Goudsche Courant, zondag 25 februari 1872

flpHrioMit Utmuit lajiuHoei Zijn koorst in de resi dentie heeft ten doel zich met den heer A De TGerftaolreif iTBóullion te benden over het n tè dvn ia otn ê Oünspraken van dezOT tn rechten té doen geldeft aauutoe reeds de voorbereidende maatregelen zijn inoaen door deu P rijschen rechtsgeleerde Laurens 4e9zai oo itlIS t rtisrtoi ur den de bèvelhebbe bahoptdeni f d A 1 dtriWa terg gi£ n J Tier i il S C H L A N D Sedert lang en telkens wordt door de nltranionUnen in Pruisen de klnclit nnnj eheven dat de katholieke bumikiof Itt b t bcnoeiifi van aj kim Êt wordt ncMeruitg8 et zagt de f ehf Zei inff y ïloe f gegrond dé e kiac ht is latit tïcli beooi Apti uit de statistiek Miezer da n gfi cven daor ii P Oavra aen want daaruit blijkt in welke eveorcdig neia zij deelneemt am tie intelleotueele ontwikkeling iihoererre in de eleinelien lewrt Toor ytwaise ambtenaren i lIVMliT fl i Uit bedoeUlloitM ér i n f lut itl 7 aan de verschitlt nde Kymnasii n pro yiiinas ën hoogere burgrreu reajtlsoholea werden getekl 110 630 leerUligeiu Van deae beleden 82 83 de früteülan sche iMr 21 711 behoonleu tot de kuthol ekii ke k en 10 081 waren imêlieten de veriiouding was derhalve rwpaetievelijk 7ïi5 pt t 18 8 eft S 7 p t Van h t totaal dor bevolking ia protestautsch 5 i pCi katholiek S3 I en israëiietisch 1 3 pCt Uit ileae cijfers ontvmirt uiefii dal de katholiekenaan de gemelde inriclitin eu vau uitiiebreid onder wijt e a veel geringer inrnl Irei llngen renden danlaen ton mogen vi wnchteu if j rund vnn us lielental Nog duidelüker springt dit iq het oog indien de rerbouding aldus wordt gesteld Op elke 10 000 bewoners van deu ganscheu stiuit tilt uiisu 49 leerlingen op de inriel tingeD v n middelbaar onderwas mnielijk 80 op de gymnasicu en lU op de hoogere bnrgersoholep eni Op elke 10 000 protestanten tel men 3 erlii gc op die iuriahtiugeu n in l jk 31 op d gymnasiën en 2 op de andere scholen Op elke 10 000 katholieken kouien sjpchu 38 leerlingen op dir inrichtingen vuji ouderivus naineiijk i op de gyuiuasiiiu en 7 op de ttmlere imirhtingen van auilerwys Op eiken 10 000 isniclieten viudi men 3t £ leerlingen op bedoelde schalen namelijk IÏ4 op gynouiëq en 121 op de andere sliuleq Maar hierbij nMt cébe üoak niet uit liet oog worden verloren dat l laatbtliedoelilf II niet rrclit reeks met do vroeger genoeuide kaflueii woriUtn vergeleken fij wonen slechts in de steden terwijl op het platteland bijna g n Israëliet war lt lutngefarolfen De bnide andere leeleu dei bevolking kuniiea wut hun uil rlijkeo toestand betreft rechtstreeks ipst elkander worden vergeleken Uit de opgegeven en xoc duidelijk sprekende egfere i gt de Weur ZtilwÊg bl kt zonneklaar wie de tali kste elemenlfu levert gewbikt om gebesigd te worden bij het vervullen van betrekkingen waartoe een hoogore graad van ontwikkeliug wordt vereimfat Hat Duitwbe ryk herat op bet einde vnn 1871 60 000 volkssobolen met G millioen scholieren Op elke 1000 inwoners komen 150 scholieren In 01deid uiig Saksen en Thüringeu is de verhouding het guns t aldnot ïga op elke 1000 zielen 17 eer iiagcBiia Mecklenbui daareut tea 12i eu in Beieren 136 Wijders telt men er 3S0 