Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1872

ié Zondag 3 Maart NATIONALE MILITIE De Ondergetekkende neemt thans weder de vrflheid aan OUDERS en VOOGDEN ter kenniste brengen dat hfl zich andermaal beleefdelflk in ÜEd gonst aanbeveelt yoor de Uchtimr 1872 tot het steUen van 1872 N U74 GQUDSCHE COURAIfT PLAATSVERVANGEaS en IVOMMEaVEaWISSELAARS voor Zuid Holland op de aannemeiyfcste voorwaarden gewaarborgd voor den geheelen dienrttjd met vrgstelting voor den opvolgenden Broeder Daar hy sedert een reeks van jaren voor de aanzieniykste en respectabelste t amiliSn hier ter stede en omliggende plaatsen met de meeste nauwkenrigheid en het beste gevolg heeft gewerkt hetgeed alom lakend is zoo vlei hjj zich weer met het vertrouwen begnii tigd te zien Belangstellenden kunnen zich adresseeren aan het KANTOOR van BEMPLACEERING sedert den jare 1830 gevestigd aan de MELKMARKT n 5 op het Bovenhuis Rotterdam I H M H SLOOS I ieuws en AdverleDlieblad voor Oouda en Omstreken De uizending van advertentifin kan geschieden tot öón nnr des namiddags op den dag der aitgav oeulaudscbe Zaken de rroag gedaan hoe er in dit opzicht dient te worden gehandeld De Holl Uuren apoorwegmaatachappy zal gaa in de waggons f an branden en heeft met de photogeniache gas maatacbappy te Amsterdam Ie dien einde eene orereenkomst gealoten De roorloopige proeren cyn genomen eu hebben boren renraoliting voldaan Op onderscheidene eindatatione lullen abrieken worden gebouwd en de inrichting is zoodanig dat iedere waggon van een leseiroir Toorzien wordt waardoor het gevaar vermeden wordt dat bq mogelijke ongelokkan met den trein bet licht worde uitgedoofd Laatste Berichten Londen 26 Febr De illuminatie ia prachtig geweest Tengevolge van ongelukken bij het Teest ia één persoon omgekomen en sijn er 70 geknetat NeW Tork tl Febr He Jrootvorst Aleiie is met het liussisch eskader te Havana aangekomen Volgeus bericht uil Washington 70u do ministerraad hebben beslotrn niets vim de nota aan Engeland in te trekken H t antwoord aau Lord tiranrille ma vermoedelijk Zaterdag worden afgezonden Het huis van ufgevnardigdeii heelt het omwerp betreRénde de verlaging der rechten op staven ijzer verworpen yersailles 28 Febr De be i iiig die ontstaan is naar nanleidiiig van den brief des heerri BarthéUmy St Hil iire men zie onder Fmnkryk U reeds tut bedaren gek imen De brief zelf is niet voothf dt or den heer Thi rs gezien Men verzekert dat t dier zake ophelderingen zullen gegeven worden aan ecne Oaminissie der kmurr Londen 8 Febr De Gloie verzekert dat de Koningin den 5 Maart n lar het Vnsteland tal vertrekken om eau korten tijd by hare frmilie door te ir ngen Versailles SS Febr In de Nationale Vergadering is beraadslaagd orer een tonrstel ot benoeming eener Cumiuissie die in last zxl hebben de iniddelen te beramen om de bevry iling van tiet Fransche grondgebied te bespoedigen De Minister van Binnenlandsehe Zaken bestreed in overeeiistenmiiig met de Commissie dit voorstel De Vergndering eu het Gouveruement zeide hij moeten zich niet blautstellen lan een hec dat nootlottig zon zijn De wiire nationale inschrijving is de leening die reeds geslaagd ia en verder zal slagen en die ons den steun van geheel üuropa verschaffen zal Het voorstel werd door de Kamer verworpen VABETB BRIGHTEN Oouda 9 Febr Bij weinig omzet was d stemming flauw Tarwe puike Zeeuwache ƒ 12 20 a 12 60 Mindere ƒ 11 7 i Polder 9 76 a ƒ 12 Hogge puike ƒ 8 26 a 8 90 Mindere 7 25 a ƒ 7 75 Vo ƒ 6 a ƒ 6 25 Gerat 4 50 a 8 24 Haver binge 