Goudsche Courant, zondag 24 maart 1872

T Woensèi Maan I 1872 ATTENTIEIII OHESTEB KAiS qnaUtmt t bekomoD j J J r D B STOOP Veerstal wjjk B N 126 N U84 Gouda en OjDslreifep l tm tLTJS N TT f M woitien geplaatat tta 1 regels t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend iitar plaatsTuittte Afconderlflke Hommers VUP CENTEN menws en Advi Uit dê Iiand TE KOOP Een HUIS jnet GBOOTEN TUIN aan dm Usael te Batütrtokt waarin sedeil jai n de jUetselaarsafhire woitlt nitgeoe nd laer geschikt voor allerlei b irgven Te bevragen bg Notaris X 6 BBOUWKB aiSROi i Haattreeht pt oitgaT dezer Covrani ginchiedt ZONDAG WOBNSDAG en VBÜDAO lii dfe Stad geeohiedt da oitgave is den avond van DINSbAQ DONDERDAG en ZATER DAÖ De prgs per drie maanden i i 75 ünneo per port f 2 j BorStDaStiilen almiakzont mont angè zwafel en ait extract van daapbollflB I zamengesteld en goed van sniaak zgnde worden door alle doetoren w vonden bet beste middel tegen hoest schorheid keel enborstpün te zgn Jn en él zen il 60 en 30 ea in proefiaikjes Jt 15 ets Kabai er Slijnh en iMaagpiiieo per doos W 50 pm ii 25 os VVormpa tronen tot verdrgvii der wormen bg kinderen en volwaMenenperstgk6Ct llOternOCdtSf r ketkaj ien van nren tot pp minntan en maakt da De ikut nding 7aii ftdy rtentl6n kan gesebleden tot éta aur d ii naimlddags op doin dag der aitg i a ii i i il i I 1 I 1 II I I I I ir V i i f i T iI n I i t i I I K lATUËE flDSIGALB op den 2 April 1872 HEEREN INTEEKËS4BÊN Toor de MA TINÉE MÜSICALE op den 2 APBÏL e k worden beteeidelyk uitgenoodigd zièh te vereenigen op iZAÏÜBDAG den 2S MAART 1872 de aronds ien 8 Qr in eeo BoTenlokoal der Societeat D8 RiciriK teu einde te beraadslagen over het AL of NIET doea doorgaan Tan l etegde Matinee Namens de Commissie i i4i KOUAAKDS Openbare Verkooping te ÖOÜÖA op MAANDAG 10 APRIL 1872 des voormiddaga ten elf uie in t koffijliais ds Habhomk aan de Mar aldaar van Een kapitaal HUIS en ERF m€t een TUIN daarachter aan de Westhaven te Oouda wgk B N 184 Zyndé in het huis een ftaage K rkaèier en saite eene acbterkaiiier diie boreofoorkamen twee aehturkameiis een mime solder een goede keuien kelder en hetgeen meer tot eeo goed ingerigt woonhoii behoort Verhnard sari den Heer G G van bbe GARDEN tot 1 Mei 1874 voor ƒ 380 in het jaar BUIS en ERF aan do Ooetbaven te Gouda wgk B N 75 waarin eene ruime Toorkamer nog drie kamers keuken groote kelder zolder en hetgeen meer tot een goed woonhnia behoort Te aanvaarden 1 AngïistiM 1872 En een HUIS en EBP meteen GANG daarBe ns en een groote TUIN met SCHUqJB daaraehter aan de Tarfmailct te Gouda ytijfL H N 50 Zjjnde io bet Haia een goede voorkamer niet soite nog vier kamers keuken kelder zolder en hetgeen meer tot e n goed ingerigt huis iiehoort Te aanvaarden 1 Mei 1872 Nadere inlichtingen znn te bekomen ten kantore van den Notirjs W J FORTÜIJN DROOGL EEVEft te Gouda Het Comité voorde VVeckjiiftiit geeft kennis dat de EERSTE TREKKtl GDER I OTERIJ aan die M i kten verbonden tal plaats hebben op WOENSDAG dei 27 MAART k des middags ten 4 re in hetLokari van den heer A BÜIJs f Openbare Verkoopiij g OU GEliEBD e£I D De Notyisaen CAZAÜK VAN STAPHORST en NIERSTRA8Z beiden residerende te Rotterdat f zijn voornemens op WOENSDAG den 27 MAAÉT 18 2 des moigens ten half tien nre aan