Goudsche Courant, zondag 24 maart 1872

X 1 Bur go rlijke Stagd G m l 1 Mtiirt llerraiQuiCor eli ou3 r H Wolft ktakcl ra K Crereooiir 18 Mar JahitnM la A Boot n S J it We rr Ssphu Malhilil ElluUeth ouden P J l uUereo £ kmatt 19 HilUm ouden A Schrick n P M dtr Hul 20 Saloinoii oudwt J Ü M it Wtltr u A N it kauiam Jok ii oudon J Okker u C D d r lUt Ov mmsj 1 Mwrt A Wi W J m Rent IS d GiiawD SO Murt 0 Ueo tii to A ZoDdai U Maait N U83 1872 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDlieblad voor Gouda en Omstreken Voorloopig Berigt De Ondergeteekenden berigten bg dezen dat zg voornemens zgn als Opvolgers ran wfilen den Heer PROOS ZÜIDERHOBK een winkel te openen In HOEDEN PETTEN en apden Kleiw naast den Heer vt RUITEa Zg nemen de vrjjheia ziel voor de leverantie daarvan aan te bevelen ich vleyendemetdatzelWe vertr uwan vereelrd te worden hetgeen zg reeds zoovele jaren en nog beden in hunne gevestigde zaak te Delft onüetiMea Door vertimpiering zal yÉo af ZATURDAG 23 MAART han groot assortiment in pla t in het voorgedeejtè iü het j binnengedeelte des huizes worden geëxposeerd Oeb 0I£SSEN Gouda I 30 Maart 1872 0 = Delfl t j Op een Dorp m Gouda wordt gevraagd met 1 Mei a s EENE BEKWAME Loon ƒ 80 Brieven ranWycnder letter K b de Boekhandelaars J vakI BENTUM m ZOON te Gouda X OPROEPING aan de DRAGERS van het ZILVJIREN KRUIS Bovengenoemde worden nitgenoodigd deel te nemen aan den OPTOCHT o 1 APRIL en rersooht hunne namen daartoe op te geren aan de Ondergeteekenden Er zal roor hbn een rijluig beschikbaar worden gesteld Toor de Yele bewijzen van belangstelKng ondervonden bij de geboorte van ons Dochtertje betuigen vdj onzen hartelijken dank GcHda J F C PRINCE 1 Ig Maart 1872 A J PRINCE WnwitSK Namens de Commissie van den Optoohi Dr C A TBBBBNHOPP Prendent 3 A ROEST yAN LIMBURG Secretary MEN VERLANGT ten spoedigste om met 1 MEI in dienst te treden EENE De Heer en Mevrorfw G PRINCE betnigen hminen welgenieenden d iik voor de yele Wijken van belangstelling bij de geboorte Tan hnn kleinkind ondervonden Gmida 21 Maart 1872 BOUWMEID bekend om ZOETEMBLKSCHE KAAS te maken Adres met franco brieven onder het motto KAAS bj den Boekimndelaar A BRINKMAN te Qouda Ojwubarn VrljwIIÜJ c Verkooplng op MAANDAG den 25 MAART 1872 des roormiddaga ten 10 nre ten huize van den Heer C F VAN DIM BERG a n Stobeijkertluit b Gouda van 1 Ben HUÏS met 8CHÜÜJR ingerigt tot uitoefening ener sedert rele jaren daarin gedreven TIMMERMANS AFFAIRE benevens TUINTJE en ERP staande en gelegen te Gou ieroA ip het dorji 2 Het huis AATS ook wel genoemd KBT ROOSJE thans gedeeltelijk ingerigt tot BÜITENKOFFIBÈÜIS met grooten TUIN en BOOMGAARD w rin ruim 80 Vrucbtboomen van zeldzaam fijne soorten zeer gunstig staande en gelegen in de gemeente Haastrecht niet ver van Stolwijker luif op ongeveer en half nur aistands van GoudB Alles by biljettón breeder omschreven en te aanvaarden bfl de taling der Küoppenniogen op den 1 Mei 1872 Nadere informatien zgn te bekomen ten kantore van den NoUti 6 J 8PRUUT te Ouderkerk a d IJueL Op nhai VrrlioopiiifiT tup MAANOA G 8 APRIL 1872 des voormid aags ten Elf nré in het l emeut db ZaUi te Gtmda van l een leer roijaal HEERENH ÜIS Mn de Oosthaven wijk B n 87 te öo ida be vattetade groote vestibnle ruimen Gang met fraaijen Trap diiegroote vn eene kleine Ka u wer beneden en vijf groote Kamers boven Dienstbodenkamers groote Zolders ruime Jrooge Kelders een ftaaijen TUIN én een ACHTERHUIS met eene brug uitkomende aan de gpieriugstraat Te auuvaaijden 1 Mei 1872 2 oen groot sterk WOONHUIS bestaaöde uit BENEDEN en vrj opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt wijk H ti 98 en 92a te Gouda Bovenhuis verhuurd tot 30 April 1873 Benedenhuis te aanvaarden 1 Mei 1872 30 een KERKBANK van VIER ZITPLAATSEN in de Sr Jakskkbk te Gouda sonde PamiSebank toebehoord hebbende aan den Heer A K tv rwi de tweede van letter H middenrij tegenover den Predikstoel Te a raarden 1 Mei 1872 Nadéw inligtiiigen ten kautoye van d No tariBsenjPORTÜlHifDRÓOGfcEEVEjËjof KiST te Qouda Openbare Verkoöpingp op MAANDAG 25 MAART 1872 iés voorin ten Elf ure in het Logement Hiiuwsitf te Gouda tan 1 een goed ingerigt fiwü niteigt hebbendWOONHUIS met ERF en TUIN aan de Spieringstraat F n 79 te Gouda 2 een gr ot stukBOUWGROND geschikt om daarop te plaatsen mintten 14 HUIZEN achter B 1 gelegen e tt uitgang nemendeorer het water aan de zak K 1 en 2 ook gecombineerd en beide dadeiyk te aanvuarden 3 en sterk gebouwd WINKEL en WOON HUIS met ERF SCHUUR of BTAlL en QPBN GRONft aaB Je straat wanroj nog e n Huig kan wórden gebouwd alleai aanhet Jaagpad Q n 3ft tfe jöoiufii l e llan vaarden 1 Mei e k Gaoda Drak t A Briiikiiiu Breedw Bij biljetten en informatien te kaïl tof ran f otaris Mr KIST te Gviiab Burgfer Bewaarschool t6 GOUDA INSCHRIJVING ran kinderen voorzien van een raccine bewijs voot het tweede kwartaal 1872 op MAANDAG 25 MAART 1872 des avonds ran 6 tot 7 are aan het Scbool Locaal i SCHELTEMA Voort S Van zeulen Seer 1 i ttlt I r I Openbare Verkooping OM OBBIBD OKU De Notarissen CAZAÜX vah STAPHORST en NIERSTRASZ beiden residerende te Rotr terdam zyn voornemens op WOENSDAG des 27 MAART 1872 des moigens ten half tien nre aan de Boowmauswoniug van Jan SchouTitM bg StolmjJkeriluit onder de gemeente Gouderak in het openbaar ok OBREEn oeld te VERKOOPEN TIEN KOEIJEN gekalfd of aan het kalven staande een GÜISTE VAARS TWEE PINKEN eeiiige BOUWMANSGERBBDSCHAPPEN HOOI en MEST eenige MEUBELEN en hetgeen meer ten verkoop sal worden aangeboden Alles dagelyks te beagtigen Nadere information bjj bovengenoemde Notarissen Uit de band TE KOOP Wbn HUIS met GROOTEN TUIN un den Usiel te Haattredit waarin sedert jaren de Meiaelaarsaftaire wordt uitgeoefend zeer geschikt voor allerlei bedrgren Ve bevragen bg Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haattredu J BEUMER woonplaats Bleekerssingel 118 beveelt ach beleefdelgk san tot bet maken van alle soorten van PAKKISTEl tegen een civielen prgs Sfr Werkplaats Torfsingel P 59 Ilooj heemraadsctiap Kijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN ran Rijnland brengen door deze ter kennis ran belanghebbenden dat de VBBKIEZINOBN ran Hoofdingelanden en Hoofdingeland Plaatsrervangers den i APRIL aanstaande zullen geschieden op de uren en plaatsen rermeld in de te dezer zake aangeplakte billetten Dgkgraaf en Hoogheemraden roomoemd CLERQ Dijkgraaf W G DS BRUIJN KOPS Stcretarii leiden 20 Maart 1872 Bg B H MAASKANT is ran de pers ge komen VITfflT LES GDEUI De VEERMAN ran iéi BrieL Een verhaal voor Ouders en Kinderen De gebeurtenis ran 1 April 1572 door een Geus rerteld Pr s 30 Ct 25 Ex f 6 7 50 Ex II BUITENLAND BüKMlaodscli Overalctt D bcgrootios is ite U aan de orde in d Fniuehe atianal reigaaenng doob vordert goed De budgtttso voor oodcnrqi en icbooae kantteq voor oorioff eo voor buitenl zaken zyo in de lutau dtgeo sIjpdlKui Ds saeDdenieateo worden byna alle ter orpes of nitcetteU tot de befrootiog roor 1873 De wet Lefraac tchijnt rtellig tot oa het Paaeohne sHiesteld dat miDsteni U daften ad doren Viiea liea daarin eeo tet aarde besteliiog van het KgaeringMMitwerp Hen sefarijft aaa Thien het plan toe ijja parlementiire rsoaiitie in het palcis KljrióeBonrboa te Ptriis te yaaa