Goudsche Courant, zondag 10 maart 1872

i1aan Men moet blind ea om mmand te doen giSod err fat Fius lT nog wereldlijk Vorst is zxiu de heer Malou nog veel meer Jinetfei moeten bezi gen en zuOjitedoen moeten hebben meteen dom j publiek R W ifllJ li8 hJWht J tf VópR i dfti 1ltveen heiifdüf Bionat e S f Na s i ipê bétn fingen 8 iBlltuu Éirin zijn m tefi uMa enfi i icbt Ikt le m iufcden deatriMnf vt n 4en Aeer radiiek l litiek ien gev e spel UUzdfde kan niet gezegd wiMklen vatM denniet oufeezantW naïr betfV cian W ï eden zaj bel en f aa i i m i i j i 1 erVit 0r len de verplichtiiigeu van de schatkist het aanzien aangenomeQ L g ren dank aj tl lens der verschillende partijen Er is dus niet veel scherpzinnigheid noodig om te zien dat Spanje op den rand van een meuwe rC weifild liliCf macht ifjfi RC li 7 LJu iitk wJkiet Mtp zien gdoOTer aal Fins IT nog vi pn Brnfctistb resuli tiii erzUiijk ii oplevegevoe al voor haar inneemt De dialoog tnsschg Mevr Kleaif ua irin zij baren treurigeif vertelde behoorde onder de schoonste heer Morin die voorstelde Valmorean de losbol die leeft om te genieten speelde o i zeer goed Hg reaal Voor de veelvnldige bew Een van deel V u c r g Sflïï §J w l eriiJ le van dea Heer H G hebben opgemerkt tvat de oonuak vBtC de mindere S tlJi l rt MA to Atnlierdain betuigen wg bg nog niet oo ezantW alr hetrV cian M Wd Er i iJ rf 0i l d8y injeier ani hW is aa bg den l M lll geD biWgB W 9 b ▼ uie een concordaat hebben gesloten België verkeert niet in dat geval lirt lifeft geen concon t Het kan O ïotflf met juisthe l i hebben vijf leden der linkerzijde 7ich toch verplicht garien o met ite rechterïyde te stemifien eëM fett dli d uA nWtiiM dioelt k lit t va iJareih WVO 4 i ii i i lU S A Sf J 1 iJ Jj wrie HHer Bit MmJndrati ém t FMtrfaaH jt4iaUiMi n w h olg iide t Ue kwr nii nditr Mn wrklnrea dat de ataatfawMIgnien daathuishbuékuadige tdeslaiid ntn Spanje met lederen dag een meer verontrustend kMHMr aanneemt Men muct boog qpklimmen iii de ge eohiedenis der partyen die dit ongelukkige land verdeelen eu al i n MvAisfcrae teH Mtputten om een tijdvak te viuden waarin de geest van baat z o oniiéraoenlijk was en de algemeep rust oo erpstig w id bcclrejgd als thans Da aatikuuiligii igrn over ié goede bedoelingpn der regeerhig en Inar beroep op n ire vailerlnndsliefde worden duor niimandemstg opgevqt en het is alsof de luc it met zekere rqvolu tionaire l gltisclen be7 w iugerd ia die bet lond iu eèo nïcunc crisis zullen sleepi n waarvan nieuauil lie bevtglieid en de ernsO e gouden kan Ipuchenen ïevcrgeofs geeft de regeering in eene circulaire dfe door den heer Sngistn is openbaar gemaakt de rènelceriqg van haar gematigd libenile politiek terergeefa belooft zjj de cunsiiutie gelieel oaf eacboBdei e zullen V warco de vr e uitoefening van alle individucele rechten te zallea waarhnrgea 4e a e mfene vfgheden ie zitlIcQ k i f Wen de iqate lingei éqoi de nationale soiivereiuiieit in het leveu geroepen te zullen befcliermen t evprgeefa wyst de re eeri C op de vereraigüig ran de pragressi ti he eo uuionjUÏwba partijen eu op Ie vormiag van tcft gïOote o nstitutioneete partij al f wi boq roor dén Inw Dijligen Vrede en de goede orde l evergeefa rerzékeii zg da bjj ihp aanstiiande verkiszü ra de ambtenaren een waardige bedacbi ifae oopaHqdife ep eerbi llge houding zullen aannei en ten