Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1872

verrassing voor ons waajiet geen niet pleit voorde accuratesse van hem die met de opmsking van het programma belast was en dergelijke meer maar dat zijn kleinigheden Alles in aanmerking genonen kweten de letenrs zieb goed vin hun taak De toejuichingen tan het publiek gewerden hun dan ook ia ruime mate en wQ twijfelen niet of liet publiek heeft tich goed geamuseerd belangstelling in het feest aan de coiqmiiaie der volksvermaken een geldelijke bijdrage Hol wordw aangeboden Binnen wgiaige d g B ni by len uitgaver L Scliierbeek te Leeuwarden hst licht cien een open brief van den 1 luitea nt adjud nt Keyser aaa jlir jTan Sjrpcateyn Ijd van de tweei koinei TT BT Het examen voor den tvng ran luit b j het wapen der infanterie is heden te Gravenbage aangavangen on4er presidium van den GeDeiMl miyoor ff MMOrtaU itfIji leur vaji het irtgen d r Infanterie Aanstaanden Donderdag zal vooi de correctioneele kamer van de arrond rechtbank ie s Gravenhoge worden beliandeld de veel besproken zaak van den student B beklaagd van ajl den hoer r d D in een calé obaatant in de gumnd Januari jl een gevaarlijke wonde aan het hoofd te hebben toegebracht doch waarvan deze thnni hersteld ia if W VMqtgeni zal als verdediger van den belEliagde optraden Staten Oenaraal Tweeoi Kax Zitun gen van 16 en 18 Kaart la de zitting van Zaterdag is de discnsaie overhet reglement van orde voortgezet en gevorderd toti rt 1 J4 het ontwerp bevat 150 artikelen Met 41 tegen 18 stemmen ia aangenomen een amendement van dan heer Storm vao V Graveaaode om het aanvangsuar der zittingen te houden op elf in plaattvan op ééa uur Ingekomen ia de deflnitiave bcgrooting voor het dep van oorlog Dezer dajien is de eerste aHevcriug van een nieuw minister vau oorlog dringt an op eenr apoeHidschiift uitgekomen De titel is De vrije ge W behandeling voo het gewifzigJ ontwerp tot redachte eu de schrijver Dr F Feringa die door K voltooiing van bet vesliugatelsel ten eindezijn in het vorige jaar uitgegeven Democratie en Kom overleg het volbrengen eener gewiehtigeWetenschap door het geheelc land een goeden naam I dringende laak te bevorderen Vnn het vroe iere heell verkregen denkbeeld om de positie üroningen Delfzijl in het aar de eerste aliev ie oordeelen zal de uitgave I rdedigingstelsel op te nemen is hans in ooverr van dit haven te kunnen beletten JJoor die ophelfisg is de In de Schoonhorxntche Courant leest men dat bij de naustaande Aprilfeesten bijlia overalde schooljeugd onthaald zal worden behalve in Gottda dat een trleurige uityonderiiig zal maken De lezers onzer courant wrten dat bovenstaand bericht onjuist is Doch wy geven aan den Goudschen Corrcsponileift vnn de Sehoonh Ct den raad om wanneer lii j al niet op le hoogte is van wat er in tiouda g beur ten minste nirt zoo voorbarig te zijii om half Maart te melden dat in April i ta aitt zal gebeuren waartoe slechts een guar dagen vooraf hft plan bchofft gemaakt te worden De preparaties om kinderen te trachteeren vereischen niet zooveel tyd dat men het plaif daartoe verscheiilene weken te voren behoeft te maken Op Vrijdag 22 dezer zal aan de Stolwijkersluis de vergadering van hoofd ingelanden eu hunne pla itS vervangers gehouden worden om eene voordracht te fornKcren ter benoeming van een hoogheeaira id van de Krimpeneruuard in de plaats van drn heer B Hofilaud die met 1 Mei n s moet