Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1872

Vrijdag 15 iWaart ► vi 1872 N n79 w f Yr ADVfiRTENTIÉN J ti rr HiV Ui I n U i J 1 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Oonda en Omstreken ENCELSCHE BIEREN De ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hg jen Depot zijner ENGSeLSCHE JJIEREN gevestigd heeft bij4fii Heer A NORTIER Gonwe wgk C N 34 35 te Gon la bij wien gemelde BIEREN zoowel op fVist als op flesschen voorzien van zijne etiquetten verkrggbaar zijn en verzoekt mitsdien de or er8 waarmede men hem ou willen vereeren voortaan aan voornpemden Depothouder te willen opdragen W F BOMBLÉO RoOerdam 12 Maart 1 872 Een DAME weduwe met één kiiid van vier jajen oud verlangt te Gouda tegen 1 Mei of I te Gouda van de Prot Godsdienst EEN VRIJE KAMER liefst vestïbüle7 rmmen Gangmet fraa en trap drie met ALCOOF of SLAAPKAMER benevens 1 groote en eene kleine kamer beneden en vgf KOST en INWONING en gezellig haisselijk verkeer Reflecteerenden adresseeren zich zoo spoedig mogelijk onder letter B bij den Boekhand elaar J v ak ROSSUM Dz te Bode graven Op Ic Turfiiiarlit alhier te Koop Een flink HUIS met 3 KAMERS en KEUKEN boven en 3 KAMERS en KEUKEN beneden benevens KELDER ZOLDER GROOTEN TUIN en verdere gemakken Adres onder letter H i den Uiigever dezer Courant Zoon SOPHIA DAVIDSON geliefde Echtgenoot van E 8 CATS Go ud a 11 Maart 1872 Heden overleed mijn geliefde oudste dochtertje HELENA CATHABINA in den p4eidom YB a roim 17 maanden H DE VEER 0 mda 12 Maa rt 1872 HAKTELIJKEN DANK sad Vnenden en Bekenden van hier en elden voor de talrjjke blaken van deelneming en beiBBgstelhng mg betoond by gelegenheid van V Bevallen van een w mm m 0m mm manmi m W m m pxet de fijnsta Pepeil zuuat Olie bereid dubbel sterk t it de Fabriek van HOEK Co te AMSTERDAM Deze superfljne PEPERMUNT behallde in 1868 op de Nijverheids Tentoonstelling te Amliem den E tiS EN PRUS in NEDERLAND en werd bekroond met de Zilveren Medaille De Jaty gaf hiervan in haar aitgeg veu verslag op pag 11 de volgeude verklaring Dil fabrikaat beveelt zich aan door zuiverheid van smaak daar het van de rste kwaliteit grondstoffen vervaardigd wordt door sierlijkbeid van vorm volkomen witheid en ini en prgs Bovengenoemde PEPERMUNT is Terkrögbaar in pakjes tm 15 Ct bjj H k MP Banketbakker Oostharén te Qpui p 1 De Fsbriekanten O langstelling mg betoond bg gelegenheid van m 1 u n j l Mün 50 JABIÖ JUBILÉ als Geneesheer alhier HB B H MAASKANT iti rfa depeh ge komen De door de Notarissen KH lT en NIBRSTRASZ op 9 Mairt 11 geveilde ONROERENDE GOEDEREN onder Moordrecht hebben ojigebragt N 1 de BOUWMANSWONIKG en t DEBUËN groot 24 bectann 49 ar n an 70 centiaren f 36000 N 2 de perceelen WEILAND groot 3 hectaren 94 aren 70 centiartin 4600 N 3 de perceelen WEILAND grpot 3 hectaren 5 aren 50 eentiare n 4 Ö W W 4 depereeelen ROUW en WEI LAND groot 5 hectaren 12 a n v 48 centiaren 5500 I 5 deperceelenW EI enBOU ïl LAND groots hectaren 61 area 25 centiaren 1 v y J P H NOüRRISbE Wa ddingmierL 12 Maart 1872 j komen Wm LES GUEUI WB De VEERMAN van den Briel Een verhaal voor Otiders ea Kinderen De gebeurtenis van 1 April 1572 door een i rn laaKtc COIVCEUT onder leiding van den Heer P BROEK van Hage op WOENSDAG den 13 MAART 1872 in de Sociëteit Ons GEïiOEQBit to Gouda j Aanvang ten 7 uro precies Geus verteld Pr sSO Ct e5 Ex f 6 50 E r ƒ 11 Eene bejaarde JUFVROUW vraagt tegen 1 Mei TWEE ÜNGEMEUBILEERDE KAMERS opgawn van xir s franco letter M by len Boekb J MADO Co ie Utrecht l t i V 1572 1 Aj ril 1872 NATIONAAL DrAAGTEEKEN 7 bg gelegenheid van Ije f Kn K EKtWFIKST UER Inneming van den Uriel Toorstellwide een WATERGEUS Vereerd met de inteekcning van Z ML den Koning voor 100 Exemplaren