Goudsche Courant, zondag 3 maart 1872

Te Ppson iield Kozmian et een Qpfoedingsgcsticht De taak derer enmmisiie is alles aan tS kod p i ltop na en Westerwélle hielp daar bij de beschaving naar naiileuiing der niitiouale feestviewltg zd wordBiien ontwikkeling van de jeugdige ultramontaansche uitgegeven en zich zooveel raogehjk m t bezit tePolen De Pruisische politie heeft redenen gevon stellen van progntmma s enz der feestviering opden in dat instituut huiszoekinff 1e dorn tn teVenr aad r r plai MI Btf Map al i eenrMyag omin een Jezaieten kloodter e § chrimm waar Kuzmiau trent de AiestvUring llhier iij een lik en odos aanzich thans bevindt Is deze dus geen Jezuïet zoo de meente worden aangebadeif da mu blijvendeals de Oermania zegt dan is hg met die berachte herinnering ook voor latere gmlaohten aan de Aprils arde toch zeer bevriend I feesten m 187 Van het onderzoek der politie is nog niets bekend De kasten echter aan dit plan verbonden zullen men zegt dat er een aantal politieke brieven gevon den gn maar niets wat in verband staat met den toogeiiaamdeii aanslag Verleden Week is te Berlijn het eerste algemeene alleen door de ledeu der algemeene commissie worden gedragen Pe bijdragen van anderen zullen uitsluitend voor de feestet éorden besteed i ifVLl aa srubih itj ki j vi a ni m Bt u i ovl aMLVUJr uu v ï i t v Duitsche landbouwoougres onder voorzitting vauden C De Rotlerdamtche Courant maakt er ons ren ver hAav vjïii llanria rvanmiff uai H on Hai AAVaéa r ini ar urllT van t a iirll ar ai tfiiliih i jin ViAt ivcipf iVfiAn 4d rram meeuing dat een hervorming in dit opzicht zeer van de conservatieve pers wnactae de Rolt Ct be è ri LGiÊ In de l iiisdaj gehouden zitting der kamer van vertegptiwoorihgers hoeft de lieer Couvreur behoorende tot de ignwpicler Koinuisten f radicgilc liberalei eeue luttrpall i e tet de regeerihg gericht bcteekkelijt de storingen der openbare orAe en rust elke in bet laatst der vorige en lu het begin dat tegenwoordige eelii in Ai4we pea r rea Tpar vallw hij wenschte te vernemen wat de regeering over die wanordelijkheden haren aard en oorsprong dacht of herhaling danrvaa in Antwerpen ta Vreezen was cu vat de reg Kg liiertegeu a willen tjoeo Hij meende ctat le houding der rsgesnng jegent daq graaf van C h bord en jegens dieus bezoekers had bijgfilragrn om de gemoeileren der bevolking van Antwerpen in beweging te brengen imnujrs hooggeplaatste personen en dienaren der Be gische regeering Iwitileil in Antwerpen den FranScbcn Ereonpretendedt of personen van diens gevolg bezocht dit had uataorlijk de tq npartij 3er katholieke stnatkaiide in Antwerpen bezorgd gemiiakt en geërgerd it minister v n tnntenlaiidsohe laked heelt daarop de verzekering gegeven dnt in Antwerpen geen gevaar vao li rh ling der wanordelijkbeilru bestond omtrent haren oorsprong herhaalde h de vroeger gegeven inUclitingen oéi te bewQzea dat de boudiug der rrgcering in deze zn ik onberispelijk was Daarop heeft de kamer met 58 tegen 37 stemmen besloten omtrent de interpellatie tot de orde van den dag over te gaan onder Uitdrukkelijk verklaring dm ig de van het gouvernement ontvangen inliohtingen voldoende achtte iV interpellatie van den heer Couvreur heeft mintdrr belnngitelling opgewekt dan zij anders zou beb n gedaan daar h t in de kamer bek nd was dat ét gmar van Jhambord In den ochtend van dien dag uit Aiittrerpen vertrokken was om h t Belgische grondgebied te verlaten n da litting van gisterrn