Goudsche Courant, vrijdag 23 februari 1872

Bene wÜWgiOK van hare regeenng noodig achtte dan zou DuLtsclUaud daartegen zijn veto met behoeven uit te brengen doch eenvoudig er op te letten hebben of die nieuwe regeeriiig voldoende waarborgen bieden tot t naleven der vredesvoorwaarden Da uj laohe regoering ieeft het voorbeeld van het De heifir Gladstone heeft in het ifiji rhuis dao heer Disraeli Mitwoordehde vaAtaard dat de memorie va Ie i fgreii ng il t Vereeiiigile St ten ontv iugeii WH p tt upe van t vorig ja ir muir dat zij ni et TOAT het nudd van J n in liet uezit van alle miniflvt wai Hij had 9 gemeend dat zij zich slechts b piiajd 9 t t da eischeo om vergi i dii g der schade aangerieitllF dwr ftc Affióapui en w re dergelijke VKNBlutigri f wfl i ar iyo ideri4 toea hy zag dat tii ook andiere Wf e vragen beMsf Dt Xitiet £ en poging ia ooii in het lagecb is beproa l om de handel wyze d i regeering af te keureu v t de benoeming vau de heer Coliier tot lid vaj deiigeheinaen raad b tneft De motie van Cross is met gerjiga in rderheid i£8 241 stenomeii ver o D De Oostennjksche regerriag heelt een crediet van 5 mililiaea aangevraagd tot verhooKiiig dei tcactemntea rna ambtenaren over hrt j iar iS J £ iD tntwerp tot definitieve regeling dezer tractementen zal door ft mifliaterieele oonums ie worden opgemaalcL In bet bi is van afgevaardigden is de discusaie geopend over d tweede le ing der noodwet op de verkiezingen Cirocholski heeft iiiain s de Poolsche atgevaordigden verklaard dat ij tegen het ontwerp zullen stemRiea o dat zij het beschouwen aia inbreuk if keude op de rec iten der landdagen Niettemin is de Krt in 2 en 3 lezing met 104 tettm 49 stemmen doorgegaan nadat de minister verkhiard bad dat dr regeeriiig voornemena is een voo y stel tot herz ieniiig van l t kiesstelsel in te dienen zoodra dit init uitaucht op welslagen in den rykadag kan geschieden H t Dee uclie VoUcsthing heeft loet 47 tegen 46 strniiuen bet wetsontwerp tot invoering eeoer lukomstenbrta tinf verworpen ofschoon de minister van Gnancicu drrijede zyn ontslag te zullen nemen zoo het voorstel werd afgewezen Blgkens ile jongste berichten uit Madrid was er eene scheuring in het kabinet gekomen van zoo ern tigen aard dat het denkelyk nog vóór de algemeene verkiesngen eepe groote verandering zou ondergaan Den 15 vsfscheiien er in het oIBcieele regeeringablid eeiiige konink li ke besluiten lot beuoeming van hoofdoBicieren bij het leger De minister van marine meende in de keuze dier ofScicren voorkeur voor de radcale richting te zieu hij eischte op grond daar ii aftreding van den minister van oorlog Gaminde eo versterking der liberaal cünscrv ttieve richting m bet kabinet Van hier eene crisis die zoo nu per telegraaf gemald wordt gecmdigd is met de opdracht aan Sa HSts tot vorijdiig van een kabinet van fusie Spoedig sckynt de heer Sugnsti gcslo igil want men bencht r s de namen der nieuwe ministers waaronder 5 no onisten Admiraal Topete outbrt el t men zegt om famiticaatigelcgeikhedcn PR INKRUK In de telogrammfii uil Tarijs en Veraailles is dezer dagen herhaaldelijk melding gemaakt van een pro gra Dma der rechten ijde dat aan den graaf van Charabord al worden vjorgelegd Leest men de sedert ontvaii en ïransohe i agblnden n et 3e bedoeling om aangaande dit programma iets naders te vinden dan ziet men spoedik zich te lenr wssteld Blukbitar zijn deze telegrammm niet dan m w klaiu vaii allerlei gerocbtin de op het