Goudsche Courant, vrijdag 29 maart 1872

Algemje ne spaarras i T ge reptigd te Amsterdam Vrijdag n Maart 1872 N 1186 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreiieu lgejr§ti Af leèling groot Twee Mlllloen Gulden 4 a a Öijwt n H J TEE MEÜLBN Commissariisenl F C vak HALL en F W OEWEL ONDERPAND IN SOLIEDE EFFECTEN berustende bg de Associatie Cassa te iiwi Rentegevende Aandeden met Loting onder Notarieel Conkaseign groot ƒ 10 50 100 en 500 I VloOBDKKLEN DAARAAN VBBBONDliN a t j Bente 4 pCt Jja rt elke 10 jaren met 1 pCt ópHiMtoWkÉê UITLOTING MET PREiÜÉN i weemaal s jaars van 5000 2000 1000 ƒ 50O 250 en 200 loor ds eerste tien jaren en met Hoofdpfjjzen van f 10 000 f 15 000 en 20 000 boveudiefl voor de volgende jar n Aflossing i pari telken jare vin 1 pCt van het geheele Maatschappelgk Kapitaal bowi het bedrag der Premiën welke p de af te lossen Aandeelen vidleii EERSTE 8ERIÊn4tB EKPNG van Aandeelen den 1 APRIL 187i Alle uitgelote Seriënloten zjja pari aflosbaar Bovendien worden op 1 JULU a alt de getroktóeiie Seriën door loting aangewezen 25 Premienummers aav welke de volgende Prezen ten deel vallen 1 Premi ♦ 0 i Vail SI tot en met 76 OwUt alt min 180 alt max 76 100 47 HO 101 200 48 200 201 300 49 210 301 en daarbovea 60 220 Gedeelten van een gulden k omen bü de vermenigvuldiging der aanslagen met in aanmerking Tot aanwijzing van den factor van rermeuigvuldiging wordt gelet op de iokoauten waaronder worden verstaan de in geld berekenbare rrnchteu voortspruitende uit elgendoai andere zakelijke regten effecten rrntegeveude bezittingen ambten bfdieniogen wachigeld pensioenen lijfrenten tontinet uitkeeriogen hettg van ouden het j vaa anderen zelfs ouder den naam van gift genoten jaartijksehe tegemoetkoming aan tijdelijke bedieningen of eominissiên verbonden neringen beroepen bedryven eii arbeid van allerlei aard na aftrek van de uitgaven welke tot verkrijging dier inkomsten noodzakelijk zijn 2 Zij wier aanslagen in genoemde rijksbelasting voor zooveel betreft het vereenigd bedrag der vier eerste grondslagen muuler dan 3 bedragen worden naar de bij 1 bedoelde grondtUgen niet in de belasting aangeslagen 3 Indien de belsstiugsclinldige meer dan een r l bewoont of gebruikt wordt het bedrag van hoofdsoDi der vier eerste grondslagen van genoemde rijks belasting van de verschillende peroeelen vereenigd en dit gezaioeslijk bedrag vermenigvuldigd met den fiiotar der klaaae waarin de hoogste abonderlijke aainlag valt i Inwonere die perceelen bewonen of betrekken waarvan de aanslag naar de vier eerste grondslagen der rijksbelasting op het personeel staat ten name van anderen wordt geacht wegens die vier grondalagen Msfve Ie ziju aangeslagen en wordt het bedng van dien aanslag voor de bepaling der belastbare som In aanmerking genomen § 5 Aanslagen der ry ksbelaating op het penoneel op auppletoire of aanvulHngs kohieren voorkomende worden tot het vinden van den maatstaf van vermenigvuldiging tot hef volledig jaarjijksch bedrag berekend 6 Het verlaten van perceelen tot het belrekken van andere gedurende den loop van het belas tingjaar brengt geene verandering in den aanslag voor de plaatselijke directe belasting te weeg Hrt bel rekken Of in gebruik nemen van buitenverblijven of tuinhuizen zoo in all buiten de gemeente in deu loop van het belastingjaar is hiervan uitgezonderd zoo die