Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1872

Zondag ia Naart ik 1872 N 1177 f 6 60 Haver korte ƒ 3 40 a 4 20 Lange 3 a 4 Hennepzaad ƒ 8 40 a 8 60 De veemarkt met gewonen Aanvoer doch hooge prgzen n tragen handel Magere varkens mede traag Hooiboter 1 20 a l 3 Kaas wetmg aanvoer en weii ig handel ar 13 Maart KAASMAEKT GpUDSCHE COURAJÏT Niénws eB AdverleAtiebiad feor Gouda ëii OmstrefceD Burgerlijice Stand Geboben 4 Maart Jansje ouders J van der Kemp eo S Stalendurg Jaeobus Gerardos ouders 6 Bennii e P van der Broeken 5 Cbnstioa Agues ouders R B Zinkbaaa en P van der Burg Garardas Jaoobo Josephoa ouders J van de Pavoordt en A J Melkert BatJe ouders M tan deu Bf t en i van T n 6 Maria Wilbclmioa oudere W G N de keiier ett H J Rutgerc Hendrtea ouders W Stevens eo E LoMner OvEKLhutHi fi Maart 6 van der Kle o 2 m A Andrea 7 m 6 P J llusaelsoo 8 j 11 m C Bergman 8 m OhHLWDi 6 Maart G van t Wont en E de Jong ADV£RT£NTIËN Voorspoedig bevalkn van een Zoon A J VAN ms PAVOORDT MBLKgET Goiida 5 Maart 1872 Voorspoedig beT8lIen Tan een Dochter M J BÜTGERS geliefde Ichtgenoot van W G N 6B KEIZER Gonda 6 Maart 1872 Ufl B H MAASKANT is van de pers gpkoDien VIVENT LES GDEDI De VEERMAN van den riel Een verhaal voor Ouders en Kinderen De gebeurtenis van 1 April 1572 door een Gens verteld Prss 30 Ct 25 Ex 6 60 Ex ƒ 11 Onderstaande Sub Commissie noodigt alle Fabiieksarbeiderï en andere werklieden welke deel van den OPTOCHT op 1 APRIL wenschen mt te maken uit zich tot nadere iuformatiën te vervoegen in een der lokalen iei Sociëteit Di BéüNub öp DINGSDAG 12 MAART a s des avonds ten 8 qre C M BORSTEEGö SCHUURMAN SNRI V D VELDE Uit de hand te koop Een goed onderhouden WINDKORENén BUNMOLEN enz welke zeer ele jaren een uitnemendft roote kl n disie is en ook ruimschoots bej n geeft met WOONHUIS en SCHUREN PAKHUIS TUIi NEN enz met GROOT ERF gelegen leer mooi in een grooft bevolkte streek van ZuidHofland Te bevragen franco onder letter ü bg B H MAASKANT Boekhandelaar té Gouda Mevrouw m JONG SMITS te Gouda vraagt tegen 1 Mei EENE BEKWAME DIENSTBODE van de P G die goe kan koken en huiswerk verriditen tegen goed loon alleen Z j die T n goede ifetuigschn n iroorzien zgn zullen in aanmerking komen Bneven franco TE H tr u r1 EENE GEMEUBILEERDE KAMER MET SLAAPPLAATS en KLEIN KAMERTJE op een der beste standen alhier Adres onder letter B i aan het Bureao dezer Courant 278 Staats Loterij De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 18 MAART 1872 Goods Druk vaa Ji Hnukmaa t dal zg iich ook door geeiie parig wil inten dwjdgen Fraiten heeft voorheen een door uderen beogdeD vrede kiisaebeu de erschiUeude gezmdten gekend 3 ie v e aanrankel k versioonl na den oorlog met Ooitetirgk maar geheel nadat de tweede katho heke mogendheid nadat Fraokrgk het ondersp t heeft irfdolren Bismarck las een bencht van een gezant voor waani t b eek welken rer een i ivloedrgk gedeelte Tan de katholieke geestelgkheid Voor Kraukrgk aan den dar legt Hg rerfhaande ten slotte de conserratiere partg dat tg de regeenng haar rertroawen cou schenken en uitte de rerwachting dat de vet met eeo meerderheid eoo groot mbgelgk zov worden a iiigfnooieu Vergadering van dan Gemeenteraad Dindaf 5 Murt T teowwM itg da hh vaa Bcrgeo IJi dooro fooriitter Vji ljr Ren La tto Pnnce kraaeaburg Dmoglwvtr fWt 0mt taa Mraaten co Meaacnaker De ootulea der vonge nrgsderiog wordeo geleua ea ga irestecrd lagekomeB i eene nituive fan metr de wed van GeoDep tan Sod laet gevoel