Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1872

Vrljilag 22 Maart 1872 N U82 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Burgerlijke Stand Geboiek 15 MMrt Adriaoiis ooien D BinMea A M ï D der Wolf 16 Willeia Hendrik onderi W in £ ck eo J P Biesbrouelc Jan ouders C Vergeer eo N Saodvoort Martina ouders C van der Ree en J Boot 18 Mua Elisabeth ouders W A do Vroom an J C Pinkst 18 Meintje ouden G i Grisq ra J i3azebroek OTcBUDtm 16 Maart K ZvlemaBs 67 j M Kdb Mndraager kaUir tan £ tan der Kwrden 80 j P dan Herlojr 2 J P tan Vreumiogen 63 j 17 H Grwneodaal Ij 8 n 18 H ander Voort 61 j 11 m m Getrouwd JACOB VAN DKE BEN vaa Gouda en CATHABINA SCHOONHOVEN Alkmaar 18 Maart 1872 ADVERTENTIËN Voor de vele bewijzen yan belangstelling ondervonden bij de geboorte van óns Dochtertje betuigen wij onzen hartel ken dank Gtmda J F C PKINCE 18 Maart 1872 A J PBINCE WitasiNK MEN YEAAGT EENE bejaarde Dienstmeid Tan de P G eenige dagen in de vreek in een stil huisgezin de overeenkomst nader te bespreken Fnmeo adres aau bet Bureau dezer Coaranl 1572 1872 ZILVEREN COPU van een Genzenpenniug welke gedragen werd bg de inneming van den BrieL alsmede met keeizgde het welgelykend Portret van Z M den KONING beuevens den B jbd en de Grondwet verkrjjgbaar bg M VAH DETH Gouda Mevrouw MONTUN alhier vraagt tegen 1 Mei eeneK ËlJKEl IHËlO tevens tot het verrigten van eenig huiswerk van goede getuigen voorzien Loon ƒ 80 buiten vervaL 6g Mevrouw GRENDEL Hontnumggracht wordt 1 Mei gevraagd eene DIENSTBODE MejufVrouv KOOIJMAN aan de Punt vei hngt met Mei a s EENE ÜJEiXSTBOÜE van de P G Openbare Verkooping om QBSE8D eEI D De Notarissen CAZAUX van STAPHORST en NIEBSTBASZ beiden residerende te Rotterdam zijn voornemens op WOENSDAG den 27 MAART 1872 des morgens ten half tien nre aan de Bouwmanswoning van Jan SchoüTBN bg Stolwijkersluis onder de gemeente Gouderai in het openbaar om gbbeed gkm te VEBKOOPEN TIEN KOEUEN gekalfd o aan het kidven staande een GUISTB VAARS TWEE PINKEN eenige BOUWMANSGEBËEDSCHAPPEN HOOIen MEST eenige MEUBELEN en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden Alles dagelijks te bezigtigen Nadere infurmatiën bij bovengenoemde Notarissen j i Openbare iVerhuring ten overataan van A KLUIT Hz Notaris te Moordrecht oip WOENaDA fl 27 MAART 1872 des voormiddags ten elf ur in het logement HET PosTHDis te MoMreeht vsn 6 HectarenWBten BOÜWLANij onder Zev4nhuiz n aanden Hoofdof MiddelWeg van den Zuidplaapolder oor den tgd vin 1 jaar Nadere inforraatiën zgn te bekomen ten kantore van genoemden Ntttaria Kennisgeving Bl BGBMEESTER eFWETHOUDERS der gemeente Waddinxveen bresgen ter kennigse datje PASSAGE MET RIJTUIG EN VEE OVER DEN NOORD EINDSCHEN WEG liggende tusschen faet liarp Wadditucvem en den Zgdetveg van Botkoop Gouda Leiden tot nadere aankondiging De doortogt kan na geschieden over hetdorp IBoelroop i Waddinxveen 14Maart 1872 Biirgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder 1 8 De Burgemeester C haJ OïK TORltE V Ki j I Ti DORT KROON Eeö HEER zgne bezi hedlni buiten huis hebbejnde vraagt EENE i Genuïubllèerde fiamcr Brieven franco onder het motto Kamer bij de Uitgever dezer Conrattt ORBANUS PIU EN veriangen maar Zij die geene nagemaakte de ÈÜHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorsehrift T tn Paiii URBANÜ8 VHI hale dezelve te Goud alleen g den Heer J b ZEIL PBÏ R IJK Drogist öp de Mtrkt Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doo je 0 37 f0m Beproeft de heilzame würking hun door eene ondervinding vap vele eeujven toegekend I TE KX TAL I PIJi van eiken aard zoawel als telgen alle ziekten van den Mond en der Tandef in t algemeen verdiéiit het ANATHERIN MONDWATER van den TandarU Dr POPPin R