Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1872

Zonüag 17 Maart il 1872 N 1180 GOUPSCHE COtJRANT I ieuwri Adverleitiebiad voor Gouda en OmstrekeB fENTIEÏÏT De COMMI m der TIMMERLIEDEN $ inn ii Goudai nmpigt door deze ftllen nit die ei Vak van IIJMMJSRMAN nitoejjenen ook die weÉe huh valf Oog niet n i iüi 9 ï steil uit te bretagiÉi tot vërbetè ng vbn Inin fakgop aierdag eu 16 Maart 1S72 d4avo ds lenüp ure in hetjHotejl du Pa a uw op de ifln geblevi t verooraal Het is ryke van alj uitkomen De chyn wa eer sterl dat de bijvopijing van dit verpeste water bjj de iBel t de oorzaak der besmettelijke ziekte was geweej t duoh voor een oögenblik aoneinende dat niks niet gebeurd is dan zonde lOgelijk Ml te veel het hoogst beUngd4 vOoilgaHnde ouderwekingeu te ea Ij bevelei die ernstig aftn de aand ht van een ie r zoowel Aan melkboeren opd t diPj learen hoogst oorzichtig te ziju alal aan me kverbrniker opdat Éie toezien dat nUe tWjiziohtigheidsmilatregelen in wht genomen wonlenj Wij zulliji sppedig eeiHKe afdooide middelen vW voorzorg al de hand doen j StïeE KaÉoOgeré ht te l ouÉ i Bij vdHniss n Vkn ïl Febrnari 187Ï üjn 1 I A ffl d K vetttordeeld wegens het visschenïn ee 8 a d r i shwater 1 zonder voordien te zijn van eej sohnHolijk bewijs v an den eigenaur of rechthebbenl e feW i met gebVuik dB irbg van eenschakel als kée riiet om den ïiscjh den doortucWt te beletten v n welk schakel dli grootte di r n4zen nat gemeten ledlits 44 millimeter bedroeg lot weegrldboet n van 10 elk of drie jagen subsid gevangenisstraf oor le boete erbeurd erkliffing v n bet in beslag gèifmen keerüet met bevcH tat vernieling ï P vi l K vfersordeel wegens hel jigefl op eeus andèni jdcbtvild mepr dan eiin imr voor zonsopgang en ii on ondergang op sjworsneeuiv 1 zonder voorHen tolijn vun ee i j ichlacte of buiJehgewona mAch igmg ei 2 zonder voorz en te zijn van een 8chrifltl jk bewijs au de eigenaresse f fechthebbfnde dp dét Jachtveld tot twee geldboeten elk groot ƒ 46 of 7 dagen subsiil ge angeiimStraf voor elke bofte vèrbenritverklariiig van het geb zigd jnclitgewter het bevel tot uitlevering of vol doening der wülirde ad ƒ 8 jri bij gebreke van hieraan te voldoen binnen twee maan ien na aanmaning tot één dag sunsid fcevangrnisstrnr 8 F M Veroordeeld wegens het in de gemeente Widdiaxveen a s geleider van een bespannen hondmktr tidi nlasisen op die kar tut eme geldboete vu i bl éen dag subsiil gevangenisstraf 4 K Z veroordeeld wegens het te 6uuda niet Voorzien van een muükoit aan een aangespannen hond tot eene geldboete van 1 of een dig tabsid gevangenisstraf 6 M H V K wed A v 8 veroordeeld wegens het te Gouda zonder verlof van den Bnrge meester boaden van eene openbare verloting beneden dejf 100 tot eene geldboete van ƒ 10 of drie dagen subsid gevangenisstraf i En aden in de kosten invorderbaar bij Ijjfsdwang MARKTBERICHTEN Oouda 14 Maart By weinig omzet bleven de prijzen nagpnod onveranderd Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 11 60 a ƒ 12 40 Mindere 11 20 8 U JO Polder 9 76 8 11 20 Bogge pujke ƒ 8 a 8 60 Mindere 7 15 a 7 60 Voer 5 60 ü 6 S6 tierst 5 i ƒ 6 2B Haver korte ƒ 3 60 ü ƒ 4 25 Lange 3 2 3 75 HeiJnepzaad 8 20 a 8 60 Maart Kiiasmarkt aangeroerd 1 6 partijen prijzen van 25 a 32 naar wicht en kwaliteit De