Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1872

Vrijdag 8 Maart II72 N U76 GOUDSCHE I CO Jlièuws tn Advertentieblad roor YEBTENTIfN worden gepbMM 4t Centen iedere regij rua 1 5 regels k 50 lieer 10 Centen GR OTE LETTEB lorden berekend na plaatsmimte ACniulerl ke Nommers VUF CENTEN Da insending van adrèrtentiön ka4 gescbleden tot nor des namiddaén op den dag der aitgare Laats te Berichten IiOndOB 4 Maart Graaf von Beust gebtailte ZaterJai jl het mi lda ii aal bg Lurd iranville De Tuut berat eeiie dépêche uit Washiii ion an den 2 demer waarin gezegd wordt Ut iii bet antwoord van het Washingtonsche kabinet de eischen wegens erf oeding der indirecte schade worden gehandhaafd naar dat de tnal zéér vri iidachappelyk is Aan de Daily New wordt uit Néw York gemeld van den 2 dat in het ofTicieeie antwoord de tegenwoordige positie wordt geban lhaaf Voorts wordt fecsnstateerd dat president Grant ft discassie over et geschil ktreffende de icliade oie indirect aan merika is toegebracht wenscht geëindigd te ien en de interpretatie van t tractoat wil uilgewer en liebben door de Gencefsche comniis ie liet autwuurd is rurzonden per CUy of Mt ntreal Weenen 4 Maan Va Kun itantiuopol meldt de Montagnretme dut de Porte ceLi vriemlachappeiqke interpellatie geriobt heeft tot de Jlussische Kege ring betreffende de wajieiiing rtiij Rusland s flotille in de Zwarte Zee frius iortscb kolf zuu hierop gmntwootd hebben dat de wapening van ih schepen een pmeftocht ra oefenings nianueuvres ten doel had en dat de Busaisdhe Kegeering niet vournemens was grootere schepen t bouwen of hare flotille in de Zwarte Zee t versterken Parijs 4 Maart Het bevestigt ziob dat üe hefr PouverQueriif r nis Minister van Fiuaneteii aftreeilt Men gelooft dat da heer ïouliinl ad in IWm belast tal worilen laet d portefeuille vaa KiMWiieo IjOndeD 4 Maart Iu het L fterbuis heeft lurd EnAeld op eeu interpellatie vaa d u heer Vivian iTcrklaard dat ecu Eugelsckman door een ambtvliaar ie n Juau in Spai je vermoord en dat de moordeoaar in weerwil der herhaalde vertooyen van TCngelands gezant TrijgeUlen is l e Uegerring beeft uu dezer ibigeq haren gezant gelaat de zaak Pfirsonniyk te omier oeken LunI KaAeld heeft voorts in antwoord op eene Inleriiellatie jieantwoord ilnt Ijord Lvons instructie lieef ontvangen uui bü de Frausche Ite erring u 4rukkel jk op te kuai tegen het uiuteu vau ver öordtielde Comuiune mannen naar Kngetnnd IJJ0E20NDEN K t Terwijiiag naar hei door ondergeieekeudeo in dexa courant vau 23 Febr 11 iugezunden stuk TCfklarea g olgaariie dat de bewuste huishouJelijke ndenen thans tiju vervallen na de voldoeude opheldering door de commissie van de muziek gedaan ia ara rei gaderiug vaa oINciereu op Zondag II GonoA 4 Maart I8 ï A NOBTIEB Kkpiteiu P LULIUS VAN tiOOtt Kapitein J P C PR l NOK Knpitpiu a 0 ir PRINCE 1 Luitenant G C FORTUUN DROOCiLEKVKR 1 Lnit J M NOOTHOVEN van OOOR 2 Luit J A UOKST VAN UMBUR i 2 Luit Burgerlijke Stand GtBOtiKV 2 Maait Witlum ouders A Urocrc eu N Heivogifl M ri Ma tdnlena oudtra J F C Pi tiice en A i Wcrnink Char M Henri uudcri W Jiiliut pii M M Uumont 3 lohaniia ouders M éf I npo ei L Ham Sophia Willpniiiia oudera A van Hooten en S W vau dür llpïj O rai tDK 2 Maart C Reiuder 8 m 5 W de Jong S j ca 8 M J Hrpnroii buisvr van M Nabbcn 83 j 4 ÏI de Hruijn 17 d J Venueuhia hoiivr vaa P va der Ijun 88 j ADVERTENTIEN 50 jarlg Jubilc 1872 VA UES WELKBEIEX HMB I als Geneesheer te Waddinffsreen Zijne dankbare Kinderen en Behuwdkinderen Waddingtveen 5 Maart 1872 ♦ Voorspoedig bevallen van een Dochter A J PBINCE Weenink Gouda 2 Maart 1872 V Bevallen van een Zoon Mevrouw M M JULIÜS DüMONT