Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1872

missie welkr onder voorzitterschap van den heer Il a t l it arvf0t de enquête naar de gebeiirteii ss iH Bi geleif hebben tot bet oproer Tan 18 ïftort tensrvoige waarvan de regeering in de hoofdstad piaiita heeft moeten maken vour dé cnmmune Dit rappprt eene iiit oerige m orie heji tvei jfM den ben el it i9 uit vele aO put te VQ ideg schiedeais een ineltittsaljtlig sl Hut til i vit een eriistit ran e v l uin Mitd ondftrzo bo wel niet t r eteniianginordé mt dé overgoot meer Wrhfef4 ller cdWnftMl nttledSii d f rècMéhijd bataat die vau nature der republiek vijandij is di B om wel licht leeije betere uit lf kkin te bezigen van 4 fl pi4 i ll gèiKSU V t ivi Awohaii de regels wM t iézSa ij KH d a bok duiifelijl dat de ma iftiB vaB September volstrekt n iet fe ijmpaihie hebben van de commissie Zij worden wel is waar niet aangeklaagd de rapportenr men kan he aan alles zien heeft zgn be t gedaan om te kuflJWN PP icbte büiijmzejiefe perJei t blijyeily e alfhans om geen bepaalde beschuldiging tegen ben t jffjrmultreu eu iD t h t oog hierop is zQii arbeid éUfi leVer niet van de gemakkelijkste geweest Over 1 woQrdi dat opd hawlrfiiig O vas hpt g uvernèmeat lér nationale verdediging vóór den noodlottigpn 18 Maart Strekking hea t is bljj chaar rij ielijk nagedacht Pucli met dit al kunnen de mannen vnn 4 SetltM aber zich weinig gevleid achte i deor het tlilt Üh eèrHé gewichtige gebeurtenis waarbij het rap ort stilstiiat is de capitulatie van Pargs op 26 anuari Door die vernedering zegt het stuk werden de Parijzeaaare tot waiil vo gebracht N s eea n t voorbeeldeloos ge luid verduurd belig was dit de genadeslag voor hen Vertrounendc op da herbaalde itleebtige er ekrringen van jjeneraal l ruchu koiidett tg niet denken dat het ooit zoover zon komen eu de vernedering bereikte hair toppunt door den üitbc t der ujtschera ie Parijs welke sU voorwaarde Mrail gesteld Omtrent de vraag of de nationale garde ha4 kunr den ödtwapeod wordep behelst het rapporf le vertfiiKngeu van eenige getuigen ilie door de pommiaaie èMitiard zgn De generaal Led heeft omtrent dat ttiit hot volgende gezegd foen de Mer Jules Favre a zyn onderbond floet den he r v itmnrck te Versliilles te Parijs was l rtiggekeerd ep ons de roorwaardo der ciipitulati hld medegedeeld hoorden wq met innig genoegen dkt de mitioiiakr gnrde niiet ontwapend ov orden Óp die tüdiug nel als het ware allen ledtiu ven het gonvec ement eea steen ven t hart en ik ooit geteelde mij verruimd Wy maakteo ona wel ie waar een Mlesiên omtrent de evalgen vau het behaad eüner gewapende macht ge Ük de nationale genie wa Binnen de muren dê hoofdttad wq beaeften dat daeruÜ noodweodur te eenigertgd e n ernstig cop fiict lAoeat ontstuD r bet leu ona b j deqepitniatt nfet mogetijk geweest jn de nationale gtrdea te 0tlt apeoen Hadden w het gewild en beproeM bet V öna liet gelukt zijn De netionale garde wiH vast beelotea zich niet te laten entwapeneu Tan 3e laatste dagen van Januari tot 18 Maar ttft het repport nam de desorganisatie de regéeringlooaheid van 4tg tot deg aehrikbaceod toe £ ikeen tVg de veruieiiningp te gemoet viig een etr d xooak Wf iit de Jujli dagen beleefd hebben Vk heer Jvles Favre heelt o a de volgende verr kUring voor de eommisaie algetegiti Het gouveraéuent der