veemarkt met gewonen aanvoer ofschnOp deprijzen hoog waren werd niet alles verkocht magere varkens en bigden traag Hooiboteif 1 30 8 1 34 Burgerlijke Stand GrBMAM IS Uuirt Jobsona ouders H ruvcr en J NtderM J OvistintK II Murt H J Mgnfianrd 4 j S M Monascb 68 j i n vm dea Hi r hula r lio A S Scbjc JlriKk 1 j r i H C de Veer 1 j S m ADVÊRTENTIËN Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelnemiiag zöo van hier als elders ondervonden bfl het T lies van on7 e gelilde Zoster betuigen wg ttïofia innig n dank fftwd t Uit one bei i iiMiD 13 Maaittl a 8 E en H db JONGE Met MEI te riÜUB eaa 90VfiNH yfó o fen der beste Standen Te bevra ouder de etters B V bü den Uitgever dezer Courant Urieveö ymxcp Openbare Verkoopingf VAN 100 STUKS WILGEN BOOHEN alsmede enige POPULIEREN BOQMEN liggende aan de Gouwe bg de WaddiAxveensche Brug voorts van nog 46 stnks WILGEN BOOMEN en eenig dun WEBKHOUT en TAKKSN liggende bg deAscbsohuuraan deGonwe in de gemeente Waddautveen Bgzonder geschikt Toor Klomp ni akjer8 De verkooping zal plaats hehben op WOENSDAG den 20 MAAITT des Ï rmiddags tén lO ure ten huiie van Mej Wed Dï GROOT aan de Brug Bldaar Jrepdë bij b jetten vermeld op de Bo iMu4 k il Tot de Co imi J DB JONG r behoort ook nog J KLEIWEGi 1 Uovgheeinrèadschap HUnl d DUKGRAAF en HOOGHEEMBAD f van Rijnland brengen b deze ter kettnisae éan de ingelanden ui dat de lasten d r stemgeregtigde ialgmnden vaa het Hoógheeinraadachap votir het jaat 1872 zoo als die door d0 Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van af den 14 dezer dageljjksifbfthalve des Zondags van des morgens neged tot des middags twaalf ur ter inzage zullen lijp gétt op de Secretarie van Bijntand te Leiden eu wgders op de Gemeeiit Secïetari n va da hooidr plaatsen der districten en onder districtau als ook in de lokalen van 4 stoomgemaal werktuigea de Cmquios de Lyndett en de Leeghwatet LMen den 7 M 1872 Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DE CLERCQ Dükgiwaf W G E Bfiül N KÖPS Secretaris Aan iedere Haishoudingp AAN TE BEVELEN By na in alle Europeesëhe Militaire Depots ÏBgeToerd wegens deszelfs boitengewone glaufkracht R E D W E L B MÈTAALGLAiXSFOEDER op Goud Zilver IKamanten Talmigoud nieuw Zilver Spinsbek Koper geel Koper en vertinde aren Spiegels Venstsrs e t Kristallen mat aangewend met een woll0 of leeren tapje a ewreven geeft aan ille voorweïpm een bniteU gewooü helderen glatis Origineele doiea met flrm en gébruiksaanT wgzing verzenden aan wedervëffE pers in kisten van 50 dozen de Hoefdflgenien voor de Neèerl nden Verschuijl van Seldam te Amslerdam K 485 WINKELIKBS worden in alk plaat m gezocht en gelieve men zich tot dat einde direct aan bovengenoemde geuten te wttidim MEN VRAAGT Ben BEJAARDE WERKVROÜW om dagelyik eenige uren en s Zaturdags den geheeles dag werkzaam te zgn in een stil burger hui gajin Adres franm bfl den Uitgever de r TE KOOP EEN STUK BOUWGROND achter de huizen van de Houtmansgracht mettwee uitgangen Te bevragen bg C liiPE BER Vogelenzang M 86 alhier groot f 5 000 000 Verbeeld in 5 o o SeriSq uit te geven in Amif fdeelen van EEN GULDEN Tot lAankoop Ivan Gronden n den Bouw van i zeDl Burgerwoonhuizeq amIIt rdam fd ifigevolge MtnisteriëeU Resolutie dd 041871 N 6i Inhoudende OTZEISD DÜf hondeed en VUFfte HOOfiE