Goudsche Courant, zondag 24 maart 1872

tuigen bunnen welgetneendell dank voor de vele blijken van belangstelling 1 ü de geboorte van hnn kleinjünd ondervonden Qouih 21 Maart 1872 Ie meeste mannen van Duitschland Hoor deze snniir te doen triUen ett een gevueligen sing te geven aan d 2wart J ent zooaU hel Burt che volk de geej telykhe d noemt heeft prins von Bismarck zich populair gemaakt bij de bevolking ran Uerlijn in eene BUttci h uieuuMid dri maandM gtiediiii ina elgk geacht zou hebben Zijn kaalbooUigebutte versiert du sI ié bierhuizen der stad en een vernuftige uitviuder inaRkt furtaiii door kze btistes eit g braaders te verkoojten nitt twee gateE in den Icop voor de gaavtamnien in p iiits van de drie tiadilioiieele h iien welke onmisbaar ziju bij elk purtret van den rijkskanselier De drie gaavlamman Horten mnduideu dut lickt nu uit zijne er ns voortkomt erena de dne tareu beteekenen Tal hij een vastberaden man is i Dneharig toch is een mlentikuze uiidrukking in üuitschlanil voor vaplberaden De buste met de drie g i8 lammen geeft hem geheel het u terlyk van een demon uit deu bademloozen put Dit is juist wat het volk aardig vindt Het wensoht dat zijn aanvoerder iets Mephistoplielesachtigs bezit Onder al de karakters van het Smtsche drama ïs dat van Goethe s Mepliistopheles het aantrekkelgkat vAt den modeineh Duitschen geest I niischland is het moede Fausi te zijn Het groote Und is het droomen moede bet wil handelen niets dan handelen en alles nederstuuirn wat in den weg stimt Het verliest zyii losse haren links en rechts en sabelt er op los in het vvetensclm ipelijke staatkundige en comitiercieelr Doch Duitschland doet dit niet nanr de wijze van Fmiikrijk iii t jisr 1789 H6t voorbeeld v in dat land heeft Duitschaud voor Zulke gevaren behoed jermanie b giht zijn tweede gruote revolutie de hervorming was zijn eerste öp conservatieve wijze en iti wnaervatlfven gfeest Nu eerst kan de groote beweging in dbu aanvung der 16 eeuw ten volle begrepen iiiUwkeuri gewaardeerd worden De eerïte oin eutel ng geleek op de fegenwoorilige doch met dit overlielangnjk verschil lat oorlogen de eerste volgden terwijl z de tweede voora nngen Vöoi ieif buitenlanddcheii tneschonwei moet het Moeilijk sijn t n olie te begrepen Welke ontzaglijke wiJiigiMg dfe volksgeest in dit land onderdaan heeft sintt de parlementaire wursieliiig itnngiiunde de wet op de lui petttie der gemeentescholen De beslissende overwinning van prins von Bismarck in het Pmi i ehe Keogerhdis en de wij2e waai op eg verkregen is mllen io lat r tgd als een nieuw en hoogst merkwaardig keerpunt in Duitsohhiad s gesc iedenia y otden vermeld Von Bismantk zelf heeft de jniste definitie g evooden VUB het antagonisme dat voortaan het voornaamste enteekért zal zyn van den staatkundigen toestand op het vHsteland Zgn krachtige welsprekendheid is gekenschetst geworden door een breedte van opvatting éan welke het Duitsche V tk tot nu toe weinig geerend was in het parlementaire strijdperk Hij ziu èr niel tegen op om ronduit te Verklaren dat de v andschap van de kerk van Kome jegens het tegenwoordige protestaotsche Duitsche keizerrijk natuufiijk eU onvermijdelijk was en bestreden moest worden Onze betrekkingen met de roomsche kerk zeide hy ktmben biet langer zijn ooals ze in t verleden waren toen de Heilige Stoei ons als de kleinste der protestantsehe £ uropeescUe mogemihedcn beschouwde en óogenschijnlijk als de miust belangrijke van