Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1872

Woensdag 20 Maart N 1181 1872 GOUDSCHE COURANT m Gouda en Onistreben 1 frit te sf IUfi ten ctiidfl dcfikuuftTgen cd Ae pablieke opinit te r idplfgeo De voorzitter bcricbt dut de N KÜnspoorweg coiuiniuie Uundag a s eou barer twee jaariijkwhe ergaderingen hoódt en de uuk dua ipocd vereiacbt I e hter MeueuiHker vraagt of de heer Steen Zynco c i ueb verbiadt om biuoen uker tüdirerloop de 88 oonlmiZKO te boawen De htfcr au Strtaten weDKht het beslait au te hovden tot ecue volgoadt vergaderiug Dn beer kraacuburg acbt de spoedige beslisaing Qiut noodtakeljjk al nu men een half jaar moeten wachteo Ue beer Remy spreekt voor het vooratel en de onmiddel lyke afdoeoiiig De hecr Vinil vreest dat de directie vao den N S W die alecbta verbonden is tot Maandag later endere eiscbeasoa kunnen doen Oc hetr Priuce xegt dat de gemeenteraad reeds vroeger geUcii bv n toegestaan ter oitfareidiog eu dit nieune plan hen beter bevalt ia faij voor dadclijkü bebaDdcling De hh Rcutiuger eu Luyteu dringen nogmaals aan op uitstel De Iwer Kranenburg zoflde de xsak Wnsebco over te laten aao partieuliere onderneming en vreest niet dat de heer du llu r of de K S W zich r ulkn terugtrt kkeu De beur Virulj bestrijdt dit govoolvu met aanvoering vau grODdeo D beer Wcstcrbaan is tegou uitstel Tot titeiiimiiig overgegaan wordt bet voorstel Reotinger 4 g ekeard met 9 tc eu 5 stemmen AWnu wordt du beriutdtilagiiig geopend over bet voorstel lelf De hecr Lvyteo brgint te sprekLii uver gtzondtieidsbezwaMQ waarop de voorzitter de vcrgudcriujj tijdtlijk sciioist Na heropening xcgt de hi i r vnn Straiitt n itut b ufzict van x jue bezwarri en voor zul fltcmuicii Ka nog korte discHssie wordt het gebuele ontwerp in stemraing gebracht en aaiigt aoiueu met 10 trgi n i st die der bh Mcsacmakvr Luiten krnuenburg e UiHÜnger Du twee taatslu vvrzoikeu oanlcckeuiiig i de uolutvu 2 Wor dt goedgckcnrJ een voorstel van lï en W tot af n overschrijving van i ostttD op de U groutijig vuu nitgaven ie st IB71 H en W Btellcu voor uog 200 nit Ie trtkkeu ttn einde met de Aprilfeeatea do U ürUngfti der ariiicu ta tus sebeosoliulen te onth len i ii wordt dit blgeniceii jedgtkciird 8 Ken adres vaii den heer J P vair éa Pavoornt betreffende het bebouwen van het duar hem ekoclite teireio De adressant vraagt na 16 o d ovir de j eliei lu letigtA i ruil tegen ƒ SO De br liuchaer wil niet afw keu lao de vcrkoopcoodi tiëa De br DroO 1eever is het daarmede ia beginsel eens maar bestaat er strijd 4oor abuis met 4e bouwvorordening dao wil h j t geven aan lift venoek De voorxitter zegt dat B eu VV dispensatie kuntieugcve van de verordeniug De br kranenburg stemt ïn met den hr nrooglecver Id stemming gebracht wei dt het veriwek tot gefita ii met 10 tegen 4 at Daarna machtiging tot oitroerïng zender resomtie es eindigt 4a verya derJBg IN GEZOND E nT Uynieer de SedacUitr Uwe Igemeoo bekende liefde voor de waarheid doet mij de vrijheid uemeu UËd beleefdelijk te Terüoekea onderstaande iu uw Courant te plnataen opdat men wete dat hij een bruinlc leugenaar is die zieh rentont h eft om lf op publieke plaatsen te rertcllen dat door mij niets ie bijgedraj en tot de feeatvieriog op den laten April s en daarbij nogde laagbeul gevoegd mij te biscliuldigrn een lid der commissie verachtelijke uitdrukkingen te hebbentoegevoegd en zie hier Mijnheer de lïe Incteur het roorgevallene Be