Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1872

Overal was Tiet gedrang geweldig m iar vooral in b Béb haid drr St Paulus kerk Men verzekert dat iü ftntttêu daard or werden gewoail en een werd gedood De orde werd overal uitmuntend gehand bufd en de feestelijke stemming alzoo over het geheel nm fM0 l Qm nt delt aMUlag opket leven der kAuin li deelen fie XonBencke bladen tde Volgendeblonder beden melle DMd d ten imV tee dM n md g M I M van een rijtoertje op Buckingbaoa palace teruggekeerd Een talryke menigte bad baar aan t bet nct juich kreten ontvangen Heeds was zjj ï liek binnen en op t puilt wt sit tk stunpaD toad piiitteiuig etn knaap lioli 9p lijét kn l rijtaig v rtüokde n ide Koningin met de eene band eeu pistool met de ander een papier voorhield H M gaf geen teeken van vreesj en iii een oogwenk was den knaap t wapen afgenomen en bevend hijzelf eich ui baudeu der féma f M hulég 48 tl7 JMr bitH doi b ilfk en voor lijn leeftijd groot Hü heet Arthur O C ou iwR il vra tr stib 1 keitnst oHi in Kii etMnfl geboren en van de Prolestaiitsohe belijdenis Hij woonde auJt ne ouden tn ttotindsditeh liontlra n nas bediende in t olie en verlwaren pakbuis van de heeren Xinttt m VrtHiV Ware tie ttyétg niet 100 schandelijk hij zou belachelijk mogen heeteu t Fittool na d n Ikujlelikt MMbers was w geM t m bovendien een wapen van de oudste constructie waarvan t slot en de vuurst en gebroken waren een wapen kortom dat al w u e t geladen geweest tekft geen vuur had knnnen gevwii t Pocument in O Connor s hand was een petitie op perkament ge obreven waarin MDgcdrongtn w rd op de bevrudihg der gevangen Fenians Vermoedelgk was dnsOOoanor s bedoeling de Koningin tot begenadiging dier misdadigers te doen besluiten door haar een schrik aan te jagen Om t rijtuig te kunnen naderen moet kq ongemerkt een tien voet hoog ircen bete zgn rergekloamefl He knaap heeft n tyu arrestatie nt bepaalde bewijxen gegeven van ktranltzinnigh id Ifchter pleit d wijie waarop hij tewerk ging haast loaiide voor geestVerWjstering Medepliohti ïn schüut Vi M te hebbeo of men moest kis zoodanig wilIM tRsehouwea d sehryvcrs der moord en roo r historirs WaAfmede hy zith liaaf bleken is H bwin vergiltigdt De verontwaardi irig is groot in Londen Zij tot nog groeter lijli indien de aans ag niet zoo onzin ig beraamd ware geweest OnmMdellijk na t gebaarde toeft d Konrng n den kolonel Harditags uaav Westminster gezonden om de minisiers te verwittï Dln belde 4i i en is daarop respectierelgk door Onnville en den heer Giadstone bét Voorval Uladegedsrld BQionder prgst ttièn de kalmte en den Boed doer de Koningin die natuttrlijk niet wist dat t pistool ongvladett was aan den dtg gelegd Pebr is gericht herrwht aldaar me eraiff si n ning ten gevolge van liet voorstel ibor m C Sumner in den Senaat gedaan om een speciSl S mité te benoemen om een onderzofk in te stellen omtrent het Terkoopen van wapenen aan Prankriifc gedurende den Pransoh DiHtsclltoi o log Het l r mX gouvernement betaa e 6 009 000 francs arin de Ver eenigde Staten Dit Is geSjk a ongev r l ooo üOO dollars fe gönd of berekend nittr den wfeselkoer ftodk difgmrt Oüt f Odolla ft papier tewapeo werden gekocht door agenten van hft Fransebe Hou zijn sclicr d Dit gelfiof k fl t niet rood js Ik o fabrii ken in ons la kannen noeuieu die juist door de buiteidanJscbe concurrentie eene hoogp vluchthebben genomen