heeA de kamer een weta Mitwerp v a de regei ring ontvangen strekkende om iwt bevoofrachte beHa in der N tionale Bank van België net dertig jaren loopende van I Jan 1878 la Terleiigen en om hiiar kapitaal tot vijftig milliuen ft nk te verhoogen Voor zegelrecht barer biljetten ial zij gedorende turn jaren jaarlijks eene vasta som WBMiók 84 IIUU frank aan de schatkist betalen DUIT8CHLA ND Wnterwells is de naam ran den ei zouaaf die wdacht wordt van een aanslag te hebbeu willen beproeven Oi het leven van van Bismarck hij is de zoon van een Poolsche gravin en een Belgisch edelman miar heeft zg n adelqke afkomst de burgelyke stand wast daar eoliter niet van nooit veel eer aarigedaan Onmiddellijk na zijn geboorte te laiekeivwalde werd hij opgedragen aan de zorg van a a pleagrader die evenwel om welke reden is anbekend apoedig daarover in een proces gewikkeld werd met een brievenbeeteller Westerwelle die nlfet jongake aaaaam ak kind en daarvoor van den Vinder eea om gelds oBtviug Daar zoowel de naam nn den vader als van de moeder stipt geheim waren gehouden wekte bet prooes de aljcmeene nieuwsgierigheid op alle naaporjugen pm den paam vanden igenlyken vader te weten te komen waren intusar n te rergeefs De jeugdige Weaterwelle veroonaakte zijn pleeg odera veel reidriet hy waa lui dom en hét tegen overgestelde van vroom In 67 verliet hij het onderlak huis tot groot gen iegen Van zijn pleegvader die bly was dat hg van hein wis ontslagen Hy trok nawr Rome als zouaaf en schijnt bet daar vrij wel te hebben gemaakt vuor den Pruisischen dienst was kij afgekeurd maar te liome knam bet er iiattturlnk zoo nauw niet op aan Sind j ireo had liQ reeds de gewoonte ren pistool bij ich te dragen Tcjien half Februari kwam hg naar Berlijn en wel op verzoek van zijtt pleegmoeder die liem steeds de band boven t hoofd heeft gehouden daar uerd hg Iti dezer gevangen genomen Westerwe Ie is na zijn zouoatschup in huis geneest bg zekeren priester Kozmian te Po ieu eveneens een vreemd personage De Oermmia die alle moeite doet om de geestverwantschap met deze heereo van noh af te schuiven lu weerwü dat Wester eile de wapenen gedragen heeft voor zgn onfeilbare Heiligheid de Garmanta zegt dat Kozmian geen Jezuïet ia maar wereldlijk priester hg was vroeger gehuwd met zekere barones Chlapowski en is na baar dood o den priesterstand getre len Men vertelt van uezeu priesttz en naar het schijnt niet aouder grond zeer onpnesterlgke handelingen tig werd belait met liet overbrengen van de opbrengst vao den l oolscben Pietersptniiing naar Some maar oure prieater nam zgn reis over Homburg logeerde daar m een prachtig hotel en verspeelde den gcestelijkefi schat n in de bank Tot zgn verontschuldiging voerde h g aan dat hg hoopte den Pieterspenning te vermeerderen door het geld van de bank heer von Benda gehouden Een der eerste onder werpen welke w beEandeling werden genomen betrof den aaoicg van wegen Na nitvosfige beraadslagingen werd de volgende resolutie aangenomen i De vergadering is van oordeel dat behoudeni t iezicht van den staat de aanleg van wegen moet geschieden door de provincie of het district doch met toelage van staatswege Wenscbelgk is de oprichting van vereenigingen welke den aanleg van wegen bevorderlijk kunnen egu voorts eeue bgzoudère onteigeningswet en de opheffing van tollen op de wegen De qusestie der rgksnetgeviiig op de belaatingeu gaf tot belangrgke discussièu aanleiding De cuiumissic met het onderzoek