Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1872

De Isroc VeliMbc ko iilHn HiréoK sfgJ in Potsdam verzucht aan den griffier van bkt lireitsgerecht aldaar om de afkondigingen te doen plaats hebben voor het huwelijk met zijne tot de Kvangelische gen 4Ke bebporaiidfi bruid I t ward staUy gcwfisKrd mat kenniageviiig dat hg indü n by ijn Iww wftle voltr kén M hea tót ij kerl j jMilt bhid nilést jver of 4 ze tyiHgifójüf mont a4tkiei en Het kf ü j y eenigds BliH J W ftjpi èn was fan ooiï dut fii WÜSen ïel ïöTferlglhuwelijk slechts wettig was tusscben twee personen die beiden tot bet IsraëlietÜcbe of eHa adder geloof belMij ni 7 r i Ifeit beroep af m rs ifMii Bii réc hterTyke college gaf te kennen dat de 1 ezwafen van den heer Uirsohberg niet gegrond wareUi daar algezieq ap de qüaësSe pf vofgeiis de bèsTa de wetten het slnilen van een Wwelyk Insecten een Israëliet én e n diss Jénii épprlpóTd w is de bezjva ren i an den béér llirschbeijj iiiet in aaiiro érk tng konden wónlé n Wiipmén pindat liérgeiis wïs voorgeschreven iü lïflk lnw elyks régislfr znft eeii huwelijk zon m aêté n w6rden ing JiréyVn yóléens bet besluit va gO Maart iSjTl bisten ér nl i registers van h Uwétpen één vöür IsraSïefën én één Voor disaiarntéi In déi beh e üap één rei ér Üó i éolil V J6or dén minister van jttititle wordr n TÓói zién wapt nadat i heer llrs h rg diens hulp had ii eroépên kwain weldra bij hét KamMrgerielft ééne aanBchryying Viip bet raini8lérie y n Jiistili j ls gyindérdaSd in de vérórJemng van So Miiarl 18S7 één leeate Ijebt ontdekt dan ka fleze echter inleen gévul ti n gé vpjife hebben dat Vf sluiten van éen vöpr ciibmeii buwe jjk wórdt verij eld Da ró iq bepaarik Huwelijken töSséliêïi I raèlieten én dissidenten zullen zóoiVél iti liét register voor Jsraëljélén als in dat voor dissidén ii wQrf en ingfscli ev éQ pO móogt nu venter béódrifeélé n of zülké huwelijken géodrloofd jn Het iiaKiwyérJc W besliste nn dat zulke BiiwelyÉén wé lig konden voUrokken wordeii éu beval de andere autoriteiten aan de zaa zooveel mogelijk te bespoedigen Hét b üwélgk is werkélyk reida eenigé dagen geleden gesloten Voor d biijnénl politiel is het thana een pt iódé van stilstand De ijaornaam s te M ltfeii hei4 de tchikkipg niet GaUüSië töm t in den boezem der constitutioneale camiUiMie geea tiap voomit i roa wékehlange onderbadttéHégen is men vai hét Aqtl vérder verwyderd da 4 pM Over en nder vrai stuk het financirele kóit mei liet ooic oiet eeps worli 4 lle K or8têHen Biel iubwHp van dti van hét 8u bot mité werden fyertrorpén ut fólen bcgae r$n niltuqrlyk va i t rfjk oovi geld te baleiv ats slécbrs mdjjféryk is Daarentegen z n de ba vad niet van aqa meer te geven dan strikt niiodig is Zelfs bétrefiinde den vofijt kón men tot geen resultaat erakai en een qngelaklige uitdrukking die de mioittér n lAiaAeiéu tied liet ontvallen g 9l oiif iq h t au1r U heeim m tm ttn eenenmnie in de war Zy meenden dat het Qallielsehe veigelyk alle dergettike opëratiéh voor d tuektmst uitgealot zouden weiéb en no kwm een üd der regeerittj be nit d B droom helpen té kennen gevende dat ook in het verschiet dergelyke schikkingen niet t rt de oodonkfatre zaken beboorts tieMi een ofÜKldering Van deti mitiiéterpreaident