3 20 3 69 Korte 3 50 a ƒ 4 2S Hennepzaad 8 50 n ƒ 8 60 De veemarkt met weinig aanvoer en tragen handel Varkeus voor Londen geschikt van 1 tl a SO Cents per half kilo Kaas weinig aangeroerd de handel traag Hopiboter 1 40 k 1 60 BurgerlUke Stand OuotlK 26 Fibr Jacob oadiii M vl i lm Ei illu i M Borkui ConsUitcii Louiui ouders K de Vnrcn J W vaa Steel 27 Hnni Johanoe ovdrm A Leue ea U J Repoiofl 28 iaiiije oudrrs A HeDiili eo A van dar Usa l Laouardai ouilera P H HalHinaua en Q Myleii Catbarina Hendrika oudtra S vao £ eu tl Nuwm uiioveu 0VE UD N 27 Febr K Wareudorf 3 j 7 m H Owdrwl I j S m 2S J Hoo I j m II N vaa Uuibraadra Ij 8 b 28 i Ilrabri IS m Giuuwu W Febr J Moraal en M va EH h ADVERTËNTIËN Heden overleed alhier in den onderdom van 61 jaren onze geliefde zuster Mejufvronw ANTOtJETTA JOHANNA SEBASTIANA de JONGE S E en H DB J0N6B Gouda 23 Februari 1872 Eenige kennisgeving Tot onze droefheid overleed heden ong Zoon e JOHANNES de jon ste der tweeÜngm voor dertien maanden geboren G mda 3 W BRAKEL 29 Fete 1872 J BRAKEL Mullbi f De Cominissie tot regeling van den optocht op 1 April roept op om zich daarbg aan te sluiten 1 Diegenen welke genegen zgn daaraan als WATERGEUZEN deel te nemen Het costuum zal kosteloos verschaft worden 2 Diegenen welke met bekostiging vaneigen costaum iti overleg met de Commissieals EDELEN of EDELÏJNAAP wenschen opte tredeA i 3 Alle COBPORATIEN hetzg van Ambachtslieden Fabriekarbeiders of van welken aard ook De ondergeteekenden verzoeken opgave vóór 8 Maart terwgl bg hen nadere inlichtingen te bekomen z jn Dr C Ja TEBBBNHOFF Pres J A pEST VAN LIMBURG Secr De COMMISSIE van TOEZIGT orer de Muzgk des d d Schutter berigt by d ie dat de aangekondigd VOLKS CONCERTEN zullen doorgang he n Zg betuigt bg voorbaat haren dank f A idlan die tot heden daartoe meewerkten en tpoodigt tevens allen wien de inteekeolgst nietjlmogt zgn aangeboden en tot bet voorge lde dod iets wenschen bg te dr gen beleefdelgk it zich daartoe tot den laatst ondergeteekende te wenden vóór 7 Maart a s als wanneer de ibteekenlgsten definitief moeten gesloten worden Namens de Commism Gouda H W G KONING Pret 29 Febr 1872 Mr P J SNEL Secr iltet MEI te HUUR een BOVENHUIS op een der beste Standen Te bevragen onder de letten B V g den Uitgever dezer Courant Brieven raneo 0 H bai c Vrijwillige Verkoüping op DONDERDAG den 7 MAART 1872 des namiddags ten 1 nur in het Schaakbosb op den Kleiweg bg A W VAN WEBKHOOVEN te Gouda van eene in volle werking zijnde SCHE r PM AKER IJ van oads genaamd hit Booojs met twee Hellingen gröote Timmerschuur daartoe behoorende Gereedschappen alsmede twee zeer soliede HUIZEN bevattende verschillende Vertrekken twee Kelders Keukens drie Zolders Turfschuur ERVE en GROND alles te zatoen uitnemend geschikt staande en gelegen aaa de Vaarwetoring en Plattenweg onmiddelgk nabg Oouda onder de gemeente van Reeuwijk Alles dadelgk te aanvaarden Bgteaffigeeren billetten breeder omschreven zgnde nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddin eveen Lokaal TIVOLFSpoorstraat te Gouda ZATERDAG 2 MAART 1872 en Ilüllandsctic Kooiiekzang dooi den Heer VREELAND met behulp van zgn Vrouw en van 2 Kinderen van 8 en 9 Jaar Aanvang ten 7 uor Entree 15 Oente 278 Staats LoteHJ De Trekking der EERSTE KLASSE b gink MAANDAG 18 MAART 1873 De Sobnideischeis in het finllissement vu W VAM RUMENAM koopman te Gouda worden opgeroepen om te verachgaen op Vrgdag de b 29 Maart aanstaande des voormiddagsten half elf uren in het Geregtsgebonw aan het Hugsche Veer