van dirpe droefheid uefledeeleDde het overigen van haren rcbtgcuoot Tk vooriiUer brengt hulde uu d verdiensten van dea orertedene rn attU voor de hél ifioovAiag van den brief wwrtoe wordt bretütui eiie missive van bli Oedcp Statrn van Zuid Hollaod houdeuda gocdkLitruig tin hel roadsbi sluil tot ufiitand van gemeentegrond itan de h i dt Jong Sf e machtiging totb t aanvaarÜLU vmi hrt Ifi ant van den heer Keniper totde rhiUitng bctiefTt nile gemrentrgrönd tiiit dm heer Jjtpveg od e tot wyxtging vait dtt UgrootiDg der dJ tchnttcruovtir U71 Notif ecnc iiiiuivc an de cumtoisiDo vuor de bargcratoiidsclioü dic dixe inncblmg winscbl te ijzigi Q duur toevoeging vau etne U r rc klasse m oifhctting van den xomer taraus met eene bercKmittg van onkoiten ooi undirwijzira en hulpinidd len Tir visite e ue niiasive van het puldt rbentuur vyu Mliii dut m ov rl Lniicht te irido over het instLUtn von eeu pontvetrotcr den IJttl by Haastmlit Ier isie rcne mitsive van W ItLiihl verxo Ici iide oio de ongpiior g xaamhcid van i o pcnaioiu 6üJ na 5 jah en dieust eeae jaNrl Icsche tloeloge Dil vcriDek gratild m banden van B eo W teo fine vao hencht en rand eeno mtuive tan d D heer II P N kocinaiis betrifftude de expositie van sebddiryen dat hei bestiiulrdLr laaalachappg vArtl et Amieilin de voorgestelde voorwaarde aanuceml Notif eene miaiive vta den beer Steens Zyncu c o ia het vro er voorgMtelde plan ter gedeeltelijke bebou iDg van het plantsoen over den katténsingcl Megeiis de vele op$t worpen bcxwaren te bi sehouweo lB ingetrokken en teveus oen voorstel Van B en W tot aankoop van groud aan den Kaïtcmingel ter bebouwing dat gedrukt en roudgedt td zal worden ter nadere bebaiideliag een adres der cominissie tut regeling an bel feest op 1 April vtraocLeode de plaatsing der gro Me teut op de inarkt en de verlicliling vao genoemdt ttut B en W steiUn voor aau dit verzoek te voldoen en daarvoor SOO nit te trekken aenttemraig wor4t dit voorstel angeoomen eene misute an den hter Sinelt keuuis gevende dat ha 4a benoeming tot lid der comioiasie voor du muxiekschool heeft aangenomoii Pc voorzitter dtelt mede dat hi de xit kte van den stad apotheker Roeloft de heer P van Gogh zich up verzoek metdie waarnaming heeft belast IJutif Aaa de orde 1 £ en adrea van deu heer i P van de Pavoordt be tn ffcnde het bebouwen van Int duor bcni gekocht tcrteiu net ecQ adviea van de comiiiiscie vjiii fabricage e voorzitter bericht dnt de he r vnn do Pavoordt afziet van de tncede vergnnniog fn hUlcu gebruik zal uakcu van d derde gzereu roosters in het trottoir 2 htn adres vao deu hci r VV de Jong houdtnde virwek om ontheffii van bofte voor de te late oplevering vanh i ItriigK chtcrshutaJc aan din kleiweg met ecu daartoe betrekkelyk advips van de comniinsic van fuLricage De oplevering is S maaiideo te laat pt itieé dt bo te is ƒ 25 per dag De eormnis e stelt voor de boete te bLjMUn op 75 De heer kranenburg il d e brmgen op ƒ loO Dr beer Messemiker zou him willfu oiithitft n viu alle boite waar het btaluit oemm om b volgmde bectcdingtu de boite alwng tehandhflvin De heer Drooglecver nx t t t dut de boite nog nimmer is toegepast en dat de aannemers er nu rctds op rtkeïicn daarom wil bij een begin mi ktu m lt 25 botte op te Irggin De hrrr van btraaten venenigt zich mit dit anvicft lltt voorstel der commissie van fabncigc ordt angnomen mil 7 tfgen 3 at die van do bb Mlssi maker Droo lrevcr en vnn MraHten 8 Leo adrea van bnrin Regenten van het i E voorati t tot