opzichte van o er ri dingen van de wet en van de particulierrf réchten Niemtnd fceoht aan zdke woorden geloofen ie4ei9eq is ov r deze circulaire verbitterd die aS z ia taepass1i g werd gebracl in de beogatCtBate bet ministerie dat bav ala z n prograif nnata tot eer f verstrekken H t land freei echter boeveel veitrouaren jifflAi lijke dpeuoentea verdieoen n hjerinnert zich de chandelyke en tnlrjjke misbrajken en on ettigheden ie de laatste verkiezing en al die sedert de revolijtie elkander wvoljden bcbb n gcMliaudrlekt tn de cbrtej zooal di de laatste maal aren stwengesteldj hestoiiu inderdaad een talryke groep afgevaardigden die men den naam Zananu Lazarussen hnd gegeven om ato te 4illdeu dat zg door de handelingen der regeering opgewel t en uit bnnae graven opgecoqxit waren Hoewel zg op het slagveld der verkiezingen overwonnen en verslagen waren liad Énen ben door sabandejijke knoeiergen en omkoopipg mn slcmmea tot orerwinnoors en afgevoanligdeu weten te verbeffcn tVeJk vertrouwen kan liet land stellen in een laiHUterie dat verkliart deze palitiek te zullen bagdW en Vin hare zitting van den 24 beeft bel comHé def ijulicale partg ovBreeakomstig den raad vau de heeref SSorïll ifaitos en Beoerra besloten deel te uemen aan de verkiezingen eu zicb op dat terrein aau te sjuiti li ai alle te enslander an de regeering l e repubiikbinett zullen laze coalitie aaiineiueD docb wat de carlisten betreft ia dit niet zoo zeker zij zufle bet laten at hangen v n het aantal candidature dat bun 2a norden toegekend Men verzekert dat ook de Alpltons sten tot de coalitie zuUen toetreden niet met bet doel om eenige zetels in de darU Ie verkrijgen maar eenvoudig met de bedoeom den tegcnwoordigen toestand nc meer vcrwofd eo onoplosbaar te maken Wat zal de rege ring iloen in bet vooruitzicht van znljk een ougeijjkeu strgd en wat zal het getqlg wezen van den trjoiaf vau hen die tegen ie dynastie gestemd zg f Deze coalitie kan slechts dep toestand gevaarigker maken de abdicatie en Jiet vertrek van jilen koning verhaasten en beroeringen veroo zi en waarvan de gevolgen niet te vooftien zgn De aanhangers van bet inini itcrie hebben slechts éene hoop f rekenen er op dot de ooolitie die in beginsel is ini8ler ln Wunil reeds onderhandelingen heeft aangeknoopt voor een leeiilng van SHM mttieei n noemt ml d nswe vande banKIeW BtiafftHi WeiBveilltii waa itteda de heer CamaiSlio in nauwe betrekking staal als J ipeHKiUeir waanulH dé tifeeHag 4t notatie zbu Op dmgeA I T VVirmbeidene dtfgMBtfni veKMcereif dat ii 4i o i streken van MadrHl eïn militair Icaitp al ivwdnn aitiigele onder beval van goaeriiil Calailttro4le Rodair lt zou iiHl rdkad tien l e n vaoraiebtige maatregel zijn maar Klj toont tevens dat d r frH ing zeer ongeruat is Gtmenitl llëy iMea hij 4fr Mivaarding Van de poitifijoilk ttn oovldg mr dt garniioeotktHnmaadtinwi eene ciroolairï getonden wnarln hijde Richten rn te kry l tW lit van k t tagtir op ero siigr IJM bespreekt ti M iHgeninneflhcid i ont vWiglBB Atttt de reg ering t Aoer vUFCeiiifde kapitoüstea aangeboden 010 hét tobaka nwunpoU te paahteu voor een jaurlijktcfae soa valn 700 iUilliueii reiilen caB=nm liil i m lllll l t etehaiihredstrgi GOUPA KAMPBN Wit zWék et B 1 nt Cl 9 D 1 6 i ii 7 1 Gedurende deiMMitd i eb zijn in deze geraeeOte overleden ii maittim en Ï6 vrouwen i w Ie levensjaaf tie