Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1872

i1 Woensdag 13 Maart N 1178 GGUDSCHE COURANT KORTE TIBNDBWEG D a 3 GOUDA Door dme neemt de ondetgöteekende de vrgheid UEd te berigten dat hg de NlliUl SINS in zgn MAGAZUN heeft ontvangen W KDE8 Engelaohe vollen toawea en ordinaire Gang en TBAFLOOPBB8 Engelaobe lakenacb wollen eo jDamaaten TAFELKI BEDEV Friescbe en bédinaire Faardendekens Een groot assortiment WtuAoekéa Zeildoeken afgepaste IMeliwileQt Cbassinetteu Uzergaas BeddekwM ten enx Alle soorten van t raiiu blokjes biewn C ang Deurmatten Kngelsche CI chotsche Vilten too wen Eoko8 wollen en inlandsdie Tapijten en Karpetten een groot Assortiment Haard 8opha enDearkleedJes Fransclie en Saijtsche Bebangselpapieren Smaakvolle Banden en Scboorstee n 8 takken Alle nieuwe dessins Behangsell innen s TRANSPAKANT GORDIJNEN Bldnen en Buiten Jalousiön Nieuivs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I 1 1 Hopende door eene prompte en civiele bediening het rertroawen hetwelk hen t ed tan deele viel zich voortdurend waardig te maken en met Uw geacht bezoek sieada vereerd worden beeft hg de eer te zgn UEd Dw Dienaar r Al degenen die nog weniichen bji te Anl en voor het feest op 1 APRIL ot per abuis zgil overgeslagen met de Itisten welke gjecircttteerd hebt n worden verzocht hunne bjjdrWen in ta zenden bij de Commissie vw Financien G hTg DU LANÖB D DOBBB AAN STOIWUKERSLUIS De ONROERENDE GOEDEREN geWen bij en aan elkander onder de gemeenten Gouderak en Stolufijk op 7 dezer door de Notarinsen CAZAUX vau STAPHORST on NIERSTRA Z beiden residerende t Rotterdam in de herberg van den Heer van dïn BEItGH aan Stolwijkerduü bg Gouda geveild zullen op DONDERDAG 14 dezer dës middags ten 12 ure ter leHUe plaatse in het openbaar worden afgeslagen eerst iedere partjj afeonderlijk daarna by verschillende combinatiën en eindelijk in één inassa De geveilde perceelen hebben in trekgeld gegolden ala volgt S o 1 BOUWMANSWONING dienende teven tot ÜITOPANNING en TAPPERU met tuin boomgaard enz groot 30 Roeden Openbare Verkoobiriof te MOORDRECHT ten huize van G WUNHüF op WOENSDAG 13 MAART 1872 des voormiddags ten lOtWB van MEUBELEN en eenig POR CELEIN Kantoor e W i el T4JI I 0 A TAH SILLETOLDT zijn verplaatste MAAK DBN Boerenstdger Wijk tO iVo M Nieuw No 86 ROTTEHpABL SÜMEMfegTER en WËTH ÖüMttS van Ztrammerdam gezien de verklaring van den Heer H J P van ben STEEN Cjeneeshe alhier waaruit blgkt dat het tot ituijtin van den voortgang der aanwezige pokziektednngend noodig is dat de volgende voorwerpen toebehoorende aan PIETER BOUTHOOBN werkman wonende alhier in gebruik geweest bg dieBl vyf aan pokken geleden hebbende kinderen worden onteigend en vernietigd als een dukn bed dito peluw twee dito kussens twee lakens twee dekens en een stel bedgordflnen voort een wieg met bed kn8gen en drie dekentjes een schoudermantel en eenig stroo Gezien art 69 der watvan28Augii tnil8 Staateblad n 125 Besluiten V de voorschreven voorwerpe in baahig ta nemen en te onteigenen ten einde door ram branding na befmroeying met petrolenm a worden vernietigd 2 de waarde dier voorwerpen bg minneljjke schikking te bep len op ƒ 30 En zal dit besluit op de gebruikkelyke wijzeter openbare kennis worden gebragt en geplaatstworden ifl de Gondache Courapt terwjil afschriftzal wordea gezonden aan Heeren GedeputeerdeStaten dezer Provincie 1 Zwammerdam len 7 Maart 1872 I Burgemeester en Wethouders voohioemd DB RIDDER Burgemeester G VAK KEMPEN Wethouder 2125 50 Ellen N 2 WEILAND enz groot 3 32 R O E N 3 WEI en HOOILAND mm 1 B 86 R N 4 WEI efl