j zy zijn daardoor geuoopt geworden andere déboocb és ie zoeken en betcfe produc n te leveren Daardoor aijn zy Aan bet hooid gekomen ran sommige tokli n ran tabrieatie Ik wije b v op j de stearioefabriek te Gouda die bijna aan bet huufd I van de Europeeche productie stiat Men kou dunt van zi igu dat juisi de bnilenlandscbe concurrentie baar op de hoogte heeft gebracht toen kreeg zij den prikkel om naar betere methodes van werken om te ziep Meii zal dus juist zoo4auige ftbneken fn het feveó roepen als meu de ooocifrrentie met het buitenland openstelt I Eo wat nu betreft de levering van sommige zkken ik zie njet in welk beswaar het zou hebben I Indien Mj het onverhoopt nitbrekeu van oorlog die goederen niet dezelve afmetingen hadden als vroeger of de hakots niet geheel dezelfde w aren of de knoopen rond öf plot zyn h l is te kinderachtig om er von te spreken Voor t ajfeiien geschut en dergelijke zaken die niet vatbaar z A voor ketring en waarbij wij van het buitenland afhangen zijn andere maatregelen noodig Ik zie er dus behoudens eene nitzonderii voor zeer weinig artikelen geen bezwaar in de concurrentie van het buitenland open te stellen Door bet Centraal Bureel der Volkavoordraeblen in Nederland is aan de verschillende besiuren eene oitvahiire verzouden waarbij die besturen worden oitgenoodigd mede te werken tot de aanstaande nationale feest vienn door mnziekuit voeringen te geven I natfoiiale liederen te laten zingen of eene gelegenheidsrede U houden tot opwekking v in den Volkweest Het licstaur toa het zeer eigenaardig vinden Wifn aan alle bezoekers adt samenkomst tegen verminderden prijs een gedenk iin ng werd lytogeb der al bewijs van deetneoMogalaletvBderiaadsehhó ilneringsfeest De Noordhtar zegt met zekerheid te kunnen mededeelen dat Z M de jconing in den loop der maaiid Hei e k eeu olticieel bezoek zal breien afi de imvincieii Groaingen en Frieslaud en in de misand ttli oh Dr the Uo ie Vërklilden medegedeeld is die het tiericht met vreugde en bewyzen van dankbaarheid hebben begroet Nog altijd komt de gevreesde jwkziekte sjioradiscb in deze gemeente voor en sleept nn gti daneen l jder ten grave Hoewel t eenigszins opmrrke1 is dat t aantal gevdticsneerden die door depokiiekte ten vori eu jare aangetast zyn grooter isdan t aantal oiigevacqineerden en dit exceptioneelge sl dus hier sohgnbaar légen t out der vaccinezou pleiten wordt toch dgor he aantal steifgevaUenweder t nuttige valt de vobcioatie ten sterkste bewezen dewijl het getal on eroécineerden dv aan depokziekte overleden zijn verre dat der gevaocioe rden overtreft Van de ongevaooiueerdeu toch werdenin 1871 hier 53 aangetast en overleden er U terwijl er wel is waar van de geva oineerden 67 aangetast werden doeh slechts d overleden In tgrheelzijn derhalve in 1871 in deze gemeente 25 san depokziekte overleden en dit is maar ongeveer betvierde gedeelte van de ster evalleu die hier in datjaar plaats baddeii hoewel bet gemid leld a inta oy ledeneii in deze gemeente iu de laat tc jaren sUfchtscirca 60 bedraagt en daarom de Weeoer i f de Peiersburger regeering toegedaan zich meer zullen doen gelden De Poolsch OtwtAiYijk sche qnastie dreigt byna een internationaal vri stult te werd n de twee andere deelers in den buit liuslsnd en Pruisen en natuurlijk hoogst eni aarne dut de Oostenrijksche Kegeering de zocht na ir autonomie van de Galiciscte Puien m de