heer Schuurman lid der com missie is aan miJHe woning geweest en heeft oks de l t gepresenteerd waarop mijne vrouw antwoordde ivOeh neen Manheer teekeucu doeu wij nooit maarwij willen wel iets geven voor hel feest aarop deniicer Sehuorman eene gift is ter hand gesteld waarasede ZËd tevreden was en hij vcrli t zeer beleefdonze woning J F van SAilK tjouwo Burgerlijke Stand GlCB XN 13 Maart Lcooardus oiiJvra J Nieilwenhuijxea i M Straicr 14 Johanlies Aolhotiic oudfira Liraacher ea S van tcenderoD 15 Jan oudera 1 T dé Koning en M U van d ir Zee Johanna oudera U H Kbefl en A Jongciteel 16 Maria lleleoa oudera L frooa Hoogaudijk CH B C Taa Wijk OvtaiEUtNi li Maart J de liange II d A f Wlllemara 1 j A W do Bruiu 4 m O LtAjucnburg 81 j 15 ö H Haijemaijfl 12 m GehwD 15 Maart 1 V Zeldenrijk en M U Kroinbcek ADVERTENTIEN I Getrouwd JACOBUS CORNEUS ZELDBNRIJK t Weduwenaar van l A M A LuKfUNo van Gouda l en I MARIA BARBARA KBOMBEEK I vau e Hoge Gouda ib Maart 1872 KOOiic Bevallen van eene Dochter B C HOOGENDUK TAN Wijk Gouda 16 Maart 1872 V Overledeii den 14 dezer Mejufrrouw ANNA PETIIONELLA WILLBMAES in den ondeidom van 41 jaren Gouda Nameiu de fiunillie 16 Maart 1872 A J WILLEMABS Sociëteit ONS GE OEGEN Zaal KUNSTMIN Gouda Op ZONDAG 17 MAART 1872 zal door het werkend personeel der RederjjfcersEamer db Goudsbloem alhier geheel ten Toordeele der Feeslvieringf pp 1 April ten tooneele worden gebragt IISDAADEN WROEGING Drama in 2 bedr jïen door H C J Mrrjs DAAENA De Tulpenhandel lilijsjiel in 2 btdrijrcn door A Huiscu Het atuk speelt te Haarlem in de eerste helft der 17 eeuw Pauze na Misdaad en Wroeging Entree HH Leden der Sociëteit 1 Rang met éénc Dame of één hunner Kinderen 50 ets Niet Leden 1 Rang 75 ets 2 Rang25ct Aanvang ten 7Vj ore precies Hét Bureau is geopend van des morgens 12 tot 3 uur en s avonds ten ö j ure DrsCHÖOLOPZIENER in bet 7 District van Zuid Holland brengt ter kennisse van belanghebbenden dat eerlang te Gouda zullen worden geopend LESSEN vau Rykawege te geven aan Hnlponderwj zers en Hulponderwgzeressen ter opleiding tot Hoofdonderwgzer en Hoofdonderw jzereg Degenen nit dit IDistrict of omstreken die van deze lessen wehschen gebruik te maken worden verzocht zich in persoon of met franco brieven vóór den 10 April e k aan te melden bfl den Directeur der Normaallessen den Heer M H KLUITMAN te Gouda Gouda 16 Maart 1872 De Schoolopziener in t 7 Distr v Zuid Holknd J BROEDELET Openbare Verkoopingf op MAANDAG 25 MAART 1872 des voorm ten Elf ure in het Logement Habmosib te Gouda van 1 een goed iugerigt fraai uitzigt hebbend WOONHÜL met ERF en TUIN aan de Spieringstraat F n 79 te Gouda 2 een groot stuk BOUWGROND geschikt om daarop te plaatsen 14 HUIZEN achter n 1 gelegen en uitgang nemende over bet water aan de zak N 1 en 2 ook gecombineerd en beide dudelgk te aanvaarden 3 een sterk gebouwd WINKEL en WOONHUIS met ERF SCHUUR of STAL en OPEN GROND aan de straat waarop nog een Huis kan worden gebouwd alles aan het Jaagpad Q n 36 te Gouda Te aanvaardep 1 Mei e k Breeder bg biljettein en informatien ten kan tore van Notaris Mr KIST te Gouda Banketbakkers Bediende Wordt gevraagd een JONGMENSCH die enigen tijd ia een Banket en Koekbakkerij is werkzaam geweest om dadelijk geplaatst te kunnen wórden alsmede ook een LEERLING of JONGEN Adres franco brieven onder motto Banketbakkerij bif den Uitgever dezer Coiirafit Openbare Scholen De gewone inschrijving