HOOILAND enz 2 B 19 fl 91 E N 5 WEI en HOOILAND enz 2 B 24 ft 82 E N 6 HOOILAND eüz 3 B 6 R 41 E B 6300 8500 3700 4150 1 4000 ƒ 22775 WEEKMAIIKT VAN Pi ARDEN KOEWEN VARKENS SCHAPEN KAA BOTER WOIr PLÜIMGEDIERTE enz ene Op WOENSDAG den 13 MAART 1872 en verder op alle Woensdagen zal er te Woerden eene vrge weekmarkt geopend worcksj t uitlovingen van Premiën ea waaraan têfrens eene têtEmu verbonden is tegen 50 Cente het lot Neringdoenden en andere belangstellenden worden nitgenöodigd daaraan deel te nemen door AANVOER en AANKOOPEN terwijl Cir julairos Aanplakbilletten en nadere inlichtingen met franco brieven zijn te bekomen Wj den Heer J Dt VRIES BOBBÉ ecretans van het Comitó te Woerden 278 Staati LoteriJ De TrekkinK der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 18 MAART 1872 Gouda Druk faQ UriDkniau Opeiibdrc Verkoopingf ép MAANDAG 25 MAART 1872 des voorm ten Elf me in het tpgement Habmonib te Goudtk v n 1 een goed ingerigt fraai uitzigt hebbend WPONHÜIS met ERF en TUIN aan de Spieriugstraat F n 79 te Gouda 2 een groot stnk BOUWGROND geschikt ofti daarop te plaatsen 14 HUIZEN achter n 1 gelegen en nitgang nemende over het water aan de zak N 1 en 2 ook gecombineerd en beide daddgk te aanvaarden 3 een sterk gebouwd WINKEL en WOONHUIS met ERF SCHUUR of STAL en OPEN GROND aan de straat waarop nog een Huis kan worden gebouwd alles aan het JftAJ a d Q n 36 te Gouda Te aantaarden 1 Mei e k Breeder bij biljetten en informalien ten kantore van Notaris Mr KIST te Gotuit Openbare Verkoopinjif van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEÖOED KLEEDEREN gewerkt GOUD ZILVER en JÜWEELEN op VRIJDAG 15 MAART 1872 des voorruiddags ten 9 ure awi het Huis wgk K N 237 aan de Fe perstraat te Gou ia Dmga te vore n van 2 tot 6 unr te zien Openbare Vrijwilllse Verkooping op MAANDAG den 25MAART 1872 desvoormiddags ten 10 ure ten hui e vau den Heer C F VAN DKN BERG aan Stolwijka aluist bfl Goud f van 1 Een rfütSmet SCMJÜR ingerigt totuitoefening eener sedert vele jaren daarin gedreven TIMMERMANSAFFAIRE benevensTUINTJE en ERF sKteande en gelegen te 6 om fer rJ4 Iv h t dor t i 2 Het huis STAATS ook wel genoemd KBT ROOSJE thans gedeeltelijk ingerigt tot BüITEN KOFFIBHUlS met grooten TUIN ea BOOÜfGAAÈD vroari yoim 80 Vruohtboomen van zeldzaam fijne soorten zeer gunstig staande en gelegen in de gemeente Uamtrecltt niet ver T n Stolwijkersluit op ongeveer een half unr aistands van Gouda Alles bfl biljetten breeder omschreven en te aanviurden hg d betaling der Kooppenningen op den 1 Mei 1872 Nadere infsrmatiën zijn te bekomen ten kantore M i Notarjg G J 8PRUVT te Oud mrü a ü IJstel iiS ItWIiSifïl De DIRECTIE der GASFABRIEK verzoekt diegenen die met de aanstaande feesten GASILLÜMINAïIE verlangen daarvan zoo spoedig mogeiyk ten hare kgntore opgav e te d oen Heden ontvangen de nieuwste MODELLEN ZIJDEN HOEDEN KiNDERMÜTSJES en PETJES volgens denlaateten sm iak tevens beveelt h zich minzaamaan tot bet repareeren van Hoeden en Petten Gro neweg L BAKKER TU6GEN EN WHPELS De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aa tot het maken van VLAGGEN en WAFELS tegen het aanstaande April Feest De Wed J YPELAAB WOTÖmven B 1 43 ATTENTIEÜT De COMMISSIE der TIMAEBLIEDEN binnen Gouda noodigt door deze allen uit die het vak van TIMMERMAN uitoefenen ook dies welke hnn vak nog biet tnagtig z n om hun stem nitHè brengen tot verbetering van hun vak op Zaterdag den IG Maart 1872 de8 avonds ten 8 ure in het Hotel de Paaüw op de Markt op de Bovenzaal J PE JONG Pre S i a 1 187 i j 1 i Voor Hen die nog iets willen bijdragen Toor