Goudsche Courant, zondag 25 februari 1872

Door buitengewone Omstandigheid 72 Woensdag 28 Februari N 117l eOUDSCHE COURAIfT l iienws én AdverleDtieU voor Oouda en Omstrekeo OM OONTAHT OBLO beneden FABRIEKSPRIJZEN na alle i ala BEHAN6SELPAPIERBN waaronder een zeer fraai geechilderd Landschap RANDEN € BAGGETLUSTEN SCHOORSTBENSTÜKKBN en WASDOEK Geachilderde GORDUNEN TRANSPARANT en GORDUN PAPIEREN WoUen TAFELKLEBDBN Geklesi é Wollen KMBRASSES AGRBMENTEN FRANJES KOORDEN etc RAAMLUSTBN H0ÜT6ARNITÜRES PATAIRES en eenig TAPUTGüED Alstnede j goedgernlde VEEBEN en KAPOKBJg DEN Qemaidrte en ongemaakte BEDDSTUKEN Wollen Cachemiren en Fransche CBITSEN Katoenen ea Moltw DEKENS LEDIKANTKWASXBN etc etc NB Wat de BEHANGERS AFFAfiU of WERKZAAMHEDEN en het BKDDBNVAK betreft zal op denzelfden voet ea acciuateeee gecontiungerd worden waartoe sieh beleefitbl ft aanbevelen UBd Dw Dr O van der LAAR H Behanger Kortaa ll iideweg M£K VBaAOT TI9f SPOKDIGSTB EEN BEKWAMEN SMIBSKNECHT tegen HOOG LOON en VAST WERK Adres by A J J DB RUITER Kleiweg alhier g Kantongerecht te Gouda B j ronniaaen ran 81 Jnnunri 1372 zqn reroonleeld P E M en M K veroordeeld ieder tot eene geldboete ran 9 ot ieder een dag subsid geraogenimtrar wegeng het binnen de gemeente Gsüla in Vereraiging loaaen ran beer ia een niet behoorlylc gesloten raartaig to G D 6 reroordeeld tot twee geldboeten elk r n t ofeendag subsid gerangenjmtrafroorelke belete wegena het te Gouda 1 als bestnurder van eene alede met een paard bespannen niet loopen naast die slede m i het by gladheid der sir ten rydea met eene slede bespannen meteen paard zonder door een gesehikl persoon een aan die slede raslgébeoht teaw te doen rasth6iiden em het slingeren te roerkooien of too mogelijk te rerhinderen S T B W F L S r d H H V en G O reroordeeld ieder in eene geldboete ran l i of elk een dag subrid gerangenisstraf wegens het te OoKda op deo openbaren weg spelen met geld Eb allen in de kosteo invorderbaar bij lijfcdwaog Borger lijke Stand OEAtts tl Fedr JshaiiD Allegoud oudiTi 1 Bniikmsn ce t A Ptttten 82 Locas oudert L ao OudibiWra m A SebarUniat Nieoliu oedert W Varweg to D VetdooM Minima Adnaiitu au4irB W K lau 2atpksa a i HeSiuio de Groot OvEsuDkriiSl Pebr H Boe Ud 92 A huw red G Mol 88 j 3 k 1 S de Jonge 01 j ADVERTBNTIËN M ouw de Wed C van HOEIJ 8CHILTH0UWBR VAN Lakebvjild Blanksn betpigt haren weigemeenden dank ook n neng de wederzydache betrekkingen voor dè vele en hartelijke bewijzen van deelneming gedn nde de ongesteldheid en by hel overljjden van haren Echtgenoot onderrooden y Voor de vele bewyzen van deelneming h de bevalling van m ne Echtgenoot betuig ik o A namens haar m uen hartelyken dank c j c prince Gtnidti 24 Vébtmm 1S72 Zaal RUiXSTMUV In de Sociëteit ONS GENOEOEV SCHILDERIJ TEHTOONSTELIlfG VRU ENTRfe TOÓRTZBTTINO op ZONDAG 26 FEBRUARI 1872 des morgens van lO tot des namidd ks ure Des ayonds VERLOTING raB eenige Schilderyen t en 50 ets et lot Openbare VrijViilige Verkoopfng in ééne zitting op VKUDAG 8 Vaart I872 de voormiddaga ten 10 ore ten huize van Piktbk Dam TEBOT herbergier te Serkenutóudf van eene pnrtfi WBI iïOOI en BOUWLAND WEG en WATER in de Gemeenten Berkentvoude en Stoluiijtf te zamen groot ruim 5 bunders 43 vierkante roeden 40 vierkante ellen bjj biljetten breeder omschreven Te aanvaarden dadelijk na de toewijzing Betaaldag der kooppenningen 1 Apnl 1872 Nadere information zjjn te bekomen ten kantore Van den Notaris G J SPRÜUT te Okderkerk ajd JJatet 278 Staats LoteriJ Min waagt terstond eene LOÓP of VASTE MIN Adres in persöda of met franco brieven bii A BRINKMAN alhier De