oogenblft ih omloop zijn en is rai t zekrrlieid omtrent de zaak nog zeer weinig bekend Het stelligste herioht omtrent het f irogramma vindt me a in het Journal de Parii vq aten het hier volgen Tacht g Wen ongeveer vao d rechterzijde waaroider db MH Arthur de Curaont de Meaiix Baragnonl Depeyre zyn het eens geworden omtrent een stAitknn ig nranifest Het is dit stuk dat verkeerdelgjt genoemd wordt het manifest van Moajtó en dat wij juister en eenvoodiger noemen zullen hip Manifest der 80 Het is nóg niet openbaar gemaakft Maar de hoofdpunten ziju Cekcnd De stellers en onderteekena irs wensoheu de erfelijke en traditioneele mouambie maar zij wenschen tevens dat die zijn zal constitutioneel en paricmentaic Met andere woorden z j ijrillen het huis van Frankrijk heratellen op dpn trdon Riits dit zich ondorwerpe aan de voorn a irdcn jlie gesteld worden aan do hedendaagaohe monarchie Dit is eemoudig en duidelijk Ziedaar het doel ran het manifest Wat betreft de middelen is het stuk oven belder De ontwerpers en onderteekeosan kennen der natie het recht toe hare regecriiig te kiezen He zegepraal hunner denkbeelden verwachten zij alleen van discussie en stemming Zg doen een beroep op de natie maar op de nat e vertegenwuordigd door Vryeljjl verkozen afgevaardigden Van de witte vla f geen woord Dit zwggen beeft zijne duidel ke leteekenie Ëindelijk erkent liet manifest de burgerlyke en staatkundige vrijheid T Men ziet zoo vervolgt het oiinian het gansche stelsel laat zïch korteljfk aldus nitdruicken verzoening van de traditionele monarchie met de hedendaagsche maatschappij 8n bet erfelyk recht eo het recht der nati Dé rroag Is thans of ly op dit terrein zullen gevolgd iJorden door de gansche rechterzijde en of zij daar dpo graaf de Chambord zullen ontmoeten Het bl d hoopt dit Het meent dat de graaf par un grand effurt de patriotisme zich heenzetten isl over quèlques idees respectable sans doute mais trop absoliies Men dient dit af te traehten maar te oordeelea naar vroegere manifesten van den graaf ie er niet veel kans dat hij zoo geualfkelijk nc idéee als ballast over boord wereïn eal Trouwens de denkbeelden over welke hn Jonnal roo Inehtig spreekt zijn de gmnddenkbe ldèn van z u gansche staatkundig wezen DUITSOHLANO De regeeriog heelt dezM dagen hiet besluit van den veiueeuteraad der hoofdstad van Berlijn betreffende de verhoogmg vou het troetement van den eersten liurgeipeester gAedgekourd De nieuwe functionaris zal derlialvc 8000 th genieten de hoogste bezoldi ging van een ambtenaar in Kruiien na die van een minister Men verneemt d it er drie zoo men het heet gserieuae candidateu luor die betrekking zich hebben aangemeld uamelgk de heeren von Forekenbeek von i iter en Hobert respectievelijk voorzitter van het hui der afgevoard gdeii en burgemeester van Daotzig en van Breelau Als zeker wordt het geacht dat de eerstgenoemde de overwinning op zyn medediugers zal behalen Met betrekking tot den genoemden gemeenteraad deelt men mede dat hy een aanmerkelijke vennindering op verscheidene posten der begrooting door het dagelyks h bestuur iugedieud had voorgesteld In de jongste zitting van den gemeenteraad zijn daarover Tea vinnige duciisslen gevoerd De rand wil de begrooting verminderen met 211 000 thalers het dagelijksch bestuur wil van geen vermindering hoaren het beweert dat de gemeenteraad daartoe de bevoegdheid niet heeft De gemeenteraad daareutegen zegt op grond van art 6H der gemeentewet