de FEESTCOMMISSIE OP 1 APRIL Bij beriolit dat bij den Uitgerer deser Courant Tiendeweg D 60 eene bus is geplaatst BUITENLAJSTD 1 Buitenlandscli Overzicht Wederoia eene tpanniiiK tnsschen de rechterrijde n df n t erjf idTiiiK te Vi rsaillet ea den Presillen Z j heeft rich jfeopfiib ird I m eene heftiKi l ur de recliter le ttsrt tocïi jiliBhte trie na xBimiiil ter lulci linjf iy uer lut rpellatie orer het biit l x ran Voiivcr QdiTtier iroanii hij dr rej e nn rerir t tegeu den zin der meerJerhPiil te liandeleii f hl ril i e ïerhij der comraÏMie voor de ret ter betèojfiHrnx TW de nuriv fleli op db regeerjiig om de rnliictie van den beer Lefrune ala de hare aau te nemrn Ky bijjft er op abun het tei coToordifte f t uveniefnent ila xxmrtoopxg te lieiilelen In dei omataidiKhedea veririokt men d tTbh rs Aeh hn r de üoulnrd tot dranitirf minister van Kuantriin al bennemeii omdat een andere keuze zeer waaraohijiilijk hem in nieuive manli lclMd n teken lou iDe ifft tol verbid der Interuilionale ia niuir de sommiesje lerufCj eZOnden omdat er f egrouJe l eziva tBD te en de reilartie verden aangevoerd I e tronte atri d luaachea de Pruiaiache regeerinf M de bMeatl ooawr atiere oppositie van het Huia dar Heeren oVer de wrt op het Biutsachooltoencbt fa Vrijdag ZDOkla reeds gemeld is geëindigd met een schitterende zege voor Prm B smarok Niet Heen heeft de kamer met lï tegen 78 het tegenontirerp der commiuie veroorpeii niiar lelh ia het reK eriii nmntirerp bij eindatemmlng met 125 tt n K temmm aingenomn M a rekende er op dat de wet loa doargam Wiilanks de verzekering v n het legeiiileel door de ednservatieve en elerioire pera maar ulk ern uitaiag heefi de ntoutate verwachtingen o ertrolffu De eer daarvan komt grh e den kansrlier Bismarck tue die vrrseheiden m len aan het d bit drelgrnomen en niwit beier t eroroken heeft Hjj heift meedoogenloo i§n oude vrienden g uchtigd die gemeen nuk genaakt met de nltmtnuiitnnen en de regeerihg den rag toegewend hadden Hg heeft hun in oherpe bewoordingen hnn iiicmiScqncntie en nf nl er eten Ala g i ip ent irte hg dat py verder liet gij die in de vlakte it at dan ik die uit de hou ite an bet hooftl der regeering d fnken beoordeel wrinn dan ia uw pliclit mg te be lanken eii luija plaats in te nemen In plaats Tsn mij hinderpalen UI den weg te leggrii Mitar het groote argument wnarran Bitmnrck zich bediende om dm oon er ntieven ree ann te jagen waa de nnakte tentoonstelling van hun monalrraohi tg verhond met frictiên die ojienlijk ilrn Prni i chen Staat hel vereenigde Duitwhlnnd en den eonstitutinneelen vrijheden vijandig gerind eijn Met het rapport van een Daifeeh gezant in de hand toonde hi aan dat de ultranioi tanen een tninenzirering smeden wnnrin alle vgapden van liuitschinnd op hnn plaats Mjn Hij bewees dat tij te gelijk bedoe len de godndieuotige onderwerping en de politieke verzwakking van Ihiitaehland de wraakneming n Ffsnkrgk den ondergnrg vim het vereenigd Italië en het herstel der uereldlgke nincht ran den P u IV oppomlie wna iloor die friraShe snijdende en geest ge welsprekendheid als bedwelmd haar eerste stoutheid verdween en haor beste reileniuirs maakten een armzahire vertooning In geheel Dnitaehlaud zal die stimming grnote rnsatie verwekken He t ruisisehe regeering behoort hsar voordeel te duen met dien terugkeer vnn de gunstige ger indheid des volk ten haren opyiohte door stnndviistig den weg van liberale hervormingen te rolgen en iftiig frekoesterden wenschen voldoening te geven Ue qaacstie die de gemoederen te Berlijn bezig boodt II o0k aan de orde ié Saksen