Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1872

j sk docihdit moet nadei bevet Op de visscherijen onder de gemeente Werkendam zgn reeds elften gevangen welke ot hooge prezen van de hand ging Waarscbgnlqk zat ze met goedkoop worden daar Frankrijk dit jaar meer zal trekken dan verleden jaai toen het vervoer met gemakkelijk was lS t i4 xi p nooit weer iets gehoord Zes dagen na zijne afreize voïid HCrtpiteih Hopkin gezagvoerder van het schip l Mnt taet ée kiel ctahooi een boot ranjdrgven op vrelk r achtersteveu Bella Ltcerpool geschreven stond Hg vond tevens verschillen Je gedeelten van een wrak een waterrat eeu lalsfel kippenhokken enz Se tgdrng van hit totale vtrlies i u de Bella bereikte Engeland eti te aam aarvo6r t schi verïekeiti was werd kieta ild De iiinilie Tiehburnb nliti den rouw un éi ullreii de moeder bleef Ioo iid dat haar zoon nog leefde 2ilj liad een half bggeloo ige overtuiging dit Roger te eeniger tijd plotseling zou terugkeeren Jaar ft jaar ait brandtik er nacht ano nacht een la b in de tekiibule vai it ouderl jl huii opdat de urfrveliiig vÉu verre zoQ kannen wOi dat hg verivRoht werd en wanneer de nacht zeer donker was en er geru maao scheen ging lady Tiohborne met een laiituarn nit in het park van t oudekaaeèl id r Tichborue s opdat h ar zoon niet verdwalen inoch De pogtngen tan bare vnende i om deze illuaie t bestrgden bevestigden de duuairiêre iii hare overtuiging eu toen haar tweede zoon huu de met rene dochter van lord Arundel waarschawde g de ouders der bruid dat wanneer Hoger terugki er le de titel en de 1 imlgoederen op hem moesten overg i in Landfoopers maakten vank gebruik van deie elfmi leid loj der arme moeder door ie verhalen hoe zg enniie geredde schipbreukelingen van de Bella in AustraHè ontmoet hadden 2ij Merden steeds edelmoedig beloofd voor deze mededeelingei Zg adverteerde in de Austnli Olie dagbladen eu telde zich in betrekk ng met den heer Cub tt di reetenr van de JUting Fritni Office in Sydney Weldra wist men in geheel Australië dat een schatrg ke Bagelsche dame een zoon zocht die den iü April 1864 van Rio Janeiro was oitgezeild met de Bella reik schip vergaan as lerwtjl een gedeelte van de bemanning en de passagiers uaren gered door een chip dat op weg was naar Melbourne Men kende den naam van den vermiste zgn ouderdom grootte de klefir zgner oogen en Van z n haar f men vernam dot de enige broeder dood was en dat de verloren frewaande man de erl noom wat van een ondm Hiel en een groot fortuin Het is geen wonder dat zich weldra iemand opdeed die de kans wilde wagen om erkend te worden door de ongelakkige moeder die half waanzinnig wos geworden door telkena teleurgestelde hoo om haar zoon weder te zien Een elogerq ongeii genaamd ïhomas Castro te Wngga Wugga in Australië meldde zieb aan bij den heer Gethea als de verloren zoon QedHRude twee jaren werd er nu onderfaaodetd over de middelen om der douairière haar dooden zoon weder te geven Geld werd bgeengebraeht en gsmst gesteld door de brieven der douairière die het onwaarschgulgke verhaal dat Castro haar in slecht f eschreven en gespelde brieven mededeelde 1 linde ngs geloofde aanvaardde de bedrieger de reis liaar ïngeland Ijidy Tichborne was te Parga doch hg bleef eent eeoigen tijd in Kngelaiid om de verschilieade plaatsen te zien waar Roger Tichborne zgn jeugd had gesleten Twee oude bedienden van Enger