Goudsche Courant, vrijdag 29 maart 1872

De weg van dan optocht zal zgn als volgt s Namiddags Avonds BUITEN LAND liuiiciiiaiiécli Ovcrziclil De Engfisöhft nièuwsbiaik n miikeu i e dépêches u i nbiiiir JSj tusscheii don FrnnScliüu iniiiister de Ki musiit eii zijn gezant te Londen ewissetó zijn met dti lj g li$cl e re i riug orer de u zeg i Lg van het biindeUtriio aat Volgens ilio ducumenten ziet de l rausolie regccriug in dien uitersten inaairegel geen beletsel tot voortzeltii der ortderhiindelingen Zij zal trnchiè ledere slBrnijf te vermijden vtii d vrien lfeha il treUti j eii hisschen ie beide r Len Niemand li clt iets trgcn dergelijke verklaringen muar zij Ijfbben met jle vvoiirde van feiten en steeds zal het blijken dat Je band nauwer tn duurzamer Kal zijn naai matt er gruoler vrijheid in do landelsbetiekkingcn beersèlft l e vV handel vereefiijet dtf volken het protectièniame des heeren ïbiers scheidt ze inttgeuduel I iiSihnn ia bijna daar en nog i de begroeting niet vastgesteld Itaaibij komt nog de gruute qunestieder nii i li lcn tot dekking der uitgavi n i e eenze t dat Tliiers zyn liavelmgspinn de beiastinu npde iukouiM4iii rüiig Keven hoeit en in oeu schikkingluet de couunissn voor het budget is getreden de ander b i weert iutrgeudeel dat hg ile Kittiugen dervergadering wil doen voortduren ttitda over die belasting go trnid is Kc n juaestie van aftreding lou bij oclitiT in ieder geval van de aanneming van ffljn fin iici rl s siocra niet luaken Ulsehooii iiicrouitrent niets lui t zekerheid te Biggen v lt is het niet ouivaarsobijnlijk dai at d hinninl oppositie niet vermocht ile buit sil er in sagrn zal oin du boufdigheid nn Thiers t n opzichtevan zjju fiuunmeeie plannen te breken Niet aiiccu Engeland maur ook Spanje Italië Zwitserland en Oosicnrijk hebben olKcieel geweigerd tot wijrigingenin de handelstr ietaten mede te werken eu op de laatste receptie van den heer de Uéinusat bebbeode gezanten wifl verscliiürnde staten verklaartl dat zijvooral in cene verhooging der rechten op degrondstollen nooit zóU l ntüestiniBirji Wat het einde dezer quaestie ook zijii ni ge zooveel sC iijnt eekcr dnf ofde fiilnnciei lc witten weder tot na bet reoeS nitjfesteld zullen loetcn worden 6 de iijboiiale véi gadering van haar vuoriHiiien zal uiiieten alzitm mvoor l asohen hare vacnntie te bfginuen De finaneieele toosLaid in Kngeland is volgcnfl do door den minister Ix ve ingediende begrootiiig Mer gunstig Er ie een overschot van 2 s miUioen pond sterling Ten gevolge van dien gunatigen toestand der schatkist berekende de minister dat het volgend dienstjaar een batig saldo van ruim S j BÜIioen pond stirl aou opieverrn en kon hy daarom voorstellen 60 pCt verinindcring van de invoerrachten op koffie en oicborei vermindering der incottetaie met 2 pence per pond stirl en ophcRing der belasting Van alle buizen bureelen en winkels waarvoor minder dan 30 pond sierl uan h ur wordt betaald Al dele voorstellen ajju reeds zonder iscussie door het lagerhuis aangenomen Deze vermindering van belasting die blijkbaar len doel hoeft do minder gegoede klassen tegfi moe t te komen ü ongetwijfeld een goedeü indruk onder dat gedeelte der bevolking maken dat in den lanlsten t d yrg duidelgk zgh weinige ingenomenheid met het ministerie in het algemeen en met deix vroeger zoo güvierdeii Gladstone in bet byzonder deed blijken liet wordt dan ook hoog tijd dat het ministerie zijn prestige zoowc l in het pariement isl daarbu iten tracht te herwinnen dat het under