aftreden Dan is v r ieder Inue aan schuUigd t Van de hoofdsom op het opcenten Iwdragewie ƒ 78 06 w aan de gemeente uitgekeerd dit maaktjuit 62 44 onderwerpen van bovengenoemd programma alles af g g j j j hangt van dt m aaro de schrnver verbete J t j i i vZ a si wl U te voor ien doch in irder geval verwncht men eene wijziging in het ministerie Als men eene mededeeling van la Libtrta kan geluoven dan zal Rome nog in den loop van deze maand getnige wezen van een groot militair eohon vspel daar koning Victor Kmniannel het Vournemen zou hebben om een groote wapenschouiving te houden die door den koning van Denemarken den PruiaisAm veldmaarschalk van Molke ett verssheidene vreemde otheieren zou worden bg genoond Prins Frederik Knrel imi l ruisen heeft zich na zijn bezoek te Uome naar Napels begctven met een Italiaansch Pe Oflüiione is van oordeel dm deze reis van den priiis met uitsinitend een pleiziertoclit is doch dat hij aan de Itiilianm gelegenheid wilili geven om hunne bewondering oor zijn milituire en politieke hoedanigheden te uiten Het is niet noodig zegt dat blad om denkbeeldige traetuten v iii vriendschap te ontwerpen om te wten dat Ouitschland en Italië geiueeuscluppelijke denkbeelden eu belanden hebben Ue Katholieken hebben den oorlog verkiaard zoowel aan Italic als aan Huitschlnid het is daarom natuurlijk dat beide lan en het beiang van een gemeenschappelijke handelwijze indien Wy hupen dat de reis van den prins gunstige j evolgen al hebben voor de wederkeerige betrekkin en der regeeringea van de beide landert Ik heb zoo schrij t een correspondent vit Rome die Napels tijdens het verblijf van den prins bezodit eenige dagen doorgebracht t Napels dat ik sedert 1861 niet had gezien Hit kwam mij voor ddt de stad er niets bij heefi verloren dat zy grene hoofdstad meer is Overal ziet men nieuwe gedeelie in den nieuwen stijl aangelegd wal zeker een doorslaand bewys van voorspoed iü Er bestai t geen drukker en vrooüjker stad dan Napeis De algemeene zindelijkhei i heeft groote vorderingen gemaakt doch laat nog ontzaglijk veel te wehschen over De toevloed van vreemilelingen ia buiiengewoott groot zooilat men ternauwernood zelfs tegen hooge betaling een onderkomen in de hotels kan vinden l e zeden der inwoners zijn helaas I geheel dezelfde gebleven De goede verstandhouding tusschen herbergiers koetsiers pakjesdragerr en balelaars is boter dan ooit Iedereen ia er op nit om op allerlei wyuD van de vreemdelingen te profitwreo eu ieder die geeo Napolitaan is is vreemdeliiig Sommige hotels n voond hel hotel van Rome zijn niet te vreden raet de hooge prijzen die men moet besteden maar eisohen ook nog dat de vreemdelingen in wettelijke munt tullen betalen of het verschil in koers zuUen bijpassen Gelnkkig warden de vreemdelingen door de ambtenaren en de Italiaansche soldaten beschermd In een moeilijk oogenblik ben ik door de tusschenkomst van drie flinke Piemonteezen en Lombardlanen geholpen en ik moet bekennen dat de Italiaansche militairen zich in iedere omstandigheid de uniform die zy dragen waardig toonen en dat de overleveringen van omkoopbaarheid op ben niet meer van toepassing zijn vlk geloof dat de Napolitanen zich weinig over poliiiek en dagbladen bekommeren Ik heb slechts een 1clei n Sed eenigen lyd is koning Victor Emmanuel in Napels Vpraar hij het groote koninklijke paleis bewooni Pikwijls ziet men hem onder eenig gevolg en slechts