of zg medeplichtigen waren of niet zal weldra aan den dog 4 omrn Wartn reeds in Australië in zgn dienst gekomen en toen hij zgn moeder ten laatste in Fargs zag en door de e waarlijk erkend werd vond hy een menigte lieden die hem wilden bgstian Lady Tichborne schonk hem een jaargeld van 1000 £ behalve vele geschenken en gedurende vijf jaren leefde hg in baar huis zich vourtdurend bekwamende in de geschiedenis ran de Tichboriies en die van den verdronken erfgenaam eer hg het proees begon Lady Tichborne was gestorven en hg waagde het nu zgn grooten slag ie sla iu Hg staat nn terecht te Londen beschuldigd van bedrog en het alleggen van valsohe eeden De gesohiedems van t proces welke nog vele duistere pnnlen heeft zal bg gn verhoor waareohgnlgk wel dnidelgk worden B K L G I Ê In de Vrijdog gebonden zitting der kamer van vertegenwoordigers is gesproken oier de beteekenis v n het den vorigen dag genomen besluit tot instandhouding der Belgische legatie bg den pana j dit besluit stond lo het oog van sommige liberalen gelgk met een protest tegen Italie s eenhud Dit gaf aan de ministers aanleiding om te verklaren dat het Belgische gouvernement geen oordeel over de in Itniié bestaande orde van zaken uit te brengen llai imaar ze lis 4ettl ait IJ k begtaande orde van zaken als een afgedai n feit erkennen en ontzien moest De klachten over traagheid en weifeling der Pransohe overheden in het tegengaan der veepest n gisteren in dé Bekpiche kamer herhfiald de regee I ring heeft heloofiT ze onder i i oacdaobt van het Fcaiisebe gou rnement te tuiten brengen Hel budgetiTaa iiet ministerie v n buitenlandaehe zaken voor het loopende dienstjaar is vervolgens in zgn geheel ten bedrage van 4 823 875 fr 30 ca aangenoilidii met 86 tegen t stentnleD de twee tegeastemm deii beboorel tot d groep der iK aiaten BnyREWJi A ND Goi n 12 JJaAslj Gitterpn middog t 4streek hatf IW ure is flhiernit jiet water der Mailegateiluis iHMtd het lijk vanHendrik Mijngaard oud 4S JMd Sn ië deze stadgeboren mieren Vr t eroi p sèhéetitoaker wonaèdeïnn de Zeedijk te Qottenlaia ï f Men vermoedt d deze penoon mi aan zrlfmimd heeft schuldig geroR it daar hij de s c i tsalnd bg zgub faiailie nlliïpr ws a ingekaaien in zóer lMnarde tiestand ret moedel k Üoor misbr iik u Sterkendraiik eiij zij hem badden gepresenteerd pm rlMf hunne kusten in ern logement te lut eMogeren traariép bg had geanfwlwrd dat bij giak f feh b j zjjtalt finnilie die iii 4 Korte Akk ifb rnren ligt f v Met geooegffi hebben wij viernomen dat bier ter Mede rerkrggbijar ï jn grWeld ZilVereh nationale drnagti ekens Uat sierigkhRid en netheid van nitr voering betreft latea rg mets te weqscheB over eii wg ttvgfeleu niet of op dé aanstaande feesidagen zal menig borat zieb daarmede versieren Bg besluit van O Maart heelt Z M met wgziging n idat vau 5 dezer gelieven te bepalen dat de buitengewbne vergadering der Provinciale Staten van Zuul Holland in plants van Hoensdag IS Uaartyial phuta hebben Dinadog SS Maart Gedeputeerde Staten der provioeie Zuid Holhind hebben bg besluit aa 6 dezer bepaald bet door elke fsmeente te dragen gedeelt van het aandeel dezer provincie in de te leveren jnantobappen voor de natioNle militie van 1872 Het aandeel van Qeuda is bepaald op 46 Het aantal manschappen dat in de geiieele prorinoie i cal werden geluht bedraagt 2087 Het aantal ingseobreveaen bebopt 6041 Men