PRUZEN Al de veri n met n hooger bedrag dan den inleg ÜIDiOTElilDE en dos ZONDHiR SriE TEN De prijzeiiibtstaan in OUKIEND BUBGEBÏV00NHUI EN eik ter waarde van V JPDIJIZEND GULDiïN f et inbegrip v n Gronden Br 7 J ALSMte is i 6 Win IkJ éfiOO k fifÜW I OéO j 4 VW Q 1 lbo 1 000 i o ooo v ïm i ooa V in OOA 4 W Mi 1 10 De Aandeelen Loten zjjnj oor tMhenbiimst ▼ an BH Makelaars Commissionairs is ES t o en by den Boekhandelaar i BKINieMAN ta fiouda Terkrygbaar alw w de VoéinrtL riba in êié Pnmie Ijeei iig 5 Ote Terkiggt aHy n Alle aawragen de administratie bett fliBn fe knnnen voorloópig franco geschimlen aafr netadres van den Heer JOH VISSER Boekdrukker Kloveniersburgwal bgi de Hoogstraat K 103 te Amttertbim terwyi de gelden aan de Cred etVereeniging Attuterdam of b hare A nt moeten worded afgejlragen 278 Staats LoteryT De Trekking der EERSTE KLASSE begintMAANDkG 18 MAART 1872 j Oeen BLDF maar WAABSElf lOS Attesten van J H dat het uitkomen hunner Baard ita 4 6 of 8 weken volkomen w gelukt deor de Piof MINDON S BALSEM Een Éaotm il ƒ 2 is voldoende Geheim ingepakt en de besteUingsbrief ontvan t mep terug CHRÖIÖPÖËDER om het Haar Baard en Wenkbrauwen pmchtig te verwen in Blond Bruin of Z wart 2 de doos voldoende tpor l it 2 jaar Deze ar tikelen zgn onderaocht do r hh Qeneericundigeft eö goedgekeurd Prartto aanvraag bg den eenigeu THEOPBtLE van Nederland te Am Mterdam St Nicol a straat 403 Er bestaak GEEN DEPOTS om het namaken te voorlomen NB Alle soorten van HAARWERKEN worden goe4koop gev rfd eoiidi 0 nk MaA riakaiBo BUITENLAND BollenlaBdscli Overzicht fen man die op het lot Van n Und een fttbaos even grooten iovlofd ge iad heeft als Cavour en Garibaldi die het eerst het denkbeeld au Italie s eeahód opperde eu dit met ongehoorde volharding ondanks allo hinderpalen vasthield Mazzini namelijk is te Pias gestorven Indien hij minder abeoluut m z jn ideen geweest was zoude h j muischien eef groot minister hebben kunnen zijn nadat hij eerst een groot samenzweerder geweest was Maar hy kou zich de eenheid van Italië met anders denken Saa met de republiek ïoen hij zijn dr9 jlnbéeld zag verwezenlijken door het genie van Cavour en het heldenzwaard vaa Garibaldi ten bate van eon eooituutiooceleo koning gevoelile faij eene biltere teieuriielligg ra vatte zyn s ontuurlyk leren weder op vol van geheime ramcazwceriogen tagra de geveati de eu door ï rupa erkeu le orde van zak n Uulangs nog sprak de telegraaf van nieuwe cumplptten die hy ui t doisler smeedde te Lnzauo in fësaino zyn gËwouu varbiyf Zijn dood zal waarachyal k de laatste overbiijfsclau vaa de e rtyds zoo talrykii repttbtikeinache partij in ItaliS doen uiUcuvalleo Sedert dat laad van lil onbek wain en bederven regesriugen uft vrue gar ijji vcriuat M ea gfheel hervurmu ouder den sehepter vnn Victor Ënmtiuuel ia zijn p irty gaaade wig vrrmindenl daar de besta elementen er van zich oplosten in da venchillrnde sahakeeringeu van de nstilutioneele liherale partij Na tya dood heelt Mazziiii eaa sehitteniid bnldablyk oniratigen dat hy ky zijn leveb niet bad knnnen v rwieht6n Da katier in I liè heeft jxntteaimig haar leedwezen betuigd ove hel verlies dat het va derland eltden heeft Voor die stemming b d de voorzitter ouder alj eAeeaa toejuiching de dje iten i iu herinnering