temperde ietwat de opgewondenheid die lioh van alle genloed en bad meester gemaakt Ken Mdér poitt Hfedt niét mittler iilOeiigiheden cl e oniasie xotliwgtii d t d laiistuid I breii gen Wét door den bind4 f jg Qnilicië words goadgekeunl Zoodoende pilo ft deze naïeve commiMia nieuwe iicben van de Feleu onBogemk la iwkaa t is waar dat deze dn poneestiën bloot betthimwen a f ean dHcideiid v rekeuing en derkalva hcbbeo zij op bun manier gei k wanneer zg bet rerlM aodar ciunmjsue rgzea van hMd Mat de Mtrtieaiiat der wet moet bovendiea een wgtifiïg dar laadMrat saioenguan én om deze lot stand t bivngm mo t B i in dw landdag Aver tw eederden der stiynmen kunnen beanhikkeq De tauiUlIg eobter vettegeoWoord t vo itivkt niet 4 0 IUciër Men U t den Fuleq dit ASQ hw ia het m t Wv e i dat hpt niet iflo is Maar zg weten ee goed d t zg hét geenszins vermogen Jiln eiuilelyk verlangt die putg der ceatraliataD onder aanvoering van Uiskr d W Toormaligen alinM1 te gelijkert d mat de schikking de verwezen Inking der kjeahervormiog De grootste helft der poumissie deelt djenaai gaande zyp iüéentng maar de regeeriog bestrijdt die Waarom is tot dusver nog niet geÜeken Wel ia waar beroept zij zich op de troonreda waarin van deze samenknppeling der beide Vraagstukken geen sprake is maar dat dit niet ka opgaan m t diiidelgk wezen voor ieder die zien kan Tot dusver evenwel heeft men den aiiiier niet weten op te lichten Do bewerii d faet ministerie de sobikking noolig heeft i tfJ U ling tegenover de kroon te bevestigen mist mogelijk niet aUen grond Is de bswering juist dan is bet Ê zii Imig t hnilen mot dit maeiiyk onderwerp rol 1 1 1 niet r lji d cg lichtiiig om middelen te zoeken ten einde den strijd tusscben rerachillende standen den iteeds heriger airyd rooral tusscben arbeid en kapitaal te haiipqM e l AIdus zegt Ut Journal iet P at at dele op inperking is rvolUtekt niel oreA ig lit Ji v nschv kasser is ma r al te gqleigd d tbaiia tw t dit ouderiKirp tefeft l gsta rjistrn Pj here ljui eren i en toch kïh men gerustelyk zéggiïn dat zy lër erwydering ran tie oorzaken iler kwaal niets en zelf nog minder dan niefï hrell gedaan lo hetzelfd $oniAé éD tdit1il l MBVkeif ftivelkidwaze stelling de regeeHif zsu z a gekomiiii i ieji de Kamer had toegegeven aan baiir dringend verzoek om de grondstofien te belasten Sedert ern paar rmaaii i z bét meldt de lelegrnAfous oaopBoadél k dat deze of geiie regeiéring len rtelligste weigert j ruige rrrariderlHg te miiken ip de h nd lHi ac léii Oiet FradÜrgk Ware im de belasting pp d e grondstoffen goedgekeurd dan zpn pnre r eering liréfijrs in de druevig e nau l kè1ijkhe d z n geiveest tan te komen bekennen dat l et heffen eener be lastrAg irifarvan zij to n eeiié kabiüctiiqua stie maakte oÜinrigetjik ia Zij hitd de kainer moéten verzoekenKaar wel te willen reroorloyen déi e belasliiig te erTangen door eene andere Welk schouwspel zuiid i iyn geweest Voor FinnVryk en oor Buroiiaf Welkeen niided voor ons krediet I Wij hebbéu in Europaden naam ran llclitzinnig te zyn hrt zou ejf dooi lft tpóneel niet op ziJn verbeterd Pe vei ipidefïiH heelt gelukkig an de legèerine dr M v erritdér ug bespiard en Frankrijke Waardigheid eten te hand bavéu Inmiddels heeft