Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1872

f Vrijdag 23 Februari 1872 N U70 GOUDSCHE COTJRAIft Nieuws en Aèertentieblad voor Gouda en Omstreken AD V E R T E N T I Ë N vorden g pl M ran 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE IETTEB worden berekend naar phmtsruimte Afeonderiflke Nommers VUF CENTEN De Inzending Tan adrertentidn kan geschieden tot ö óur des namiddagsiop den dag der nitgave aneiaaen iooaat zelfs zg dia gaarne wdden luiste l oaruii volgt aan ook dunkt ona dat de zaak volrem en attent zgn dot niet konden door de afleiding f t niet zoo belangrijk is als men meenen tm rondom hen wanneer men na bedenkt dat vele J fende op den ophef die er van wordt gemaakt IEMAND zonder z n schuld buiten betrekking zijndb biedt zich aan tot het verrigteii van SCHRtJF LOOPENDB of andere WERKZAAIÉHEDEN Adre ouder letter S aan het Bureau deier Courant Ten kantore van den Rgks Ontvai er alhier wordt gevraagd een Jongeling een Tlugge hand schrgTeiide belooning naar bekwaamheden Adres ten voorn kantore in persoon of met franco brieven STEENKOLEN HIBÜSNIA SHAMBOCK £ KIN n HANSA MUNEN VermlQderiag in Prijaon GA STOOM KAGCHEL en 8MEEK0LEN alle soorten in groote voorraad voorhanden Beste zuivere SMEEKOLEN 72 cts i erMiul Heet aan het Depot Bijnsppor Rotterdam SotUrddm De Agent 17 Febr 1872 D G BINGHAM 1 gen 1 Mei vraagt men eene fatsoenlgke Keukenmeid liefgt van de P G Adres bg den Uitgever dezer Coarani Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte BéCept waarop men in het bijzonder attent maakt Zgn zee nuttig in ongeateldheden der MAAG en werken heiltóam op de SPIJSVERTEKING Zij xijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in hel BLOED en UITSLAG der HUID ijj zgn ZACHT LAXEBSND en SLTJMAFDRIJVEND Venegelde dooien van 37 s Cent en dubbele ioiaim lijn verkrggbaitr bij de hh MilalKTdam M Punt Wi Amrierdam M Clëban C droog heilige weg D 321 BtiUkuiieH C den Bonnieeater BléuKijk S T d Kraat Modegraveft B Versloot Selfl H W de Kruijff JkiatUr Gebroed Timan Cloiula L Schenk op de Hoogstraat Graceuotde W d Boom H aHr eU K Oosterling Itiiertark A den Oudsten JjuucMtn B Kruithof Leyden T Terburgh Haarlem hoek Bakkersteeg Maordreekt G H Post Rotterdam A v d Toorn Wesie Wngenst StiaoHhoven A Wolff Tieï A F Faassen Utrecht F Altena op het Steeuw over de Dou kerstr n 37Ï Woerden L Rugten Zevenhuiten A Print Het depot dezer echtO Urbanus Pillen sinds zoovele jaren niet roem bekrnd en in algemeen gebruik is door ons fe Qouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op lie Hoogstraat WAAESCHUWING Men woi t instantelijk verzocht wel attent tewillen zgn dat door ons bg niemand anxlers deUrbanusPillen bereid volgens het oude en echteBecept in D pöt zgn verkrijgbaar gesteld in de laerhoi e 1 fgegtve Steden en plaatten dan bij de kierbovengenoemde Défiitkouderi In elk doosje i eenbiljet TOoVzianraet de e naAmteckeniugTan de vervaardiger Wed Kïunf x ZooK Apothekers elke Handicekening zich ook bevindt ophet Éegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de filie s inslaitelijk daar wel op te letten eu raden hun aan WSl toO tO ZlOUbij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een oitjct met on e Handtcekeningjs zich aan te schaffen en zich te wachten voor fiêt gebruik van de véle namanksels 6I r Gouda Drok Tan ünukiuau Door buiteiigeAvone Oiiistaiidigheid B OM COHTANT GBID l eneden FABRIEk PRIJZEïf i I ran alle vTo Ö H H A lïT r E IsT C3 OEDSI felI r als BEliANGSELPAPIEBEN waaronder een zeer firaoi geschilderd Landschap RANDEN ea BAG6ETLUSTEN 8CH00BSTEBNSTUKKEN en WASDOEK Geschilderde GÓRDUNBljï TRANSPARANT en QORDUN PAPIEREN Wollen TAFELKLBEDBN Geklemde WoUsn AMBRASSES AGREMBNTEN FRANJES KOORDEN etc RAAMLUSÏfeN HOUTGARNITÜRES PATAIRBS en eenig TAPÜTQOED Alsijaede goedgevulde VEEREN tm KAPOKBEDDEN Gemaakte en ongemaakté BEDDBTüjKEN Wrfle K Caehemiren en Fransohe CHITSEN Katoenen en Molton DEKENS LEDIKANTKWASTBN etc etc NB Wat de BEHANGERS AÏ PAiRE of WERKZAAMHEDEN en het BEDDENVAK betreft zal op denzelfden