van dit vraagstuk belast nas Vfin wenschelgk moest geacht worden Verscheidene voorstellen werden diena ingaande ter tafel gebracht en na eene breedvoerige beraadslaging werd beslaten om bg de rijkswetgeving stappen te doen streUlende om in deze aangelegenheid verbetering te brengen Met belrekking tot het bankwe rn werd bet begibael van algeheele vrgheid voorgestaan Bg do daaropvolgende behandeling van de vra aangaande de opheffing der rechten op spiritus A let werd een voorstel aangenomen strekkende om aan de regeering den wensch te kennen gegeven dut ingeval van vernieuwing van hrt met Ëngeiind bestaande hamlelsverdrag Duitacbland het reclit op gzer en Engeland dat op spiritus late vallen Ëindetgk kwam het vraagstuk betreifende het onderwgs in behandeling en wel in de eerste plaats eeii voorstel van den heer Birnbaum luideude als volgt Het ia wenschelijk dat bet landbouwkond g onderwgs in Duiischland overal o i dezelfde leaat worde geschoeid Voor hooger onderwgs it wdieut universiteit de voorkeur mits het ooderwg i aldpiR ijf uitgebreide schaal en in de grootate voIkonenbAfd worde gegeven In een ander voorstel van de heer Sumbart wordt de wensch tot uitbreiding vau het laudbouwkiindig onderwijs en de opricbttug van wiuteravondsoliolaa ambaofatasebolen enz te kennen gegeven Daar de tgd echter te var verattcl en was werd besloten alle nopens dit onderwerp aangeboden voorstellen in een volgend ouiigrea te behandelen In eene avondvergadering werd uog de quaestie ter sprake gebraobt over den afvoer van faei alien uit d steden Geregelde afvoer werd als het eenige afdoende middel beschouwd om de reinheid in de steden te bevorderen Ëene resolutie in dien geest door it Heiden uit i ommerro roorgestelil werd met algemeene stemmen aangenomen Op dit congres waren geeiie afgevaardigden uitËlzaoLutharingen tegenwoordig Ken der ledeu deheer vui i Kalii betreurde iit zeer Hg sobre f dieafwezigheid hieraan toe dat de bewoners dier landstreek nog te zeer er aan gewoon waren om doorde regeering te worden a ingezet tot het deelnemenaan vergaderingen waarin onderwerpen van algemeenbelang werden ter sprake gebracht dit moest tliansuit ig n bewiging geschieden en daar ian kondenzg £ ich slecbis langzaam gewennen Zijn voorstel een broe lerlgke groet aan deze landgeuooteii te brengen vond algemeene goedkeuring BINNENLAND Gouda Maast 8chaakwedstr d KAMPEN zwart i iel E 4 C 5 M Zet B 8 E 7 GOUDA wit S Zet D 4 nl E B 6 i Zet 0 0 Roijueert Naar men verneemt heeft de liedertafel ApoUo alhier mede eene uitnoodiging ontvangen tot het bgwonen der feesten te Brussel in ons vorig nummer medegedeeld Met eenige zekerfieid kunnen wij ef bg voegen dat door vele leden daaraan zei worden deelgenomen Onder de snbcommissicn voor de feestviering alhier op 1 en 2 Aprd a s maakten wg in ons vorig Nr ook melding van eene commissie voor het archief wijt van dat wij verzuimden het overigden te vermelden van den heer Bleekrode gewezen leornar der Israelitisohe gemeente alhier eD dat wg da irentegen wel over het verlies van den beer van Gennep prakeA HoBwei dit niet geigk staat dp r JattstseiV nide bij ijn dood verscheidene publieke betrekkingen bekleedds zoo willen wij gaarne on onwillekeurig verzuim herstellen eq zeggen at wg in den hrer Bleekrode iemand verliezen die brssf en verdraagzaam was en aller achting verdiende De insinuaties waaraan de RoU Cl zioh voorts jegens ons schuldig maakt en de reden die zg Toar ona verzuim