bewoning of dat gebruik drie maanden of langer duurt J 7 Het belastbaar bedrag van hen die kwartieren kamers of andere niet afgezonderde gedeelten van huizen bewonen en voor het gebruik daarvan niet afzonderlijk z n aangeslagen in de ryks personele belasting wordt even als dat van inwonende bloedverwanten die een eigen middel van bestaan hebben en van schippers die in hunne vaartuigen wonen door Burgemeester rn Wethouders bepaald B § I De talrgkheiil van het gezin 2 Belaaiingschnldigen geen eigen of aangehuwde kinderen ot kleinkinderen ten hunnen laste hebbende worden voor het volle bedrag der belasting aangeslagen § 3 Voor elk kind wordt het bedrag der belasting met twee ten honderd verminderd Deze vermindering wordt oiisluitend verleend voor de eigen of nangehuwde kin deren of kleinkinderen der bdustingschuldigrn welke geen eigen middel van bestaan hebben hetzij zy bg hunne onders of grootouders inwonen of elders hunne opleiding genieten 5 4 Vermeerdering of vermindering van het getal leden eens gezins gedurende den loop van het belastingjaar brengt geene verandering te weeg in den aanslag voor de plaatslijke direote belasting Art 3 Het bedrag der belasting wordt perceuts gewyze berekend van de volgens Art 2 A verkregen belastbare som in evenredigheid tot die welke als opbrengst van de plaatselijke directe belasting ia uitgetrokken op de door Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland goedgekeurde begrooting van inkomsten verhoogd met hoogstens drie ten honderd voor oninbare posten met inachtneming dat dit gezamenlyk bedrag niet mag overschrijden het door den Koning toegestaan maximum dezer belasting ƒ 5000 2000 1000 5 O 10 Premiën van f 500 250 1 M f iv 2 Premiën Een en j nder ten oveestaan raiji een Notaris zullende alle Aandeelhonden het legt h t ben bg elki Trekking tegenwoordig te zjjn ten kantore der Instelling JDamstraat Ifassa e Wijnand Fockink Kliikkinj n te treffeu voor eene algemcene pottovercenkomst Madrid 36 Manrt Men bcrrknit un ninit terieele zijde dat verkozen zqn ISO Unionisten 170 projceasistea en volbloed piütijganj rrs van Sxitasta Men verzekert dat de frrg itten GfroM en Arapütt bevel hebben gekregen naar Venezoelt te stevenen em voldoeninf U vragen voor het feit dat dra Spaanschen oooaul ontslag is gegeven Londen ZS Mnart In de zitting van het lagerhnis heelt de heer Gladstone den heer Otway medeg derld dat hy geen enkel bericht h d ontvangen over het sluiten van een traetaat tusschen Iluitschknd rn Italië De heer Enfield heelt in antu oord op de rang des faeerrn Whitegezpod dat Engeland even a sitdrre Mogendheden bü het Chineesche Gouvernement heeft aangedrongen om de haven Kuiigchoir vaor den biutenlandschen handel open te stellen Loudon 25 Maart Het lagerhuis zal morgen tot 4 April op reces uiteen gnan Burgerlijke Stand Gummi i 3 M nrt Hendrik onder H Hlük en ü I 1i jncllbor t Slinon Lunrenfus ondcrs P Olaeiniuhers en C J van VuurtfD Hedigje ouders J Tun Eijk en A Ttltgsn 24 Mietje ouders M Mnnesch rn R 7wiirenstvtD AiiA ouder W den Ede en A H rnn in leift Haalionn WtUeni onder Wr itej ecr en G Vriend tt illein ondtrs V yan Oudshoorn n C Blok OMRLtntN ii Mwrt n W I binman IR j J vin Zee fciallo 1 j 2 m 23 M de Uous id J I l icIior 73 j 2 C van Hertum Ij 7 m il Pasloor hai r ran J Ouiril 68 AD VERTEMTI ËM Bevallen van eene Dochter G