wijziging der begrooting vap inkom sten en uitgaven dt zir gioM le dienstjaar 1871 wordt gocdgekesrd Tot lid drr commissie van administratie over de bank van feetiing woidt brtioemd de heer O J bteeos Zijnen To noodhulp lykdmger i benoemd A P van der Want Na bet verkenen van maehtigingter nitvoenng zonder resamtie eiadigt de vergadering Mlk I MARKTBERICHTEN Ooada 7 Mnnrt Bij weinig omzet bleven de pry eii ilKenorg onrernnderd Tmvc puike Zeeun iche ƒ 12 j ƒ 12 70 Mm dere ƒ 1 HiO a ƒ 11 80 Polder e 00 a ƒ 11 40 Rof e pnike ƒ S a 87 Mindere ƒ Y 25 a ƒ 7 80 Voer 6 è 6 20 Gerst i 80 a Soclctcll üi S GENOEGEN Zaal KUNSTlfflN Gouda TROUPE DES BOUFFES PARISIENS JDirection deMs JULES ANTOINE C ZONDAG 10 MAART 1872 iBuitengewone Voorstelling avec Ie concours de Mil C 8ASSE 1 Chanteuse de I Eldorado de Pari et de Mr KAPpEBEi Artiste de Ms BOAS et JÜDBL8 I d AnuUrdam poor les cbante NATIONAUX Entree 75 ets Heeren Leden met hanne Dames en Kinderen 50 ets per persoon IPlaatsen zgn te bespreken k 10 cta extra Aanvang ten 7 nnr Openbare Verkooping r te GOUD A op JIAANDAG den 18 MAART 1872 dea voorhriiddags ten elf nre in het Logement ni ZalmT aldaar van Een sedert enkele jaren vernieuwd HUIS en ERF met sen TUIN en SCHUUR daarachter en een Gang daarnevens staande en liggende aan den Eattensingel te ou a w k Q N 148 Zgnde in het Huis vier Kamers Keuken Zolder en hetgeen verder tot een gemakkelgk ingerigt Woqnhnis behoort Verhuurd tot 1 November 1872 voor f 200 in het jaar Een HUIS ERF stuk GROND en SCHUUR in i i Vogelenzang te Gouda waarin de Melknenng jedurende 25 jaren met goed gevolg wordt uitgeoefend Wflk M N 73 Te aanvaarden 1 ei 1872 En een HUIS en ERF onder de Boomfjes ton de Wachtersti at te ffoiu wgk P N 213 Nadere inlichtingen znn te bekomen ten kantore vap den Notans W f FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Met MEI te HUUR een BOVENHUIS op een der beste Standen Te bevragen onder de letters B V bg dèn Uitgever dezer Courant Brieven nineo Aan iedere Huishoudinff AAN TB BEVELïlN Bgna in alle Europeescbe Mihtoire Depots ingevoerd wegens deszvlfs buitengewone glanskracht METAAL5sLr SI 0EDER op Goud Zilver Diamanten Talmigoud nienw Zilver Spinsbek Koper geel Koper en vertinde Waren Spiegels Vensters en Knstallen nat aangewend met eén wollen of leeren lapje a ewreven geeft aan alle voorwerpen een buitengewoon helderen glans Origineele dozen met firma en gebruiksaanw zing verzenden aan wederverkoopers in kisten van 50 dozen de Hoofdagenten voor de Nederlanden Verschuijl van Seldam te Amtterdam K 435 mr WINKELIERS worded in aUe plaatten gejacht en gelieve men zich tot dat einde direct aan bovengenoemde agenten te wenden Mevrouw BANDER te Se¥g AmlMeht verUngt tegen 1 MEI eene BEKWAME Dienstbode tegen fiOOG LOON Adres in penootu 7ji3 dio iets te vorderen hebben van verschuldigd z n aan of boeken handschriften of andere stukken onder zich mogten hebben van den WelEdcl Geboren Heer ADRIAAN KAREL KEMPER gewoond hebbende en overleden te Gouda worffn verzocht daarvan vóór den 20 Maart lè72 opgaaf betaling of afgifte te doen aan den uitvoerder van zijnen uitersten wil W J FÜKÏUIJN DlïOOGLEEVER Notans te Gouda Voor hsa die dok ieti willon bijdragan roor de FËB3TCOMHIS8UB OF 1 APRIL bU berii t dat bU daa Ultferer deier Courant Tiendeweg P 80 eme bn a is geplaatst Nationale MUitie Kennisgeving BimOSMESSTEB en WETHOUDEBa ran Goidai geUt 4p rt IS ia Het op d Natiooale Militie ran en IS Aii n S61 StaattUad n 72 Koodigen