opgeeft die reden wos volgens de RoU Ct dat Bleekrode Israëliet was zijn dat gedeetta hoort volkomen waardig en verdienen niet het minste antwoonl Ooitreat bet ongeval van Woe iadaigHt n ememen wij nog het volgende De dienstmeiil van denlieer T een emmer water willende scheppen aan denkant aarschijnlijk Uitgegledea doordien d kanteneen weinig bevroren waren viel in het water ponder dat het door iemand werd opgemerkt Ker ttoen men baar miste en de noo lige maatregelen nam om haar te zoeken werd zij na een half uur tijds levenloos voo de woning van genoemden heer opgehaald Ofschoon spoedig geneeskundige hulp werdaangebrfohi mocht het niet gelukken jiaor in hftleven terug te roepen De gevierde actrice Mevrouw Kleine die Xlkta onze stad dezen winter eenige malen optrad isuU f enoodigil eene soir bjj te wonen die H M Mkoningin liedenavond zal geven Naar wg vernemen heeft de hoogleeraar de Vrilg te Leiden daartoe door de Brielsohe feestcoinmiisie uilgeooüdigd zich welwillend bereid verklaard op den 1 April te Briell als feestredenaar op te treani Gisteren werd te ieiden de nieuwbenoemde Moto taris Mr Kist plechtig geSnatalleerd Aan den aftredenden secretaris jhr mr J van Pattkammrr werd door de gezamentlijke ambtenaren der secretarie een sierlgk bewerkt php OCMldo album met hotcne portretten aangeboden J Te s Graven hage zal op den avond van den 1 April in de Maliebaan eeq aansohoowelijke voorstelling gegeven worden van de inneming van den Briel Een groot chassinet zal de poorten der stad en bareomgeving voorstellen Het historisch getal van 2SUmanschappen zal als Wateigeiizen en soldaten optroden Het plan is ontworpen door den heer Job Stortenbeker De graaf van Chambord is 39 Febr jper apoocvan Gordt te Breda aangekomen en beim zgn intrek genomen in bet logement de kroon Het plan heeft bestaan om aportementen te Hage te buren maar daarvan Is voorloopig afgezien Evenwel verwacht men dat de graaf later ook nog te s Hage zal komen Behalve de graaf en zgn gevolg van 3 personen die ten 10 ure aankwamen zgn ten 3 ure nog 9 personen van zgn gevolg gearriveerd Te Bodegraven had Woensdag het vergcigkend onderzoek plaats naar de betrekking van hoofdouderwgzer aan de nieuw opgerichte school voor uitgebreid lager onderwijs Van de 14 sollioitanten waren 11 opgekomen die door den dietrictsscboolopziener den heer J A F Coebergb bggestaan door den inspecteur van t lager onderwgs dr Lindo en den heer van Wgk hgBfdomlerwgzer te Lelden behalve in de hoofdvakken van bet lager onderwgs ook in de wukunde en in de Fransche Engelsobe en Hoogduitiohe talen werden geëxamineerd Na den afloop werd in overleg met den raad uit de hoogstaangeteekenden een viertal gemaakt dat den volgenden dag proeven beeft afgelegd van praotische bekwaamheden Op de voordracht werden geplaatst de boeren J F Maltha te Eotterdsm M P du Croiji te Leiden J C Boeser te Arnhem en Jiiemer te Pekel A Woensdag II mocht aan ds M Colen Stuart predikant bij de Renionslrantscbu gemeente te Bot tcrdam het voorreckt ten deel vallen igne yijfen twintigjarige Evangeliebediening te herdenken gedurefide welk tijdperk bij eerst te Zevenboizen vervolgens te Alkmaar daarna te Utrecht en sedert 186Ü te Kotterdam werkzaam is geweest Op dien voor hem gedeukWaardigen dag ontving hg bg talrijke bewgzen van belangstelling tevens de benoeming tot Officier van de orde der Eikenkroon Naar wg vernemen zal de godsdienstige gedachtenisviering morgen voormiddag plaats