te Rotterdam ter verdere verificatie himner schuldvorderingen en om te raad plegen en te beslisseif ov r een door den gofailleerden aan te bieden accoord Gouda 29 Febmarg 1872 De Curators Mr H J KRANENBURG E GRITTERS DOUBLET Prof Pergrrer d Alion HaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel berustends op da kennis der wetenschap en geregtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd to versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarb waardoor de ziekelijke en verflensd bafen xidi weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd het onde is voorbggegaan en alles is nieuw geworden Het veronderde en nimmer voldoende stelsel om elk haarmiddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar gewerden en duizenden bg tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechte alleen kan dienen om dé haren te parfnmeeren doeh overigens de haren vuil en week maakt ben vens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei ran het haar Welnu alles overtuigt n dat gg Prof Pergrer d Alion s HaarExtract moet gebruiken hetwelk k 40 cente per flacon verkrggbaar is gesteld by Mej de Wed BOSMAN Oouda T A G VAN DETH L H KELLER Rotterdam i F A BORONIE 6oiida Druk vin A Briukuiia Dé uitgate düer Cbtitant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDSRDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 ft nco per post 2 BUITENLAND KntlCDlaadsch Overzlchu Hrel red notitie wordt ia Knokrijk n et genomen vaa de bedevaarten naar den graaf van Chsinburd Alleen de Uijtaelasre hebben huu rerontwsardigiug te kennen gegeven orer de haudeiiagea der ildur i veatigile legitiidiateu door a avond de terngkeereaJe ueputatie met kattearaniiek cu geAait te begrueten Tevrus meldt men dat de aanbangera van C h iniburd erg vrratoord zijn op de Orieauiaien oaidst de prinien niet nede opgegaan zijn naar het kof huns koningt Hendrik V Het zxn een oieow bew lijn roor Je ongerijmdbeid eener fuair Pe eomoiasie voor het voaratel Lefiaos tot v rdsdigiag lier gevestigde regeerin maakt nik en IkMHt met het rapport dst men buwen eeaige dagen reads de publieke bdundetijig van het ontwerp rer Mht Naav is de rechterzijde vin den aehrik bekomen of reeÜB bevangt haar een nieawe agitatie over bet nsda vermelde aehrijven van den aecretaria des faeem Thiers saramticDt men onder Frankrijk iets adera kim laen Otachoon het Jvunial Qfieiel nog het atiliwijgeo bewaart omtrent de benoeming ran een Frsnacb gelaat b g den koning van Italié verzekeren Le Tempt het Journal Je Débatt en Zjr S dt toch te kunnen mededteleii dat de geunt te Stockholm d heer Voornier op dezen belangrijken poet geruepen ia Dt oummiaaie bcinat l iet hel onderzoek der wet van den beer Jolet Simon op het lager oiulernijs heeft tooala uch met de altramoula insc lic mecrileikeid moeilijk anders vervachten liet de hoofdbeginselea der wet waaronder hel verplicht en kogt iMM ODdernija met vrg groote meerderheid verworpen Fraakryk is dos wat de twee cardinale reorganiiatÜn betreft die van het onderwijs eu van het leger Dog b jna nieia gevorderd sedert het sloiten van dea vrede Ir de Nationale Vergadering te Versoilles ia den 8 Febr bera idslnagd over een voorstel tot benoeming eeuer commiwie die in last zou hebben de middelen te bernmen om de bevrijding van bet Fransche grondgebied te bespoedigen l e minister vso binnenlandtche zsken beatreed in overeenstemming met de commissie dit voorstel De vergadering en het gouvernerarnt r eide liij moeten zich niet blootstellen s in