Verkrijgbaar Amtterdam Gouda JOH F VA DER HORST G N m VOOYS OiH nbarrViiTkoflpIng te ZEVtóN TDÏ2E 1 öi VRIJDAG deu 15MAART 187 des voor middags ten 11 Otir ten huize van Mejufvrouw 25 centiaren 8800 t de Wed H ïemsbrsgun van U annwr AKn een perceel uitmunWd goed WEI HOOIr tj Z l tH T 800 of RO lV fLAND gelegen inden Tw waps J t r r J polder binse gemeente van ZevenJiuüen N 7 depereeelen WEILAND groot Dadelijk te aanvaarden zullende de Kooper 3hectaren 10 aren 79 centiaren 450ö i f 300 en een jieroeel RIETLAND en B080HHAKHOUT liegende in het zoogenaamde Korenmotengat bintopn ie gemeente Zevenliuizm Dadeljjk tb aanvaarden Nadere informatief zijn te bekomen ten kantore van denNotaris MOLENAARte Wdddinrveen en bij den eigeüadr JACOB BIEMOND te Zevenhuizen Tengevolge van het ingestelde onderzoek omtrent Dr J G Popp s Anatherin AIondwater door den heer Prof OPPOLZER Rector magnif Professor te Wemen Kon Sachs Hofraad enz werd dit middel heilz aam tegen alle MONDen TANDZIEKTEN bevonden en aan deK K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgelijks wordt hetzelve door de beroemdste Ceneesheeren en Hoogleeiiiren van andere steden tot reiniging en ouderhotid der Wilden aanbevolen Te verkrnp pn Xe flotida bij h ScliCnlt Winkelier op de Hno T Irn ft ijlc A 133 te Rollerdam b F R v in S tiitpii Kolff Hpoih en A 8chfppereijh O blaaime pnrcpleltnnnUl Ie Huge bIj J L F C Snubilii ipoth Ie LeyHen bij E Naordijk te Utrn hi hg F Alten polh te Amaterdam hij V van Wind hiim k C rrkaoplini Ie Oiulewater bij T i in Vrfitmmpen ie Schoonhoi en bij A Wolff OiSnbare Verkoojjing op MAANDAG 8 APRIL 1872 des voormidilags tdii Elf ure in het logement de Zalm LAlf D groot 2 he rt renT ai l 20 centiaren 4000 N 9 depereeelen WEI en BOUW LAND groot 3 hectaren 17 ar i 57 centiaren t 905Ö voor bet te veld staande gewas moeten betsleB N 8 daperceelen WËl enBOUW Te zunén 70150 De AFSLAG zal plaate hebben t J oo r e U den 16 MAART e k des Toormiddaga ten elfnre in afeonderlgke perceelen en daanwmrn chillende combiuatiëa i 278 Staats LoteiiJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 18 MAART 1872 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zaammerdam gezien de verklaring van den Geneesheer H J P van den STEEN alhier waarmt blgkt dat bet tot stuiting van den voortgang der aanwezige pokziekto dringend noodig u dat de volgende voorwerpen toebehoorende aan 6ERRIT BLIJLEVEN werkman wonende alhier in gebnuk geweest bg zgnet aan de pokken overleden zoon JAN worden onteigend en vernietigd als een wi met kleed bedje twee kussens en twee doeken Gezien art 69 der wetvan 28 Augustus 1851 r i t V f itr r ï Een zeer rojjaal HEERENHÜIS aan de Besluiten 1 Augustus a s bg eene fatsoenlgke familie van q g 73 q bevattend groote 1 de voorschreven voorwerpen in beslag ie nemen en te onteigenen ten einde door ver branding na besproeging met petroleum te groote kamers boven verder dienstbodenkamèrs 1 worden vernietigd groote Itolders ruime drooge kelders een fraïü 2 de waarde dier voorwerpen bg minnelgkejen TÜIN en een ACHTERHUIS met eene schikking te bepalen op ƒ 5 brug uitkomende aan de Spieringstraat Te En zal dit besluit op de gebruikelijke w jieaanvaai den 1 MEI 1872 ter openbare kennis worden gebragt en geplaatft 2 Een ruim WOONHUIS bestaande nit worden in de Goudsche Courant terwijl afschrift BENEDENen vrij opgnng hebbend BOVEN zal worden gezonden aan Heeren Gedeputeerde HUIS laan de Turfmarkt wp H n 92 en Staten desser Provincie 92a te Gouda Bovenhuis verhuurd tot 30 APRIL 1873 Benedenhuis te aanvaarden 1 MEM$72 Inforlnatiên ten kantore van de Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER of KIST beide te Gouda Zwammerdam den 8 Maart 