nllen Nooit Kan Borae ons de overwinningen vergeren welke w j achtereenvolgens op de twee katholieke mogendheden behaalden die de pilaren waren op welke de Heilige Stoel in Kuropii steunde Evenmin tan bet de wederoprichting verdrfigeii van het DuiCaehe keizerrijk mei welke het eene v te heeft die n eenwen her dagteekent of kan het uit hef oog vfrliezen dat het keizersdhsp in de handen van e p ipttanischen erfelijken keizer is Mij moeten er ons nu op voorbereiden deh pau als het middelpunt en hoofd te beschouwen van al hetgeen vyandig ts aan onzen nieu en toestiiwlr Na onze niitionale onaf hankelijlLheid verdedigd té hebben tegen den vreéindeliiig moeten wij die hu Ijiiinen eigene grenren verdedigen tegen een vijand die af keerig is van alle mtmnah onafhantelijklieid Wiens leger zoowel binnen als buiten oi ze grenspalen gelagerd is üeie stoute woonlen van Duitschland s kanselier hebben er viSil toe bijgedragen om zelfs de radicale oppositie met zijn stiixtkunde te erzoenen De ra dicale dagbladen te Berlijn zwaaien uitbundigen lof toe aan Ili inarck s redevoeringen in het hoogerhuis welke redevoeringen ook wairlijk een gunstig coutmst opleveren nitt de speeches over t zelfde oSderwerp in het lagerhuis gehouileii waar de persoonlijke tuist met de urtrnintSlilaiien vooral met Hcrr Windhorst te veel op den voorgrond Invam Volgens nadere beriehteu naiigiiande den brand te Dusselduri is die des nachti van den SOste om Btreeks 2 ure mtgebnrst Tt Tegen 3 uren verschenen de eerste spuiten de vlumtpen hadden zich met zoo groeie snelheid verbreid dat h t dak en bovenste gedeelte van het Stendenhuis destijds reeds vernield waren 6 b eu later w s men den bl nd geheel meester De onschatbare verzameling kopergravures is gered maar een groot aantal schilderateliers die zich bevonden in de bovenste verdiepingen vaa bet Stm déiihuii is vernield en dai doof reed is een buitengewoon groot verlikt veroorzaldtt Het gaiiaeht ardHef van het Bijnsdc Weatfualache l unstver im atjn yer 4u kofPtftri fiues tm keningen enz enz is door de vlammen verteerd Het provinciaal archief en de stendenbibliotheek zijn gered dit is insgelijks het geval met de voormalige keurvorstelyke sohtliiergeM verziimeling tot tei ioea rui heritelhiigaD bwoiideii ei dez stukken wAilonder een bekende hemelvHart van Subeua in een der binnenzaleu Aldaar had men insgelijks eeu plaats ingeruimd voor schildetijea en aadefu voorwerpen behoorende tot de verloting van het kunstverein welke een gezastenlijjce nsaitie hebben van omtrent 40 000 th Uit gausche gebouw dar academie van beeldende koostca is vernield eta ait de g hoorzal is schier niets gereiL Van het SleDdenjiuis is alleen de toren ongedeerd blijven staan Gouda 28 Maae ssljj i Schaakwedstrijd = GOÜBA JtA tPKN ftrtt zwart 9 Zet 1 8 D 4 9 Zit 0 0 Roijneert Door twee metselaars Is aa het Bureau van Po litie alhier gebracht een gouden c vlindcr hürologie hetwelk z j hadden geroodeit in de koolasch waar mede z j bez g waren den grond op te hoogcni en die wellicht een halfjaar in ile schuur had gelegen l e eigenaar wm hetüelve kau zich ter terugbekoming daarvan aanmelden aan het Bureau van Politie Door liet prov gereettahof in Zuid Holland is tot 6 maanden ourrectionnele gevangenisstraf veroordeeld een ISjarige boerenarbeider l B te Keeuwqk die van den boer b j wie hij in dienst wa dri zoetmelksohe kaïea gestoleti bad uit een kaaahok mei behulp van inkliotmiag Beed vroeger