een c cliec dal noodlottig zou zijn I e ware nationale inschrijving is if leening die reeds geilnagd is en verder zal slagen en die ons drn steun van geheel £ urap i verschaffen zal Het voorstel werd door de kamer verworpen Ue Tu e bevat een bericht uit Fliiindelphia dd 18 decer meldende dat in het antwoord van Amerika op de Engelsehe nota wordt verklaard dal de memorie niet kan veranderd worden eu beweerd dat het traotaot overvloedig nanieuling geeft tot ren minnelijke schikking van alle moeilijkheden door de scheidslieden daar de beide partijen zich verbonden hebben hun nilsprank aan te nemen sis de volkomen eindo Jouing van alle nae8tii n die san hnn oordeel worden onderworpen Ër is ecu gerucht in omloop dat er een aanslag gedaan is of althans voorgenomen was op het leven van koningin Victorm Volgens balf offieieele lieriehten zal de Duitsche rükadog legen den 8 Aprd bijeengeroepen worden Ia de U urtembergsche kamer wonlt in den Uatateu tjjd meer en meer bet streven duidelijk om het particularinte aan de eenheid van het iluitsehe rijk op te offer Bij de behandeling der bcgrootiiig van koiteiil tndiclie zaken zijoj slechts de gezauiscbappen te Petersburg Ilerlyn Mipcheu en Weenen en deze laatste nog wel mi4 de memlerheid van ééoe stem behouden teiw ten statie Dinsdng het voorstel om hi t uiiiiislerif vos buileJiaodsehe uken bij een ander departemen van openwren di ut te ro eo met 82 t en U Stemmen a igeaomen werd De brief door Baitb My Saint Hiloire in naam TBS Thiers gericht au Jfarr a pvoardigde en pre ident van s lg e m eeix w riMiraa iMEdspart Moruie et Moseile in antwoord op een adirijveo aan Thiers bij het sluiten vaa de butste ihting der nationale vergadering heeft in de oogen van den president der repabliefc een groote beteelreniiv en de Framehen denken er eveaioo over De brief werd belangrijk genoeg geacht ow hem per teiegraar de wereld in te zenden Het tdirijven is blijkbaar door Thiers gedicteerd de meeste uitdrukkingen zijn genomen uit de ellenlange boodschap raii Tkien oon de nationale vergadering De woorden waarin men het hoog belang wil zoeken aijn de volgende De preaident gebist mij u gelak te wenschen met de door n oitgadrukte gevoelens Bij verschillende gelegenheden hetzij op de tribune betzij in officicele stukken heeft lij kunt overtuigd zijn dat al zgn pogingen deze strekking hebben en dal hij zijn belofte nü weten te handhaven De wet die hij gisteren de brief ia gedagieekend van 2 dezer in de nationale vergadering beeft ingediend is daarvan een nieuw bewijs Wij verwachten daarvan een gunstige uitwerking Wat mij betreft ik twijfel niet indien de repobliek voongaat aan bet land diensten te bewijzen zoo groot en zoo nultig als die welke door haar gedurende een jaar bewezen zijn of Frankrijk zal een regeringsvorm aannemen en vasthouden die het de voorreebten zal hebben gewaarborgd welke bet zoekt de vrijheid met orde de spaarzaamheid met eerlijkheid macht in verband met arbeid én vaderlandsliefde Ken der gelukkigste omstandigheden voorde republiek is dat zij op dit oogeiiblik in allerlei opzichten de orde vertegenwoordigt en ik schroom met te verklaren dat zg niets te vreezen heeft indien ZÜ wijs weet te bigvrn en gematigd want zij is het die thans ondersleund behoort te worden door alle goede burgers die verstand hebben van faon waarachtige belangen lk moet mijn excuus maken over het bte antwoord op nw schrgven maar dit uitstel geeft mg gelegenheid nieuwe hoop te voeden voor het succes vau de gevoelens die de regeeriag