doorbraoges Het geniebt loopt dat op aaodriogen van Thien kat ver£r ondenoek omtrent Unzaine s gedrag te Jletx gntaafct lou zijn men bej rypt dat de indruk van dit bericht hoogit ongaasti ie Het Journal OJUiel beveetigt de uit Londen g koBieo tydiog ran de opzegging van het Eugeleobïianeehe hsDdeletniet iat door de FraoKhe regeeriiig hetwelk nog eea jaar na de opuggiag das tol It Maart 1873 rao kraeht Uijtt Voorxeker om de roorstaiider ren rrgrn bindei geruit te stelteu vo4 t bet oAcieele blad er de volgeoda herinneriog bq dic men vaaeeue protcetiouirtieche regeenog niet ferwaehten na De gelegenheid tot bet beramen an aodera schikkingsa omtrent des handel taaeehea Kngeland m Frankrijk Uyft doe geheel open en art t drr wat raa t Febr IS7S obryft nwf dat de hestaaoda tüfierw rao kneitt Ui vea totdat aieas tariwaa door ds aatiooiie vergsderiiw aangenomen zqn De bera id agiog o er de treinordoaog gaat in de Praiaiaeha kamer geregeld voort en kenmerkt tieh door onderlinge elirilleiidheid der pirtyen foodat er alle ïan a dat de wet door wedefkeerige opolfering en iaiehikkelykheid tal tot aUad komen Het Mrtioulariame adtijnt in het Wuriembergaehe bemokois sterker vertegenwoordigd te tyii dau in de kaoier van afvaardigden Met niet oobetaogryke meerderheid verwierp bet de bralmteii der tweede kamer waarbij het personeel van het uiniaterie van bsiteulaodsehe uken aannerkelijk verminderd en dit m een ander departement vaa atgemeeneo dienst ge oegd wordt Het Ooalenrijkache heereohois heeft het budget voor 187Ï aaiigmomen en detgelyka tonder diacuaaie hu voorstel der oommiasie betreffende de bijdrage der beambten tol de briastingrn en het krediet van a half millioen ten behoeve van de verbetering der tractementen an de lagere geeatelykkeid Bij de beraadalagiiig i het heerenhuia orer de bi rooting hield de heer on Schmertiog eeue nitroerige rede waarin hy vooral lich verklaarde tegen de met het Rykabelapg onvereeaigbare coiiccaaie aan Dalmatle en fialicie De minister van binpenlaiidachs aken verklaarde dat de Hegecring nimmer het Bykabehing urn opolTereD om een politiek voordeel te behalen De roiiiiater Unger lichtte het rtindpunt der Regeering ten optichtc van Dalmatie uitvoeriger toe D beloofde conoeaaiet zyn tevens in het belang van het RJjk Men kan de Begecfiog geen rerwyt daarvan maken dat ly twee oonatitutioneelgezinde partyen in Dalmatie heeft gevormd De Kegeering stond nooit op het stmdpnnt dat de eonoiliatie van Galieie de prija voor de directe verkiezingen loo lyn Zy beschouwde het rergelyk met Galioie als en waarborg tegen het federaliame In de Italiaanaohe kamer is tot sluiting vao ds algameene beraailalagiogeo over de Inancirele plannen en motie voorgesteld dat de kamer na d verklaringen van het mioiaterie te hebben aangehoord het stlktkundig gedrag van het kabinet goedkeurt en overgaat tot de beiasdalagiug over de ariikelrn der wet De motie werd met tS9 legta 170 atemmeo aaugeBomen Spaanache berichten mrlden dat de hertog van Uootpeniier een msnifeat zou hebben geaohreven en ipoedig tal uilvaardigen aarin hy lijo verzoening met de verdere koniugafomilie den oIke verkondigt sa tioh beachikbair atcit m als n cut oVer zgn neef don AUonso op te treden Dit gcmcht komt echter nit Carlistisehie bron en nag daa niet te enel als waarheid worden aaogeaoalni In het regeeringsblad is de eonoesaie opgenomen aan een Eagabehmao verleend tot eea telegraiseb reifaindiog van Hanilla Kt de Aciatisehe kust f f FBANXBUTK De ebrooiqneur van h Ikar vangt in aen der laatste nnmmera zijne caasarieèn aan met de mededeeling van een komische SBiiode die in het Thèltrc