Trekking der EERSTE KLASSE MAANDAG 18 MAART 1872 Vrijwillige Oj e bare Verkoo log De Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en R H NIERSTRASZ te Rotterdam znllen by veiling en verhooging op ZATÜRDAG 8 MAARt en by afslag ZATÜRDAG 16 MAART 1872 beiden de voormiddags ten Elf me te MoordrecM in het logement HW PoRUUis in het openbaar verkoopeat Eene voor weinige jaren nienw geboawde Kapitale BODWJIANSWONING geheel van STEEN gebouwd met roime KAMERS groote KELDER STAÏ LING voor 36 KOEUBN en PAARDEN STAL benevens SCHUUR ing rigt voor WAGENHUIS twee 6 roeden HOOIBERGEN ABÖ bEBSWONlNGEN en ERF groote TbiN Mant met ezqoise VRUCUTBOOMEN ea kMér H0ÜTGEWA8 beneven eenige WEIen BOUWLANDEN ter grootte van 52 Hectare 45 Aren en 66 Centiaren aHes BMt elkander elegen onder de gemeente Moordrecht injden Zuidplaspolder in SchUland op 10 minuten afstand van het Station Moordrecht van den Ned Rhynspoorweg en op een half nar afstand van Gwda Te aanvaarden bg 4 betiding der Kooppmningen den 1 Mei 1872 Informatie4 zyn te bekomen ten Kantoren van genoemde Notarimen V ijil I n it i I t i jt it Een fatMenlyk BURGSRM£ E 17 jaar ond Prot Godsdienst zoekt eene betHcking in of buiten de stad htt tot adaiatentie in eene hnishonding in een winkel of tot verzorging van Kindetén Brieven fntneo ondet letter B aan den Ui gever dezer fó nnuiti u ATTpfrriE EEi IGE TIMMERLIEDEN zyn overseage koinen em aanvragen 1 doen tot verbetering ptil linn vak daartoe wekken zy de overigefi op I Benoemd als voorleopig Commissie J m J Goods Drulc an A Brbkaai TE KOOP of TE nUüR Tegen 1 Mei a s wordt TE KOOP of T BUUR aangeboden een logeabel HEBRENHUIS op den besten stand te Gouda bèrai tende 8 KAMERS en hetgeen verder tot eea wel ingeridit hnia behoort Adres franco onder letter X aan des Boek baod aar A BRINKMAN te GmêO £ EN VLVOOE FaTSOIN LUK Ü LOOPJONOEN niet beneden de 14 jaren oad vaa da Pnot Godsdienst en goed kunnende lecen famdimct geplaatet woiden bö D SAMSOM Marti Mode m Maanihetowa Bene fetaoenlöke BUBGERDOOHTKtt P G zag zich gaarne t n l é aibiataande geplaatst in een géJan tot ADSISTjCNTIE in de hnishonding of bg jeogdige kindeNn Naayen stryken en met de waacfa omgaan zyn tot aanbeveling Franco brief jee worden ingewacht onder lettw £ aatt M BlMMi da tfrf l 1 11 84 zer Coitrani Openbare Veritoopingp VAK 4 Bander 20 EUea WEI HOOI rni BOÜW LAND in Bonrepa te Vli$t beiend door de eigendommen van dea Heer Ads Haa bosLac zoKDii en Ouirr NoBin op MAAJ 7DAG 4 MAART 1873 s momeni 7 nor in bet Rechthuis bn L OSKAM te lilt ten overstaan van den Natui J G BROUWER NUHOFF te Haaündd Uit de hand TË BOOP Eene groote party TIMMERHOUT al EIKEN YPEN BEUKEN ea ESSEN PLATEN RIBBEN en DEELEN Voorts BESLAGEN EIKEN PAALHOÜT in diverae lengten Tot leer lage pryzen a comptant te bevragen by den Heer G A OUDUK te Qt i4a Speeiatitcit vanKaap ctieVVijneiia Deze zeer geurige en versterkende WIJNEN tan Mevrouw de Wed J L W F TERN te Anüiern en liggende in het Eutrepdt té Amtterdam zyo Ie bekomen in kistjea van 12 he k of 24 halve flesschen volgens prysco orant bg den Ondergeteekende j r is nogeeoe aanzien lyke party voorhanden gebotteld in IMQ Gouda J a 6 DÜTILH februari 1872 Agent Zoirenstraat BUITENLAND Baittnlaadsck OverzleU Da b oni verig nummer oorkoBMiide beriekten it daa Prieurtemr wonJeo ao reder rao andere zqde tegearaprokeo Noch de ei koaiiig no Hanover neck £ ekrteale Doitscfae a feraardiitde Wiadhorat iitiii vA te Antwerpen vertoond hebben lotMMtea gaat de optoekt van Framcbe leiitiaiistea en elerieaien naar den f raaf ran Cbaaiberd in bet bAtet 3t Antoine ateed