liOe itle lOe Ir in hetvinv 1 w f r V O W t Ml 18 I 8 B bli Vcii t g6e 1 11 i i i j I i i 9 M ii Als zonder geneeskundige huijt oirertedeti ikoowst iMM WfWf Vh ül t l JK 1 U en 1 vr van fSèM 1 tt fü WVafl t 51 De leven j lOtakl 4 tn OH 5 Vf Balftenboven ieVenlow asfij geven 2 m en 2 vr 4 Als overleden a uj de pokken komen voor 1 m en 1 vr in t Ie B m eiï 1 vr van t 2e Be en 2 m van t 21e 390 iMrei aat XuHuI £ W eu 2 re lu l r W met genpeset vernemen is tbans bepaald dat het muziekcorps er Sohutteru den optoobt D i l April alhier zal elcideu Voor den 2 April is geéngwiperd bet miusi kcorps van het 1 B f I Ütrs t rllopderdag jj had weder eene tooiieelvoorstellitig § laats de laatste van het dbonncinciit van de Amsteramsghe tooneelisten ondw directie van den hr Tjasiiik bjcn tilrgke sóliare bad zich In de za il Kuitütmin vereenjgd om door genoemd gezelschap te zien opvoeren de ideeën vau ïtoVr Aubray En geeu wonder dat 4e zaal vol was dé titelrol toch zou vervuld worden door haar die nog onlangs Ih den j tïfcW Spmlatilr met Kachel en Bistofi VvMd gclgkgesteld toor boar die nog onlangs eene iftvilalTe Van H M de Koningin mocht ontvangen door hilar die reeds too menig avond oiiüe stadgenooten bad geboeid Mevr Kleine nj zo i vervullen de rol vau Mevr Aubray Zg speeUe weder al nltyd natuurlijk en waar eenvou dlg en met nadriik Wel hadden Vij voöt de laatste itMl van dezen winter Itever een stiik ge weiisoht waarin de talenteil van Mevr Kleine beter uitkwamen maar desniettegenstaande boeide zij ons ook ditftiaal zeer eu van barte drukkett wg den wenscb uit haar pen volgeh4 seizoen weder dikmaals in onze stad Ie zien optreden Nj Mevrouw Kleine voldeed ons het best Mev J v d riuck liet kiOr nie anders ol bet voorbeeld au Mevr Kleine doet baar eoéd Zij ieeft iels bevalligs over ziobj t gepaard aan een goede wijze van lictecreB eu een goede stembuiging el publiek zeer Zwjirteti ritfder den h er 2Iug elmai if mMp stijf de ls maar eeniMzinSmc ijknsen difjblijkiMiet wti iuiimi H Mflie btM toelNrtl zou bergen verwoen ijucienire Deviei t ir Meji vr Verwoert liucienire beviel i in t ge u 1 nderach mg kinHet geheel amuseerde ons doch nog éene opmerkiwr üst T r nnnanginniim imi dt aaliiniu zótPilecbt kniuie rtfUan jMIirn dat taiASordaftjetfat Uli to otd vaiudlail tcéfliafr tot lirt publiiA letH men o dan als een soott vu ecUiiuarrde ocléibC h cliMbt te ittdeA IXt was Uoodeitiag in gldd mate het geval Z j telfSi die in ItetiHalitertl gi i lw l t t as r aaal nttcn boMden dm awrfiMr 4iu4ei Trt matiikj wtfi gegeven Tante h tiot gBit nuvCMt J i Jias t lten om Ike imllmÜatd gelachen en ten slotte werd bet stukje met entboa siasme genpplaudiseehl Nu wij de lafitet rovrstfliipg Tan abonnement genoten neliben kannen wij niet nalaten een woor4 viiti 1 f tfn jegens den bserj rit r Vlisi die zgo hertisaidelgk den Oondscben i ctap m gefegenbeid giif qqi iets sabooaj te tien n ivtfinf ren Ue belanjjstelling zijner stad eifaotaii die teUi s zichtbaar was lu stampvolle zajen jf wij liopeii en vertrouwen het beoi aaqsporea op d gotslen weg voort te gaan en voortdurend te orgeit l it er ook in ti nda xog au au dai iets g s te zien is Vaii Henteri office is een telegram öntvangiin Vit Singapomvan dezan inhdud iroote overitrqoi ng te Sfnuuanf Op Javs fijn dgken door gebroken De scheepvaart beeit veel schade