Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1872

Met ingang van den 17 graiifkantoor te Alfen op Zon en feestdagen ëpès de VmcV Uut men UM t toekrnt nant nit 5 van de al emeeue wt t op de verecnigingea bevit bepalingen die van toepassing zullen zijn oor vereeni gingen lie law dofr bet vuor e teÏJe wetso erp deukt te treSeii llat oi werp kan dus Uechii tut duobelzinnig eid bt ourechlvaardiglie 1 i liet wetsosiwerp heeft volgeaa dOi h e ei$iuld geen nM fD tt bet at be Ireigt te i n Ji hde UbEen die reeja in den CoiTe penal 3liaf a r 7ijn gésffid Door het geweten dwalingen au leerstelsels en mait tclmppelijke kett ijen die zicb nli4 door straf waardige Liu 14 Vli l aerken t wllltn treffen doet het de bftpi ntelan rao l t a jfr t e weid aan Het scbept en ongepaste en ongehoonie straf door het VLrtirs der nationaliteit van den vooroordeeide Uit te spreken wal tegen de i ej iB8e en van het heensckeud tr dreclit stryJt omdat dnirdoor de in l$q4al e hHrte bvrgerluke dood neder in het leveo luo wordtfu geroepen AUe regelen van reclittrlijke bevoegdheid worden ipiakeiid door aan de currrctioueele recbtbinken de toepassing vau die straf uf zelfs die van burgerlijke 4egri datie te willen opdragin stnlfen die b de wet onder de onteerende zijn ger ngscliikt en dus de tussehenkomst van de jury eischen Niett eiistaaiide de vele bep ilingeu beeft het wets 01 twerp een groüti leemte met betrekking tot de Hl Frankrijk gevestigde vrcem leliiig ii en de l ranachen die in vreemde landcu verbigt hou len Hel wetsontwerp boeit den va Bchen schgn vnn geen persoon lijke of territuriile strekking te hebben terwijjl het diarenboveu vreemde a eiile i die lu Iriiikrgk ge vestigd cijn oiistrafbair terklnirt dat wil zeggen jnist de meest gevaarlyke en meest scliuldige personen Dit uareu in het kurt de gronden Iie door den beer Bert luld tegen het wetsuiitwi ri up de interna tionale werden aangevoerd Z J emps t ijfelt er aan uf dit ontwerp iiogm lala een onderwerp van discussie OJr de vergadering e tl wordin maar denkt dal de zal eindigen waarmede ze bad moeten be ginnen nl met de siudie van de wet op de ver lenigingen die voldoende uauborgeu oplevert telgen de internationale en dergelyke rereen imgen Mei IS t S ovoordig iii Farys niet meer roo mzonder iiigenqmen met de weldaden van ile Hai Upaauiaatie v ii Parijs Hoewel men erkent dat 4oor den aanleg van nieuwe straten lu sommige kwfrtierea de circulatie ran d lucht en hrt licht reel verbeterd ia zyo toch Telen vap oordeel dat de tot uiterste gedieven zucht om zelfs de breedste fa goed gebouwde straten u htmUniardt te tierscheai n tot eeotoaigbeid heeft geleid en beltt ve u p ten die er aan besteed xy g ootc beiwaren beeft Teroorzukt 1 grondslag van het Haussmapsche iteUel w de lecbte Iqn tegen ril en dafik de rechte lyn 19 f reertril van alk bezwaren en daar deze lijq de ortste f tg i van eeug punt n iir een ander waa bet voordurend streven de hoogste gedachte van ire4ec uur van de Seme twee punten ter verbinding te vi deu Was dit gelakt dan werden de bouwee eu IV werking gebracht en niets wns meer hci ig Toorde stedelyke aapei rs bet Pariheuon de kerken Tap St Piet van Rome en St Sophie bet Alham ira zouden beu zelfs niet weorhpuJcii hebbeu Voor waartsl roorwaartsl konk vooitdureud bet bevel en jnen ginf tooit ea baalde de muren omver die des weg versperden De gevolgen zyn in vele opzichten onaangeiiaai i gevaarlijke scherpe of vreemde st mpe noeken lijnrechte straten telkens door andere gekruist wairm men geen g m nMten ver rustig op liet trottoir kan loopen reusaelitige pleinen die daar er geen weg wg ers zyu gepijui st