und werkt waardoor de droom van de andere Polen nn kerswning van het oude VontuKijyk weder wordt tangtVuurd De Pruisische half offie ieae Nordd Allg Ztil heeft reeds eenjg artikelen ovtür de za ik geschreven die in Oostenhjk alles behalve gunstig zijii opgencrmenj de NorddeuUche antwoordt nu op de aanvallen van dè Oastenir jksche Maden dat hier niet zoozeer sprake is van interventie als wel van I vrieodsclifiifieluk overig aooals diltbjj twee Aio uauw verbonden Mogendheden past Koloniêki OOST INDIÉ Aon het Mail overzicht van de fana Baée ooHeïnen wij hel vdlgendei De stad en hare ooetrekeo teh de zeezijde i sedert het vertrek der vorige diail b j voortdnriog onder uoter blijven stoon Doch thans doet dr ifVferstroomiog ook boogeÉ op haar ongerief gevoelen Het gefaeele Koningsplein staal blaak Pamer Baroe looM onder róür het pust fu lelegroafkanloor wast eÜc oogenblik de stroom Een gedeelte van den spoorweg tusecben de halte Koniii 8plein en de b Ke Noordwyk is weggespoeld en de treinen die sedert een paar dagen reeds niet verder reden daA tot de stad met vermijding van het gedeelte Kleinen Boom beginnen bedeu eerst te Noonlwijk te loopeu Tnsselwu Byswyk en Noardw jk is de rivier in dea sfgeloopea nacht zoo gewassen dot de weg aan bei4e zyde overgestroomd is ea de Tramway wagenS roA zoover het verkeer niet gestaakt is tot boog htiven de assen door het water henworsteleo De parftcfiliere rytnigen dw dot voi rbeeld volgen gelijken badkiietst n aan het zeestrand Grooie ongeJulÉicen h bb jn tbt hiertoe niet plaats geh eo óp de gevaariykst ponten zijA dank y de goede nirgaf van den Waterstaat de dijken gaar eUevep De Chineesohe winkels in de stad zijn ootoegaoHelyk ea de pasoer by het Chineesche Ibamp is iu een 0opr ten rijvef bersehspen De bewoners die ü fa slechts n dog iu hel jaar sehoodmaak houden gr ypeu uu zy het water sleolits voor hel scheppen hebben de gelegenheid aan om hOune vloeren ei meubelen eene extra beurt te geven Meer wordt in de kompongs geleden wier bewoners genoodzaakt zi n hunne bouten huiken ten prooi te lo n en allen zullen Chineezen en Inlanders naar te yreezen is als het water afloopt tengevolge der uitwasemingen vajj dx vocfatigen bodem door nog meer koortsen en andere ziekten geteisterd worden don bij het naderen ren de oostmoeseou reeds jaarlijks het gevél is Verscheiden honderden Bantommers ifoor hel hiter uit bunn kompongs virdreven zgn met vrouwen en kiiiderei naar die residentie teruggekeerd Ojit erustige hnlp vsreischl wordt bigkt uit de omstiudigbeid at heden de watersnoodcominisiie van 1861 gelden Ier beschikking herft gesteld van den Besiileut van Batavia f In de Janoiohe Ceurmtt von 25 Januari is eene aanvulling der ordonnantie van 9 Oet 1871 versohenen waarby het aantal w jken voor Oostersche vreemdelingen in de residentie Preang$r Regentschappen met nog zeven vermeerderd wordt Te Somaroiig ia het met de orerstrooming evea zoo gesteld ais te Batavia en bovendien is daar ha verkeer met de reede lo goed als geheel verbroken De van Batavia konlende booten der N I ëtoom vaartMaatachappij kunnen nooh passagiers aan dep wal zetten noch goederen lassen en zoo wel de eenep ais de anderen zyn genoodz iakt door te varen naar Soeroboya Gedurende de elf eerste maanden van 1871 z iö op Java en Madura aan reobten ontvangen 6 745 620 26 of 1 005 817 86 meer dan gedurende de elf eerste maaudcn