en n Stadt Bognergasse N 2 boven lle anderen tegen soortgelijke kwalen aangeprezene middelen met recht hier aanbevolen te worden Niet alleen dat eeii voortdurend gebruik van het ANATHERIN MONDWATER door I zijne verzachtende en heilzame werking op ongemakken die dikwijls aan Moöddeelen en Tandeb voorkomen als Zwtimmeu verzweringen Ontstokeu Tandvleesch Zenuw en Ilhumatische pijndn Caries en Scorbut verdrijft ze maar het verhindert ook haren terugkeer en geeft aan de Tanden zoowel als aan den Mond een duurzame gezondheid en frischheid iets wat tegenwoordig al zeldzamer schijnt te worden Daarom is het ANATHBRINMOND WATBB voor velen reeds e n zeker onoutbeerIgk voorbehoedmiddel geworden en zal dit voor een ieder worden die het tegen een der veelvuldige in den regel zeer pijnlijke Mond en Tandpijnen tot zijn gebruik aanwendde Eene bijna twintigjarige oildervioding spreekt bovendien voor de voortreffelijke eigenschappen van het middel dat zelfs reeds lang buiten Europa verspreid en ook in de hoogste kringeu gewaardeerd en veelvuldig gebruikt is geworden Te verkrijgen te üoiiila b i L Schenk winkelier op de Hoo Htrnat wyk A 123 te Rollerdam bij F E v in Saaien Kol T apolb en k 8chipper ijn C blaauwe porceleinwinkel Ie Hnge bij i L F C Snabilic apotb te Leyden bü E lNbördyk e ütrechl bij F Allena apolh te AnnterdBro bij F vkiu Windheim C verkoophuis te OudewaUr bji T J van Vreuuiingen te Sohoonho en bij A Wolff ABSHAUBBIN S Een zacht verwgt brengen zg aan hen dienog steeds voortsnkkek dan met eene dumet de andere pgn welke door koade ig ontstaan zonder nog immer het boven taandemiddel te hebben beproefd tot hen is het wootdgericht Onderzoekt alle dingen en behoudthet goede of ia hare renommó niet a1geme igenoeg bekend Dit zon te bejammeren ignvoor hen die met zooveel lof ia de nieuwsbladen van haar spraken die nit dankbaarheidover hunne genezing medemenschen toeroepen Ontlast u van uwe pgn het middel is te geef 30 cents is geen geld om daarvoor pgnte Igden en onwetendheid is geene verschooning dewgl in elke gemeente minstens één Dépdtbestait dat van tgd tot tgd in de Connmtwordt opgegeven Geene echte ABSHAÜBBIN 8of ANTIRHÜMATI8CHE WATTEN zgn tabekomen als waarvan de Billetten waarin dePakjes gewikkeld worden onderteekend zgndoor den hoofd dépdthouder 5 A BREETVELT Az te 7 r yt 1 die deze Watten voor den prija van 80 oeafaiper pakje o a verkrggbaar heeft gesteld bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerdm t W vm UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOÜDKADE Boeioop J H KELLER Weste Wagenstraat Botterdam A REUNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDLIK Cktpel U a d JJuel SHJin en IHaa pÏHen Deze PILLEN dia liniit vrl jareo awt Ui b te gevolg tegea de bUJiQ m nUUgrWfSterkend gebruikt worden door hare werkjne spijsvertering aeer bevordéreo büiwider goed tegen de gal en teer Eacllt lUOreiadL zijn tyn tegen S2 cent het dooqe met berlgl van het gebruik erkrygbaar b j de narolnnd Heereo t Amaterdan M Cléban b C Droo Biilif weg O SI 1 Bleiiwijk 8 r d Kraall Bodegraven B V nluot Bommel Zalt J v d V l Delft E WILchut Delhhaven J Koch Deventer Gebroed Tiiaas Uirkalaud D d Vriaa Dordrecht H J Qillay üouda L Scheuk op d Hoogatrut a Graveniande W r d Boom i a Hnge Viiaer in ie Spuiatraal i H trderwgk A Greidauua Hnaatreoht K Oosterling Leijdeii J T Terburgb HaarUaaenir Lekkerkerk A den Oudttea LiiiDcboien B Kmithof Moordrecht O H Po t Kuilerdan v Santen Kollf kort HaofdatMf Schiedam Wed A H BomboaU Schoonhoien A Wolff Stolwyk A Zijderlaan Tial A Faaaacu Utrecht F Alteoa op deo SlMuvef over de De 4 keritmat n 871 Vlanrdlngen J M Lagerwerf Zevenhuiten A Prina De SLIJM eo MAAOPILLEK bereid volgena het echte