van leerlingen zal plaats hebben op WOENSDAG den 20 MAART 1872 des namiddags ten 5 ure in de respectieve schooUokalen Wfldera wordt dienaangaande verwezen naair de aamplakbilletten De Secietuü der Fbutselgke Schooleonunwaie te Gouda r Roijaards Openbare Verkooplngen op de Hofetede n 15 van LAMB tak dkk HAM te Vliit op MAÏNDAÖ 16 APRIL 1872 ö nur van 16 KALFKOEUEN PAARD ZOGmetKBÜ JEN BOEBENWAGEN 8PBELWAGEN ARBENSIBEDE partjj HOOI BRANDHOUT STROOIMACHIN 2 SCHOUWEN 2 KAARNS en verdere BOÜW en MELKGE REEDSCHAPPEN En op DINGSDAG 16 APRIL 1872 9 uur van MEUBELEN en HUISRAAD waaronder KABI NET bureau klok 2 BEDDEN en meer j alles om contant geld ten overstaan van No taris J G BROUWER NUHO FF te Haa$trteM Openbare Vrijwillige Verkooping oM COSTANT OELD op WOENSDAG den 27 MAAR f 1872 de voormiddags ten 9 ure in de Gemeente Slolf wijk in het Beijersebe aan de boawmanswo ning bewoond door Abib Snobk van 3 KOBIJEN welke gekalfd hebben of op t kalven staan eene party HOOI diverse BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN en eenise MEUBELEN en HUISRAAD bjj bUjettm breeder omschreven Nadere informatiSn te bekomen fen kaatoravan den Notaris G J PfiüYT te Ouderkerka d IJttel I ƒ Ecnigfe Tinliinerlieden worden gevraagd bjj A SNELLEMAN te Gouda Openbare VrIJwUllge Verkooping op WOENSDAG deu 3 APRIL 1872 des voormiddags ten 10 ure te Ouderkerk a d IJuel ten huize van ARIE BROERË logementhouder van het BRFPACHTRE6T van een stukje Grond in de gemeente Ouderkerk a d IJtsel en de OPSTALLEN van een Huis en Schuuriye op dien grond aanwezig mede van een partgtje BOUWLAND in de gemeente Krimpen a d IJêtel bfl billetten breeder omsehreven Nadere informatien te bekomen ten kantore van den NoUris G J SPBUYT te Ouderkerk a d IJttel Kennisg eving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Wadditucveen brengen ter kennisse dat de PASSAGE MET RIJTUIG EN VEE O VER DEN NOORD EINDSCHEN WEG liggende tosschen het dorp Waddinxveen en den Zgdeweg van Boekoop Gouda Leiden tot nadere aankondiging IS JLFO ESIiOTEIlvr De doortegt kan na geschieden over het dorp Botkoop Waddinxveen 14 Maart 1872 Burgemeester eu Wetho ders voornoemd De Wethouder 1 S De Burgemeester C VAN DUB TOKRKN Kt yxtt DOHT KROON 2278 Staats LoteriJ De Trekking der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 18 MAART 1872 Gouda Drak ran A firiQlcmaD BUITENLAND BüKenlandscli Overzicht De behandeliDg van het bodget in de Franube Nat Vergsdering i eiodelijk Vrfldsg ngevangen msar obgut geen unieidiiq te geren tot leer beJangrijke debutum Beririniging is Mtaartijk sanbevolen door vencheidene redenatrs en de atgemeeiie beraadslaging is goslotm n eeiiige TerkUriogeii n den beer Tbiers omtrenl de reotgsaisatie van het leger De preeident leoabende alle bedoeling om oorlog te Toeiva maar prees iser de sterke inrishting des legers aan bekeen natnariyk lot aanzienIgke hoewel sleohts tijdelijke uitgsreo leiden lou Eeo nienire pogiag werd beproefd tot discussie over de olerioale petition betreifinide Italië Wijselyk is dest onb aald verdaagd eu de nieuwe geiant Tertrokken lie onderhandelingen mrt Engebind over da hertiening van bet bandelstmetsat hebben tot iets geleid tooals troawens te renraehten was Het traetaat is eergisteren door der Kransdien gezant te Loudso iormeel opgezegd Volgaas de beslaande bepaling biyik bet e ter nog ernjuai van kracht en l hiers soa wijier doen belastingen dia eerst