Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1872

vreedzame ord lievende berolking 3 Dot de ge dragslijo der regeenng nadat zij vroeger allo voorstellen van gelijke strekking wanneer diekwa men van de zjgde der conservatieven had legenge werkt duidfilijk Jiew üat hoe zij aJechts den weiuch des volks gediend heeft met t oog opeigen verheBng en boe vatradotlgk gewetenloos tn in cottsequeut bare politiek ia SP Dat de meeling alia btaebikhare middtlen zal tauwtnden on den haattijkeu maatregel te verijdelen en dat zij tevens de regeering waarschuwt tegen t doorietten van deze bill idie tooh aan het volk niet zal kunnen hatetieo o in Üt aaiionalapnttn fajjetaïte komen duiTSCHLAND De Ataat Amtigef deelt het ministerieel besluit mede waarbg wArdt bepaald dat op de hoogvre butgerscbolen en andere ijergelgke mrichtingeu van onderwgs dispensiitie liag wonden verleend ran het guilsdieustig onderwgs zuudrs roldoeude grond daarvuor a inw g is De miqiiber van etrtditnft anderw jt cpz deheer Fnlk heeft tevens te verslaan gegeven dat verdere faervormingcn itt gegfieet magen gezien worden De eerste sclirede is thans geschied en hetgeeuliiervooral van belang mag worden geacht is dat deze eerste maatregel m Zijne jtrekking zoo verstaanbaar ZDo duideluk is d t er geen twgfel ten aanzien vanliJn ware aettfkeaia kan btslaau Voer botsingen van den aard als te rauosbeig hebben plaats gehad behasft men thans l4et lueer te duchten zegt de NorddeutKhe De tegenstanders der regeering luliea levens zich in de gelegenheid gevleid zien om overtuigend te leereu dat de regetriiig d D sirgd gende staatknndig ïiodsdtenstige partij met ernst weet te voeren De tegenstanilcrt dtr voardraebt op het schoolioa zióht kunnen daarmede ijisgelgka hun voordeel doen zoo gaat bet blad röort Dat besluit is roor hen een wenk een waar uwiag die hun leert dat de regeering met vosteu tred gKat naar het doel door haar ló bet oog gev4t Men ia UI de Pruisioahe hoolilatad met gvet bezig omzith t n stryde toe t rusten wff de BtrIgusche eorrespottden van da Imxcmhurger ZeUmg wout op 6 de r al de groots yeldalag plaats hebben iu het Huis jltr Ueeren Da leden der fraetie Stahl de ultra s onder de Pruiaiacbe tories zijn door de leulen uitgenoodigd om een paar dagen vii r len aanvaog der duuuwsiiio roUalMg op te konea ten einde zich oaderliug te rerstota teo pziehte van de richting welke y zallta heoben te volgen Uoor ly ga de eeuigen nl t die mk Idas mvr im naderenden ttrgd autohoa toete rwtea deiibefate leden in het Huis agn inifel kt bgeangeroeaea on met bet 01 op da newiAtife wetsvooidnefat ileh ouderling te rerstaiA WaaiMbijsl k aal iD nTro gar nooit at tieobtl Mor zelden een zoo talrijke ap komst der leden hebben bügewaoud alt tbwe Iu geval zal zyu Uedurende den jongst rerloopen tijjd iaat sieh in de houding der dericile dagbladen eene aanmerkeIgke reronderuig woorueiaen zoo gaat genaeimle correspondent voort LangMunerhood zgn zg naar het scbgut teruggekomen ren de laveuilige ingenomeubeid met Frankrgk door bai vroeger te alleu tyde en by elke gelegenheid aan den dag R ttld Unidelgk ontwaart men dot de lieUarolle betuigingen der trans Vogeeaisohe dagbladen thans schier onopgemerkt worden galaten dat zg in stilte worden voorbijgegaan M n isu geneigd zyn ta oaderstellen dat zg zioh sohoiMn opiueaw in dieielde Ibiit te vervallen Da een verbazende