geT jk men weet cle regee ingi Il l handelstinctaat mét Kngèlaiid opgezég Welke znjleq daaf ah de gevolgen zijn vm fit 3e kngelache t idhóaitt Vooreerst boude nieii in hét ung di l t traktaat nog éc n jaar van kracht blyft Vervol ens én voior ons EngeUchrn is dit het gewichti t ite punt kan uit den nard van den handel niét lïaiikrijk de opzegging ons liM veel J fittt In 1870 vperden wg uit ïrankrgk voor J7 6b7 604 p èt hnaarFVaiikriJk vodr 11 643 13 p et tye inVóir fii Kügthntl dVertrof dlis óViicn iiivoer m t ƒ 5 964 3 75 p st Daa r wy nu ons tarief onvera tfém zullen beKónifen treft de opzegging irau ht t tf iit tótsMt dé 1 ttti è te hèm rnn hét hiindelsve keer tttsechen FrAnVrijk en ËügeTand Pe Franscibe ijnen én alle anilete Frautcbe handel rtïkelén zullen g èvén ijóed dan ontvangen al uti III de derde ptttb ell itraC bkréft oi BÜinÓftoturen acht mèn het waarschijnlijk dtit de Fransdken Mt invoerrecht op gemengde stblTen zu I n verhapgïn mét 10 of IS Ct teneinde Ëoubilix bétérin l legelihéid z j van te coöcürreeren niét Brudlord Ten viet e zal er vérmOedelyk eéu alge meéne v hooging zjjn aii dé ifiroerréchten op da ropd slolTen eh in tet iind daafmecle zu ilèn i eoKten warden g beveno de góéderen Van deze tulfcn vervaardi C I Ten vyfde zal de Fransche re eering in haar hfiidejinj en zeer belemmerd worden door baar traktaten dei andere mogendheden trwtateh die ziQ nog niét kan 6 geii Ten zesde zal er eèi eind komen en eirid iailitAr in den onguflitijgsten zin aan eeq ThUg die thans d or onze reed él V wórdt t i De Dséhén hébben onlan f s een reéibt gaaq he éu dat in den grand der zaak is eéu dmére iïtieel reoKi tén niideete van Engels e bodeins Pe vraag it of zij Aiet h t oog op het trai tat taii 18 iO divirtbe gerechtigd zyó Vervalt bet tracfaat dfin vèrT al dAtuurlijk oök déze vrali l t Frnnscheii k unneq dan d n W4t zij gbrïvihdïh Deié ztspnntén rcKtéif zyn de voornaiimste die bij dP op ég ing iii óVérW nt kHm éh DUl t 8 C Ó 1 A ïC tft tvoeliugen der katholieke paftgen u én bi de httjtséke re eeringen dikwgis listig dnltr draezlch dierrmalén genoodzaakt ziëïi om de réchten dergeë 8 lélijkeu te handhAVen etét dagen werd de pnstoór Oranert te Insterbuig door den bisschop van Krinland afgezet omdat hg uiét aan de paÜséTijké oüféil baarheid gelooft De heer Gruncrt was tevens belast met de godsdieuetlge belangeh der militairen en met die ras liet werkhuis te Tnpiua en het kraukzinni gengestickt rtc Allenaiein Hierin zag de regeeriog eene aanlridUg om zich mei de zaak te bemoeieDk en reeds heelt de heer Gruoert van de militaire autoriteit kennisgeving ontvaiigeu dat hg met de ijtTfi Toor dageestclijke belaagrn der milltairrn belast blijii liet volgende voorval levert weder een treffend liawMS hoe treurig het nog in vele z iken inhet iok steeds op zgne böchaviug en ontwikkeling verheffende Duitschland gesteld is Met betreft de hawelgken tuaschen Israëlieten en Christenen die voor twa jaren door het gerechtshof in Ooit Fruisen onwettig werden verklaard en na dien tgd waira de reohterIgke uitspraken dikwgls met elkander in sirgd Door een ministeiieele beslissing is thans een iude aan die onzekerheid gemaakt naar het tot Ifa teven waar 4er kiesher k iiici