met etivalreu foorhdndeii is Vieesciit soep ra titeii gepr reerde koffie oesturs in tinten bussen ecu praepanat alleen in Amerika beketid zgu lu du goederen agens vaa lederen pasangier itrein geladen en dit in geno zaitfe hoeveelheid om een pnnr dagen rond te komeu Iemand die bet onder andere omstalid heiteu miud r aanname avontuur bad gétti d drie l gan Mareen met den trein ingeeneeuwit tif tin v rbtet $ n onzen berichtgever dat hij den tjd eer ptelzierig doorbracht dut over koude hoejjen iamd niet te klagen was en het eten zoo weinig ie wenschen overliet dat het oponthoud aÉtycuaam begon te worden Het spreekt echter au zelf dat de spoor ej niaatschappgei ld het mogelijke aanwenden om ipuiitlioud te vourkWoi De Central Pacific b r 4 s geuoodzaikt hoar treinen die van Ogden naar Sati FranQisoo ta n te Sacramento te doen stoppen umdat een grtot oventroominj den weg oubruikttKar had gemaakt doch dadelijk had g utoomiioatea aangeschaft die de passagiers vah Sacramento naar Sm Fraociico broclitin Op de 7niau en KanMS Pacific lijnjn norill de mee t mogeljjke ijver aangewend om den wet ichaon te hoiHlen en ilaaruit is een concurrentie ontstaan die niet anders dai guii itig nMr d rdEigcr kaAt9n ti e rki VBraaheideaa locomotieven onbruikbaar zgn geworden door de bijna bovenmensclielgke pogiogeq oqi dunr 1 stoomen heeft men hoegciiaamd geen schade aan de waggons te betreuren gebail Overal ziet men l ers van werklieden bezig om de raile schoon e ho den en op deu Kafisas weg was een der opzichters dr e dagen en drie nacblen mc zgn leger op W om tegen de sueeww tfl vechten De telegraaf i natuurlgk ltijd de grpote belpatcr De hoofdcooductour van lederen trein heeft een klein zakinttrumeut waarmede hg overoj dadeljjk e draden in verbinding kan brengen om zoodoende om kaip te telt raieercu die dan dadelgk dikwgls met groote moeit om naai de ploau waar de ingesneeuwde treilt zich bevindt te koman ordt gezouden Gewosulgk is bet een trein van vier looomotieven de voorste voorzien vaa een gzeren sneeuwploeg die t r hulpe konjt met het nopdige personeel uui de veripreide sueeuw verder met sty pen weg te werpen Dikwgls echter wanneer de sneeuw op de rade fastgevroren ia kan ook lelfs deze atoomkracht dit belettelen uiet oit den w ruimen De niet teldnune maar lèker meest verrassende o ustandigheiad op eet reit vau New York naar Francisco in den winter ia di plotselinge verandering van temperatuur toodra d sier V Nevadè achter den rag is Keu uur of dr e iladat nog sneeuwstormen ouzen reinigers bet uittiobt ait den waggon hadden belet at hg am het open venster van den wagen en verlustigde zich in het verrukkende schouwspel van de groene Weiden en den te veld staanden oogst Op de ttooinboot te Sacramento at hij verselie groenten en nattwehjks z s uren na het akeligste wintertafereei zal hg te San Francisco in de open lucht lekkere vertche druiven te eten Mrt al de heerlgkhedeii en met al de comfort van de reis kunnen wg ons uet begrijpen dat de reiziger toch mier op ijjn gemak was in de lentetucht van Califoruie dan m de sneeuwstormen van de Sierra Nevada s=s BINNENLAND OOIJDA 20 FlBitlAU Gisteren werd alhier de verjaardag dea konings op de gebmikeigke wijze gevierd Van de stodsgebouwen en van vele particuliere wmiiigeH wapperde de vaderlatidscbe vlag