verneemt dat Z U de koning gratie heeft verieeod uau Jaeob de Vletter voor zgn overigen straftijd T oodat by Ivdea in vrqlieid ni worden gesteld I Aan de iV j 01 wordt ait JBreda gemeld dd 11 Maart Heden ochtend te tien uren vertrok de graaf de Chambord met een gevolg van 11 personen vit Luik naar Keulen Uit Bodegraven achrgft men dd 8 Maart Heden werd alhieri aanbesteed het maken der geboaweo en innehtingen voor een stoomgemaal ten behoeve der NoordajderPolder in dere gemeente Van de 12 inschrgvers was de hoogste de beer G Visser van l apeodreabt voor eene som van 19 099 en de laagste de heer J Sprey van Koudekerk voor een bedrag van 13 938 Laatstgenoemden wordt bet werk gegund Te Ammerstol zgn in de a lnepen week termarkt gebracht 18 umwe of wmteraatmen wegendevan 10 lot 30 halve kilQ rain pegs per kilogramvan i 30 tot 1 60 Naar wij vernemen beeft de booücommissie te Brielle bericht ontvangen dat de Koning den eeraten steen zal komen leggen voor het Monument de nimf Naar wg vernemen is aan den heer Hoidgk opgedragen een gedenkboek te vervaardigen van bet aanstaande feest in den Briel Men meldt nit Breda van 9 Mgart Gedurende de laatste dagen zgn bgzonder veel vreemdelingen bg den graaf van óhambord toegelaten zoowel dames als beeren Er komen nu en dan ook vreemdelingen van zeer verre die niet toegelaten worden en dus onverrichter zake moeten terugkeeren Morgen vertrekt de graaf met zgn gevolg waarheen is echter nog onbekend Men sprak er van dat hg tkn Tftlaar bet buitengoed van den bisschop van Breda zou betrekken tigd worden ie mtt Cl omtrent n Chambord o a Het eer iB t bem in Ok i z9uder arg f Hst meent d l bg spoedig ea en den paos ber behaodelt hem met de zgne aanwezigheid bg bigdsohap niet alleen ofiers die lig brengt leo aUMr ook door de iet verlaten van bet ig keert hij zich eitg d ir groet bet en oe mt dit all ont tider jendige sympathie do r in f nkelen ht t aa i blm beatemiiyn aan t jwstkaBtiporiI witlcfi de ien al te ge eefae pro nr8 ie bad a brieS kaar ten Men schrgft uit Breda het verbigf van den graaf volk vooral te ptettni Ui genomeo ü noemt h t hei den graaf van Bchandbord den Fmnscben troon bekli stellen zal De geestWyk grootste deferentie Imm de mis geeft reden tol om dk btlangrgke gelde i teu létaeh vadïi k erf devgtie ie bg toont zelfs kerkgebouw Aan den uit nog eens nuar het faoofdali eerbie4 g w givatw Niets menigte en hg verwerft er Seeds ohreef ik d dat bi Aeent i Zelfii heeft bg teo ete ke ea brief niet ri l fhalentj toen men daar i flan zgo secretaris dien bi A 0 uei en bq veraoeht d Ma tri tlbbe if de hfme brd m vestiudei i e n ir Bi d van Ma derge jk j ran T zicit da lij M d 8teltW ftn U beé de in Waaifsiihgi e B ed4d e af te van Il Mn te Üi tatie dqofi minder gMwoiÉsn ifiitrang Aan de orde ia dr kerraBmining over art 1 auhet wetsontwerp tot vervaocing derWt 414 41 A Code Pénal Se beraadslaging wkrdt bera i d De beer Wintgeos meent een nieuw leiqeot i i bet debet t kanoen brengen naar aanleiding vao het rersbig Ati door de Fransche commissie v f enquête openbaar gemaakt is over de oorzaken van dea vreeaaelgken pjaiand van 18 Maart 8pr wei svbt vertegenwoordiging en natie opmerkzaam te mwceo op de verkhriogen van gewicht in dat reralag r l9rkomrnde k aanneming van bet wttaootwerp i zeer in t belang van de Internationale De vrgbeid van coalitie is het eerste n df 4if