recept lijn door mg te Qouda alleen e nitiluiUad verkrggbaar gaateld bij den Heer L SCHENK op We Hoogitraat XBT WEL 1 Om elk dooaje der echte en imta bnbvngeiyke jaren gebruikte Slijm en KaagpUlen een biljet voorrjen met de handeeekening van i 1 SCHBEUDEB apotheker welke handterkening ieh ook bevindt op het zegellak waarmede bet dooaje verzegeld ii Men gelieve daar wel attent op la zjjn en zieh Ie waehlen voor het gebruik van een namaakael dat men tracht in omloop te brengen 64 3 a4a Druk van A Driaknaa V Keimisgeviiig De BUBOEHEESTER van Gouda brengt bij deie ter kannia van de belanghebbenden dat door deo Heer Proviooialeu luapecteur der Directe bahutingen ai te Botterdaio op den 18 Maart 1872 ia exeeoteir verklaard Hat kokicr van bet patantregt over het diaoatjaar 1871 7 S kwartaal Dat voomeld Kohier ter invordering ia gesteld is handaa van den Heer Outvanger dat iedar daarop foorkoiaande verpligt ia tyiien aanalag op deo bq de Wet bepaalden roet te roldueu en dat beden in r t i e termüu van DlilIC MAANDEN binnen walke reelamea bchouren te worden ingediend OovDA den 19 Ma rt 1872 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN Kennisgeving BURCEMEKSTEU eo V £TII0UI £B8 der gemeente Uoodn gelat p de aaüwhrijviiig van Haaren Gdaepatwrdé SUten rm ituid HallaiKl dd t Jnlij 1844 atrekkeade om de ngetrtcnen dan inhoud der Wat betrekkelijk het riercn der ZON eo FEESTDAOKN te herinner U welke Wet luidt i IVg WILLEM bj d iratia Goda Priufe vaf OranjeNaaaau Soovarein Vorat der VeraaAigda Tttdariaudan eiir eoi éni Aao alle dagenen die dan nUan naa of feaatea laaen salut I doen ta weten Aicoo w f ia ovarvtgiag gaa iiaaabaUiaB4e iMdnkel jkheid om op het voetapoer onzer Oodadieoat Voorvaderen die daarop ateaila den hoogaten prgs atelda da plichtmatige viering van den d daa lieertf en andere dogen dcu openbaren Chriatelgkcn Godadienat torgawgd door eenparige an voor da geheele oitgeatrektheid der Tcreenigde Nederlanden algaacaB werkende maatregelen te venekereoi Zoo ia het dat Wij dcu Knad van Stata gehoord an met gemeen overleg der Staten Graeraal datar laiidea hebben goedgevonden an veritaao gelqk wij goedvinden en ver laan bij deaa 1 Dat op Zondagen en op uwdanige Godadianstiga Feeatilagen aU door de Kerkgenooiechappen vao den Chriatelijlien Godtdienat dezer landen alge een erkrnd en gerierd worden oiet alleen geene brroepabezigheilen zullen mogen verricht worden elke da Godadienst londen knouan aturen aiaar dat in het algemeen gaeue openbare arbeid zal aogen plaata kebbeo dan i igevni van aoodioka Igküeid ala wanneir de Plaotaelijke Begeering daar toe aehriftelijka tuestemaing zal gaven Dat op deze dagen uiet uitionderiog van geringe eetwaren geene koopwaren boeganaaiad op mark teo atraten of openbare plaalaeo uitleo mogen onlen ilgotald of vrrkoalit en dat kooplieden eu winkeliers hunue waren niet zullen mogen oit tallen noch met opene deuren verkoopen S Dat gadgKoda den tijd viior de openbare Goda dienatoefeumg bettemd de deuren der Herborgen en ander plaateen alwaar drank verkocht wordt voor voor too verte deaelve binnen de gealotaa kring dar gabottwen liggende cyo zullen geelotea xqn en dat ook gedurende diea lalMen tgd geenar handa spelen het zg kolvao balalaan ot deigalijkfr aogeu platita hebban 4 Dat geene openbare veraakelukheden zoo ala SchoBwburgen publieke Danspartijen Concerten an harddravarijen op de Zondagen eo Algearana Fecaidagen zuUeo gedoogd worden zullauda bat aan de Plaataelgke Besturen worden vrijgelaten hieroBitrant eene uitzonriering toe ta staan mits niet dan na het volkomen eindigen tas alle ioda dieoatoefeningen t Dat de Ploataeljjka Politie loif tal dragen ten einde alle binderlgkr bewegingen en gerucht