terwijl het klokkenspel zich vau tgd tot tgd deed huoreu Ten half een ure had de gewone parade van het garnizoen op de Markt plaats terwijl vooraf op de Houtmansgraclit wair de sehutterg aautreedde op plechtije wijze werden nitgereikt de med iilles wegens L jarigen dienst aaif deu kapitein Nortier en aan de sergeants A van Veen en van der Kmats Na de parade had iii de kazerne een assaut plaats Zondag avond had r in de Zaal Kunstmin weder eeu volksbijeenkomst pliuits Ditmaal was hrt de heer Maja die aan de zeer talrgk opgekomen menigte door middel van zijn microscoop vele merltwiuirdigheden deed ien Onder de vele zaken die genoemd werktuig van den heer Maju eenige millioeuen milen vergroot n de verbaasde blikken drr t leschoiiweri vertoonden wns o a ook een droppel water met de levende dierenwereld die zij bevat de schors van ëeii boom enz enz Groot was het verschil lu benerkiug tussclicn de voorwei pi ii der iiiitnur 11 die der mc sehelgke nfverheid De punt van een naald een stukje kattt een strook linnen bleken inder laad zeer grof te zgn in vergelgking me die voorwerpen die geschapen waren zonder toedoen an de mensohelijke nijverheid Het bestuur van de afdeeling Gouda van t Nnt van tAIjtemeen verdient dankzegging voor de wijze waarop zij gezorgd htxd dat het volk weder eeiit een avond mottig en aangrvoam kon doorbrengen C Zeef velp stadgenooten hadden 11 Zaterdag voldaan aan d i uitnoodiging vim eene eommissie uit de Weerbqadieidsvereen tng Buiyerpltail om eene veigadérihg te houden ten einde na oridë ii beaprekiiig eenig feest te bereiden op 1 April a s Algemeen was men het eens dat ook hier de herinnering van t geen voor driehonderd jaren geiieurd is moest worden gevierd dooh over deu dag ms mth t aanvankelijk minder eens Er ivaren er die oui verscheidene redenen IWvter op den 21 j rai hétffesi wilde i vieren den dagiyaarop sfiie tajj de Spaanspjie zijde verliet en voor Wdlèm v in Oranje partij koos doch bit kwam niet tpt e n Toorttel e i lab Vaai ook met algemeene stemmen besloten om bij genoegzame ondcriteuniag den Apn 117 Mier HMel k te herdenken U4t J l Nogmaals herinneren wg aan belanghebbenden in liüH eijjenbelang de verplichting om hunne maten en gtvviHm te doen ka fum Het kantoor wordt gehouden op de werkdagen uitgezonderd Donderdag en ZaterJng vnn 9 tot 3 uur t t 1 Maiirt foo gewiifhie ei llüli e van 1 léiH lot H Mfrü voor malen rdoi iliitii en drooge waren Dobf èiin fi u dir meeUt l lilj tf voorstel van den beer üulgemeeater besloten den 27 dezer maand in die gemeente een collecte te boadea voor de feettriering Briclle waartoe de Geoieaoteraadsladea zich oU Commiaaie hebben vereeoigd Uit Bodegraven meldt men In de lergaderiag van het bestuur vu den Noordzgderpolder deaar dagw gehouden if besloten de stoommaohine en ketel beuoodigd voor het nieuw op te richten stoqmgemaai ter vervaardiging a i te dragen aan de directie ap de gzergieterg de Print va Or v te s iraven bags Men kan dus met vertrouwen te gemoet rieo dat bet geheele werk nog in dit nig aar lal sga rolbraobt 0 Minister van Oorlog beeft op het reqaeat vi l U H direotenren der hoogere burgersoholrn niet rgf jarigen pnrsus waarbg zij verzochten 1 dat het tijdstip waarop het toetatingaexoiaanzal worden gebonden voor hen die naar eene ji y sing als cadet aan de