meer vooral l or zyp gedragslijn in de AiBt tml 12aak hee ft verloren Eén Etlgelsch pol ticus lartt zich dezer dagen oviT het ministeric tilad tjnc zelfs aldim uit De jmsitie van het gouvernement is kritiek niniir hel uugL nbiik van zijn v d is nog moeilijk te bepalen liet bevindt zich cenigerniate in het geval van een welvaivud man die als naar gewoonte een weg bewandelt ui iar dien het eerste het be te steentje kan doen struikelen ch vallen Uit Rotnc wordt genipld dat prins frredcrik Karel van J ruisen gedurende zijn Vi rb ijf ablaar vo geus uit Berlijn ontvangen inslructiën zich bijzoiider bezighoudt mct h t bfsludceren van de ir nMi3Atic vari het Itidiaanseïie legur eti mot het geven van de noodige inlichtiii gon uut het doel om de militaire instellingen van Italic op gelijke hoogte als die in Pruisen te lir ongon Mon m tg dus verwaehtei binnen kort het Itidiaans leger gulicel naar Pruisisch model te zien reorganisiercn De prins en prinses inn Wales en de nieuw be v noemde Eransche pozaul aan liet ltal aansolie hof de heer Fourn er zijn Zaterdag te Home aangekomen Nn ir lauleidiiig van do komst van den laatste zegt de OpiohhK o a d it ïtalio den krüiUocht der EransciiO uitrainontanc betreurt doeh in de beiioeleiu van tivw welke Thiers te overwinnen had en geeft de verzekering d t Italië gvoote sympariiiêh voor Frankrijk gevoelt Een verlicht en consciëntieus vertegeijwoordijipr zal zich spoedig hienan kunnen overtuigen en de heer Fournier zal eene regeecing en eene natie fitidén die niets liever dan eeil héehlen vrede wiilen Het is ccbt r niet genoeg dat een Fran séb gezant aan tA Itafioanscllb hof beaoMad is en bg tijd en wijle te Hom veiVlijf houdt Braukrgk zal opsp haï tigertf enovÈr Italië te werk iBoetoi m ds het sedert de vrstigiiig der Italiaansche eenheid deed ranneer bet aanspraak wil maken op het behoud der bndarUuge vriendschappelijke betrekkilgop liet Turkscbe oiivernei ett heelt aen verti6ftig liiddel aiigedaofct ooi bezuin rtngen in de adinilristfa tie in te voeren Het be8ta it in de uitbetaling om de 40 dagen van de mnondelg ksche bezoldiging der alAbti naren met rfdéfé oordiii de miand is iitet 10 dagen verlengd Blöjhter betaald zullen die ambtenaren ook slochlWfiverkeneir bet publiek ad de lijdende iiartij gh let göurernement srJhynt overigens ilt in te ïien dat Set middie om het budget ie doen siniten allee behalve onberiiipelljk ia Een verklarende nota die bet besluit van den groot rtiier vergezelt belooft fle ambtfenaren üoo spoedig mogelijk schadeloos te sidlen en den ouden kalender weder in te voeren ENG EL A Ni In den laatsten tyd W nreii door kwaadwillige ie den vooral in Frankdjk zoovele priuiljes rondgestrooid ten nadeéle van bet Kanaal van Suez dat de eir ile Lesscps die zjjSe Inndgeiiooten kent eu eet welken invloed canards niet alleen op de lichtgeloovigo menigte maar ook op de geldmarkt hebb iB een buitengewone vergaderinu van aanörelhou ders heeft bijeengeroepen om het feit aan het licht te brengen dat het Suezkarjaal in den meest gewenechteii toestand verkeert Hg heeft de aandeelhouders naar het schijnt volkomen gerustgesteld aangaande de toekomst hjinner stoute schepping De Pali Mall Galeitt verklaart alle vertroawen te hcblien in da waarheidsliehle van den heer de Lesseps docht hg iseco cuthousiast en enthousiasten kunnen onwillekeurig dwel zich tielveii ala andereu misleirlen Daarom acht het blad zich gelukkig bet rapport van den boer de Lesseps op gezag van on piirtijdlge Kngelscben te