gyiuiiasiön 214 progymafsiCn 14 reatilgymnosiën 483 reaal en hoogere burgeneholcn Het aanlal ieeriiiigen ia deie inrichtingen van middelbaar oiwlerwgs is 177 379 Daitsehland bezit 20 universiteiten met 1624 professoren en 6 57 tiidentcn pul vteohiiisohe scholen 10 met 360 docenten eu 4428 be oekcrs I T A L I Ë In eène éorfëspoudeutie uit Ronie aan de tCSlni icie ZMmg si men het t lgende Over de verkondingen óp hét Vnticaan maken velen in dè biiitcnwereld zich zéker geheel verkeehle Ï óorStellinge n Menige en zal ich He kleine om den au8 in Ie laatste vrste van het Kiithüüciaiue verï iinelSe schare als eeii groepje ilenken cén Van ziel en zin in rij ne lijdzaandieid vol moed een groepje d t vertroqwend op God en op zijn rechi zicU over ittigd houdt dat iet uit de liamien 7 ijiier v andën verlust zal worden en met het oog ddarop weet té wachten Doch de toestand is ici at anders Dë uitwendige bind die de om t ius IX bijeeiig brach e elementen tot dgsver byeeii hield wonU van dag tot dag slapper I e tweedracht op het Vat coaa welke litteu met b zondere zorg trachtte geheim te honden ttaar die liietteiiiiu sinds lang bekend was komt tiians al heller en beller aan t licht Kekucht en persoonlijke belangen maken ile breuk al grooter en de party vnn verzet tot het uiterste de le uïcten met Msgr de Murode kan thans nóg enkel door een alles trutseercüd terrorisme w iftrvoor zij trouwens niet sctiijnt terug te deinzen hel binnendrlqJ en van een veraoenenden geest legengnin Maar met de discipline onder bet kleine huopjë is t gedaa K n hei ge ag van lc aanvoerders heeft dodr verscTiilleude oorzaken een gevocligen knak gekregen I Viius zelf is op nieuw bij de Je nieten zeer in ongenade gckoincii doordien hij vergunning heeft ge geven ti t EèM l tihil diftmssieijiöl iW rtesis Is Petrus wel ooit te Rome geweest l ié vcTgllpuing heeft hij verleend buiten zijne raadslieden van de Jezuïetenpartij oiq fius knu zicli zelf geen denkbeeld vamicii vaii de apotternijeii eu sclIampeFi É it k ivaUnaf hij te dier $ aV e blMtg n Z jélt u een diner ten ihuiz T van K rijjraUil PatrïST AdafedeWj nUgjbi het hmdeAlvan dat yspi fff der mt te omslagen iiPSMBliWll Paus heeft schuldig gemaakt welke na de restauratie ym den Paus aan de vervolging van de zijde d Jezuïeten bloolsionden en gèviitigenschap eü et èhflé móesteu verdureii Pezepriesters ver etep als te biJiiB wafén hebben thans eer van zich dden siA ekfin eli ïhfeken weerwiiiak tè nemen op liuiitie vervolgers duoif het bë y te lederen dat het ühiistëiidbni het liéht dêr wetènseha ed de critiek wel verdrageii knn De oüd katholieke partij is hiêr roór t overige Verig werkauim en vlh in liet Vatièiieh b nttntHizich hierover ongerust té maken i4iii i A M E R I K A De Japnosche nmbasaaile die In liiit begin van deze maand op weg was van San ï rimoisco naar New ïork is g iioodziakt geweest zich eenigen tijd te Salt Lake City op te houden daar de sneeuw bfokkade op d U spoorweg die naar men zejft aaii fde m at happyeu reeds een miltiuin dollars schade heeft berukkt d het verder reizen belette Japanueezeu vinden dut oponthoud natunrlyk alles behalve aangenaam vooml omdat men hun bad ver kerd dat zij gemakkelijk