had b j ver chiUêade veroetdMlingM ondergaan Door adv mr Terpatra werd sehnldigverklarnig gareqoireerd ro een straf van miastetis S mittadea en hoogstens ft jaar n S maanden Door adv mr J vtio Steenbergen Staal was gewezen mp den jeogilig leeftijd en de ansoe e van de be ebi tdigde Uü Woerden neldi men dd tl Maart i Dinsdag is de zaak van den heer L hoofdonderwijzer te Bodegraven voor bet katitongerecbt alhier behandeld De gedaagde deed twe getuigen hooren om het eit te eonatoteeren dat het kind hetwelk op z jne b zO dere sofaool was toegelaten tevens eerling was Mr Faber procurenr t Rotterdam lr d ia een uitvoerig jiiridiek betoog Volgen pleiter moet elke plailtsei ke politie veroriiening drie attribuii n bazitten op poene van onreolitsgeldigheid 1 Het onderwerp der verordening dient te behooren tot liet huiehondelijk belang der gemeente 2 mag niet beViitten een gebod of verbod onbestaanbaar met do algemeen waigeving en 3 kan niet regelen leta ivat reed door erne algemerne wet geregeld is Volgen spreker m st de Bodegranfsche verordening niet één maar alle drie deze attributen De uitspraak ia bepaald op 30 April Naar man verneemt zallen de voor den poorweg Leiden Utrecht isgeschreven gelden aangenamen worden daar de aan de inschrijving voor het benoo digile kapitaal ontbrekende som in het buitenland gevonden is Men mag du nu verwachten deze nottiiie spoorweglijn tot stand te zien komen Donderdag had by de arrnnd rechtbank te s Gravenhage de behandeling plaats van de in het begin des jaars zooveel gcriiohtmakende zaak van den sta deut B die aan den heer v d D muziekoieeslei te Hage in een café cfaantant op ollergeweldigs e wgze met ceu stok slagen op het hoofil had toegebracht waarvan de afloop sebierdoodelijk liad kunnen zijn doch ten gevolge waarvan de belredigde meer dan veertig dagen ziek wa en nog in een toestand verkeert dat hy niet behoorlijk les ken geren Ka liet verhoor der deakundigen en getuigen waaronder zekere 20 jange S il B om wie de aanval plaat had heeft cUs subst ollloier de Jonge gereqatreerd de solinld iverklariiig van den bekl aan het toebi igen van slagen die den beleedigde gedurende meer dan twintig dagen verhinderd hebben z jn gewoon werk I te verriobten en veroordeelmg te dier zake tut eeue eenzame opinitinr gedurende een jaar en 8 boete De heer mr W VVintgeus heeft deutlM vdrdtdigd en hoofdzakelijk gewezen op heb gemk m bewijs dat de ziekelijke toestand van den beer v d D en de gebleken versoh ynseleu een direct gevolg waren van de v ei w ii a d i n yia taut vaB de oais a iKheid dal d heer v d D te n ten zin d s hwlmeeaters tien digeb na de verwo uliDg wm uitgegaan Ten slotte bracht h j den jeugdigen leemjd de ër 19 tmtè 1 sislteoditpBstaniHiiJiiMd b j Na re en dupliek is de uitspraak bepaald op aanst Donderdag atftt€ p 0 l r l Tn tt ÜAMtK Zittingen il ea Si Ma t In de zitting viin Donderdag heeft de heer Nierstraaz gevraagd aarom de regeering geen deel nefimt aan 4e conferentie te W eeuen tot bernming van maatregden tol wering van veepest IJe heer Blnssé heeft nainené deir minister van mmentendkehe zaken geantwoord dat de uitnoodiging atrekte om bij Uu8 land aan if daog a op ke naaieil wq i trcgelen tegen de vers reiding aan z fne renzi n en aan die der DonauvorstendommeB Na velerlei discussie heait de h sr Nieratrusz voorgesteld orerlegi iag dar ourrespondeotie doeb dit wead a estamd owt U tejpen i stemman In ds itliag van gistsran ia