konutenbelasting bet tweede middel Spreker ejndigt met der kamer toe te roepen denkt tocb a o onzf uaom aan onzen goeden naam in £ ar pai denkt aan de toatslieden die ons land oog bezit Wat tal men van Nederbwd zeggen indien deze wet dezelfde wet als die welke in Frankrgk tot nieuwf beroeringen leidde hier zonder oorzaak woidt aangenomen De heer IVintgens wordt beantwoord door de UvFransen v d Putte oockbloet Crenen eo de minister van j istitie Deze hoeren doen vooral uitkomen dal de Neder kndsobe toestanden en de Fransche niet dezelfde zgn en Nederlanders en Franschen ook zeer van elkander verschillen De beer Üremers herinnert den heer Wiolgens aan diens eigene woorden toen de beer Mackay van Kngelsche toestanden sprak Tofp nl zeide Wintgens laat ons in Nederland blyvpa en niet naar vreemde landen gaan Tbana zegt 8pr tegen den heer Wintgens hljjf in Ned rlat d en maak ons niet bang met de froBeobe eommnne en de Fransche internationale De min van jostitie vindt bet onvoorzichtig en onitaatkuodig aaa de wetsroordracht bedoelingen toe te bbrgven die daarin niet liggen Eindelgk wordt art 1 amgmomem met 37 tegen 34 stemmen Art 2 en 3 worden goedgekeurd i oQd tr beraadslaging Het gebeele wetsontwerp wordt bierpp aangenomen met 37 tegen 34 stemmen Daarop is aan de orde de interpeUatie n dins kter Ueemtlerk over ie eventueele uittoer iiiji V9 ktt iractaat met Engeland ever de oJiUmid v m de hut valt Ouiwa De beer Heemskerk had gewonsobt 2 vragen te doen De eerste vraag ia vervallen want deze batrof de rntificatie van bet tractaat Daarop heeft de SlaaUeourant bet antwoord gegeven De tweede vrai is deze is de Regeering voornemens geweld te bez gea als de Bkiaeezen mochten weigeren het Birit che oppergezag te erkennen P Daarna zet Spr niteen wat in het Engelsobe parlement over de e zaak is gezegd Spr werd beantwoord door de min van Boitenlandsohe zakeq en Koloniën De eerste zegt dat d alge ieene strekking is om in overeenstemming met de a praken met de Engelsche Regrering de goede en geleideIgke uitvoering door alle mogelgke middelen te verzekeren De min verzekert dat het de bedoeling niet is om de Ëlmineezen tot de aanvaarding v n het protectoraat te dwingen Nadat nog een korte iroordeawwseluig gevoerd is tussoben de bb leo ke en 3renien is 4e intorpeilatie geeind J Daarop vraagt de heer van £ uijk anneerdewet boodende eene heUutiiig of Je Ukaniie in openbare jberaadslaging zal worden gebracht Pe Voorzitter geeft jijp voornemen e Ji nnep om de inko i t n beJai ting jjaeen piet al telangj jjiachrecès légen den 17 April te behandelen Üe heer Vflu Kuük iwena bte dat de ergaderiog bealopt dat 4 e wet errt np bet epès ifi w den behandeld Nadar de beer Nierstraaz als zijn opinie heeft mede gedaeld dat bat beter aa die belaatmg vóór het repoi f behandelen wordt p toontel dea Voorzit i rs ipet 4 leffep 6 aienimen beelofKo de inkpmstfnfielasting te benandelen net eerst na t teci Jo de zitting van gistere ba de interpellatie van den heer Mirandolfe plaats Déze stelde op den voorgrond dat t e tweede interpellatie Mirauaolle betrof de opinasr pa Ook desxege zal de mipizter velerlei stukken overleggen Zoa wel de beer Mirandolle als de beeren Fransen V4B der Patie Nieratraaz en de miniate keurden eenparig de tsjgeling vsa den gonrerneurmwn Mger gesanctioneeid door dtta mmiatn de naai al als uade lig voor den sebatkist n deq