den toegaiiger tot zeer juiste topngmphische waarnemingen noodzaken Om niet lU den uHUdetrqom van rytuigen te worden opgeno men vlucht men op het trottoir en min is geheel ingesloten Jnen kan met meer ontsnappen en verkeert lU ilaozelfdcn toestand als iemand die in een versterkte plaats gedcj rteerd ia Op de Place du Chateau d cflU ziet men het stelsel lot o komeuhrid jebcBchti grooie straten braken en vciBliiiden onop huudelyk een stroopi van rytnigen ci voetgangers die zich in de bontste vei warring in alleK i richtingen bewegen Als men I et ongeluk beeft om des avonds op bet midden van bet terrein te geraken waar itich de stroom verdeelt is men niet zeker onge d rd te zullen te huis komen men berekent toch dat ar dagelyks twee ongelukken plaats hebben dit IS het officieele cyftr ledere maatregel daarom die ten doel heeft om het gebied voor de manoeuvres der koetsiers eenigsziiis te beperken ecnigp orde te brengen in de circulatie der rytaigen en het verkeei voor de voet g ugers gemakkelijker te maken verdient toejuichmg I ENGELAND Te Lirerpool werd de er dagen door het stooms 1iip Lagot komende van de uit Monrovte d t gai i ebi iiitj d de ex preaident van Libeiui Uo e die negens hoog verraad ter dood veroordeeld was maar lu den nacht van 11 J bru nit de gevuiigeius ontsnapte verdronken is toen h pOo ds van liet strtttd naar e ien aniMr geiid stooltischip te zwemmen l naar Lir rpd bestemd v ijn ijk werd den voUenden dag geV idjD oraen van geu gordel waami fn groot be tt g aofl ondgeld 1 f Opheldwlnfj vSi dit bericht kuundn de volgende bgzonderi eden dienen De Bepubliek I iberia aanjde Pepefkusk van Op ierGhuuea in irdia dif zish deh 29 Juh 1847 onafhankelijk verklaartle aa Vefe loren oiiiier beschor hlng ter Vereenlgde Stiten van Noord AmérBA géstian te hebtien heeA zeer onlangs een eonstistutioneele crisis doorgestaan die volgens aommigen het béVIjs heeft geleverd vsn de gësObtkllHild van het ï egerras voor self govemment Het heefl zijn president afgezet en lu de gevangedik geworpen als beschuldig I yfth tiïj btt eindigen Mn den tijd van zijn besiuur onwettig zick elVen daarin gehandhaafd te hebben Liberia is een Vrgi r Republiek gevormd naar bet model der rereenigde stateu Vj Werd gesticht doOr een atlcéling van de Amerikaansehe anti slavernijpartij iiVde hoop van de slavernij ib die Staten uit te roeien door de Aft ikanen tveder naar Afrika te duen verhuizen ZIj wordt bestuurd door de kliinste Wetgevende lichamen n de wereld nl door een Senaat vMi 8 personen éi een Huis rm Volksvertegenwoordigers van 13 leden de eersten nonlen voor 4 de lloisien voor 2 jaar gekozen De president b ijtt 2 jaar aan bet bestuur maar de eerste en tweede president werden dnemittll de derde een maal en de vierde met herkö eil de vijfde eobter bovengenoemde Jimes Hove wiens presidentschap ver leden jaar eindigde wordt géregd zicU zelren bcrko zen te bebbei IJe aShklnclit tegen hem op welke bj verhoord en Veroordeeld werd betreft ei hter niet alleen deze inbreuk op de vrijheden van zyn land maar ook anbestunr der pdblieke tondsen Hij werd schuldig bevonden aan huog verraad en gevangen ge zet de poging om Eijn doodvonis te outloopen kostte hem ZooalS wy zéldetl bet leven BINNENLAND 6otn A 14 MiAkt Het IS aan de vereeniging Euphonia hier ter stede aiet mogen gejukken zooveel deelneming mei zyn vier ooncerien te vndertinden als vrepsdielijk was tot de lastandboudii Het gaf daarom giite ren de 4 ei aa it uuvoering waarvoor een proXramoia nas gekozen dat geheel en al aan het doel a twoord de ft De tiyeede afdeeliag bracht ons 4por zyn Siohat atir u eeu ernstige atemuung terwyi