Goudsche Courant, zondag 3 maart 1872

Woensdag 6 Naart 1872 Geregtelijke Veroordeeling De heer A8SMANN in FffiMA C W BULRICH te Berlgn die het voorrecht heeft den heer SARDEMANN t enwoordig het ZOUT voor zjne tooverpakjes te leveren is door mij wegens laster en het vervaardigen en verspreiden van valsche attesten volgens welke mjn zout schadeljjk zou werken gerechtelijk vervolgd en te Berlgn in twee instantiSn veroordeeld geworden Deze Attesten nd die den heer Assman eene veroordeeling wegens laster berokkend hebben heeft de heer Sardemann in t Nederlaudsch vertaald of doen vertalen er de namen VAN ROGGEN en BAKKER onder geplaatst en rent en holt nu met die feuüe bewijsstukken getuigd als een kolderk karrepoard door alle Couranten van Nederland Is jammer dat de heeren VAN ROGGEN en BAKKER mg in de hieronderstaande verklaring verzekeren dat SARDEMANN als getrcjnw volgeling ran EÖn Berlgnschen leermeester mm hunnen naam misbruik heeft gemaakt zoodat thans zeker heer CLEBAN te Amsterdam de eervolle taak op zich neemt de in Berlgn gefabriceerde attesten te veriflceeren zonder dat hg ooit zout van Sardemann verkocht heeft Dat zgn de rampzalige middelen waarvan de heeren ASMANN en SARDEMANN zich bedienen om mg en han vroeger patroon in Nederland concurrentie te maken en den loef af te steken Veel beter zoude het hnn staan als zg zich jegens mg die vroeger hun leverancier van zout was dankbaar betoonden ook daarvoor dat ik aan hunne tegenwoordige spitebro derd z SO vele artikelen geleverd heb in wier NAMAKING voor de gebeele bende aU nog een broodje te vinden is De ondergeteekende verklaart dat de Heer H Sardemann mgnen naam onder zgne advMv tentiën gemisbmikt heeft sHage J van Roggen Droogist Ik ondergeteekende verklaar bg deze aan den heer H Swrdemanu nimmer eenig rest te hebben gegeven gebruik vmi MUNEN NAAM IN COURANTEN te maken Alkmaar W J Bakker Apotheker Mgn UNIVEBSEEL ZUIVERINGS ZOUT is alleen echt itt 1 1 pakje i O in 1 2 a 33 en in 1 4 h 18 Cte verkrijgbaar gesteld te Oauda bg L WELTER Goowe en L SCHENK Hoogstraat GOUDSCHE POURAIfT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken J e üuending van adrartentién kui geschieden tot 6to onr dea awBiddecs op den dag der uitgave Hedeu oyerleed tot djepe droefheid van mg en mijue Kinderen de WelEdele Gestrraige Heer Mr J H tam GENNEP in leven Kantonrechter te Gouda C B VAN GENNEP VAN Sou Gottdn 24 Februari 1872 Weffet btatealandsche familU betrekkii en eerêt j ktdeti geplaattt Zaal T KIJ1 STMI IN DB SOCIËTEIT ONS GENOEGEN Tot sluiting Schilderij Tentoonstelling Vrg Entree 1 YOORTOETTING op ZONDAG 3 MAART 1872 des morgens van 10 tot dea namiddags 5 nre en des avonds ten 8 are welke oit hoofde van het slechte weder nietdoorgegaan is a 50 Cta het lot EBNIGE TIMMERLIEDEN zgn overeengekomen om aanvragen te doen tot verbetering van l nn vak daartoe wekken zg de overige opi Benoemd als voorloopig Commissie J DK JONG 1572 lApHl 1872 PASSEMEXT FABRIEK De ondei feteekeudeu berichten bnnnen gefen Begunstigers dat hun FABRIEK is vernaar de Peperstraat w k K N 23 en dat di lve hnn gewoon iabriekaat hg hen ter gelegenhód van het feest van 1 April a s te bekomen zgn allerhiinde soorten van VLAGGEKWASTEN KOORDEN FRANJES COCARDEN enz benevens al hetgeen wat tot dit T k behoort KUPFER HAA GMAN Wordt gevraagd ebB JONGELING t r opleiding