gebracbX door Mazzini San ha vader r land bewezen llij de t nfanlebrstelling van Hazzini waren ISOOO I personen tegenwoordig t twnde uit studenten de putaticn uit de provinciale en gemeeutcbestur werkli lo iejeen giugen en vrgmetaelanrs eu w erdgern lijkrede uitgesproken Met EngelMdi Ameriiaansehe coaflict k t weder pp kë tapijt W oensd iig e In Engeland het antwoord van het Amef aanscfae gouvernement op de nota van Lord firauvïlle per stooinschip Baitic magekomen I e publieke opiNie is behoudens de bijsonderhedoi dar r edaetie volkomen inK li$ht owireot den inhoud v n bet document liet Amerikaanscbe govVemeawnt handhaaft de strekking van zyu eerste m Ofie CD stelt dor aan de solinidsrcchters ile zorg over lé Mten om over de grg ndbeiil of oogcfrondhsi idtr indirecte eischen uitsprtiak te doen I ur zit juist de knoop Engeland weigert en zal Uijiett weigeren den eÏMO der Vereeni e Staten te tkeAn rn en de oplossing lan den twist tusscben beide landen zaj oiibrpaakl worden rerdaagd indien men IU twéé maauden niet tot kalmte gekoijiea ia en een ander middel tol schikking gevonden heeft Dit middel acbijnt gè ondeo ie zyn en kan worden ai lioken door allen die de goede j erstaudkouding iMeken de beide reigeeringen ea hinden wenaobeo gebandhtatf te zien Het zou eenvoudig bestaan in de wederopvatting eu aanvulling van het tractaat van Washington hieib gebruik makende van het licht ilat de ondervinding r op gewerden beeft Ifèt rapport lan de oommissie voor de aanral wet Lafrani is aergisteren in de Fransche Nat Vergadering wel ingediend maar niet gelezen da bijzonderbeden die thans daarover worden meegedeeld Inideii minder gunstig de concessies zijn bijna uitsluitend aan de zijde dei Begeering die de zaak minder boog tthynt op te nemen i v zy in da vergadering der commissie heeft verzekerd dat zy van de aanneming van haar redactie noch egn Begeerings noch een Kabinets uaestie zal maken De Minister Jules Simon zal in de Nationale Vergadering bet beginsel au rirplichtend onderwijs handbaven tegen het ontwerp dot iiommistic on slechts enkele wijzigingen in de toepuBog van het beginsel toelaten Het ia twijfelaobtig of de rechterzyde d commissie zal afvalleo om bet gevoelen van den gehaten Minister te huldigen Thiers beeft Foarnier oatvaagea dia nog deze week naar rae zal vertrekken om zjjn betrekking te aanvaarden Het wetsontwerp tegen it InUnatumaU is aangenomen na verwerping im daarop voorgestelde amendementen van BertauM en de Pressensé Daarna is de behandeling der begroeting aan de orde terwy 1 de vergadermg lu de week voor Pasckeu 28 dezer voor evuigen tijd zal uiteengasa D Tim meldt dat Fraukryk besluteu heeft het handelstractaal met Engeland op te zeggen Na den hevigeo parlementairen stryd die in de laatste doKcn geleverd ia tusscben de beide huizen vaa den Pruisisehea hnddag heeft vorst Bismarck behoefte gevoeld om eeoige rust Ie smaken Hy heefi ecu verlof bekomen van 14 d igeo dat hij op zijn Louenbargsche landgoederen zal doorbrengen Voor zijn vertrek beeit ky bevel gegeven om ge a briitf of mededeeling naar htm te terzenden dan die khurfalijkelijk van hem bekeade personen afkomstig zijn De kanselier zal ïuib dus niet lul ten met de bnutwQording der dnireiidea adressen welk beia uit alle Oorden van Dnitscbland