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd DK RIDDER Burgemeester G VAN KEMPEN Wethouder l ruk VHu A UnukujHu Voor hen die nog iets villen bijdragen voor de FEESTCOHMISSIE OF 1 APBIL lU b 4cbt dat bij den uitgever deser Courant Tiendeweg D 60 eene bus ia geplaatst Kennisgeving BUBOKUEB8TER WETHOUDERS der Oe eeate 60DDA gelet op de Wet van den 4 Jalij 1850 ataaltilad uO 87 regelende bet Kiesrecht eo de benoeming van Afgevaardigden ter Eerate en Tweede Kamer der Staten Oenrraal mitigadera den rooater hjnuer aftrediiiK Brengen ter algemeene kenoia dat de Igaten aanwyzende de personen die binnen deze Gemeente tot het liirzen van Leden van k tiivede Kanur dtr Sla imQeneraal van de PrminekUe Statai en viin den Oemeeuteraad bevoegd lijn XHianig als die Lijsten nu sijn her ien alsmede de Staat ben aanwijxende die ran deze Lijkten zijn moeten worden freschmiit gedurende werltett doffen van dea voormiddafES lü tot dea namiddags 1 nre ter inzage van een ieder op de PlaatMlyke Secretarte 7ijn nedergelegd terw l boveudicii deze Lgsten en Staten eijn aangeplakt de terite aan den ingang van de Bint Anthonie traat b den Kleiweg de twe de aan den ingang van de Öroote Kerkstraat by de Markt en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korten Qroenendaal by de Markt Voort wordt herinnerd dat elk d rerenchten van kiezer beziUeiide bevoegd ia tegen de Iqstea bexo Aren m te dienen wanneer daarop l Z jn naam of die van een ander tegeftdabe paling ran Art 8 der W t niet of aiet balioorlijk roorkont t IXe naam van iemand ia gcbragt die helqj w MM of meer der in d kiecers gevorderde ver iaiiDhteii mist of uitgealotell ie betzy op dckieMrtlrjst eener andrra gemeente staat En eindelijk dat de bezwaren binnen veertien dagen na de dngteeki ning dezer kennisgeving by veraorkwhrilt op ongezegrid papier door de noodige brwijsstakken geakiald aan den Qemeeatnaad beboonn te wordni ingadiend Gedaan te Govda den 12 Maart 1872 Bargemeeater en Wethouders voornoemd De Secretari De Burgemeester DnoooLKCviB FoKTOUN VAH Bebosn Uzindookn BUITENLAND Buileiilafldscli Overzicht De Fransohe Ministeiruid zou Maandag vergaderen om betliHing te nemen ten opciohte van bet weta ontoerpLefranc waarover men het met de oommis eie thans eens is kunnen worden £ en transactie met de Nationale Vergadering wordt waarschynlijker aangezien de meerderheid der Nationale Vergadering aven onmaehtig is ala de Rweenng om naar e n vast plan te werk te gaaa I e Nationale Vergadering arheagde zich Maandag weder in een onstuimige zitting met veel moeite is het voorstal aangenomen om over te gMn tot de orde van den dag ten opziobte van bet voorstel om dea afgevaardigde Runvier Ie doen vervolgen en op Lefrano de censuur toe te passen Men herinnert ueh dat deze afgevaardigden neb de ongenade van de rechterzijde op den hals hebben gehaald door het sohryven ran artikelen tegen de gratie oommiB ie In Saksen is by de bohnndeling van het wetsontwerp op het lager onderwys een bepaling vaatgesteld waarvan men zieh nitmuntande vruchten voorspelt Verscheidene dngblnden vestigen dnarop deanndnoht en dringen er tevens op a in dat die bepaling 700 po ig domihjk ook in Hrni cn zal worden ingevoerd De Iwcedc Kamer lineft bepaald dat kniipen die de Isgsre adwol hebben verlaten nog gedurende drie jarrn twee aren per week een herluluigsschool znllen bezoeken de Zoadagavooden zullen bg voorkenr daarvoor worden gebezigd Blgkt het dat het onderricht meer dan gewooólyk wordt gevordenl dan staat het aan de plaa lyke autoriteiten vry de schooluren te verdubbden of te rerdri voudigen Behalve ana een herhaling v a bet geleerde zal allengs een grooter gedeelte van den leertyd worden gewyd aan het onderwys van zoodanige kundigheden