Mieerend vodr de berolkug De zaak qioet veranderd VQrden en hiermede was de miqister brt eens tbmrop Vraagt de beer van Kerkwijk aau decom isiie V0or de stenographie wat is de reden van de onregelmatige rersdiijmng van bet Bijblad e keer Jonckljloet bëantnoprdt de beec erl f gk en zegt dat de oonuak te zoeken is bj de eipedijlie mo de Slatücotmul yi f rt zgn eenige kleine tretsontvrrpfn en conoluri n aangenomen en besloten ilc gewgzïgde inilitiewel mei voor i recèe in de sretiën te ondeizoeken en l oi derdag het ontwerp reglempnt r orde fn opewWe behandeling te aeaae Men meldt ait a Herta nboself ala fca stejk bewgs ran een vrurg voorjaar uat de fiachtegaol tich ree s in die streken onderaebeideti malen Hei hooren Gewoonmk is dit eerst in bet midden vait Aprii l et uval Men aebrgft nit litreebt aan i fabie tan Jk Te reoht wordt er algemeen geklaagd over de lage traetemesiten van onderwijzers en onderwijttresaei u bg de vaststelling daarvan bedenkt men aeker ttietk aan welke gevaren deze menei n l lootataan Wjg obertsen niet naarde ieierl Overtu t er n zeWe CMi eo verneemt de feiten £ e zeker otei e X j gmoomd dochter e van den ouden X beklaagt zieb bg haar vader dat een der jufvrouwen rau de school baar heeft geslagen Het was niet waar mear de oude X gelooft bet Hg zal di r el eens orde stellen en de leer help n zelfr foegedaan gaet b persoonlgk zijn dochtertje uit lobool balen Hg stapt de school binnen laat zich door het jonge Xje bedoelde jufvrouw aanwgzeti en dient haar een eer 4aohttg pak slaag toe De jufvrouw hierdoor niet van schuld overtuigd verzooht gerecbtelgke vervolging Ter tereohtultiug der rechtbank bekende de beklaagde de hem telastgeirgde feiten hg toonde 4 n diep berpnw maar beroaw ko iit meeetal te ib t eo de oude X zal zgn vaderliefde die zioh naar het § otdeel van het O M minder gepast openbaarde moeten boeten met een cellulaire geraneenisstraf ren rgftien dagen altbvie als de reobtbank die ndapr k doen zal het in dezen met het O M eens is De uitspraak heeft thans plaats gehad en de rechtbank woa bet in zooverre met het O M oneens at X niet tot rgftien maar slechts tot t ee dagen eallnlaire gevangenisstraf is veroordeeld pos bet Jf Dit nu onüeenen Aan het overziebt wg het volgende was gewordeb vielen kot fn aUecs giaote slakea De dienst op mogallik volgebooden doenigk Karren i van aerroar Den bü 4e wetten van een voertuig of ara w vraagd ler rfl de prgi pieoT iteeg I n tol Earopeanen den of in hotels de vli De cavalerie moest de Duizende inlanders overstroomd Overal en straten De vloe l zette tevi der ta oud w ter neeaehe wük van Mi worden Vele kantoren jn de are gca ot en Ueren Hel bestuur richtte di nemen la fcolSepakbwzen Batavia heeft een i r bange dagen beleed Den 26 JAnqaa hebben de overs vomuigen eene hoogte bereikt die de oud fe be op de etad zieb aiet kunnen herinneren Overid traden de rivieren buiten de oesters overstroomden de wegen en zetten de huizen onder water Er waren plaatsen waar 3 i 4 voeten water in de woningen stonden In den spoorweg ycvan de tetüe fialjaviarfiaom reeda onbruikbaar jp het Koningsplein op Kre taa M n AOfat dea diensl tramway werd too lang ib k werd dat nsedc outoen bet algemeen middel er deed one weder oen dat eu aaabod vai want vaur m exorbitante prgzeu gevan ds rgst tat J i fa it bg vrienden of bekenit uit de woningen nemen azarne op Rijswijk