Goudsche Courant, woensdag 28 februari 1872

gen plaats li nd Pe hoer mr J H ra kantonrechter lid van den lemeentcraad tend meester der loge alhier werd naa oe rustplaats gebnoht Slechts eenige weken aan het groot PW9F V ri en liir pl iotl nadèR De heer H J G Fürstner kap der Inf nam het eerst het woonl herinnerde aan zijne mede mm pWi de vele at deiwttwledeqep kné it ludnen mrea blij ven laijatr Mnige tfloèdien iti Bel Jraf had geworpen sprak de heer r Gennep kapitein ter eo en broeder rnir ïien UfeiiwlPHB t Ufjpe VÓÏiWBh Tan ï door antwoor L J lierop nsfd ren andere vraag ged an tiaimMl di$ie Qii6 petitie hebt gij oiiderteekeud wmiVèiei tr z i Hwte petiiiên ter ouderteekening aangeboden Wel ik hi b Ie petitie umlerteekend Kooluidde het antwoord vUn en eerSie ifaarbij jj HHBrfeff klaard di onze ki d n geeif alviuiiKn Hlleo worden Van den tveeden derleek Miar vervagi hj dat de petfloaMüton da wAkid k üklet a ó dat hunne kinderen kniholiek zouden blijven De derde had n iar deze jnededeelde dopr zijn onderteekening geprg keri tfXM l f 89 x V tS lieten tol inspMik jMlft p ifl f i j Zoo ging Ifti la Uhnd itii M tbi alóAIbftrkhet dat ran de 14 personen die het beduelilc stuk badidea wWteeluwl 9 rolttrekt niet wisteii WA de z kk t iitijk inkad A dnt zij iith tiKh ile a Of géae dw aiheiii op tie ouw lM 4ilen litthi ep Jdeii De 5 onrifte kndüen ta ftittw dejikUoeht T it dé questie Wiiarop de petitie betrekking had Zoo wordt het jKtitioniicmeul tot stand gebraobt legt de bericU Se W i f Qwk iii aiiliei e qordpn des lAiid bewanrktlt Mdn nz l ileu weg Zoo trajit nxui blyki ns eeu beriohi opgenomen door de qrdi Mtytm ZtUunpt U d p a i pie Poseo ran alle kfusels Mi t do meesle hartstochtelijkheid te velde egi ti de e voordracht Be za k W t dt zoodaaiK rq rg 8teld dal de au etende mciiigte op bet dankboeld ger keu moet d t da roor dnifilit op het schavltuczioht tot nieta uuden kanen mpt t leidi dan to bet uitroeiea nta ilr n kathiiliakon f dsctit U9t ep vm ifi Foglsobe nationaliteit lif 4e l rste plaats strekt de agit ttie om in elke cci i fliit DU petitie togw i coordnuiht op bet echoolt cbt ito si iid te oeu kouwa ten einde dsza Toorzien vaa een rer groot aantal ondcrtee keninjn i M l bearea in te uaden X n § i 4ft b t iiit bei plao oia df maaaè xoodra dci dQ r ijie boatteka prediking tea hoogste i geyrikk Ui te draven tot een godisdieDstig iiatioBale beïi C iBg waarvan d gerolgeii onberekenbaar cija a deiig ijlp p i wcrjiLelyk bestaat b ftt orertojgMid OH helttst Ki v KO d aiidernehte z dc Te aeeiiit zegt het blad t leidenf d lij Poolsche gltafis bebbei reed i i erig de rrang aiier oig i of het Bi t kiBKordËTiijlc puig gwieht worden voor i na ti MÜA H 4W df ksaK een bepaald godfdicnstig kanktcr te mvau en di leiding der nhksbewuging in de kifO der geeatelgkheid t gevon Dit Teie andere streken des litndSf en odder deie be i wrt ipjonderheid Hanover ta wordaD genoemd woidan talrijke pptitiën ten gunst tan de roordncht aan het huis der b reA f cjpoden r edurpiide d laatst dogen bevatten nja éuff bladen de Tolgeude nededeeHug uit Barlljn de politic ia personen op het apo dia het la eo ran deq rütiskan ier bedreigen