GONDA Klüit Gouda 25 Maart 1872 y ♦ Bevallen van een Zoon fG BEGEER VbieKd X ouda 24 Maart 1872 1 Eenige algemefne kennisgeving 0is De Ondei eteekenden roepen op tegen Woensdag 27 Maart in het Locaal Nut sn ViEHAAK op de Oosthaven Te half acht ure diegenen welke als EDELKNAAP aan den Optocht van 1 April zullen deelnemen Te acht ui hen die daartoe als WATEBGEUZEN door de Commissie ïijn goedgekeurd Te negen ure allen die als FAKKELDRAGERS z n aangenomen Namens de Commissie voor den Optocht Dr O A TEBBBNHOFF Prea J A ROEST VAN LIMBURG Seer i ii I A De Ondergeteekenden berichten bij deze dat het PROGRAMMA der FEESTELIJKHEDEN van 1 en 2 APRIL a s tegen betaling van vijf cents te verkrijgen is bij de Boekhandelaren Q B VAN GOOR ZONEN Namens de Commissie voor den Optocht Dr C A TEBBENHOFF Pre l A ROEST VAN LliVÏBÜRG Secr Programma s voor de FEESTVIERING op 1 en 2 APRIL alhier zjjn mede 5 Centen t bekomen b A BRINKMAN Langen Tiendeweg EBNIGE STADGENOOTEN betreuren het dat er op Dingsdag 2 April geene VOLKSVKRMAKELIJKHEÜEN zullen plaatshebben Zg geven het daarom der Feest Commissie in overweging lijsten te doen circuleeren voor bjjdragen uitsluitend voor dat doel bestemd Reeds werd voor dit doel toegezegd de somma 8n 15 G0 M Vrijwillige 0 Hiiil ai c Vdrlcooping ten oï staan van de Notarissen A KfiüITHz te Moordrecht en R H NIERST ASZ te Bjotrterdam op VRÏJDAÖ den 12 AJPI IL 1872 des voormiddags ten 8 nre onder MoordrtclU aan de Bonwmansv pning van n He r P KÜIJCK VAN HOÜWENINGE vAn 6 PAARDEN omtrent 25 KOELIEN 1 STIER 3 PINKEN 17 8CHAPE f 5 RAMMEN voorts 3 BOEREN WAGENS 2 KARREN 1 MELKWAÖEN 2 KARNEN BBGDEN PLOEGEN en verder BOUW en MEljKGEREEDSCHAPj eindelijk ongeveer 40 oO Kilognimmen HOOI en 1000 bos8 n STRÖO Alles d iag te vo iien te bezigtige luformatiën zyn te bekpmen ten Jiantore Van genoemde Notarisaea Een Scliilderslïnlcht voor zijn VAK bekwaam kan dadelijk WEI K bekomen by J VOS Schilder te Oouda Openbare Verkooping op WOENSDAG 17 APRIL 1872 des voormiddags ten 10 ure ten huize van H KüSÏERS Herbergier te Krimpen a d IJt el yBti een HUIS met Tuin ERF en DIJK staande en gelegen in Stormpolder gemeente Krimpen a d IJteel groot 11 vierkante Roeden 70 vierkante Ellen bg biljetten breeder om8cl ireven Te aanvaarden 1 Mei 1872 Betaaldag der Kooppenningen 1 Jung 1872 Nadere informatiën zga te bekomen ten kantore van den Notang G J SPRÜLIT te Ouderkerk d d IJisel Couda Orfik ua A brinkman ATTENTIE I CHESTER KAAS I qoaliteit te bekomen bg J J VAN DiR STOOP Veerstal wgk B N 126 Openbare Verkooping De Notaris MONTIJNte Gouda zal op MAANDAG 15 APRIL 1872 s roormiddaga ten 11 ure in het Locaal Tivou aldaHi i het openbaar Veilen en VeAoopen 1 VIER vóór eènige jarep zeer soiled Bienw gebouwde WOONHUIZEN mei ERVEN en GROND gemerkt wijk F n 46 46a 47 en 47a aan de Spieringstraat binnen Gouda kadaster Sectie C n 1904 1005 1906 en 1907 Dezfl huizen worden afzonderlijk geveild 2 Eene HYPOTHECAIRE BCHüLDVOE DBRING groot in kapitaal VUF DUIZEND GULDEN rentende k 5 pertent ten behoeve van W VAN RUMENAM Ihani in staat ran failtissement en en laate van A A THOOLENS met verband van eerite hypotheek op ACHT WOONHUIZEN met ERVEN in de Korte Akkeren te Gouda gemerkt wgk P n 252 tot en met 259 i i Brfederbg biUetten Informatiën ie bekomen ten kantore ven den Nota ris MONTIJN voornoemd Openbare Vrijwillige