Gouda 2 Maart 1872 Heden OTerleed tot diepe droefheid van mij en mijne iuderen de WelEdele Gestrenge HeerlMr J H Van GENNEP in leven Kantonrechter te Gouda C B VAN GENNEP VAN Son öoiurfa 24 Februari 1872 Wegtm buitenfandaehe familie betrekhingen eertt heden geplaatut EiiÉexanieii Burgeravondschool De Commissie belast met het ofoemen van het Eindexamen bedoeld bg art 56 van de wet Fop het I£ddelbaar Onderwas brengt ter kenniasé van belanghebbenden dat eerlang gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van l enoemd examen en de aangifte daartoe moet plaats hebben vóór Woensdag 13 Maart bö den Direcleur der Butgeravondschool De Voorzitter der Examen Commissie 4A 0 VAt ITERSON RoKijhUl s HARM OMË PHIJSSPEI EN op MAANDAG 11 MAART a 8 des avonds ten 7 ure De lijst ligi nog W teekening tot Zondagavond uiterlgk De inleg is 25 cents en de bruto opbrengst wordt gestort tn de kas der GommiAsie voor Ed op 1 April a is olhiér te vieren feest w laMpe Opcitbare Vrijvi i iige Verkooping De Notaris4n CAZAÜX van StAPHÜKST en NlEttSTRASZ beiden residerende te Rotterdam zijn voornemens bij Veiling op DONDERDAG 7 MAAKT 1872 en bjj Afslag en Toewijzing op DONDERDAG 14 MAART daaraan volgende beide dugen des middags ten 12 Ure in de herberg van den Heer Cr van OEN BERGH aan Stoheijkenluiê naby Gouda in het openbaar te verkoopen Eene hechte itirke en wel doortimmerde BOüWMi NSWONlNG geteekend B 86a tevens iugerigt ei dienende tot UITSPANNING en TAPPiBBü met BTALLINQ SCHÜRElk HOOIBERG verder GETIMMERTE TUIN BOOMGAARD en ERVE staande en gelegen hg elkander san de Gouweweg en Qonwsche Vliet inhetVeer stalblok ndef 4f gemeente Gouderak strekkende van den oprel van den Dyk benevens de heeren H Laubkkt Zonkn eu de WjEO Slkot westop tot aan eigendom der Verveening in den Krimpenerwaard Eu wyders diverse partyen extra best en wel toegemaakt zoo WEI als II061LAND met daarin begrepeae stukjes TEELLAI WEG WATERING enz Alles gelegen aan of bij elkander in het Veerstalblok gomeente Gouderak eu in het Beijersche gemeente Slolwijk te zamen groot circa 12 Bunders en breeder bjj biljetten omschreven Na afzonderlijken afslag zullen de B0 ÜWMAN8WONIKG en AANBEHOOREi en de diverse partijen LAND in verschillendeTonlbinatiën en eindelijk in eene massa worden afgeslagen I De voormelde GOEDEREN zjjnineigengebruiken kannen worden aanvaard dadelijkna betaling der Kooppe jningen op 23 April 1872 of zöpveel eerder als nader mogt worden overeengekomen s Zij zullen tot op den afslag dagelijks door een ieder kunnen woaÉn bezigtigd Nadere inf JitaatienAijn intusschan te bekomei ten Kantoren an genoemden Notaris CAZAÜX VAN STAPHORST aan de Scheepmakershavén tnsschen de Glashaven en Bierhaven jen van genoenWen Notaris NIERSTRASZ aan de tjleldersohe Kade beiden te Rotterdam Een fatsoenlijk BURGERMAN zag zich gaarne belast met eenig LOOPWBBK ook is hy niet ongenegen Pakhaisbezighedenn te verrigten Adres met franco brieven onder letter W san het Bur u dezer Courant Ëen DAME weduwe met één kind van vier jaren oud verlangt te Gouda tegen 1 Ma s s by eene fatsoenlijke familie van de Prot Godsdienst EEN VRIJE KAMER liefst met ALCOOP of SLAAPKAMER béneveps K08 en INWONING en igezeUig huisselgk verkeer Reflecteerenden adresseeren zich zoo mogelyk met opgave van pi s onder letter B bg den Boekhandelaar J vak ROSSDM Dz te Bodegraven Scbippersknechts gevraagd tegen eeu loon van ƒ l io per week Zich te vervoegen san het kantoor der Sfütt ARINE KAARSEN t ABRlEK Gouda T E HU UB EENE GEMEUBltEEBDE KAMER METSLAAPPLAATS en KLEIN KAMERTJE o een der beste standen albier Adrec nd r etrter B aan bet Bureau dezer Conrant gk Diegenen