De VtHt ZiiUmijf draef den spot met dit gurucht en uoende hot aen sanaatie bericht waarran ooa de een of andere reden gebruik jjisinaakt wenf Uit dè mededeeliug van den chef der politie HijIt kaak ti Ue het volgeade Woei s is c$n o el er uit Poisn gearr eerd om it liij onder 4 war verdenking het plan te koesteren lot een nanalag op het lev yau ran Bismarck Hü is cpa geboren Pool ef faui tiek l atholXek HQ diende rrle jaren byde paipejijke a av n tiad sedert dien tijd zijn v k v w ar osd u liji intrek genomen bü ta bekend K elgkt In Poesen heeft hjj verkbjard dat ljjj ii af Beriijff Mt gatyi en dat bifuwn enige dagen plda z r rati veranderd zou sijii Naar aanleiding ruq dit gezegde 19 ij gearresteerd bq well g4legeuheid b in bet be evöi de i werd van eeu pistool D4 Foih ZniHnff hetft nog weinig v txou n in de gehefele zaak vEene door een spion d politie opgevjipgen oncluidclljke uitdrukking en het be itrap een pist oI zijn nog geen volüocnde gfigeveiis om tot een politieken a inslag op bet leven va den rijkskanselirr te b sluittn Zooveel ia zeker dat depolitie angstiger schijnt te z jn dan vorst liisinnrok zelf die vooi gaat dagel ks alleen zijne waudfdingeu door den Thiergarten te maken AM £ B I £ A Te New Tork is een poging aangewrnd om de eigeaaan van alle kerkhoven in de Vereenigde Staten z n de rust i aa n der dood i m sjal pffticulier eigendom schouwburgen en gepatenterrde plaatsen van uitspanning door wettelijke voorsohrifte te verplichten aan nega voor dezelftle geldelijke remoneratien gelyke rechtea te doen toekennen als aan het blanke deel der bcrnlfciag Te recht merkt liet nitatekeod geredigeerde New YorkacheweekWad TAé Natiën op dat in deze veel op gucdeiv siunak eu opiudiruloeel gevoel mott Arden gelet Niets toch is meer een qusestie van gevoel dan d plaats waar en de wijze waarop iemand zal worden ter aarde besteld De wetgever heeft het n cht niet zich daarmede in te hiten ten minste ni t meer dan 1100 dig is viurdabaKbefmiufan dwOfUDbHKPgqpondheidstutfKtiMlSfcrW lanSSliting i e u de openbare zedeljipcbeid Uet gaat den Staat niet aan wanr iemand be craven wordt wanneer met den eigena ar vag het k rkliof de T ilPSeif óf 9p iv Üe wijze neair heti graf de bft de wi heefi Miets tou daa Ém dei te iiood aken toe te taan dal miïgerlijk ftïnt lijn SiOTlnJ MBWngen TÜT stoin l overscl verwanten op een bepaalde plaats te lerin te i oody aken toe te perti hetzij negers afvalligen Turken ongeloovigen o ie ler andere sornrt van menschsii tqfoh wie zit te re bt óf ten oiireèMie éini antiipathii hébbén iiïiist hunne iiaiiverwairteft tfe begr r ti Hjjcli öet zbii in t fnideéf en bfti gïHyt oiir cit an cèii meest ÜBlaiihiirrjlc k nriilfter zijn Waiiii r de negers sfooVïeJ gelbud Verst ifid hebben als wij biin tóëkeilneij dé iVoWo spreekt dan zullen zij den heer Sütrfne het 9ena its id dat dé e poging zeer voirstttStj bélèefdéüjt verzoetten hün tbe tS staan htiuiie diooden te begriivni aiüals zij willen en zboals diit Hy Ren gebruikelijk is en te midüeli van die personen die er niets tegen béUbeu hunne upstattdiiig l u gezelsthüp van negers af u wachten i hifteldijrs z jn uèin plaatsen oip wetten ten