nationale verdediging verkeerde in eea tilat vAn diepe vernedering Het rermoeht niets nétK Men overlaadde oas met mead Met ooa gezag vn t gedaan Men zeide lot one t w gq aan t béstnnr z i l SJi blijven opdat wy het rMbt behoudeo o later te vonnissen 1 heer CressoQ prefect van politie Terklaaide Tk fiti te ytoni ea met ee e samenzwering op wift bestaan aen openlgk in de clahs snoefile Zit iiS hkèr vast prc mmina en hare organia itie De hoofden waren bekend De sub comitcs hielden geregeld lijeenkoustm eu benoemden da leidere deze Uaden op hunne beurt net elkander ïn overleg Utt die umenziverlng ie het cenirul comité ontstaiin De heer Cresson echter iaeent lat bet gó i w n inent tegen de hoofilsohaldigen krachtig had moeten ol reden en hy beklai t zich zelfs dat de personen die hg in verzekerde uewarij had genomen door tnsscheukorasl ras liet goeveruément op vrge voelen werden heateKL H rapport maakt inageijjka de leden der regeerin hierran e verw £ N O IS L A N D Btidelgk is het stellige Qerichl ontvangen dat lord üranville s nota uaur aanleiding vau het V at hiiigtonverdrag en de rischeq der Vereen Stuten tot rergneding van indirect toegebrachte schade in banden der Amerikaansche regeering gekomen is Volgens bericht uit Washington is de ministeiT d aldaar onmiddellijk bijeengekofaen om over dia nota eni het daarop te geven antivjoon te beraadslagen iak het lal nog wel eefiige lagen aanloop vtfCr dat de staatssecretaris de heer Hamilton Fish in staat zal èjp h antroordi vaarde refccering der Vereen Sl aten naar Europa te zenden Dat antwoord kan derhalve zei ft wanneer bet met de eerste Kuropeesche stoomboot de besie wordt afgebonden aai t tiia8 cbap Jy en 11 Uaart t Ijeait warden verwaoht V BOr znpver mèa in Engeland heeft Vfrnomoii zullen de vfiendschawelyke betuig gen van 1 Granftllie do i bet k ióetj van Wasbicigtfei in nzeH en gea j W rden hfa it ou l hetjeen eohtjr niel wegneemt dat bet zal bTijven volharden bij de bewering dat de eisch tot vergoeding zoowel van de direct vals indirect toefebracjitetschitd in dep ge ativan het WaalHngton rferdrag lig i fe lAten t e ri ering d r vcsffeaigae itéliea kan dejfl itve het aan t scheidsgerecht van Uenève aangeboden memorandum niet terugnemen B ELGIB Omtreht i e volkavergadering op ZaterdAg ond in bet C uf e da Arcadf waartoe de ingezetMen bg aanplakbrljettcn waren uitgeuoa ligil kunnen wg de volgende bijzonderheden mefideeirn Zij werd door een overgruuEe mnuigta bijgewoond die de verschillende sprekers herhaalde mali n met geestilfift toejuichte en bg teclamatie versoheidene bealnittHl aannam om aan te dringen op de toepaaaing der vreeiudelingenwo en bet voortgaan met vredelievende maiiifi statiën dee avonds op de iroenmarkt daarheenhegid dan ook de meuigte zjch terstond ouder het ztiigerr iti ilanèilldimi OftdiouH alle straien ia drA omtrek der Groenmarkt duur gendarmerie en politie wareu afgezet grueide dei volkauenigte luet ieder oogenblik aan Te 9 uren had er een manifestatie piaats voor het haia vm den burgemeester Ka r iaii eeu duizendtal liniteud en schreouweade p r uni n deelnamen liier en daar had soma eeti vrij hevige botsing tutttchen de beide partijen plaats lueu rukte elkaar de hoeden van het hoofd een aantal persenen werd gewondj een beer zelfs kreeg met een mes een steek iii de zy de