Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1872

Vrijdag 1 Maart 187S N 1173 60UDSCHEC0Ü Nieuws en AdverleDÉblaifSoor Ooiila e tatmóing ▼ an adrertoitlta kui gi clileden tot Imd atir de lamidi palingen had geaehonden aan elke Costeargk zon Icig slaehtolTer ligt geknield met de handen opdoi Tug gebonden Links stjat de beul met het touw waaraan de valbgl boven het lioofB van d o veroordeelde ia opgehangen in de linkerhand Ken derde graiure van Lucas Sunder meer bekend onder dan naam van Luoas Cnrnaoh geboren in 1470 stelt een deigelgke outhaiziiig voor Op al de drie platen it de blotdigB machine op den vlakken jfrond aat gesteld terwgl men thans ds misdadigers op één hoog soharot het hoofd af gdt zonder togfel om ergroo ter plechtigheid aan te geven Twee andere kleins gravuren de eene van Miïrian de andere raii Jact 3 nes Callot geven ook getrouwe afbeeldingen vao e voltrekking van een doodvonnis waarbg de toeatsi eveneens veel overeenkomst heeft met de bedendaagsehe guillotine Eindelijk wordt nog gewag ge fflBakll van eene prent in IS65 door Jnirs Bonasona gegraveerd waarop de onthoofdings maobine wordt afgebeelil staande op een schakot dat men met behulij Van n ladtler moet beklimmen Een vierkanbi valbgl baigt tussohen twee loodrechte van boteq door een dVarabelk beul ijjn afgesMei De reniterniiten bq den Burgemdeater de Sdlepeneu en van t Jesaïeten klooater zyn Terbryteld Gendirmea doorkruisen de stad en worlen door de menigte uitgejouwd Duizenden peraooen scholen samen op de Place de Heir Men zingt de IfanaÜam Er zgn talrüke gewonden INaSZONDEN MooBDBKCBT SS Februari 187S Het na Woensdag tl deier een recht aangetfama nofA Toor de bewonen rau dit aan pnblieke rernukeiykheden loo arm dorp toen de Verecnigiw vVriendenkrtna weder eene ooenbar nrgaderjng hield waar ten toordeele nn de algeneene arata eene tooneelroorstelling werd gegeren lie eerste pennenvrueht rao den heer Douwea Uakker de bruid daarboren was het gekozene stuk waarvan de nie moeil ke rollen met ijrer waren ingeatttdeerd en tiet gevoel werden grepeeld voormi doeh we wille geeue uitionderingeo maken waar we allen dilettanten voor ons ngm vertchyncn Het naatukja waa een Ugapel in S bedryven de rndljke kaiskneeht van den heer C v d K dM te oordeelen naar da opgcaekte atenming zeer n den aauak vjeLf Een woord van lof en dank aan de Heef n n Daaes der Yaraeaiging die opnieuw blijken gn ePf dat nen net ereeAde kmebt Ijjrer en lust irta goeoa kan voortbrengen £ rn talryke Opkomst getuigde van de belnngstelUng die mm de jeugdige Vcreeniging tordraagt en aller wenicb ia bet voonrker dat ig nog loOg BOge bestiMa en ons dorpbewoners in de gelege kaid stelle nog dikwgU zulk eenen r a jt aangfoa en avond te kunnen doorbrengen Bar gerlijke SJand ï Guoani iS Fekr Btfiaa Comelii oaden J BaUcraji ea 6 Prias 24 Jolunaet Canwiu ooJers Baas ra J Priai Jieoka iMidcn C ErfawnreU ea E KoogaaQ OvnuDU a rvbr k D Je RoaJe ed J Rgmijk 81 j M i H nu Gunep M J II B k Meekmjla 77 j K Grwneiidul 1 j a 1 RaM M j U 1 Rgnhoot 2 j ai ADVERTENTlfiW Zondag jL overleed alhier na een lang dnrig en ceer smarteiyk IgJen in den Oade dom Tan 77 juen de WelSerw arde leer 6 leetdê Heer B S BLEEKRODE gepennonneevd leeraw der IsraSlietische gemeente welke betrekking hg gedurende bgna 35 jaren heeft rerrold Omda 27 Februari 1872 V Mevrouw de Wed C vak BOEU SCHHiTHODWEB VAN LAxgavBto BLANKEki betuigt haren welgemeendea dank ook nameru 4e