in een Koeken Banketbakkerg alhier niet beneden de 16 jtar Brieven ninco onder letter A aan het Borean dezer Cour ant Openbare Vrijwillige Verkooplng m ééne zitting q VRIJDAG 8 MAART 1872 des voormiddags ten 10 ure ten huize van Pibteb DamSTkEGT herbergier te Berkenwoüde van eene partö WEI HOOI en BOUWLAND WEG en WATER in de Gemeenten Ber rwwoMi e en Stolwijk te zaaien groot ruim 5 bunders 43 vierkante roeden 40 vierkante ellfti bg bleetten breeder omschreven Te aanvaarden dadelijk na de toewijzing Betaaldag der kooppenningen 1 April 1872 Nadere infomlatièu zgn te bekomen ten kan tore van den Nötans G 1 SPBUIJT te Ouderherk a d JJ sset T Ë S ü U E EENE GEMEUBILEERDE KAMER MET SLAAPPLAATS en KLEIN KAMERTJE op een der beste stenden alhier Adres onder letter B aan het Bareau dezer Courant De VEILING van het LAND in Bonrepas te viwt gaat niet door omdat het is verkocht uit de hand I J G BROUWER NIJHOPP Notans Vrtjvvlllige Openbare Verkooping De Notarissen A KLUIT Hz te Moordrecht en R H NIERSTRASZ te RotUrdeati zullen bjj veiling en verhooging op ZATÜBDAG 9 MAART en bjj afslag ZATÜRDAG 16 MAART 1872 beiden des voorroiddags ten Elf ure te Moordrecht in het logement het Posthüis in bet openbaar verkoo pen Eene voor wépige jaren nieuw gebouwde Kapitale BOUWMANSWONING g heel van STEEN gebouwd met mime KAMERS groote KELDER STALLING voor 36 KOEIJEN n PAARDEN STAVt en vens SCHUUR ingorigt voor WAÓ INHüIS twee6ro en HOOIBERGEN ARBEIDERSWONINGEN en ERF groote TUIN beplant met exquise VRUCHTBOOMEN en ander HOUTOEWAS beneveu eenige WEIen BOUWLANDEN ter grootte van 52 Hectaren 45 Aren en 66 Centimren alles aan elkander gelegen onder de gemeente MoonlrecH inTden Znidplaspolder in Schieland op 10 minuten afiitaiui van het Station Moordrecht van den Ned Rijnspoorweg en op een half uur afstand an Gouda Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen den l Mei 1872 Informatien zgn te bekomeuL ten Kantoren van genoemde Notarissen Openbare Verliooping van eenen netten INBOEDEL waaronder GOUD en ZILVERWERK en eèu TAFELSERVIES op DINGSDAG den 5 MAART l873 des Toermiddiigs ten 9 nre ten sterf huize vnn den HoogEdelGestfeiigen Heer von GEUSAU aan de Turfn rkti wgk H N 92 te Gouda iL l a THEE t V TROUSSELOT maakt attent op de goede kwaliteit der THEE van ƒ 1 20 1 40 de 5 ons THEE MAGAZIJN Oppert 6 248 liotterdam Koninklgk Nederlondsch en Wurtembergsch Hofleverancier NB Te Gouda verknjgbaar bij J J va Dia SANDElJ Banketbakker Botemiarkt A Ö7 FftllIB iilNÏNCS groot f 3 000 000 Verdeeld in 5 000 Seriën uit te geven in Aan deelen van E N GULDEN Tot Aankoop van Qrqnden en den Bonw van Duizend Burgenioonhulzen te AMSTERDAM Geoorloofê ingevolge MinUteriiele Jitêolutie dd 13 Oet 1871 N 64 Inhoudende EEN DUIZEND DBIE HONDERD m FÜF nQjBSK GE PR0ZEN Al de ov rigen met eeo hooger be t daadaa inleg UITLOTENDE en das ZONDER NIETEN De pilzen bettMa in DUIZEND BUBOEOWOONHÜIZEN elk ter waarde tan TUF DUIZEND GULDEN met inb rip van Ótoai en Erf AT SHKDE m t rr j i i ƒ 80 000 26 rriJKU a 9 000 i 10 000 lOO 2 000 t 20 000 SflO l OOft 10 in noo 4 99S uo i to De Aandeelen Loten zgn door tnsschenkomst ran HH Makelaars Commissionairs in Effecten au bg den Baekhandelaar A BRINKMAN te Gouda verkrggbaar alwa r de Voorwaarden in deze Premie Leening 5 Cte verkrggbaar zgn Alle aanvragen de administratie betreffende