welke Is EDELEN of BDIL KNAAP aan den optocht wenschen deel t nemen worden nitgenoodigd tot het ll iideii eener byeenkamat in een der Bovenlokalen der Sociëteit Biimii op VIUJDAQ de t 8 MAART ten zarw mr i Nameui de Oommüt voor ten opUklllt De C A TEÖBENHOFF Prewdent J A ROEST VAM LIMBUBG Secwtarf C C H PRINCE 278 Staats LoteriJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAAlifDAG f8 MAART 1872 OW TJrf t T Taanden en Tandvleescb gezond te houden gebmike men d elyks het Austheria Hond water van Dr J 6 POPP Keiseri Koniuglj Hof Tandarts te nm Stadt Bognergasse n 2 Ook wordt dit middel met het bestf gevolg aangewend bjj Tandziekten daar het de kalkvorming en het bederf tegengaat zacht en ligt bloedend tandvleescb alsmede tand en mondziekten geneest en den kwadeii reuk hranholle tanden wegneemt Te Iverlcrjjgen te GoU ia bg L Schenk winkeiin op le Hoogstraat wijk A 123 Ie Rplierdum b j F E v iii Siiiitcii KuIfF polli en A Schippereijn St C bliiauve porceleinwinkel te t Huge bij i L P C ijiibillé apoth i te Leyden bij K Noorilgk te Utrecht lig F Alteiin apoth te Artialerdam bij P van Wind heim C verkoophnii Ie Oiidewnter bij T J viin V reuiningen ie Schoonhoven bg A Wolff Bjj acte op den 4 Maart 1872 voor den Notari P M MONÏLJN te Gouda verleden il van af dien datum ontbonden de Vennootschap ten onderwerp hebbende et drnven van handel in GRANEN en alle daarmede maar eenigzins in verband staande zaken in den ruimsten zin genomen door de ondergeteekenden HEBMANUS JOANNES WENNEKES en PIETER VAN DBB WANT GEiturr Cohnbuszoon Graanhandelsars to Gouda aangegaan bij acte op dien12 Mei 1871 voor den lS taris MONllJN te Gouda gepasseerd De vereffening zal geschieden dooi de firmanten onder naamteekening der firma door beiden met bijvoeging der woorden iu liquidatie H j wenï kbs P VAN i i tt WANT G Czooi Gouda Uruk vau A Urinkinaa 1 Da uitgsve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG li de Stad geschiedt de nitgsve in den avond van DIMSDAgI DONDEBDAO en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franeo per post 2 fCennisgeving Nationale Militie Eerste Aitting van den HILITIEHAAD BUBGKMEESTKK en WKTHOÜDKltS vaa Oooda maken by de bekend dat de KEBSTE ZITÏINQ van den Militieraad bedoeld bjj ari 8 der Wet na den Aogoatiu ISfi StaaUUad B li ui piaati hebben op het Raadhuis ulhier Vltlitpd g den 9 Maart Uit voor hen die bij de lotiog getrokken hebben n 1 tot n met 60 en vo de hoogere nomnen Woensdag den SÜ Maart 187 $ daarwaralgende bnide dagoi daa namiddap tas I ara In dece aftting aHStaB vtrwhüiMi i Tryarilligan toor de Militie en dé Lotelingen dïe vryatelliag verlaingea wegens ziekelijke gesteldheid gebreken oC genia van de gevorderde lengte terwijl daarin teveoa uitMraak wordt gedaan omtrent hen die vrgatelling hewea ingediend en alle verdere Lotelingen Voorts wordt den Lutelingeu herinnerd Dat hiJ die vrijstelling verlangt wegens BROEDEKDIËNST verpliolft is volgens art 21 van het Koninklijk besluit van im Ue ISdi StaaUilad B 46 het ilsarronr vereiachte bewijsstuk nitertijk tien dagen vuur den dag waarop de eerste iSitting va den Militieraiad wordt geopend bg den Burge mentrr in te loeren en dst hg de voor bovengenoemdrn Militieraad niet isvarscheueu gehouden wonltgeene redenen tot vrijitelVtÊf te kebken en voor de dienst wordt aangewezen tenvyt hel niet ontvangen vaa eene bijiondere k unisg vbq of van een oproepingsbiljet niet ntheft vand verplichting tot het verschijaan voor den Militieraad of tot het indinuen van de tot staving d r redenen vau vrijstelling gevordenle bewijastukken Gouda den 6 Maart 1872 Snrgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOaLUVIUl F0BT UIJN VAN BeEORN IJzKNDOOl V BUITENUÜSFD 1 BHlliiiilaiifeli Overzicht De jmaident der Pranaehe republiek heelt na weer te kampen met een ministerieels crisia £ r beerscbt ▼ etdeeldheid in den boexem van het ministerie ten S BVolge waarvan de heqr Ponjer Quenier wil altreen De aanleiding daartoe i ifi minatens vreemde houding die deze miniater heeft aangenomen in een procea dat tegen Janvier de la Motte èeu prefect tan het heizerrgk gevoerd werd vtegens Snancieel wanbeheer Niet alleen dat hg dnarbg als verdediger van de onregelmatigbedeu def bcsohnldigdef trad maar hü trok met heftigheid te velde tegen agn ambtgenoot van justitie en dien vaBbinnenl zaken die de vervolging bevolen en geleid Mdden De heer Janvier de la Motte werd dao ook rr geaptoken De laatste berichten melden dat de Goolard td mltriit met dei punefeuille van fiiiancicn is belast en het oiitshig van Puu rr QurUier aangenomen Zaterdag ta de regeeriug overde e uiak geïi rpellcerd ivurdeu Pournier de aieuwbenoemde gennt bg de Ita Ittanache Uegeeriag is eergisteren van Stdekholm ii Veraailln anngekomen en den volgenden dag by Thier te dineeren gevrai men vci vacfat dat h j leer Spoedig naar Home al vertrekken I e offièicele Puitaefae Maekt nad SüuUtJntei gir bebclst het beaiait wwrby de Uoadsriuul tegeit 13 d er wordt bgrengeroepen Iu hetzelfde blül dankt vun Bismarck voor df vele adressen die van olie kanten toestroomen om hem te oomplimenteeren ore jjn houding ten opi üicbtel vaa de wet op het Staatsscbuolioezicht di Rijksl auaelier verxekert dat hel ook verder lijn stre ven ml lijn Z M den Keizer en het gemetuichapr pelijk vaderland met üa hulp 100 te dienen dst bij dijt vertrunwen behiÜR vau ign medeburgers MelB kan dit antwoord teveqe beschouwen ala ecil laaist wenk aan hel Heerenhois dat Maandag if tvffiiifai B na de hrgmntinj der aieuwe Icdeq o o I von Holtke voa Boon en den frooden Sect ker i H Dortmund de wet op bet Staataaehooltoat ziefat tegen Woensdag heelt aan de orde gesteld De jKegeering heeft ten aanvang geosakt aKt it snivefilng an de Oostelijke pravinciëu vM die geea telijkej nitraiaootaansche elementen die er op grond van l üu nationaliteit niet hooren de pastoor vanj liemi heeft aanaofarg viug ontvaugeu dat het verblijf van Jezuïeten en gecstelgkeu van andere vreemd ordenï die geen wettig domicilie kannen aoawyieu niet langer geoorloofd ia Het roorloapig imdertoek van den ex enaai Wes terwelje is a eloopen en heeft niets opgeleverd men verwacht dat 1 eeratdaaga af vrije voeten lal worden gesteld De gewijzigde Zwitsersche grondwet is door de bevoe e stoatsauohten aangenomen loodat lij nu en U e aan eene volksstemming dient te worden onder rorpen FRANKRIJK Th4ns is bet niet de President der Franscbe Bepubliek die de laken dreigt in de war te sturen maar de Miniater van Kiuauciën Poa er Quertier Deze Wordt gedagvaard als getuige in de zaak van een der ex prefecten ot pacha s vaa den ei Keiz r Janvier de la Motte ander de pinten van beachuldiging komt voor ten vordering van den Minister van Binnenlandsche Zaken wegens verduistering van 218 000 franse deze vordering is opgemaakt door den ex Minister van Binnenlandsche Zaken Casimir Périer en vervolgeus overhandigd aan den Minister van Justitie Dubure die daarop ook voor dit pnut de gereolitelgke vervolging gelastte Kerst werd verboord de et Kciterlgke Minister Pinard die natuurlijk verklaard dat hel geheele proces niets inders waa dan botvieren aan part jhaat tegen een ambtenaar die het Keizcrrgk trouw gediend had Men verwaobtte nu van den republikeinschen Minister een verklaring in tegeuovergesteldan a maar wie