in gezelschap van een persoon in een open rijiiig door de s raten en in de omstreken rijden BINNENLAND GOVDA 19 Maaet Zondag jl had de tooneelvoorstelling plants van de hier gevestigde rederijkerskamer de Goudsbloem Misdaad en Wroeging en de Tulpenhandel waren de titels der atukken die opgevoerd werden en wij moeten zeggen die keuze was goed want beiden zijn onderhoudend en vol actie terwijl onderscheidene paasages in het laa sie in zeer hevige mate de lachspieren van het publiek in beweging brachten Wat de acteurs betreft aan verscheidenen van hen komt groote lof toe voor hun spel Men kon duideIqk bemerken dat zij hun rol goed hadden bestudeerd daar op een enkele nit ondenng nn met werd gehaperd Ycl zouden wij enkele aanmerkingen kunnen maken wel zouden uij o a kunnen zeggen dat het optreden van den matroos in het eerste stuk ecue ratuur Over tal van onderuerpeii wordt er iii ge sproken en wij moeten neggen op eeile wijze en in een styl die den lezer boeit eu hem dwingt voort te lezen Ofschoon ook uit dit boek weder blijkt dat de schrijver de meest geavanceerde begrippen is toegedaan durven wij zeggen dat ook zy die geheel andere gevoelens ijja toegedaan de vrije gedachte met genoegen zullen lezen daar de toon waarop Dr Feringa spreekt blaken geeft van groots humaniteit en zyu afkeer ooi iemand te kwetrea er t u duidelijkste in uitkomt Om pflze lezers een idee te geven van wat de volgendeaflevenngen zullen bevatten laten wij hier het prograi ma volgen van da belangrijkste verbeteringen die Dr JFeringa voorstaat 1 Herziening der groi dwet a Mindere bemoeil ing eener grondwets wü ziging b Intrekking van konings pracrogatief van oorlogsverklaring e Afschaffing van adel en decoratiën d A churtiug van den r iad van state e afschaffing der earste kamer ƒ Batioueel kiesrecht 2 Verbetering in de wijze van werken der vertegenwoordiging door instelling eener vaste Commissie van wetgeving herziening van het reglement van orde enz 3 Herzii uing der vooniaamste wetboeken V Algeheele onafhankelijkheid der rechterlijke loaclit 5 Volkomene scheiding van staat en kerk Noch gedwongen kerkgnan van militairen noch opleiding tot CiruMyte deug len noch subsidien aan kerkgenootschappen enz 6 Verplicht onderwqs 7 Verbetering van bet belasiingsstelssl 8 Afschalling van alle onnaiunrïijke voorrechten tan bet kapitaal 9 Hervorming van het Indisch bestuur Hoewel wij in verscheidene punten het niet met den scbr ver eens zijn en hoawel voor sommige hangt van dt wijie aorop de schrijver ring wil zoo wachten wij toch met belangstelling de volgende aflcv af en naar de 1 gelezen te hebben tivijfeen wiJ niet of de volgende zullen in ruime mate de moeite van het lezen eu de kosten van het abonnement waard zijn De zomerdieust op de spoorwegen zal dit jaar eeds op 1 Mei een aanvang nemen Men meldt aan t VtreehUch Dagblad dat door het muutcollege den muntmeester en s rijks stempelsnijders gedenkpenningen zuUen worden vervaardigd ter herinnering aan t Aprilfeest en dan op 1 April zullen worden uitgestrooid terwijl door de ambtenaren en mnntgezellen by s ryk muqt als blijk van versterkte stelling bü Zwolle ia bet ont erp opgenomen Ufl werken om Doesburg zullen worden behouden en verbeterd üa vesting Neuzen en het tort Kllewontsdijk worden behouden Ia de zitting van gisteren is de herziening van het reglement van orde afgeloopcn Vó Sr de aiiut stemfiiiig ia na langdurige