de latelisgeii ile wèriange t ifeZEKMILITIB te dien uit om zich daartoe voor den Iiten Apni uostiande ter l atseli ke Secretarie aan te melden QouDA den 8 Maart 1972 Bntgeii iee ter en WethoudtiM voornoemd De Secretaris De Butgemeestor Dwoeousvisii FoRTOUM TA BEBceif IJzEVirooaN W BUITENLAND Ballenlaiiilsch AverdeU De heflfiezing van het beetaande bureau in de Fnoaeke nat rergadenng gaf tot geen andere merkwaaMigheid lauleidinK Un dat fi6 leden hun iteni ap den hertog d Aunude aitbrachten Indieo dit een MM geweeat i é Orieluiitfetr m iiilii fnMj te teilen dan i ket mnltaat niet bemsedigeno Ee hilerpellstie 0 èr de hetreklcinged met Italië ia tot over S naanden uitgesteld ëaarentegan koaun io de Volgende week de adreeaen ten rooAlesIe ran den pain aan de orde Al ilpvolger van den heer Fouyer Qnertier noemt iMi vtiet er t dIAi int rinniren minister de Ooulard voorta Caaimir Porier en den rioe prendeot der mti rergadering Beooist d Azy liet ooaiité te Naiiojr Leeft besloten voort te gaan met de iiiaelurüringeii ten behoeve van de oniruimiug ran den nntio ialen grond op grond d t de een vaderlaiidsUeraiide dend vertegenwi ordigen de eefibeid van liet rnderland bevorderen en als viUegaan van particulieren ey van den geest van zrlfopofTariug kei openbaar crediet niet kunnen beuadeeles Keitrr Wilheliu heeft bij beetnit an i Maart de vroeger toegekende aom raq 4 qnilioen thnler roor dotatien nau de legerhoofdeu lo den jungsten oorlog onder de roornaame e staatslieden eu generaals erdeeld Men be ent dit prius Frcderik Karel von Moltke von lioun en roii MantenSel ieder SUO 000 thaler onlriftigeu de minieter Pelbruek generaal von Werder en andtien ZQO VOO Anderen zanden weer 100 000 bekomen terwyl den koning van Beieren 1 0 000 ter reideeliug onder zgn officierrn zou zijn toegewezen l e diecussien in het Pruis iche beereoliuis over het Staatsschooltoezicbt vaarvsn wij nog leclits een telegralsoh bericht hebben kan wel eenige dagen dnreni er zyn 16 sprekers voor en 10 tekende wet ingeaohrevin Van de laatsten heeft bet woord gevoerd graaf Wedell en graaf Ga Ier van de eersten giuaf Munster en de oud minister v n MnnteuHel £ en voorstel om het wetsontwerp te besohouwen als eea wyziging der Grondwet werd genoeg£a in ondersteund I e minister van Keredienst Kalk heeft de wet verdedigd hg bestreed de meening dat deze wet een wg ziging was van de Grondwet en eesop let misbruik dat in 9 door de pastoors van de kansels waa gemaakt de amnestie had een gerechtelgke vervolging van die geestelyken voorkomen maar de Slaat kon oomogelgk aan zul e geestelyken het toezicht op de iboteo overlaten hot thans ingediende wetsontwerp waa noodig om die ge uren lu de kiem te erslijtkeip de rainisier eindigde mtt ceu beroep op de rai detierkiiig ytm hi l luns Het lulntil opgekomen nleu is tot het iiouit be reikte getal van 117 geU aweot aien hoopt nog altyd op 111 vaorstawmers Se tegenataod t B d JiUmMtataoan ia ovcrieena zeer popaUir in Duff ask l i a d De koning Vaa Betem gtf er m mmw k jl van door den hoogleeraar DSOmger op jja 7 reijaaidag een eigenhandigm brid te dwa tq smen waarin h den geeieommnoieaiidea aoti oirfi UNniheidsaian hartelyk gelnk waaadrt In Ooat ri k dtarft het lUmiUe mimvterm zaoala wg reeda gemeld hebben aict wo ruiterlijk party te kiesen legen de zwarte builde In den Uqksnad beeft de a 8vaardigde Waldtrt de regeenng geiater prileeid orar het besluit hetlffreilile d ood Kathoheken waarbg deze wordeo rerklaani