dot het dagelijksche besHiur de bevoegdheid niet bezit om eigenmachtig posten der begroeting vast td stellen de wet gebiedt dat de raad zijn toeslemming geve en zonder diens goedkeuring mag de begrooting niet als vastgesteld beschouwd worden Men heeft zich thans gewend tot de hooge regeering om ile qusesne te lieslissen Dinsdag jl heeft men hier te Berlijn een congres van eenigszins vreemden aard gehouden namelijk een modecongres Eenige honderden fabrikanten kooplieden vooral kleedermakers en andere bij de queestie betrokken personen waren bijeengekomen om te beraadslagen over de mode voor het aaiistsfliide zomer en herfstseizoen zoowel w it betreft de stulfen als de snede den vorm van het kleed Saksen Eijnland de Zuidduitsche staten waren sterk vertegenwoordigd en uit Nooid Duitschland was een gioot Vantal uit het betn Hfeii publiek opgekomen Algeta e n is ook hier up ilit cuiigrei de oorlog verklaani a den pwarlen rok Men heeft twee nieuwe kletdingstukkon gedecreteerd namelyk een rgksdagoverjas en een Duitschen rok laastgenoemd kleedingstuk eefl ongeveer het fatsoen van een jao ette het nadert de snede yfm een jaa eenigermate Aan bedoeld kleedingstuk is die vorm gegeven ten einde l iet des te gemakkelijker ingang te doen vinden m ben die nog aan den rok gehecht zijn waaraan men op het congres den oorlog heelt verklaard in navolging van hetgeen thans allerwege in Diutschlaud grschieidt t e nigte besluiten door het congres genomen ten aanzien van kleur en Iiordaiiigheid der zomeren hei stolfen gaan wy met stilzwijgen voorby BINNENLAND I 1 1 III II i ii y Gouda 22 Febedaki Toejiiiching en onderstruniog verdient naar ons oordeel het plan in li t iuKezondeastiik in iiit Nr v rkomcndt ontwikkeld vefeii zullen zieh herinneren uelke genoegelyke avonden dopr Gopda i ipwuncrs werden igesleten toen zij nog t voorrecht hadilen de st ifmiiziek van t 4 Kegiment Infanterie wekaijjks te mogen hooreii Dergelyke avonden worden ons thans wederom aangeboden onder voorwaarde dat de meergeg edeu door geldelyke bydragen de oommissie in haar li ffelyk streven ondersteunen haar streven uin door muziekuitvoeringen de smaak voor t schoone te ontwikkelen maar tevens om den yva der muziekanten door looning Ie kunnen aanwakkeren Stelt me prijs op de inslandh udiw va ona t delyk m iekcorps en wie doet dat niet dan behoort ook die arbeid beloond di e ons ontspooning bezorgt wanneer eigen dagtaak is afgewerkt Niet alLyd he i zy die in onze gemi ute iftf ten het een of apd i tot stand te breoge nifi tot eigen vocjrdeel maar tot nutj hunner n M in T9netii het geluk bnnue p wingcn met gewensèhteo luttug bekroond ta en Brhooit er daiuron mopd toe o een nieuwe poging te wagen en zyn we r A a OfffToor alle n dank scnuldig aan de oommiaaie haat grootsten dank moge vinden in bet schitterend slagen vai hnr en l ng ze ala lo jjj ooif derneminj y Met gelioegen hebben wij gezien dat hh pSpennbriekanten luer ter steda Je vaderlandsche gebear tenissen die wë in A prif zullen herdenken ookjle daehtig zijn en dat op hun fabriekaat toonen By sommigen van hen zijn nl pijpen verkrijgbaar gesteld met af beeldingen en opschriften op de BrieU sche gebeurtenissen in 157 2 en de Brielsche feeetviering in 1872 toepa selijk Op eenigen ziet men aan de eene zyde de Genzen den Briel binnentrekkende met het bijschrift Brielle 1 April 1672 aan ds andere zijde de met vele schepen bevrachte ooeaao en de woorden 3ü0 jarig bes aan van