beschrijft de verbazing van het publiek toen PouyerQuertier een rede giuit hduden waarin hjj evenaeua de vervolgiii afkenrt en beweert dat men bg de administratie in landszakeu zpo naawkenrig niet kan zgn fictieve rekeningen waren daar heel gewone zaken en gevolg van buitengewone omSiandigheden brak ergens plotaeliiug byv een brug deze moest terstond hersteld wordenj men heeft geen tijd gelden daarvoor aan te vragen fen gebruikt gel den voor andere doeleinden bestemd Kaderhaitt nau I keurige opgave te doen van de gelden op e beg loting aangewezen en thane lot andere docleildtu gebruikt was volgens Pouver Qnertierniet no dig men kon zich evenals Janvier de la Motteheli lil Det Bciieve mandaten Aliof deze in bescherming neming ran feitaiyi oneilijkbeid nirt nenueg wa verklaarde de Miaiaur li iiiaitctêu dat zijn eircoUega voor BianeniaBdsolw Zak I Caaimir Périer zeer verkeerd had gedaan iaatliseb in te stellen tot teruggave vaa de 318 000Iran II die niet behoorlijk konden worden veraiitwoo il Ik ben pijnlijk getroffen zegt PonjerQueïiei o a dat men die uitlegging heeft gegeriindaden die ja onregelmatig zgn maar volstie tt geen strafbaar karakter hadden j uebeel Vcrsaillea kwam bg bet ekrad woid a van deze verklaring in n en rovr 10 de Nations ie Veisadering atak meo de booiden bijeen Caaioir Pirifit wiena aanklacht oawettig was genoemd schn ef d aan den procnrenr generaal te Bouaan am iëeie lezing te hebbrn van hat door Poajir er geaprokene daarop begaf Casimir Pénir naar Thiers Ken Ministerraad wordt kijae en de Min v Juat Duhare die even i verklaring van zijA ambtgenoot Ie Koaaan betro ken I ia als Caaimir Périer verklaart dat als Pon r Mar Minister blgft hg terstond zijn ontshg neeitat Casimir Périer wil de zaak ter sprake bret geoJiB de Nat Vergadering iera hoe boos ook over de zonderlinge adoUitieve theorieën van zgn Minister van Pinauoiën die koegep st op den Staat wel eens gevaarlijk zouden kunnen warden Thiers zal ongaarne Fouyer Qaertier zien vertrekken die in de moeilijke Aiuinciëeh oms oiligheden van dezen tjjd veel kundigheid getoond beeft en wat met het oog op de Duitw drie I milliarden niet te versmaden is gehee het trou ren bezit van Von Bismarck f Volgens de i oa dm Snd Omat heeft de Juleï Simon aan de rectoren een r eer kraase laire gezonden betrelfaade de bonapartiacbe woeltngejn De minister heeft vernomen dat vela onderwgzen boeken vlugsohriften en courants ontvangen an ronddeelen waarin de terugkeer van Napoleon dén Derdl gepredikt wordt De heer Simon giseft bevel met file gestrengheid tegro deze propaganda te waken Dlit döe propagaado in deu laatsten tgd voon reusachtige lorde ingen gemaakt heeft kan niet worden geloochend De bonapartisten trachten voornamelijk in het leger aanhangers te werven wel wetendie dat pü hun doel t n halve heblten bereikt wanneerzg er iu siagen da armee op hunire haod te krgge Daeb niet miuder krachtig treden zij len pUtte lande op De boeren worden overstelpt met vUegende blaajdjea Waann klaar ais de dag bewezeolV ordt dut denflfeering van den ei ICeizer de beste zuiverste edelsta is geweest die men zich denken kan De republi eineo bebbep den imperator in hun vuig eignibalang belaatfrd en daardoor der natie haar wettigait aouVerein onttroggeld Daarom weg met de ttjnblikeinen Geef ons onieo Napoleon weer Dit iahet thema ran al de bonapanirtiscln geacbrilten Da provj ioiale bladen geven Curieusè staaltjes daarvan Zoo maakt de Srteil welke te Agen verschgnt bet volgrhde openbaar t I een proeQe ut een Tafelgesprek over Sortan £ e i heer Om bel even er itgn zaken die ncfi in Frankrijk niet vergeet en vergi eft Ziet u b m 1