nftvoer te leggiïfi W fle in wónefs ♦ air die faitdérAarrf ieh e gewdven storen zicli wéinig ld üaifiitAjhanBcliili venéBjIien üélüiscii d ob afwijkend riisdl kleuf Vt m titit Mri aiib tMt baarliirid f 1 letzcifde argument kan mutat i mutandti word aangevoerd tè en dé verplldite tdclBtlng van kïétilinffeu fa sCbouwbui en en openbare p aalsen Vaii it4 anning tat zji zjn dtgesJoien w bWpottet lt nadi bét geldt hier een quaMié vaa nmiak Als er ièVa in de wereld bestaat t natunrigk miht kan warden genoemd dan is bet zeker datgene wa iedereen heeft I Jen zijd gezèlsohtp té kiezen lrïn hj iich denltt te amueeeren Ali iemand hel in njn hoofd zou krggen een obou bi rg te ipeneii waarin alleen aan blonde inetrtdien toe lng zon woiilen verleend daii Joude het een belaichelÖke poging lyn oin hém te iloodiakeh oöt dóiikerharige pe4 iien toe te laten Wg zoiMlen het recht hebben óir h6nl uit te lachen om hem ut biHceering te bMng maar liirt Om iem door d et te dwingen tVen goei zouden w bepalisgeB kniinen heflfen roor de toelating ♦ in persoden iii de vA sohillend ifab yad lieifr York als wij d direütetir tart c onwbiii geh Kud reclit i tionden ontnemen afleen te pelen roof dié pertoneii dié i wenscien iill Htm lókdfen tè zleil Hé zekér e weg otti een m aHtschap élg k vooroordeel nóg ibeer iBg Ag te dbért vfndeii Is bet Beffen firn wetielgke ibSMrégefeu i rten die door hef piibliek hi et te ohf w drdtó tof het domein der WBtgeVing te bebooren Ga irne zullen wij zien d t aafl a fé lic era tb ajig dftie vetïèeiid op die rangen ih de schouwburgen waarvoonSS hunne bll et n hebben genomen 5sai ne zuHéijf wij Hli iii men toegang jSen verleend jd éerf Vérbeterfngf iii liet riioréer gevoel ran dé borgèry nftaf reef dtagwme zouden Wij dit ziep ge sohicden dóór tusschenkomst van de w Uit het bovenstaande is duidelijk te zien hoever de neger edliincipntie nog ran de volmaaktheid verw iMrif is rtaift het zijn lilet alleeft kerltJioVen en achuo wbiirgeii arin aan doóilé en lëverida negetó toégaAg wrifdi geweigerd iii t ele steden ja iii de meeste steden van de rcpnbliek belet ffleh de n crs op de stniitspoorwcgen óf naast fi IAnke inwoneis in kültièHulien en üoiela plaats te meraeii Treft de negeri die gaarife vpur zijn geld een eindje rae3 wil rijden eé li mensohlievenflefi ultra repu likeins shen oonducteuf dhii kan het wel gebeuren dat men hora in deti oörwagen toelaat maar dan kan men tien tegen één zéker zijri dat hg of zij ivaaroiiast Hij zioli al giian uedervlijen hem hel alles behalve vereerende oouiplimeüi zal doen op te sfaati of hem den rug toe te driia én In het Oosten der vereenigde staten zijn de negers slechts in tweeqqaliteiten gaarne gezien nl als kelliiéh én als barbiers in de eerste qnatitpit munten zg uit de vlugheid en handigheid in de tweede doof een vplmaalite Imnteeriiig van het mes Veel verder hebben zy h t eehie r nog niet kunnen brengen Waaisohijniijfc zull ti de b taandé voóroorde elcii legen het jiegerras m iéi tgd uitstervenzeker echter zullen dié eerder óphourfjili te bestiiaji wanneer zboidS het a ingehaalde weekblad 10 recht aanmerkt dé wet dit niet voOral wat partiouliere ondernébiAgén aangaat