toavloeieu om hem geluk te weusehen met den gelukkigen afloop vaa den stryd tq en de ultramon ueu l e Duilsohe StaaltemiraM beeft de onlangs aaiigenomau wet op hei Ütaatsacliouitoeuoht reeds afgekondigd De kamer der vertegenwoordigers zet hxre ber adBh in iv6órt over de Beera dee s bclaagryke omwerpen dis aob bars goedkeuring zijn ouderworpea Ih wet op de k rpotkekeo eu het kadaster is aaiigeiioneu Tegni 8 April verwaellt de bj eeuroeping van den l Hita shen rykadag en bygevolg d sluiting van des Pruisisebeu hiuddag In Beieren zal de zitting der kamers voortduren ook tyilèus den rykadnK omdat de belangen des lands geeu rerdaging dar rertegenwoordiguig toelaten Het liberals Uoatenrykache kabinet heeft zich door zyn tocgetsflyke houding jrgens de ultramontanen in eene scheere boudiDg gebracht £ r wordt na dan ook ttXiU geioüld dat de regeeriag teruggekomen IS op zyu besluit om de ond £athdlieke priesters en huu oSicierie haiiddiugen niet te erltenneiii Voor loopig oeieueu zij oogehiuderd hou god ieasüge plechtigheden uit De Zwitsersche bondsraad heeft in zijn vergadering vgu 13 iiezer besloten dat de volksstemming over de herziene federale gioudwet den 1 i Uei zal plaata hebbeu Vulgens te Parys nit Madrid ontvangen berichten werden de troepen geconcentreerd en de nationale garden oniwapend de regeering vreest voor het uitbreken van den stryd en de koning is besloten om den afloop daarvan op den troon af te wachten De Keizer van Japan heeft eeuige maanden geleden de edelen uit den laude by elkander duen komen enhnn mededeelingen gedaan aangaande het onderwijsin zijn Hqk Deie jün vervat ia een merkwaardigdocument dat gehecFen al de ben ahten omtrent de in Japan doordringende moderne denkbeelden bovestigt De Mikado verklaart daarin dat met het oudestelsel gebroken is en voljiens nieuwe maatr len ral worden gearbeid Niet alleen dat hij zyne itoderdauen den raad geeft naar buitenslands te gïan ende wetenschappen van andere natielj Ie bestmlaeren hij voegt er zelfs by dat hij niet het minste bezwaar maakt dat hunne vrouwen doobters of zusters medegaan opdat deze in andere lauden ds beste wyze van opvoeding bare kinderen kunnen waarnemé r zsi r 1 7 B A N E ït IJ K Welken invloed de verschrikkelijke gebeurteaJsscn tijdens het beleg van Patys op de hersens der bevolking hebben uitgeoelend toont de geneesheer Onimns an in een deier ilsgen door hem openbaar gemaakt geschrift waarin hy dci uitslag Ofeedeelt van zijn waarnemingen te dien opzichte in de krankzinuigengesliditen der hoofdstad sedert Juli 1870 en waarby hy stap r oor stap de ontwikkeling tn de versoheidenbedeu der kraiikitiunigen heeft kunnau nagaan volgeits ds gebeurtenissen die achtereenvolgens de gemoederen in beweging brachten Dr Onimns meent editer oiet dal die gebeorteoisaen krankzinnigen hebben doea ttMatm maar wel dat zij de kieoien der zinsverbijstering waar die zich bevoaden sneller hebbeu oniwikkekl door den algemeenea toeslaod van opgewoudoiiheid en prikkelbaarheid nil ket beleg outataaa Op het oögenblik der oorlogsverklaring Ugt hg was hel aij ijwu van bloedstorung bij de krankzianigen hrt overheérscheude latef de zorg voor de overwinning en de keuerlyke familie die zij wildea raden of r deu hier ond men een boer die wiat dat men den ki