verlaten voorts buiuie p g pcaiiweu iu kampougs hooger gelegen gedeelten kampong Kravwt en de Cki rCoraèlis noesten rerUten ledeostad werden ten 12 it volgend dag WUIenu terk en de goaverB den biwm tot wq kplaataea in Ook werden opl rersefailleade psiaten loodaen voor ile vlBcbtelingea opgeslagen aan welke Oedecl ea eenig gehi werd verMrekt De resident jtutvingiidaartae de aiddilea van reKeeriogaarcfe en doordien d keer van Ijlden 4le bg de oommiaaie overgebleven gei4en ren den laatateo watersnood m Sola btkbf stelde zgdde een bedrag ran 10 000 Ook enkels partiealieien zetten bnnpe b izea en erven ro ir de vluobtelingea open Het water zakte den 2ssten met grooter suelbeid dan het gekomen waa Wg hadden een paar dagen oad wMer en dit begaoetigde neer den afloop van bet water De aebade 4 e geleden werd ia zeer groot MenschenlercDS waren niet te betreuren Haar vooral Cbiaeezen en inlanders hebben veel verloren Aan d Europeanen is door dea resident eene oproeping gericht om zich onbesebroomd tot hem of denaasitent rcaident te wejiden ala zg balpbehoevend ayn en wg zqa verzakerdj dat ig op de meeat kieaohe wgfc waar dit mogalgk is hulp zullen verkrggen Den 27 dea morgensl hervatte de tramway den dienst Geholpen door den woteratoat hebben de bh fioeis en von Hedemann wonderen van energie en jjver VBmebt om den weg die zieb lo rlleadigen toestand bevond in één nai£t ie herstellen Batavia zag eerst nn koe groote diensten de tramway doet Het publiek belang van deze onderoemiog eo de gver der directie maken bet meer dan wenschel k dat eindelgk eens eme gunstige beslifsing valle over le aanvraag sedert zoo langen tijd gedaan dat de Begeering bet in slfnd hoaden van de zaak mogelg k make door de verstrekking Van eenig gnnt roor den weg De kosten van onderkend die vroeger ongeveer 26 000 per jaar voor denl lande beliepen komen volgens de concessie geheel voor rekening van den dienst De directie h z ch iM vefdienstelgk jegens Batavui gemaakt dat voorzel er thans meer dan ooit reden bestaat om den wensoh te wten dat zg da oadememing zuilen kannen volbonden De spoorwe ieait is den 30 hervat van Batavia naar bet Koningsplein De resident bad voor bet geval van uUirsien nood een gedeelte van den dgk tuascben Batavia en den boom in bet bezit genomen om dieB te kunnen doorsteken Dat is met noodig geweest Twee doorlaatbrulgen o dat gedeelte znllen bg de herstelling van djen dglc thans wat vergroot wolden Het bestuur heeft een zeldzaam voorbeeld van gevoel vao itriljt rec g eveu door aanbieding van restitutie aan de abonnés van de kleine soU die zg verloren hebben door bet stoken van den dienst geurende eUiige dogen Hoezeer de stad thans rW een groot gedeelte von water bevrgd is staal de rivier op TauabAbrang Weder door nieuw gevallen r ens zeer hoog Het ia te hopen dat wg het ergste gebad hebbeo Maar Februari is Veelal eene maand van bandjin In de afdeeling Tangerang res Bantam in Samaiao voqrol iu het Kendalsche en Demakache in Krowang in Japara eu elders zijn e rivieren eveneens met groot geweld buiten de oevers getié den ontstonden talrijke dijkbreuken en werden velden en kampongs onder water gezet Samarang staat bgna elk jaar onder water De sterke hellingen van de naburige bergen stellen de stad itelkeus oon bandjirs l oot en onze waterstaat scbg nt niet bg machte te zgn voldoende afvoerkanalen daar te stellen Kr