bskandeld Bd jret ontwerp tot wjjsiging van enkele bepalingm dsrwet op de brieven posteiij aangenomen met S4 tegen a stemmen £ l Het wets ontwerp tot wyzigiiig vsa hoofdst VIII der stoatebegrooting voor 1871 aaogenomen met nlgsmeene striamen 30 Het wetsont werp tot bceohikbsarstelKng vaa gddea raii ilocrhet dep van oorlog gedane veralrekkingen aanganomen met algemeena stemmen 4 Hat weta ontwerp tot verttrelking ma t del jke hulp aan de Arasterdamsohe kanaal maatschappij Ouk dit ontwerp strekkende om tydelyk een voorschot van een milhosn aiio de maatsohiippl te doen werd aangenomen met SO tegen 8 stemmen aa aannaming van bat anen dement van den beer Ecapseu van der Putte mi diesom op de staatsbegrooting Ie brengen B j de na Iers iuterpellalie van den user Fransen van der Pstta betreffende de opmm pacht beeft de minister vaikoloiiidn rarkUanI dst de aanschr visg aaa da rtsidenten in Indic niet afkemitig is van dan InarIjondon en ook wiet orereenkont laet het gavbeka an bem minister naar dat bat en plan was vaaden best Mljei Da inkoiistea bslastiiif ia tegsa ii April aaa de onis gesteld en de kaaür op rSMs tsofaaden In eene te Middelburg gehoudene vergadering van de re eliogs commissir van het XI taal4 n letterkundig congres is besloten dat dit aldaar zal worden geopend op Maandag den 3 September a s Aan den burgemeester jh m J W il Sdutiet i bet aeie voorzittenchiy qpgedrageti Het programma van het Op 18 19 ZO ei SI un a s te Utrecht t houden XaTI Nederlandsch land huishoudkundige congres is thans openbaar gemaakt Pe regeling der werkzaamheden i de volgende Dinsdag 18 Juni Ontvangst der leden van l e congres des namiddags te S i l r in het gebouw voor kunsten en wetenschappen Vormiag der afderlingen en verkiezing van liare bestnren Woen dag 19 Juni s Voormiddag 9 ure vergadering der afileelingen a Middags 13 ure opening vni het congres en eerste algemeene vergadering Donderdag 20 Juni s Voormiddag 9 ure vergadering der afdeelingen s Middags 12 ure tweede algemeene vergadering Vr jdag 21 Juni Voormiddsgs 9 ure vergadering der aiHeelingep s Mildags 12 ure derde algemeene vergadering sluiting van het congres Er zullen hg die gelegenheid Onderscheidene festiviteiten plaats hebben Onder de vraagpunten ter bespreking voorgesteld is ook de volgende in te leiden door d E H von Baumhauer Door de steeds grooter wordende vraag naar mest wordt in den landbouw van zelf de aandacht geveitigd op do uaestle v n verbetering der meitrerzameling t gelijkertijd is ia ie medste groote steden uit een nygtCnisoh oogpunt h t vraagstuk van den afvoer der faecala stoffen aan de orde en men nei t er Aieer toe om vol en het stelsel van Liernur of volgens dat van anderen ie genoemde itofTen te verzamelen en nit de kom der gemeente te verwijderen Wat kon er san wurdeo om in deze belangen van den lapdbouw en van de steden te vereenigen Zijn de bedoelde stoffen die ongetwijfeld eene belangr jke geldswaarde vertegenwoordigen in den vorm waarin z j verzameld warden bruikbaar voor den landbouw P Éa zoo niet welke w jzigingen moeten z j ondergaan om bruikbaar te worden en dus voor den landbouw bewaard te blijven Uit Leiden nseldt m n dd 19 Maart Aaa d a gemeenteraad is door het raadslid de heer J M M Derckseo een voorstel iogedMüd om den pr van l et m der l juke g sfabriek m t 1 Januari 1873 tt vermin4er ii VtoP df 9M kubieke voeten öf 7 cent de kubieke e Uit Je daarbij gevoegde toelichting bl jkt dst defebcjek