over een jaar kannen werken niet te arresteeren er kan in dien t zooreel gefaeurcn Oosteorgk weigert eveneens het bestaande travtaat te wytigen tot groot genoegen van Daitschland dat roorziohtig genoeg geweest is om io W vredestractaat de bepaling te doen opn nen dM bet behandeld ui worden als de meest begmstigde natie Pe Fniisisshe kamer heeft da banadslagiiig geopend ÓTCT hel ontwerp op ie tinUortlmif Met rappMt is geleten door den hoer Friecflierg Twintig spi kers voor of tegep de wet gn iagesehreven Dele nieawe proviaoiale wet is rooial bestemd roor de oostelijke provinciën daarvoor ik zy eeo weienryke vooruitgang doordien zij vele oode voorivehten en oude dellgke jurisdietis afsobalt en over het geheel de strekking beeft om de liberaler inrieh ting der westelijke provincii n over den geheelen Fruisisehen Stant te verbreiden Toeh Inal zij nog veel bestaan van hetgeen niet met de tegenwoordige eonstitutioneele iurichling te rgmen is Het ontwerp ii een bij uitnemendheid politieke wet het zal levendige oppositie itlokken in den htnddog en nog meer in hrt Heerenhuis De IWdenscbe kamer heeft met algemeene stemmen op II na de bepaling aangenomen dat geestelijken e een lager ondertvys rSulIen mogen geven en dat et van vreemde geestelyken zal verboden zijn in Baden miwien te volbrengen In het Engelache la rrhuis is de BiUM BiU weder aan de orde ten gevolge van hare verwerping door t Hoogerhuis De belangstell ng is evenwel veel minder dan verleden jaar Ouder de goede bepalingen die alle kans hebben wet te worden behoort en aioendemeat van den h er Fawcett onilersieund door de regeering waarby de verkiezingskosten gebroeht worden ten hwte der gemeenten en d istricten in plaats van op rekening te komen der oandidaten Daardoor wordt de weg gebaaiid voor lieden die minder met fortuin bedeeld zyn De conservatieven veraetien zioh tegen deze bepaling daardoor zal hun popnlariteit zeker niet toenemen Het Oostenrgksche Ministerie is eindelijk overgegaan tot de ontbinding van den Boheemschen Landdag de meuw Landdag is tegen 24 April bijeengcroepeh Vallen de verkiezingen Weder in denzelfden r t Dit dan ui de regeering erentaeel de wel op oodverkiezingen toepassen om hst bestaan van den ryksdag te rensekeren F R A N K B U E De Commiuie der Kam r belast met het nitbrengen van rapport over het ontwerp des heeren Jules Simon hetrefienile het lager onderwijs heeft een legenont werp gereed geiuaakt waarin ten itanzien an het koltoloos onderricht het vylgeiule bepaald is Het lager ongcrwijs uordt grheel of gedeeltelijk kosteloos verstrekt aan all kbderen waarvan de sdtoolcommissie eene lijst nl hebben opgemaakt en waarvan de ouden verldarsn buten machte te zijn het onderwijs te betalen Deze lyst moet door dea Gemeenteraad goedgekeard en door den depsrtaaoBtalen Baad voor goed vastgesteld zijn f Dié onders aan wier kinderen kosteloos onderwgs verstrekt wordt knnnen k 0U tosschen de van gemeentewege opgerichte of vrijtf scbolen Met dat doel ui men bun bewijzen vao t4 gang uitreiken geldigvoor de openbare en de vrg wiolen t n rergwsdingvan vege de gemeente In sommige militaira IbKngen loopt het gerucht zegt de TenpM dat genenMl de Cissey in de Nat Vergadering een voorstel do n zal om ten behoeve van de genie een crediet te rleenea van twee honderd milliorn fhuiee Oboko n die som over verscbilleiide jaren zal verdeelii worden is men toch van plan de frdedigingswerkei