Netrlnuii vryheid Op anderen ziet men strydende Genzen en tot opschrift door geweld tot verzet en vryheid 1672 rn aan len anderen kant df Vryheid en dur nevensi door kennis tot welvaart en vrede 1872 Naar men Verneemt ia dezer dagen een behmgryke pensioneering en promotie by het leger te waèhttn Den 19lw dezer heeft zich te s Oravenhage eene commissie gevestigd belast met de taak ma het feest van 1 April a s in de residentie te doen vieren Tot president van deze commissie is gekuzoti de kolonel Boers tot leden de heereu Jhr M V T Gevers Dejinoot Dr Butgers A L H Ising en Mr J h Bergsma terwyl het secretariaat is opgedragen aan des heer M r J D Veegene Aan deze commissie i de vry beid gelaten om zoo noodig het getal barer leden uit te breiden Daar de eerste April is de tweede Pnnsclidng zoo schijnt het voornemen te bestaan om zoowel den eersten als den tweeden April feest te vieren Optochten of openbare vermakelijkheden zouden dan den treeden April worden gehouden De minister van biunenlaiidsche zaken heeft das Gdeii dezer de volgende circulaire aali de gemeen teliesturen gericht Hucwel ze d aara worden toch nu en dan hoofden hulpoiiderwijzeni by lagere scholen tjjdelijk door de gemeentebesturen aangesteld De vraag M ont taan of voor dien dieiisttyd aanspraak op pensioen kan Horden verkregen De raad van bestuur van bet pensioenfonds voor burgerlyke ambtenaren Ie dezer z iken geraadpleegd heeft overwugen lat de wet van den laden Augustus 1857 Staatdlad n 103 kan hebbeu verstaan met tydelijke diuiistcu vuu onderwjj zeis en ia van gevoelen dat aarmode bedoeld wor dèn de zoodanige wanneer by ziekte schorsing of ontslag van een onderwijzer een ander overeenkomstig het laatste lid van rt 22 der wet Wordt aangewezen om tijdelijk den dienst te vervullen In dat geval geschiedt de voorziening in de tijdelijke Toeatnre dan ook op eene andere wijze dat jn geval TSB eene eigenNjke benoeming Naar s Uaads inzien geven zoodanige tijdelijke diensten geen aanspraak op pensioen en behoort daarvocB niet te worden bijgedragen Maar eo iemand op d e bv de twee eera te zinsne dtn vi art 23 der wet voorg hreven w ijjgB tot ho9fd of hiidppnderwijzer met toekenning I van d aqn dien rang verbonden jaarwedde wordt benoemd dan wordt hij daardoor erkelijk hoofd óf hul omlerwyzer en is het ten eenen male onverschillig dat men er bijgevoegd bbe dat de benoeming voor twee drie of meer jaren plaats vond 1 Daar die tgdeïjke bennemingen evenwel zooals itm Baad nit de b hem ingekomen mutlitie staten is gebleken tot de uitzonderingen behnoreit acht hy het wenschfj k dat of die lijsten ingeval Wn tydelijke beao ming in de kolom von aanmerkin n melding worde gemaakt op welken voet en om welke oorzaak de lijdelijke benoeming noodig is geacht ten einde de invordering der bijdrage met d t ejrentueel pensioen verband te doen nouden St tea Oeneraal ivsedb KAMts Zitting van 20 Februari De kamer wordt geopend ten 2V orsj Behalve eenige wetsontwerpen waren ingekomen ene kennisgeving vau het overlijden vaA den eer mr J K Baron van Goltsteio oud lid er kamer en een aanbevelingslijst v9or de vacature lp den hoogen raad Die Ijjst bevat de namen der volgende heeren Schuurman raadsheer by het prov gereeht4hof in ZnidboUand Maehlekehen proeoreDr geAeroal bij het E rov gerechtshof in Overijssel Noyon raadsheer bij et prov gerechtshof in Noordbolland van Nooten raadsheer by het pn v ger t i f ia Utraehtl van Maanen advoout Kenenuri