dour zouden kunnen sfoumen Briglnm l miig die nog altijd in ijjn eigeii linfa gevangen zit beeft de auibi 99ade iiitgenoodigd hein te komen bezoeken doch daaraan is geen gevolg ge geven omdat de etiquette vorüirt dat de profeet eers bij de Japaneezen komt doch dit daar de heilige mau niet lifpiag gaan een onmbgelykheid ie iS iettegeiistaiude dn kntoliiige maatregelen tegen de negeruioordeiiaais de hiikeude Ku kluxbende genoipen liuudni de misdaden niet op Uit Tentieeiee wordt gemeld dat een aanlal dier blanke misdadigers dicht bij Brownsville cru neger aan een boom hajden oj ehangen en dat eéa bèndé van ongeveerhonderd man daarop deu spoortrein aanviel waaiende broeders en zusten van het slachtoffer vau den negerhaat met het Ijk tan d$n vermoorde gezetenwaren Vele personen die ziqh in den trein oevondeu werden door pistoolkbgels iwaar gewond doch bet doel der aanvaliersi wasrschijalijk om in hét bezit te geraken van de voorwerpen van waarde die zich op den trein bevonden w rd niet vërwezenlykt Men weet dat de Ku klu altyd zwarl gemaakt of met lange maskers voorzien bun versclirikkelük handwerk uitoefenen lu een van de laaiste dammers van het Amerikoanieh geïllustr rde weekblad Harpen Vteiïg zgn drie hunner afgebeeldi in de kleederdracht w u rin zij zich gewoonlijk bg het verriohien hunner moorddfilig operatii u vertouueA Ook de Lyncjiwet wordt van tgd tot tijd nog in liet Ziiiden tbegepaat In Kiclimond $ cn klein plaatsje iu den Stagt Kentucky was een man n de gevapi nis opgesloten die zynvrouw had vermijo d Er liepen geruchten dat erkaue bestond dai de man vrij zou komen de publieke piaic veruitte eich daurtegen en een dertigtal gemaskerde nianiien maakten zich danrom metgeweld aa den gevaqgeiie meester ha ft e cipiersen benipbten in de gevangenis te hebben gebondafl 1 6 moordenaar v taat gint en zouder rechtspraakaan den eeriieq den besten boom opgehangen euhet verzninelde publiek gaf doir luide tcekeiienvan goedkeuring blijk vnn zyu insteminiiig met h tvonnis en van de erkenning der billukli id Kii ditgeschiedt nu nog in 1872 in dé Vereenigde Stntenvan NoordAmi riktt Uit verre Noordwesten nl uit Roek Biver Siuux Copnty wordt gemelil d t d ar drie Hollanders namen oiibekeud op uiid S 8 Jaczun dopilgevroren bij hetzelfde ifirf trof een vader met züuzoon nog geen 20 ureters vnn ïjin woning verwijderd hetzelfde lot Te Washington ipopt het geriichl Aiti de gezant der Vereenigde Staten bg liet Spaansche hof generaal Sickles van plan is zijn ontslag A U zoodanig te nemen daar zijne denlcbeelden pmtrent de houding van het Am rikaansche kabinet in zake C uiia niei ge ieel met d e van zgu gouve rne ment ovyreenstc inmen Gouda 24 Febbuari Sehaafcwedstrijd GOUDA KAMPEN itit zwart 5S z t 1 4 E 5 5 Zet 6 C B Als verv ilfr op ons bericht omtrent di jl X ej ter gedachtenis aan de gebeurtenissen vaè l ïiè t ter stede virvoardigd worden deelt men ons nog mede dat ook pijpen in den h andel gebracht zullen lijj aaii ebrajKt mt trennJFliellbnde door van Lummel geteekend en bij Tresling en 0 te AmsUrdiun gedrukt is Photographiën ter grootte f k f £ t W t iVMrfï SfIP ÏP van de f If If i H rW f f f ir l Xi op nraMfM poitNttfn en l Mii