geleden J 1 r AA lnja iA ileKUKlitt wn lu ijMtjéolii dat daar een behoeftige vrouw van drie levende kinderea bevallen il sm M gat nwte iqrep tmt een arbei l ijtyB I T WiddinwteB firüftmaadd i Ufarti I Uit I dea hftd 4s kaar f f Q Nourisae i t ovtni h h rinnerfogsfatat ta vifna xü er I 0 j lW jtrwkkiog als gences ca haclaMfHtw jiinnea dêavffc meepit Beeds in dea vfpapn jporgeo wfpferda da Arieklcur uit de woningao ran vela iage e fn Keae commissie iit dsa gameant i bwd ii a Jnbdaris juunens ds gemeente een praohtig g soi en aan £ ene commissie uit ingezetenen v reerdf hfo I iMd ea Jwttfaaar gsichaak terwijl A fmiAi tfm qog fv hM 4I001 geaoMken irw iuiaae beJaagstaUin e b caabtiAg vocmt dsa waurdigen gsneesbeer bl ksn gaven Wg Vernemen dtet genoegen dat door Z W K 8 Frederik eeba bijarage van J iM en dpor t H K prins Hendrik eene bjjdragè van iOO is ésiihonkeh ten b aève van bé te BrieDe te Miot A 1 vdor oudé ea gebrc tklge Mieden ÏWIBOE KXMXB Zitt ll gen van 7 en 8 M tf I adkt ain den beet van Zinnicq Bcrgmann terldC werd gegeven tot eene op een nader naiitekondigen dïg te houden interpellatie en dereed vroeger gevraagde interpelUtie Van dch hoer MitandoUe liepaiUd i aan de orde te zullea zgn na allooÉ van de reeds aan de orde gestelde oilderwerpen Worden de beraall slagingen over het ontwerp tot Vervanging van m artt ÏU 416 C P voprtgezet I e geheele disöuetie liep over art 1 aldus lutw denie Al wie inbreuk heeft gemaakt of gépoogfl heeft IhWduk te maken op ejns ainlers vrigheid of nijverheid Wordt gestraft met gevongeniwtraf vah 4éue maand tot twee jaren en geldbpète van vtjf edtwintig tot rgf hunderd guUen te zamen of a kun derlijki indien dit geschied is dóór geweld doof ontneming of beSchadiKing van werktuigen of gereedschappen door bedreigingen met et nig strafbaar feit of door bedriegelijkc handelingen met gevangenisstraf van zes dagen tot drie dioittaden en geldboete vaA acht tot twee honderd gulileti t zamen Afafzonder Igk indien dit geschied is door beleediging of doot dè eineming aan satneiiscbolingeii in of bij fabrieken werkplaatsen of woadigen van elgjuttUrs of b 9tuM ders dier inrichtingen En boveudlöu oot bVelr de amendementen Van de beeren Beyola en Bredfur Het eerste diende tot geheele afschafllug der 3 arttr en bet laatste heeft eene kleine vei anüering in de redactie en doel Het araendemenl Bsyma vond tal van bestrgders aaronder de beeren Bergia nn de Brauw eu Saaymai Vader l e beer Oodefrdi f rond dat artikel 1 te weinig oevat en de heer vanHout kWBt aog M llj efl op de jonden Mlbet ontwerp Kadat ds Imsisttt van luatitie verschillende prekers had b ntWöotd wordt de verga dering gedblen Bij ten hsnvit g van gistere geboiidtn zitting heeftde vbojfeteef 4 n Jfcè griper Veejeiis harteliigell yiisfHt etaim ii m MtirnMinI d betrekking van griffier der kamer waarin hij zich voortdurend heelt onderscheiden door bekwoaiMieid groot Al i fi 4 t plichtsbetrachting en onkfebJc i bare eerlijkheid De leden gaven luide blijk van hunne instemming met deze hulde den heer Veegens gefcadit ji HGW Aan de ordf M pvport ettiagrdfr beraadslaging over bet wetsMitwei tqt v v ging il r s rtt 414 415 Wetb ron stnnreCTit dool aiideiic bepilirfgen coalitie vaH rbéidU A lioM de keer vart K ai na i imendement lot bl otC fsc pif iag dier b palingen ingetrokken De minister van justitie