van 1869 en 877 S66 94 meer dan gedurende hetzelfde lijdsverloop in 1870 De opbrengst vsn den spoorweg Saparang Vorstenlanden in Nov 1871 is geweest 85 893 83 waaronder ƒ 6046 67 oan diversen Men spreekt te Batavia veel over Bé vergissing welke itk een der hospitalen heeft plaatq gevonden namelijk dat een ziekenvader aan eenige lyderieene goede dosis veigif toegediend heeft j bij is dienlen gevolge in zyne functie gesohorst Be geneaskuiJ digen die aan onkundigen eene gpede quantiteit Vergif toevertrouwden zou m en g eol ongemoeidInteo B D 8 L A N D Reada eenigea tgd geleden werd in de dagbladen vermeid det te Parya zieh een Russisch generaal bevoml Levasoheff belast om met de Poolsche bannelingen en uitgewekenen te ondeifbendelen cVer terugkeer in hmi vaderland Nntuortgk zgu van deze aaak allerlei verlclanngea gegeven ea de verklti n die den Franscheu het eent Inviel w s natuurlijk dat Rusland een oorlog met Pruisen vreezeode uf i i den tia hebbendei vooraf zic i met ujn Puoisclie uderdanea wilde veraoenen De Book lutussehen seh jnt op geJieel andere wijze te kunaen woMea terklaard lydens den opstand vaii 180 wha zekere Hoaielo lid van de regeermg drr nationale verdediging werd ala zoodanig ttt dood veroordeeld ea vliiplitte naar bet buitenland Kenige weken geleden giag hij naar Rusland uiaftktè ziah bekend ten het greuskantoor werd daar gevan gen genomen en ihaiM stoat hij terecht voor deb lÉr jgsnuut te Witna Het blijkt dat de jonge man aldus heeft gehandeld in de Verwachting dat ii Saasuche legeeriog ham kwijtschelding van straf vel leenea zal en vermoedelijk zal hij m die verwachting tieh niet bedriegen Dit geval echter heeft de Bmsiaclie regeermg doen zicn dat onder de Puotsohe aitgewekehea thans een geheel andere stelaming heerscht en bet ie ten gevolge dairvan dat zjj zoa hebben besloten tot de sending van generaal Levasoheff Alt ooraaken dier verandel iig worden de volj ende opgegeven Frankrijk beeft altyd voor Poten party geirokkei en bet ia due niet vreemd dat de meeste Polen die bun vaderland verlieten zioh derwaarts begaven Zij werden dan ook altijd er met open armen ontvangen De jongste gebeurtenijfien hebtien in die steinning der Fransehea teA aanzien der Polen aanmerkelijke verandering gebradht Vele Polen waren genjk men weet betrokken in den opetend der ooniinune en ofschoon hunne handelingen ten terkite zyn afgekeurd door hunne overige landgenooten moeten thans in Frankrijk de goeden het met de kM aden ontgelden en staan de Polen over bet algemeen ar Volstrekt niet meer in zoo blakende gunit ola vroeger Daa b j kvmt dat invloedrijke Polen reeds vroeger hel denkbeeld hebben laten varen oat de onafhank ykheid van Polen te hsrwinnen en reeds herhaaldelyk hebben gevraagd of liet nirt wenschelljker ware ziefa met Bnsland te Verzoenen ten einde 111 openbare betrekkingen invloed te oefenen ten bate liuiiiier nationaliteit Deze richting is natnurlyk versterkt iloor bet besef dat van Frankrijk voortaanzeer eiuig te liopen isj vooreerst omdat dè Fransehen meet en meer zioh geneigd betoonen lot ansluituig by Rusland Het eede m het andere heetK ten gevolge gebod dat do Poolsche emigratie meer en meer toenadering betoont tot Rusland en de Ruasische regeermg op hare benrt sehgut verstandig genoeg te zgii geweest om van die gesieigtUteid partij te trekken Aldus wordt van verschillende z den bcriebt efi