discusaiëo met 41 tegeo 15 stemmen aangenomen het beginsel dat ook da behandeling van bu de sluiting der zitting onafgedane voorstellen des konings in de volgende hervat kon worden Ten slotte is het reglement in tijn g heel aangenomen met S3 tegen 29 temmen met Ie bepaling amendement Fransen v d I utte dal het op 16 April in werking treedt en voor 1 ianna 1874 wordt herzien Daarop had 4 interpellatiaBergmann plaats die liep over de middelen om ongelukken te voorkomen op den straatweg die naast den spoorweg s Hertogeobosch Vught loopt Da Begeering leide te zullen zorgen dat er aeioeu gesteld worden wanneer een train in aantocht u Hedea en morgen arbeidt de kamer iu de sectiën Donderdag om half 3 ure is da interpellatie Nieritraazaau de orde gesteld Zaterdag ia te Haarlem in den krijgsraad vonnis uitgesproken in zake de luiteiianls Ort en Thierry de Bije Beiden zgn door den krügsraad met algemeene stemmen vrijgesproken van het feit ran aanranding en moedwillige mishandeling maar schuldig verklaard aan overtreding van art 20 van het K lement van Krijgstucht wegens onderlinge veohterij met een burger aangezien uil de instructie der zaak niet is kunnen bewezen warden van welke der partyen de eerste handtostelykheid is uitgegaan Uet Hoog Militair Gerechtshof heeft zich van dit vonnis in appel voorzien zoodat de zoak aldaar apnleu in behandeling zal worden genomen Ala verdediger van den luitenant Ort tal mr B O A Fabat optreden en voor den luitenant de Bye mr B Melrill baroB ran Lynden mecuteroadszitting vai Vry dag jl werd gedaan luidt aldus Aan den Gemeenteraad ran Oonda Mijnt HeermI De Heeren Steens Zynen o s hebben van hun plan om in het plantsoen tegenover den Kattensingel woonhuizen voor den gegoeden sUnd te bouwen a iezien Ook van andere zijden zijn tut nu toe gcene aanvragen om bouwgrond daar ter plaatse ingekomen Men schijnt dit terrein voor dat aoel minder geschikt te beschouwen Wy laten de juistheid dezer zienswijze in het midden maar zyn van oordeel dat nu dit eenmaal betvry algemeen gevoelen schijnt te zyn naar eene andere gelegenheid om de stad uit te bouwen moetiworden omgezien Wij uecMn dat diegalcgeoheid bestaat achter den Kattensingel in de rigtinjf van het station Aan dien Singel op ruim 100 meter nfstands van de Spoorwegstraat ligt een stuk bind toebehooreode aaa den Heer A J de Baiter Dit achten wij met de daarachter geleden percelen land en water die ziek uitstrekken Uipgs de ian Verïwollen wetering en d bot van den it itionsweg en die aan de Rhgnspoorweg Uaataehappij toebehooren bij utntmendheid goiutig gflegen em dairop de stad uit te breiden l e gronden ter gezamenlijke grootte van 1 hectalv 88 ai n n 44 centiaren zanden wij weitsehea te keopeo voor rekening d r Genwente en ze ter behsawing geschikt te mekep Hrt land van de Ruiter groot 87 aren en 4 oeAtiaren ia ter btsebikkiag van de Gemeente gesteld Toor ip torn van 9000 en de gronden vap de Bhynspoorweg Maatschappij groot 1 hectare 15 ta en 40 eenthren tegen ƒ 0 60 de centiare dqs lp bet gebe sl ffoor 5770 behoudene de goed keuring van Commissarissen dier Maatschappy Om deze gronden ter bebouwing geschikt te maki uu midden door bet land van de Uuiter van di Kattensingel af tot aan de Jan Veizwollen weterini eene straat moeten worden gemaakt van dertien met breedte waaronder begrepen zyn trottoirs van 2 teter over de wetering lou eeae vaste brug moet worden