dn ChStelet plaats had De ee i e aehrijrer verhengt er tieh in dat dit theatw adelyk weder zyn oude bestemming herkregen heeft het drama met tallooze personea met groot geraas ea acbietea met gerechten en volJMopToopeo alles uitstekend opgevoerd op het toonejpl dat aan het Chsmp dr Mars dort denken tenminate ds tocht oatbreekt zelfs aan deze vecgelyking niet getuig ds reelatemmige koest koren die voortdurend in de stflles aangeheven worden Niettegenslaiinde die bezwaWi ran klimaat en atmospheer heeft het publiek dfiper op zyn port aland gehouden tot lirn miuulas voor twee u in den Biiehi eeo weinig comfortable uur voor het einde van eeue voorstelling Daarna veriiaalt hy van de opgevoadenbeid der toeadKMiwrra die met teg engaan de deu langen duur siet merkbaar verfl nuode ai teU weinig noodig had om geheel ia ealbousiasme Svat tt gaan Zoo wilde een tocscboswsr van de deNte gaaoderg te midden nu eeot braroar aria den taair met luider atemme tyoe goedkeuring kenbaar mskeo V oedend aohreeuwt men Sileaeel k la porta Én ma niai f al e garde ijlt satr boisB ms des oaf i ia Hiatai tevsrw jd eae a saaar het pnbiiek schyat die stnf te swaar voo het mis dryf te achten en een sputvogel maakt tieb tot tolk van de toeSsboiiwen eo roept la eettsorS bi censors t Da oovcrwaehta toespeling op den geliefkooadeo eisch der uiterste reehlenyde tegen de weerbarstige leden iff liokerzyde deed de geheele taal van gebich wesrgalmes ea redde den enthoasiast der derde gnandrry Iets verdrr in detelfilr kroniek maakt de sehryver de volgende uict onaardige opmerking No de wet tegen de Internationale aangenomen ia kon ik tonder onbeschaamd te achyneo den beer lacaae ea al yu medestrijdris der uitcraie reehierzyde die hem in daten scbittereudeo veliltooht volgden op ernige iaterrssante en tonder twyfel geheel onvoorziene ct nsequeotico iiunner orerwiniring Wyzen De Mieuire wol i ran toepssaiag op elke latarnatiousle aasooiatiai die onder welken naam ook zich ten doel atelt om aan Ie tetten tot a akiogvsa den arbeid tot attohaHing of ontkenning van het eigeudomsrosht het huisgezin het vaderland deu gudadieuat of de vrye uitodfeoing der aerediensten i t £ ene van diöe tea doeleinden ia voldoende om een genootschap deawcge te vervolgen Blykbar hebben de heereo Lacas e s niet op bet gewikt van de woorden van bet artikel gelet Neem welke godedirustige orde gjj wilt b V de Capueyner monniken het is duidelyk dat sy door hunne pMikiag eo hao voorbeeld aauzetien tot de staking van den arbeid omdat zy uita uitend rail aalmoeiea leven tot de afachadlug van het private eigendomerrcht dmdat tij de gemeenschap van alle goederen der orde huldigen tot afsebafEng van hel huisgezin omdai tg de belofte van niet te huwen afleggen tot ontkenHing van het raderland omdot hunne orde tieh over de geheele wereld uitstrekt ea gehoorzaamt aan een opperhoofd die wel een Franacbinan kan zijn maar in ieder geril buiten Frankryk in Bome reaideert ZiMlaar daa een vereeniging die vier van de tes in de et genoemde elementen in tioh vereenigt waarvan reeds een voldoende is om eene vervolging van de justitie uit te lokken Ik eet wel dat da afjjevawdigdeo der rechtertyde taiettegenataande hua aterk geprononceerden afkeer tan de parketten van den mioialer bafaure van die lyde nisU behoeven to vreeren voor de geestelijke orMn die Bon zoo na aan het hart liggen j maar ondiiratel eens dat een koning of eenige andere regeering die het iu eene periode van oriti noodig oordeelt om lekeren t en stsnd of zekere propaganda Ie beairyden die nieawe wet is daar om koning of regeering in die omstandigheden Tan dienst