glasruiten van twee kolSehuizen werden ingeworpen kortom tegen half 10 was het gevecht algemeen Vooml eeuige jongelieden gewapend met stokken met looden knoppen brachten daarb eeu menigte teer ernstige wonden toe Ta 10 uaen steeg ile verwarring teo top voor de Taverne Alsncieune daar stoud n eeuige burgers op bet trottoir toe te kijken toen zij eensklaps door eea beade straatiougens werden aangeval en djb worsteling nam zulk en ernstig karakter aan dat de gewapende macht een ehaige deed op de aanval Itr sa de straat sebootiveegde echter niet zonder dat ér tal van kneuzingen plaMs hadden zéll Wem een kapitein der gendarme met een steen aan de borst gewond doeh niet ernstig Tegen 11 unr ng de menigte niteen en te 2 nren des nachts rukten de gtnditrmeii m nsn geheelen Zondag was er op dis Oroenmarkt weder veel volk bijeen de gendarmerie sloot kaaf reeds te urea af Ofeehooa de menigte eertl door zware stortregens uiteengejaagd werd hadden er later p verschillende punten der siad weder dezelfde tooneclen als den vorigon avond plaatsen waa de militaire ntaehl meer daa réae geneodzaafct aak thans weder de opmermakers met gewetd uiteen te dr ven ea soegmign straten zelfe geheel af te sluiien Tot laat in den nacht werd de stad doorkruist door troepen zingende en met dikke kmippels gewapendS rBonea in de Werkmaneschool op de Vest werden da niite ingeslagen de politie heeft verscheidene oproermakers gearresteerd Volgens lelegratlsche beriehten heeft AelntênuUiotude bij aanplakbiljetten zich onscbnldig verklaard aan da plaats hebbende manifestation en zijn de wanordelijkheden Maandagavond ten top gestegen De oproerlingen hebben de ruiten verbrijzeld bij den burgemeester de Schepenen ea iu t Jezuietrnklóoster en de gendarmes nitg otfwd Aan hevige gevichten s kT nt hel eok niet Ontbraken te hebben dluir versohcideite personen gewond ZÖD T midden van al die beroering in de Scheldeetad ontving de graaf ran Cbambord die alleep aanlei ding tat die oninaten gaf Zvndag een deputatie uit Bussel van omstreeks 200 personen die den graaf een vaMdel schonk Volgeus zoo even ontvangen beriebt uit Antwerpen beeft hg eindeli k ingezien dat bet raadzaam was de stad te verlaten en is hif dezen morgen Dinsdag afgereisd waarheen wordt echter niet g meld Het ia zeer te wènschen dat door zgn vertrek nu ook een einde aan at diewanofdelgkbeden zal komen en Antwerpen spoedig weer tot eijn gewonen toestand zal tenigkeeréBi f ÜIT SOHL AN p Niet weinig ia de algemeene aandacht in Beieren gevestigd op de eooderlings houding door den aartsbiea op iTa i JKiiaeben dezer dagen aangenomea zoo meldt een iFmnkfurter correspondent Het ia van algemeene bekendueid dat de verachilleqde Daitocjie staten alle de zoogenaamde woekerwet hiebben af schaft en daarbij zijn uitgaven van de ware beginselen der staatshuishoudkunde Lang nadat deze juidU richliBg doorr l £FeKanring i iug lagen komt de aartabif chop inet een tneq eraent afn degeestelijl ii id over dit ondtirwel I iuria z en ernstigste wordt Vermaand om tege deni woelier te veldete trekken Niet sleo hct v l ren t woekerwinst Is zondig maar het aannemen van vrijwillig aangeboden voordeelen van dien aard ia het niet in mii eres nate Dat zoovele jaren na de intrekking dieri H dergelijke stap door deüi aartsbisschop is gflllnil vindt mfu niinsteiis zeer