Ak Hna Willem tan Oranje Bloys van Trcslong een Watergeus geziobt op dan Briel ent = Ool ée eirnwoordii e Uskn mi bs Kokiojkttke Hnisi M de Koniig fle KoniijginfeK ifeyfnavan Önfnje worden niéï vergelen tëfw t o3I pïïptn van allerlei vorm aan die gebeurtenissen zulleq doen ae iken ljrM VJ 5V Meii schrijft onü u t Odijéwaler LI Donderdrtgavohtf t ad in ettie Nntsrtlfeaiftj nfet dame alhier t iptAa af dis teer J Kiewiêt 11 Jonge In eénfge kijkje aaii 1 WerkeKjlr léve ontleend todtfdelilj aan Velke gebreken t ma taebta pelijk en bniselijk leven en wel niet kef minst oehuiselijke opvoeding nog zoo veer ontberen Mogéqde wenken en krachtige aansporing door sfir erteabe é gSgèïén oni in de si tot een meer g i rJi ft Oftn en zuiveren tiw t ind te glftralcM üj tdati In leeh bejperkteo krinf lure toepassing vinden De heeren R W Haébtjens pekter en H l Kr zorfdeii voor bydrageh Men schrijft it Bodegraven dd I Febr i IV nf ldügèn werd hier de ttree Völksvoorining gehoadett Iu eene nitvbêrige rede behandelde de heer 9 ft ter Meuten meer rechtstreeks de isnleidende cA nM ken van deu bpst hd der Nei lérlaiiders tegen Spanjf tot aan de zdbgeni attite beeldstdrMeri In neig tivee of drie saortgelijlcb voordrachten zal die preker éi geschiedenis onzee land vervolgen en met het e bespraken feit de ttAieming van den Briel door de Watergeuteo besluiten Ook nu gaf het ApgekoaMki pftblielc weder beiirgieft Van bdangstelliitg Ken wbrijft uil BoAügttlvM ld 20 Febr T rf Vöordérfe iieT t émeéa t aiiieirin diiM gaHMWiite Md loor de BbikoópsrlVe ï gyereeniglng Tdtim iitgtii noegm heden avond alhiïr een con seH gtf evcn HiiK goëit gevulde pragrgmma weid flink nitgevoeni b v ndiiin droegen de bier gevestigde tniraek onderwijaef en een paar Verdienstelijke dilettanten bet hlmiKIl9 om bet genot te rerboogen Dt ivwe pbren van het concert beliep pi aii ƒ 80 J f Üit ZeveitUiltiert bl mea cMi 1 AW fd IM pdiderwater heeft hier eéne aaomerlrafiike hoogte had reikt zoodat de vele molena in de nitgaetrekt paliMli aanhoudend moeten werken on bet water onacf Mt të honden De ta 4tand Tnri de landarijen it aeht uitmuntend en de veldarbeid itvk aan den gaog De weilanden kunnen eeMer nog ni t dMr jMifi k bezM worden daar de Mdea te TtMAtig ï o i Staten OeneraAI Twcan Kamo Zitting van 23 Kebmari T it rapporteur o v r bet etsontwei tot invoatinf ener nieswe reetrterltjke Itiriobtiiig i n benoend bb tan ISer Liaden van Aa Itoea da WilM oi aa£ok Heemskerk A i an Godefm ii det eitidvertllig orer het wetoontwalfftoliatoalinceener inkomstenbelasting is uitgebracht Ken vooa stel van den heer Oratiima om deze niafc sp itawnaitr de aliUelingen té verundiBi amilt B alaarimpt è4 tegen i stemmen i Vodrts vraagt de heer Heemkerk Ax verlof oa eeiiije vragen te doen aan de Hegeering omtrant de eventueele oitvoering van bet tnrataat amtrait den afstaud van de kust van Guinea Nadat dit verlof is vetleend wordt de interpellatie van deit h r tlaffmUns MpaalJ op Maandag oaust ten elf ure l e voorzitter stelt oor on daqrnate behmdélen de oanólusie van k t rapport omttef nadere inlichtingen betreifende bet ontslag van kapt tein Janssen i Nadnt de hear Nlerstrasz gezind heeft dat bf gaiirne