kunnen voorloopig franco geschieden aan het adres van den Heer JOH VISSER Bflekdruk ker Kloveniersburgwal bg de Hoogstroiit K 102 te Ameterdam terwgl de gelden aan de CredietVereeniging té Amiiterddm of by hare Agentenmoeten worden afged ragen URBANDS PUIEN Zg die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid jsgtt volgens het authentieke voorschrift van Paus URBANÜS VHI hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J C ZELDENRIJK t rögist op de Markt Heele doosjes 1 50 hdve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37 j 11 Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend € ouda Druk Tan i brinkmaii D nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VELTOAG In de Stwl geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie mMnden k 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BalteiriMilscli OverzIcIK VVwIsraa jn ia de Pnaachc mtHHnle rer g iiering de debnttea uitttwteld over de clertcale petition betreffende den icrriint by Vietor Eiamanael Intus cheu bevat bat Journal Oj ieul wrrltelyk da beiraeBing ran Fouriiier tot gezant bfj Italië eet bevga dat Thitn i oh aleti grvoell ttgenorn bet drijren dar uUraiHa tmmi tt v rwMkt dal b f da duoiusie Ie r g eriiig z cli iiust rerzelim al tegen mge woorileii van awpathje voor dm pans mita c j raasr uiet tot avontuurtgke en roor bet land geranrlijkr mantre eu gedwongen wonle He grmoe lerni der Kranashe rechteriyde sebyneo eenigaKiiis grriiat gesteld over den bnef van dea beer ia ten nintte ran gaene interpellatis orer tteza uak prak Krwe t Het gemeht iiep dati door Tbiera dienwiyiaade opheldrmgaa ia da huNoux gagtraa waren lie rerklariag van den Fmnachen ainiater a binutnlMidache zaltea in de mg der nationale rergndering van Wonnadag nmtrentile iiationsie inschrijving tu brvrijding n het grondgebied sfgelegd nl dat eene leaning de wan natiunae inacliryving genoemd moest worden ooulat daarbij regeering en knuier iiCh met mn een ceheo blootatelien heelt haren invloed op de be ira doen geroelen die m het vooruitzicht eener nieuwe leeniag aanmerkriijk dsnide Een treunier gevnlg deier verkUring erbter zal het ijn nat lc pninot Hche beweging tot vrywiiligein ehr ving die aieh ailerwege iii zoo raime mate openbaarde er met door angewakkerd zal wirden 1 e dagbla leg die bijna a ien met vuur tot de nationale inaclirijvmgen a inspoonlen ziju dnn ook met weinig verlwlgen op de regeering die op zoo onhandige wij e de geestdrift der natie zoo ongebruikt laat en vftilooft Me nieuwe linanoirele achikking tuascheii de heeren i ou er Quertier en von Arnim gesloten die znoals een bericht oit Versa lies inelilt m t ern belangrijke besparing van rente tevens het voordeel zil opleveren eener vervroegde outrmBing van het JiV inwhe grondgebied al een goede S lei ter op de nonde zyn zoo von llismarck aan eza schikking zi ne goedkearing schenkt Ue per oonlijke voorspraak van von Arnitp rechtvnardigt eenigi7int de verwachting dat die goedkeaniig met aeliterwege zal blijven Ue nationiile vergadering heeft het voorstel tol verhoo ing der belasting op de tabak met 561 tegen 64 etemnen aangenomen Doqr de ministers Gladstone en Gninville li in de beide huizen vao bet Engelsshe parlement medegedeeld dat een jong miensch IS jaren ond Donderdag namiddig te 5 uren aan den ingang van hit Biic kinghampaleia een