edengdiche betrekkingen voor de vele en hartelgke bewgzen van deelneming gedurende de ongesteldheid en bg bet overlgden van haren Echtgenoot ondervonden Voor de vele bewgzen van deelneming bg de bevalling van mgne Echtgenoot betuig kÜc ook namens haar mgnen hartelgken dank C J C PEINCE Gouda 24 Febmarg 1872 KOST EH fflWOMG gevraagd voor 1 of 2 personen Brieven niet of gave van conditiSn onder letters M T aan 4hi Dügever deier Courant GEVRAAGD Maaadig terttcnd voor n dag in de week EENE NAAISTER die ook bg voorkomende gelogenheden kan strgken en 11 Maart EENE SCBOONMAAKSTBK om gedurende de schoonmai vier il vgf weken dagelgkg te komen Te bevragen bg den Btiekbandehtar A BbimkKAN Tiendeweg Openbare Verkoopingf op DONDERDAG 29 FEBRUARU 1872 des middag ten 1 2 ure in ééne zittiitg in het logement Dx Zjlm te Goudé VA EENE KAPITALE BOnWIAHtWOIIHG en 12 BtjNDEB UITMUNTEND VI EI k HOOILAI D aan het Jaagpad £ a 49 en Winterdgk onder Waddingnim Te aanvaarden de landergen dadelijk e wonin l Mei e k De verkoopii g geschiedt in perceelen pere 1 4 op de Biljetten en gecombineerd NB De in de vroegere AdvertentiSn ook aangekondigde Verkoop eeuer tweede Woning met 12 Bonder hmd perced 5 9 op de Biyetten Hd gten demrgmtg hebben ab ignde UIT DE HAND VEEKOipaT Iniormatien ten kantore van de Notarissen Mr KUST te Gouda en van VOLLENHOVEN N PLEMP te RMerdawk VERHtTRING bg enkele insehrgving op DINGSDJAG den 6 MAART 1872 de voormiddag toi 10 ote ten huiie van JAN SLOOTJES te Waddina tvten aan hejt Dorp xgnde W vroegere Ge atehdis van ne B0DWIAHSW0IIV6 met EoestallingJ Zomerhuis niet Schuur waarin Stalling ten bor hvloer Hooibarg Erve Tnin en Boomgaard alsmede 33Vg Bunder xeer goed W i en Hooiland DUrKORONO lOV eenig BOUWLAND Voorts nog 13 peroe len Wei ll i en Bouwland alsnieda DUEGBOND alles gdegen in den polder Middelbnig onder Reemwyktia dat el voor den tgd van ygf Jate i ingaande onmiddelgk De mscbrgviig der perceelen en de eonditien delr verhoring liggen ter lezing in Rrr Schaakbord óp den Kleiweg ie 6roi en en hnixe van JAN SLOOTJES bovengenoemd Nadere informatien té bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddaunten Biljart Kaart en Domino Spel om 8 FrijEen en 8 Fren Ati op MAANDAG den 11 MAART de avonds teti 7 ure iè het Kof buis Hakmohib bg W LAMPb iJhier Heeren liefhebbers worden nitgenoodigd op eene daar aanwezige Igst voon te teekenen die 25 Ot de persoon bedraagt gestort in de kas voor het alh r De inleg wordt geheel op den 1 I frü te viei feest Specialit iit van KaapsciieWIJnen Dexe zeêjr urige en versterkende WUNEN van Mevïokw de ed J L W F STERN te Arnhem en Iggeide in bet Entrepot te Amiterdam zgn te bekomen in kistjes van 12 heele of 24 faalve essèh i volgens prgseourant bg den Ondergeteekfnde Er is nog eene aauienIgke parég vUrl édeD gebotteld iü 1869 Gouda I J C G DÜTILH i 1872 Februari Agent Zevenstraat Lokaal t ar e Vbwiaak Oo8thaven OoiRfo HAANOAQ 4 HAABT 1871 Buitengewone Voorstelling ioor bat Palischt Gadiehap van h4 0RAND THEATRE te Amtttrdam Direotear A VAN UttA Di Hochzeitsreise Us l M ia S AaMiau vaa B Bannx HIBBAOr £ ln GiflcLitolier FaniUenvater ijuispU h t AaMin vm C I Ofnn I Aanvang tea 7 nn PRUZEN DER PLAATSEN Berste Bang99 ets Tweede Rang 4 Cta Plaatwn te bespraken van des morgNM 10 tot des nanaddags S nor Emefi aoenlgkeBURGERDOOJn RiTi cag zich gaarne tegen l HA aanstaande g plaatst in een gezin tot ADSISTENTIB ia de hnishonding of bg jeo