gr Iegd en van daar de straat ter zelfi breedte doorgetrokken tet tegenover het station w f door eene vaste brug aan het stationsplein worden verbonden Pp die wijze ivoadt reeda aanstonds bonwterrei verkregen voor twinttg groote woonhuizen van get iddeld 10 Beter breodte tuaschen den Singel en de wetering en voor achtiieu tusschen de wetering en het stationsplein terwyl later eene straat zou kun nen worden aangel evenwijdig aan den stationsweg ook met groote woonhuizen te bebouwen ten getale van zeven of ac t en eene andere straat langs de Jan Verzwollen wetering waar iÜ beuaden en even zoovele bovenwoningen zonden gebouwd kunnrn worden geichikt vuor drn haudwerkstand Wij hebben de eer hierbij eene teekeniiig over W l jxen die onze bedseling verdaiilelykt De wy doen hier volgen eene opgaaf der verauiedelyke kotten benoodigd voor d nitvoeriag vao het geheele plan Aankoop grond van de Bnitar MOO ld van de Rhijaspoarwegmaataohapp j 5776 KMten ran tran rt 1030 16800 Orondaanhooging tet maaiveldsboogle S15U0 Jdem voor de straten 5500 Keibestrating 4300 M i 8 IMOO Trottoirs 750 M 7 60 5 125 Kaaimuren 460 AO 27000 i vaste bruggen inuou Riolering 730 M a 10 I4 00 Bisico S6UU tl 4ï5 Paar echter vooreerst alleen de straat van den Singel naar het station zou worden aangelegd en in de eerste jaren zal men wel niet verder behoeven te gnaii ia aanvankelijk niet meer benoodigd dan ƒ 72iiU0 Aankoopgrondr d Ruiter6704 enliaren 9000 ld van de Bijnspoorwe maatschappij 11640 Centiaren 6770 Kosten van transport 1030 15800 Grondaanhooging tot maaiveldshoogte 8000 Aanhoogiiig van de straat tot op O SO M A P 3250 Bestrating in bazaltkeien 2200 M ij i 6G00 Trottoirs 600 M 7 50 3750 Kaaimuren 210 M 60 12600 S vaste bmggen 10000 Biulering 600 M 10000 Eisioo f 2000 72000 Dit plan is bezwaard met eene som van 2500 zijnde de waarde van den grond die voorshands onbebouwd blijft Von de som van 72000 zou nog zoolang het gedeelte tnsschen de Jan Vcrzwollen wetering en het station niet wordt bebouwd 7760 kunnen worden afgetrokken omdat aldaar dan nog geene riolen en trottoirs behoeven te orden gemaakt Het is niet noodig deze som vaq 64250 geheel op te nemen omdat in mindering er van kan worden gebracht een bedrag van ƒ 6280 waarvoor ds heeren Steens Zijnen e s bereid zyn 2100 Centiaren aan te koopen ten einde daarop 10 woonhuizen te bouwen De Gemeente zon dos tet JitToe lng van dit plan noodig hebben ongeveer ƒ 60000 Worden dié opgenomen bij de Maatsohappü vwr Gemeenteorediet dan betaalt zy voor rente SOUO terwijl na 68 jaren de geheele schuld is gedelgd Stellen wy verder voor hw onderhoud van de straat en de bmggen gedarenie de eerste zes jan jaarlijks ee ie som van lOUO j enbiter van 500 en voor verlichting met zes MnhreiJB 174 dan heeft de gemeente geltarendé de torste zes jaren eene uitgaaf van ifc 4800 1 gtdurende de daarop volgende 62 jaren van 3700 sn Uter van 700 T en deze uitgaven voor d Gemeente staan de volgende roordeelen over Er knnnen na afti van dè 2100 Centiaren die aan de Heeren Steens Zjjnen eJ s zijb te verknopen laqgs de straat tasseben den Singel en het station in koop worden uitgegeven 680li Centiaren hetgeen tegen 2 60 per Cent are bedraagt 17000 Deze som kan berekend tegeii 4Vj pCt eene rente afwerpen van 766 Aan belasting kan dé GcmeeJite het volgrnde bedrag verkregen 1 Het terrein is gesdiikt voor 88 groote woonhuizen Stellen we deze op