welke met het oog op de pinataelyke gesteldheid het doelmatigst mogen worden geacht Dit oailerwg moet kosteloos worden verstrekt aan de knapen voor wie het verplichtend is gesteld Ten einde neb ta verzekeren dat de bepalingen der wet zullen worden nageleefd is een geldboete van 10 th gesteld op soboolverzuim welke zal worden opgelegd aan de oaders of de personen by wie de knapen m dienst of werkzaam ryn Ten aanzien van het berhalings en voortgezet onderwys voor meines zgn milder bepalingen vastgesteld tiet al of niet bezoeken van dergelykc inriclitingen van onderwys door meisjes is overgelaten aan de p aalsehjke besturen die deawege in overleg treden met de onderwyzers der roiksscholen Blykt het noodig to lujn dan moeten zij gedurende hoogstens twee jaren ilie seholeu bezoeken en ook hier gelden ie strafbepHiingen op schoolverzuim De jongste telegrammen ait Spanje hebben doen zien dill de varkie7iiigsstryd zeer warm worden lal maar nocfa in deae telegrafische berichten noch in de tot bedüu oiittaogen dagbladen worden zaken gemeld die de ondersttlling wettigen dat men bg dien stryd de perkep der const tutie zou overschryden Het zgn vdoral de ultramontaansohe dagbladen die voortdurend van plauur tot opi and gewagen ondat zfj ttieta liever ZbaSaD n 4a dtat 4e tqieuwawdtpt dyntttip vM rerd reren £ n om aan hunne duistere voorzegging meer geloof te verschaffen stellen zij het Voor alsof de cialitie door Zorilla ontworpen grneht is tegen de tegenwoordige dynastie Dit na n bepnalde yk niet het geval Het verbond genokt tegen Shgasta en beeft alleen tea doel bij de verki zingen eenheid ran handelen t verkrijgen Zya eenmaal de rericiètingen afgeloopea dan staat bette voorzien dat de coalitie wederom te niet gaat Troswens de elementen waamit dit verbond bestaat zyn too nitecnioopend dat het leUh nn nag da vraag ia of de gewenschte aamenwerkiBg lai kannen worden vorkregrn Uit Kopenhagen wordt bericht dat op 7 dezer de ceittr beraadslaging heeft plaats gehad in de Tweede Kamer het Folksthing o cr het voorstel tot afschaftng van den adel titels ndilerorden ra andere dergelyke onderscheidingen met nitzondering van betrekkingen aan hrt Hof Al de redenaars die over het ontwerp het woord iebben gevoerd verkburdeu eustemmig dat de waarde van alte dergelyke ondréscfieidingen hoogst twgfelachtig mag worden beaitfaouwd Nieitemin stemden de meeste leden tegen het voorstel De minister president beweerde dat het voorstel in stryd was net de prerogatieven ran de kroon hy drong er op aan dat men de beslissing der qusstie of men al of met tot een onderzoek van dergelyke zaak behoorde over te gaan aan het initiatief des Konings moest overlaten De Kamer nam echter hrt bealnit dm het ontwerp aan de tweede lezing te onderwerpen Men mag evenwel aannemen dat de tweede lezing van dit ontwerp niet in de tegenwoordige zitting ral geschieden verfcheidene ontwerpen vau meer pniotisdia strekking moeten nog behandeld worden en daaraan zal waarschynlyk de beschikbare tgd gewyd moeten worden De Cisleithannsohe kamer van afvaardigden heeft Zaterdag de geheele begrooting voor 187 in nitgaven en inkomsten ten bedrage van SSS t millioen guld n aaiigenonien rn dus weder iets bijgedragen tot het herstel van de binnralandsche orde en rust In de transleithaansche rgkthelft ziet het minder gunstig uit De linkerzijde der Hongaarsohe kamer weigert hiTo niedenerking tot wyzigiiig der kieswet tengevolge vnn bet vergelgk met Croatia zoodat het ministerieIjonynv ernstig over de ontbinding der kamer denkt FBAMKBUK Dexer dagen is een depniatie van Engcladwo door den President der Fransehe Republiek ten gehoon ontvangen om hen de afschaffing der reispassea te vragen len einde de