waar de bevolking biUa nitshiitend pnie titieii is In de discussie over de onderwijswet die door het gouvernement is aangeboden hattt de kamer het voor tel barer Spmmissie aangenomeo wajrbij alle scholen toegaiikelgif worden verklaarf voor kinderen van verschillende geloofsbelg deni Bg en aiiuere bepaling worden de leerhogea in enkele gevallen vrygeateld ras het godadiea ti onderwgs Voorta ia tosgeligks op vooratel der commissie benloten dat lip aaiirnag der gaiae ii i het onuerwgs koalelooa kan ujn Op da vraag van een der ledeu of d M wet ereoaU de vorige o erwurpea uaa worden aao de goedkeuring der Ëvangeluclie aynode ia door den miuisirr ontkennend gtatftivoard Ë eD stc rk anti clericaal ia de Badenscbe regeering die lil den Landdag in ntwuord op eene toterpellatie verklilard heeft dat de oud kaïho icke p iestefs m liun etrekkiBg olie wor len geixiidkaafd en de oiid katholieke gemaeatsn de bescliermiiig der wet zuilen gemeten o a luor et afiiuan vaii kerkeu Het goilsdienstonder vijs bij voorstumler der oiifeil baarheid zal niet rerpliobtend zyo Deie feiten du hoe lane hos laeMigvuld ger worden ia Uuitschlaiid touuen yenoeg de vur e in gen di de gudadienstige etnaUciputie daar maakt Oiktreut d nauieii dw ptrMMian di met ecue dotatie bedaoht zgii is nog uiets auiten met lekerbeid bekend dan dat de keiier in een eiKenbandigen brief aan koning Johaua van Sakacu keuais gegeven heefi dat de l k iohe minister vaa oorlog de lieer von fahrioe onder de gelukkigen voorkomt voor eene aon van iOO UOO thalar te einde huid te brsageu aan zgne verdiraaiao ti opuehta van i noTKaniaatie van het Sakeieel arneeiiarpa Het Journal ie Rome ver ekert l t do heer lliagh Ui lid der kamer vao afgevaalrt dea tot Italiaaosch gezant by de Fmnschc enjUUiek benoemd eu de heer Nigra na ir Petersbuiw isrgeplaitst zal worden Uie benoeming lal eerai ili ats bebiiea na de befaaudeling der Bnancieelc wette in de llaiuunsche kamer waarover de heer Minghetti rapporteur ia en waarmede giateren een aanvang gemaakt zon worden Het blad voegt er niet bg of dia verplaatsing toageacbreren muet worden aan dn presaie van die personen welke ban alkeer voor 4et Bonapartiame zoo er dryren dal j bg allaa wat hen slechts daaraan heriiiueren kan reeds voor de mogelijkheid eener rcataunitie vreecen rn daarom den ridder Nigra die loo aiterat bevriend was met het keizerlgk hof een gevaar voor de republiek achten Hetzelfde blad meidt dat de commissie uit de kamer itiSt de veraiekschrlften een adres door rerschillende Komeinen ondertrekend onder ocfat keeft waarbg ook voor den vroejieren Kerkelgken tiiaat de afkondiging der Italpansohe wet op da godsdienstige nenootschappeD verzocht wordt De com missie beeft geoonclndeerd om dit adres ter zgde te legicen m afwachting van de voorstellen welke de regeeriug te geletteuer tijd over dit onderwerp zal indienen een bewgs te meer voor de bezadigdheid en omzichtigheid aarmede de Italiaansuhe regeering in de nieuwe provincie te werk gaat Ue benohten uit Spnje maken gewag van eene groote werkzaamheid der oppositie Zelfs hepen er gernohte van een opstand dooh die eisuhan bereatigiiig ü regeeringen der beide groote rgken van hel verre Oosten Dbina en Japan die tot dus ver bgua geen verkeer met elkander hadden hebben verleden jaar een tractaat van vrede en vriendschap gesloten waarvan bet Journal ie St Pelerahourg den tekst mededeelt Het dateert van Juni 1871 en is te l eking gesloten kirrespondentien uit Japan hadden in Europa het gerucht verspreid van barbaaxsche mishandelingen gepleegd op tot het Chnsteiidqin