omkeer in de openbare meaning heeft phuits gehad dat de tijd ran het cn uet teereo met het buitenland roorbij ia dat die znefat zelfs bji de minst Duiisehgeziade parijen leer sterk 18 verminderd dit zat wel voor i ler zichtbaar zgn Doorslaande bewgzen heeft men daarvuh gegeven bij de heraadalagingeii in de Saksiscl een Wurtemberg sehe kamtrk toen aldaar werd beraadslaagd ever het vertugcuwourdigen ilier staten in het buitenland De leden der espeoitve kamara aaren doordranf ett van dit deBkbe rfd dat ide tgd tener eigen rertegenwoordiging der afeoodedtjkt ituitocbe staten voorbg nllean de rgksnfeermg beeft 4e diplomatiebi leiding daarvan in Duitsoblaiid Werd uit bolajifiiheid jegens den koning loor it Wurtembelgsche kn mar hure goedkeuring gehucht aan bet rtomtel om een gezant naar Waeuen en en naar Munóhe tt zenden dit gesdiiedde echter londer nitdnjkkelök voorbehoud dat tot verdedif ing der staatkundige belangen des J nd utsluitend de rijksregoering bevoegd was op te treden Men ontwaart uit dit lies hoe zeer de paiijpularistisohe gevoelens over bet algemeen in het Duijpie begiueel zgn opfcegaan is Sm ittlra l Hen ogiciiT £ tn stelregel Waar komt die stelregel van daan P Heeft men het m Frankrgk reeds mear gnim tat en vorst den daad naeat toeken oadat h nitt rtnaocht te overwinnen Em profimor Tot Lodcwjk de Heilig in het j iar 1250 ui t tgn gtheele leger door de Jluzelinannen evM iBn t tl JMPMK juf hjj kH ie als tusgeld voor zgu persoon en 9000 kronen Toor t n oIRcieren officier Zoo ver behoeven w j niet eens terug te gaan Saltan ir Ipiedo gaf na de oMlerltagj bij Poiiicr yaaejien ovtr tan de E jfel clle üeze gevangönseh ip zette zijn roem slechts nieuwen luister bg Itofii rans de Eerste bij Pavia overwonnen eu Kard drn Vgfde in handen levallen was gaf hg de en B urgondie len geschenke zonder dat dit hem eer n levau deelï TerlieWn Deiiktn w § ads aan gebeurtenissen ilie ons nog n iderbg liggen Was koning ICarelAllwvt ran Sardinië ünteerd omdat hg den veldslug van Nuvari overleefde Derfde Fr iM iotaf de litfde z jimt volktn dewijl hg na Solferino op een riffuit naar Verona terugkeerde in stede van in divn slag deu dood te zoeken Neen De onderd iheii zagen lu hem het beeld van het overwon nen rkd rl ud an bewe en htm daarom des te mtor eer en hulde Een and r vingschrift in den trant ran VJbeiUe waarop in do nationale vcrga lering de aandacht gevestigd werd lewqst klaar als de zon dat de oorlog tert eeneninale geweten moet worden aan de heeren Thiers Q imbeita Jules Kovre l el etan em Het is betiteld Hisiorisch proces der bewerkers van den oorlog n 1870 Het volgende is een staaltje l e vijmulen des Keizers de Orleanisten eh repwblikeim n hebben Nnpoleon tegen wil en dank roodziakt den oorlog te ondernemen Enkel doorschuld van 4e ieden der regeenng voor de nationale verdediging zgu Klzaa fh Lotharingen vootons rerloren jtepaitn Het herstel van het keizerrgk zil eehter alle rampen herstellen eu ons ook ElzasLotharingen terugbezorgen daar een huwelijk tosscheii den zoon van f po eoii UI en rf wrlke nieht in keizera Wilhahn ontworpen is n laatstgenoemdeï jner rerwatite Blzas Lolharingen als gift meê tenInrwelijk denkt te geven ternationalc hier in Nederland Iltt Nederlandsche volk is volgens Spr te goed ouderwetten eo te kalm van aard om zich door de internationale te lateu madesleepen I aarap