de Bonwmanswoning van Jan QchooMN bjj Stolwijkeraluü onder de gemeente Goa dtrak in het openbaar ox okbbKu oixd té VEBKOOPEN TIEN KOEIJEN gekalffl of aan het kalven staande een GUISTE VAARS TWEE PINKEN eenige BÓUWMANSGEREBDSCHAPPEN HOOI ea MEST e pige MEUBELEN en hetgeen meSer ten verkoop zal worden aangeboden Alles dagelgks té bezigtigen I afere informatiën bjj bovengenoemde Notarissen GeOt Drak u A EMak ia Openbare Vrijwillige Verkooping S ll COSTANT OK D 4 op DINGSDAG Sm 26 MAART 1872 des Tpormiddogs ten 9 nre in de 6emeente Stolr leijk in het Begerscbe uui de bouwmaaswèning bewoond door Abiï Sko van 3 KOEIJEN welke gekalfd hebben of op t kalren stoan eene party H OOI diverse BOUWen MEJjKGEREEDSCHAPPEN en eeoige MEOBiaiEN en HUISRAAD bg bijjettea breeder omsehreven Nadere infipnnati i te bekoi tt ten kantore van den Nota G J SPRUYT te Oudertèri aid IJuel De verkooping ssl aüno in plaats Taa op Woensdag 27 Maart too als is bekOQd gemaakt ÉÉN DAG TBOEOER gehoaden wordeü boter vaster beten tan Smaak en verhindert het spoedig iterk woinen In V kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a 60 ets Veepoeder iegcn Zoglioorte ter bevordering der iWellfafscheiding Eenige dagen vóór het kalven wordt i Tan dit poeder met 7 kan Uaaw water ingeg veOi Na het kalven strpoit men driemaal daags eea eetlepel vol over het voer VBg verstopping vermagering gebrek aan eetlast JKlsook bg blaanwe ei donna melk wordt M poeder met leer guitig gevolg gebruikt Hei vae krggt hiereloor een béter uitzien en de melk wordt rgker aan boter In kilopakken 4 60 Uts IInil INP I XlliVl rillir Zollt eenvoudigste m goedkoopste huismiddel tegenLim tlMLI AUlVei lllgS AUpi p a py maagtramp sleëhtespH vertering zanr hoJfdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmaken van znt vmchten bet weekköiMn van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen liezen enz zeergoede difiiisten wjjst in ieder huisgezin gevonden worden In i pakken k 60 in gk S3 en in V ipakjes a 18 t ts i lin ttAll llr lilw i zonder schadelnke bestanddeelea bevrgden oogenblikketgk ran d ImlUldlWIIUIOpptlS g jflggpiJjj Het flesclqe 45 CU Zeker jyiidiiei er verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Een bus vwQ SÖ Cts Js voldoende om net grootste buis of schip een geheel jaar van allé ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrg te houden Piüef busjes kotten 50 Cts Alles echt trerkrggbaar te Gouda bg L WELTER vrouwe en L SCHENK HoogstrML Bg elk artikel is eene gebruiksaanwgzing EMMBBJK HU yoisr a Tis4i30ig 3ar ApM en Pabr y un Chemitcirtefhmicht Praparattn ig t D oortreffeltke ailkomtten welke het gebruik der Seiimidtuhe Anli Rheumatiiclie Wald oUWatten a 26 en 50 et het pnk DenncbiiUlileit Olie a 40 en 80 c de flesch aan duiiende Igdera an Jicht ep heumatiek heeft opgelevenl lietl geiKtaande alle ande geneumiddelen te ver wf bepcpcfd wnren I de bijzondei aanbevelingen vaé HH tieneetkundigeo jj ven volddénde bewgiMi erdeugdelijkheid Verkrygbnar in oo ter taajid dépóü aUook de too alon beroemde WaldwolGeiiolid heid Kleedingitnkken bekend alt behoed en geottetrbiddel lagen alts icht en BhcuBatiielit aandoeniing n SchmWtMhe BORSTBONBON i Sö ei de dooi zijnde bet n t middel voor Slijm Hoeit Verkoudheid j athvma benaaoi df Bont