dSge kindeieiL NaagMi strgken en met de vrasch omgaaa igm tot Mubeveling franco briefjes wordsB ingewkdit onder letter Z aan bet Bonaa dazer Courant Bg deze geef ik mgnen geachte Stadgenooten kennis dat ik de zaak van den Heer W VAX vn WOLFF in alle sooiteo vaa HOUT WAREN alsmede in BORSTELWERK KOE DEKKEN DWULEN SPONZEN ZEBMLEER etc etc heb overgenooNn n kaar of denzelfden voet zal voortzetten Hopende hetzdide vertroowm t mogen g nieten hetgeen mgn v Mrganger zoo rmmachooto mogt ondervinden teaksn ik mg met de mestteachting UKd Dienstv Dienaar W M M JONG Korten Rendeweg wgk D 99 278 Stants Lotery De Trekkiag der EISSTE KLASSE Im MAANDAG 18 MAART 1872 BURGSMEESTER en WETHOUDERS van ZtBamnter am gezien de verklaring vaa den HeerH J P van dkn STBKN aea ödifeer nende alhier waaruit biyktdat ast tot staitiag van den Voortgang der aanwei pdoidcte dringend noodig is dat de voloeade Voorwer p i toebifhoorende aan ELISABETH DAM weduwe vin HENDRIK SIBLING zonder beroep en hhren zoon ARIE SIELING timnsikman beid wonende alhier in gebmik ge eeat bg HENI RIK SIELING gisteren aan Sei iaohe pokken elhier overleden worden onteigend en vernietigd als een vee bed met dito peluw en acht ku sens drie i wollen en een katoenen deken viei lakens een paar bedgordgaeo iwee strooaakken een rok broek en eenige andere kleederen Gezien art 69 der wet van 28 Augustas 18S1 Staatsblad n 126 Bedoiten 1 de voorschreven voorwerpen in beslag te nemen en te onteigenen ten einde door ver brandink na besproeging met petroleom te worden Vernietigd 20 de woèrde dier voorwerpen bg minnelgke sofaikkihg te bepalen óp eene som van een honderd een en vgitig gulden En zal dit besluit op de gebruikelgke wgaa ter openbare kennis worden gebragt en geplai worden in de Ooudsche Courant tarwgl anchrift zal worded gezonden aan Heeren Gedepateerda Staten dezer Provincie Zwattimerdam iea 28 Febmafg 1872 Batgemeetter en Wethouders voornoemd DS RIDDER Burgemeester G VAN KEMPEN Wethouder 1 Setr Gaaiia Drak vaa A Briakauu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgsve in den rond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden ia 1 75 franee fét poet ƒ 2 Kennisgeving Da BVSOSMKESTEa tan Gouda brengt bg deze Ierkrania vaa ds belangbebbanden dat door den Hear Vrovineialni Iiispretear der INreote Belastingen BZ t Uotteidaai op deu 2U February 1872 is aueatoir verklaard bat kohier voor de belaatiog op kat fMfoaeel dienstjaar 1871 7 S kwartaal S i Dat iiarmald Kohier ter invordering fa gesteld ia haadaa van den Haer M fÊOger dat iedardaarap voorkooanda verpligt is cQnej aanslag op den by de t et bepaalden voel te voldoen en dat beden ingaat ds tenayn van DBIS MAANDEN binnen vsika d reelaaws baboorea ta worden ingediend Gouda den 27 Febmarg 1872 De BtngeoMseter voorooMod VAN BKBGEN IJZENDOOBIT BUITENLAND BDll nlaiiilsc i Overzickt Da benoaniag vaa een geunt aan iet hof van Italië ia plaats van den heer de Goalaid die als mitttatsr van openbaie werken is opgeiraden sehynt dsr heer Thiers ook al houldtirekea te kosten In plaata van daartoe dadalyk o er ie gaan heelt hg die benoemiag telkens uitgesteld en nn sqn bg de nationale vergadering vau oirrioale egde venoeksdiriftan iugekomrn om door niet benoemiug an era gezant tegen Viotur Kmmanuel ea voor ds paus ern nanifeataiie te doen liitusschen wordt de Italiaanaehe regearing gevoejig en nu vem kert nen dat Thiers lot dê benoaning tal overgaan zonder op de dis easaie