zou zien dat da minialer van oorlog daar j tdgenwooidig was en de voorzitter inededeeit dat de njinistrr ilch daartoe reeds heeft bereid vecklaafti wordt de zitting gesloten i i imt J i i ff fii i u h ni De Gentsche bladen wekken in kraahtigv taal imNW atadgenooten op om het SOOjarig verjaringifeest vM de inneming van den Briel inede te vieren iCij wjj mn er op dat ook de Gentenaren tot die ioaaaiMg hebben medegewerlït want dat Guillauuie de Gravin Anthniiis van Utentieve Anthonis en Jaqnes Sahoaar ral Jakobus Martens nlleu uit Jent afkoqistlg tot JsTiiirtTbéf z deVfiAÖ ïeft Te waren er bij7 Iben de Brlel werd mgenoifien zij hebben dus het recht en den plicht er ook bij te zijn nis de iunefu gg vi d worü iln zij auUeu m j bij zijn is v l Ook bet Joural de Li e is met onze feestviering zeer ingenomen en wijst op de beteekenis die de stri Tdón ijVKa votw België ital Q fj In de deu 20 Febr voor het prov Gerechtshof te AipsterJbt ibtNi lelil itaftaak tegan D H WgsmuÜec ie vroeger lid der djrectie van de maatsohappu Mitua OmJiSentia dn teekeneiide als dtie peraonerf Wljé Muller en OK liteft siM tel vo nde opmerkel e módiept plaats gevonden Bg hét gctuigeiivcrliiior erkende de getuige J J Holzwarth op ecu vrilag rfes vétilédi r itat h4j dSn beseluMIgdU HM een l anisg fnJ9 9 geita tode een weak 18 hadbitan betalen dati 2 PW Wjj lOQ pCi pier jaair Enkitle léeningen wefdeii t Bn 8 pCt in de 14 dagen andere tegen pOtj ia de iiMbst gaM ttA Som is ceUs voor een di uitatelsel 1 pCt betaald dat is tegen 365 pCt in het jaar Ten etude den vader van dén beschuldigde niet op betdenkbeeM te bfengeu ibt Ixqn zoon met een woekeraar te doea W P enig tufiuWbekentenissen tot en bedrag van 7000 6 pCt berekend ietnige Hoftzwart had de bcachnhtigde echter over dat bedrag vooraf bovendien 9 pCt nfgeponj De voorzitfeei en de advapait j eriUil S oor gaven niet OBilubbebiiunig huune afkeuring over dergelijke gedfnf ngen te kenrtfiu Hél publiek deed berfaaaliel lr i an aija ilertmtwaèrdigiait UUikéa en barptta fa luide toejuichiuc uit to n de advocaat mr Rud i P Benjainiiis leze en soortgelijke rentebcrekeilingcn Tin die giJtnige luet indruk ep da ktiak stelde Pleiter kmrde eveneeaf af flC bavge veutauerekeniiM Vfu den tetuifui N 8 van Mindrn als eeri t büMetshitie afiii i éitef bfl r ii6itiiB eu uit de rubriek recMMahck i Ü MhM Hakende Uit iiBm voorts op de vn leiding waaraan deze jeugdige man van de zjjtle van zulks VaSpyra Op 6iHin icel gkbled bloot hnlpgeat ni i vtiijd daarin graof opi medein vtrOiind met zijn gunstige antecedenten tfp de torpaisiag vaa nretxaabteade ömstanclighede eiii e ae eraontcepag tit cellulaire gevangenisstraf aan te driur gen Fleiler bestreed op sommige pttnien hetjuridielbewijs ifer tè laate gelegde feilea 9 advaenat gM naraai Ur I 5pw handhaafde dat bij zijn rapHck enweende dat boewei bet diep berouw van beschuldigde LMif kem pleitta aa d waeWura aia a ti b l il i rdieodea bet maalacbappolijk be ang ook in dezeaene veroordeeling tot fu6hthui straf vorderde Na akin 4 warntte voergedragen dapliek vau ds t de dea verd 4i8M fi oftl de i t pfaa baflgaJ4 Vi 0in W Ï7 Fetir e k 1 Bi de tweede kaoier ü ingefceattn kri w t oBt