hebben Donderdag II heeft de Commissaris des Konings in deze provmoie een bezoek gebracht aan de stad Leiden Hg be ooht verschillende acholeo en kerken aldaar verleende amlieittie aap verschiUeiide autoriteiten en nóonde des avonds in d nieuwe stadsgehoorzaal een concert bg V Op verzoek van het bestour der s Gravenhaagsche vereeniging der bescbrrming van dieten heeft de Holl Maatschappij van Landbouw b i loten op hare nationale tentoonstelling in September van dit jaar te s Hage te houden eene bijzondere afdeeling te vorale en wel eene aMeeling dierenbeecherming Men schrijft uit Brielle dat bij de feestelgkhe den aldaar op l April waarsehgoigk twee of drie monitors tot opluistering zullen aanwezig z g waartoe de daartoe aangewezen mariaa vasrtuigen met half Maart reeds te Hellevoetsluis zonden bgeenkomen Z jn wj wel ingelielit zegt de Zul Ct dan zal weldra eene prpeve van eene herziening Vtii hétbeiasiingstelsel ipoder invoering eener inkomstenbelas tiüg wojden openbaar gemaakt w 4ke door vertohU lende meende staathoishoudkundigen en staatslieden is ontworpen Daariueda zouden voorzeker de kansen der inkoiiiMeabelaMing niat verbetet Di Bg bet claaeicaal bestuur van di njngen is eene aankl ott in iead door eet predikant nit diezelfde classis tc ren jhr L de Geer theol doet en predikant te Gruniiiges ter zake dat door dezen op Zui ia den Uden Fcbr jt de pradikbourt in de voormiddag godsdieiirtoefening In de Der A kerI zou zgn afgestaan grweest aan iemand die het iWlicaal daartue miste of wel zou hebben verloren De Litb rafen vereeniging Vmiding Oefening e jVnit Mtt te Auttenlaai kan het met bare loteroaüonale sympathieën met overeeabrengeu op 1 April deel te nemen aan de nationale feestviering Zg Beent dat bet doel ran bel Internationale Wurkli degverbond waarvan tg eeu afdeeliog dtmaakt i gevaar aü gebracht worden door een nationaal feest Dezer dagen is er te Par s een nationale vereeniging tot aanmoediging van tMoefeaaan van kaeM en ng rerheid gevormd Haar daal is lialp belooning en onderricht aan den werkman te verschaffen wien tereos allé onderstand wordt toegezegd dien bij op Vergevorderden leeftijd mwht noodig hebben I e presi deiit sticbtcr is de lieer Tronein du Mersan terwijl bet kiiutoor gehouden wordt in de me de laChaussJe Nd Aiitin te Parijs De statuten warden op aanvrage overal en aan tedereen toegezonden Deze vereeniging handt zicb tbans bei£ig mf t de samenstelling van een programma voor een algemeene en internationale teutsonstetling van voorwerpen voor de huishouding die van den ISden Juli tot den 15dcnOotober 1872 in het Paleis de l Induetrit jte Pargs zal gehouden worden Aanvragen voor inzending kunnen van beden of a iu bet Imitoor der vereeniging gediian orden M Uen schrijft uit Eindhoven aan het FaderUmi Tongelre is een fliuke gemeente op een uur afstands van Eindhoven er is natuurlijk een school waar eenhosfdoiiderwgzer ann het hoofd stond de man aamhet boerenbedrgf bg de band en gant wekelgks metzijn boter ter markt in de school komt hg sedertzes jaren niet neer sedert zea Jaren neemt een bulpouder wgzer zgn bediening wanr en muet een gedeeltevan bat aainris oaa den boer onderwgzer afstaan drie hulpoadertvgzers volgden eikand r op de vorigevertrok omdat hg nog van het geringe salaris moestafstaan Zeer dikwgls waren die bulponderivgzersafweiig en dan nam een kweekeliiig de plaats in alshoofdonderwgzer De landbouw er onderwgzer en debnrgemeeeter zijn broedors