bevreemdend Gaii soh Muncnen houdt zich thans bezig met de Dachnuerbauk aan het hoofd waarvan een bekende persoonlijkheid staat zekere mejufvrouw Spitzeder Deze baulj is e s spaarbank welke aan il inleg gW8 ran geMeiï een intrest geeft van 4 tot lOp tS I fteeds v or j i r e da hee t msj viuj veraoh llendè zijden tegen die voordeelige iiiricliting gewaar eViwd mear Z deF vrtieb i Hoi meer me 4f onhoudbaarheid eener dergelgke z ak poqg eawi te tüoncii des te muèr uairi de loop der ctegelooTigen toe die bet behoeft ter nauwer iood ie wprdei getefcl behoorden tot dè klasse dergenen by wie eengeïing gcidelgk terliee voldoeiv e wiyi o y a f bespaarde penningen onherroepelijk Verloren te doen gaan Kindelijk heeft bet bisdoelde kwaad zoodanige verhoudingen aangenameo dat het naar het gevoelen Ivan Velen misdadig zou zijn dien tbeetnnd te laten vaartduren H4 massa s werden in den jongst verloopen tijd 4p inleggflden uit de stedsUjl spearkas opgevraagd 4iB ïj ónverw ld over te wwj n naarde voonlMige Dacbaner bank Men heeft zioh gewend tot da dagbladen om zoo mogelijk ten belioeve van de lichtgejpoyifpen tegen de bank op te trcileuiep verdere nadaeien te verhoeden De liberale dag bladen hebJKn teretond gehoor gegeven aan de oproeping zegt da oprrespondent Öeheel anders ia het reeultaat vap d t aaai ek getveeet bü de altrainann taaRsehe en ander elerjcele dagbladen Het KattrItud da Vqiluifite en inJCurkr bij voorbeeld hebbenwh opgeworpen tot verdedigers van de zegenrijke inetelliog van mejufvrouw Spitzeder die zelf tot 10 pCt rente van haar toevertrouwde kapitalen geeft inllll ll I I I I 1 1 I I ZUüÜjlmliÉ i É i l i ilH i ii f I l l l i l ï 6oDPA ii FnmüAu De commissie voor de feestviering on 1 April heeft gedu paae lj ó Abrtèé V v ï WrTjejtaaii Wed veel T nicbi Jóttij liiré wekuilenlUiall lijM tf in staat gesteld de volgende bijzonderheden mede te deelen Het ijti Ht om deoUf 4fcfii eq sptocht te deelt Itoaden die om 9 unr zat beginnen ha de paoze zal hiJ door fckkels worden verlioht tcrwgl iey u door eketrikch en bengaalsch vaiy enz het egèct zal worde verhoogd den 2 April lal aeit vuurwerk worden afstoken terwijl omtrent de mu zjjkuitvoering later een beelnit zal worden genoiten De ont eht zal ala volgt geeegeld lyai VVaoht v a soldaten i Muziek Een 40tal WateigeaiM u Kdelen f Kdelknapén Allegorische voorstelling der Vrijheid Strijders bij Waterloo Dragtotvan t Metalen Kriiia aa de eitadal medaille Leden der Sehutterij Leden der Ambschtsatands yereeniging al legorisohe voorstelling Leden der Wecrbaavheid i Fabriekt ea Handwerks ngveiÜeid allegorische voorstrlling 13 Manachappen van tJegegr I d De drukpera aliegorisefie voorstelliag Mr Muziek Voor 2 April zal aan het gemeentabesluur worden gevraagd om d gj oote muziektent op de Markt te deen opslaan ea des avonds Ie doen illumineereo De commiasiel heeft zich in een aantal suboommiwën verdeeld ten einde dï arbeid minder moei lijk te maken j Üenevoorxitter is da Burgemeester Het hestnur I csteat voorts uit de beeren t van Itereon vaorz Beedt Uortland seer eu de Lange penningmeester Voorie werdea benoemd in de commissie voor den optocht de hh FUratner C Prince f Gior Tebbenhoff Boest SohanrmaB V d Velde Balïsteegh Ssfaeltema ea v d Want commissie voorde muziek de bh Boijaaris Kwast en Kiiaajii Be commissit voor