vervallen te zgn ran alle reebten als Bo aMoh JUtlialiekea m de daarbij gehouden rederoeMog tdoiide Waldert ket iliiberale aan van de boadÜoc der legeeriiig l e laterpeUatte werd in kandan g telil van een on missie van 13 leden In Stipè is het behond fw leii gtzant l g deo paut iiiettegenstmnrie het vtrM dtr hbemlen aet asnrJeulijke meerderheid do6r de kami r goedgekeurd De correspondeiit wt ItenM nui het Journal dtt DébaU deelt meile dat pnns J rt lenL karel van Pruisen aan de Italiaadsche regeerutg de verzeLermg gegeven beeft dat zy door Dcitscfaland ondersteund zou worden wanneer l rankryh It liè bedreig te Gg weet zoo schryll hg dot het myne gewoonte niet w om wta mt de te deeltn pader volkomen zeker te zgn van de juistheid mljoar bewering en wanneer ik eenige dageu w ichtte om hierover te schryven dan ia het ooidat ik met JphtTaardig over zulke ge wiektige zaken wild wfittktxk U Temp neemt deze mededeling i er es argil er opi wat Praakr hg du Uncal agtlatilB en ost vu d xooge naamde rechten van deq paos gewonhen heeft eo aan welke gevaren die Katholieke petitico waarvoor de gematigdate leden der rechterzgds ten slott ook temggrschrikt zgn bet lm d blootstellen De klacht van U Tempt a gegrond maar alleen vergeet het blad dat Frankrgk niets andera maait dan at het steeds gezaaid heeft lotaascbrn mag men wat d gelooTwaardigkeid van t hencht betreft niet vngeten dat prins £ umarok niet gewQon u zgn in iohten dwr feuende prinsert te laten mededeelen i i J o 1 Kort na de opening der ptirlemeiitzitiing is door de regeering een wetsontwerp aan het Lagerhuis roor gedragen op de koninklijke parkeu en tmnrii dat 18 tot regehug van het onderbond der onder hetstaatsdomein behool ode wandelplaatsen te Londen eu in andere steiIen Haa doel is die wandelplaat sin duurzaam ten meesteu genoegen van het publiek te doen strekken door nenng van hetgeen er de rust en veiligheid zou kunnen storen of materieele besohadingen veroorzaken Te dien einde wordt onder andere voorgesteld te bepalen dat elk van die parken en tuinen een door het Gouvernement te benoemen opzichter zal hebben dat door deze te stellen regelen door het publiek zullen moeten worden nageleefil en dat er geene volksvrigaderingen in het park of den tuin mogen worden gehouden andwa dan in overeenstemming met die regelen Verleden Zondagnamiddag is te Londen on nitnoodigmg en onder leiding ran Odger en Bmdlangh twee bekende woordvoerders iler nltra democratische nehtmg een aantal van 3 a 4000 mensehen m het voornaamste park namelgk Hydepark samengekomen en na eene ordelgke beraadslaging overgegaan tut het uit brengen van een plechtig protest tegen de bovengemelde bill onder vefllanng dat hare bepalingen ludien zy kracht van wet bekwamen door het volk niet zoudeu worden nageleefd Odger verklaarde onbewimpeld dat de democratie niet rgk genoeg was om 60 pond sterling aan zaalhuur voor eene meeting te betalen dat een openbaar plein al Trafiügnr square minder geschikt voor het houden van redevoeringen waa en dat alzoo het den Upgelscbman gewaarborgde recht van vergadering z nc i wrde voor het volk verlopr in bet houden ras roUsvergadmogea in parken die aaa kat land dat u aan het volk toebehoorden belet wierd Er wordt in ket Ls ferkBia k welk aoigrildig gen elke verkorting van h 4 recht ran reigadenng E leegt te waken eene vnrae iliseuaaie verwacht over et boven aaaKcdttiih vraagpual batwelk ia de wetgeving van vele andere U ütea kortaf n itgeaaahl door een algamwn