Koniuklgke Militaire dot de adapiranten hiervoren bedosld m da gelegenheid mogen worden geeield bet sehnftelgk gedeelte van bet examen af te le gen aan de scholen alwasr tg respectievelgk oniurwgs hebben genoten geantwoord dat bet odmiaaie exanen omstreeks dén IC Juli e k een aanvang zal nemen waardoor aan eerste gedeelte van bet veptoek is voldaan maar dat vermits aan bet eiamen vermoedelijk nietalleefa door leerlingen van de Hoogere Burgerscholen nuiar ook door jongelieden van bgzondere iurichtingen van ouderwqs zal worden deelgenomen met het oog op de wensebelgkheid van een gelgken maatstaf van beoordeeling vopr alle adsp rsnten het tweede gedeelte van het verzoek niet voor inwilliging vatboiur kan worden gehcht 1 f I De minister van oorlog gezien de beschikking raa 6 Juli 1885 n 82 P houdende vaststelling van een voorschrift omtrent Óft uitvoering van de wel van den 28 Aug 1851 SlaaUlilad n i vuur zc a I veel betreft de sauienstelliiig en de regeling der n erkzaamheden van de raden van onderzoek en van oordrei gnde dat gezegd voorsolinft niet heeft bc antnoord aan het doel om een juistrre opvitting en lorpissing der bovengenoemde wet te beva ereii heeft goedgevonden bg dispositie van 8 Febr jj voirmelda beschikking met daarbij belioarcud voorschrift in te trekken en buiten werking te stellen De hier bedoelde beschikking is die van deu miniEter li ankeu die zulji een grooie rol gespeeld beeft in de zaak van den oiitsl i eu kapi ein Janssen Men weet dat de cimimssie uit de Tweede KaïMr die o er deze zaak heeft gerapporteeid op de intrekking dier beschikking heeft aangedrongen De minister van oorlog a i beeft bij dispositia van 9 Jan jl eenige nadere bepalingen vastgesteld nopens de bei eekrois van dagvamlingen aan militairen enz De ondervinding had toch de nomlzakelijkheid brwe7en dut de bepalingen omtrent dagvaarding tan militairen tut bit uileggen vau getuigeuis 4 der waarheid Bo wop3 u aai vnld voor e ndkn waarin die getuigenis in eenige strafzaak woi dt vAÜiseht I Bg dispositie van denzelfden minister ii vkn 18 Jan jl V de bevpegdheid tot het doen het wijzigen en het tntr keu der oanrr c om seh erisniimte altm tdegekeiid aan de kommandifntèn Toor bet materieel der artillerie M£ar men an de Nüuwe JtoUerdaikti Coii meldt lal de Vlissingscbe feestcommissie voof berdenking Vfn 6 Aprd 1872 uithoofde van di i ie niddlileh waarover zij te beschikken t zÜli alAi tot het engageeren van ren psar mujiel Iqarpsen vlsg en illuminatie en het a teken vin een runrwerk Aon de zalmvissdierg boret Dotd recht zgn i abeloopen week gevangen 22 zalmen waaronderU vlb 2S kUó Op een vrij goed bezette vergadering der t Tiil b taande Afdeeling van het Schoolverbond werd door fen Voorzitter d i O Schlimraer verslag i ilgJkncht aangaande den staat der afdeelii en ba werkzaamheden in het vorige jaar Daaruit Week dat het Schoolverbond ftiel nutteloos arbeidt H t schoolvereuim was volgens de verklaring der ohdeii wijzers too al niet sterk dan tuch merkbaar ver mindenl Vooral de behióningen bestaande in kleel dingstukken en bewijzen van aandeel in het Idoor de afdeeling in de spnorhank geplsalste kapitaal in den loop des vorigen jaars tweemaal uitgereikt iiche i nen gunstig te bebben gewerkt De geldmiddrleQ der afdeelbtg bleken ninstig ie iijn zoodat op