stelde de heer Mackay het doel van het wetsontwerp iu t licbt Z i is de hoofdvraag in deie moet da vrgheid van h tndelen in arbeid geëerbiedigd of traft worden Na nog eeuige sprekers beantwoord ie hebben eindigt hij en nu is de heer van Houten aan t woord Deze aau wien het ontstaan van dit wetsontwerp te danken is hield een rede die in i deelen gesplitst was liet l deel was een uiteentettini van de beteekenis dezer voordracht eu h t 3 deel was een btstrgding ran de tegenstanders in t bgzouder van den beer Godefroi In deze zitting heeft de heer MiiandoUe verlof bekomen tot het doen eener interpellatie aju de min van kohinién over de uitvoering van de suikerwet en over het middel der opium verpachtin In de zitting van gisteren zija de l emeene beraadslagingen over het wets ontwerp tot vervanging van de artt 414 416 e p voortgezet en ten einde gebracht De minister van justitie heeft de voordracht breedvoerig verdedigd tig wederlegde de hoofdbezwaren der tegenstiuJers die bij raeende ahlus te kunnen zamenvatten il de uiet opp uniteit de niet urgentie der vourdrocl t 2 de gevaitrinke strekking vnn het ontnerp dat bediielinxen bev rtlert en verwachtingen voorspiegelt d ie niet ver ezMijkt kunnen ivorilui 3 het terkrerde begrip ildt de regering zch laii den Iwttaauden toestaml ma ikt Onderscheiden li deii hebben den minis er gerepliceerd Heden zgn de bgzouiiere artikelen aau de orde Bg de herstemmii g voor een lid van do Pro incisie Staten van Zuid Holland voor liet lioofdkiesdistrict Vlaardiiigrii iu plaats van wgteli den heer K J ü Mete erkauip is gelumi de Jiecr H C Waldeck burgemeester aii Luosduinen i rotoiïien dat de ultramontaonsche partij zich zou d gelden maar met te meer genoegen kan daarom woiv den gemeld dat de inschrgring voor genoemde fea L vieruig reedt Aiine deelneming ondervindt d Het lOjarig bestaan der Vereeniging nu gjrmuMItiekonderwijzea in Nederland tal 3 en 4 April o 4 Ie s poseh feestel E gevierd worden 1 Omtrent het verblijf van den graaf van C ambo i te Bieda wordt nog het volgende gemeld Dagelyka ontvangt de graaf bezoek van FianschM en Belgen die t avonds o den volgenden dag wes vertrekken Meestal zgü daaronder geestelgken Ook den Biascbop van Breda heeft bg bg liii ontvangen I l Hij gaat dagelijks naar de Vroegmis en dkn wét der naar eene andere kerk De geestelijken bebandi Icn hem met hooge ondertcbeidiiig ij Hij heeft op het kerkhof te Ginn ken het monttr ment van Seelig den grafsteen vad Chassé dien de officieren der Citadel enz bezichtigd Eerifisteren is bg met klein gevolg naar lut 1 renhoutsche bosch uitgereden De heer Gruau de la Barre heeft van het revan den graaf van Chambord te Breda gebruik gpfmaakt uiu aan de en een brief te richten over dé aanspraken ler kinderen an den hertog van NoTt inandic N aiindorlT Dr heer Gnuu stelt zich bij d t scbrgven ter beschikking van den graaf om hem ii te lichten Oiotrtnt de gegrondheid dier rechten Hg wentcht tut uii lei houd me den graaf te worden toegelaten uin hem te overtuig n djt al wat hij ii zijn geschriften heeft beweetïl over de rechten der U Breda gevestigde liourbone waarheid is Zoo men eet heeft de beer S de Vries grare mednilleur te s Graveuhage in der Igd de grootft medaille vervaardigd voor het ÜBode Knul die noiroens Z M ile n Koning der Nederlanden beneveo het onderschcidingsteekcn van hel comité van bi