voort en wekt vooitdarend den tagencin op van een deel der Antwerpnhe bevoikinf Saoenachollnfea kebben voor het lofêaMOi plaatt had kreten om of de rerwyderinf van den rreeia3 i p reteadent aao Ie drinieo i n varnonen toodat da borfeaieeeter tfi de dienaars der politie genoodnakt zyo gewordeo door kaileogtwooe maatrejrelen bet engeÜ varkeer d vieendei lagen en de rust dar iageseteaan te reixekeren De veektpartyen tmaekea uherale en catboUeka jongeliedaa nedieigea in meb a de raat niet es kannen door de politie Dader etntjtig vcnet te ootaiaeteii bed oogea worden Ia de Betgiaeke kaaer ia bij gelegeaheid vu de vi eil r aanpkondigde interpeljatie vu den beer l efr ovar ke vrrblüf van deo graaf aaogedroiigcn op af ehaCog vu dé vreemdellueawet terwijl de regeeriag aiie oScieele beouming n den pre ndeat taoMicada acboon i noeat erkesoen dat bei hof kMdbeidaleniekea had doep aHegfM ia h bitat 8k Anioior Da keer Con raar is oa voomeaMna aaatt biotéM $ deAiveering t inlerpeUeerso over de oogeregddbedar Aotwerpea IM luaifait der reoblenijde wordt niet pobliek IJ l Mil t t kn de zaak der fiine in fqot bet oagaob ik WMr begiBveo Intueaohien maakt mn lich te Ver ailies oogeraat over bet door de regeering ingediende oatwerp tegeo de auvailen der dmkpera omdat men vrltet dat die vet aa gericht tegen de Booapartiataa aek vel coa kenneo aangewend wordm tegu da kaioei en der Boarboaa ea Orleausgeziude mo amhalca welke liebt atraffislooa bon alag wilden alaaa ala de gelegenheid cieb voorduet Iten meldt daareaUrent ait VeraaiUea Vr ag ia in een verjtaderiog van de reehteixljde a t reenter eeatram levendig gediaeaaaieerd atsr t vctaoniwerp der regeeriii ter beteogeling van de aanvallen tegen de gerntigde oide van lakes lie iodrak die ganatig aeheea is dat t oalwefp aal aaagaoomen worden bebuiideoa aenige wijzigingeo diaaende on da strekking er an juuter te omaoliryTM Men baopt beden opbefderingen te ontvangen van da regeerfng waardoor alle miareratand vooiko laea en eena verzeeoiag bevordeni loa worden Later varsoadni beriebtea toonen aan dat de ijsudige gasmdhrid de overhaod beeft brbouden di oonmisai van onderteek ailhane i bepaald tegen bet ontwerp frkaot bü de keois was tvenvet het veracbil ia aantal aleraman niet groot Drie der aoarileoaars van de generaals Leeomte an CUitent Tbomaa Veidagner Herpio Lncroix en lagrange liJn te Setorv gefusilleerd terwgl de dood tmf vao Aldenoff en Merer in levenslangen dwangarbeid verandeid is ülaohoon de a mpathie voor drce moordenaars niet groot kan i i maakt bet toch een oaaaogenaiaen indmk dat ag de doodstraf eerat ooderpiao na k oa eea jaar na hanoe aiadaad ver loopen ii Verder bepaalt aiob het parlementaire nienwa tot het hcriobt dat noch Tbiera noch Pooyer Quertier vu bnn voorliefde voor de belaatuig op de grondatoffan ijja ganeien tooala een paar dagen geleden gemeld werd de ingeoomenbeid daarmee is nog altijd even gmot Ten gevolge v n den tegenstand vu £ nfelaM lal alleen een lager recht op d geweven goMsreo volden voorgesteld D ooiHBiaaia uit het Pruisiaebe beerenhait heeft lt r ooderCMk der wet op bet achooltoeiicbt ten ekidt gabncht en tot aaonemieg der wet geoonolu dMTd mits saiiiieming van een amendement doAr een der leiders vau d conservatieve party den beer iUeistBetiow op het ontwerp ingediend waar ia hoaaU woidt dat de regeenng in t algsmeeo gscale jken tot inspecteort der acboiea aaoatellen moet en eerst daa leekea beaoasMo nug wuoaer ly geen geaebikte geeatelükefe vinden kan Niettegeostaude de minister vao binoenlandscfae taken dit amendement onaannemelijk verklaarde werd bet