nKevr eene som Tan lOtt bij de spaarbank kon warden uitgezet Het aahtal leden bedraagt Ig tegen 1117 1 ten vorige Jare echter bestaat er alle Aoop dat Iwel1 dn bet rfttf ett cijfer reèr zal worden bereikt iTot lid van bei bestuur der afdeeling werd verkozen de heer B WiJUÜoir leetïat aRtt de Hoogere Bnrgelseliool Voor de arrt d 4 ebtljpnk l A ter4M werd lUderdag jl weiler etiie lóterij zaak behandeld Zt wel akn de bturs als op somm ge partieuliere kahtc ran worden geheele of gedeelten van originele loten erbaurd in leeningen door staten oi maatschappijen Hitgegcvai Ue verhuring geschiedt voor een enfele trekking Voor de op sommige kantoren verkrijgbiiar geoteld haale halve on rgfde aandeden worden cartiloateu uitgegeven waarbg de verhuurder eigeniar deze loten zich verbindt tegen overgaaf van het stnk aan toonder het netto bedrag nit e betalen Tan den prijs die op het daarin vermelde nomaker mocht vallen Het O M zag in eene dergeljike uitgifte van aandeelen voor de op 1 December 1871 plaats gevonden trekking van Oostenrgksche loten het aanleggen van een binnenlendsche loter zonder de volgens art 1 van het sonverdn besluit van 2 j ili 1814 rereischte vergunning en reqnireerde mettikpossing van art 41U van den C P tegen den i itgever daarvan een veroordeeling tot cellulaire gevangen sstraf van eene maand en e in geldboete vkn 50 De advocaat mr J van 3 Mitldel rut in Ue J eheele handeling geen lolerg toMt eeh kansovirinkomst en proteikvrde wet nadruk ti n een dergelijk ongehoord sireiljl n eiseh in eene tot nog oe in dezfii vorm nimmer voor den rechter aangebnteitezaak waarin de beklaagde op advies zyner recÜtsgeleeide raadslieden eene beslissing van den rech bad willen aitlakken De ultapraBk h bepon d Pouderdag 21 Maart De tmH a deelt mede dat hH bestniir Jan het XXVi Nederl landhuishoadkundig eon rs lop 18 Juli en volgende dagen te I eidrn te houden beraadslaagd beeft over de vraag of thans weder kis vroeger het congres in afdeclingen zou wor on gesplitst Eenige leden waren geneigd om het cunCTes niet in afdeelingen te splitsen of althans meer jnn tilt nntoe geschiedde het zwaartepunt der ilisensJen ia de algemeene vergadering te brengen De meerderheid echter verwachtte van de faemodslagtng in afdeelingen eene meer degel ke behandeling van aaken en meende dat de algemeene vergadering sleojts dp oratoria in de hand werkte terwijl de ernvoudbe laudbonwer er tegen opziet daar bet wuurd te vieren Dientengevolge is besloten dal het congres in afdeelingen zal worden gesplitst en wel in drie te wetin 1 kkerboilw en ve teelt 2 tuinboiJw en houtteclt 3 staathuishoudkunde stittistiek én Inndbouwwetgeving Donderdag jl vijn door de rma J H R Kreinen lo Doetiuehem de eerste nieuwe aordappcjJn van den kouden grond aan den Koning aaiigebudcL Aan de N Jrnk Ct wordt uit de residentie gemeld dat door ï M den Koning reeds ern besluit is geteekend bet elfeuile het huwelgk dor ofHciercI van de landmacht fif ijk bekend is wareii vroeger voor het aangaan der huwelijken door ofiicieren der zee en landmacht verschillende vereischten gesteld voor het bekoi ender daartoe noodige toestemming bij gebreke vanwelke de ufficier kon ootniagen worden Voor deoA ren der zeemacht is deze bepaling reeds afgesdhflt nfliar vdbr die der bindiiacht gold nofc steedsh t