eene belastbare huurwaarde vau 300 hetgeen wel niet te hoog zal zijn dan bedraagt de bebuting hierop a 5 pCt 16 voor 21 deuren en vensters a 56 ients ieder 11 55 roor 5 heardsteden a 2 60 ieder 12 60 gedeelten die de 611 opofiiten op de hoofdsom gemeente heft bedragen Nemen hre aan dat de biewoners jler huizen ieder gemiddeld een uikumeu van 2500 eu dat de pi directe belasting 2 pCt vau d it liikomcn bedraagt dan geeft d t oor ied r Zoodat de Gemeente van ie geniet een opbrengst va voor het mobilair dat we stellen op 2 00 SI voor eene vrouwelijke diensibodq 5 hebben taeljjke 39 03 h4is 60 161 47 Hetgeen roor 38 haiz badraigt 6766 1 Telt mia hierbij de I renta van Jen verkochtengrand ad 761 diin verkrijgt aicn eeoe jaar jkaoke opbrengst van niim 6100 i De voordeelea ga n diis de te maken kosten ook reeds in de aerste jifrrn aanmerkelijk te boven Nu is het waar diit de aitgaveii aanttonds moeten worden gedaan en dat het lang kan duren eer de SS knizen alle gebouwd n wo nd zyn waardoor die vuordaelen gervin en Igd op zich zouden kunnen doen wachten Dit laata komt ons eeUter niet kaankshijnlyk voor maar mocht dit zoo rijn dan mfg dimrtegen over worden gesteld dat wy ié opbrenjbt der belastingen laag hebben geraamd eu geheel buiten beiekenmg hebben gelaten de opcenten Op de grondbelasting die na zes jaren kunnen worden geheven Wanneer wy de kaïlastéole huuf waarde van ieder huis stellen op 25U en de daarvan door hetBijk te heflien grondbelasting op 45 4 dan bedragen 40 opcCi ten voor de iemeenie IS hetgeenvoor de 38 woonhuizen eene jaailyksolie som aitm kt van ƒ 684 l e hierboven opgeiLoemde zijn de directe voordeeleu die de Gemeeiite trekken tid We behoevenU niet te doen opnjerfceii dat de indirecte veel belangrijker xy n Wanneer in eenige jaren onze bevolking met een veertigtal gezinnen uit den meer gegoeden stknd kan wprde vermeerderd dan zullen naar ons inzien de belangen der gemeente ook in weerwil van de te doeue i polferinien Zeer zijn bevorderd T Veert nncn nit dbi mee gegiieden stand zonden door hunne verteringen niet onbelangrijk tot dea bloei der Gemeente bijdragen ter ijl wy ook mogen verwachten dat zich daaronder haudelaara of industriëlen zullen bevinden die nieuwe bronnen van welvaart in ons midden zullen openen Zoodanige vermeerdering onzer bevolking achten wij als er woningen te bekomen zijn hi gst waarscbynlipt Telkens zijii er familiëo dia zioh hier wenschen te vestigen maar by gebrek aan WQuingen pran dat votihiemen afzien De ligging onzer rtad aan het vererniginga pjint der spoorwegen die de ier grootste steden van onri land aan ell ander verbinden aan den grooteli binnenlandschen waterweg o hel middéo van de mreat bevolkte en meest wel arenils provincie verzekert haar toeneming van bevolking en welvaart Als we zien welke uitbreiding iindere stedeli aan spooijwegtn gelegen ondergaan dan even wij niet aan iljusiëii toe s iy ons het thans te verkrijgen terretn als binnen weinige areo volbouwd voorstellen Wy achten M jne Heeren de aanneming van ons voorstel tet nitbreiding der stad voor de Gemeente van het hoogste belang Wordt thans fan de zucht die zich bij veli n vertoont om zich hier te vestigen geeo party getrokken dan vreezen wy dat onze stad bet hsar toekomende aandeel in de algemeene ontwikkeling van ons land niet zal verkrijgen Op bovenstaande gronden hebben wij de eer U Mijne heeren voor te stellen te besluiten