Welke men op het oog heelt krachtig door te zeltaB De helft van die som nu worden aangewend voof het maken van twintiir forten romdom Parijs Zij aouden elk vier millioel kosten en aangelegd wordag op die plaatsen van waar d Dnitseken hunnattoiyivallen hebbeu geilaan Twintig millioen zon boveadwn besteed wanlen om de verdedigit werkeu der poofdstad te voltooien Er zal Vooral op grwrom ww n dat nu Straatsborg CD Metz in de haiidRii der Duitschers zijn Parijs als het ware in de eerste v dcdigingslinie ligt en dat bet dus noodzakelijk ia 4 stad zooveel mogelgk te venterken Bovendien a er san herinnerd worden dat in 1870 wee hw ierd uSentig millioen nnttelooa tjtjn besteed n 4i stad in staat van verdodigiog te stellen Os ii irie helft vso het aangevraagde redie na bes r d worrfea om xoodra de Daitschers het laad uilen Mtmimd hebben de grenzen van Loogwy naar BelfoM te versterken OÜITSCHLAND Is het ziiobt tot navolging van het Fnnsche keizerrijk dat de Duitschers ook hun hoogvrrraodsprooeasen willea hebben Wg luten het antwoord daar Keker is t dat hst prooeileeren tegen de soci aaldemocraten het omgekeerdlc gevolg ui hebben deze communisten zullen er bg groeien in ploata van er door onderdrukt te worden Het tootiesl speelt te Leipzig wegens poging tot hoogverraad staan aldaar voor de jury terecht Bebel Liebkaeobt en Hepoer de bekande ociaHl dsffloeratiiche hoofden Waarschijnlijk is de jury hun liiet zeer genegen want d sDciaal democraten zgn niet nationaal integendeel tgdens den oorlog gaven zg hun sympathie te kennen met de Fransche republikeinsohe broeden het nationale standpunt is voor deze wereldberrorjoera te win zg zgn cosmopolteten De akte van aagklitelit is een hgzonder groot stuk maar behelst niets bgzondera met het gewone gereohtelgke pessimisme wordt de werkz ambeid der drie heeran hun republikeinich gezindheid als hoogst gevaarlgk voor den staat gebrandmerkt Een oautiil punten van de akte van beschnldiging ign ontleend aan de handelingen van de laatste sooiBal lemocratische congressen en aan de FolkutatU Bebel Liebkneoht en Hrpner worden op grond van een en ander men kon nauw een glimlach weerhoudrn verdacht verklaard van het voornemen lt tegen de rechten van het opperhoofd van deu Saksischeu staat en tegen de grondwet van den Saksischeu staat zoowel als tegen de zelfstandigheid en de grondwet van den Noordduitscheo bond thans het IHtitscbe rijk een gewelddadigen aanval te hebben willen ondernemen i de grondwet van den Noordduitacheii bood thans het Duitscbe rijk en van den Saksischen statt met geweld te hebben willen verauderen en wel beide op die wgze dat met terzgdestelliog van den moiiarchalen regeeringsvurm de republiek tot dat doel iu Duitschlaud wordt opgericht om den arbeidersstand namelgk het proletariaat de heerschappij te verschaSen over den staat en onder de bescherming van deze nieuwe regeering alsdan communistische inrichtingen in de maatschappij in te voeren Het verhoor leverde niets merkwnardige op Liebknecht deed het woord en de anderen hielden üich meestal aan dezelfde verklaring welke daarop neerkwam dat hnnne handelingen niet strafbaar Waren volgens de wet Gevraagd over het lidtnoatscfaap der internationale Inidde de verklaring dat zg alleen leden van de internationale waren voor zoover de wetten dit gedoogden Bij het bespreken van hM Gisenncher congres viel Liebknecbt uit tegen de Oosienrijksche politie en werd