Üoóf dwang tracht te Vierhflitsiten tai iMi i K i i i i É ii i i MUi iaaM fca gteüia fa i i ili l a f OOUDA 27 f sillDAM Het was een treurige plechtigheid die hcderi mir mede m p 1 Wair iftTefiha Jirélnige Wolarti ir Ie Jr Gennep kapitc zouw VBQ den arededsoa tos dia icoortaau ea kra htigen ateun moesUn WtqiAkQI TMir kvaptiren yet ol nj sprak de eer r l n mÉfInlimi tp ii luegêii éii zwsk éi vaii den ovfrle lMie ij fida liiii de o ifei ielline een g qedbjoediferwant Wasgfws m d at lij halide én wandi ifnn dyn aard gewéiwt Wiiteii ÜM met ISjech t van hem ko figMU JuL heelt niet tb vergeefs geliefd l T bor dé commi sle t óof de cestviëriiig te M u stede op 1 A ril a jt i fé volge idc ci i i ji jj tuthta mtf Simt veHIhMi il fc Ó t li tt h Bfle boiidérd jirtn Ü fn v érlbopéd séitert 4 f de tnnémihf ran Brielle door Se Wtógeuifn on J rerlossiw An W Sjiaansdhe Juk Wértf róorberéd Drie hutffièW lüren z n ür ré 1ob cn sed rt dV dagisréait tiiihtJcH è Vart teef niéuwen dag ïié 3éif zegen ZéuihnWé i ÉfeweteijSvifllieid vap sfèii kundige rtgSéW riii bdifgiirlljke irijbeii Wg ile Wlidtjf ndérsélielfl 4 elen indifn iijgéA VVg allen znllèn dito héi inneringsdng vieren mét daiik har érttentetris èiV het edele fewustzijn fat g 4etoen hérwonneA ZelfsMildigbeid onder Gods zegen enmét Oratje hebben i liandhahfd ook najat nogmaals het dierbaA kleinood óns fönl ontrukt qn steed zttllénbIljV liv t Wf gé i Trfe Nederlanders De Coiiii É dté iKB i Weèfii ïeeft oi ilhiA bét rtlIrtféeSt mr té bereideii rdept tfe butp ♦ an ajle stadgeiiooten om mcfi Mj te i ngea tot vef WeMiiHfKng Vmi Wit iiif wiï éfA wiaiSigè schifterende i iW Aili vifrt nilitihalid li rtn rtócl hndsche geesöli rflr Dé bdtfer t érké dboi itlgéalieéHi ilfiiiitinJiie é het uitslckéi Set gelléiaé dVlStUof niedfe tot het feest iri Wi n nilek vènhv rt enz Wrétgt Zblleh bijzet tjetf Óqk Wórden ijfrerige pögingéti In t wérk gestettï tot Hét bóiudint van eett sRligèn optoclit aartof liet rolkomén r hfotrivefi op lef dèeldémftg ór4l gertkéftd Tot dat alle is geld reé ü ntiWij Ma4r aan dé betdrdéti il eii bttfl atödnlRf van di pl ii itoA éébt oud bóllandaijh en teVenS zou eett uiiuw i e lérlMdseb zat en Uwer ztéb dnttreltken I e iitzatiiéliht dér geMen salgéacbiedén tri 4e twiééd helft dezer weék Oonda M Februari T T = pe Coaimmié mr ie fuittkri tp t j M jk iC W Begeer J P ï Bekket Ch M Boriteegk A Brinkman A van Uintzig II Dobbe A van Beedi Portland H F e Furslner J A A G vap leraofl i P ƒ A jm Jttujue J Kwai ö H G d Lange C4 Jfeseemaker JM C I rince C C H Prinoi J A Ilocst V Limbuig JL Vt jL Bogaard iV J N Sobeltema jVl Noothoven YM gat hbu man V Heusy Pr 0 A Tebbfnhoff l lr V Julia JH le Vfide W Kromhout Jr O 0 van der Want Wij vernemen dat dow de Cdmmiaaie zelva voorrtiim 200 ia ingeeehreren en bQpien dat allestadgenooten die iets boa weinig ook kunnen milsen zuUsn medewerkaa om dit best ao9 ghirisrglc m el k te maken Op de roordraobi voor hpóülbnd rwgzer te TihI i ji fl a geplaiilst de heer Viisèr illhier tfit LnUgerak schrijft men dd 2 4 Febr Sedeft u acht dageA is stand der hier héerscheunfé epidemie anumerkelijk verbeterd Gediirende de laagste week fciniinen sleóhts