wij iien geen reden ora ann de waarheid dezer bericliten te twyfelen Maar het valt in het oog dat men dan ook niet tot ongewone verklaringen zijlié toevlucin behoeft te nemen Uit Aruheat sobrijfl men dd ï Maart i Op hetInitiatief van de i fdeeling Arubom der Vereeuigiuglot bevoi dotiKg van bbriek ep bandwerkuijverbHU in Nederland beeft z eh h r ter stede gevormd eeue ptaatsefyfee Ooinmissie roor de Internationale teofoonstelliiig e Weeuen 1873 Deze Commissie bestaandeuit evolmaclitigden van de genoemde afdeeling van de Kamer oii Koophandel van het Departement van JKijterbeid taa de ICun vereeniglni van landwerfc bloei ei van de We kmans vereeiiigiiig ArnIhem heelt zich gisterep ggcoustilueerd Het eere rsdlwKerschtip is aan den bargemeester dezer gemeente uugebodea OOSTEINBUK De eonaessi n die het tegenwoordige Oastenift ksehei Itiaiiterie Auersperg en de Duitsohe grondwetspsrtl aan de Galieiscbe Polen willen toestaan ten eii de aan deze provmcie meerdere autonomie te verleenen aijn in leker opziokt van uitgebreiden omvang zij betreffen 1 de wetgeving over de inrichting van de Kamara va de Koophandel i te wetgeving over dredieibanken n vensekeringsmaatscbappi en met be perking echter van de werking dezer weiten toi Ualicie 8 behoudens de grenzen van de Rijksgrond wet de vaststelling van de grondbeginselen Viin het onderwija a de volks oholen en gymnasicn de wetgeving betreffende de nnivers teiten behoudens eeiiige rqksbepalingen i de strafwetgeving voor zooveel de gewone misdrijven aangaat eveneens behoudens da grenaen door de Rgkswet anngegeven Deie eonoeseies atollen echter de Polen op Vefre na met tevreden w voor ons beoordeeleu die on eeaaies uit bet oogpunt van den geoentriiliseerden St iat da Polen eohter gedachtig aan het oude Poolsche koninkryk dat Jtusland Pruisen en Oostenrijk öndef elkander verdeeld hebben verlangen volkunleii zelf standigbeid soodat er van de vereeniaing met Ojsteiirqk nauw neer dan de iioam overblijft De toege isgde punten ojn don ook zoozeer beiii urtle eiscllen der Poten eUeve i deze zonder eeïtlfèliedenking die terstond hebben verworpen Zy meenden daarbij hei middel i de banden ie hebbirn om de Regee ring te dwingen om het beslam van den Rijksraad te redden waa de wet betreffende het nitschrijven va directe prfcie ingen daar waar de oppositieleden niet varaeheaeu mgwliend deze wet ais zynde een w eiging van de firondwet raoe t minH ns twee dcfdeii vfln de steramen der aanwezige leden cip zich vereenigen i de Duitsch lioerale partij over raim 90 stemmen beschikkeade kon het zonder de hulp der Polen zoover met brengen Maar zie wat gebeurt er lu stille koopt de Rcgeeriiig de Ziiider a evalirdigtlen d Dalmnticrs door comessies om vier op paeitieafgevoiirdigden zijn afwezig en de wet op de noodverkieziBgen wordt aangenomen Met behulp fii hUrf llt belangrijke zaak trekt te Zaandam zeer de aindocht namelijk de verbiudittg van het NoordHolland flbe Kfimal langs de Zojo met het Kanaal door Hol oiid op z n smalst Op eene verg rrmg ♦ an belangstellenden dezer dogen op het stadhuis fildoa gehouden werd algoffleeB de wenschelijkheid o n zoodaiiige verbinding erkead en werd ease comm sèlè fan 10 pcrsoneft benoemd om eeu onderzoek io te Melien en planneu vod uitvoering roor te bereiden 4 Burgemeester en Wethouders ie Zwolle zijn op bet door hen aan den Ra id gedaan voorstel door dat college