de daarapyolgende Marobe i dnèbre en ip bsobieds Sjrmpliooie van Haydu zeiden op eenig concert i eu ii i lutgaroerd wuarby deze atukken beter t pus kyiafa De eerste afd yig wsa vau ppgewekten aard vooral hel laatste nummer vaa Zondag a s zal door hli rederykera bier ter ate eeue touuolioorstclling worden gegeven Wy hopeu dut velen izer stadgeuooten die ztllen bywojieii £ u dat wel om twee reenen Vooreerit omdat genoemde heeren zieh eel moeite getroosten en veel tyd opofiercn zonder iets van de geldelyke voürleeleff te zullen gi ieteii De opbrengst tosh IS bestemd root de Aprilfeesten in oiizs tad I rgelgke onbclangzuchtige pogingen verdienen gewaardeerd en aaugeinoedigd te wordeu Voorts omdat een eerste rereiscbte voor dil ettan ten om goed te slagen en vooruittegfiau in de kunst is de hel mgstelliiig van bet publiek te onderviuden Dileitaaten staan dikwyls aan r qnrechtvaaf di e be S rdeeling bloot $ a i romP Omdat bet publiek hunne uitvoering onwillneurig vergelykt met en aan hen d zelfde eiachei stelt al uan kanstenaais van beroep die dagelyks voorstellingen geven en zich ieder uur kunnen oefenen Daarop voprtredeneereude wordt eene critiek geleverd die even oobillykals onrechtvaardig i V y hop o dat velen onzer stadgenooten wyzer zullen zijn en Zondag de zaal vKunstnin met hun tegenwoordigheid zullen vereerea Te éatwyk had Maandag jl het vergelylend examen voor de betrekking van hoofdoiiderwy r plaats let eerst op de voordracht ia geplaatst de heer F Visser van Gouda Tot raadsheer van den oogea Raad is benoemd ii Scbuuiman raadsheer van het hof in Zuid Holland dezer zal het njks iQe f V V v jOn en feesld gens sii zyn vaq 8 tot 12 ore ooriniddag De diensttyd op zyn vaq 8 tot 1 Si ore Voormid werkdagen blyft onveranderd k Ty Met ingang vitq ded ZO Ilaaif a i zfjn benoemd tot dirfcteiir van het kfereelijgd jiost eo telegraafkantoor te odegravenL C jSatoa ts Boskom T tullèkeo i beideo lat dUliva posWm tenr Te degraven is deii 1 Maart tot hoofdonderj yzcr aan ge openbarel acbool voor uitgebeld lager éiidcrwgs benoemd Ie Ji er J Cipinér van Pekel A I i f Uit Woerden sohryft meq dd 13 Maart De eerste der weekmkrkten wer heden gehoudeu een ongewone drukte imi alleen door da tiilry ie bezoekers maar ook 4oor jle groots verschei denlitid van het aangevoerde önt laiit tiikgüna te If bii de rkiifr g M stille Dat dete V éierb e f Vltfv ida mh geqeenta wMsobelyk zyn 18 in t belang der verfabnekeiji alhier den hooger toon WAischtai het getal ontevredenen Uit Schoonhovbn a i i rt meh dd 12 Hmci hiiéè ochtend hebben vele tre kliedén der goud en liti srb d gestaakt oiBdat ly Op den middag groeide aan en maakten zy wandelingen door d stad gMchoard b eea orai erttg wdarin bet syoiboul der gond ea zdversmeden gehecht was fieeds des avonds idhgnen somnngni den arbeid te hebben hervat c hoop van verbetelia 111 hun loon Van wege den minister van staat en na biiMienlaiidsobe zaken wordt ter algemeens kennit geliraofat dat de namens ter verkryging vao akien vau be kwaamheid voor het niddelbaar onderwys voor bet jaar 1872 zullen wordeÉ afgenomen m den loap der maanden Zy die zoodanig ezambn weiischen af te leggen worden verzocht zioh vottr l April lg72 schrifttlyk t melden aan het departement vao binnenlwidscha zaken Id het Vtretitict Daghlad leest men het volgend Dr reist sedert maanden een persoon witn wy voorzIcbtigheKlsbalve niei noemen om geld op te haleni teo eiud naar deo Helder te komen waar ky geplaatst if op een schip als bofmeestrr Peze mapi die er ry welgekleed uitziet en sjn woord goed roeren kkn heeft eene groote menigte ran getoigschriften zoodat er eenige