Vi het prov fcerecfitshor in idiiollandi Nienwenhuis raadsheer hij he prov geregfshof in Utrecht Voorts verzoekt de heer Haffmans der kamer verlof om op een nader te bepalen dag den Min v inatitie te interpelleeren over het ontslag van den antobreebter van Venlo De Mio v ji stitie gafin orerweging die zaak onmiddelyk te behandelen D heec HaAnans wil liever rooals gebruikelijk ie de interpellatie op een naderen dag doei cWnaworden de afdeelingen getrokken en voorts wordendoor de afdeelingen gekozen tot voorzitters de hh van der Linden van Zuijlen vau Akerlaken vanDelden en Franasen r d Potie In de School Board Chronicle komt een artikel voor over het onderwys in ons land onder den titel van arAanteekeningen over de Schalen op het Vasteland doorJ F Moss secretaris van den School Board te 8lMAield i De schrijver die sischta eenige dagen in j ïfederland heeft kunnen vertoeven geeft een vry nauwkeurige beschrijving van ons Lager en l iddelbaar Onderwijs en vau onze Bewaarseholen Over t algemeen is hy zeer met ons onderwys ingenomen en zwaait grooten lof toe aan de door hem be7 oohte scholen Aan het slot zyner aanteekeningen betuigt b § zyn hartelyken dank voor de welwilfeude ontvangst en de hem gegeven inlichtingen aan de heeren hoofdonderwqzers der door hem hezocdte sclyslen te Amsterdam aan den heer L Mulder in pertenr van t L O in Utrecht aan den heer Rohiinton leeraar san de Rijks K B S te Utrecht rn aan den heer Bingham directear van den Medl B nspoorweg De maataobappy rti et Amioitiae te Arqsteri am tal in de helft van April weder eene tentoonstelling van oude schilderyen honden De stukken moeten vorden ingezonden van 16 tot 26 Maart Ieder die zich den schitterenden uitslag van de tentoOn telling van 1867 herininnert belooft zich weder B n ryk genot Toen wis de deelneming zeer völ doende en daartoe zonden wij nu weder zon gaarne lederen bezitter van sohoone en belangwekkende schilderyen die anders zooveel minder onder het oog komen en op deze wijze zooveel nut en genot kunnen geven willen opwekken De ondervinding heeft geleerd eo de namen der eommiesien waarborgen de beste zorg voor de toevertrouwde stukken Koloniën OOST IN DIS Aan het Algemeen Overzicht van het Nieuw Bat Ilandehhlail ontleenen wij Wanneer men het oog vestigt op den toestand inn de recde van Batavin do voornaamste handelsplaats van Nederlandsch Indié dan bevangt ons in deze dagen een treurig gevoel Meermalen kondigde de blauwe vlag aan dat de communicatie tusschen de reede en de stad afgebroken was De betrekkingen met andere bezittingen wor foa evenzeer bemoeilykt Zoo is het vertrek van het 14 daagsche stoomschip naar Padang van 10 tot 12 dezer uitgesteld moeten worden omdat de pranwen niet uitvaren ten einde lading naar het schip te brengen en het geen steenkolen kon innemen Wat baat ons dat de stoomsohepen vlug en regelmatig de zeecn doorklieven De ongehoorde toestand doet zich voor dat wanneer de schepen voor ddze handelsplaats gekomen zijn alle voordeelea van een versneld vervoer in een groot gedeelte des j rs v loren gaan door gemis aan eene goede aanleg en losplaats Men heeft zich lang zoowel voor deze plaats als voor Samarang met expediënten beholpen en geld verknoeid Sedert eenigen tijd z n het heainnr en het publiek het een dat de verbetering van de haven van Batavia tot de eischen van dèn ilag behoort De minister van kolomen betuigt dat hy bet Indiach bestuur aanschrijving op a inschrijvjng zendt £ en prins van den bloede trekt zich de vaA aan en dryft den minister om te handelen De hau lel requestrcert eu particulieren zoowel als mannen van het vak ontwerpen plannen Kil men blijft delibereereu Beeds zyn ons vier plannen bekend De hh Kraijenbrink en Kloppenburg hebben huniie denkbeelden openbaar gemaakt Een ander plan is geojiperd om nl de bestaande hoofden tot in 6 vadepeu d pte uit te bouwen ep om te buigen zoodat eene aoort van zeebreker ontstaat Dit phio i ordt door deskundigen ee der beste beschouwd Eindehjk is in ons blad het denkbeeld aang ven tegenover Onrust of liever het eilandje Kuiper bij Ontoni Jam eene aanlegplaats te scbeppeti Onderzoekingen in den laatsteu tijd gedaan hebben doenzien dat de grond daar goed hard moet zijn Daarkon eene gaiüche vloot ia stil water laden en lo sen terwijl een koriv zytak van den bestaanden spoorweg de aanlegplaats in verbinding met de kantoren kon brengen Acht men al deze plannen onvoldoende of te kostbaar of te moeilijk in de uitroering men sehryve eene prijsvraag uit en ongetwy zallen antwoorden it komen die tot eena oplossmg van het naagstulc zullen leiden De wetenschap die het Suezkaoasl en den tunnel doqr den Mont Cenis schiep staatf niet stil en moet den aanleg van eene goede haven voor Batavia als eene min beteekenende zaak beacfaonwen want de elementen doiirioe zyn alleszins aan wezig Allerwegen is verbetering van havens erkend regeeringsplicht te zijn eo besteedt meu daaraan zyne beste kraohteu In het moederlaud hebben de staat en gesubsideerde moatschappyen er schatten aau besteed en doen dat nog dagelijks Ook voor Java is reeds eenig geld uitgegeven maar tot nog toe zonder nut Zal men zioh nu in deze dagen nude concurrentie overal alle krachten inspant en de wetenschap wonderen verricht langer ten nzen opzichte tot overwegen bepalen Batavia s handel staat op een keerpunt Langer dralen kan zyn ondergiang zijn Daarom met verder getalmd De haven van Ba lavia worde verbeterd en aan deze zoo uiterst gunstig voor den wereldhandel gelegen plaats eene schouiie toekomst verzekerd De nieuwe Gouverneur Generaal geve blijk te willen en met den wil zal hy de macht hebben Handelen in dezen zal zyn bestnnr op schitterende wijze inwyden Laatste Berichten Parijs 21 Febr Het bevestigt zich dat Pouyer Quertier het voorstel tut het heiasten der grondstofHen voor zoo veel betreft de vezelstolfen zal intrekken De geruchten dat er Bonapartisten zouden zijn gearresteerd worden tegen gesproken Er valt niets onrustbarends voor Parijs 21 Febr Volgens gerucht is de discussie over de clerioale petiiicn verdaaW De voorimaaiste leden der rechterzijde adviseeren het programma niet openbaar te maken ten einde cunstiiutloueele voorstellen van de linkerzijde te vermydsn Wasbington 21 Febr In den senaat heeft de beer Soiuirz eene rede gehouden tot ondersteuning van het voorstel des heeren Sumner betreffende het onderroek over den verkoop van wapeuen aan het Fraiische gouvcrncineut gedurende den oorlog Hij was van oordcel dat de nentmliteitswetten zonden geschonden zyn als uit het onderzoek bleek dat de feiten juist waren De spreker drong aan op een streng en volledig onderzoek Twee leden bestnedso het voorstel eu verdedigden het gouvernement De Mexioaansche opstandelingen belegeren San Louis an Poton 12 000 man onder bevel ran Trevint bedreigen de stad Mexico INGEZONDEN Volksconcerten Wie op 19 Febr jl in de gelegedheid was de Muzijk der