bracht nog eenige w ziftingeii in i e voordracht Daarna werd art 1 in tettitoing gdiraoht Bij die stemaiiii r sté i teii4B IteiMaen ïtl tegen HidalJa de volgende Zitting ene herstemming zal plaats bebbm Vervolgens k am in behandeling de wet op üe bafMerie Nadat etn ameiidefflent op die wet van de MIl de Lange en Uudctroi és aangenomen is de geheele w t mettifi temouiu t geu l goed keurd Heden zijn aan de orae de interjiellaticn van de bh Heemskerk Az en Mfraadolle na voorafgaande beotiamniait over aii I der wet betreffende ctaliticB T n wWdWf Na afloop der openb ire zitting ging de vergadering in oomit enenMi óver De president der kamer wenscbte DU sp Hkuw ten heer V egenigeKiV en berbaaldS geen weSnjpraal V zuTlen ónderviirden a a hi verklaards dftt al d leden hooKeu prijs steldjin op den gri Ber uitliogfde tan zgn bekwuamheid efrijkheid en onkreukbare trouw Als een ticlitboar btgk daarvan boud bij beip namens al de leden l r eede kamer een massiel zilveren beeld aan met een prachtig albam waarin de portretten VAn al de leden Zichtbaar aangedaan betuigde de heer Veegens zgn dank in eenige harteigke woorden Het beeld met het uleraiil i nit Mn stok vervaardigtl in de fabriek van d n beer vali Keupea Ie Voorschoten en stelt vooi de Nulerlandsdhe aoagd ia haar raibtcrba ui een lauwerkrans boodsade iêtwijl bare linkerhand 9p be Mederlandsebe wapea rust iUn tdu uit Breda wn 7 Vebruarii Sigtaor an OUmbBld beeft gisteren bij riek Imtvangen den graaf Theoden de Geloes en den graaf Mb2ak g aria garaa overigeas wm het stil mrt diV ei Mi tc i ler tl de graaf van Ohatnbowl gi MM éeB riM ie mtakts eirheleti ocbtMMlSveMf zgn vroe 9 4t fletd Kj bet aftUnken na tf schattei te sGraven ên 9t l in d il w M een KÜatlar die tfmoest oadergaan door den bode van den schattersfexl Wne door twee polioieogenten gearretteerd naaf door eenige schutters en ook door andere pcrsóiicH Oil de bandeu der arrestanten bevrgd Men verzekert dat er eene vervolging t n soibinig dieï oiitMttei wordt ingesteld 1 1 lalniA 1 1 17 1 Naar nit s Hertogenboadi aan t IRKuklitlaJ geaebtsren wordt ui abhur een dafblad worden opgericht dat tot steun zal dienen van de liberale kirsvereenlging NtitrUmd welke daar zonder verdediging ifti de prs bHreft is tegenover de olerical kiesvereeniging Noord BraioMi Dat liberale blad znl iucb hoofdaikelgk bepalen 1 tot bffbandelin g Van Staats Provinciale en Gemeenteaan legenheden in gezonden ndmisohen zin j 2 om zoo nood ig de beginselen der vereeniging Nedertand lé verdedigen zonder kwetslftg v b M fcligiens gevbel der bcvölkliig He nentraliteit van den Stast te handhnvtn eb Ie bevrijden elke party zelfs de liberale indien deze doöt Stealsd ang onder We4keh wtm Ook har épvaiting van veUgieose waarheid wil locpatsen of fnllien ag door Bp kkeliag van godsdienstig gevoel niivw politieke doeleinden wil bereiken Op Dinsdag 26 Maart a e I te Ulreebt eene buitengewone algemeerte vergadering plaats hebben van den Ilcd Wcerbaarheidsbond ter bespreking van het programma voor den derden Nationafen ScbietWejstrgd in den s zomer op de Wieselsche heide fèr lioüdeo In het cpncept prbgraroroo wardt voorgesteld den wedstrijd te honden op 11 18 Augustus rt72 Tot deelneming lian dHe wedstrijd wordeli uilgenoodigd ally leden v n wef bnarheidsvereenigiijgen dienstdoende en Astende sohutterijen en alle