mord toe behoort 0 hem Biet te vertrouwen en scherpzinnigheid om het Bst dat a gespannen woldt te outloopen Doch daarom tneenen wy aan het publiek verschuldigd te zyn het ts waarsohuiren ea vooral d a predikanten te vraged on niet onnadenkand hunne aanbeveling te voegen by die vaa zoovelen en daardeor sp fiieuw anderen te htitpen misleiden Onder de nanen die wy ons herinneren gelezen te hebbeu onder zyne dokunnnien komen voor die van jhr v Akerjaken lid der tweede kamer mr Alslorphins OrerelinoK mr Schiner Hora Sicoama Hefttede de Groot Muui liug Masmsii Creutzberg Ger b va4 Wyk om v hi vele ai ilren met t spreken £ en deel dier getuigschriften IS van Mei 1870 een ahder van Aug 1 71 Wen vrage hem op4velk soUp en van welken reeder hd geplaatst zal warden en hg blyfl het an t woordljs uld ig Daar atik indostrie gedtiddeld 10 I SS dag opbrengt en bet gaosohe land nog niet a ereud 18 zal bst goed zyn wanoeei ook andere blfdendeze waaitchuwuig overnemen j g Uit IV degraven lebryft men Oeiyk ij eeiie soortgelijke ve TP gmg egen een boofdonderwyrier te llfen iet Openbaar ministerie geen oude beid heeft gemaikt tiipaolien het overleg Mn 4n tettooneg van eea doenment bfetgeen hy de srrojidlasemenisreGhtoaDk te Leiden tot gntslaj v n rechtsvervolging aanleiding g f wordt beweerd dat Dien ook hier de verordenit iB oitgeorauKa lin oprétt door a t ledei kiqd toepasselyk te makea wat slepb s ob d n leerling toepasselyk is Het ion tS wirMren njA als deze mtsstelirdg opnieuw de elaflhesliseidg van de belangtvke vmig vertraagde of eea gemeenteraad bevoegd is dergelijke verordeningen te maken Mr fabelb prpcnrdar U lottcrdaitf Ui ml ttoa als rfrMg van dm tera zür dp fedeli jba men verneemt wordt er m Xjirt e k eétl pedsionebnBg eblpronidtle b hei legttr bier te land verwacht mr mer voor Ve ieét Pe prwtiDeuIa stivtan van TTti eo l hebheq in han liiMdaggshondei biytengewons rergaderiiig by Arda snfflnling tAt lid der eérïte kamer gekozen den heer W barq j ai al nr oad hd der tweede kar Uoora wi tü tm at uitg 6taehte stem jjfen Teraeust nader dat tot ontsl y vTelter aanleiding heen gegeven de zorgwekkende ti d Hing neen gegeven de zorgweklcende toe stand waann bq ut ilea laatsten tyd verkeerde ten gevolge ran eene ernstige keelongesteldheid waaraan ly reeds by zyne koont te On angs heii a wy geme j dat er oor den raad der gemeente Qroningeo eene verordening omtrent Terpliobte vaccinatie van alle sehnlen binitst fii gemeente IS vssigestefd welke verordening ook van toepassing is verklaard op de fiyks Hoogere Borger cheol aldaar De Minister van Binnenlandsehe Sttkti heeft op eene d betrek e yke vnvig geantwoord dat hoewel bet reglement voor dr rykatcliölen vryheid geeft aan ledrr om zwh als leerling te dooi iiisrliry ven men zich natuurlyk aan de gemeentelyke veror deniogtn dient te puderwerpea Hra óieKltuit teeuwaiden DU tt legenwoolrlt In rait kringen te oazar stede nog al drnk getprolcoi wordt over de komst des koningi in Mei a Ij kan men wel denken Peu IB Aprd bevorens locn tal het 20 jaren geleden zyn dat Z M den Frieseben bodem heelt betreden Geen wonder vooral dat het jongere Friesche geslacht dat alnw voor bet meeren deel den koning nimmer pertoonlijk heeft knanen aanachonoea au met verhiugeo dat oogenblik er besd doch niet d Joageren alleen ook de oiid rea wensohen huu Iconing te zien Nsar men verneemt wordt rr reeds éerk van gemaakt voor dia gekr nh id iaer eene aivewstht tt arganiaeeren K ate Laatste Berichten tjivWCpoóU 1 j ifiyirt H t antw ri de r Xo rikaansche l gceving i prr Saltte mt New Vork ntvangen ROQie 13 Ua rt De Comipis uit de kanjer Jueft gaedgekennl