in de nationnle vergadering te wachirn suodat dea sal staan voor een ait aeeompli Omtrent de oiilanKs door Victor Leftanc iniediende wet tot beteugeling van de aanvallen t eiida Kgaering ra de rergadering wordt gemeld dat de atenniing der rechtengde gunatigtr wordt nn dr regerring beelt verklsanl dat zg alleen bedoelt de Offivarwcrpiiig van het gouvernement door geweldige en onwettige middelen De keer Barthéldmy St Hilaire l ahina s Sae r etaria dea heeren Thiera heeft ait ygn naam ern brief openbaar gemaakt waarin geiegd urdt dat deze da Republiek dia hg gevonden heelt toen hg aan theatuur kwam i ngesahoudrn lal handhaven en dat al sijne pogingen daarheen zullan strekken I f door dan minister van bmuenlandaohe snken onlani s aanRsbodane wet lal niet de eenige maatregel ign di bet Hal bewijzen De statelgke ontookt van de Ëngelsohc koningin en de prinsen naar ae St Paalskerk ter viering van den algaraonie dankdag heeft pnder fraai weder eu met den meesien luister pinats geliad Nadat Maandag de belastingwet in het Pruisische huis van afgevaardigden met eene groote meerderheid van steramen was aangenomen verklaarde de munster van Saaiicien kiaehtens kabioets beslflit het ontwerp in te trekken Dit kon niet anders woidrn toegeaa ieven daq aan de wgzigingen die in het ontwerp gemaakt rgn I e heer Lislier ineenge tioh echter legen die intrekking te moetrn vrrtet omdiit tg ta laat kwam Nu het ontwerp eenmaal door het hnia I van a4 eVaardigd n w aangeh men muest bet innal iiinriis ook bf bet heerenhuis worden ingedieoil Ik minister van Inaacièn bestrred d t Zijn oollega ifoor biuuenlandssha takeu verklaarde dal het miiièti rie reeds renier t ontwerp bad willm infrekkenj maar dat het hieiloe ereiaciite kabinetsbesluit niet vroeger had kaanan genrunan rocdeu Op die verklaring volgde ca debat vao ruim anderhalf nur aniin van vèraskillende tgden werd voorgesteld de Bnaeatie aan het oodenoek eener commissie te onderwrrpen Msdat die voorstellen aabtereenvolgens waren verworpen werd eindelgk met M tegen 14 1 stewmaa besloten lu de verkhviug van den miniater van M Beaiandaehe nkeu te beroatcn zoodat bet tetara niet aan bet hecrenhuis lai otdeii verzonden De Snkaiaeba lanildag laaft een gewichtig bealait Moai waarasee ds jH ooael Ubenian om airgd W m mftm rn een motte werd aabgeoomaa waarbg de vanraohting werd uitj nprokrn dat de 8skatsoha r aering in ókn bondsraad zou stemman voor de nithreiding vaa da rgksbevo heid tot het geheele bargerlgk reeht en voor het toekennen van reisen verblgTkoateii aan de igkadagsafgevfurdigden Da Ooatenrgksahe regeering biglk b j haar gevoelen dat Frankrgk geen recht heeft oir door een beroep op ign rampisligen tiiancièelen teeataud wetten nit ta vaardigen waardoor de beataaiide haadelatractaten wordan verkracht Volgens den H eeuer oor reapoiidetit van de Jugtb Jllg Zlg heeft de minister van buitrulandsohe ziiken graaf Andrassy den Kruuschen gezant zgn beireemding en leedwereu te kenum gegeten dat Frankrgk door de wet op de soheeptaaftreehten de rolgens verdrag bestaande be vasthuudtn De j raaf van Chamhord heeii Antwerpen verbiten om xioh n iir ons land t begeven Hg ia te Dor drecht aanitekofueu met voornemeu zoo men zegt om iiaar den Haag te gaan Daar uu de aanleiding tot ongeregeldheden te Aiit erpeu die gaandeweg een ernstiger karakter aanuaiuen verdwenen is mag nsen verwachten dat ds rust Idaar spoedig tal wedetkeeren FSANKBUK tt Drml verhaalt