pistool gericht breft op de koningin die tersinnd achter in hnar rijtuig ejjdnok De misdadigrr werd terstond gcjjri ien en iii het liezit gevondeh van een document waarin aan de koningin hare bemiddeling verzopht ordt tot onmiddellijke invrgheiilstelling vnn eeoige bij name genoemde Fenians Het schot is met afgegaan en de koningin er dus met den schrik afgekomen In de vergadering van dn Oostenrijksche Ifijks raadtcoinmiuie voor de constiiutioneele aaiigelegcu heden zijn de beraadslagtagen over de coneesaies aan de Polen voorgezet oniltr de aten waarover zuowd de counisaie ala da Sageenug het eena ijn geworden zijn enkele mulder behiugrijke zaken van iuA burgerlyk ret bt en de t er i geuwaurdigiag vau Jalioie m dea V eener MiatUkRaad door een Mioitter under portefeuille maa ket stemrecht Het voorstel van Fuiti on d koftea van deun Minister Ie hracgeii voor rekening van Calicic werd a BdraMg an den Minister verKcrpcu De Mmiater vna Ëeredtaall heeft verkhuird dat de Segeering de ouil Katholiffe met ala Kalholickea kan erk iaen m weerwU ra de gruote verandering die de KithoUrke Kerk dooi bat oufeilbaarheidadogma beefi ondergdan Het zal dM ud Katboliekeo v rqataau eru uieu kerkgenootselH op te nehtaa maar de handelingen door kan prieitefa verrioht hebben geen kraaht van wet en tu kebëen ook geea aaospraak ep de katlu We kerlfMt ggedaDenj de ktaéetim der awt Kaliioüfika iariiN opn 4aa ook tat duanumat ontalagtjli van de rerpliehtuig on aan het ouderwqa vaa d aoledbaarteidaieeniars deal te ooien Van e b liberaia Beg enng ala de tegenwoordige OoaUuryksche Kegeenng beweert te zyn ha men eof awhir bealait kuiinto erwaehten Men vreMt naar t sehynt een eonfliet met de olencalen Duor drn Pnuaiecben miuistef Dr Falok ia juist een tegeuuveigestelile bealisaing genomen waarbij bepaald wordt ilal de staat geen ooderscheid maken kan tuaacheii de beide riaotien der Koomaciie Kerk De oniwurpen eoklitie tuischen de verschilleade partyen der oppositie in Spanje vindt naar laid vaa enn telegralach bericht in de provinciën weinig goedkeuring l e hoofden der progreaaisiisolie party wetKCren met de herthtfofden radicalenj geineene zaak te maken tot het siniten vau een verbond met de tarliateu rii Alfousiston die i y Malen jaar en dag als hunne staatkundige vyandeu beschouwd hebben De Senaat van Washington heelt met 66 stemmen tegen 6 eui voorstel aangenomen van den heer Sumner volgena wrlke de Kegeenng het vcrkoopen van wapens aan Frankrijk gedurende tien oorlog met Duitschland had moeten tegengaan De k iffler van afgevaardigden heeft zich insgelyks teeda met deze zaak bezig gehouden Mm vmnt omtrent deze quaeatie iets naders onder Amenka Uit Uoae wordt door den correspondent van het Journal dei Debate het volgende gemeld lu een schrijven van 24 Febr De betrekking tus chen Pruisen en den Heiligen Stoel e hervatting van de zittingen der kamer van afgevaardigden op 28 dezer zal het begin zyn van eeuen heetefl strijd over de Onanoieele voorstellen der regeenng dat is mede over het aanblyven of aftreden van het ministerie Elke party heeft de aanhangers die zij onder de leden der kamer telt doen uitnoodigen om stipt op te komen eu dadelijk op hun post in de vergadering te zyn I e heer Rattazzi en zyne vrienden van de lijiketzyde wille bet rainistprie omverwerpen de kerkelyk gezinde le deii der