de redactie de hb Tebbenhoff Roynards e i Fürstnee II I I de commissie voor de financiën de bh inJA g van der Want en Dobbe 1 de commissie voor het archief de hh van Goor e naker en Beest en de commisïie voor het vufltwwk d hh Be £ kers Sóhuurmnn en Fürstner 1 Door de zorg van den beer Kromhout is eeile doelmatige vefd eli dej tad tot stand gekïiméê ilié biJ hft nanbie e der inteekeningslijïtén waariin alle l ep znllen deejuemea gevolg zal worden Keedi heden zal daarmede een aanvang worden genomen doch de commissie zal met geene blaucolijsten hare teak beiMèven te be nnen Konden wij vfoegefr reeds vermelden dat de commissie zelf voor ruim 200 haiï ingeschreven thans kunnen wy een nog schitterender blqk van belangstelling mededeelen Door de leden der Autbacht stand rereeniging is voor 176 ingeteekend Dat cgfer zegi genoeg geen woord behoeft er üij tenzg dat iemand ip herinnering wenschte gebracht te zien aat téortreJfUijitoorgaa voortreffelijk toU en doet Maandag jl veigaderden de led n der Hsl indsche Maatschappij van Landbouw afdeeling Gouda en omstreken 68 Leden woonden itaK vergadering bjj na afloop deigewone wei zaam en waaronder het doe tan rekèiiing en verantwoording over 1871 trad onze arigeooot de beer A A G van Iterwu voor dé vergadering op en hield eepe voorlezing over de eigenschappen der Wmelt en de verechiltende stoffen waaruit die ia zamitngestald en gnf de vergadering te beschouwen eeue d i ppe melk qi croscopisch voorgesteld I heer Mulder va Waddinxwan deed hMaagli emctiedeelingen oeitientdiB vJnUiaarheid der laelk tuf het opnemen en overbrengen van smetstof Reide boeren werden met iiandacbt gehboi d en ontvingen bij mopdp vau tfeu Voitrtittef idea dank dec vergadering 1 ajldeeling telt tba s ruiqt 1 SQ letten TOO er een jroot getal toch ware hét te wenadien dat e hindboiiwers In den omtrelc ian Óonda óieer belaiig ia deie Maatiehnppij stelden en als laden toatraden Met genoegen vernemen wij dat het mntieköorpa derd l Schutterij alhier iu odderiiandeliag is oid p de IcesKvieriiig 9p den liwei AprH a e ty a l t ff fi dim eeuige muziekstukken nit te voeren Giftflvarav hd emstreeka half aeht nnrisutka water der Eifiim alhier 0Me l4 MM dienalbode van den heer A T 1 I 1 Ét il ri if i lil De Indépenifoiee bericht dat de Faiu den wenaeh inwilligende van de Nederlamisphe bisschoppen beslolen lééft vodrioopig den ninltiia te a Qmrettl age te beb 4e J 1 Op het twaalhel predikanten ojfjemaakt i ft het kies jbllega dar Harv Oentis ate te Meldd eUht t a lie heer Mackcosteijn predikant te Hu trecht Het heeft den Koning behaagd aan de hopfdei mnlieeie ter voorbel iding van de feestelijke viêi ngv ui I April aaost en aan de Utrechtsohe coinnHsé voor het Asjrl die dezer dag vereenigil de bekejiilgtmaakte circulaire uitgevaardigd en haar ookbyiaftehrill aan Zijaé Majrsteit toegezonden hebbeu l ie doen weten at Z M pet groot genoegen van dipofroolaire nee kennis zenomen en ziqh me h restMiking eii redactie vultöméh vereehigèn kan 1 De bui ep wq ie vergadering der proviucii e sta ea I VBli Utrecht lót verkiezing van een lid der eerste kalaer ia plaats van wijlen baron vah Oaltatein isbepaald op daa Meart e k 1 i De heer J L H fieyens ond öffloier viln het j Nederlnndsche leger te Brussel gnvrstigd heeft aan 1 de leden van de afdeeling hei Aletaleii