te tyu en wie waarborgt n dat zg daarvan geen gebruik zouden maken f Heeft het keizerrgk vau 1851 niet t en de republikeinen gebraik gemaakt van de wet die de republiek heette te beachermen dewlfde die de mioister Victor Lefranc tbana op den bestaanden toestand toegepast wil zien ENGELAND In bet lagerhuis tgn de beraadslagingen over de begrooting voor marine aangevangen en is daarby van regeeringswe verklanrd dat tij het bestuur der Britsche zeemacht in eenige bijzonderheden wijtigen maar in de boofduak op deu tcgenwoordigen toet houden wil In pLiats van het college der Admiialiieit hetwel thans aan hrl hoofd der teemscbt ataat wordt door sommige dcskuudigen in Engeland de iualelliog van een verautwoordelijken minister van marine aanberoleu maar de regeeriug deelt dit inzicht niet De heer Gladstone hrrft in bet lsgerhu a met beirekking tot het antwoord van den Amerikaanachen minister van buiienbindsche taken aangaande de Ala bamai u estie verklaard dat bet kabinet van Washington de tienswyze ran de Briiacfae regeering niet deelt dat de nota echter in zeer vriendschappelyken toon is gesteld en bel antwoord der Britsche regeering daarop waarschynlyk den tl Maart tal kunnen woiden afgezonden De regeering teide de spreker verder was van gevo iJéo dïit het niet voagzaam was om aan het parTement eea oavoUedige bri wisseling orer te l gea dei lijke handelwyis zon In stryd zyn met hel staatsbelang Tea slotte gaf hy de verwachting Ie kennen dat het parleiaent dewlfde gematigdheid zou betraehtm welke de wetgevende rergaderiog da rereenigde staten had aan den dag gelegd Naar aanleiding eeaer opmerking van den heer Disracii dal de tyd om het Èngeische antwoord op het Amerikaaksche memorandum over te l en reeds op den l5deo April tou veistrekea zyn zeide de heer iladstone dat het voorbarig is Ihsus reeds eme staking te verwachten van de door bet tnietaat bedoelde handelingen I y verzocht het huis te wdlen gelooven dat de regeering obohoen eeue schikkiog vurig wenacbende niet uil het oog lal lerliezeii wat de eer des laads eisckt Naar aanleiding eener interpellatie van den heer Oartwright hebbeu sommi e leden in lagerhuis scherpe verwijten gericht tegen de Indiwbe administralie wegeoa het ontoereikende vso bet aan ladjr Miiyo to ekeode peasioen H erkely fc zijn de dagbtadea vaa alle riimtingeo C 1 stemmig in hunne afkeuring van zOo verregaande karigbeid jegens de weduwe Van den hooggeplaattten ambtenaar die in de uitoefening van a lands dienst jammerlyk om het leven kwam en van wien het bekeud is zegt de Tuut dat hy wal ver van schatten over te leggen een gedeelte van zijn eigen vermogen tan hel prettige tyner waardigheid heeft opgeofferd In het Britacke iagerhuia is zeer onlsngs geklaagd dat uit Frankrijk een aantal tot verbanning veroor deelde aanhangers en dienaren der Parijaehe commune tegen bun wil naar Engeland werden gezoudeu tonder middelen om in hunne nooddruft te voordien Daarop werd toen van regeeringswpge geantwoord dat hiar de aankomst van een gering aantal zoodanige perMnea in ËngHaud bekend was eu dat zy by het kabinet te Veisailles ophelderingen dieujangaande had rraagd Intuaaohen blykl uit onderaeheideue berichten dat uog in de vorige week Franache overheden Engelauda herbergzaambeid miabruiktsn om zich van aleokt volk eu broodelooa gespuis Ie ontdoen hetgeen in Engejand als eene barbiiarsehbeid niet alleen maar ook als een vergryp tegen eeue bevriende mogendheid wordt bssohouwd DUITSCHLAND BERLIJN 15 Mtirt Pari Corr pa de Daily ife ê Een nangcborpn on ver vidnelijke afkeer van priesterlyken invloed is vau eeuwen her gevoeld doot