koninklgk besluit van 2 Haart 185 Dit be Iuit zal worden vervangen doqr een nieuw t welk bepaalt dat die toeatemming steeds moet wordcmr erleeud mits de bruid zij van een onbesproken gedrag en de officier lid worde v jhft weduwan r en wen enlbnds Zaterdagmorgen omstreeks 10 ure had aan het station Zeist Driebergen bg de OÏfijkersleeg een verschrikkelijk ongeluk plaaCs De spoorwachter E van Daatsahiar stond met den te Driebergen gestationeerden rijks ambteuoar Lautensloger op deu w£g te praten juist op het oogenbülc dut twee goederentreinen elkander zonden passeeren slechts eenen er van bemerkende wilden zg voor dezen wgken en werden ongelukkiglijk door den anderen overreilen Daatselaar werd als het ware verplet eril en was onmiddellijk een igk terwgl Lautensloger zoodanig gekwetst werd dat bij met behulp ook van den ge meenteveldwachter Lemmens meer dood dan levend in de ichtkamer van bet staliun gebracht werd Nielf ens aande de spoedig aangebrachte geneeskundige hulp bestaat er geeue hoop hem in het leven te behouden Men denke zich den toestand van hunite gezinnen daar Daatselaar eene vrouw met drie nog oiiverzorgile kinderen achterlaat ea de vrouw vaa Lauten slager en haar 9tal kinderen hunnen verzorger zullen verliezen Uit Opsterhind wordt aan de N R C gemeld Sedert jaren zwieif in dne en andere gemeenten rond iemand nit Bakksveen die in de wandeling genoemd werd gekke Pieter Steeds a oedig gekleed ging hij Melende van hai tot hu en omdat hij zoowel negens zi ne armoede als om zijne verstafdellMeheid het voarwe i waa van algemeen medelij den werd hij zelden voorbij gestirard Dat bg evenHcl niet zoo arm was ah menigeen meende is bewezen want di zer dagen heeft men aaar ons is medegedeeld eene som van p m ƒ 600 bestaande nit centen en halve crnten gevonden die bd sedert jaren als aalmoezen had ontvangen en die door hem op eene afgelegene plaats in e B hciileveld werden bewaard Zijne herhaalde gangan naar die plaats moeten lot deze ontdekking geleid hebben Hoewel krankzinnig ichg ut hij toch wel spaarzaam te zijn en het ie misschien nit Vrees voor inbraak dat hy tgne spaarbank in de vrge aatuur heeft gevestigd Men meldt uit Leeuwarden De alhier gevestigde nfJceÜng der Friesche werklieden verrenigiug Help n tel cn is in haar doei om eigen woningen te boaweii in zooverre reeds geslaagd dat zg thans kan beschikken ovtr een kapita d van StöOl Kr zijn tot dusver door 70 deelnemers ISO aaudeelen genomen Men vleit zich daar nog alle circulaires niet ign ingekomen dat men dal cijfer spoedig tot 40000 zal zien geklommen om aisdan met den bonw van 50 woningen te kunnen aanvangen Ken voorloopig bouwplan is reeds mede e leeld in verband waarmede het bestuur is opgedr igen eenige juiakkondigc leden uit Ie noodigeo om in gemeenschappelijk overleg op den ingeslagsn weg voort te kaan Het laat ziph irel deuken dot deze zoo gun£ti e £ uitslag onder de leden pm verbtijdoidcn indruk heeft te eeg gebracht Laatste Berichten Madrid is Febr Nadat de Minister Sagasta ne bijeenkomst met den Koning heeft gehad heeft jet Kabinet zgn ontslag ingediend ten einde aldus je crisis op te lossou Menrgelooft d it de Admiraal Ijopete of de Maarschalk Srrrauo belast nd worden et de samenstelling van eeu nieuw Kabinet j Versailles I9 Febr Het linker centrum zal h en