ent KIEFERNADEL PQMARB i 80 Èt it Hean it ven goedkoop e héilxaam middel tegen Rkvumaliaohe boofdpya zwakheid Üer ka fdteanirea lMtuit llleo vnn Het Haar en het vroeg gry worden Verdéit vfrêchittende WaldwohArtikelen v ölgen pryacourant Hoofd Agent voor rÜrtlerUnd M J C HAM Wr Te OOÜOA iq de ViÜ SOMMAN J kn L VAR088IEAU k l Bcioop i GÖÜDKADK Harvulm W G KURVERS Baierfwoudé Mej J GAARKEUKEN MooI mtI 1 A JACOBI Mkwaitr i VAN LIEFLAND JlMh t ndeum H NADERMAN RotUrdnm Wed P nz KOSTER SchoMkmn Wed WOLPF en ZQON Toerdai Geb PFENNING fToüirufffe K i pt WILI E IJêtdiim il S MOLLE k En verdere Düp op de gehruikManwgiingen Aanvraag om DÉPST bg M J C HAM VlrteU mTf Tv m BUITENLAND llnliesHiHiÉjIi ttverzlcbt $ fr u lié tiatiuuaie vergadcrlu rèrlangt l ur bti rlijk naar ruit De li eKtuj ting r oor h hoofd tuk KudbuMir ia aaii nauieii en daarna dediacuHie ittgevsugdi o er de plaatwn aaïèew de tot dé portatiiÉ Yeroardeeldé hooftlen der ceüUBiipe tolJn verr6cnl irorden I e kaoa ia gevtllea op Nieuw 2 Medonië tiguiücheri rifi r niet toof Alleen vestigen w de aandasht 1 up de in de norige zitting aao enolaei vemiuderiag van bet budget vau buiteni akeauet I OM rca j ptii op zieb zelf onbeduidende aoqt ar waardoor de rergadering het be iuael wi jl Mticakigih dat by d olgende begrootinc met lïetqog cyt da benarde fluaooiceis omtlaadj pkada i ds laad Bieer araet Mzoinigd worden m de boiteDl vcrt entroordiging i op de JNsrklaring d Thier jaiilegde omirent ds buudii g nu Frankrgk tegenover rfeu pau l upanioi p wilde al wedjer pp de elerioiite petitt i trragkupan maar de prraidènt der repuUisk verklaarde dat Fiaiikrgk niit onmBclitig waaieta tra giinate van den U Vader te doen zuodateene diacuaaie over deze iaugelegenheid niet ion i n JUI het behing d e laud s Diro ten gevolge ia dóetaak onbepaald verdaagd l e Comminie vour het budget hoopt de begrópting van 1873 te doen aluiten eo wei 1 door eene jrermiudering vaif de furüouti en mariuewerk door de or li len waarvan in lS7Ugeeu gebruik ia gemankt niet te ebruik o en 3 door iuroermg sn nieuwe belaatiu ien wuromtreut d ooaaussie UI liiFt gouvrrneuiei t het eeua tifn gewi rden D rieda guedgekeiirde uieuac belaattagen hebben omitreckii 5U0 laillio u opgebracht d t is m r daa de raming was Moeilfl ia bat liit de elkander opvlilgende t legracamsn uit Londen de poliiieke gcdrsgiign op ta maken ilia de Ktigrlaohe regeering vooruemeni ia tegeAover jlc Vereenigde Staten te vofgeu 1 ver klariiige n waarvan dt lelrgrammén ons uittreksels levsren styn l onbratrmd ont tdt groiidsli te strek kan voof een eenigs ns gegronde waardeering Eerst wanneer de oRioieelf irkst der gewisselde takken openbam gemaakt tol zijn kan men een beredeneerde inaening vormen oret de houdiug der partijen en de kansen van eeo scliikking Al wat men voor het oogenUik met zekerheid kan teggeg ii dat men van weorticgden hoewel beide partgen wei rrrn op het naohilpunt loc te ge Sj be reu den vrede te handhaven en een schikking te inden Volgene te Lon dan verspreide geiruchten haridhaaft het antwo rd van Lord Oranville dat d Mr d genaan gpneraal Sohenck ia overhandigd Engelands verwerping der indirecte eiaehen moiir telt tfvens voor om de ovijrige geschilpuntea te Oenève verder te onderzoeken Dt Ottener zegt te wtten