internationale reiten gemakkeink te maken en tevens om de oaderateaning der Fransehe Regreriog te verroeken voor de verbetering der zeeharens en ilen aanleg van eea tnnnei onder het Kanaal Het antwoord an Thiers luidde dat de reiapaasen slechts het gevulg waren van een oogenblikkelyke nuodzakelgkheid vooral ter oorzaka van communisten en de Honapartistische agenten in Engehind maar dat die uaitregelen zoodra mogelgk zouden ophonden dat hy de deputatie machtigde omvanzynentwege in oveneg te treden met de directeurs der Fransehe spoorwegen en schikkingen tussclieu Kngeland Frankrijk en Xtalie te maken dat hg een tunnel onder het Katiital voor even uitvoerbaar hield als een tunnel onder den Mont Oeuis doch dat Fiankryk dergelijk werk el een kapitaal maar alleen met de aanm ediging der Kngeische kapitalisten kan stennen lic aigeinieiie beraadslagingen over het wetsontwerp op de internationale warden Vrijd ag in de nationale rergadering van FrankVijk na en belangrgke rede van den heer Bertauld gesloten De heer Bertauld had het ontwerp op zoo dnchtige gronden bestreden dat de commissie van rapporteurs terstond de verdaging der discussie vroeg teneinde in de gelegenheid te worden grsield om de tegenvooratelleai die tgdena de zittjiig waren ingediend te onderzoefcea Le Tempt merk op dat de commissie niet in staal IS geweest om het ontwerp dat zij had ondeniwM en gewyzigd te Verdedigen tegen de aanvallen vaa den beer Bertanld die voornamelgk de jnridieke Jtstteryea en d ioaoatafwentiëo op wetgevend tetreia aantoonde die in bet ontwerp voorkwamen Blykfanar uit bet veld geslagen tegt h Tempi door de knebtige argumenteu van deu heer Bertauld onbekwaaoi on den stryd ta aanvaarden op het gebied van ket recht waarop zicb de bekwame criminalist bewoog beeft de commissie zich gehaast om de brokstnkkea van haar uit tyo verband gerukt ontwerp te verza clen eo zy heeft zonder woord le Kggen den aftocht geb azen onder voorgeven dat zy de amendementen van haar beairyder wilde onderzoeken Dit rmultjat hadden alten voorzien die by de bewerking eener strafwet de vree voor de onverrayddyke socule toe taoden niet scheiden kannen van den eerbied voor de algemcene reehtsbeginselen Op dit gebied kan bog minder dan op eenig ander ledereeu wetgever Ujn zonder degelijke rechtsgeleerde atudien te hebben gemaakt Ken tiratwet te vervaardigen zonder kennis ran bet strafrecht is eveo moeilyk en niet i indidr getaar yk dan een budgvt te outwerpen of tka loening voor te bereiden tonder grondige kennis van ket tnaneieweten De heer Bertauld heeft tegen het wetaontwerp op de internationale Voomamelyk de volgende betwaren aangevoerd De wet op de internationale heeft in de eertte plaats het gebrek dat tij een speciale wet it Het behoort tot het wAten Van eene wet dat hare bepalingen voor allen tfiepilselgk zgn en niet uitalniteud voor een bepaald individueele of oolleoueve persoonlykheid Eene wet moet bepalingen bevatten net het oog op de toekuinst en met als een vooroordeelend voama bet verledene afkeuren Zonder tegen het bet ginsel ie zondigen dat eene wel geen terugwerkende kraclit mag hebben kan de vooigesteMe wet da handelingeu die vai5r hare afkondiging plaata haddea met treffen Het wetsontwerp vermeldt in een zelfde bepaling de speciale vereeiiiging die de internationale wordt genoemd en alle vereenigingen van gelyke strekking die in t vervolg mochten worden gesticht Daar deie analogie met de internationale niet voldoende ia omschreven of bepaald zou men wUlekeurig vereenigingen kunnen trrReu die geheel te goeder troaw en zonder eenige slrnfwaardige bedoeling waren gevestigd I Deze verkeerde qepalihgen die in stryd zyn met de algemcene bogiinelen van stralrecht missen zelfs i