fCruis de I studenten van de hoógescholen te Leiden Utrecht en ürouingen de hoofd en verdere oiBeteren vart df dienstdoende schutterij de le len van de vtrowardste liedcrtafels en barmoniegezo schappen van Nederlan4 het vooratei gedailn onraan den koning der Belgen en aan bet Hrigietofae volk een blp van hnide té pT vegens den welwillenden aCstand van bet gebeente del op de Citadel van Antwerpen gesneuvelden en de welwillendheid door België betoond bij het ove rtfrengen van een gedeelte van dat gebeente Zgn voorstel strekt 1 Om in vereeniging met dcpututiën van dé af bag het Metalen Kruis vnn de atudetiten der hocjgescboleu te Leiden JJtrecht en Groningen do officieren en andere leden van de dienstdoende schutterijen de officieren en andere ledeti vlan de koninklijke en andere vrijwillige aéherpachuttertkorpsen de vermaardste liedertafels en harmonie gezelschappen van Nederland en i lle ander vereenigingen dia zic i bierbij willen nniifiluiten Belgie s hoofd tnd n wd Juli aanstaande te in de tw l pmeu b 2 Om op een nader te bepalen datum geljjktijdig zich te Bfusael te Vei eehigen 3 Ovg een aubade te brengen aan Z U den Koning der Belgen 4 Om gedurende een of meer dagen concertente gevöi ten ï drdeete v n t aeti of aeder ftenschfievend doel De onder ofBcieren koropaols en manschappen van het regéliienl Grenediers en Jagers zuilen in de volgende maand met Beaumont geweren gewapend wotden De graaf van Cbambord is Dinsdag ten elf ure in hét strengst inco ito vergezeld van drie perspnen per spoortrein nit Antwerpen te Dordiecbtaangelcomen alwaaf hij zija intrek heeft genomen in het hSiel Bellevue Naar hetgeen ons uit Dordrecht wordt gemeld iskort na zijne aankomst de Olfiieier van Justitie inhef hStél geweest en hebben enkele ingezetmen bijden graaf eeu bezoek afgeicgdi s Ken der drie hem vergezellende beeren is naar men zegt over Botterdaiu naar s Hag doorgereisd om aldaar ap ir enentën te bespreken Xolgene bet laatst ontvingen bericht zou de graaf waarschijnlijk bedeu uit Dordrecht vertrekken Staten Oeneraal Twkeue Kameb zitting van 27 eu ii Februari 1 i Aan dl orde is voorzetting der zaak Janiseo Door ilén heer van Ecli ia eeO ameudement ingediend Yiat aidua luidt overivegeiide dat geisn ogieirr buiten eigen ver zoe c miig worden ontslagen dan met ii aclitneeiiiig vaii dü t iaftür eri in de wet öiUsébrevéo itovérwcgeiide dat die waarborgen in meer dan een opzicht niet zijn u acht genomen en het gegeven bntslag derhalve iu strijd is met de wet titiooAifX de rej iperitag uit het ontslag aah P A ansaeo egcren in te trekken en hem te herttellen in z ne betrekking I D heer de Hoo van Alderwerelt ie hét eerst aan twaoi d en zegt dut dkar de Minister de circulaire Van den heer lilankea an bet jaar 1866 beeft ingetrokken eenvondig de vraag ia of deze Midis er ket bij die igtrekkjiig ial laten of dat hy zal erugtomen op het besluit véo niei eervol ontsUg VYil de min dit laatatr dan behoeft er niet langer bü deiM zaak atii geetaail hi wordaé WU kjj dit nie dan ai spreker req audere oooclMaie dan die van t I jiport v óóratelléri Daarop behandelt ds beer v Eek deeönclusie der omissie en licht vervbtgeaa eijn voorstel tóe De opnclusie ia volgeus spreker te nobepaald Met een gledlirlte diitirvan is bij hef eens met een ander ge4eeiUe niét Toorts di et apreker