t Jii ware IzMefs de duj i iiük w iKrm iUfti KÖmA dar scb om zti zich ver te vorning Deze laatstij hendt hervte gfkie Ife iiit keizer is van zgn kant zeer op de schikking gesteld om dat h hgaanie de Polen te vriend zou QlM honden jl¥ aJhLeitlfMiè a Aif 94tIiiJjü net het er Jrillt IfWiit i e ïbeide éfltl ÈV ni e rechterén de ntniefzgoe staan er soKei r i niover eikaar dan iramer te voren By de beraadslaging over de kiéiWet kwam h t rot W rt ilN Jti te V X n dié1n de parlenMit i fg ta IM ilti S nfcrejtf linkerzijde wif tot èlïed pFg J êfh na fen dit reeila in deze zitting zekere misbruiken bjj df vwki zineen WSrdèn géWBérd vernfils zij iiitt zélérls de ifi rrffcrheirf te bét b bé röefl zij op a lfcHei BaWereli hétneJIen vteeén besfoilte vefhfndéroi 0p elk artikel melden riéh uién e spéèkeh dan iHé titaf alleen heelt stof gegeven voor 60 nklei l s hiinta al ïs i diit bét mMisléWé er lïeUs over dacht den ryksdag te oiitbMdéi ig met bét dud èini de stilte ollik in de bni féïihtidsoKe Haiigelegenhéden te tèrbrekrn kofmt te vmitnr voor dén di g met het sensatieberféht hf Hosland Italië en Fruiten óp het mnt taan een diJfensié Verbond atih te gaan véruiiéife k t Oostenrijk P Praisna zou m etlértijd iiatiinHgk de I itscht prOvincién oitMr n narshi erlangen Kualand de polscbe en Italië de itajiaansche Het zou zgn TiHU Aunrüu In elk gevel geeft de steller v n het beria t blljlc dat hfjMi scherpen blik beeft in de toekomst want dat zoo iets ala hjj ondtf stelt mogeiy k is kiAi nieoaid looiAèncn flOÜÜA 21 MaIBT By gelegfépbetd yfa dé eergisteren van wege di fdeeling Botterdim Schiedam en omstreken deV HÓU m4ét huipü van landKouw te fiottcrdam geböMén l taodsicdltii VBii réiidéren schapM en raC kens ig n o a bekrooningé n tpeljtiteiid aan J ran der Bfegién Az te WadBlbivéén voor Varenkoeieu dp én 3 prijs voor kallBriümde koeien dv 2 i ptgi in iöór óMo f ro dè S M li aehrgit nit Moordreekt dd 18 Maat M vdf daj Vr dag aTond werd de winier arqAdaebooI die g doreode 1 maanden toor kinderen bovao de 10 jann die meest in de fabrieken irbeidea gekoodm woidt wedar gefloten Zij waa de en Winter door ruim 130 leerliagaii beaoobt ia zarr getrouw van disgeicgenhaid gebruik gemaakt n vry goede vohteriagen gemaakt hebben In het b iija van aan aanzJenlgk aantal ledeo iraa bet sebootverbond werden aan ruiai 100 leerllnj n kjeedingstiikken uitgereikt Deze hadden niet meer dan 6 maal de aohool verzuimd met uitzondering van een snkeleo di door de roodronk pideaie t delyk di school niet bad kannen bezoeken Voor de uitdeeling werd er iket de leerlingen nog het een en ander gewerkt an mot knwht en geertdrilt menig lied op 1 Apiril toepasselgk getongeo De heer ik J van Lafcerveld vice president vande afdeeling van t achoolverbond sprak by alWe zigbeid dóór ziekte van den president den haar O A Van Mottweoinge tiz ds leerlingen knoktig auitstekend gepast toa eo gaf bun ra die op prjjaverdient gesteld to warden i i De buife hnlponderwgzers 8 PosUinmns Ml S J da Gróót ontvingen vbor bah gVÓr eén aahboa boekgesobei k De koo jlaiiderWqz r Intackt dank bta k K die zeer veel g en g ver betoonden U afdadiag van t ihoolreijbond sikiri mag dan ook lew grroeind warde i dcjob oitdaaka at haar grer