izer wilde doen vallen en hem is komen redden duor een ander die zich den zoon van Napoleon I noeiiide en zich voor de keizerlyke üimilie wilda laten daad n elders een vrrkooper van ilagbladen die zich met een hemelsche zending bekleed waapde en den kfsuer over den oorlog wilde sprekeni Uedaniade het belej richtten de opgewoudea hersens zich op de ontdekking van de middelen ombet vijandelijk legé te vernietigen evenals in sommige publieke vergaderingen wilde men de Praiseo leread erbraaden o alien met en stool te gelijk duorsteked Iu December en Januari kwamen er Jeanne d Ara in menigte de eene had van de H Maagd de anders an üM bevel gekregen om Frankryk te redden en allen hadden versehyningea Ie dieu einde gezien £ en aiiKelnkkige die medeatemmen uit den heuKl meende te kooren schreef aan Arago maira van Parys een brieC waarin kij dezen de dwaaste middelen aan de haaddoet om Parys voordebiaadr stichters te bewaren Daarna biverde wedat de 18 Haart een laatd kiaakzionigen dia aiek profeten preddcers ver i bekten waanden die openbaripfen kaddea gekat By eenigen waren het myiticisffle en de revëlatia noire geest onderaengemeogd zy beweerden een zen ding ontvangen Ie heltbeii een profeteuzoon te zyiv alle koningen te maaien uitroetan ea de algemeeoe repobliek te zallen i oen uitroepen waarin idhi volken een banier loadeu hebben waarop een doornenkroon met de woorden Gtid m CkriiUu Zeer juist maakt dr Onimns ten slotte de opmerking dat men niet mag vergelen ditt bij dit alles de alcohol e zeer groote ro hfceft gespeeld ten bewijze waarvan hij meedeelt dat in Mei 1371 iidh in die geslicfatan IS gevallen van delirium trememê hebbeo voorgedaan tegen 3 in Mei 1870 Hij voegt er by dat ofschoon thans de gemoederen een weinig bedaard zyu alle sparen van aouomanie nog niet geheel zyn verdwenen ENOELAITD Naar aanleiding eener in hel Hoogerhnis gevoerde diseussie over de Kaapkolonie zegt de Timet hel volgende Nadal de Kaap de Gcwde Hoap door ons aan de Nederlanders was ootnomeo zyn vele Engelachen derwaarts verhuisd dne vestigdsa ziek meestal in de oostelyke landstreken eu lieten de wesi elijke provincies aan de aldaar reeds gevestigde bevolking over Ten noorden en ten noordoosten dier landstreken vormden zich van lieverlede andere nederzellingen en nu laatstelyk zijn duizenden ge lukzoekers naar Znid Afnka gelakt door het bericht van den aldaar voorbanden schat van edelgeateeoteu By slot van rekening is de staat der zaken er aldus er il eene bevolking van niet veel meer daj eea half miUioen menechen te zamen genoman daarvan behooren ruim 300 000 tot versekillende volksstammen van kleurlingen en omstreeks 180 000 zyn blanken Van deze blanken of Europeanen zijn ruim de helft Ncderlauders Fmnsohen o Daitsohera van afkomst zoodat de Engelschen er een minderheid uitmaken Deie opgave betreft ile eigenlyk gezegde Kaapkolonie Builen ha e grensUnia zyn gelyk wy boven zeiden andere neder e tmgdii tot stand gekomen bepaaldelyk twee zelfstandigs en onafhankelyke gemeenebesten deze iniiaso lappyen zullen r4ch denkclyk mettertijd vrijwillig en ml eigen vorkie ing stellen onder de regecring der Knnpkoluiiie m ur de groote vraag is thiiuB hoe die regei nug iiigcriobt z J zyu Thans wordt de Kaspkolunic gireguerd duor een i M ttt i V f