de oi werpen iatRarf aniMt e vao liet letter Aangezien de tuano erle Gommi s e de ont erpe van den netr Sella heeft goedgekeurd babalve dat aann wordt voorgesUld dat biuikiers beiaalniediteis v n den Staat zullen zon hei de Minister eene nieuwe overeenkomst ni t de Bant in gediend WaaAif ilekenHijr woidt gehouden aM de wyzigingen voorgestel I duor de Commissie Versailles 12 Maart De Commissie en bet bohvermnient vfn Ifcei een gawordtu er het liekeade omwerp vnn den Minister Lifraiic I e tekst van het ontwerp der üoinmissie is met veranderd maar het r ppart van Grirart ia gei yzigd en wel ie tan voor de Uegperiiig gunstiger tia Parijs iS Maart In de vergaderingvan aandeelhódders m ie maatschappij van hel SÜc tCanaal II arkend dat de raad belast met da itdii liiistra c gehandeld had overeenkomstig de stafut n dooi vast ie stellen een nieuwe ba is tot het VéSkn vhn rechten ru door te weigeren de tegenwoordige msatMihiippy in eene l raniche nnamlooze reonoot hip te wy7igen fl t pad vao den Atei1ib H r i ia Biet we dcyikbifar dal tf die b hoafle Imbben aon een geschikt onderwerp voor een drama of ti ennpel zulks oji het vreedzame pad ran den melkboer ZulUn trachten op Ie sporen £ p nlettenim Ij bbep oalftugfi gedane na orscèmgen door gel eel oqpaitydigen gedaan ten volle ben e en dat de melk eene vreÉsselyke en dood l jke rol heelt gespeeld in eenige huisselyke ramprn dezer eeuw en da de melkboer de dowlaanbrcngende agent ii geneest in gevallen dX eene treesselyke terantwoordelykheid op hem laden m z er rppte voqfurfef vopr de tpe komst noodaakè yk maken Dne verschillende seneo van gelyktydig gedane waarqeiiingen die ieder de kncht van een bewys bezitten en door uitstekende genees kundigeu gedaan zyn hebben hen totdeover giWl gebracht dat door gebrek aan voorzichtigheid en ortb hoprlyjce aanraking en behandeling de melk het mifidel is geweest waardoor besmetting van typhus koorts roodvook en scharlakeakoorts zyn overgeblfcht gewofden De eerste sene waarnemingen ten dien Opzichte gedaan zyn geschied door Dr Mu aei Taylo te Peunth en zyn publiek gemaakt in Mei 1868 in een tydocbriA geuaaud bat Ëdmbnigsahi geu kundlf Tydsohrift In de herbt van 1867 deden zidi ie Fenrith eensklap n Serscfaillende gedeelten der stad sene menigte gevall n v n kwaadaardige koortsen voor terwj gedurende eene lange reeks vaq jareu zich geen enkel geval van koorts in de stad had vertoond Dr laylor ziek alle mdeite om de eerste oorzaken dier koortsgavallen pp te sporrn en zulkf bleek in den beginne gansoh geeue grmakkelyke taak l zyn et eerste geval w eane jong dochter d e in de earste graad koortsli end sijude bq hare auders te buis kwam en sppedig darop werden pll deleden Tan dit huisgezin door dezelfde koorts aangetast De rada nas eene arme melkboer die sleobl dne koeien bezal ea de uel t daarvan fian veertig verschillende famUien in de stad verkocht De melkwerd gewoonlyk onmiddellyk aa gemolken te zyn in de kenkeq vaa den boer neergezet alwaar de zieke kindere lagen de moeder die de zieke kinderen op pastte molk de koeien en vervolgens werd de melkm tinnen kannen oreigestar ea op dis wijn aande klanten gesleien j Oeduende de maanden Oetooeren November deden zieh daarop gevallen van koorts voor onder jonge lieden en kinderen in zeven renehillende buisge zinnen die allen vpn dje melk gebruikt badden en daarby bepaalde zich toen de uekte ui de alad Ikiw pan uitarst gestreng ondenoelf m ledfr dier gevallen beet ae dat uoeh aanraking of z 4fs sa i menzyn met de zieke kmderen van dien melkboer had plaats g ad noch eenige aanrakiag met den b ier relve do lu enkele andere gevalle waann