Itunneu béVrachtigen ofschoon het gelooft dat de haadelswereid meer vruchten zal plukken van hot kansid dan de aandeelhouders Hoewel het dividend nog zeer klein is z gt de Pali Mall movt eebter niet vergeten worden dat de onderneming Van de Lesseps nu eerst haar élan verkrijgt dat de ongeloovigeo thans cetst bekeerd wórden dat zg wier vooroórdeelen hen tegenstanders van het kanaal maakten thans in liet kielsop van meer ondernemeude ii verlichte mededingers worden teedegetrokkèn dat de de stoom pas haar nienwe overwinning op de teilen bebaabi heeft Al meenen we ook dat de heer de Lesseps wat I te optimistis h is wanneer hg verklaart dat de vaart door bet kanaal iipg loo beperkt is omdat de werven de gevraagde stoumbooten niet snel genoeg kunnen afleveren zoo gelooven wg toch dat de stoomvaart door het kanaal een groote ontwikkeling zal veckrügen In 1870 trokken 486 door het kanaal in 1871 was het aantal 78 terwgl in de Baanden Januari rn Februari van het loopend jaar reeds 200 schepen hot kanaal dooigingen tol betalenda tot een bejtrag van 2 f millioeii franken De werkaii tot verbetering van het kanaal tjju rerig voort e et en de tranqportschrpen der Kngelsche regeering scMtpcD van 3000 tonnen maken steeds ge bruik van deu uieuwen waterweg lien stoomboot de Nebraska maakte den doortocht met groot gemak ofschoon ren diepgang van meer dan 23 voet hebbende Kngelaud heeft Ihans zonder voorbehoud sijn steun aan t kanaal gegeven De groote reeilers van Londen en Liverpool laten stoombooten bouwen voor leze vaart De Penintular en Oriental Company lie ling getwijfeld heeft is Jok bekeerd Op da vergadering van de aandeelhouders der maatschappij Nederland deelde de heer Viehoff mede dat de P en O Company drie stoombooten besteld had van gelijke vorm inhoud en stoomkracht als de booten Nederland by dezelfde firma Elil er C voor de vi art door hrt kanaal Wat de toenamen van stoombooten over zeilschepen betreft waarvan de heer de Lesseps gewaagt kan het bolmgrgk zijn roede te deelen dat op het einde van JS71 ziixmaal meer tchepea dan zeiltchepen in Engeland in aanbouw waren h tsar DUITSCHtAND Pa bekende geleerde dr Virchow professor aan de oademie te Berlijn heeft daar tér stede in het genootschap vooi volksontwikkeling en volksbesehaving eciic zeer belangrijke rede gehouden over de verhou ding waarin het thans ecnige Duilsche rgk tot Italiij verkeert llij besclioiiv de dit onderwerp als eu tn zeer bijzondere belangrgkheid omdat dctó vèrhbüttlrtg veel invloed zal uitoefenen op den loop der wereldgeschiedenis Het is een feit dat de sympathie voor Italièi In DoJtochlatirl lnerttdffk llfB mt ité n de S eleerde toeschreef aan de zaer langzame wijze waarop e i bn5trnctie van dit land 1n hakr wark gaat vageleken met d n grsoten spo waarmede de verSchiHnidé landen 4lie vMeger hM verdeelde laliji uitmaakten onder i en hoofd zijn gebracht waarbg nog moeten worden gevoegd de oiHbi kbaf rheid van Ilalig Uet het o op de ia Igfid eu 1870 door Prüiien kW haar be ezea dienatfci Hierl g deed de Tekenaar echter iikumeu dkt ritnlAMhaid in de staatkunde plaats moet maken voor de bevorderingvan eigenbelang en dat me in aaBoerking moetnemeo kdc léV 9ttiUlih r lffl ld tjifil nit worat f Na een bistoriwfc ovaraiolt tan 4b dobr Ooatèntgkaohe opperfaeenMhuppg in Lkaiië ontataot milladti itug voor al wat Daitsdi waa waarddar fefen ant i pauselijke en Daitsohe party eatstoad ttnaql S Duitschland eerit in d vorige eeuw met btUB têlIiiig op Italiaansche kuust eu