vergadering ziilien misschien den uitslag van N 117Ö yk ADVERT E NTIËN worden gephMta van 1 5 regels a 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTE LETTEE8 worden berekend naar plaateruimte Afsouderlgke Noninera VUF CENTEN dea strüd beshssen door ziek raehta of til bakste scfaareu ENOELAND Algemeen heeischt lu Engtland de overtniniag di4 wauueir de kouiuKiu mcli lu het openbaar aal vcctooueu het ganstig weder zal zyn De ervarmg heall die overtuiging zoo loer bevestigd dat laea by maai weer zegt het la qurens weather Gedurende eea reeks van jaren kad zy aan geen openbare pieohtig hed deelgenomen doch loen zy Dinsdag oo evca van al dea luister der EngeMe monarehia nok aan het volk vrrtoonde om deel te nemen a4a de plechtige godsdienstuefeoiog dia uit dankbaofilBid vour het heiatel vau den prins aa Walea iu de St Panluskerk r iu worden gehouden waa ket werkel k qneeiis weatker De optocht werd door wtimialead we iKgunatigd Sea bermnert zMk de tydea dat da booiX stad der BHtsebe aMoarehM ia zoo fSsaatatykaa tooi als Dinsdag was gehuld oa lyae vorsten te oat vangen Zelden wenlen die hartalyker begroet Ue huizen m de straten di de sto noest paaaeereq varen versierd met bloenen groen en drapeiieêa ea zelfs de daken der huizen wareu bezet net toe schouwers die geen phuUs koodea vinden lu de straten roor de rellster op de tribunes of de holaou Üa aieiiigte die uch op de trottoirs had geplaatst waa door een haag van grenadiera der kuniuklyke garde m hun roode uniformen en hooge harea oiutaea gaMheiden van het midden der atiaat waarlangs de stoet paaaeerde De costumes die by olKcieele plechtigh en in En gelaud worden j edragen hebben reeds geraimen tyd de verbazing en zelfs de bespotting van andere landen opgewekt en de vreeuiiMmgeii gaan ze zien om zich eeu denkbeeld te k inne vormen vaa klee derdracbten en geWMonteu die elders reeds langen tyd zyu veruuilenl eii vergeten Engeland echter is op dat punt zeer cuuservatiet De optocht vaa Dlua dig heeft dit weder in alle opj ichtrn bevestigd I a stoet werd geopeud door eene afdeelmg huzaren in het eerste rytuig zat de voorzitter van het lagerhuia in anibtsgewa id met zyn reusachtige witte pruik getooid Uet rytuig zelve is een antiquiteit aooels meu te vergeefs in het museum van Ciunjr tou loeken en dagteekent reeds uit de 16 eeuw Op het rytuig van den speaker volgden de lordkanselier de hert g van Cambridge en de grootwaar diglieiilsbeklecders Voor de kiuiingklyke koetsen rceil te pubfil IU een purpereu en hermelynen gewaad ea blouthoufils de lord mayor van Londen met da aleutela van de stad in de hand De koningin de prins en prinses van Wales be vonden rich in eui rytuig en schenen aangenaam verrast door de wy7e waarop zy werden begroet De gee tdnfi der meuigto stt eg ten top toen de stoet Marllwrough House passeerde Op eru drr tnbunea bevonden zich de jongs e kiuderen van den prins eu de prinses van V aie8 terwyl de beide oudste aau den optocht deelnamen in een rytuig hetwelk onmiddeliyk voor dat van de koningin reed Toea de kleinen hun oudere broeders ageu begonnen zy te juichen van vreugde maar uog ruoter werd hunne biydschap toen 7y hunne ouders en grootmoeder in de volgende koets zageu eit viitr wreiszgden werden levendige teckeiieit van geut enheid gewisseld tut igroot genoegen lan de outellwre toesoliouners if M X atë