door de eommiaaie aangenomen en de beer Kleiat Kettov tot rtpportear benoemd Dinsdag dea 4 Maart tal de wet in de opeoban zitting hdUodeld ea teoordeelen naar de bowSng der oomoiatie waarach jniyk aangenomen wordaa De oooterratieve partü cal toêb voorzeker teer goed begrijpeo dat de regeering zich met bet aaMndéoient onmogelijk vereenigen kan omdat bet t beginael der wet aantast ea daarom ia bet niet oovaanebyalijk dat t niet waagt de wet te ve rwerpen ea dit aaeodement slechts voarttelde om in saijn ten minste bare eer en beginselen te redden Het ontwerp tot bervormiag der belastingen door den atinister taa finaiieiéa vaa bet koninkrijk Proiteu aan len landoag aangeboden heelt er in rerteheiden opiiebteu levendige tegenkanting ontmoet De kamer beeit het ontwerp vrg belangryk geamendeerd eii brshilien geoooien die de regeenog geheel onaanneaielijk beeft geoordeeld De eindstemming over dete wet die giataron moeit plaatt hebbeo zal niets daaraan kunnen wijtigen Ovcrigeaa ia bet beereubuia bepanld en openl k vjjsodig jegens het ontwerp gcatemd toodat de mmisler C pbanaen cieb wel waaraefaynlgk niet aan eea dubbele nederbmg cal blootatelleo en de befautuigwel intrekken tal In eea gebeim Contistorie deu 23 dezer geboudea beeft da Paus 28 nieuwe bittefaop ien benoemd waanwiler tO voor vacante plaatsen in Italië Ala Z H voer dete bitscboppea bet verbod blyft baodbaveo om bos brsoeaiing au de rqgeering awde ta deelen ea deu da inkomtlen Uijft weigeren aas da oogefaoortaase prelaten dan inllea de nieuwe biaseboppen grnoodtaakt zyo te Isvea vu da iftes dei geloovigen Zoo ton Italië door den heiligen Stoel tcive geaoodiaakt befaeeraokt worden door bet eenige reebtvaariliga en logiaebe beginael ia desa taak de bekxmliig der kerkedienaan door deyenm die VBO bas dieaat gebruik amken Het oogeiiUik nadert dat wij bet utwoord vu bet gouvemeoieot der Vereen igde Staten op de £ ngeltdie nota tullen kennen dur djt ataataetuk tegen het begiu vu Maart verwacht woidt Maar rüda nu kaïi men den geest vu die nota too vat opmaken uit de dép shea die ait Londen en Wubington gezonden worden Zy tijn de volgende 1 Washington 21 Febr Gisteren ia een buiteogewooe miiiiaterraad gebonden tot oodenoek der nola vu deu Britachen miniater vu buitenludsche taken In bet huis van rertegenwoord ra beeft de heer Banks verklaard dat hy uiet vreest voor ten ernstig conflict met Engebind maar dat de beate wjjte tot venekering van vrede loa cyn i onte rechten te proelameeren en toebereidsden te nuken om te te verdedigen 2 Londen 24 Febr De Xceminf Poêt gelodt dat Engeland wetdia au de Amerikünscbc legeering eene meer aanneemlijke oplosting der f uaeatie lal voorattUen Het blad acht een oorlog losachen de beide natiën onwaarsobynlyk indien er slechts geen grooter dwalingen worden begaan dan die de heer Gladstone reeds begaan beeft S New York 24 Febr De heer Adams Amerikaansch gevolmachtigde bij de arbiters te Oenève heelt gisteren eeu ministerraad bijgewoond De te Washington gerestigde correspondenten vu de NetB ïark Timet de HeroU de Trüane en de Warli meUeo dat het gonvemement cal voorstellea om de quaeetie betraffende het al dan uiet toelaten van den eisoh omtrent de indirecte schade un de Amerikaantche bandelimariue gedurende den burgeroorlog toegebracht insgelijks aan het soheidsrecfaterlijk kof te Geneve te onderwerpen Het utwoord van bet kabinet te Washington un Engelud zal is heleefile termen lijn Bwar bet tal veigaran zyna memorie te wijtigen A s Dinsdag tal te Londen de groote dank u bededag voor het herstel des prinsen van Wallis gehouden worden Het