voet en accnratesse gecontinnSerd worden waartoe cich balMd blyft aanbevelen ÜEd Dw Dr Q yan der LAAR Behanger Korten Tiendewegi roortreffel kf uitkomsten welke het gebruik dar Sohmidtiehe Anti Bkeumstiiche WsIdwaU Wattei 8 26 eu 50 pt het pak Denoennaalden Olie ü 40 eo 80 et de fl ieb aan daizende lijden van Jicht en Bheuibatiek heeft opgeleverd lietlegenitaande alle ndm gnieesmiddelcn te vergeeft beproefd waren de bgzondere aanbevelingen van HH Geneeakundigen geren roMoende b naM der deugdWgkheid Veiijnggbaar in onderatMnde depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol iiaioad heids lKleedingatnkken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alU Jicht en Shenmaliaelte aamloeBiofen J Schmidtache OB8TBONBON8 a 80 ot Ie loo KQQtk fiet betUj middel voor Slgm Hoest Verkoudheid Atthma beasaowde Boitt na t KIEFERNADEL POMADE i 60 et de acon ia eet goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatitche hoofdpijn zwakheid der hoofdunaveo bMuitva lêu van het Haar en het vroeg grgs worden Veders verscliillende Waldwol Artikelen volgens prijaconrant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM f r e Te GOÜDA Mq de Wed BOSMAN Bmkoop i GOUl KADE Harmeien W G KÜRVEB8 Hazenwoude Mej J GAAltJCEUKEN Montfoorl i A JACOBI Oudeieater J van LIEFLAND Botterdit Wed P OK K03TEE Sckoonkiive Wed WOLFF en ZOON jnerde Qeb PFENNING Wovhrngge A Dï WILDE IJeteUtéin J B MOLLE if pfe L VAB088IEAU Z iïoefc woKfoee H NADERMAN En verdere Depdts op de gebrnikiMiiwgzingen Aanvraag om DEPdT b i M J C HAM Utrecki VHjwilliffe Verkoopingf om Contant Geld te WADDINXVEEN ten huize van van VÜÜREN op MAANDAG 26 FEBRÜARU 1872 des Voorm lOnre van Bouw en lyieikgereedscliappcn een MESJTPHAALT en eenig MEUBILAIR Alles dén dag van den verkoop te zien van af des mtjrgens ten 8 are Nadere informatiën bjj den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen GEVRAAGD met 15 klaart of 1 April a s bü fatsocnIpe Burgerlieden in Goitda een GEMEUBILEERDE KAMER met KOST en BEWA8SCHING voor iemand van de H G zich met kantoorwerkzaamheden occuperende Franco offertes onder letter B bg den üitge ver dezer Courant 278 Staats Loterijw De Trekking der EERSTE KLASSE begmt MAANDAG 18 MAART 1872 TaRd ongesteldtieden a de i alsmede ziekten van het Tandvleesch worden steeds verzacht door het gebruik van hél AKATHERIN MONDWATER van Dr J G POPP Keizerl Koningl Hof Tandarts te Weenen en in de meeste gevallen volkoman geueeen Prijs per flacon f 1 75 E KOOP een INKELPUI en WINKELOPSTAND zöo goed l8 nieuw te bevragen bvj den Uitgever Aeteif Couruut Te verkrggcn te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoog raat wijk A 123 te Rollfnlam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn ie C blnauwe porceleinwinkel Ie s HaRC bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij K Noordgk te Utrecht bij F AllOna Hpoih j e Amsterdam bij F van Windhrim t verkoophuis te Oiidewaler bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff D niig4 Te 4m Coiumt geschiedt ZONDXO WOENSDAG en VBLIDAG In de Stad gMohiedt de uitgave ia den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Een goed begin De Deventer t evaardlgde naar de Tweede Kamer da heer Dumbwr zeide in een van de rergaderingen dier vertegenwoordiging in 1871 deze woorden Het is opmerkelijk dat hoe dikwgia ainislerifn veranderen noe dikwgls mioisten vm de eene richting moetea wgken voor minieters van de andere da aiaitter vu oorlog steeds dezelfde blijft Deze woordeit waren volkonten juist De ministerie moahtan nog zoo liberaal zgn de min r oorlog waa tteada ooniervatief Wei liepen er b de opireding van liberale miniateriën steeds geruohten dat ook de min v oorlog liberaal was wel vermoede men dat iemand die in een liberaal mioisterie zitting nnm ook wel liberaal zou wezen maar de nitkomtt bewees steeds datookdf ieuwe minister van oorlog wéér de oude militaire denklierld was toegedaan Tot voor weinige weken had ona Ind nooit eeii minister van oorlog gekend die nog in iets meer dan in naam liberaal