Fransche Roade Kruu aan de loden van de Nedefh land che Vereeniging is uitgereikt Thans heeft die l heer beide ondencheidiiigsteekenen in klein formaat vervaardigd om met bijbeboorend lint geVoonlgk te worden gedragen Fraai rJjn ook deze uitgevoerd en hoe klein ook vnn omvang zgn de daarop voorkomend opschriften jaartallen en cmblcmes eVi zelft de 22 wapens der Ihndeu waar het Roode Kruu d vestigd is r uidelgk en net gegraveerd 7 Uit Groningen meldt men dd 4 Maart Wg vernemen dat op de lijst die bier heeft gecirculeeid teneinde bijdragen te verzamelen voor een plaatselijk feest op 1 April e k niet genoeg is gelecLend um aan dat plan gevolg te geven t Voornemen bestaat nu om de sdioolkuideren dien dog genot te verschaffen Doordien in Mei bet feest van Hailigerlee in onze nabijheid en in t laatst van Augustus e k alhier het 20Ujarig feest van t ont et dezer stad ol worden gevierd was bet te onderstellen dat de mersten op den 1 April hier een UeA uiet noodüf achtten iren j Bij Kon besluit van den oden dcit r jt de Com mir aris drs Konings in deze provincie gemachtigd om de Provinciale S iten van Zuid Hollaiid bititengewfoon bijeen te rue jen tegen WoËUxdag den lilden dezer tot hst verkicziiii van een lul van Gedeputeerde Staten tot vervulling der vacature ont toan duur het overlijden van den beer Mr B J C Uetelerkainp en ter brliaudeliiig van eukolc aanvragen van gemeen ten om tegemoetkoming in gewone of buitengewone kosl en van het l ger onderuijs Dienvolgens zijn de leden der Stottn mtgeiUMKligd te 12 jurru tegenwo dig te zgn Ifet Toorzitterschap der cammissie roor het examen v in ondecofbcieren dingende naarde i rang van 2deu luiteiiaijt dat gedurende een lal van jnrcn op waardige wij ze door deu luitenant generaal Engelbregt werd bekleed is ten gevolge van diens pensioneering thans opgedragen aan d n geueraal majoor Moc Leod onlaugs benoemd tot inspecteur van het wapen der iulauterie Het examen z l in de helft van deze una aanvangen Het getal der eprngeatekle pla itsen voor 2den luitenant bedraagt bg de infanterie 30 cavalerie en artillerie 2 Van de wetenschappelijke eufsussen roor Qiidmofficieren der inf ie l i 8ch en Maastricht zullen 50 en van het iiistrnctiebdtaillon te Kampen 14 adspiranten aan het exfimen deelnemen BNQEI AND Htt hooMondenrrrp der gesprekken en der metste dagbladartikelen in fingeland wm in de nsrige dagen Mitnurtijk niets aailers dan de hfFe ja kraHkzinn ige hnndelmg van Ain njarégen Arthmr O Ooniior en mi de eerste schok ran ontrettmg en verontwaardigMg over gn d aze daoil voorbg is vraagt hvt publiek wat tooh dito ongelukkigen knaap kon bewegen nu de Konihgin p zalk een belaehehjke wgte schük te tiebben willen aanjagen Gelukkig heeft kei gt ieele voorval met lcn gtringsten kwaden invloed op Victoria xeire nitgeoefend ofschoon dit reeds de rijfde maal gedurende haar r eering is dat ng nan een dergelijke Tjjandige bqegening hjMft b oot taan deze ootaóeting was dm ntk rfrreweg de onschadelijkste tan allen Ontrent e Vorstin gerustgesteKI vestigt aller aandacht zii des te meer op de otibezonnen misdadiger van witn de navolgende bgzibderheden bekend zgu geworden Het geihi waartoe Arthur behoort ert dat m een oud moréig verballen huisje in HoUnd Klitch woout fceütaat uit den rader naar t sohgnt een zeer reepeiitobel m n die een raste betrekking heeft aan een der aanlegplaatsen