gemachtigd on in voorkomende gevallen op stadskosten de sneeuw van de straten en pleiiien te doen w ruimen Voor de kosten von die wegruiming is g n cijfer vastgesteld omdat die kosten toch afhanmn of de hoeveelheid sneeuwbuien meer of minder dikwyis voorkomen De Zwollenaren hebben dns nu het blyde vooraitzicfat dat ze e winters e iet Aieer doSr modd tratéa zullen behoeven te baggeren Men schrijft uit W jhe dd 29 Febr Sedert den laatstcn tyd is de handel in vee weder buiteagewooli levendig Voor buitenlsndscbe rekening z jn weder belangrijke inkoopen gedaan waardoor de pryzeu op nieuw f 10 i 20 per stuk zyn gerezen Het sedert eenige dagen heerschende gure Sveder en de herhaalde nochtvorstcn worden door de landbouwers als zeer gunstig voor de landeryen en boomen beschouwd wijl deze laatste zioh anders reeds zoodanig Zouden ontwikkeld hebben dai de minste vorst genoeg w is om slle bloesemknoppen te bederreu Men sohryft il toppclle op den IJsel dd 3 J aart Wij vernemen dat in de meekrap en garan jibefabriek van de beereii Ssiomonson eu comp binn in deze gemeente gelegen de wêrkloonen der iirbeidir met 25 pCt verhoogd ijn hetgeen ZnterdngjI A M £ R I £ A Te oordeelen naar eene particuliere dépêche welke uit Washington aan dea NeK York iiiiea van 13 I der Zuiil landers hoopt de Begecring ook verder zonder de toitn det vereisebte meerderheid in den Rijksraad te behouden want de oppositieleden in Bohème en Moldavië houden nog altijd werkstaking Het eerste gjvolg daarvan is dat het Ministerie en TObral de Srcmdwetsparty er niét aan d ken aan de Bolen meer cddcessies te verleenen veeleer Is een reactie ontstaan fAi zou men tvel wat willen Idin gen liu mcR desnoods bnlten de Polïn kan De len hebben dus fe e e ÉifmSlrtn if nfijftr die keuze is te moeilijkei omdat de regeering in geval van iei erio der Polen 4iolit ban overgaan j v Knu urcrgoau vernemem tlie Z pt t commissie ki gon voor 1 Tot ontbinding van den Poblsoheti Imedda die eén i bemd iingen Het zal de taak faO let comitd zijn z dig Poolsch is samehgcst en wlilr bij O mast eh strykstok zijn blijven hangen Een ander treffend feit in deze is dat het bewezen is dat op de Amrrikaansche gouvernements werkplant en iqo het Fransebe gouver ieioeut te maken tydens Frank i k fti ooVlog as Irtet bakiehMd JMt ii zegt de New rork ïriiune zeer zeker enle frnstige bejcliulctigiiig en bovendien liet feit kan niet worden ontkend jïenige dér Vttóptti Wa lJin diis MelBdvo eaten doorkneed in bet internationaal recbl zijn aan bet piponA t ér Idk ébti MlëH Méstét Zg zeggen dat de Vereenigde Staten de neutfaliteilaivetten ernstiger gesobonden hëbËSn dan diof Engeland werd gedsan tijdens den Amerikaanschen oorlog Als Engeland goedgevonden bad dat panlsrrschepen ten Whwtc itlr tnidbk e opttandeliDgen rijkswerveu werden gebouwd n to het ie mieruationala et ten op even ergerlüke wjj e habbni gescbaoden als thsis do r de VereMiigde Staten is geschied ku het WlnW lgton che güuteraem ellf Vé i u aiiiiig h gegeven tüt het fabriceeren van patronen iu gouveruemeiitswerkpl atH i f n de Vereenigde Stntén leii behoeve vah Frankrijk Men is ernstig be orisil omtrent de houding die bet Duitoebe gouvanunAeiit tegenover de Vereenigde Staten naar aaitleidiag vda deze quBstie aal aannemen BINNENLAND OöuDA j Maaei Wjj vernemen dat de som def bijd raged voor het feeat bedraagt tot na toe ruim 18UÜ zoodat