hof zal id optocht naar de 8t Ptulskerk gaan Tegen dit groote feest stroomen dagelyks uit alle deelen des laoda reedt duitenden naar debooAlstad die op de aweate nhmtaeo waar de koninklijke stoet tal langa tivkken byna niet iKer herkenbaar ia PB AVX BUK De Loxembnrgera tyn deur dagen de alaebtoffera geweot nui een oplicbterij vu de ergala soort redMI giBHiig voor allen die er niet door geleden bebbeas liehier kortelyk wat er volgens de Ofimtii lutiimml gebeurd ia Vóór eenige dagen werd op pittige wyze door eea geestelijke vu de orde der Jecuiéten au da inwoners de auatnande aankomst te dier atede vaa een Ferzisrb bisscbop aangekondigd Kort daanu verscheen deie werkelyk en maakte terstond op de BMoigte die kem luisterrijk ontving een diepen indruk door tyn ernatig voorkomen cyn statige boading en de waardigheid waiirmede hy ala eea heilige loniia den weg dea tegen uitdeelde De Perxisohe biasebop was tel6 too goed in de kark een predikatie te hoaden die aebterrolgd werd door eea eigenhandige uitdeeling van de hoatie au alle gabwvigeo door eea inumeling van giften vee dea biaackop wufbjj meaig goudstuk ten oKff werd ge braebt Na den kerkdieuat genoot de heer Joa ex getut vu het groothertogdom au bet bof vaa Napoleon III de bycondere eer deo bitaobop aaa cgn tafel te utvaagen wien hij bij bet deaaert aaa bukbiljet vu 100 lies aubood Vele andere aoUbebsn uil de stad vooral dames kwaoH hem mods nog aardige somnM jea aubieden kortom de POrtisebe bisschop baalde in het geheel 16 000 fnK waaraude by alieiada Welnu die biaaehep ait Perai met cya araidsaWm lyo gele tist es fookelende oogen die al de gebwvigu in Loxcmbaig heeft betooveid is ifeaaageUokea te cgn een der sluwste guwdiecea ait MoBcbu volgens de SOeU een Italiau die ook ta Ueta en te Straatsburg dergelijke opliohteryen met evenveel oubesehaamdbeid heeft gepiep w in laatstgenosmde Mad in baebteuia is geoootea r gg BBLOIt Versebeideoe burgers vu Antveipu bebba het volgende adres au de kamer vu vcdkaverlegaavoordigers gericht De ondcigeteekenden burgers vu België en iowoseis vu Antwerpen hebbu de eer uwe aaudaobt er op te vestigen dat de tegenwoordigheid vu den gnai tu Chambord en diens aubangers m kaaoe stad eea stellige en beweien samaizwering ia tegra de inttellingen vu een naburig en bevriend tud De houding door bet Belgische staatsbestuur augenomen door het leiiden van hooge ambtenarva die in last hebben den Fruscbcn Prins gelak ta wenacben stelt ooa Und au ernstige asoeilg kbedea bloot en is in strijd met de ontgdigbeid welke ons door de veidragen opgelegd wordt De oadergeteekenden rerlugen geenatins dat de vet op da vreemdelingen op den graaf vaii Chambord worde toegepast kracbteaa welke de heeren Charrsa Loaia Blanc Prim Victor Hugo en cooreel anderen uit België verjaagd werden Maar het partijdig gedrag van het staatabestuar in de tegenwoordige omstandigheden verschaft eene nieuwe en deugdelijke redes tegen die wet welker uitdrakkelyke en onmiddeliyka aiscbalBng cy bg dete vragen DUITSOHLANO De Bauer Zeiltmg bevat eea correspondentie uit Keulen dd 20 deter vu den volgenden inhoud Met het oog op de menigte petitien tegen de voordracht op het sohooltoeticht ni deter dagen l den landdag logezondeu beeft ienuod te Keulea woonachtig tioh willen o eriuigen in hofeverre de de massa begnp heeft vu de taak in foantia en velke beteekeoia velke waarde derhalve mag gehecht worden aan de vele onderteekeniiigen dier petitiis Hg koos tot dat einde eeu straat mt en ging van huis tot hnia de vraag berhsl u Hebt gg de petitia onderteekendf en overal vtrkreeg hg ecu berestigeBd