bekeerde Japanneeren te Nangosaki De publtete opinie in Kngebmd verontrustte rich met recht iwfjlr die onder het gezicht der Engelsche vlag gepleq de wanbeilrijven Gelukkig heeft Lord Eniield in het Lagerhuis m kutwoord op eene interpellatie het feit officieel kunnen tegenspreken en verklaarde tevens dat de geheele zaak zich bepa ilde tot de overbrenging van öO a 70 bekeerde Japanners nnnr plaatsen buiten Nimgaaaki Overigens had de Japanscbe regeering haar leedwezen over deze zaak aan bet Kngelsobe gouvernement betuigd eo beloofd dadelijk een onderzoek in te stellen FRANERUE In den nacht vun den 27 op den 38 Fcbroari jl werd iLSSchen den Pransohen minister van linaneiën Ponder Quertter en d n Duitscben gezant von Arnim eene overei nkomsi gestolen waarvan reoe akte M dufdo werd opgemaakt en geteekend betreffende de wijze vao aflossing der eerst verscbuldigile termgnen van de oorlogskosten lie beer Puuyer Quertier heeft zioh daarbij verbonden cm tusschcn I eu 6 Maart niet alleen ile 80 millineu francs te betalen die op den I Maart versohuliligd zijn maar te geigkertijd allea wat voor of op den I Mei opeisclibaar werd tot een gezamenlijk liedrag van i iO millioen Iranca naarvoor aan Frankr gk eene korting van 5 peroeiit werd toegekend lie Kransche minister heult rich verbonden om over Ie som van d wissels die niet op zicht betaalbaar eene vergoetl ng van 5 percent bg te betalen vuur den tgd die verl lopl tnsschen het tijdstip waarop de wisse s in betaling orden jegeven en den werketijkt i vervaltijd Met intzomiering von biljetten op de Lnxemhnrgsche bank zuilen banknoten tnet waarde in tbali rs of goldeus nis betalingen in baargeld worden aanzehomen Oaitreut den dog die voor leder bijzonder geval als vervaldag tal worden aangemerkt zyn zeer nauwkeurige bepalingen vaatgesteld Voor wissels op Duitschland ns ziclit betaalbaar geldt de tweede dag na dien vao de ontvangst voor vervaldag Wissels op Dnits hland die nog eenigen tgd moeten loopen vervallen op den bepaalden dag doch voor den tijd dien zij loopen moeten 5 percent vergoeding worden betaald Voor wissels op plaatsen buiten T nitschlaiid getrokken wordt als vervaldag beschuuwtl de dog waarop de wissel door koop in andere handen oveigaat of door de rijkakaasea zelve ter betaling wordt aangeboden Door dezt spoedige betaling be uaart de heer PoujrerQuTtier aan de Fransche schatki it eene uitgave van 5 mil ioen en men geloift zelfs in Duitschland dat het hem gemakkelgk zal vallen om het noodige kapitaal bijeen te brengen Teneinde nog voor het einde van het jaar de geheele ontruiming van de 6 nu nog bezette departementen te verkrijgen is door een grootie vereeniging van aanzienlijke bankiers h t voorstel gedaan en buinen eenige maanden een nieuwe leening van H a milliard te sluiten waarvan het welslagen reeds vooruit door de groote bankiers aun de Fransche regeering wordt gewaarborgd ENGELAND Geheel Engeland heeft deelgenomen in de afniaseienje k i sen van een proces waarin de goederen eener oude a leliijke familie op t siel stondeu Een pretendent had zich opgeda in voor de baronie Tiohborne die tegenwoordig het eigendom is van een mindcijarigen wees In da vorige week heeft de eiseher die den ongunstigen afloop der zaak voor hem voorzag zyn eisch voorloopig opgegeven doch 18 da lelgk daarop in hechtenis genomen beschuldigil van meineed omdat hy ouder eede verktaird bod de ware Tichborne te zyn iJie hier in korte trekken den loop der zonderlinge historie In t jaar IS ïS ging een jonkman erfgenaam eener oude Ëngels he familie een reis doen naar x