heeft voorgesteld aan de Rationale vergadering en die naar alle waarschijnlijkheid niet de eenige zullen xgn De waarschijnlijkheid dat Frankr ik de repobliek zal verheffen tot deBnitieven regeeTingsvorm om de belangrijke diensten elke deze heeft benezen en de voorspelling van nienwe wetten in den geest van 1 it ADVERTENTIËN worden geplaatetvan 1 5 regels K 50 C iien iedere regeluieer 10 Centen GROOTS LETTERSworden berekend naar plantnuimte A ondedika Himmen VUB CiüTiaj r 1 o 1 1 2 t te de onlangs ingediende over de aanvallen op het f MIvernement dat zijn de punten waarop het oaakomt eu waarover de rechterzijde struikelt Men preekt dan ook re ds van een interpellatie die aaar aanleiding van deze brief in de nationale veigad riug tot de regeering zal orden gericht door c lid der rechterzijde Van den anderen kant loopt het gerucht dat deze brief de voorloi wir is van ca nieuwe boodschap van Thiers die niet alloca ua ajii gericht aan de nationale rergadenug iHW vens dienen tot manifest aan het gehede laad Niet onmogelijk dat Thiers eindelijk tot d taiging komt dat de regeering meer energie toonen De zeer inschikkelijke bonding doqr haar sangenoBMi tegenover de bezwaren en bét l lb s wen der rechterzijde bij de wet op de aavaUiBBt gen het gouvernement doet echter van de Ttliei beloften weinig verwachten en vreezeii dit de gehede ophef neer ui komen op een nieawe Ulnatriti op de gsheid en gematigdheid der portijaa phrasen waarmee men in Frsnkrqk looiuii als eUeEi iets uitricht i a BNGELAKD D heer Otway beeft onlangs in hel Lageriniia de aandacht gevestigd op de diende waarin de tolrqke Fransche uitgewekenen in Kugelaod verkeeren In velband hiermede zegt DaUy Nem het volgend Naar bet schijnt kan de heer Thiers niet langer weerstand bieden aan den draag der openbare maeaiag in Franknjk die zich luide doet hooren tegen het voortdurend gekerkerd houdrn van daizeadea ataatknndige misdadigers De heer Thieca wil eehter Kronkrgk vjn die allen bevrijd lien en hy laat kni derhalve de keus tussolien deportatie en ballingaehap Natuurlijk geven lij oarf ballingaehap de voockevr en verreweg de meesten wilieo naar Engehuid 2q worden don eene zeeh iven gevoerd van hnn gevaageniskleedeien ontiLian en naawelijks met eenige lompen bedekt zouder gdd of voedsel op eeae stoomboot ingescheept Naakt hongerig zooder eenig middel tot levensoaderboiul brtredeii zij den Britschen bodem De meesten trachten Londen te bereiken in de hoop van daar bjj landgenooten ondersteuning te zullen vinden Hun eenige toevlucht is bedelen langs den weg soms door nood gedwongen diefstal Zulk een wijze van verbannen zoo vervolgt de DtUly Nemi strijdt niet alleen tegen de mrnschelijkheid maar ook tegen alle internatiouale gebruiken tieen regeering heeft t recht om hare onderdanen te dwingen tot oneerlijkheid Toen de Eugeisohe regeeriiig de uit de gevangenis ontslagen fenians naar Amerika inscheepte luid ig vooraf de goedkeuring van de vereeuigde staten verzocht en verkregen en aan eiken banneling werd bg zijn vertrek een zekere som geld ter hand gesteld Ue Scko over hetzelfiie onderwerp sprekende voorziet dat ten behoeve dier Fransche uitgewekenen een nieuw beroep zal gedaan worden op Kngeland s liefdadigheid Wg zullen zegt het blad onzen plicht doen i wij rnllen de bannelingen helpen kleeden en voeden moor die plicht bod OU door Frnnkrgk niet mogen opgelegd woMen Ma ding ia seker dat Engeland zioh z a gastvrijheid jegens staatkundige uitgewekenen nooit heeft te beklagen gehad fan s 1