moefat heetcu £ n de allerlaatite ondervinding van een liberbal minister van oorlog waa tl zeer droevig Thans echter staat aan t hoofd van t departement van oorlog een man die reeds lang getoond heeft niet bebebt te zgn met dis oude ideeën maar iemand die tvil leuze heeft voonitgang ook in militaire aangelegenkeden De beer Delprat behoeft de woorden van z n ambtgenoot Thorbecke bg den aanvang van ilieua 2 mini tarie niet tot de zijne te maken Deze staatsman antwoordde slechts aap ben die veel eo velerlei vroegen wuoht op mgne daden I De heer Delprat is rMds in da eerste dagen van zijn bestuur begonnen tdadm te verrichten die veler ayiopathic wegdragen OuJei zijne bealuiten ziju er verscheidene die ons verheugen Onder ben i er een dat wij ten sterkste ioejniohen en dat wg hier kottelgka willen bespreken Dat besluit i nftckafflng van ket gedtcongen kerkgaan der militairen Totnogtoe was do soldaat gedwongen kerkwaarts ta gein Totnogtoe moest de soldaat op een bepaaldar tjjd bij een bepaalden predikant naar een Depsalde kerk gaan Al preekte er een predikant die eeno avettuiging uitte of gevoelens openbaarde Ignreeht in strgd met de overtuiging en gevoelene Van den militair de soldaat moeit hem hooren mu gtdmengf kertwaarts te gaan en te luisteren naar een man die op een geheel ander stanilpuut stond van een onder punt uii redeneerde en die zelfs aoms onverdraagzaam genoeg waa de gevoelens van niideradenkendeu in verdenking te brengen en dua hem den anilcre gevoelens toegedane soldaat kwetste Doch wal Btuür le men zich ilaaraiin Wanneer delelfile preilikaut we£r preekte in die kerk en op dat uur werd de totdaut weder bevolen derwaarts te gaan Wat vermeet een soldaat zii i ouk een opinie te hebben Hg ia militair en dus sliiaf van den staat Zoo redeneerde men tot heden Thans heeft de minister elprat den moed gehad dat gedwongen kerkgaan af ie soliuffen En waartoe diende het toch Men wihie den soldaat zijn godsdienst waar doen nemen Men wilde den soldaat die misschien vó6r dat hij soldaat wns gewoon was door zijn grijzen vader den Bijliel te hooren voorlfzen eeiie vergoeiling geven voor dieu hnisselijkeu godsdienst Men wilde den soldaat wapenen tegen de verleiding van het soldatenleven door hem de deugd te doen hooren aanbeveleu en hem de ondeugd te doen hooren afkeuren Ongetwijfeld de bedoeling die men had wat goe l maar de zaak zelve wa er verre van daan dat te zijn Vooreerst kon men iemaiul wel dwingen naar de kerk Ie gaan doch niemand tér wereld kan iemand dwingea om te hoorw en ie laitteren naar de woorden dea voorgangatt en daar komt het toeh op aan Wanneer men nn bedenkt dat er bij die militaire kerkgangers altgd vele warea die niet hoorden en in plaats daarvan met hailMi makkers begonnen te praten en daardoor weder de aandacht van anderea oteidden loo dot zelfs zg die gaarne wilden luiste rondom hen wanneer men nn boleukt dat vele van die gedwongen kerkgangers cioh in de kerk verveelden hunne gedachten zidi naar andere dingen waadden die alle bebalva vai heiligen oord waren en dat vela Zondag avond BaAanaliën wdiiobt de zondagsmorgens in de kerk beraamd en bedacht warm wanneer men na bedenkt dat die gedwongen kerkgangers dan eenen zondag een auin hoorden die hen voorpreekte telCitandig te denken leventluttig te werken ea den godsdienst voornamelgk in bet hart te zoeken eu den volgenden Zondag een ander die hen voorschreef aan t nemen wat k hen zegt te leven met een zucht op de lippen en een vroom woord in den mond en faun godsdienstzin ta toonen in uitwendige zaken ao brmaliteiten dan zal men toch niet langer zeggen dat gedwongen kerkgoon goed is Neen dan zal men veeleer met ons minister betl it toejuichen dan zal men veeleer blijde zijn dat ook in militaire zaken een stap gedaan ia op den weg der roornitgang dat men ook bg militaire aangelegeuheden gaat lienoraw en verbeteren Den eersten Zondag na bovengenoemd beslnit waren in de kerken de soldatenbooken eertijds nw goed bevolkt al zeer slecht bezet Maar zerr weinige waren er die koewei niet