uitkomen dat dé courantartikelen v Janssen van onschuldigen aard waren lei bevreemding heeft spr grzieii dat aan die attikalen de bedoeling wordt toegeschreven om den vbrigen Kluister van iprlpg te Vieakea Ër werd in gesprukeii lan een liberaal Minister as de heer Kngelvaart llan zoo bij uitnemeodheid liberaal De beer Janssen deed volgeus spreker n eta dan een theorie uiten waarviior hü niet gestraft mocht worden Spreker s conclueie ii dat er t vau Janssen schending der wet heeft plaats gevonden Wat in trAJd mei de wet ia geschied imH éorden hersteld Vaii flaar zijn amendement Daarop is 4e heer Godefroi aan het wourd I eze spreker heeft de stukken dit zAk goed nagegaan én ook hij acht de oorzaak va al het gebeurde gelegen in de circulaire van 18 t6 voor de iutretkii waarvan hg den minister deuk jtegt Daar de circulaire bij het onderzoeken der zaait Janssen nog bestond moet men de r d van onderzoek niet te bard vaUeo De heer Engelvaart heeft echter vojgens spreker het standpunt van onpartijdigheid waarop hij stond uit het oog verloren door deii Baad t an onderzoek te bevelen de feiten die door luit Keizer aan t licht waren gebracht te onderzoeken I e heer Storm van sUraveaude ia het eees mét den heer iodefroi Voorts wenscht bg het leger geliiik dat de heer Janssen duaniit verwijderd is want na de ledng van alle stukken en ook van diens strafregister in Iddië heeft sj eker weinig sympathie voor den heer Jajiiseu Vervolgens is de minister van oorlog aani t woord die erkent diit er bg t onderzoek informaliteiten hébben plaate gehad Doch wanneer er éen nieuwe I raad van onderzoek benoem werd daii zou de uitslag zeker niet minder stréiig zijn voor deö heer Jangsen De minister heeft sympathie voor doortastend bandeleii maar hjg ia zeer tegen het ameudeaieDt van £ ck Geen oltioier wordt gedwongen Officier wordende pleegt men een vrge handeling maar daji moet men zich aan den dienet tocwgden Zonder liriJgstuol t is geen leger lenkbaar Hg eindigt met te liggen dat tehabilitatic van Janssen nooit van hi m is te jverwachteti Nadat de heer van Eek den minister kortelijks repliceert zegt de heer Stieltjes iü hein w l voor beelden van dwang bekend zijn het doet helD leedl dat de minisier geen uitzicht heeft geopend 6m t gedane onrecht te herstellen en spreker zal sijii stem geven aan elke conclusie die strekt om onwettige handelingen te brandmerken Daarop stelt de heer de Boo de volgende coqélusie Voor te verklaren dat de wet van 28 Aug 1851 StttahUttd n 128 bij de behandeling der zaak van den vooroaligen kapitein Janssen in meiiig zioht verkeerd is opgevat eu toegepast en dat het elzoo aan dien oUfcier verleend outslag nit den militairen dien t niet voldoende is gerechtréardigdH De minister ledit daarop énkele punten voor nit de rapporten omtrent Janssen De heer v d Linden z nirt voor decanolasle van den heer de Roo te zuUeo stemmen ook de heer Qodefroi zegt hetzelfde dm redenen dfe hij vroeger heeft vermeld Nu wordi bet amendement van den heer van Dek iii stemming gebracht en het wordt sencorptH met 51 tégen 13 stemmen Daarop wordt het vooral de Eoo aangmoam mét 8 tuiten 27 stemmen De daardoor gewijzigd concinaie wordt nuom nimen m t 44 tegi n 18 stemmen In de zitting van gisteren is beb mdeld de condusie van het rapport der Bominissie omtrent da liedere iiiliclitingeji