letterkunde werd acht gasbigen gaf dr Virobow eon denkbeeld van de titaaohaD beide landen onttlane vriendsohapsbeirekkingan Niet tegenstaande die vriendacbap bleven de Italiansn ia handen van rVrankr k welk land daar voor da besehaving lorgt terwijl UnitM l d én ia de d tüadsn éa door de publieke opinie met i idar M ied werd en wordt behandeld Ue toekomst echter zal daarin veraBdsring bnogéo Duitschland het nieuwe DoitidUaad lieeft gean t hoeAa aan uiUu ing agrter grénsen en al wat Italië door tiju buitenlandscbe ataathuuds lal traehlaii tfn bereiken lig buiten de eerzacht of het hdtiitf van Duitschland Integendeel hoe meer Italië zich zfl doen gelden h e meer Duitschland daarbij voórded lal vindaa ai uit de bestaande jalOetle tttèseHeu Fraahrijk en IMÜ aar dè oppermaotit p itie Middellandiche see knnned aie audén laii voAr 1 nitschland gunstige resultaten voortspruiten Ook mag de veranderde houdhig Van Italië tot het pausdota ttiet buiten rekening witfdeii gelaten g een hoodlnj dS de Jezuïeten drijft van dogma tot dOgma Om hW paoa ala meer dan gewoon anenstA ta doen lOoAo men Het moderne Rome is geen grestelijlc mnar s n burgerlgk fioMa en de matériMe grsndélagea waarop het pansdém mstte aijn voor altijd Verdwenen De in Italië ingevoerde aigemeene dlenst Aieht W ook niet van faeliing ontnlooC dit ia een svmbeol van den groeten vooruitgang die als doarzanM waar borg vaar het aiéiiwc Itiliö moet Worden brsohanwd Da beweging in d p r n in hatj af lament oaf ook op nel gebied van onderwgs verbeie ingen in te voeren is wel i waar nog niet op die hopste om reeds vruchten te kunnen afwerpen maar da redenaar veorapeide dat Italië meeréu iaderknder laod spoedig da twïede in de rg iler nati£o wal een uitgebreid eii voldoend onderwgs betreft loa worden geófemd Da tolfreitearing iét steden in Italië reeda Vro iger ingevoerd dan in Dniiaohland ia een pun Jnn overeehkudist dat niet te gering mag worden geacht ook daardoor wordt de oiStflItr keling van beschaving vermeerderd In vele lieden ign in de laatste jaren musea en inriehtinjten van kunst en Wetensèhap ontslaan di kon opiridhting ta danken hadden n het initiatief dë burg ra dUt door de siedel k regeering werd ondersteund De Italianen zijn no dezelfde Cnerglek e ma nan ati voor eeuweu het komt er maar op aaii dl nMgia te intwikkeleq Dr Virchow kwam toit it ooliousie dat de Italian m zich meer en meer Vao iMiih llk afwenden Om zich naar Doltsehlaod toe te keMM een neiging die danr er voor beide knneti geer belang kan bestai n zich wederkeerig te verdringan zeer moet worden ondersteund en bevorderd In de toekomsl ligt eeij band van vereeniging en deöviir tuit ing dat niet alleen het belang van leder voHc ih het bijzonder msfrdat der gdieöe Inenachhei dtttrdoor zal worden bevorderd r AMEK IK A er op aan komt te Een verHagfdoor beide Wetgevende Iederéén weet ii hard de republikeinsche Amerikanen hebben géscbteeowd ovev de kotperijen en de onrechtmatige leer en deugd trotseerenda handelingen Van de deipooraten vooral waar het le zeM van oandidaten rijn wetijevende vergadèririgeri fótd Maar ook is het hekend n het is meelmalenaangetoond dat dfl republikeinen er niet tegen op zien om niet eej l k te werk te gaan Waonaar hét winhdn wat liet ook Itortehlüiegeij een gemengde coArttissie iiit de Kamers Val den Staat X m 4aa uitgebracht geeft bns dnarvaii weder een i derdaajjl ergerlijk staaltje a I860 ivfareff de hoeren PbMerajr en Clarke beiden paudidateit voor het lidii aatschap voor den Senaat