twee gevallen voor w oafnin de af loop dóodeiijk was Oiidei de 31 sterfgèralléit sinils nieutVjaar zijn er 2li airi pokken I e overige lyin pokiiiekte lgdenden yeirkééi èfi l trêkk j i ji stji Hi aUtii t HtUn mea diV 21 Feb r Ue verjaardag van Z M den Koning is hier rierd giM t tte iiWier Wtelijkl 01 vKu pftM oijk en aoor de ofSciereu foa onthaald boden de oifciereu aan de iiiteekaaftf n op de iüst tot jnstanlh lfti fc n tle iiilM eëd conó prt ttitl éritipffc rieeerd im jm ti MMl Jiéi biC rdOMUUite iiótil alhier di tlaartoe aor de § $ S W3Ê g f burgerg waren met een tal van dames daar tegetJwoordig HH bar wVS JVal iè ifalftwjiair hJ aflooL ran het concert begonDen aDi alles beloofde ondifr de meest wcnsabaliik barmgnie eemdtej gyi aam a iiêMMmiMiide liifei J G Ev rwjjn 4iefee4s Ija g 5le iwl h vqrlatei plotseling z r opgewonden binnentrad zich achte net buffer pfbat sté stlttie b ral en den genoodigilei kenbaar raMtt dAt lhMi l iiaddé n uit drinkei a vertBikk jjijyaaten Ë n 4 ypnyvs i heéfcn oud mcièr 4cr schut erij weeS in gepji w6JrdMt ofr bfet ytogit ftKh éi baïng ahie dezei handelwijze maar toen l erop be4reigii gett roigdeilJ waaracbuwde hij bei publiek zich niet tegen de po li i i af t nttl ai en reeds agenten ia de zaal ge eestj fn zipb te ond r fl e PWt 1 V véfêb èiÉér dat de kbiiimitndarit der iwbutlelU dé i leer C Rildifaialtéii e itfi olfftiet rm 3 is het oaoie clie ui keere £ £ J4r Piuxtereu J j vay der Iiiar l en 4 jUttW 4iW l eVo liub obtilfag aan M béU iaan ge agik i i iktitea eSitm i lt ie tó 2itti f ran 26 Februari J v E fy fB V5 i P HMUtaurft uie lot zerr oïlvoéttge en langdurige dr baiV n aaiifciiüi H ifitértwAnnt v roeg befbnafi fk Htiei Hiig fim de fedetiép toi 4i oateing en iterd 0 i4 iateiia4 iWf de hebren r o li wmi rdJt Mrt Ifm ui HekSetitfjet ttt ifainiste r erlfaïrde eem ih Ui4 tm l wit geenè pafi ielté rede eD rèuV de ni tTbfn mi M Mjibi nunzaam was om vertrouwelijke rapporten mede te deelen of zooals ibliiuigé liden vérfniigdrii oH fcr te l g a Hj t liw aUnn zefi dat Wit tallj der w arneuiin jan bpt Mi A m t fiffsim en dJ Ijj regélhliiltge milianifenng d r zitên geleid Rijbbe n om j dafbew fcnNI MloètaUtiali He beeHm tirn ider Linden jüf 4ahui 9 j f Iffflf neenden dat b wel op de réeUepglke orga Siitie den minister reelit gaf om deu ÏUr HalKiatii niét her te benoemen De b tiln tloiiiea BiaeMia diir dt mulister geen rapporten maar 4e redenen let bet ontslagmont mede de mini apite vindt iet ont liK r8n den liper Jana fl rolVmMi wUWtó 4tó Hetr pistfefh ifiiKt zeer dé BandMInè rii vaa Itlen lult nAtit adjiid nl K fl Hbdéu Ie II ureo rooriaillitag 0 ti j4 J If ud m li nJaterabtitoafat eutaonitdlinf va ISjg zal nu zoB etJ Milgcigk irbJledigtirerisimebng runrvor bfeu e 4f 4rukp ta uit Uelan4 bgeeiigiibrnchl frp wa en mei i q nipli rea van d dagbl jep éa tijiiif kn ni die f J w4 wqrdéii uitg ev n Teii w è het bcstuiir 4ef veteeoigijig t t ifv dor WMitgeb dés 6ockh Wordt inj eene varzainiiliiig gefeèd geiWolïé rad érti der nonitócr s ofallet éii igpn verschenen in de iij innd Januari of Féliruari van allo A afle iféékbladéli en diiahrifttii hier te biOtic verws ijXeade Uet