dat de beer liOwo bg he overleggen vsn t budget eeiie venninderinf van da i nkotnsten belusling ten belr ge Viin peuoc per pond sirrling zal annkondigen De Wit up d kn uordhuvg ia in de Pruisische kamer aangenompn nadat zg niet toep S elgk verUiiard was op de provincie Posen Het motief voor die iHttonfle ng waa rie weinig Prilisische geziitdheid dgf aldaar wonemlé Polen welke nu ook geen merdem gemwatelijke en g f i sata lük t végheden vardiaudeti He BeiO Jnfifer maakt een keizerlijk besluit opnibaaf iViiorhg ii Duitsohe r jksdag tegen den £ April byeeagMTsepéu wordt Vp de 1 g t van werkzaaioiirdtiu wette de oflleicitse PrmueialOorrnpa ieuh medadeelt komt niet de veel bespraken wet up da drukpers vo r Het bkid uoemt de tgksbe gnwt g voer Mi e n ontwerp van een mriitair atrofweiboek Mu ontwerp t A belÜRg der belasting op de hrDu werijen bet posUraetoat met Frankrgk esn traotoat tst iittlerering van miadsdigeis met Ingeland a eca ssueepvaart an haudelstraetaal met fojH ol Ue ahnmotftaaaaobe UaMÜeppéa van Pruisen tooDcn lieh ouvtnoeiilijker dan oeit ji ens de oudkalhoUeken Alle dagen mekli ds pers aisuwe igaodsisa lw i abettingen en aadeR handelingen viin mtrwigkeid en onverdraagasamheid Van bare tgde haat nok de tegaering er sdiaa sterker tegen Ve inrf in dè Poolsohe gewesten houdt de elericale agitatie iet op en reeds spreken sommige eoiTespon leiiton vss itzctting uit hat laad welke op vreemde priester es vuomaaelijk op de onnistatokende jezaieten zilR worden toegepaii Intnaaohen achgneu degeasts lijke hecreii den strgd niet te vreezen t e errsie kamer vsn da wetgevende vergaderiBg in Maden beelt het wetoontserp waarbij aan die congregaiiën die eea orde uitmaken verboden wordt ondrrwga te geven met algememe steaaosen op vier ns oaugenomen Tev nB hedt zij met algemeeoe Btennian op één na ket ontwerp waarbg aao de jexoïeten verboden wordt endcrwgr te geven tot wd verheven Uit den uitalaf der atemming over bei votum van vertronwCu in rie regeeriog door de itoliaooscbe kamer in hare zitting van Donderdag aangenomen zou moo niet opmaken dut de overwinning d f egaeringspang zoowel in nis buiten de ert Rwo nliging vosrieer twgfeiachlig gehouden werd U Opiitüm b 5 verklaarde jiog s morgens dat woarsoiiijnlgk dia dag da besiisKiiig tnascben een ministerierSella en ns miniaterieKatazzi vallen lou en dat die besltiaing geenszins eker ts voorspellen was blijkt ait de mededeeling der Libefta dat een gedeelte der raoktèr ijde weigeren zou om voor een votum Van vwtrouwen in de regeeriug te stemmen I e aanvallen vaü Batarzi tegen het politisk boleid der regeering werden door deri minisier prraident Lanja weerlegd dieo a de iseenin verdedigde dat ket bestaan van iwee moohten te Rome vfreenigboor was metwédertijdsohe vrgheid Wat de quiirstie der geestelijke oorpomtiën aangaat venocht hij de kasoer om bet aan de beslissing der regrering over te laten wanneer zg bet juiste oogenblik gèkomSB aiditU om de gewichtige quMtie waarvan sleekts lth uitent kalme tijden sprake kon weten ter band te amen Vasa de schitterende overwinning dier regeering hebben wg Zaterdag reeds met èen enkel woord melding gemaakt wji za FÉÜNKBUK Door de aanhangers der inter nationale werd er sedert e nigen tgd ep oaagedrungaa dat met nauwlieurigheid