in da nabijheid der gebouwen tot de openbare Keredieurt bestemd rn iii het algemeen atlea wat dezeUe ouden kunnen hindrrlgk zijn voor te komen of te doen ophondea 8 Dat da ovatredingen tegel da bepalingen van dit beslnit naar gdaag van peraonen en omstandighedeo zoUao gcatraft worden met eene boete ran niet hooger dan en txintif fttldem of met eeue gevangenis voa niet langer dan drie dagen voor da overtreders dia bnitea staat mochten ago deze boete te betalen 7 Dat bij eene tweede overtndiog da boete of straf lal verdubbeld warden en wgders alle de te koop gelegde of uitgeitalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andert paUieke plaateen voor ééae maand gesloten En dat door deze IgeoHW Verordeningen alle daarmede niet overeenkanMt t provinciale of piaaiaelijke reglementen en inricralgeD allen ordaa gehouden voiir vervalleD Lasten ca bavelea dat iètt in het Staatsbhul ui worden geïuserecid en dot éea genoegzaam grtal Exemplaren gedrukt en aan ie Blaten in de onder seheidene Prorinciéa of LaodlcltapBen ingevolge art isAt Grondwet tar nitvoerftg zal worden gnunden act laat oa deritré aioaoMfti doen publicereu en sngaiMi en voa da Prediktt lèa der oudarscheidene Christelgke kerkgenuoischappfo te doeo aAeieu I Mten eo bereltn voorts dit On Ministeriële Papnrtemantaa en andere ftforiteiteii Justiciereo en OfHeieto wiens zulk oao Mt aan de naauwkenrige uitvoering de kaod talMMudea zouder eenige conniveiilie of ditsiaialatia iegaven ta a Graveoboga Hail 1 Maart doa joars 1816 bei tweede vho Ctacé Ifeerriig feat WILLEM Tar otdaoaaotia vm Ziiiw Koninklijke Hoogheid gat A K KALCK Voldoen bg daca aan gaijalda aooaehrgving en veraanao de lageiatcuaa len afast lt oa da voorgeschreven bepalingen stiptelgk ia acht te nemen ten riude da rust op de uren aas de oprubare Godadieuatoefening georgd niet worde gestoord en ieder oh ton huuneu vrgworca voor de toepassing der Straf bqMliageo op de overtreding Uervon vastgesteld En is de Coaaiasaris vaa Politie gelast voor da nakoining deier te doen wakea Gouda den 19 Maart 1872 Biurgeineeater en Wethouders roomoemd De Secretaris De Bnrgemeester Dkooousxvsb Fobtvun vxv Bebokn Uzehixmrh BUITENLAND Bulleulagdscli Overzichl Het budget houdt nu loo de Nat Vergadnieg ta Veriaille bezig dat de vet Lefhute geheel op den achtergrond is gedrongen Sommigen beweerden aelfc dat de regeering van da wat afog maar dit sohgnt minder jaiat Maar voor het Faaoobracèa tal IC wel niet behandeld worden De zaak van den maarschalk Bazaine schijnt door de laatste getuigenissen zeer ten zijnen nadeele te staao Men verwacht dat hg eerlang voor een krijgaraad lal worden gebracht waartoe varlof van de vergadering noodig is Thien zon liever alles aoaaen wst op den varigen oorlog betrekking heeft om het frettift der generaala geen afbreuk te doen De beide kamera van het Eogelsche parlement hebben lioh aet dr Alettmt tiaiiiu baig gehouden Lord Granville in het Hooger en de berr Gladatone in het Lagerhuis hebben bevestigd hetgeen men reeds wiat dat oaaelgk het antwoord uit Waahington baleetl an vriendichappelijk is maar het atandpvnt dar Eugelsche regvering volstrekt niet aanneemt Beide ministers verklaaiüeu de gevoerde correspondentie nog niet ta kunnen orerleggen en zelft het tgdstip niet te kunnen bepalen wanneer zulks zou kunnengascliieden Daarom noodigden zg de vertegenwoordiging uit het geduld van bet Amerikaaosohe congresna te volgen In het Lagerhuis heeft de heer Morsman aan de Begeering gevraagd of tg bet Hoia d veraekeriiig irilde gaven dat geen nader vooriteJ aan Aaerika gedaan of van Amrrika aangenomen tal worden i6it en aleer bet Parlement daarover zgne meening zal kenbaar gemaakt hebben De heer Gladstune