ovfi 1 70 nadat de rente van de schuld aan de slad is voldaan en ua Bpm W ft8 a lB b j het reservefonds gevoegd een winst van B2 8 85 39 heeft opgeleverd ea a da Bta4 oor de Araatverlichting met het onderhoud der stnatbuitaams ten getale van 598 die ieder gedurende ó38 a uren hebben gebrand niet meer dan ƒ 10 1 00 otut in rekening gebracht ofschoon dit in verhOodillK tot den pr js der gasverbmikers op ruim Ü Ow zon te staan komen De ïoorsiellef aeht die winst niel gewen cht in bet midden l t nde of zij geoorloofd is omdat het gaslicht geen artikel van weelde is ma je gemftnte verplicht dst Is Isvsren tot den prij die bet haar koet na het it haar owaht is gti lt d tf OrwtiDgen en te Utrecht wordt berekend tuen 7Vt 1 etfit per knbieke el en de leverantie vsn gia te marlem geschiedt door eeo partiouliera gaaSiriek die uitstekeqde zakyen maakt 1 e gemeenteraad van AnsterdAib beef thans goedgekeurd de definitive voordracht van burg en weth tot verbouwing van den stads scbouwburg De duur der verbouwing wordt op 16 mmndeq gerekjeo eq Se kosten ongeveer 200 000 Oodtr de boates die den nieuwen nstionalen stjionwbnrg te Antwerpen zullen versieren behoort ook het kolossale borstbeeld ras Jak ol va Icnn p daf defljne geestige trekken yan diehs welbekend geUat sprekend teruggwfi i b t m vervaardigd door den beeldhouwer Devoa aldaar in wiens atelier het t us nogter bezichtiging i gestel Uit Arnhem meldt men dd 19 Maart Algemeeti verwarlt men dat bet z ogeuaMiit i iifdféftt 1 iften sedert ouheiigelijken tijd jaarl jk up i beide Pnaschdagen en den daarop olgeudrn Zondag op een over deze lad onder de gemeente Klit gelegen weide de Paascbweide plaats heeft dit jasrliijzondsr sleoM bezoobt tal wctrde niet slleett door de al tan te geven volksfeesten maar niet het minat doordien H en W der gemeente £ tst kabWn besloten dii alleeu standphiatsen voor krames speileo ea dsr alyke ullcB onlaa toegestaan sas de inwoaera dar genisaii n Arnl sat au Eist die ingsisteaea varsa Hf 1 Eebr 11 ea wifif kiamsn of spigttea siob 0 f dat l j Islip in genoemde gemeenten beroudbn Nssf qirn vsnekcrt zo bét ii t plan van bet gemeeiitebeeluur vsn Èlst I jren om dit Paosd Vfideffest met den t jd al te schaffen daar et in e laatste jarrn d M ki vaa kia rfsesi niet meer kan dragen en phsel ontaard ia in sen ort van kermt waitfop het overmatig gebruik van gfestr ike dranken en de gevvl eu daarvan dikwerf tot ergerlyke cii sedsakwetMode tooneelen aanleiding geeft Laatate B iiphtcm Berlijn 2I Maart Het huis vsn al ev irdij den heeft hwleu na aen dehat van v jf dB gea da discustieii ever de nieuwe distrietaregeling vopr de 6 Oostelijke provitocMi te siiule gebracht Zij werd b jna geheel volgei het dvie der coiauissie aangenomen Bij artikel 168 volgens hetivelk distriótsregeling voor de provincie Posen voorloonif niet vau kracht i nrklaard zeide de minister fa biaaaiilandsche zaken dat de regeering zich veiiraui 4 had met het gevoelen der commosie dat de itaH ma gedeelte zijuelJaehtea aan de Polen afstiuinde vei rkcrd moet z jn van hunne getrouwheid Daaryechtur de regeering na lialgeao z j dezar dagen Mft ondervonden van ds getroafheW der Polen niet overtuigd ia zou z j ds wet zooder art 186 met aannemen Daarop w rd liet artikel aangenamen De PoIm het centrum en de Fortschritts part i stemden er t en LoUdOB 22 Maart Men verzekert dst Lord Granvilje in sgn antwoord volhank by de nieter kenning van de vorderiagen