de volgende kluohtige gebeurtenis die Vrgdugarond ongeveer te 6 uren bg da poort van Saint Cloud te Pargs tot groot vermaak der omsiaiiders voorvieh Keu Tnrk eii wel geen carnevalTurk rnnar een eahte Otiomaan die naar mea verzekerde een in ongenade gevallen paeba was en thans bet beroep van beereulcider uitoefent wilde met ign gevolg bestaande mt teven personen en een beer Soliman genaamd de stad binnentrekken Men gaf eohtrr den Turk te kennen dat het verboden was zelfs met gemuilbande wilde beesten binnen de stad te komen en wilde hem niet doorlaten hoewel hg zgn beer hemelhoog prees en dient goede eigenschappen opiomde Het was zoo n welopgevoed beest dat niemand eenig kwaad zon doen en dat daarentegen ader itogenaamste hoedanigheden be at waardoor bet de vreugde der ouders en de blg dschap der kinderea aa In een tgd waarin iedereen tegt Nerm mgn beer voegde de slimme Turk ar bg kan men mg tooh niet beletten om ook den mgnen aan te bieden Intuasoben bad men politieagenteu laten roepen De eerste die kwam i AlD TSRTENTIËN rorden gepbatsl van 1 6 r ls 50 Centen iedere regd i eeil Cellen GROOTE LETTERS vror en berekend naar plaatsruimte A onde igke Nommers VUP CENTEN n op den dag dar uit sró bet uu beu de ban f t omhelzing van Suliman die op een t ken vati i n i eester zich op igé acIiBcrste puuten verhief en zijn Voorpooten uitstrekte 1 om irming Het geheele gfzelscbjp vanden allen clowns rn soltimban ues begon ud d zoiiderlingste sprongen rondom de politieage itan uit te voeren die met kon doen Zonder gedldd en de flinke houding van den brigadier da iaak waarscbijnlgk een verkeerden loop hebganimru doeSi deze wist de vlncbtelingen van Verh Bveue Forte tot rede e brengen en hen met te verwijderen Pargsche gnillotine wdke tooab men weet op de Place Voltaire ia verbrand ia thans vervangoi ddo eene verbeterde editie Bij deu bouw van dit nienjve insirument Seelt men hl gebruik gemaakt van d Ipractische wenken van d d tegeowoordigeu soherpre bter Zoo heeft men o a de ledensn riemen r getoien itaairéfdü de VvooMteadè op da nood lottige büuik werd vastgebboden en die afbreuk deden aan ds ènelbeid der eieooiie Het driehoekige mes hangt hdoger hetgeen den val krachtiger en ane fer maakt De tegenwoordige Monsieur de Paria i eea man die zgn vak met artistieke voorliérdé uitoefent Hg heeft eene euricuse verzameling van gravuren en prenten waaruit de eerwaardige ooderdom van de onthoofdingsmachine bigfct Zoo bezit hij o s twee gravuren beide van leerlingen v Albreeht Üarer Hendrik Aldegrever geboren in 1603 ea Georg Peoei welke hetzelrdf onderwerp voorsteilen nl Titua Man liui die zgn zoon laat onthoofden Het toestel dat voor deze executie dieut telglt tamelgk wel op het thans gebruikelgke Manlius zelf drukt met kradit het hooM van zgn zoon op t Wok Het OBgelakp stijlen di zgn vereenigd D staat gereed het touw los te laten dat hg in de lidkerhslud boudt De veroordeelde bewaakt door een klmsl krggslieden in antieke kleedy is og den voet fan bet soliAVOt aangekomen Hat schijnt dat een dergelgke inriohting tot het voltrekken van dovdvanmsaen in de middeleeuwen alleei ten behoeve vart edellieden en geestelgken werd gebrijikt Men onthooldde deze op de binneiiplastl der gevangenis met gesloten deuren en tegenwoordigheid van een brperkt aantal getuigen gelgk nog tegenwoordig de doodstruf in Engeland en somnij andere landen wordt voltrokken Eindelgk it bet npport gereed van de ooaf 1 1 I