oorneuMp beetaat Mi 4ié veirzameliiif na aflpop der tentoonstelliaf H Nat Rriiwb Muteaa ten gijBohenke te geVea Na het overlgden van den haer Jdr B t J C lUetelerkongy is aan den beer n ir J A Vaillani lid d r couimissie vou beheer on toexiiit er do dróógmating van Scliielands f lassen de Jeidiag van de weVkiiartmliedfcn diér éoiiimissje opgeilrogen Omtrent ilea stand van de d rodguiaking der plasBch rieriiWéri rff Héf rd endd Door fe erk1ng dé rtootti énialên dui4e in Kët a eloopen jaar het water regelmatiit müt nitzonderiag van tóeM blagen ib Oitblwrèn December toen dooji g aUen rfgen efteenw telkens een razing in den walerataod lk oHgtveer 0 leler Wml wulrgcnomen i i ïerwgl 3 Juli jl de gemiddelde atantbnd tol S 887 m t i Ip84 i A P wm gedaald wei den Sden idja i 4 W meter beneden A F waar enom Oiitwerpen lor 4e in ifi 4roogmBkjing aan te leg BivwejtéP J JJ ybebaailtJiai Wati bet u ïiièa överzlcbf van b t Jvie Si Bai U eliil oirtleenen wü hel vol tid De westmgfjwiijÉp eid V0D t bd met ongekende bevigheid gevoelen De commiiuicatie met 4e LP $ f S n M luk regen eo zwejl d t een gedeelte van de t d iatavia der water staat Sommige 7w il if i S i terwgl Bfll w d TlmifenT itineifttfoói4t De dijken dreigen te bezwikcoi $ 4 laven te tfiidden Van e b d r sterkete banlfs w rvan lie oudste it gezetenenrau dïze plaat dè nénhnering hebben hebouilen Oj k in b PaJembabgeche bëbbd 4 rtgéns 4 yfml Bi f mnt bena seUi looale laa daar betiéht vondt j 1 Z Bic 9 f Ö0 trerncar öenersat heeé zgnÜéstunr in èijd out eeae Aijabure die den geest iianitaidt w irloede Jijj wH be tmu be ft aauT ard fn de eerste plaSU Mfijst Z TCxc er op dat alleen dan een kraéhiig bésrnur l4h lié5ta ïn wa ir alle landsfüenareu elkiuidor begrjlpan Kal eerlgk en op t l f ve ji om jbet alBeswe belang tf bevorderen moét é bafid zijd die dcd busjpning verbindt In korte duidelgke en enMti beieobrdingen yfmi M J8 O uraarbai Ou 4a u ta ail poUlieke tiffiisills o van eene vermeende richting Viturt 4 ogt ni iifdWiirng van zaken aiii en ziet in tiet eeiiwigdi reil l cijiisulteeren en rapporteerai ren Disbraik H tragen van adviezen worde tot hei nooilige bcP i ifej er aar ach een njtld TM tóé en F Wb M l iré flö ei tfU rnntt bV refi alles eerlijiheiü ep oprechtifeid iu bet medefefelen van fc rteu eii besenonwiiigefl Ilelttsat et tiet Ie daen eerbiedigen Men tJ ile de in f ds M bovfdeij lu eefe w i t zij beId reil ie natoiiriijk besoherióers an deu kleijien lléb li ii fi scfiaatrlheid m détr torU gi paard tajh edp ksa btiga hotldiiig ep aai pii ètsfaBlrM ting Zied ar ongeveer de boofdtrekken van bet dil nstprpgrajunia door dén hee Ijoudun uitgevaardigd anitreqi bei n tg vaa Kiiriqicncbe ea intaudfe nn liMaurep VérfA t au a a ri hg toezegt dat u HPl zlJRe m lithre Iftthned fetehcn Wanneer zij zich da aa igrKeyea riebtiag bowegrn N ataurlijk vultit f l I V b tjtegeuoveigestal e wapnew aittbTciiareu uiu hieu goedvinden eepe au4ere nchting tem tert jzghe BgzmiHeré zorg aan de openbare veilig t M i4 0t Mt t t dat M U eeiit tatede aa schr ving met bgzonderep pfdrpk f de hoofden Vailt getltesteliik bestuur beeft te kennen geg rep dat jJul s wbifnnej fil te 9i duurfte