Goudsclie Scbuttery te hooren zal zeker met genoegen ontwaard hebben dat die mnzijk sodeit de laatste 3 maanden ongeloofelyk veel verbeterd is eu zelfs de goede verwachtingen welke men koeeterde overtroffen heeft Geheel ander dan ooit te vore kou men ditmaal de uitvoering der stukken best noemen alhoewel ze niet geheel vlekkeloos was De instrumentatie getuigde van bekwaamheid en leverde vele zeer gelukkige effecten Er was gloed en leven en afgerondheul in hun spel Kedenen te over naar wy meeiien om te mogen gelooven dat Gouda a ingezetenen binnon enkele jaren mei ophef en voorliefde von hunne Schntterij Muzyk zullen kunnen gewagen als van een corps dat alsilan met dergelijke vereenigiugen van grootere steden wedijveren kan Echter staan ons daartoe nog tiiee bezwaren iu den weg namelijk 1 Het veel te karig tractement 300 vand n Kapelmeester 2 Ue algeheele oiet bezoldiging der muzijkanteo Over het eerate bezwaar znlljfn we thans ift qireken we komen daarop later terug wanneer hel publiek de talenten en den yver des Kapelpieettert aalf heeft kunnen beoordeelen Ook over het t ee4 bezwaar zallen we heden niet uitwijden Want wao neer wij herinneren dat in de meeste steden vaK ons land b v Amsterdam Rotterdam Utrecht fn de muzykaulen der dil Scbuttery van stadswege bezoldigd zyu en bovendien verdienstelijke musiei van elder by die corpsen geëngageerd worden dao willen we daarmee niet te kennen geven dat wj grieven koesteren tegen de tot op heden a ekeole nietbeioldigiug van ome mnzijkanten Wy constateren sleehis het feit in verband tot de mogelykheid dot wanneer Voor het oogeublik wenschen we met deze regelen aau het üuodsche publiek bekend te maken dat wy by genoegzame ondersteuning in de maanden Juni Juli en Augustus van den aanstaanden zonter alhier eenige volkseonerrten zullen doen geven door de muzykauten onzer Schutterij De aitwyding over de muzykuitroeringen tec ga legen heid van Kon ings verjaardag achtten we noodig om aan te loouen dat onze Schutterij Muzyk in d aanstaande zomermaanden goede concerten zal kunnen geven Met de uitvoeringen der volksconc rten heUea een tweeërlei doel y willen m de eerste plaata deu Uoudschcn burgerman eeue edele uitspanning en eenige a ingename iB en verschaffen oimdat are aeei nemen iii het lot van hem die geen geld heeft of nii seii kan om elders kunstgenot te smaken en in de tweede plaats willen we daardoor de gverzuekt eu de musicale kennis bevorderen der Muzijkantea die reeds toonden een goeden wil en goeden aanlw te bezitten Om dat doel te bereiken is geld noodic zoowel om het tijdverzuim der Muzykanten ruimschoots te vergoeden en hunne ambitie te prikkelen als ook omdat noodwendige onkosten gemaakt moeten worden Wy reri rouwen dat ona plan algeraeenen bijval en onilersteuniog zal vinden bij alle ingezetenen van iGouda eu de meergegoede burgers ruimschoots zullen bydragen om onze miiuler door de fortuin bedeelde stadgenuoten eenige genotvolle zomeravonden te verachulTen Laten wy daartoe vooral een ateun Nriiiden in U welgestelde inwoners van Gouda I Helpt di goede doel bevorderen en het Gondsche pt Uel zal er U dankb iar voor zyn Wy zullen tot dat doel ferstdaags inteekeningalyaten doen circuleeren eu noodigen alle burgera beieefdelyk en dringend uit om door eeue rrijwillign bydrage de voorzieuing in deze voikabehoeite te hel pen daarslellen Dt Commiuie ean Toeiijt over de Mutyider dd Schutlery Gouda H W G KONING 20 Febr 1873 Mb P J snel