op vijf adressen van kamers van k4 handi l Inmdende verzoek dat bij de levering te iibehoeve vau het rijk alle bevoorrechting orde geweerd cu bet daaroji voorgesteld amendement van den heer Bre lius strekkende om die leverantiën air leen door vrije coucurrditie ook van het buitenlan tel doen plaats hebhen Na breed oerige disrussiëa en nadat lie u inigter van oorlog verklaard had d vrije ounijuirentie zijn stelsel is eeuige gevalUn uit g önderd waar de aard der grondstoffen het niet topliat w rd het amendement Bredius in stemming gebracht Daarover staakten de stemmeq 24 tege 34 en is de beslifsing verdaagd tot a b Zateidag als wannéér tevens zal worden opgemaakt de lüft van candidateu voor raadsheer in den hoogen ad VerKfiilleiide oonclussiên werden daarna goedgekeurd Vervolgens richtte de heer van Wassenaar van Cativyk eene interpellatie tot den minister van oorlog om deize te vragen o hü met de defensiewetteïi zijiis voorgangers instemde Toen de minister van oorlog daarop verklaard had in algemeenen zin mét de strekking dier wetten ia té etemmeu maar nog niat in staat te ijn in üzondérbedén zg n gevoelen te zeggen eu tevens te keAnen gaf dot de detuitive begrooting van oorlog gereed is én daarop eeiie bezuiniging van S a 4 ton is kunnen verkreg n worden deed de heer van Waasenaar het vöoMlet diit die wetten niet naar de af deelingtn tot oadertoek zouden wofden ezoudeii alvorens de minister van oorlog zijne wijzigingen had ingediend Na korte discussie weid met 48 tegen 3 atenaen iaiiioe besloten Tegen iiiemdea de luéren dade4ro Dumbar en de voorzitter j De vergadering is daarop gescheiden tot a s Za terdag ten 11 Ure Tegen Maandag a a zija ver schillende dnderverpen waaronder de wet be i S ede ooalitiënj aan de orde geateld m Tassehen den raad dergefheente Vliasuüén én dén kerkeraad der herv gemeente ald iar is ééde niet on belangrijke ntestie aanhangig Bij een besluit van den gemeenteraad wofdt tia 31 tfcc 1872 opgehe j ven het sn ldie itiX de diaconie uit dé geuiêèi tekfls genoot i doch thans heeft de kerkeraad gesteend aan de gemeenteraad te moeten kennis geven dat zij met het oog op de in originele aanwezige beseheiden wettige eu deugdelijke preteotiën bij ds stad kan doen gelden aangiuien daaruit blijkt dat sinda 17 17 de kerkeraad belai grijke eigendommen beeft bezeten welke naderhand van gemeentewege van hem zgn vervreemd De gemeenteraad heeft bealolen het dagelijksoh bestuur te machtigen omtrent de wettigheid der preteutiën eea csohtakundig adviea m ia Doo het klaas beetuur a jn de kerkvoogden dar Herv Gem te Oud Beierlaud in hunne betrekking als zoodanig a e et aangezien rg blijven volbirden in bet laten optreden van Evangelisten tijdeas da vacature Naar meii verneemt hebben HH Kerk voogden hiervan appèl aangeteekend Met groete belangstelling ziet meu den a fknp dezer zaak tegemoet Door den gemeenteraad te Groningen ia onlange het besluit geiiomen dat geen leerliugiot ecnige school binnen deze school wordt toegelaten zonder bewijs van yaeoinatie Deze bepaling i ook van toepassing verklaaéd op de Hijks Hoogere BurgefscTióol altlanr Daar hpt regjement op de Rijks Hoogere BuigerBcholenideigelijk bewijs niet verpachtend stelt ontiftaat er een conlfict tusschen den geaieentelgkeu en rgl eigev Dientengevolge is dcu Minister v aii Bin CVI