zijn projecten geinoaktmaOr niet nitgevocrd Thans is de toestand treuriger dan ooit Duizende inlanders zgn zonder dok en de Europeesche bevojkiqg brengt gelden voor de noodlydenden bj en Ook ler is de behoefte aan betere afwatering dnogend gebleken ï Ëxc de gouverneur generaal gaf den 22 de eente aodientie waarop een inlandseh hoofïvaa Sumatra zieh kwam beklagen ov r handelingen ton den gouvernenr van Sumatra s Westkust den beer Netsdie en den 23 een talrijk bevochte receptie Hij had de maatregelen door de aoioriteiten genomen persoonlgk nagegaan en vertrok den 24Bten vroegtijdig naar Bniteniorg Deo 2esten keerde Z Eze hier terog toeli b berichtan omtrent bet toenemen van de overstrooiuing had gekregen Met recht nocht bij de activiteit van het plaatse ijk bostifi en van de ambtenaren van den waterrat prijzen die al het mogelyke gedaan hebben en van vroeg tot laat ia den weer w ren te midden van de wateren en dea modder De blauwe vlag heeft weder Jagen aefaterees gewaaid Eerst sedert een paar dagea kan dé stoomvaardieiist herval worden eu komt er weder leven in den handel Laatste Berichten Rome 10 Maart De Italië zegt dal er geaa enkele wgzigiqg z plaats hebben ia bel oorps diplomatique Het blad weenpteektdat Mingbetti met een buiteagewooe zending is belaot hq ttich is rapporteur der Inaneieele commissie en kan zieb niet verwgderen Op 4n op dan a 4i ti b welfcB bed n i 1 Vaticaan werd yrfaoudöi beeft de pane gezegd dat het kwaad dat de kerk ie beneend voonl vaa 1848 dagteekent De vganden der kerj b g aett toen vooral venlaif te veraprsldeo onder Ut groote publiek van Rome rn ItaKé dat vroeger den paaa tovjuicjite Pe paus zeide dat Ijet bestaan vaqtwee machten te Rome onmogelgl js moar hg hoopt dat de rust zal hersteld worded ParUs 1 Maart Uit Pias wordt p telsgtarf gemeld dat Mazzini overleden ia Versailles ll Maart Naar men verzekert verlaagt het gouvernement dot in bet bekende voorstel van den minister van binnenlandsehe zakea zal wordtn vermeld het besluit van de nationale veigadertng waarm de keizerlgke rjgeeriug is vervijllea verklaard Brussel U Maart Het bof van Aasisee heeft heden Langiand Dnmonceau wegens fraodniena bankroet bg verstek tot O jaren opsluiting veroordeeld VersaUleS U Hn n Na een storauiahtiae discussie in ae nationale vergadering overgegaan tot de ortle van den dog over bet voontel betreffende de vervolgingen tegen afgevaardigden Madrid 11 MaaK Het Garliatiseh verkieziagamanifest begint met te zeggen dat de hertog van Madrid nauwlettend heeft nagegaan welke houding aan zgne partg voegt en besloten heeft dat zij sAta de verkiezingen moet deelnemen Het monifeet eindigt met de zeggen De hertog van Madrid heeft gesproken Carlisten I thans aan de stembua en later waar God ons roepen zalf Karlsruhe De tweede kamer heeft een wetavoorstel aangenomen waarbg aan de leden van godsdienstige orden en broederschappen verbodm wordt openbaar onderwgs Ie geven Burgerlijke Stand GiBoBui Murt KliH Cornelis ouders K Larihg It Vi Mr André ouden E S Cafi en S Davidjoa Maria Magdalepa oóders H vSn Deosea ea J JJtaeDwiokel 10 JohsoDa ovdcrs W Broa ca A vaa Hourva 11 Ogabertas Jobsonea oudera C van dea Uroek ea W C Tma Cortjelia Adriaaa ouderv M Bosch en M C Flegea Johanna Wilhelains oadera E vaa den Eog ea W H van Ommen OviRLSDiN 8 Maart A Meuwveld iO j 10 E vaa Oeat 3 d U M Bekken i j W L Verhoek 10 w