fetf tat fjijzigiog i4e jynaioenwel voor burgerlgke ambtenaren De vóóruhamste gdgingen zgrt de rolgende i Ondar jit aal naivn die niet onder d e et ralUMil lM i U a ê ofrlfiyw f en Tisanlrij eiT de afye ih fte scherperegters Qm pensioen te erlaiigéli is 65 iarige leefiijd voliéindi U v rvaft b verei ellie ab 4 Hangé dieliBt i iVoar ateaagaadin bq de atatot ccneMAl en rijkil taic ralalan iè avab ala toor opiiabtera b deu waw alaat laodinetera enz na kU jarigadienst rn op ii ffx h gen Ifeftgdt gaan varklaring als an f oodig Dia apibteaaren liju tot het bekomen ran pensioeo varpllaht te beloop banner weddlè of belnoniiig oriii 6 jithr bU te dragen dUs afMialRlig dér duorKMv pende korting Van de afleopende kortlajt Aj atebteuuen die beneden 400 trachtrmcnt omvai gen trQlédM i u t iiK belB l lécli iaoovM atprtan dat kju fa e p fnt fyjffrtaa 400 blijït M H i lui i i UitiMopriU roht wontt aan dejf M é g lheld HM M eü Ballad brv le iaVUe nkeene waarschuwing tegen een heeren ettoe flna di6 ouder dén AaniM vfl Kiigttm t Leirlea ziofa kennelijk ond aM maddettlijk Verknal van hun Wedrrwaatr digheden aan oplichterg hebben selnildig gemaakt door J flA t vrpj r W $ knnnén ftariehten dift zeer waarschijnlijk drezelfife fiimine ch hier Zorifl ig avond b ji i ngazrtanan ajiogemeld beeft dat zg daar deia n4f anbeken warea net het iu richt u t L ideu ook niet zolder succes bezocht Kf liben De Aaam Ingiii iié Is nn échter rpraoderd in Janssen Id betialgemean balang wordt hiarvan n dedeeling igadoi i opdal en zich voor nadeel kunne wachten I NaMr v memeti 5 te Wjiavanhagè itnngekomen de grauf üw bi Barrr ip onvermoeide verdediger van ilea rechten der kindercA v iii wijlen den hëttog vnn N cirraandic Lodewgk XVII schrijver ran hik bekend wcrt ta iranciie aiiiée de J it lj tjlliBJlai ur d zgde stond bg de verdedigii beer JTules Favre ter d ter zaak Bar heer GraaiKle is Barre zal waarsehgnigk vw bierTraar Hrijs Tertrékkeii Aanvankelijk was dit ook het voornemen van den heer De Buurbon doch te Farga ign tegan Vs aitryering van dit piqu zefii mwiobtige beaorarei ingebracht dat het vermoëiielnL atf woMeh opijegis èn i r w w J X iUHh JMï yx x Ilea meldt uit bet Westland i Ala mao over bat weer te beschikken had zou het niet beter kunnen géwensctit worden om den Veldarbeid te verrichten dMi nti 4f tiyl dea jaaif optlevaft Sr heeraobtdaa ook overal eene groote bedrgvigbeid en men is met hét ledigen der aardappelen en bet poten van kool dhik uöüg zoodat roen een bemoedigenden lentetijd te gemoet gaat Het zon ecTter hst kanimi plaata hebben dat het nu zoo gunstige weer nog eens winteraèhtig teraèhtigwerd in een t jd dat er zeer tta ir groei verbiiigd wordt doch zich deawege na bnoigd te maken zou wein ig bant geven ledereen die met den tuinbouw eeniiizins vertrouwd is heeft nu de handen vol werk liet snoeien der booven het bewerken der akkers het aanleggen van broeibakken bet polcB pbBitea ea aaalcggaa in de tuinen behoort au tot de dagel gksehe bezigheid Het is of da grofwleigenaara tm gevovl bekruipt of meb rseds vael verder iu bet ja ir is ei man tea gevolge daarvan vreest te laat te komen Weeaen 23 Fdm tl giundwetaMumtté in b huisivan j vanrdigden