aan de verwachting en het vsHrouwen op de sympathie vaa bel publiek ten volle is batniwoBrd Ódk onze miaat door de fortuin bedeelde Stadgenooten hebben faun petininkske gewillig ten offer gebracht voer het eobta velks eH vaa I April Uet aiaattiM n 11 b vat het kon besluit Van 31 Ftbr 11 betreffende de liohting der uattouaU lülitie van het jaar 1878 De liohting bedraagt lieuo man waarvan 800 voor den dienst let zee te beslem men Het aandeel van de prorinoie Ztud Hollaad bedraagt 2037 man Te Ammerstol zy n in de afgeloopen week ter markt gebracht 44 zalmen weg van 9 tot 26 kilogram prgs per i kilogram van 1 36 tot 1 46 1 Ia Utrecbt zyn enkele Fcansobe priesters gelogaerdi van de orde der Paters Redemptoristen dir naar men zegt tot bet gevolg van den graaf van Obambord bebooren wat bet doel is van hun rerblyf aldaar is onbekend wiBDE Kamï Zittin Staten Qeneraal gen van 2 en 4 Maart In de zitting vun Zaterdag liod eerst eeo herstemming plaats over het amendement van den heer Bradius voorgesteld oa de conolasie van bet rapport der commissie tot mider oek der nadere inlichtingen 6p 5 adressen van kamers van koophandel houdende verzoek dat bij de levering ten behoeve van het ryk alle bevoorrechting worde geweerd oier welk amendement in de vonge zitting de stemmen staakten ftiittis werd dat amendement verworpen met S2 tegen 23 stemmen Vervolgens werd omemoakt de lyst van S oandidaten voor de betrekking van raadsheer in den Hoogen Rood Na herhaalde stemmincrn werden gekoaao totIsten candidoat Mr J W Schuurman raadsheer in bet pruv gerechishof in Zuid ÏIolland Tot tweeden candidaat do heer M tt A A de Pinto referendarisbg bet dep van justitie Tot derden candidaat deheer Mr C J ïJ Nieuwenhuis raadsheer in hetprov gerechtshof in Utrecht Tot vierden candidaatde heer Mr N F van Nooten raadsheer in betprov gerechtshof in Utrecht Tot vyfden candidaatde beer Mr D i Mom Visch rechter in dearrond rechtliank te Arnhem Deze candidaten lyst zal wecrens afwezigheid vau den koning Z M schriftelijk worden oangeboden In de zitting v in gisteren zijn acbtercenvolgei 1 zonder discnsiie aangenomen eenige wets öntweroM tot naturalisatie van ondcrscheidepe personen eM odteigeningswet ten Behoeve van een verbindingswel te Amstiafdlifn en een wets ontwerp tot kWijtiolief ding van eene dn lande toekomende vordering Paama ving de beraadslaging aan over het wetsh ontwerp tot ïcrfanj ing van de ortt 414 418 iietlj van strjfrecjit poalitien van arbeiders De ib Gd SéktA vin Jtnyleii Rutgers en Hee mskfrk Az bestreden dit voorstel sterk als ontijdig onraadzaam jKjhadelyk en in de gevdlgep gevOarlSk Do eerste meende dat de indiening a leen ea uitsluileqd was toe ie sehryvVn aap den oaudrabg van den heer van Honten die den minister had gewaarschuwd dat hij daartoe des noods het iniatief zon nemen Heden drlz ïing In de zitting der 2 kamer van H Woensdag werd a behandeld de i Aicstle of het weuschei jk iS voortaan bij de leveringen voor het rijk en Speciaal voor t departement van oorlog den ondeg weg an l bejowreoh Hg to bl Arn bewanOele of óik hierbij vrge Wdciü entïe toe e aten Dit werd rteds vertnefl docb no de 6tS Aet e tezt4er befaa4slwiug is verschenen mogen bier de vol gende woor van den minister van oorlog een plaats vinden lioowel om den nigemeenen inhoud als om den lof door dien minister over mee steannefiibriek uitgesproken jMyhleer de