iè het hbar oniMge liljk Ptt het Tolitrekt schoolverzaini op dé dégschool zelfs in de geringste male i beperken Van da r dat bk jiclal vab lieo die wettéigke Tegeliogv n den arbeid der kinderen wensohUi hór alrt o W iea dag toeneemt en bét Woord en dan al eens uilgeaproken woedt Uit lilootdrefht meldt men dd 1 j aaftt V rbtgdend mag het heeten dat ook de illplaa pald r de grootste van ons land belangrgk vooraitgëat hetwelk vodhil een gevolg is van dm beleren wa letv staud verkregen door een krachtig stoomgemaal De verkoop in dé vorige week van eene woning mét ruim 52 hectaren land tot bét ka itna bedrag behalve de koiteo van 73 160 is daaraan eeo wedersprekeljjk bewgs L n ft on mar rMd r inaatregejIeB xéi eene Ab mtédirifng Vroor het Beétnbr rbor draen met bijval qntfangan orden dan zal de Snidplaspolder nog verder vopmitgaan en de daaraan gUegén Wderyen znllén in de stijgende prijzen die meaalle wege UJ gCwde gktAiden opmerkt ook zéker nümscboots Idgven deeien v üit Wóerf tóridtwüï 9 iiiMi mm de ooUecte jjéhoadeh ten behoeve van het Asyl ciroaleert met ed aWf neg ne Igst meer bepaald beatemd vóór de htatselgie viering van het ApriUieest Men schrgft ons nit Ondewaier Zaterdag II hebben de heeren A van Aelst A L Gerritsen F Jonker ldenburg C Verkalk G T d f tt K tfootijn en J Kiewiet de Jpage mét den heer Haentjes Dekker als adriseerend lid zich tot eene coniiBlMie veMiigd voor de regeling dütfeettvierifig op 1 Apiit e k pt oonunissie stelt zish voor 0 eone feestgave nit te reiken aan de alge meéne armen i een allegorisdieii Ojtoeht door de stad te hóudoi begeleid dqw de nqodige mmuek en wat er verder tot oplnïsfmng bij behoort 8 een feeatplaat uit te reiken aan ahe leerlingen der bier béatkande aó oien 4 éene maiektent op de markt op te slaan en déze dea aroijds te illumineeren 5 muziekuitvoeringen te geven en 6 tegrn den affoóp van t feest vuurwerken te laten afsteken Reeds tiet de commissie hireWoeite os gelileii bg ile burgerg in te umdrn aanvjinkeIjjk goed beloopd en men vleit zich dat ook van gemeentewege eenige subsidie niet achter ZAl bfgven Uöor eeoige hia en dihr 4aiig plakle plataieo heelt d oonwissie hare iiedabilfgeM tot Oink meéf ieren opgewekt én ze aangespoord om daarvan o av door bel oilsteken ran vi n bet iUhMlUeerai der woningen blgk Ie geven Bg gelet nleiil vab de aanstaande hérdenkingiler kartrü iig onzer vrijheid vénèttfjKen velé werken eo werkjes van bekemle en onbekende schryrers Onder die werkjes behoort er een dal eene bgzondere vermelding verdient Hrt is een gedicht Tu Ant L de Kop eo is getiteld De steenlegging TWi tas l Ie Brefle Behalve om deu inhoud dié zeer waard is gelezen te wor idht eeR dit boekje jboven aw er t9 P beidsw rqèé dit Vodr dat bét met dient om énbai im tóll tér of tiil ér te róorzf Vnt teiievrB is teq voordc le van het l JHiff tininuna te ighoodén aói dit üoekie te ko4nen dÉlr dtt sNMb Sl ets l ilM4 i Qe gitnoo iging der höafdconMfiséie tft rieUfM kQwdÜiiig vil ii de ftesivieritt g op 1 X pHI a s n tot deelneming van het Bji dien dag ten WlaahUté t koudaa feasit aal is aangenomen door de nfniltera van Bössejo JallMi door den ooounissa l des koBings in Zim HotUnd door den piéaideot dAr tweede kamer ooor den