iiJvIleen voontel strekkende om ten aanzien der Gallieische resolutie over té aan tiit de orde van deé dag met algemeene tentaian op twee bA v ru4 i pen De m uialer van binnenbndafibe zaken verklaarde tici tegen het voorstel dp M nd dat lilde truoarede vooru tzicht is gegeven op ara nr met GaUiei an èe regcetiag Ket uaodig acht te voldoen aan d veuacfaender verschillende deeleu des l44d9 zoover dit inet de algemeene bcUmgén tfijs Vps is overeeo te brengen KniMèl ti Pebr De ti UpndéMe meldt tü da racaptie gistefen dpQv den graaf aii Ckambord verleend lot 6 Vj iite heeft pduurd De beer Charette is teruggekomen Yh algeaieene Wjeeakoout ia altgeateM tUit Kgasel wordt Zondag a a eene tabrgke deputatie verwacht Gisteren gipfttTifnde dró gfbeelen avond bodden er lamenkchoUngen toot bet Hdtii 8t Aalaine plaata Tegen negen B was de menigte zper talrijk Er gmg iï vijandige reten op Twee lieerén werden gearresteerd doch l iter in vtijfceid gkeleld De bargeaa a stef va Vatwnrpea b obd aich voor het h6tel De gendarmerie is ontboden en boudt wacht voor het hdtel Te elf ure t arondf is d menigte nit Madrid 22 Pebr De gervditea dat ten gevolge vau onaciiighrdea iu het kabinet eene nieuwe ministeridaléietiüt ir oatataan tö t n tdléc grond ontbloot v iIt t i iireJlhwllMwMiN oef monarchie te doen verschijnen l a diabiiB e in de baaar aver Idè eterioale peti tiën ia acht d gan nitgeatdd New York 23 Febr De h er Colhi heeft teklraokiyn aaAe rade gtkoudeni waarin k i het vertrouwea uitdrukte dat Kngeland tieb niet aan hettr ictoat van Washington tou onttrekken Dé beide natiin zullen teg itovar lei eséhinring hét tiaetaat niet durvao vttaietigni De nota van lord Grandville is gigteren te NewYork aangekomen De Inrreapondant van de Herald tA Wasbingtpn constateert dat de Amerikaaiisohe ledan der commissie tocbtemmen dat Amerika zich in eene bemoeieIgkende potitie heeft geplaatst door ip de schadeIoos8telli ia en beliiiigfd te betntkken die moeielgk daaruit zulten zgn los te makeiï London 23 Fèbh De StOf Tehfrapl 4evat een telegram nit New Xork vaa ti waarin ene ierd wordt dat het antwoord van het Waahingtonsclié Gouvernéinent aiiii het Londensche Kabinet vriendsehappeiyV z l zigit maar kandhavan lal de indirecte schadeloosstellingen die door het protocol vau het tractaat worden beschremd Amerika kan zijne memorie niet terugtrekken Antwerpen ii l abt de amuU £ cne Ulrijke nfein heeft iJéh géatatm eard vo6i bH hotel8t Antoine Er worden kreten aangebeveo loowatf van weg met de sam nEweerdfrs a I eve Cha i bord Er werd gefloten eu gqg wd Seti lw 4 wordt door politie b waakl V i De bissdiop Dnpanloap wordt van avond Uer verwacht De hertog van IVémouille en de hertog van Bolran zijn alhier aangekomen L i IN a EZ ONDSII MyHietr Je Sedacleurk v I Wv hebben met vreugde bet stuk van dan werkr JBian dat in uw geoeht Blad was opgenomen geleiea ren teeken dat U geen personen maar zaken in aan merkiug neeitt Wij hebben ook de Verabigen van het Depattemeut Gouda gelezen honderden van onze i klaaae hebben het nauwkeurig en gretig nagegaan en UKd draagt bg ons de grootste achting weg qbki dat er dringende behoefte tot verbetrring vaa de werkead klaaae beataat Zuo