Over eltelgke jaren heeftde boterleeraar zijn pensioen verdiend misschienkont er dan een hensche hoofdonderwgzer 5 Het adres door het iniernationaal vredebor J te Amsterdam vastgesteld is van den volgenden inhoud De ondergeteekenden allen Nederlandsche staatsburgers doordrongen van liefde voor hun vaderland en bezield door de zucht de zelfstandigheid van Nederland gewaattiorgd te zien Overtuigd dat een militair verdediging onmachtig is de annexatie vau Nederland te verhoeden wanneer die ooit dooi een van de naburige groote mogendhe den mocht verlangd worden Overtuigd dat door een vniehtelooze worsteling t n een twintigmaal sterkeren vgand Nederland verwoest en uitgemoord zal worden Overtuigd dat een moreel prestige alleen het Nederlandsche vojksbestaau onder de tegenwoordige omstandigheden kan verzekeren Overtuigd dat de gelden die bij bet wetsontwerp van den afgetreden minister vigi oorlog gevraagd worden tot uitbreiding van bet militair defensiewezen nuttig knnnen aangewend worden aah de bevordering van beschaving lündel en nijverheid tot bevordering van dat prestige Overtuigd van de nadeelen van staatbuishoudkundigen aarU die de vermeerdering van het staande leger zal na zich slepen Indachtig eiodelgk de plechtige belofte door den souvereiuen vorat Willem I gegeven toen hij uit Engeland teruggekeerd van het balkon van bet pgleis te Amsterdam het op den Dam vergaderde volk toesprak de belofte dat een van zijn eerste regee riiigsdadm zou zgn de afnchaHiiig van de conscriptie Geven bg dezen hun béscheideh maar emstiüen wensch te kennen Qltt geen gelden to t uitbreiding van het militaire de fensie8telsel door u worden bcéobikbaar gesteld Maar d it integendeel donr u zal getracht wordentrapegewgze de uitgaveu ten behoeve van het otalofabndgct te verinindereu en zoo spoedig mogelijkte komen tot de plechtige belofte f chal6ng derconscriptie t Weik doende enz Uit Zirullerkeitpel meldt men dd 28 Febr Onder ds vele voorteekenen an eeue vroege lente zgn het vooral de vogels die dit voorspellen en onze boeren welen wel dal deze geen leug np ofcten zgn Reeds is de ooievaar van Zgue verre reis teruggekeerd en hier daar op de nesten gezien Van de groene Vfl den stggt de leeuwerik zingend op en de kievit wordt al opgemerkt door de boerenjeugd die zich van zijne dure eieren een rgkrn vondst bülooft De boer heeft zioh dan ook in het hoofd gezet dat bet niet meer winteren zal en is aan den veldarbeid begonnen alsof 1 April reeds achter den rug was Ook de moestuinen wolden onder hjuidcu genomen met boonen en erwien bepoot terwijl de spiuazie salade en radga zich al boven den grond beginnen te vartooneo Laatste Betichten Bmssel 1 Maart De Omrrier de Bruxella een ultraAiontaaaacbe orgaan deelt een adres aan Cbambord mede waarin geprotesteerd wordt tegen de gebenrtenissen welke te Antwerpen plaats hadden l a Qmrritr naodigt het publiek uit het adres te teekeaeu Berlijn l Maart Volgma mededelingen van een particulieren corespondent uit Pargs is gisterenochtend door den Duitsche gekant graaf Amim een idditinneele overeenkomst gèaloten met Pouyer Quertier waarbg de wijze van betaling van het vierde halve milliard der oorlogsschadeveigoeding zoodanig geregeld wordt dat Duitacbland eene korting van 6 perc per jaar betaalt voor vervroegde betalingen Versaillea I Maart De Commissie tot onderzoek van het voorstel Lefranc heeft gisfereu gediscussieerd over het eerste artikel Morgen voortlettmg Men verzekert