Voor de Gemeente aan te koopen het land van den Heer de Ruiter voor 9000 en de bovaa omschreven gronden van de Rhijiispoorw Maatschappij voor 5770 daardoor een weg te doen leggen van den Singel nsar het station met tvree vaste bruggen ter hoogte van 0 80 M onder A P de breedte van den weg die met bozaltkeijen bestrsat zal worden ie bepalen op S Meters met trotteirs aan weerszijde van 2 6 Ueter de laatste echter voorloopig alleen tusschen den Singel en de wetering het ler bebouwing uit te geven terrein te doen ophoogeu tut maaiveldshoogte kaaimuren te doen maken aan de wetering ter lengte van 210 Meters en het terrein tusschen den Singel en de wetering te doen riuleren Laatste Berichten Versailles is Maart Rr waren militaire maatregelen genuin n met hrt oog op den gedenkdag van heden der Commune doch nergens vertoorn zioh eenige agitatie De heer Foumier is naar Rome vertrokken Londen 18 Maart In antwoord op pene vraag van Ixird Malmesbury in bet hoogerliuis heeft graaf Granville medegedeeld dat het gouvernement voornemens is de nota der Amerikaansehe regrenng te beant oorden maar dat hij onmogelijk kan zeggen wanneer de correspondentie zal wonlrn medegedeeld of hoe hel op t oogenMik met de onderhandelingen stiat In het lagerhuis heeft de heer Gladstone naar aanleiding eeeer vraag van den heer Disraeli gezegd dat bet antfoord van den AmerikaanaeheB minister van 27 Febr iu den meest vriendsehappeiijken en koffriijken toon is gesteld maar dat de Amerikaansehe rrgeering ziefa aiet met de zienswijze van bet Britseh goovernement vcreenigt Onze regeering acht het weoaohelijk zelfe noodzakelijk dat stnk te beentwoorilen en dat antwoord sil nog v ir Donderdag by den Amerikaauschen gezant worden ingezondeit ten einde het nog deze week naar Versailles I8 Maart in de nationale vergadering is een voorstel gedaan 6m de ontruiming def door lie Duitschers bezette departementen te verkrijgen door dadelijke aMoening der oorlogsoontribotie waartoe de gelden zouden moeten gevonden worden it eene heffing van 2 pCt op de waarde van alle roerende en onroerende goedeten Dit voorstel is nrgent verklaard Kantongerecht te Goada Bij vonnisaen vau 28 Februari 1872 zijn 1 A S eu M de B veroordeeld ieder tot eene geldboete van 1 of een dag snbsid gevangenisstraf wegens het te Gouda plegen van straatsohenderü door het werpen met steenen 2 A H L V D en O 1 veroordeeld ieder tot eene geldboete ran 1 ofiedereendagsubaid getangenisstraf wagens hel te Gouda in vereeniging spelen om geld op den openbaren weg i H i en H B veroordeeld ieder tot eene geldboete van 1 of ieder een dag snbsid gevangenisstraf wegens het te Gouda op den openbaren weg spelen met geld 4 C B en F V d V veroordeeld ieder tot eene geldboete van 1 of ieder een dag subside gevangenisstraf wegens het te Gooda op den openbaren eg buiten en openbare waterbak datgene verrichten vaarvoor die inrichting bestemd ia En allen in de kosten des noods invorderbaar bij lijftdwang Tegen H r S wonende te Maastricht dia van tyd tot tijd de markt alhier heeft bezocht is eene vervolging ingesteld wegens het beroep van landmeester uit te oefenen zonder dat by daartoe bavoegd waa Dat by dit beroep voor geen koopje dreef blykt daaruit dat by O O wonende te Hrkendorp een kies had getrokken en een klrine mandspoeling had gegeven rn hem daarvoor in rekening bracht de aom van 6 50 doch stelde zich later tevreden met 1 80