afdeelingen van zee en Inndipjcht zoo in Nederland als ia Nederjanasche JRiloni 1 ƒ ii r i f f jcJasi Laatste Begjch teijf Berlija 8 Maart B j bet debat in bet beereninis over art 1 der wet oB het sobooltoezicbt isde fcnolassie en bït fewj igd ontwerp der Commitaia van rapporteurs met 121 twen JB stemmen Pa zÜB irki jlan van liet Hegeeringsontwerp zoo als door bet Huis van afgevaardigde wnifen vast gerield acbterv lgens aangenomen Een slotte is bet ontweij iu ign geheel aaiigonomenmet 125 legen 75 stemmen Washlögfon 8 Maart Be Commiasie wn ondertoek in de ak van d o vsüoop van trapedi Ban ii rankrijk tüdims den epthg met Dniischlaud is Mmengcsteld uit zes republikeüfeu sauhanoers van bet aonvertiement en een dèmfeniat De sjenaat heeft den heer Scbms niet tot Ud der Commissie wUlen benoemen mso t eataa dat bij de tittingoi bgwoont tot het boorcn der getuigen INOKZ0NO£N Mijniter di Bediuleml Daar oas iefr bob rej e t omdat gij ons ingezonden stuk in uw geacht wd hel opgenomen wij in N U6S van uw Wad in bet verslag loonsii is n oote saak V fublieittiH véreischt zoo vergun ons ook deze regels in uw blad op te nemen De vrrsiaudbooding tassebeu baas en knedit wordt soms hi usdeeld omdat soouaige kneobts die voor een oogeiiblik opstuiven en de baas ia zijne positie aanranden en terstond daarna alt reue zeepbel verdwijjien tol belemmeriiig zijn loor diegenen die alles in t werk stellen om laugs een bül keu weg hun vuk te verbeteren Van andrrm kruipt degee t gelgk een sehildp id langs den groHd sebuw gelijk een slaaf voor Int aan Eezlcht van zijn lieer Hant viior ban redilon durve zy niet te spreken dvch in bet ophitsi U van anderen zgn g meesters en dit s geen klein be vij fan min ontivik kebl te zijn Dergelijke rsonen zgn hinderpalen nis alles in t Werk wórdt gwteld deels ook door enkele bfzen tot verbetering v in ons vok Zuv wunlen ook unze wet doordenkende meetters teleurji e teld en wij ook Witat lioar de aangekondigde vergadering zien zij met eens om Na gBkiovua wg niet dat door bovcugeuoemden die in hun vak zi aohterl naken allen tieten boeten ea daarom vragen wg OMt ceiïiied en kopen wg dat onze bazen meer op bet vak mogen zien daar bel door bet aaohoudeude rgseu der producten oj den achtergrond ii gekomen zoodat wg zelfe wat OHze htkomtU betreft niet evenaarden met vele fabrieksarbeiders terwyl toch baas en knecht in vele zaleen elkan ler in de hand moeten werken i M at het krachtig tegenkanten van sbrnmigep be treft tegen het Verhoogert van arieidêlocmai dit vtordt van onz tijde beschoowd als ongegrond Want alles wordt naar de hoogste markt geregeld De woningen moeten zoo veel meer opbrengen en wg moeten vali onse arbeidslooilen de n te kooprtie producteh tsgen de hoogste markt betalen Mair de vterbeteiJBg Vati onze positie velke niet andcra kan geschieden dan door billijke verzoeken wordt bestreden door bezwaren Van eene steske kleur Zoo zgn wij in ernsiig overkg getreden wal daaraan na ge laan kaïh worden zOmler de poutu van onz banen te kwetsen ea de geest van de Internationare ér uit te houden Kn bet 18 ons Voorgekomen om met aandrang oiis billijk verzoek te herhalen ook Voor hen die nog uiet tot volle rgpheid vau bet vak zgn gekomen Ja MgnbeerI Indien hier in eenige maanden geen herstel komt dan ziet het er voor bon in de ieekom t nog slechter uit dan voor oni