geperaal Spbönttedt bevelhebber in de l yiiiliile inytidit en door den Kiéér Móile Tit commissie van oppertoezii t en beheer pver de kweekschool votTriêefnlrtfe Léi ili n beeftterkeunis f ebracht dat p éii 5 V rt il aK r pene eoriiig ffll plaits hebSen van knapen welke by s ryks zeemacht eene verbtntenia wanaehiU atA te j if it i JjL i De Aantsrdnmshs bttden melden dat de som van 50 009 voór hel le Anisterdali Ie stiétitefa g 4tbnis voor o iglijder is bijeeogebraclit en de hoofdstad dna niet kng ifeer verdoken p zyn Viii een ih ihting wahAan zóó gróbie bélioetté bestaat Jedeii van 4 Kcrfie JfCaBff der Slat ii QéDanal zijn t r vergadering bijerngeroépen tegen lloomai mk Api dé hrdfaUs ten hilf t i re Ib ióer nda 18 iWraad van bestuu der ao 4 i t T n beeldeiide MiisVen té s iOravéa1i ilge heelt beslaten eeii afiónderigke eumé op Ie riabten fMr y ib M 2 liuw bpVBO de 12 jaren Bg Toldoéude deelneming zal de April e k aanvang Het weekbbul de ffemat bericht d t agn laati nnmer den SS dezer nutfud versónynl eA óp nummer den SS dezer ouiirnd versobynl et oü 1 i il kët eiêrste l umm z uitkomen van het a igblM dSr aSmdiard dal de taak van den Bermt overneemt en door dezelfde redactie zal woi eh leid T pm oe Aé iiatioaiae d encoaiagemcnV iles travailleur industriels zal p Psj ijs in hrt Palais del Industrie vifii 15Julitbt 15 October óf niterlyk 1 November van dit jaar éana intamationéle tenteposteUiog vopr hnndwerkiógyerheid getwudeu wor oen Zg zal 16 gro epen ei att ij als vdori voeding kleeding woning huisriiau eérerdschappeif en weii toigea zedelgke en stoffelgke ohiwikkelin inrit k tingen UA att ni deD wéiürisn aUlllIcn réllementen enz i ksgéoeeékunde en göondheidsleer varia geeehiedüais van den frbeid en den arbeider Alles taiaei vo6r I Jnli fe Parys zyn ontvangen Étgkeds een teédédeeimg in di SÜlardêeie Gourcuit la de oaiobar oaderwijaér la d gediéeiite Wénbaéh pHfv Jimbarg ook ootvaiiiger van bet armbestuur winkelier in mknal urett en koloniale waren tapper en herbergier en bonder van kostgangers die W bét ectoolgeboaw oven Kbtfn Uit Dordrecht schrijft men dd 17 Vaart Aéii de latmvisaeherij boven deze stad zyn in de li eloopen week gevangen e t i it qwB en Tgf elfts De prgs van den talm sa 1 25 per half kilo de elft gbld 1 80 per hft Uit Zwolle schtiy ft mén dd 17 Waart Zobder b t dwaagmiddel van werkaiakiiq aan te wenden zal de handwerksman alhier wellicht spoedig zgn lot eenigszins verbeterd zien want nog in deze week wordt er eene algemeene rergadmng van patroons gehou den ten einde de lonnsverbooging der werklieden te bespreken en te regelen Uit Leiden sokryft men dd 18 Haart In de Zaterdag gebonden vergaderiw van bet departement Leiden der Nederl Maatacbap ter bevordering van Ngvrrheid weid door den voorütter prof van der Boon Mescb een hoogst gewichtige bijdrage gehouden over bet glaa es de f ven ijan de claabereimiig ca de ontdekkingen op B gebiM bg de pteoaren fa Hoenieirrs Grieken en KooidBéfl téad in een besiitoawing van de sohatten van glas te Pompqi gevonden en wees er opt boe later d glaafabrieatie frst naar Bobemen en daardh naar Engeland en Frankrgk werd orrrgebracht Vervolgens de eig tchappen van het gUa nagaande stond spreker stil bg bet