vergun oSt ook eenige regels in uw geacht Blad op te doen nemen Het vgk van timmeren verdient in ele upziclit U de voorkeur bo en andere vakken Onze o iilera hebben tot het doel van het vak veel voor ons opgeolüenl zoowel voor aankoop van gereeilschanpen als voor slijtaadje in tejenaveN stelling van fabrieksarbeid of andere vakken waarbü men op ziju tiende of twa ilfile jaar reeds tot steun van het gezin dient terwijl wg dit nauwelgks op het 17 of I8 ja doen Wordt er gebauwd bri g of sluis school kazerne gpvangcnof hecreuhuia kerk of toren het ia aan de fondeeriitg d t de timmerman onmisbaar is en men vindt hem overal op den voorgrond en is bet werk bijna voltooid men vindt kern er n Moet men aan hrt een ijf ander pand beginnen uan moet hij den metselaar van profielen en ko ijnèu voorzien en ilen tultaduor zijn steiger en rijen eo aiallen usa tcekeiiing gev u hij is ook de voorhoede vai den loodgieter verwer eti behanger de steenhouwer verlangt vau hem de lengte en de breedte van bet werk en de smid deu uitslag op het schot of de plank Men kan geen lijk begraven of hij moet eerst de kist maken en ia er biand dan zet men hcai voor af aan de spuit t Is of bij 4e dankeul is Van een bataillon Zbn bet hem als eene misdaad kunnen gerekend warden ala hij de eerste waa die voor een dag vaa 10 anr 1 60 per dag aanvroeg in een tijd ala de tegenwoordige if Zijn jér die meer bekwaainbaden hebben als ér van een gewonen k uecht vereiscfat warden laat dan de aieester naar goeddunkeo baodeleo n n er Aït minder bekwaamheid hebben evenzoo daar toeh iedere baas de beroegdheid heelt oas zifu nia kèl te klasaifieeeien Wij watea weidatwij een Boeiei Igken ciscli doen maar hebben ook hen overtuigd dat em tekt per uur meer de Boodzakr kklid niet kan frradigea ea ket vak nog aoo is tdamd geworden nm evenredigheid vau aiid 2liRn ofbehoefien en vooral tegenwoordig niet Als men wil dau tü r wal andere zaken tet stand gekomen die moeielijker zgn dau deze ea wil men in deia den billijken weg op dan kan Uien niet anders Wij moeten met dne i eiuh onae bazen laatig vallWh Wg dringen sterk aan bf alle bazen ea werkgevers om de aangegeven cgfers van Uitgaaf van onzs dagelgksche behoeften na te zien waarbij dan nogzid te en laege tgd kan komen éie wijst den verstoiidigca lézar tnat rili i éï vau uw Blad bet V er log zn de werkende klasse dan honden wij ons verzekerd dat ons billg k aanzoek door geen bediliuoht zal beet ea worde Wij vleien oaa met eeu gunstige iledewerkiag omdat de gteet ier Gaudtete werilitdea gekant tegen dengeeat ao de luter Nmtümaie Ftreemgiitf De TimmermiuiM O Daar sommige geachte ingezetenen hunne verwondering hebben te kennen gegeven waarom onderge teekandeii GAcieren der dd Schuttèrg nial hebbenp de Igst tot het geven vau Volksde Muziek dar dd Sqbutteig aohten it ter algeaieene keaniaaa te brengen it denkbeeld taejuiohei i redenen van huishoitlSp aard in de Soli itterg h m verbinderen dit voo iiemeD te oudersteune GocDi S Februari I3M Ö tS tii A NORTIB8 Kapitein i D LULIUS TAM GOOB Kapitiya i J F C PBINCB Kapitein C C H PaiNCE l lüritenant jG 0 FOUTUIJN DKOOGLEEVBB HLuit J M NOOTHOVEN van GQOB 2 LftU J A ROEST VAN LIMBÜllG ï Lult