ran de Londen en Watemtanttoombootmaatschappij de moeder en leren kinderen waarvan Arthur de oudste is De vader ii geboortig uit Ierland maar al zgn kindereu mjn in Engeland geb iren het geheele gezin is protestantsch In hnn buurt wordt ran al d huisgenooten getuigd dnt i nrr brihiarde htsnenlgke lui xgn die ai tijd trachten ordelijk voor den dag te komen Arthur wordt door ttjn ouders en door allen die hem kennrn bssohreren als een knaap van een aaohi vreedraam en relfs etnigermjte beschroomd karakter die lioh niet met slechte pakkers ophoudt en er bijna geen beeft en Teel houdt ran Irctnnr die eelit r niet van debe te soort schqat te njn en eenzaamheid Toen hg de j aehool had verlaten was hij 4 jaar lang leerling in een boekdrukkcrij daarop hig hij geruinen tijd liek in King s College Hospitaal waar een zgnrr toonen wrnl geiimputeerd en trwi daarna Uj een nr haiid lBhuiz Jn in dienst dbchoon bij de sdfaool veriaten ontving hirj tot btjden des avonds no teekenondernijs Donderdag gebruikte hij het middagmaal nog t huis en zoo weinig Termoeden hadden zgn ondéra van zg mifidadig plan dat zijh thee nog op hein stond te wachten toen de politie de jolistijiling in tgn woning kwam brengen en aldaar eeir pcrechtel k onderzoek instelde dat echter tot geen bijzondere ontdekking ridd Uit het verhoor d t O Conni r Vnjdagnjorgen i Uit Meppel meldt men dd 3 Maart Ten aanscboUwe eener talrijke schare wandelaars langs dm spoorweg had alhier omstreeks 6 aren niet ver van t stationsgebouw aan e IIoogeveensc he vaart een voorval plants dnt algemeen seusiltie verwekte boewel het beter afliep dan t rich liet aanzien De goederentrein n t Zw ille komende was nauwelijks in beweging of door een onvoorzien toeval ontspoorde de eerste wagon achter de locomotief en kwam met zulk een vaart tegen de steeneo ladingsplaats voor vee terecht dat een gedeelte van den muur werd vcrbrgreld Gelukkig was de trein nog aan deze zijde van de spoorbrug over t kanaal en niet in de volle v i t daar t ongeluk anders erger en de schade belangrgk had kunnen zijn De Minister van Marine heeft bekend gemaakt dat door tusscheukomst van den oonsnl te Christiania bg het Departemeut van Marine outvangcn is het navolnende bericht in eene fiesch te Surnor bij Mandal aangespoeld eo waarsehgulgk afkomstig van een verongelukt sohip Op het oogeublik dat deze flesch Ita t water werd geworpen was het schip aan t zinken eu reeds het grootste gedeelte der eqnipage verdronken Vaartwei getj Mollin r onleesbaar Schuurman Zwolle Teuiii ijH eller Uorcum van der Heide De timmermans en me selaarsknechts te Breda hebben geiamenigk per advertentie in de £ red Ct aan hunne bazen beleefd om verhooging vku loon rareocht Djt heeft eene vergadering van baieu ten gevolge gehad die nu inigelgka per ailvertentie het ouderlmg besluit mededeelen dot Van heden af alle werkioonen zullen verhoogd woi den Men achrgft nit N oegen onn hel HandeltUad dd 4 Moartf Heden erd in een der katholieke kerken gepredikt tegen de feestviering op 4j pril en verkondigd dat van de inneming van den Bricl de onderdrukking der katholieken dagleekent Tevens heeft naar men verzekert een der leden van de feestcommissie ee n katholiek een schrgven aan zgne medeleden gericht waarin hij bekend maakt gedwongen te zgn voor het lidmaatschap te bedenken Wie hier invloed heeft geoefend zal voor niemand