tivbl iB sMirde relighnfl van peraonen en goederen te zorgen hebben Ifeèiie ti£r roorfaaainata sourwaardcn voor de verdere njU k ling en uitl rqd iig van baad l laa4bou r pjijFerWq aar de niidJeleji van bestuur en po it i oiifoMóentlezgü iirtcbi de ouvénienr ÖeiiénlrstWMi diruaayjpiaada Maar daar daklaettove Kemia ap ofdeei veiligheid me r bepaaldInleie eHe ten betrelTen wijst Z Eic op bet verMan dat de miuo meer büvreiligende toestand I een gewé rq eon Wo f dépl aKb afbaaleiijk is van bet beleT4 ep 4 HT der betrokken teiifefen lea de irclllairéfj M goed begin Z Êmc dé Gouverneur tieneraitl scbijnt ook meer waarde i4 4 to j r t k 4n dfnde f cict ran jij Uf pani irartg want hg verwerpt niet hei botndjit rai ba a klaebten ia den jaagttaa tgd lutüsleu k aiteu qircplai res uog piet itec Indiai a ea jt r met aansohrgvingen den i g van zaken bier fknaben verbeteren daa Ware reeds oneindig veel galde orde Wij wacliten thaua op bandeliugeu bn rent de verwoesting te Batavia door de V rstj oomïngén aangericiit meldt bet ïf Bal Ba lilm Mg bet velende jjatjia vaoc dea zwakkeiijpem zekiir raoeUigk den trp4 tegen de elementen vol te jiouden Tocb hebben éns hap en kunst elders een dam weten op te leni tegen het vDortirocden van bot ifater in aomi re gedeelten ran hei jaar of de kracht y fl den if i i alih s dooc ipfinati mifiintm te Iji fkcn avin merkt dezer dagen al zeer weinig van 4 lote vor4eringen die de wetenaohap op het gebied waterirerken graiajikt beeft De zware Mgens ijl bet geber g e raljen bet water voortstuwei en Hvieren döén zwellen mogen als verklaring aanoeeilj worden voor den birileagewoon boogen watand op dé plaat 4i iider8cheiden kaïppongs Jfleelej pleinen én straten doet overloopen 4ie taat im z m dóèt e énWél dmdelijk oitkotnen in Welken illinilig ea ttiestaiid vaterleidïagen en iwolitelae ziob lelindei ep klaagt et gouvernement luide aan d it sMer jiiets gedaan heeft om radicale verbetering aan tiJlrftligeh Nu is b ét eens de Binnen dan weder de Builen Nieuwpoortstraat die tengevo e van hét niet behoorlijke afvoeren van water op eene rivier gelijkt waardoor raenschen en paarden tot hunue knieën wad n en de huizen onderfoopen Olodpk heeft hét Voorkomen gewoonlijk rap een moeraai beden vaa een meer waaruit verpestende dampen opstijgen en WiMftfMl ttéen nog liitór de kaaimaniien ontbreken om dat oord mig rréseKjker ie iaken Geheele kampoogs lanjis iMjbténvliet bieden eene schoone gelegenheid aan tot éene geregelde vaart voor niet al te dief aande pranwra Op het Koningsplein op de hoogte van Gang Sehott worden de erven der buizen in deze westmoussen bij herhaling onder water gezet niettegenstaande asen in bet a eloopen jaar getiaoht heeft door allerlei knatsefairgén rerbetering aan te brengen Door bet aHeidingswerk roor TanabAbang en Oang 9bbott geolaatt dat werkelijk een wwnig gebaat beeft heeft inén nn meer dan ooit last van hoog nater ia Gang Uianlan Tegenover bet militaire kampement stand heden ruim een half raèt water Kr ia om kart te gaan bijna geen gedeelte von Batarja dat aiel luide getuigt van de onrolkamenheid TO r waterwerken rau het gemie ran eenig stelsel roor den afvoer van het waler