kalikalkglas bet natronkalkglas hrt kaliloodox deglas hel ll otglas en hét glaa tér bereiding van kutastadeliresteeoten het gewone flesscbenglaa eo het gebntik tan bruinsteen es arseojciuijr tot ontkleuruig b t glas Eindelijk ÜanMde hg over het loóahoudaód ghs of bet kristalglas b t pt gU en M wateigtaa en aielde tea atott WeDjia d gtliKMhifid tot hdt bczicbtigen van 61 sporten v o jagelsch en eeo varnUenkig vUi M lMfsch gl i fp T W i l Hat ropirmalig Avgfstyuer klooster te Krfort abelVélk Lütför dér 17 Aug 16U5 ia den uderrdóB ihn ruim 21 jaren als badeimonoik werd e genomen en waarin laatstdgk het weeshuis der Evangelische gemeeute gevestigd waa is onlangs een prooi dóvlammen gé Wordén IjM pegingca oa de oei te redden die door Lulher bewoond en te zgner gadaehtenia onveranderd in stand gebonden was waren vruchtelooa Juist ip dat gedeelte van bot gebouw oeddede bwy f 8 OBao elyk was de eel Ie bereiken De bgbel met Lather s kantteelcèningen de aanwezige bsndschrüten van ondersdteiden mannen uit be tijdperk dw HervoTBUng het vreemdelingenboek m dé baiïdteelceniiigén van Vorstelyke bezoekers gBléeirde ea apdera Vermaanie pieréuoen van vroegeren en piVtf t d r allee ia door het vour vernield AiNeii de vier nniren van b et giebonw zgn ovefgibie ea liüatÉté Berichten fafi 20 Maart De beer Thiers beeft bg ds oommissie voor de aangelegenheden der douane een ontwérptéHef ingezonden waarin wordt voorgesteld een reeht te beffiia op katoen vlak en wol met reobt van reatitotie bg iiitvoer Op zjjde zoo eeo recht Tan 4 personen worilên gelegd er zgn gedelegeerden dit Lyon aakgekoUn die zich zouden kuiineti vereenigéO ttet een reeht van 3 perèent Omtrent het budget voor oorlog scbgnt mep verzekerd Mk zgn vaó eene overeenstemming tetfgevolge waarvati hét of 440 ilÜóen kan worden vastgesteld Londen so Maart Het I gerhois heeft het voorstel van sir Charles Dilke om eene enqnétt te openrn over de civiele Igst en de uitgaven ten be hoera van het Kouiaklgk hof met 276 tegen 2 stammen verworpen WasMngtOn l Haart Het bg den Senaat ingediende report van de finaasieele commissie bestrgdt de Bill tot afbchafifng van de iukoflisten belasting ij Mftdridi so MaaH In de berichten nit de prbviiiaièn i Alt gezegd dst de ooalitien terrnn verliezen Men meldt dat in de Baskische provinciën Cariistisóhe woetin n zyn opgemerkt Men tracht wapenen pieé ér té wiirdeii niift het oog op den op stand dlé roór de Véi ziéeingen iEoa p6u gVypen 3 et is echter niet waarschynlgk dat die opstai d zal aata hebben aangezien er verdeeldheid beeriebt tnaschen de Carlisten waarvan ar velen de aotoritdt van Nooedal weigeren t erkenueo De kiezers blijven aandringen op de k ndidatuiir vénfepartero DUSSeldorf 20 Maart De knst akademie en bet aangrenzende Staehdieh os Zyn dOor brand ver nield Vele kunstschaiten zijn verloren De ver Beling schilderijen en de bibliotheek n gered Londen 20 Maart In t lagerhuis Is kedn d heer Horsman op zgn tnieip atie téal xekonMD i De heer Gladstone weigerde de gevorderde bétolts af te leggen dat de regeering hare bedoelingen en ïtlfennen ten opzichte van de Jlaümd ivlieAa aan tbarlement zal kenbaar maken Elke wgdgingvain dm staat van zaken zeide hg zou woideit móegedeeld De