Verl Ooping op WOENSDAG deu 3 APRIL 1872 des voormiddags ten 10 ure te Ouderkerk a d IJuel ten huize van ARIE BROERE logementhouder van het ËRFPACHTREGT van een stukje Grood in de gemeente Ouderkerk a d IJtsel en de OPSTALLEN van een Huis en Sohöurtje op dien grond aanwezig alsmede van een partijtje BOUWLAND in de gemeente Krimpen a d IJteel bjj billetten breeder omschreven Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUYT te Ouderkerk a d IJaael AFKONDIGING De BÖSGEMEBSTBE en W8TH0UDEBS van Onula doen te wdni dat bg KoniaUijk betlait vaa dea f Maart 1872 N SO ii goedgekeurd dai ten behotva der gnaeente Oouda worde geheven opceuteo op tie hoofdsom der Pertonele belaating tot het bedrac in bet mdabeiluit rsn den 30 Janiurij 18 2 nitgadmkt interorderen overeenkomstig de vooraehrifWa der TEBORDBNINO van dezelfde dagteekeuiag igode it inhoud vhd beide atukken la volgt De lUad der reaeeute Goada beeft bealoUn Te rakeoeo van af den Mei I87Ï worden ten behoeve der gemeenie gehevrn tettig Ofee U B it hoofdaom der Perunele hbutiiif De iavorderinft geechiedt overeeokonatig de Verordening op de iuvoidwiog van heden GnlaaB te Oouda ter openbare Baadavei gadering vn den 30 January 1872 De Secretaris De Burgemeester DbOOOLKBVJSbFoSTUUN VANBlBOCNUziNDOOaN VEROROËNINO op de invordering dar opcenten op de hoofdaoa der Penonela bebuting io de geauente Gouda Ëenig Artikel De apeeuten op de hoofdsoa der Paraonele belasting werden te gelijk mrt dot en met inachtnemxag der bepalingen an de artt 2 8 H9 260 dar Gedaan t Gouda ter Openbare Raadsvargoderiog rsB dan SOaten Jaouarü 1872 De Secretaris De Bargemeester DBOOOTEKTEk FOBTCUN TAM BkUUEN UzSNDOOSN En U hiervan afkondiging geschied waar het baiMort den 26 Kaart 1872 De Secretaris De Burgemeester DiQOOLiavrai Fobtwjn van Beegbn I Jzbndooek AFKON DIGMNO De BÜBQKMEB8TER en WETHOUnERS van Oouda doen te uetrn dat bjj kon bealnit van den Maart 1872 u 20 ia goedgekeurd dat Un beIfoeye der gemeente GoUila worde geheten eene Directe Bebuting tot het bedrag in het Eaadsbealuii m den 30 January 1872 uititedrukt inti vordaren OVereeokomatig ie voorschriften der Verordening van Ifde dagteekeuing zyn4e de inhoud van beide f takken als volgt pe BAAD der gemeente Gouda gezien art I der w t van 7 July 18C5 SltaUUad n 7S houdende irgiigiiig der Gemeentewet van den 39 Juiiy 1851 Biaattblad tfi 85 oor zooveel de plaatselijke belastingen betreft Heeft v aatgetteld de volgende VEEORDENING regelende het bedrag en de grondslagen eener plaatielijke directe belaalini in de gemeente Goodn rt 1 Er wordt jaarlgki in dcic gtmeente eene plaatselijke directe brüsting geheven tot een bedrag vail hoogstens 30 000 Art 2 Deze belasting wordt geheven naar de volgende grondalagen Ail Het vereenigd cyfer der aanslagen in boofilaom wegens de vier eerste grondslagen van da bebuting op het personeel zonder aftrek voor remissie waarvoor de belastingschuldigen op de rijks kohieren zoo in als buiten de gemeente voor het loopeAde dienstjaar voorkomen of waarvoor de door de oeUstingacbuldigen geheel of ten deele gebruikte ivoningan of gebouwen op de rjjkskohieren zoo in sla buiten dq gemeente voor het loopende dienstjaar zijn gebragi en alsdan ter veikrujsing vim de bekatbare som vermenigvuldigd als volgt Van 8 tot en met Smet 40 als min 120 als max a 10 41 130 H 20 142 140 21 