VóöMi tter mo sprak Z Bic ik veroorloof II i in deze discussie een enkel oord ïn het midden te brenien omtrent de bezwaren die bij het Departetnent van Oorlog zouden kunnen bestaan tegen algebeele vrye oonetrrentie ook in bet buiteoland opengesteld Ik verklaar volmondig dat Jsel Ministerie ran Ooiiog geheel fo temd tour volkomen t je concnrreiitK evenwel met uitzondering viiij somiDigc artikelen die niet wel voor keutim vbtUaar ti j Jaiteti long heb ik daarover met deakawiigea geroiylpleeg en eenstemmig ign bijv alle bUenfabrilianiea van gevoelen dat lallen iiiet wel vopr keuring vatbaar is 1 e wtilspiniier teeft ziilk ene koogte bereikt dat een ialirikant zelf een deskundige uiet meer kan zlei wat de j ramlsipf is wnaruit hfi laken is vefviliirdi d D kleur en ds gelijkheid van kleur il0 diulitlieii vM Ket idcan als en b t iii eeb donker verlrek tegen het licht hinidl kriiipittg de afmetingen en der elijke zaken kan men behoorlijk nugWU maar of bat laken bü de draebt al dan niet tal ttl iaMmx il eeni zaak w llgemaeb èrkelid wordt dat niet q t te gaan is ii en der voopisamste lakenfiibnk mten van Tilburg h eft ihij onder andere verklaard dat hy laken Todr eèa rok tiaÜ uitgezocht m dn ook dit ivas tegengevallen Ik geloof dus dat er artikelen zijn w arvoocmen vertio M ioei hebjifii op d levc i nai ïr QaC de pllfrdendékeiis bebooren daartoe Daarom is bg het laken bepaali dbt a t bet tg de Ira t tegenvalt er schadevergoediog ege en wordt eo du geen doode letter idolil dié schudevergoeding is menigmaal ge rmderd n Ook vtrkregen Ik geloof met dat men die in liet buitenland zou kannen vorderen H l zou groote verwarriug en moeieiykheid ge ren JVnntoeer wij zeiden Diit kleediuiiétuk istegengtvoilen zon de buitenland be ftWikimt wa rM4i jiilij zeggen Dot kkui beb tk niet geleverd Men beeft er dus lïelaug bg ijie zakeiK waarby vertrouwt n tie piti koidt tmdertlMndt tk Oden leveren wtl met pwncarrentie bgv tu ioa eüti t iniigtal fabrik mten tu iar niet door het bi it ilaiid Ik zctu gê n laken TOor het leger Üuitenslauds derven aanbësteilen Wal rou er fdieurd zyn aCt wy het in 1870 dit Frankryk of Duitsoblaud liaddeD moeten Oltvangen Wy zuuden niets ontvangen hebben Ik herbaal dus dM het voor deigelijlie stoffen niet wenochelyk is de eonourrentie zoo onbeperkt open te stellen Oamitureo voor schakots knoopen blikken eetkeiels enz zyn eofater voor naauwkeurige Iceuring vat baar en nu zie ik niet i waarom ons land daarvoor niet zoo kunnen concurreren met het buitenland Se grondetoffeii jjzer hout steenkolen zgn vry ofbyna geheel vrij Waarom zon men dan met konsen oenourrcren P Het bo iteuland verkeert in dienadeelige positie dat in vele landen de irbeiilslooneo booger zyu dan hier en dat er soms werkstakingen plaats hebben die gelukkig b j ons nog eeu noemenswaardige uitbreiding hebben gekregen Als de buitenlander levert moet hy bovendien det Mportkosten herwoorts betalen agenten hier heenzenflen oii by de keuring tegenwoordig te zyn te afgekeurde ariikelen terug te nemen nieuwe goede m er voir fn de plaais te stellen enz Ik geloof dat fiibrïeken die goedéren leveren jroór het leger fn óns land juist in het leven zullen worden geroepen door vr je concurrentie Thiins verlaten onze abricken zich nog te veel op de ondersteuning van hel rgkj zg neten dat zij psoteetie genieten en de industrie ordt dus op kunstmatige wijzebe xAl