met het oog op het voorgaande een raadsel zgp t Was ook wel te Laatste Berichten London 6 Maart Het Lagerhuis verwierp ua een langdurig debat met 355 tegen Ï7 stemmen de motie des heeren Dison houdende eene afkeuring der bestaande onderwijswet Daarentegen werd met JZI tegen 118 stemmen a ingenomen een amendement des heeren Foster waardoor geconstateerd is dat de meerderheid van het Huis van oordeel is dtt detgd nog slet is aangebroken om deze wet te herzien Berlijn 6 Maart Bij de beraadslagihg in het Heerenbu4a over de wet op het Mshooltoezicht betoogde de minister van Eeredienst en Onderwgs dat die wet orereenstemt met de grondwet en dat zg door bestaande behoeften wonlt geeischt Prins Bismarck deed uitl omen dat de wet een noodwet is en dat men met kon wachten op het lot stand kitmen Van een algemecne schoolwet Ten opzichte der conservatieve partij verklaarde Bismarck dat de fegecrinj niet van rins is met haar te breken uuur h np jAiacPr T ons moet en sjurinin orerwinnen of ster en Dat het politiehnrtel in Bowstreet eadeigiog en waarin ook Prins Leopold als getuige retscWn zijn weinige byionderheden aan het licht gekomen die door onsniet reeds in ons rong nommer z n vermeld Op wrkel L ia het b den üevangene avunUeo d j ument dat Ei § de Kopingin Ier onderteekenii aan buod en dat ter terechtzitting wad roorgeloie nadat hij daacui met grootan onihiul vaa woorden doorde Koningin crgiSaiu doet Mhcojcm aw de mjc ia de gevangenis zijnde Fenians en hun Je vryheid doet hergeven laat bij h mr ten slotte verklaren dat zoo Arthur O Connor schuldig zal bevoitUei wSrden aan het roiuis des doods h ni4t getrotffi WÜ wordao 4 en l g boaswiekt Daar dm dooil al ttvaogen die hem als Christen en Uepublikeiu past enals iemand die nooit Mn iiiider leed heeft ged ian nl dat hg zul doodgJKhoten lii tijn Igk aan zijnvrienden zal uitg hrïerd worden om het te begravenwaar zij verliejen De gevangene dia door zyn ellendig vooribmen en slordige kl ding een zeer slechten indruk i a ikte luisier ie met gruute aandacht n iar het vooriezeii van de aanklickt o vm bet bij hem gevonden document dat naar bat iiitcrlgk te oonlaelen Imig iu den 7jik was gedragen i dooh de blos die onder d t lezcu zich over z n igalaat had verapraid varUeekte otseling toeii le rechter Poland hem de Opmerking mankte Uit de atrif di volgens ie wet op zijn misdrijf sinat geen doodvoiiiiis is iwiar tuchthuis en Ageeseliug Tuen de p jiitie agei t die hem het eerst had aangugrepeii di verklaring aüegile dat hg niet besohonkfii was barstte hg in een luiden taoü uit over bet dwaze deukbeeld dat hij droukuu zou geweest tijn Overigens beantwoordde hij alle tot hem geriohte vragen kurt en duidelijk en maakte alleen een paar onbeduideuJe aanmerkingen op enkele door de getuigen a lejjde verklarmjien Aan het aiot van hel verluior waarbij het niet ontbrak aan tal van iiieuwsgierigiui werd zijne zaak naar het crimineeie gercciitshuf verwezen Tot dusver is er ovrr het Tuorgavalleaa dus nog uiet meer licbt verspreid dan dit dut zgu daad volstrekt niet in verband staat met eenige samenspanning der Fenians en zou men met somioige Ëngelsche beriehtgeren bijna geneigd zgn het yoor een allersehandelgksta kwüjongensstrcek f althans voor de daad van aeti kraiikziniiin te huudcn Zoudag jl had in Hyde park de aangekondigde demonstratie plaats tegen de thaas bij t lagerhuis