eii voor hot Huii Beiden repubU keincn vercenigdetji zij zich om gezamculgk pa f gaoda temaken Zij huurden een dagbladsohrijver uit de stad Lawrence Reynolds geheeten die voor duiwnd dollars contant en een door b idea getf eken den wnsrt vwt ttwüemaal betaelfdè bali ag bebiifde zgn best te doen door zijn pen ter hunner beschikkiiilg ta s eUap Fouten bVtaalde nog 25l dollars extra ïóen 3e wisfel verviel en hef geld niet op déh veiValdife k d uFïbetaald daagde dé woedende joifrreCst d hef ren c did e voor het gfreiiht Waar door de laattiteu zeer i aïerop bet oozedelgke van de transactie ward g ar U NaSat de zaak lot voor be Jiofrvaa appèl was gebraoht kwam men tot een aahikking Ke nolda kreeg een aardig jtostje door mi fl fe 4w iavloed gekqaen staatat edói Bal wff in 1866 u 1871 werd bet D fMiSei Br heer Glarkè waa toen ctndldaaf van den 8 aètt es lakoa Oaldweil was zga medekampifta W h t Jtrgdpark vao het a eineen tymrecht Ite Uiatsté begon met tachtig kamers lé huren ia de htMMplaats nn den Staat en nog wel in het earat hotal waar hü ïy vnijnrlaa buiaveatla en taui in een ander gebouw gekgenheid aanbood tot rni ontbgt en onbeperkt gebruik fkn alléi at tih een wetgnUd buffet waa te vMf Toen da kla ne maatregel van voorbereiding g nomca waren begon hij evenala muilezels de heeren kiezers op té koopen Aan eetigenpf hij geldsommen aau anderen behxifde hg oosten ja h5 bad het gelék van de KansaaPaci ëlpoorwcamaatsfbapfy tieodainnd doihirs op rekening van een s Mi vitli dertigdtizénd iaWnn machtia te worden waarvoor bi 4e belffta ttf da Jlaatschappij indien h gekozen werd waartm natuurigk bet an ivau aii geld het ague a u biiara ea ik zullen begunstigen Ken poging om den nog sterker iotrjeeerendeu Clarke ook om te koopen mnrtutte En dit zgn feilen dié in eeu afm A rapport van een we oninle macht in e o staat waar het algemec n stemrecht daar i om hel volk naar eiich te vertegenwoordigen tonder Uozen worden ffmm k Hit laa Men ttWèhC M net meer rechi dan door anderea is geschied vragen is hel lichtzinnigheidi dat aim dergeljUüir praktijken niet paal en perk wordt gesteld of ia het erger BINNENLAND i GoDDA 28 Maa aT fite kapitein der genie Marcella eerstaanweiead ingcn Ie Woerden Uouda eu Scboojihoven wgrdt vervangen door Ata kapitein OhMahont Wt t Her MpilNil ah n gaat naar A ater4HB t Si ti ft goedgevonden pensioen toe te kennen aan den heer f Ingeok jlT oflieier van getondViil t Iflaase bg da gara alum ta Woerdeo onder ttiekaoaiog van den rang v o oSo v gez 1 lÜlkke y IV op wh ita April alhier te houden aides r amjkU Uil 4iae r i t ilea avonds Uu acUureaanvangen en wel in de vozende oi de tt Eerewachtf i Detiteheaient luhotfni e Tamboers i Wateraèutaiigroep 1 Heiant van Oraqja Ai De Heranten n Vlereenigdo gèWaaten en an Hollaud ♦ Hopliadeai A ataiMuaM ♦ opnAn Oad Mollandseiie aoldaiea Groab Krildkn i ƒ Kdetknspao MurJek der l ttnmi 4 Vrgheidsw igeQ gevolgd door e n koor jeugdige bger s I Bi t4ers van het Zilveren K rül I ïidferk Van het Uatathn KhiU I 1 Seettt S 8 Sëotié t Brakperi tt Mbieril agera v n t tfnt II t AlgeiMM en de N jverhcid M SehhtUriJ o Arabsehtstaodsvereeniging p Meubelmakers r q Weerbaarheid r Sohutterg muziek i Weirklieden der Ka W u fbr k j Pgpenn aker InBinterie y p Kistenmakers Detachement InfanieWa i i Na afloop vnh den tweeden omgang zal de Markt ntct Bengaalsob vuur eu vuurpglen verlicht worden Bleekerisingel Lange Xjendeweg Korte ïiendawcg Mhrkt Wgdstraat Oosthaven Westhaven Veerstal Bogen Kleiweg