zolit worclen orasohraveii op welke wgte ds Sucisle uiestié door de iu t i rnaliónale zouden wolrden opgelost ais dese in stsnt tou w n om haa wil ten uitvoer te Jeggen Het eentroal comité beeft ter roldóening aftn dien wen bi 4 de r er sehillendr burleulaudsche comités eene cireulaih $ b zondeu waarin het doel der inieiiiationsle vereeniging van arbeider benevens de middelen eo datdoel te bereiken zijn vermeld De e eireubiire die ten leiddraad tou verstrekken oor de lieeiiBsii n op eene mretiiig die door d aAleeliiig der interna iunale in CotabniC t Barcelonazul irurden gehuiideii is daur kei Parijsche blad Ie Soir open a ir genaakt en verdient wel onder de Uireaeeoe o mdaoht te orden gnbrackt teneinde iederbet doei OM de middelen van d intenntienale gaat waarde leere eehatten Ons doel wordt in het progtamma gezegd de politieke sooiale oeoonoeinseke en godsdienst emancipatie van allen die 4en bate van anderen Wden geëxploiteenl van alte geaakrieerdeo van SU oowetendea f Om de politieke emancipatie te verkrijgen witlór wg 1 iedere pnderdrukking vaii overhe n watkë ook hun naam zg opkeffs Ae reektta aa heV individn zijn natuurlijke üiet beschrerene en onrerjaorkare rechten afkondigen eo 3 den staat karvorm n in een vry rerlwnd van vrije mensohen Tar bereiking van de ooiate emancipatie z jn f voornemens e natig ialiteiten ai teschaffisn S de onderscheiding in klassen óp te beffen 11 iedere dienstbaarheid te doen eindigen 4 alle voorrechten vervallen te verklaren 6 ieder te verbieden de lesolaheerde van een ander te tga 6 alle bedrgven vrg te verklaaren alle belemmeringeo voor de ruiling der prodneirn weg te ruimen 8 de baudeo van het huisgezin op te heffen 9 déWeeapUati vrg te laten irOm tot de eeeonomisehe emaneipati Ie gerakea meenen wg dat nru l het kapitaal dieastbaar moet maken aii den arbeid eu de kennis 2 moet zorgen dat i der de werkel ke waarde voor zijn beid ontvmgt 3 de uiiersst van ket kwitaal bM hoort af te schaffen 4 het recht vAn erfopvolging moet opheifeu i di grond m iosehappelijkea eigendom moet verklaren eveeieer als d groota wurktuigeo voor den arbeid eii 6 iedereen giatis gebruik moet laten maka Vfln de post de telegnfen eo de spoorwegen i T iiein4e volkomni gjdsdienatige oocipatie teverkrijgen willen wij 1 de vrijheid van denken herstellen S de vrijheid iran bet woord weder in I voeren 3 volkomen vrgheid schenken a in de pers de tribune en aan alle ndere middelen om de denkbeelden ie verspreiden i 4 de Vrgheid en onaohóid baarheid viu het geweten afkondigen sa 6 aU godMlieostou afschaffen B E L O I B t ii i i4 ntvangt van sgn oorMspoadent tti Bniaiel de narolgsnde mindeelingen Ëep teicgniiu van Brussel dat ik dezer dagen ia ver hillende Nederlandsohs nieuwsbladen aantrof beeft de opzegging van bet Belgisob Fransche handelsverdrag aangekondigd Zeer vermoedelijk had de niet altijd zeer nauwlettende jieao fimiu het Engelsch FMOSche trJat iat beiloeld In ie ler geval kan ik a op de meest siellige wgze verzekeren dat ons verdrag met Frankrgk nog jiiet is opgezegd Men is hier echter oflicieujs onderricht van Fraiikrgks roorosmen om daartoe biiiiieii lenige d igen over te gaan Zuowel van hier als vsn Autiverpen Brugge en Geut zuUen zich naar ik verneem deputatiiii voat k I i j j