die aanraking wel h id plaata gehid de aard der ziekte geheel anders scherp a eteekend was toodat ür tufim tpt de uvertiitging kwam dat da melk aelvs de spel tof der koorts ui zioh Had bevat ei d e had medegedeeld aan degenen iie er van hadden roiikdn Dit alle gebeurde ongeveer dettien jaren gadded f r n i bu d fa t ilo p van om tandigneden in zyne praktyk nu drie iaren leden werd fflfle aandacht wederom oawedentaaiibiaar iot es dergalt k geval getrokken Dit ladj betrekking op ernc reeju gevaUeu aanq net oleek d it de schariakenkoorts door voorafgaande E ikbesiuLtting verspreid was geworden Deia gevU h vdrdao ckmr IA Ta lor ia h t fifUui M cal Jiftnigl iva 10 Dec J87U zeer breedvoerig medegedehld en de daarin Vervatte hljzonderbeden latea geeb da minst twyfel ovw dat da besmetting u 4 ejjMen$ en op üuh elyj staandf woaingei w overgêbiaiait geworden door de melk iiit eene besmette boerdery afkomstig Dr Taylor behaadelt de TO ende vrai i Kon de besmetting ook xyo ovcigebraebt door de melkdntgrn zelve lly betwyfelt zulka daar die personen zelve de ttekte mat hadden nooh met de ziek kiiidersn la aannsking kwaaoen Z kwamen ter nauwernood in bet hnia waar zy de fe T dnn baalden en swep bygerolg de toeken met eens ZÓodal by ten voTle geloofde dat de melk lejre de overbrenger der iioktest was He bleeji daa ook dat alle d aangd iteu van die melk gedrontten hadden 2ie hier hoe gemakke k de melk de ziekte of smetstof kau geabsorbeerd hebben Gestald dat eene vroaw na gedurende drie weken eeu kind lydende aan schariakenkoorts te hebben opgepast eene koe gaat Aielken Door dat zy 3 ver de melklammer geboden staa valt da irin duor e beweging van haar arm onder het melken eenige tof van bare mauw of de smetatof wordt opgeno r ien door jide dunne straal melk dm van de koe omt en bovendien wordt de gevulde emmer soms eemgen tijd m een vertrek gezet alwaar eene ziekteInoht haeraohtj De versch gemolkene melk l iti vatbaar om onzuivere dampen of uitwasemingen op te nemen en IS m den ho4igsten gAad gevdelig voor de mmst bed rvefiheid ppzuiverbeid ut den dat gknag Intusscben hebben in de melk moleculaire reran deringen plaatt en doordat de melk onmiddellijk door stilstaan room sehiet worden alle de btdorvene of veipest gassen met gewald in de melk rastgihaaden en belet om ta ontsnappen Dr Bell rdieiwr in de geueesiuode aan de Hoogtschool te St Andrews heelt onlangs alle de byzonderheden die betrekking hadden op het uitbreken der soharlakenkoorts te Andrears medegedeeld en IS het daanut gebleken dat zalks geen andere oor zaak had dan de smetatof dia aan de melk ran Mksre boerdery was medegedeeld geworden doordat besmette personen aldaa de koeien badden gemolken De byjtpnderheden waren de volgende Tnsschen den i Mei en het emde van Juli dedpo zioh oudersobeideue geva lpn van scbarlakeukoorts voer onder de kostleeriingeq en bedienden van een opvoedingagesticht dat op pene aeer gezonde pUatn en geheel op zich zelve afgezonderd stond Het nas overigens zeer luehiig en ruun gebouwd en tegen bet einde van Jul gmgen de jcerungen uiteen Daar deed uch toen gcq nieaw geval te St Andrews meer voor tot op d n 8 Ayg toen en bediende eeper bmdie die da plaat kwam bezoeken na er eene week te zyn güweeal dpor die ziekte werd aa igetast Op deo 9 werd de baker eener famdie dia ook de plaats kwam bezoeken aangetast ea spoedig daarn oog ryf leden van d t lfde huisgezin Dr Bell boorde teen toevallig dat de jongen die gewoonlyk ds melk aan het oproedingsgestuiht bracht by bet itbrrken der ziekte zyi e haid h d ven enwdof ooals men zegt bad veAtld eo kwam aaamaachter d volgepde byzonderhed Op den 1 