Hat er wederkeerig eene gezindheid tot tot nadering bestaat Londen l Maart De heer Gladstone heeft in bat lagerhuis medegedeeld dat de regeerin bericht i kéeft ontvangen dat bet antwoord der Amerikaansche regeering eerit heden avond zal worden afgezonden De beer Gladstone beeft een brief van de koningin ontvangen waarin zij hem verzoekt openlijk hare dankbaarheid te kennen te geven voor de ontvangst baar en bareb gelie len kindereu van de zgde van milliocnen onderdanen Dinsdag ten deel gevallen Zg verklaart dat de taal te zwak is om uit te drukken hoe diep zg getroffen is over de geeetdrifi jegens haar en baren zoon aan den dag gelegd Zg betuigt daarvoor tlta de natie haren dank en verklaart dat de koninklijlie famillie dien dag nooit zal vergeten Kantongerecbt te Gouda Bg vonnissen van 14 Februari 1872 zijn veroordeeld 1 C B wed M B van B veroordeeld tot eene geldboete van 1 of een dag aubsid gevangenisstraf wegens het te Gouda tonder schriftelgke toestemming van Burgemeester en Wethouders werpen van vniT in een tot openbare dienst bestemd wïter 2 J V veroordeeld tot eene geldboete van ƒ I of een dag subsid gevangenisstraf wegens het te Gouda als bestuurder van voor een rgtuig gespannen paarden h o niet voorzien van schelklin kendc belleiL terwgl de straten met sncenw bedekt waren 3 G V d B veroordeeld tot eeue geldboete van 5 of twee dagen subsid gevangenisstraf wegens befte Gouda ten verkoop stellen ven een kalf op ne openbare pbuta buiten dé daarvoor aangewezen marktplaats 4 J 8 K veroordeeld tot eene geldboete van 3 pf een dag subsid gevangenisstraf wegens het in de gemeeute Waddinxveen als geleider van een aangespannen bondenkar zieh daanraa verwgderd en die kar onbeheerd op den w laten 5 C d E veroordeeld tot éene geldboete van ƒ 2 50 of eeu dag subsid gevangenisstraf wegens het te Gouda belemmeren van den openbaren weg door het aldaar buiten noodzaak plaatsen van een onaftngespaunen hoddeflkar waardoor de veiligfa d van den doorgaug werd verminderd S C V d H en A v R ieder veroordeeld lot eene geldboete van ƒ 5 of subsid gevangenisstraf eerstgenoemde van drie laatalgenoemde van twee ibgen wegens hel te Gouda als geleiders van een aangespannen hondenlcar niet gaan 7 D 8 G D en M J v B Veroordeeld de eerste beklaagde tot eene geldboete van ƒ 2 en de beide overige beklaagden ieder tot eene geldboete van l of twee dagen subsid gevangeniestnif voor de eerste beklaagde en een dag voor ieder der beide o eri Ee beklaagden wegens bet te Gouda in vereeniging spt leu óm geld np den openbaren weg eu zulks wal de eerste beklaagde betreft bij herhalingen allen in de kosten dr noode invorderbaar bg tqbditang II II I BurgerlUke Stand G iinkfN 9 Febr Nela Elizalxtb Maria ottdtis J üm tcrbur eu A raa Wijk Picter unüers H N f D Vliet M W dm Hedel 2 rt Kliubclll inden J Beaais ea £ de Mul Johaaiia amicn P Schaalea aa H fiaèl Ovi l ucH S8 Ftbr M Pktors 17 j U M N van dcQ ilerg 1 j 9 m ADVERTENTIËN aS JABIGE ECHÏYEEEEHÏ ÏHG o B DOESBUSG SN W OTTOLAND Gouda 3 Maart 1872 i Hiidne dankbare Kiiulete S H DoESBtiko Ondertrouwd JACOBUS CORNELIS ZELDENEUK Wedawenaar vtko A M A LEEriANO van Gouda en MARIA BARBARA KROMBEEK vau Ovavenhage Receptie te Gouda Maandag den 4 Maart 1872 Gouda 29 Februara 1872 W DolSBUBO H DOESBVEO ji j Ondertrouwd JACOB VAN DBS BEN en CATHARINA aCHOONHOVBN van Alkmaar Gouda 1 Maart 1872 278 Staalii Loterij De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 18 MAMtT 1872