Wont gaan wg 20 jarat tang toen konden wij tl b idden wg maar half werk ons beter voldoendan nu zelfs als wij nacht en dag werken Elkeonpartijdige zal ons niet beschuldigen van roof alswg kksaifcatie en 1 50 per dog aanvragen vooreea vak dat zoowel theorettsob als practisch dagelijks voor alle stendea der Maatschapp g arbeid uitoefent Laten wij ons danrom eendfoobtelijk met onze verzoeken aanUelden om die verbetering tot stand te Ai wie hier tgn reobt in eigenbdaog niet in acht hoe zal die bet don vad tgh iaat of ilaitt kannen eerbiedi tn De Ommmie der Timmerliedm wat differeMte KinMf J DB JONG President A VEBMEULEJf D VISSER A Z VREESWIJK J WELTEB C GB0ENEN1 AAL Jk JAN WOEbLeB V MENSCII T JANSEN N KONINÖS S HAMEK ï DE ONG D KAPPERHOEf J BÓEREJON H p r g e X l U k e stand GesOHéK i Méttit Johaoua Heorjütte ouder M AppuoD Bo M Schregel Aguh Alberta oaden 1 Isgroii a A iln Wijk 7 Imy ea Esgelins ouden J vu Geot en C Fokkers 8 Johsfin Peironells onder P Hermu de Groot ea A A Mn Eenwen Arie ouder A Siwtd eu A ÜOfre OvtkLtbKs S Msert A W C de Ciatenier 8 w 7 I U df Jo Bt 8 j 10 11 8 N J KynhoDt ffm advjbrtentién Voorspoedig bevallen yan eene D cjiterE 4 4 A UZKNDQOKJiï geliefde Echtgenoot van D A T yjot AKBlf At maa O l aaH 1872 A V Heden beviel vbb een Zomi iflgne Dochter de Wed K LARIBT D öpuda 9 Maart 1872 deze onzen opregten donk La IAI 0 I nii Mevr de Weid SCH LÏ MADs J N SGH LTEMA r Gouda 9 Maart 1872 i etforlaiifteclie Öouwvcreenlgliig gevestigd t GODÖA üeWone JAARLIJtSCHE VERGADERINGv n AaadeeUioudeis ep DONPQRDAG dea Uk MAAfiT 1872 des namiddags tfen vier lite inhet StationgKoffijbttia by den heer A LAV8 BÉiU te GotuU Dg DIftKCTIE Steei plèna$ch TE KÖ P Adw C G VAH BMi GARDEN C Ihiw Ncvruaw D JOt G SMITS fo eoa TT vmagttegeh 1 Meï EENE BEKWA J IEBri9Tff PE van de P G ie goed kan koken en haiswe verrichten tegen goed loon alleen xg d van goede getuigschriften voorzien ijjn iiUeu in aymierking komen Brieven franco Dr Chantoindaniis Oogenwater Dit onfeilbaü Oogenwater heeft in den koi ten tgd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden sen dergelgk itrtikel is te beort gevallen en tot ondubbelzinnig bewijs hiervan kan strekken dut er reeds dmzenden bfl tiendaizenden flacons vfcn verkocht zijn en de aftrek van dit voortMfelake én heillauie iiiiddel steeds toeneenit Alle lyders b£i verschillende Oogkwaleu wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en znllen zg na een betrekkelijk korten tyd wanneer men het oplettend volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nOoit volprezen Üogéh water ondervinden Zy die geUoodza t zjjn de zoo lastige bril te gebruiken zullen die bij eene voortdurende nwending van dit middel weder kunnen wegte n Zwakke oogen die doot ingespannen zien of lezen begiünen te teken of die waaruit hg harde of Ironde wind voeht otttloopt worden door dit middel spoedig geheel heisteld ledereen die tot zjjne hoogste ja en zonder bril wil werken make dus eer het te laat is gebhiikvan Dr CflANTOMELANUS ÜOGENWATEB en na eene korte proefiiemiag zal men de uitmuntende werking kunnen waamemen Het is a 60 Cts per flacon verkrüabaar büT A G vAN DETH Gouda J J BEUZBMAKEE Leiden n J H Keller Weate Wagenstr Üollerdam Mej L A ScHoüiENs ScHLtJter Oostmoleustroat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer beM n4e Dépóte in ons rp