gedwongen toch kerkwaarts kwamen Ziet gg wel roepen de tegenstanders van s ministers besluit uit daar hebt gg t al er is bijna niemand Waar moet het heen met den godsdienstzin van ons leger F Wg antwoorden hen die zoo spreken dat wg ona blijven rerblgclen vooreerst voor die weinigen die nu ongedwongen nog in de kerk komen en nu kannen hooren wat er gezegd wordt zonder al leid te worden door hunne baren en makkers maar ook vervolgens ter wille van de goede zaak Wat toch ia een kerk vol met te zemen gedreven tegen hun zin aldaar vereenigde meiischen P Wat beteekeot een groote menigte bijeengebracht door t kommando op een plaats waar slechts t gemoed moest bevelen Wat beduidt een gehoor dat niet hoort f Wat biddende menschen die alechts in schgn bidden In der daad het is verwonderlgk dat zooUog een besluit is blijven bestaan dat zoo tastbaar onzinnig zoo duidelijk dwaasheid wns Vele zagen het ergerlijke er van in maar niemand had den moed het af te schaffen Eere daarom Delprat die dien moed had Ëere daarom den minister wiens eerste besluit WO het gedwongen kerkgaan sf te schaffen I BUITENLAND Ballenlandscli Overdclil Het manifest der rediterzijde te Vosaillea waarover zooveel gesproken en geschrevea wordt blijkt meer en meer niet anders te zgn dan een nieuww poging om ile cdiiserv itieve elementen in de kamer tot een geheel te brengen De graaf vau Chambord schijnt niets met de zaak te maken te hebbeti an niet voornemens iets van zijn beginselen op te offered Daaruit Volgt dan ook dunkt ons dat de zaak vol Het is wederom eeiie van de vele pogingen om taverbinden wat onvereenigbaar is en ten spijt at fi pogingen on vereen igbaar zal UQveo j Volgea d a Parijaehen betiébtgeter der ïnd en donee Sdge heeft er in den hoezeia der begrooting offlmissie weer eens een hevige woardenwisseling plaats gevonden thaaehetti sommige leden endenheer Pouyer Quertier minister van financiën Wil mea den oorrespondent gelooven dan zon de schuld hiervan liggen bg laatstgenoemde Hij heeft nl der aoomiane verweten dat zij zoo treuzelde en met zekere hétigheid aangedrongen op de spoedige behandeling van hel wetsontwerp op de grondstoffen Dit laatste vooral moet de leden geërgerd hebben Zg gaven den minister hun bevreemding er over te kennen dnt hij nadat de kamer zich herhaalde malen en oulangi nog zoo stallig legen de voorgestelde belotting heefi uitgelaten niettemin met geheel Imltelooze hardnekkigheid daaraan bleef kleven Hij moest meedrien zij begrijpen riet daarvan uu niets kon komen en zij gaven hem zel6 te verstaan dal hü boter gedaan zoa hebben om af te treden toen het bleek dat zgn meeningen in zake belasting metdis der Nationale Vergadering lijnrecht in strijd waren Dit antwoord heeft zegi de beriohigever nog at Indruk gemaakt op den rainiater die daarop van toon veranderd is Zooals meestal geaohiedt heaft men nadat de eerste boosheid bekoeld waa van weer zgden pogingen aangewend om tot een schikking zoo niet tot een verzoening te gerakev De heer Poujer Quertier stemde er in toe zijn ontwerp in eenige bülangrijke ondefdeeleu te wtjiigen en da oommissie beloofde half en hall het ontwerp van betasting op de hand lstraneodtiën een béte noire van den minisier te laien valleq De nieuwe verkiezingen op Corsica om de ploata aan te vullen door Conti opengelaten zullen eerst op het einde van deit wéttelgken termgn iel maan den plaats grgpen Hét conflict tusschen vorst Biamarok en de Prul siache oousenatieve p rtg lis nog altijd haugeode maar waarschijnlijk zal 1de bietste bij slot van rekening wel toegeven Ër is sprake geweest vaii benoeming Van nieuwe l den van het beerenhuis omde kracht der oppo9itie tégen de onderwija wet ta breken maar wijselijk u besloten dien maatregel die nu alleen verbitteren 4pn uit te stellen tot werkelijk eenig besluit tegen d n zin der rogeerjng gevallen i In antwoord op do uitinge van sommige Frantoh bladeq zegt de Natiimal ZeUung dnt Duitiohland t voortbestaan van de logenwoordige Fninsohe i ecriiig wenseht Wsi iieer eolitcr de Fninsobe natie v