aaiibangife Parks Begulation Bill krachtens welke o a h lKMid n Tan oaaattaga in ds pi rken zou ver boden warden Zeker eau 30 000 parsonen wareD opgekomen voa aUeiiti kaliber lettarlgk alle kiasseh zag men tert genwoordij d Hier waren tol van aanzienlijke danses die g au baUogatelliiig in de aeeting doch het schoone weder naar t paric had getokt ti d e nu eenmaal er ii Bile wel met gen doren eens iets ilden varnaoien van Qdger a ót Bndliu s weitprekenoheid Ginds stoeiden awermen van kimleren n lachten groapen winkeliaeiqn met de epea patriae In Un mmtd t zou eo echt Zoudagspubliek zgn geweest had aaen p den achtergrond aiet ten hoaderd em rijitig net gekleede heeren ontwaard t oontiugeul van de beide ptrtrmenttlnizen n xonderling mélange I Op bloote voelen komt een klein luciferreutstenjo naar een welbekeaden Hertog toegttrippaid eu biedt hem haar dooqes aan drie oer tan stuiver De Heriog i barbaarsoh teaoag om t kind tf te wij eii met de ver kering dat hg niet rookt Een Lord wordt haast omver gtloopen door een paar tcaaijüngcns die krijgertje spalea Ouder t schetteren van de ManeUUttt koUlt uu de eigeulgke processie aangerukt OisOhoon t nndebiengen van republikeinache insignién verboden was bod tooh de l nd and Labour League haar vaandel met t opschrift Vrgheid Öelykheiden Broedersekap doen rooropdrngen en hi r eu d ar wappeide een lapje rood Tóén e pirooeaaie t spmekffesttelte was gen di de stomp wm een omgekapten baom lag men inplaats van den heer Odgw den hter Bradlaugh optreden Dit Was een teleurstellings want Odger was Is pre i4ent genoemd hij was echter te laat gekomen en inoest zieh nu vergenoegen met toehoorder te zgn inist teen de heer ïBradlangh den mond opendeed oB de vergadering te speken tnimeldeh Tier df vijf jongens met een tooomtskop de hoofden der menigte l Ht deed znik eengelseh opgaan dat dp heer Bntdiaugfh zijn vuistschuddende de bedpeinng moest uiten hoe bij ge noeg strydkTacbten Ie zijner beschikking Imd om desnobds de orde op onracbte wijze te doen luind haren Gelukkig was t ronddeelen van klacrfn niet noodig Alles ging behoorlgk toe de spei 6iwerden rustig aangehoord en ten slotte heersehteerzéHs een zeker enthousiasme onder de vergaderden Drie rrsolutien werden genomen verklarende ta dat de mieeting hare rerwoodering te kennen geeft over protesteert togen de slrekkmg Tan de Parks Hegulation Bill welke berekend ie om ver bittering tnisiohien oproer Ie verwekken onder een BlNNENLAwi GODDA 7 MlABI Uit Seheoatajvtu sohröft men dd 4 Maarts Jn eene heden avond gehouden vergadering van een vrg groot aantal belangstellenden In eene feestviering op 1 AprU e k IS eene feestoomlbiasie mn 7 etleM en 4 pbalsvervangende leden benoemd die nog in deae week een feestprogramma zullen gereed maken dat oen eene daarna te beleggen vergadering ter beoardeeling zal worden s mgebodeu Venkr isbetbtpo d t aan hti hoofd ii bet gemeentebestuur en aan den kommandterenden oflioier d r artillerie jnstr kompagnie het eere Iidmaatschap der commissie zal WorJen aangeboden Men verwacht dat deze ploatBclijke feestviering zos aigeuieen mogelijk en ihanr karakter echt nationaal zal zgn De schoolkinderen zullen waarsohijnlgk de hoofdrol spelen bij de feelivitciten Seeds op deze eerste bijeenkomst werd door de feestcommissie en door rcle aanwezigen voor eene uwt odbebmgrijke geldelijke bg drage geteek