Mei kwam d vroaw van den boer die de melk leverde terug van eene plaats alwaar de scbarlakeukoorts heerscbte Zy molk gewoonlyi de coeien en twee dagen durna kreeg zy dezelfde ziekte De jonden die de melk gewponlyk wegbraclii melkte Uieq di koeien kreeg de ziekte in ecu lichten g fi eq vervelde leu gecoj e daarvan Niettejienstaaade dat giug Iry toch met yne gewone befighed voort en nu komt b t meest belaqgryke gedeeltCr mRa vriieg aau d tn buer om e ie opgave der buizen alwair hy melk leverde en toeu men d4 vergeleek met ilq j quu0i u alwaar de zuikte heerscbte sloot zulks vulmi alit g lyk opeeii geval n lu leder ezin alwaar by melk b ul geleverd heerscbte de soh vUkenkuoits zjnde zes ren twintig te same Dr oorzaak w iardaor de Irdcn der bmihin die dp plaats kw imeu be uekeii opk door de ziekte i erden iiaugetast bcetjnd d larin doordat toen de Icerliagen van het opvoedings eat ebt tegen bet einde van Jalj uiteeugiugeu de melk die aqders aan dat gestift i rerd geleverd toen aan die haizen werd a éleverd alwaar die bezoekende fiuailien gdogeerd waren Ten slotte heeft Dr £ Bjllard geneeskundige van het gezondheidsconute e Islington een verslag mede gedeeld omirent bel plaataelyk wtbreken vaq typhus te laliugtoq m JuU ïfitü eo die hv dpoir een mf r uwkeurige reeks itk jifvorscbuigen gejiefl a n dn elkhoer toeschreef Het was het eeii gtva ru dien aard sedert da vyftien jaren dat Dr Balfaii het geneeskundig toezicht te Jijdingtffn hield eoju door d plotselinge en byzpnderfi w ize wa rop d raekte uitbrak kwam hy er toe j pi de oorzaak daar aq op hef nauwkeur gat te onderzoeken n unen balv en eirkel vaq plecht e n Jcwart Èngelsche myl vier minuten gaaus hadden in 1 wijTeq 1 8 gerief plaats gegrepen en hy kon dit oqntogehjk tocs hr Veu aan pldotselyks oiu i ülecbt rioolstelsel f Ï ecbt water De meeste gfXfllen De plaatselijke doctora gaven versoiilleude oorxa en daarvoor op waarvan b nota nam doch emdelyk kwam het er op neder dat de wezenlijke oorzaak g elq en was in het gebruik der melk van zekere boerdery afkomstig In den beginne koude hy zulks ter Jtanweroood ulooven doeh by het vorderen van het onderzoek zag hy zich gedrongen dit als de wezenlyke oorzaak aan te nemen daar zulks zoo overtoigeud was dat ef geen twyfelen meer aan was Niet minder dan 7Ü personen van 14U fimiliëu die allenVvsn die melk gebruikt hadden werden door typhus aanjretast waarvim 30 stierven zynde 17 1 van alle de voorgekjimene gevallen In de kleine ruimte hierboven gentiemd hadden het dnhh l aantal sterfgevallen plaata diin lu het geheele overige Islington alleen door typhus Tot bevestiging van het voorgaande haalt hy aand de typhus jaist de klanten dier boerdery tiitzJicht hoewel zy m verschillende straten en pleinen woonden inzonderheid de vrouwen en de kinderen d mr die de grootste m k verbruikers wareq on hy baalt nog eeuige byzonderbedeo aan van enk le personen lu verscbdlende familien die alleen aangetast erden door dat zy alleen van die melk gedrongenhadden Niettegenstaande dit alles ontkent hy met dat by het uitbreken der ziekta pUatselyke miasma s d e bleken wel te be toah ook iqadegewerkl hadden oin de ziekte te verspreiden De Bo hyver treedtvervolgens in eeu onderzoek hoe of de he mett ngzich aan de melk Iconde hebben medegedeeld Hyvbnd eene onderaardsehe waterliak onder de uoningvim den boer eu hpewal men befa verzekerde dater nimmer van dit water by de melk gevoegd werd bevond by by het openen 4 r b k dat dezelve van hout was dat op summige plaatsen verrot en vergasn jnde toegang verschidte aan bet water ait een dieper liggend oud nool d t men by verder ouderteekook vond