door den president daarover tot de orde geroepen De bescbuldigde beweerde in zijn recht te zijn en verklaarde dot bet scheen dat hij een vrijheid van spreken genoot met den strik om den hals Op het publiek maakte de onbeschaamdheid van Uebknecht een slechten indruk OOSTENBHE De Bank unit Ha d Zeittnj bevat de volgende medederling welke het blad vaii goed onderrichte zgde heeft ontraugen De graaf van Clismbord is door de Oostenrijksche regeering vriendelijk maar met den meesten ernst nitgrnoodigd om zijn verblijf in het vervolg niet andermaal in Oostenrijk te vestigen tenzij hij zich vereenigt met bet volgende voorrtel H j nl het besluit nemen zich voortaan te ouihouden au allerlei woelingen in verband met zgn caudidatuur tevens wurdt gevorderd dot hij d noodige waarborgen daarvoor zal aoabïeden Het behoeft ter nauwernood gezegd dat dit bericfat van de betrokken zijde in twgfd zal worden getrokken en iudelijk tegengesprokea maar het is en bigft niettemin waar en volkomen jnist IT Alilfi De twüfelingea in den laatsten tijd over het mbiff vaa de apostelen Petms en Paulas in Bome geo p panJ habböi dea paus aanleiding gegeven om te bevelen dat in de St Pieterskerk een plechtig tridnuB zon worden gecelebreerd om zich voor die apostelen te verootmoedigen De plechtigheid die Vrgdag een aanvang Dam werd door een aanzienlijke menigte bijgewoond Des Zaterdags avonds waeen 800U ü 10 UUU personen in de St Pietenkerk vergaderd en niettegenstaande den regen was het aantal Zondag avoiid nog oaozieolgker Op het St Pietenplein stonden eenige honderden rijtuigen en de verschillende godsdienstige corporatien waren allen in hun kerkelgk gewaad aanwezig Hor aanzienlijk ook de saamgestroomde menigte mocht weten werd toch de orde geen oogenblik verstoord en de politie heeft slechts behaeven te waken dat geen stoornis in de circulatie der rijtnigen ontstond Gelukkig hebben de liberalen deze manifeatatie sleohts als een godadieuslifije ceremonie beschouwd co zieh tot strikte onthouding bepaald zonder tot eenige demonstratie aanleiding te geven wat niet weinig tot het behoud v o rust en kalmte heeft bggebraoht Opmerkelijk ia de tegenstelling tusschèn deze kerkdijke plechtigheid en de vergadeiing die op den 4 Maart tot stichting van e n Italiiiunsoh bijbelg nootschiip in den schonwburg jirgeiUina werd gehou den en waarin poter Hyacinthe oog een woord van hulde ooo den pans wgdde omdat deze zijne toestemming had verleend tot het houden van een dispuut over bet pausschap van Petrus Terwijl de geestelgke aangelegenheden degetrovwe zouea AtT kerk vereenigdeu werden ook de weréjdIgke belangen in Rome niet verzuimd want met bet oog op de hervatting van de werkzaamheden der kamer die Ma indag zou bijeenkomen hadden Vrijdag eu Zaterdag bijeenkomaten van de leden der meerderheid plaats die echter geen resultaat opleverden waqt men kwam tut geene overeeustemining over de houding die men ten nanzien van de financieele voorstellen zou aannemen De commissie uit de kamer die belast was met het onderzoek der voorstellen van den heer Sella heeft zich met allen verrenigd uitgétaoMen met dat op den dienst van de ochatkist De minister heeft in de kamer kennis gegeven van nieuwe overeenkomsten met de bank gesloten waarbij hg rekening beeft gehouden met de door de financieele commissie voorgestelde wijzigingeti V elk lot den regeeriugsvoontelleo ui te beurt vallen is niet met zekerheid TS j