eiid Het bij de tweede kamer ingediende wets ontwerp houdende wgziging der wet op de brieveuposterg strekt 1 lot w riiting van rtt 17 in den lin dodr d tweede kamer uitgedrukt zoodat voor dag of weekbladen met bijvüe gel als het gewicht is S5 grammen of minder slechts bet port v ii een halvtn e nt al verschuldigd zgu 2 lut wgiigiiig run art 28 zoodat ongefrankeerde brieven die met de Nederl luNelie kolomen rechtatreeka arer cae worden gewiaed aan een verhoogd port van 10 cent wqrden vnderwurpen TwKU g Kamkb Ztttiii geu Wn b m 6 Maart Aan de orde is de voortzetting der algeinieiie beraadslagingeh over het wetsontwerp tot vervaaging der artt 414 416 van bet V atb ren StrafMit door andere bepalingen De heer Cirat inia is h t eerst aon bet woord Ilij verdedigt het ontwerp Wel hwl hg liever guheele afMj l tng der 3 artt verlangd in ploais vau varranging doch wm het ontwerp niet in ev aar te breoKFOf 1 l Ü n amendement voorstellen Hij levert 6 bcschonwingcn over de zaak 1 het ontwerp iBOikt een einde aan onrechtvaardigheid V werkstakingen kunnen e r goed werken om de verhoud mg tusschen kapitaal en arbeid hare vrije werking te b D 3 Mrn late den Kbeider en dèn arfieuli vrg evenals elle andere bedrgvei 4 de artt 414 tot 416 rijn niet overeen te brengen met het grondwettig rceht van vereeaiging en vergoderidg terw l toch gewone arbeidersvcreemgingen pok jgn coalition iniV m ia wet S Dit ontverp II jujft o dieud toen de Commune te Farys woedde zeggen de tegenstanders van t ontwerp Maar is dit dan een t le em thans au in Knropa overal vrtde en ut Ix erscht t ontwerp niet te behandelen Vul gens Spr is t iwter te voorkomen dan voorkomen te wenlau beter oureehtvaardig p bepalingen af te tehalfra mt tiehzelve dun daartoe gc vungen te wonien Ueef Mcbt mb de arbeidende ktoMe zoo oiiidigl 8 r eu gg zult kncht vinden tegen de arbeidende kiksoe zelve als tg tttwn t recht in bet kapitaal mocht aauvaUieji G f leejal mi g zi t krachtig zgn de gevaren te trotseer die gg nu vreest en die gij kunt voorkomen Verrolgens i de heer Qruyn Kops a ii t woord die wel orertui d ia dat werkstakingen veel ellende brbben gfebmeht onder de arbeidende klasse maar het reqlit tot werkstaking dat door de besproken artt belet wordt Is een recht d it den werkman toekomt oarop preekt de keer flaffmans tegen het wetsontwerp maar voert geen nieuwe argumenten aan Daarop spreekt de hter Bejrma Uij wil de artt 414 416 afi haAi a en geen pieuyre ilg rvoer inde plaat stfllleu Hg kondigt daartoe een mendemeut u Vervolgens il de heer Brauw aan het woord Hg jfBl de nptieren piteeu die geleid hebben tot het in t leren roapqn van de ortt 414 416 C P en daaruit tracht hg te bewgzen dat die bepalingen met een geheel fmd bedoaltsg zgn in t leren geroepen dan om a n greep te doen in de rrge ooncorrentie of in de industrie Voorts bespreekt hg de zaak met het oog op de j InteruKtionale roor welke hij bevreesd is en die lig schetst in hare gevolgen in Frankrijk en in En ehind De qnaestie van loon is volgens Spr bg deee taak met betrokken en de aiscliaffinfi van ge noemde artt moge later goed zgn nu is zg drt met al een gevolg van econoaiiscbe en philnntropisohe pwellling Deze minister ia een minieter van justitie iCn niet een mini ter van philantropie AIdu eindigt Spreker De heer Lentiug beantwoordt den Torigen spreker Hg is uiet bevreesd voor de l i K