Hoogstraat Markt T Wijdstiwrt Oosthaven WesthavenT 1 VeerstU i r Sim Gouwe Weatnd Katteoiingel Gouwe Westzijde Kleiweg Kattensingel K leiwi§steeg Kleiweg Nienwehaven Kleiwegsteeg Gouwe Oostzijde Nienwehaven furfiartt Gouwe Oostzijde UoojtattaaK Tnrfbarkt Harkt i H watraat Grbe nendaal Markt eduwe Oostzode Otbeuendaid Puliliele buurt flouwe Ooatzgde W sthaveu Unbbele buurt SplerbigbiMkt Westhaven ZevanStMBt Spieringstraat Kleiweg Zeveustraat BjcekeVssiugel JCIaiweg Ifleekerssingel 1 I nge TienrIeweg Korte Tieodew Markt Den 2 April zullen er dia voormiddsgs ten II j ure des namiddags ten ï t ure en des avonds ten 7 ur muziekuitvoeringen plaats hebben van het 7 i jt Infanterie in de tent op de markt en des avonds omstreeks lU tal eeo prachtig vuurwerk worden a fg oken i l üaar wy vernemen auHan op aanvrage der fecst co mmissiëtt op 1 Aptü a s in alle garnizocnsplnfit seo dir hoodige siüul schoten wiMeii geTust en dien dag eene groote parade worden gebonden De Goessche feestcpmiiiissie voor I April mankt I hekeud dat het eeiit fecst te Goes tot een volgende eeuw tal moeien wcrdi n uitgesteld 4ear dé deelneming Idiiar uiterst gering is I Üuqiniiaaii legt hare taak neder en tal de gelden aan de int eekena ir terugbezorgen Dinsdag den S Maart 1872 hebben weder voor de Arruu lissem Mts ilecbtbnHk te Butterdam terecht gestaan Bart eu Dirk Steveas aangeklaagd ter zake van rebellie De officier van justitie heeft voor ieder eene maand gevangenisstraf geeisekt De uitspraak zal Dinsdag a s plaats hebben De provinciale staten van Zuid Holland hebben Dinsdag bij derde slemnilng benoeasd lot lid der gedeputeerde staten ter vorvauging vpn den heer Metelcrkamp Mr C W Hubredht te Leiden met 44 stemmen tegen Mr F C A M van Weel die $ 1 atemmen kk wai Naar men varneent zal bg k£t feest van aaast Maandag de Domtoreh te Utrecht inwendv oi uitwendig door beiigaalsch ur verlicht wt raen M meldt uit Boskoop dd 2 Maart De pUatselgke Commissie voor de feestviering op 1 April heelt baar programma vastgesteld Behalve feestrede zanguitvoering en schoolfeest op dca dagi al dn avonds door eenige toonrelliefhebbera een oorspronkelijk tooneelstuk getiteld 1 ji iril 1672 worden opgevoerd en daarna een vuurwèrt worden a estokett VeoHs heeft zich eeite tweede Ceestoouunissie gevormd die eene voorsttÉjinl zal geven der inneming van den Briel door de Walergeuien Uit haar verspreide eircolaire bigkt datde vloot met Watergeuzen lea namiddags te 3 s uren op de rivier de Gouwe babg den korenmolen is t gezicht zal zgn waarop Spoedig daarna de Bt d zjch aan hen overgeeft Voorts wordt door deze ibmissie eene optocht goorgaoiaeeid waaraan iedé opgeroepen is deel te nemen Vooral deze Comiiiissie mocht den geldelijken éteun der ingezetenen rujtn bndervindeh Uit Waddinxveen schrgft men dd 26 Maar Den 2dea April a s zal ook jilhier de inneming van Brielle worden herdacht Hel bestuur namelgk van de Afdeeling van het Ned rlandscb Schoolverbottd heeft voor een schoolleest galden ingezameld en is aarin naar wensch geslaagd De feestviering zal bestaan in een optocht der Mhoolkinderen versierd met medailles en oranjelint en banieren begeleid door de bestuurders der atdeeling De kinderen zullen zich Verzamelen in het lokaal der gemeenteschool zij zullijn daar worden onthaald terwgl eene acrobatische vpoitstelling lal worden ge gcvco en feestplaten zuUeij worden uitgereikt Des avonds zal voof de kleinen een vuurwerkje worden afgestoken Üit Nijmegen wordt van 25 Maart gemeW Algemeen is