heeft verklaard dat hg alvorens daarop te aiitwoof den zijne ambtgenooteo moet raadplegen Hij gaf verder de hoop te kennen dat dl beer Horsm m zal begrgpen dat de weigering om op dit oogeiiblik eeue nadere verklaring ta geven in verband staat met t autwoord dat de Kageering Woensdag aan den Amerikaauscheo getast tal doen toekomen Nadat in bet Huia der Gemeenten de Sarggraof bnry beproefd had te twwjjzen dat air Charles Dilka schuldig was aau tcbeuding van den eed van troniv aan de Koningiu vroey I iike eene enquête over da ciriele lijst en de uitgaven van het Koninklijk Hof GUdatone wees de enqutlte van de hand en ontkende de waarheid eujuistlieid der beschuldigingen v Dilke Na eenig tumuli verlieten de conservatieve en vele librrale leden de Kamer Lord George Haaütaa stekle toen voor het publiek en de steuogratea te verwijderen Dit voorstel werd aangenomen De deuren worden na 9 aren weder ontsloten en de heeran Kawcett eo L ddie bestreden un het voorstal van Diike Het Pruisische Hcerenhbia heeft met algemaeiia stemmen en londet discussie het bodget voor 187S aangeoomen Do minister van tnooeiên had eerst onder toejuiching der vergadering bet gunstige tafaDeel opgehangen van dan foaooieeleo toeatood daa koniokrijks Niet alleen is de dienst I872begannea met eeo batig saldo iran 14 eo een bolf millioea thaler maar teo gevolge van de opheffing van den Pruisischen oorlogskaa Ts e ioa van 44 millioea hesdiikbaar gewb Jêo voo SchiJldelgittg Men meldt uit Berlgta dat Bondsraad eerlang de begrootiug voor EItaa Lotharingen zal behandelen die met een saldo vao 43 mi ioen francs sluit Deze gelukkige tocitand van het Kijksland zal vooral het lager en middelbare onderwgs ten goede komen Het gouvernement zou voornemens zy n een aanzienlijke rerhooging aan de lagere onderwijzers toe te staan In de ziiting der Italiaansche kamer van volkavertcgenxoordigera van 19 Haart heeft de Minister van Finautiên Sells de dqor hem ingediende ontwerpen verdedigd Hij heeft zich vareeoigd met bef voorstel om het heffen een r belasting op geweven goederen te verzenden naOr ene commiaaie en aangetoond van welk groot nut het was om bankiert ta belasten met den diens der sohaikiat De Minister leide voorta dat ten gevolge der staatkundige gebeurteuisaeo er niet in geslaagd w ia getvordan het evenwicht losaohen de inkamstei en de uitgaven te herstellen Hü verdedigile het voorstal om de uitgifte van bankbilletien ta vermeerderen altaede de cooveisie der leeniiig Da Minister verdedigde de handalwgze der Regaaring ten aanzien van het verplaatsen van deo tetd des bestoors naar Rome waaromtrent de beer Ratazzi een votum vau afkeuring had voorgesteld op grond dat de Regeering niet volledig door zadeiijke middelen te Rome waa gekomen l e heer Sella noodigda de kamer nit ronduit te jennen te geven 61 ilit Ministerie al dan niet baar vertrouwen bod Da kamer heeft zgne rede toegejuicht FRANKfiUK Omtrent de wel tegen de internationale die thana door de Fraueche kamer is guedgekeurd maakt het oKmal dei Déiet eeue opmerking dia w j onzen lezers niet meenen te moaten onthouden De meerderheid der kamer zegt het blad heeft met nittondering van een p i ir ondergeschikte punten het oorspronkelijk omwerp behouden VVg hopen nu dat ieit wet zal beantwoorden aan de verwachting moor gelooven niet dai met die wet nu allea ia gezegd Hare bepalingen kunnen strekken om de opeobara orde te bewaren eo te bevestigen maar daaruit volgt on nog niet dat tevens rust en vrede zullen zijii hersteld in de niautechappij Ook na ditze wel Van 14 Maart 1S73 biijlt lirt arb idi rS vraagstuk bestaan in zgne volle beteekeuis en het va tatrllrn dezer wet dut ontslipt onzen wetgevers Cu etuatsliedeu eu silcu dia