Groot is bet nadeel dat da Nlnor aan dea eigeKilOm van tallooze pernonen van allen rang en stni d wordt toegebracht maar grooier nog is bf t gevahr voor de gezondheidvaa doiznidrn die bet natte element niet antloopéH kitanen en een bedorven atmosfeer inademen Misaf in gelijke verliondir g stij t de verantwoord Iijk eM van een bestuur tot wtenW bemoeiingen e enzerr behoort de zntx voor de gezondheid en welvaart zijner inwoners ala de Tcrpi elitiiig Van e pinm en de terkoop van koffie Up It Jan ia nil np altia bri rtrfgentf adi aan de tweede kamer der staleii geiierial gezondetf Geven uwt d n HMestoa eerUrd te ièénaea d ondergeteekenden allen inwonen van Nederbadsoh Indië irdat zij met de meeste behagsfelling en boon bigénömenheid lennjs namen vap bet wétaoinIwerB bethcifende deiï aanleg voor rekening van den staat ran spoorwegen op ava Jat aan Uwe kamer doordea minister van kokNurn ia ingediend tdit Zg bet overbodig achten hier uit te weidw ver Ihtt onbetwistbaar nul van spoorwegen in bëtalgemeen maar overtuigd zijn dat alleen spoorwegenover Jam Mil jpieuw leven knbnen e èè = 4 vraabtboeel HaM t jt eene ongekende nnrin brengpq iditt niia bun geroeleii geen maatre i tf staat lal adn piai 4e JkéwRHéa van Java ouvsndiil raB w elk Jai fci d jseer gel ehthei4 ip te bqi fm Toor dep slaat aüu wien het bestuur pfer J ra k toeverfnuwd Bedencii ww v g in vrijhaid nemait lmm i looge vergadering met bescheiden aandrang te VKI iloékeij hare ondersteuning aap dit roor NederfcüdsdK Indië I zoo gewichtig en heilzaam wetsontwerp i willen schenken opdat alii o 4e puiftre eien doorJ M onzen geëerbietligdea konipg roorgesteld totwei ijn ran dit eiland spoedig ia werking mogen fredenl Laatste Berichten EiÖOdén 2B Febr Graaf Beust it Waterdag alhier aangekoiaeB De prins en prinsen van Wallis zuUea bioiien kolt een réis naar Italic doeii pe baili A r meldt uit N ïork ilat afschtm de Amerikaansche regeering in haar antwoord op da Engelscbe nota niets terugtrekt dat stuk erenwel van rusletellenden aard ia De regeering gatoaft dat door Pdderc toeljchttng barer memorie de moetlijkbeden kunnen Vek ffend worden Versailles 2S Febr en rerzekert dat ia de paj lementaiM kriugaa ten ofiaiebte ran bet bekend i itirerp ran dep toinisier vw Jbiiuienlaiidsobe zaken eae merkbaar bevredigende stemming héersefat n er veel waarschijnlijkheid bestaat op ene oreak eeustemraiiig ten aniien der daarin te maken wg zigïngea De graaf van Chambord beéfl gisteren aan on derscheidene zijner bezpekers bevestigd dft kij roorneraena was lvijil n l rt n Hf rgi n if rarlaten Antwerpen 26 Febi Idu anmJt Op de liberale meeting is geprotesteerd tegen bet rerblijf ran don graaf ran Chambord albier als zgnde deze eeazamenzweerder tegen een berriende Ji felinf Ken eischte de intrekking van dé wet op de toelating van vreemdelingen Een zeé talrijke anti legitimistische vqlkaboop dób itrakt óddet t lingen van da Jinrieillaue de stfate in de nabgheid ran t Hoi tel St jniöine t e bende wil bg 4cn Burgemeester de ruiten gaaa Terbrijzclen Antwerpen 36 Febr fes aandt tm kïlf twaalf Parteculaire dépêche F r is meer bettegingi dan ooit De straten rondom t Hotel St Autoine