voor indirecte schade H i zou hebben voorgesteld om bij de Geneefscbe oommiwie binnen den bestemden tüd eene oontrsmemorie betreffende de indirecte sohjJe te deponeereu zonder de positie der beide gonvememeuten te prejttdiciesren Brussel 22 Maart D senaat heeft met 44 stemmen tegen 6 de gelden op de begrooting uitgetrokken voor den gezant bq den Heiligen Stoel goedgekeurd BerUJD 22 Maart De Keizer heeft heden voormiddag ter gelegenheid v z jn 75 verjaardag de gelukwenschcn ontvangen van het Hof de leden lyner familie en andere toratelyke personen de Ministers enz Overal in de stad nappi en de vlaggen Heden avond schittcregde iflui iiiatie ring bisschop Diipauluup Parijs 22 Maart In de Nationale Verg5d ig heeft de lieer Thiers nadat de bisstihop Dupauluur an ïljn voojnemen deed blijken om te spreien geze dat dwsussfe over de Bomfeinsche aahgelegenheden ontgdig zop zijn en noch aan het belang van dm Paus Mch dat vao deu Staat dienitig zon zyn Hij meent het van zijn plicht te verkl iren dat het goaveroemeet volhardende bij z jb pqlitiek en bij vroegere verklaringen de iliacnsue afwgst De h er Dupanloup stemde in eene verdagtpg toe Vergaderii g van den Öempqj teraad Vrgdag 23 Mwrt Ttpnwsordig 4 U via Bergeo Uiendootn vóoriitUr Viruljr llcmv Ki t Princ Krsseabari Wtit bsii ShMhlee c Po t Droit ea Mi eauk i r üt voormtter dnit nede dat de bear Bacbaer haeft Irnchl doifr oogcatcldheid belat ta lua aa ook da lüer Lsvtan farbiiidord ordt ds fargaderiuK hg t i ooen laf Uf DotiUan der tsri vsrgai erisg nrdeii nliiea e arreateerd b logakomeB igo eene miaaive van gedepat atstcn luodend mededeelinj saaeakos bealail en goedkearmg der befflag van ecoa pidirecte bslaalmg groot 80 00 aa vaa O opcealea op it eraooecle bclaatiog j r enu oriaaira vaa d ooaiBiaaie over de moiiekaebool aarbii wordt iogcdieod eeoa voordrackt va Iweo peraoMa ter tdoTiKoiüg is de vaoalare verooriaakt door bet ovcrludco Ma den beer vaa G aoep O deia taordracjit zijn grpls at de bb T Uraqev a K if an aaaawsiatl base okksde vergadering eeuo niiaeive vsn den balpoaden V y Viaacr verioekende ultboofde gner benoeming tot boofdondcnrijnr onlalag legen legSB 1 Mei a a en wordt dit eervol verkend aas drca iin W d Jong vertoekendc gebecle ootbelEng Va de o igelegde boete Üit adrea dadelgk m bcbandaliug geuomio ia op adviea der cooaiaau t n fabric e bet Verxo k afgeirezeB £ vooratel i B B ca W lat b t laanaii naei geldleeniiiK ter bealryding der koaUa aan nsio in ophooÉlng van grind eni U en W atellui oor 03 000 op te aesien b de maalKbalipij voor gemKiilecrediet en ahdan deel la iieuiui legen b pCl b bageiide f lUU r a wordt dit goedfirkeord niet algeoieeoe atemmen st teruKb vifi dan lesr 6 J Steena Zgacs oaafataad von grond tot bi t bonwcu au woottbuizen V e n W alelUu voor dm arataod van but 0 vraagde terriia iren ƒ i HI óf centiare onder nadere goedt nring as bh eeftepot tales en ouder d l je de Terplicbtingen 1 dat biiiueH te tf m dm bouw moet wor o aangetangeli up wrbnuih xau bet terrein S at ite IvilMmig oorirt dóór tfL es Sioet goedcebcucd vrordefl en d l biiiwa tn r Jiren 4i kaizep goboowd aaoetaa igii Hef vooritil vaa 4tit heor kiil ma de ge eli te doan goedkevren door H en W wordt aaogeiioinen Ob boer Kraoeskarg aebt ƒ S 50 per eéntlara te gering oor bel beate terrein en CMabte dit IS bniKB op ƒ 4 b ƒ 5 T r j De beer PriiMie rera reebt iil mmW ds ost gene gcuoegsjiaae oi dcraleunlng viudt Oe baar Ikmf