middag bijeeiikonien om gewichtige beraadslagingen te voeren iVIen verzekert dat de linkerzg de en het linkercentrum bfsluten zonden zgn het initiatief te nemen on censt tntioucele voorstellen te doen tot proolomerinc van da Bepubliek als hei programma der rechterzijde zal zijn openbaar gemaakt Men gelooft dat het Goavemement het vooiatel van het linkercentrum rel ondersteunen Het rechter centrum en zijne aanhangers hebben op nieuw de verzekering gegeven dat zg geenszins van plan zgn het tegenwoordig provisorium omver te werpen iNeW Tork I9 Febr De dagbladen keuren hel thans in de liegeering af d it zg gedurende den oorlog van 1870 1871 toestemming beeft gegeven tot het verkoopen van wapens aan Frankrijk Parijs 19 Febr Het iinker centrum heeft eene Commitsie van drie leden benoemd om zich met andere parlementaire fractien te verstaan omtrent een voorstel tot vestiging eener conservatieve parlementaire R4 blick De Commissie bestaat oit de heeren liivat Ricard en Halleville Kafitoflgerecbt te Gouda Bij vonnissen van 28 Decembier 1871 zijn veroordeeld L J L tot eene geblboete v n ƒ 3 of een dag sabsid gevangenisstref wegens het te Gouda l teu stilstaan van een paard zonder dat hij of een aqder geschikt persoon de tengels hield of onmidddl daarbij of daarvoor geplaatst was J S en A V E ieder tot eene geldboeta vaa 3 of elk een dag subsid gevangenisstraf wegens het te Gouda in ve eenigiug beer te hebben v voenl in eene met behoorlijk overdekte ton A V H tot eene geldboete vao S of een dag subsid gcv mgenisstraf wegens het gebruiken van een meerpaal te Gouda voor een mtsf doel dan liet doaoëii Vastleggen Van aebefsn efïtutvlotten C H tot eene geldboete vaq 10 of 4 dogen subsid gevangenisstraf wegens bet te Wa diniveen oprigten van een magazijn van brandstolTen zonder da irtoc te hebben verkregen toestemming van het PUatoel Bestuur dier gemtwite J j lot l ee geldboeten de eene van 60 on df andere van 7 50 of siibsid gevangaaiailelf Vii ze nn dogen voor de eerste en vau twe d Mi voor de tweeile boete wegens ia het als sehtmer met een stoomvaortuig in de rivier de Gówve voorng arao van een klein vaartuig voor welk de goUalag door de schroef veroorzaakt gcvoailgk was zonder met verminderde kracht te hebben gevaren of ten gevolire van het gevaor de stoomwerktnigen geheel te hebben doen stilstaan en 2 het opzi eiyk toebrengen van schade aan eeu anders rocreude e eudoa En allea in de kosten invorderbaar bg I Mwang Burgerlijke Stand Ouooiii ia Fckr Wilhelnas wien W de Gtml 1 C na cliraira uii 19 Itrugl Mden W Uoaint ti H feeaitra Uillem ouders A Alltüuur en W m Vltel JTniiciKOi Wtllwliau osders k H rudwAkUr co M van Loon Oviaitnui 17nbr A 5 Pwarnlier ed P Riga U i 18 I M IVgjrewaii 3 m i sotil 11 d 19 L Palet j 7 1 Jl M OoMlcrbwk I ADVERTËNTIfiN De Heer ep Mevrouw COSUN TiN LEUNT betuigen bonnen dank voor de belangstelling bg de geboorte van kaunea Zoon betoond Vuurwerker Er wordt gevrangd een bekwaam VÜÜEWERKEfR bjj Van Berkel ft Odtte Keizetstrast I KüNSTmir in de Soeieteit ONS OENOjBQEM SOHILDERU TENTOONSTELLfflG VKIJ BNTEÉK DONDERDAG en VRIJDAG 22 en 23 PEBBÜARU 1872 waaronder zallen nitmunten eene nieuwe Collectie ITALIAANSCHB en DUITSCHE CBOMüen OLEO6BAFIEN en COPEBN naar beroemde Meesters PHOTO6RAFIEN en PLAATWERKEN zgn nwde voorhanden