30 43 160 31 40 44 160 45 50 41 170 Art 4 De belasting is verschuldigd door een ieder die ne of oMer woningen of gebouwen onder het biereik deter belasting vallende gehee of tm deelejbewoond in het gebruik heeft of daarvoor op dé njkskohieren is aangeslagen alsmede door ken die alt bebutingschuldig bij 7 van Art 2 A zyn aangewezen Ingeval van overlijden van den belastingschuldige it de belasting verschuldigd voor den tijd gedurende kelken bet huithooden na zijn dood wordt aangehouden onder het aanhouden van het huishouden wordt verstaan het verblijven van zijne betrekkingen of bedienden in het perceel waar de over ledene heeft gewoond Ie de belasting reeds betaald dan wordt vaa het te veel betaalde teruggave op een door de belanghebbenden binnen den bij Art 6 bepaalden termijn in te dienen Verzoekschrift jedeelten van maanden warden voor geheele gehouden Art S Hel belastingjaar loopt van 1 January tot 31 December Art 6 Belaitingschuldigen a wier asaslagen op de kohieren voor de ryksbelaatii op het personeel met betrekking tot devier eerste grondslagen dier belasting ten gevolgevan wettige reclames ter zake van verkeerde telling berekening of te hooge schatting wordenverminderd of die met betrekking tot de vier genoemde grondslagen uit dien hoofde gedeelteUjk restitutie van over dat dienstjaar reeds betaalde belaating erlangen b die voor meer dan cén perceel op bet kohierder plaatselijke directe belasting zyn aangeslagen en ten genoegen van het gemeenteliestonr knnnen aaatoonen dat zij n of meer dier meerdere pereeeleo gedurende den gebeden tijd waaroverde aanslag loopt niet hebbeo gehoond of io gebrudi gehad hebben aanspraak op evenredige vermindering of rvstittttie der phiatselijke direote bebuting De aanvraag tot vermindering of restitutie moet worden worden ingediend wat die snb a betreft binnen drie maanden nadat de vermindering of restitutie der rijksbelasting is verleend en die sub 6 binnen eene maand na het einde van het dienstjaar waarop de aanslag betrekking heeft Art 7 De invordering geschiedt overeenkomstig de Verordening op de invordering van heden Gedaan te jouda ter openbare Raadsvergadering van den 80 Januarij 1872 De Secretaris De Buigemeester Deoooleeveb Foetoi n van Beugen IJzendoÓen De VEEOKDENING op de invordering zal iq een der volgende Couranten worden opgenomen Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter algemeene kennis Dat de Beschrij vingsbiljetlen voor de plaatselijke directe belasting bij een ieder die vermoed wordt belastingschuldig te zijn zullen worden bezorgd tusschen den 29 Maart en deu 15 Ap ü aanstaande Dat de belastingschuldigen die op laatstgenoemden dag geen zoodanig biljet ontvangen hebben verpligt zijo zich binnen de twee eerstvolgende dogen tot het verkrijgen da rvan bij den Gemeente Ontvanger aan te melden Dat de Beschrijvingsbiljetten mUtrin it daarby ftdane trage beiaorltji en naar Kaarieid moeien ieanlKVord lijn aclit dagen na de bpzorging of a ifte zullen worden terug geh iald S £ii dat mogt die terughaling verzuimd warden zy aan wien een besclirijvingsbiljet is uitgereikt verpligt zyn dat biljet vóór of 6p den 24 April aanstaande ten kantore van den Gemeente Ontvsnger te bezorgen Gouda den 26 Maarf 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bnrgomeester DaOOaLEEVEK FoRTUIJN VAN BBRGhN ÏJzENDOOUN é 1 MM i S