quacatie omtrent t beperken van t koninklyk prerogatief mét betrekking tot t duiten van internationale traciaten w a voor beapéHü l vatbaar Doch de eisoh van den heer Horsman ging te ver Berlijn 20 Maart Den 8sten April lal d R ks lng vergaderen iDuBSeldorf 20 Maart De brsfnd in bet aéade iegebouw is totaal vernieesterd Slechts eenjD deélte van t gebouw vernield De kunstverzameling is gered I M O £ Z O N D E N iVEBSLAG VAN i Ë vcKCtiizaiNG i Ea flklfïRLIKD n tk GouD4 iGXHaoDXK 16 ltt n I 1872 J P DE BOVENZAAL VAK HET HOTI i DE PLaUW i 1 De vergadering werd geleid en vrrt eal wóordigd door de 14 Leden der Comnriissie 2 Ue opkomst der be inghébbeud n was zeer groot en er beersobte ollder ben een guede overeen r st mning 3 Bg alle voorstellen en onderwerpen waa geenspJtal e van werkstaking I 4 Algrmcen werd aaageitierkt dat de bodilgeest bet beeft gemunt pp verbopging van de loouen l 4ai moet de aanvraag tot verkrgging daarTsa een dringenden sard zyn i Op de voordracht vab 13 14 en 16 oents S er mr hebbeu 51 timmerliei en zich zelf getaxnrd e I férigén Uéten bet ovér aalil b un ne bezen De Commissie zal voortgaan de zéak é deeeil 4r cfat te bevordfrea u einde aok iu Biedibooding te komep met de bazen om dasrnadeftgd vaM te atellen oai vjoórfaoeffide Verfcoögingdol werkloónen aan te vtagcni im welke diapussiëa de byeenkomst i Trieqdscbippelijkeu zin en iu de baite oii le is uiteengtgaan lingsdag 19 dezer eindde de h r Mars leemar ig het middelbaar ondenrgf alhier zgn opea eoians overnatdurén seheiknó dè reude dien cursus maakte de heer Sf zgne toel rders weder meteen aantal ligchauoiea bekend en met de krachten die in deze lijfchamen sluin érea a jn lesaan waren als altijd duidelijk éd rbor deii qiiiBt ontwikkelde verstaanbaar zijne proeven wtrea schoon en deden menigiaaai verbazen Men leerde bet leven kennen daar waar dé oppei vIakicige éAbta d o e stof dacht te zien en zoo dikW la een aadïr bladpjde uit het gniote boek i er n taja wi o p geslagen zag men telkens vreeuide kraebten iiieuwe wonderen te voorschgo treden Die lessen werdep gegeven otn niet de liefde roor de Wetetisehap maakte hier behbi gdoot Eén niet te onderdrukken gevpel van hoqgWihtincen ef kentelijtbeid droeg mij de taak op om de toK te zijn van de gewpne bezoekers dier leaaen Vaatdie taak kwyt ik mij gaarde In hunnen naam zeg ikden geaobtcn leeraar dank voor de vele aiugename en bepaald nuttige wM bg lij oaderWiis doOtg bracit i en ala weer de winter met zgb laage aronden koint en ZEd ook dan weder de last gevoeltom dierelfde lessen voort te zetten dan ieX gewis een drak bezoek van groOte belai slelling doen blgketi Goaia 21 Maart 1872 Cl MË3SËMAJCKB MARKTBÊRICHT£M Oonda 21 Magrt Bg weinig omXet blevefa de prgzfn nagenoeg onveraaderd TJrwe puike Zeeuwsche 12 a 12 40 Mindera iï 76 i 13 Polder ƒ 76 4 II Bogge puik 8 60 MMeré 7 J5 i 7 60 Voe 8 75 a 6 26 Gerat puike 6 a 6 50 Mindere 4 76 a S 7S Haver korte ƒ 3 90 il ƒ 4 40 I ange 3 40 è 4 Hennenzaad 8 50 a 8 60 be veemarkt met goetsen aanvoer de handeliets trager varkens traag i Aangevoerd 4 partyen kaas mét wóiuig ïiïiideL Boter 1 26 n l S i ï O Xi I ZEf I m Aw het Bureau van Paxils i i n bewaringvesMÏa deze gemeente gevonden gooden HÖROLOGIK