men diep verontwaardigd over een schandelijk feit heden avond bedreven Keeds vroeg zag men twee groote volkshoopen op de been waarvan de een de vaderlandsche liederen aanhief en de andere ter eere van Z H Plus IX zong Eenige belhamels tot laatstgenoemden hoop behoorende hadden de baldadigheid om bij zeer geachte inwoners waar men oraig e had ul eatald de ruiten in te gooien Van harte hobpt men dat er ernstige maatregelen zullen worden genomen oA meer £ rgelgke buitensporigheden te voorkomen De kerkerasd der hervormde gemeente te Dnssen heeft de kerkvoogden aldaar voor onbepaalden tgdvervallen verklaard van de bevoegdheid tot het tiltoefenen van kerkelijke bedieningen wegens het doen optreden van onbevoeigden tot het honden vanopenbare godsdienstoefeningen in het kerkgebouw Een soortgelijke zaak is ook voor den kerkeraad vanMeeuwen aanhangig zz i r jL r j ujj L i u m Laatste Berichten Madrid S Maart De Correêpondencia le dat de ïtegeeriiig gelijk heeft dat zij geen gewicht hecht aan de tijding bctrelTende het verlangen van d n heer van Bismarck om den prins ron Ilohenzollern candida tt te stellen voor den Spaansche troon Roitie 27 Maart De paos heeft heden eene langdurige aiidieii ie verleend aan den prins en de prinses van Wales De ontvangst was hartelijk De Heilige Vader betuig le aan koiiingin Victoria zgn dank voor de voordurende blijken van sympathie die hij van haar mocht ontvangen en voor hare welwillendheid jegens de k itholieken Voorts bracht hg aan het Kngelsche volk hulde w ens zijn godsdienstigen geest Parijs 27 Maart De Vergadering heeft de begrooting voor Marine goedgekeurd In overeenstemming met den heer Thiers atclt de commissie voor de kamer te doen uiteengaan van 30 dezer tot 15 April e k Posterijen LIJST VAN BKIEVIN OEADRESSÏEgD AAN ONIIE KENDKN BIK OP acHBirTci UE vnzoBK van DBN ArZBNJlEK AAN HBT POSTÏANTOOIl ALUIKS KUNNEN WOEDEN CEEECLAMEEKD VESZONOEN IN HE MAANDE JANÜABIJ EN EEBHUAKIJ lB72 Heiliogman H van Praag Plenkera i aanUeekeukamp H Mulder Wed i Bekkers C en M AppuUi allen te Amsterdam J Jansen Arnhem J H Heijman Busaum G Hollender en W V Kessel J V Zon beiden te Dordrecht VVillems s Uraveuhage W J J Buiter W Vergunst M J Boo rt M Brechta en M Boom allen te Botterdam Mej L M de Boog Brielle K van der Sluis Kampen N Zuijdervliet Oude Wetering J dea Houten enkum Maria Knippclbout StolwijV C Boog Weesp Mej W M Brat Imersfoort Mej M J B k 8eudaal Goedereede B de Haas Tilbuig Halsgoud Utrecht Cornelia Blok en Bemkert van beide niet verneld Hulppostkantoor Gouderai C Hofenaar Gouda A B Solve iGoudkade Uuipposikantoor Btemajk P Ouweneel Utrecht Hulppostkantoor MoordrecU J H paling Botterdam Hulppoatknutoor Waddingtveen T Clegpool Botterdam P Jongeneel Soetermeer GoulJA den 20 Maart 1872 De Directeur van het Postkantoor D J A VAN KBUIJNE Kantoiigcrcclit te Gcouda Op de terecht itting van 2 Maart 1873 zgn de navolgende vonnissen gewezen A J T veroordeeld toteene geldbijete van 3 of een dag srjbsid gevangenisstraf wegeue het te Gouda zonder schiiftelgke vergunning van Burgemeester en Wethouders leggen van voorwerpen op voor den openbaren dienst bestemden grond 3 d J veroordeeld tot eene geldboete van 10 of drie dagen subsid gevangenisstraf wegens het als uitdrager te Gouda niet dag voor dag en zonder open vakken in het daarvoor bestemde rt gister aanteekenen van den naam en den voornaam beroep en woonplaatsen van diegene van wie ij koopèn en len aarden de hoedanigheden en den prijs der gekochte goederen I I