tirisai d rpiierisf Het priAhievt ooratel in oeivrug ordt aangcDomea mat 8 legen 1 alrai di v b des be r kranesbsrg liet rrrioek der coniiuiaaia vaa loriiebt op ife aeboka vsn Middtlba r Oi der y lul bet opriebtea van eene voorbertidcnda kUaac aaa 4 Uargeravoidaobool en oob bet voontel van B en W tot a ij in aan bet enoek van J Mulder om belaling eeoer door bem iiigriocrde rekening worden goedgekeurd lutt altieni alemmen KiodelHIl ordl luagilgka goedgebenrd bet ooiatel Van M sa w tol vtiglOK der renleuenlea voor de openbare leholen Du belriA de aalalelliag vas den tgd der eUmeiia en rgioildeelingru naar bel lulcbL dn omaiaaie HieTh tordt in gealoten vergadt ring overgegaan tot de reaumfi M uoluleo van do origc vontdcing en na berweuiui Kordl na maebtiging tw sllroerth loader reaumlie SS vstfaderiag gealoten Burgerlijke Stand OlBsstS ie Maart dobaonra Bematdoa Arnoldna oodera J da WyU ea C itravor 32 Hngo Mallbaua ouden I éf ipsitea ea P Louwennburg OVLBlkiikS 31 Maart 1 de Rngter 0 m M Hisipen 1 j s w LesJeug 10 i 1 H Valke 9 f M $ m e e Sasrman l j 8 m Ondertrouwd U i STEENBKBGBN en A BOÜTERS Oouda 21 Maart 1872 Benige kennitgeving ADVERTENTIËN V J O ZELÖENBÜK en Eehigenoobe brengen by dezen hunne hA tel ken dank voor de vele bewezen van belangstelling bjj de völtreklcing van bun huwelgk ondervonden Gouda 21 Maart 1872 Ëipdexamcii Burgeravon schoQ De CPMHISSIB belast met het afnemen rta het Ëlamen ter vei rgging yjan het Diplotn a art 55 van de Wet op het Middelbaar onderwas brengt ter kennis van belangsteUenden dat genoemd Examen in het publiek zal plaats hebben op DINSDAG WOENSDAG en DONDfiBDAG d 26 27 m 28 MAART avonds van 6 9 nnr in een der lokalen van de Burger rondsvhool De voorfitW xm genoerndt Qommittifi A 4 G VAK ITEHSON De HOOLOPZIENER in het 7 District van ZnidHolland brengt ter kennisse van belanghebbenden dat eerlang te Gouda znlleii worden geopend LESSEN van Rijkswega te geven aan Hnlponderwijzers en HaIponderw zeiessen ter opleiding tot Hoofonderwö er Hoofdonderwgzeres Degenen uit dit District of omstreken diaTaq deze lessen wensËhen gebruik ie mftkW worden verzocht ziioh in persoon of mti franco brieven vóór den 10 April e k aan te melden bg den Directeur der Normaalktssen deitHe r M H KLUITMAN te öetfcfa Goi fa 16 Maart 1872 De Schoolopziener in t 7 Distr t Znid Hollltud J BRÖEDBIiSrf groot 5 0pQ 0 ps t erdeeld in 5 000 Seriën uit te geren inAwi deelen van ÈEN GUIaOEN Tot Aankoop van Gronden en den fipw ytat Duizend Bnrgorwooi iioi e i te AMSTÏaiöAlt Geoorloofd ingevolge MnieteriéeU Heeolutie dd 13 Oct 1871 W 6 Inboudenile EEN DUIZEND DRIE HONDERD en VUF TIG HOOGE PRIJZEN Al de overigen met een hooger bedraj daiide inleg UITLOTENDE en dus ZONDER NIETEN De prijzen bestaan HJ ZEND BURGERWOONHUIZEN elk ter aarde van VIJF DüliIND GULDEN toet inbegrip van Órdnd en Erf S Pryaen i 80 000 K Fnjsea i 000 i 40 m 100 2 000 30 000 00 1 000 10 10 000 4 9g8 60 1 10 De Aandeelen Loten zgn door tusschénkoilisjk ran HH Makelaars Commissionairs in Effecten en bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda rerkr baar alwaar de Voorwaa d n in deze PremieLeening Jt 5 Cts verbrggbaar zgn Alle aanvr en de administratie betreffende kunnen voorloopig franco geschieden aan het adres van den Heer JO H VISSER Boekdrukker Kloveniersburgwal bg deHoog raatK102 te AmeUnlam terwijl de gelden aan de CredietVereeniging te Amsterdam of bg hare Agentea moeten worden afgeijrageu