verbod m kmidea ran ralka vergaderingen u de open JiiJtt n buiten bcabtMt roiffltea B B L O I fi De diseussicn welke eergisteren in de kaaer raa Tolk8vertigen o rdigera werden geroerd orer den Belgischen gezant bij deu Paus zgn lo de volgende zMting voortgezet eu ten einde gebracht De poef van fr Ï6 000 die ten behoeve Van deu gezant op de negro tiAg was uitgetrokken is goedgekeurd met Oi bigeia Sï stemmen De heer n Rogier Tesch Vandenpeerehoom hebben mét de gebeele reckterzgde voor deu post gestemd liet zonderlingste incident van de êittiiig as de rede van den heer Maloo zegt de ndtf undmce l e minister van tuanciëa beeft gelni kt om de linkerzijde ti iehataea met het behoad van de Belgische legatie btj den Paoae igken Stoel eu te gelgkerty d de reühteraijde rred té doen hebben met de hooduig die het tq en oord e ministerie hoe dericaal het ook zü zich rerplitht acht tegenorer ItaJte aan te nemen De liberalen Veilnngen diisjwdeneerde de heer Matos dat België niet meer bi n Pana rertegenWoordigd cal z n omdat keiit en Staat België ran sftaoder g seheidea zgn Haar die scheiding dus riep hij ai 1 niet alMl ut dMr die aeheidmg bestaat r gae wtóenSjbehe r aadaehap maar wederkeerige oaafbankeigkbeid Bovendieo er besta een aantal quaiatiën die niet kunnen wordeiT opgelost d u Sodt de samenwerking van beide parfSeli wier bi tangen er bg betrokken zijn België moet ni Bome een gezant hebben die deze qosstirn met dei Paaskab bespreken en hem zoo noodig k n inlichten om trent den politieken tofisiand in België 0 dia wgM trachtte de heer Malou zegt voorta de WfoiMmee het koekige ran de verklaringen in da voorgaande zitting door de heer n d Aspremont Lgnden en de Thenx afgelegd af te ronden Op dit betoog antwoordde de beer Orts zeer wgsefijk dat als er een clenoaal ministerie aan het bewind ia de verhoading tusscben België en den Paus zeer roosfclenrig is heeft daarentegen een liberaal kabinet de teugels ia handen dan is die verhouding zoo bitter mogelyk lowlat in elk gerat een kgalie bg het Vaticaan natteloos is Een dericaal ministerie heeft geen advocaat bg den Paai feoodig en de adrocaat ran eeu liberuai kabinet ia zeker zgne zaak te Verliezen Hg zal er niet in slagen om den onfeilbaren Paus voor te lichten nog minder om hemt te overtoigen Volgens den beer Malou kan hrt tegenwoordig r me in Italië ni beschouwd worden ala te zgn stabiel en evenmin als door allen te zyn rkend Welke II de politiek van Italië dns rroeg hij Tot nu toe is zg niet goed begrepen Het doel is met Italie s eenheid tegeq den Paas maar met den Paos In de oogen der Italianen is de Pana nog altgd eeu ereldlyk Sonverein Hief men das de rerte genwoordigiug bg den Fans op dan zou men d politiek der Italianen een iec doen Igdeo Erenmin als clerioalen er op knnnen aandringen dat da heer Solvvns zal teruggeroepen worden evenmin kunnen de liberalen verlangen dat België met meer bij den Paus cal vert enwoordia zgn De heer Orts liet zich door deze en ieTgeijfké motieven niet van bet rechte spoor brengen Hij briicht de quastie weder op het ware terrein België kan den gezant hg den koning ran Italië ni$t terugroepen zonder zgne neatraliteit prys te geren Het gouremement denkt er niet a n en het heeft gelyk Door het terugroepen van den gezant hg den Paus wordt aan de Italiaanache poliiick beoogt de anheid van Italië met den Paus mnar met den Jaus Kerksrorsl niet met den Paus koning Italic erkent de geestelyke onafhankelykhrid van deu l ane 4maar met zynf K