Goudsche Courant, zondag 31 maart 1872

ZoDdag 31 Maart N 1186 1873 wHélÉ en OmstrekeB I m m trr V 11 1 3 ji 1 i t II ji r i jpin 3 e nf j0 i jil i j i v a j isrfi mm A D i t dMéf OtMrmt gMhieafZQNBilter WOËNSDAa en VfilJDAa In de Stad geschiedt de uitgave in den avond TBn DINSDAG ÖONDEKDAG en ZATK DAQ De prgs per dtie maAnden ia ƒ 1 7S finuGo per post 2 I i i V ADVÜRTENTIËN worden geplaaW nn 1 5 regela i 50 Centen iedere regelfineer 10 Centen GROOTE LSTTSB8 worden berekend naar plantamimie A ODd rlii e NoBunen yuS CHNIKN De inisenilfng van advertiettttea kan Ée düeden tot Ma uur dm namiddags op den da der aitgsTa bet biljet aan zyn hoofdrerblgf oitgereikt en in de biljetten aan de overige peroielen a egeven verwgzen naar zyn iangffté betraff ende het hoofdperoeel Art 5 De Ii a tingschaldige of bij ilicheo régleiis vertegenwoordigt is gehouden des gevorderd het aanslagbiljet uf de asnth biljetten van de rykab hstiog op het personeel rnaar de belastbare lom beri keiid wordt of een daplicaat daarvan over te leggen Art g De belaatiogachu rdige die da vereiscbte tangifte niet binnen dea bcpitalden tyd beeft gedaan worat nietiemiii door batg eata en VVethoniders angestaj habr de rondj agen en op den roet Vermeld in de veMnlaniug nagelende deze belaating Bij de beoordeeling der terug ontvangen beachrgVin sbiljeiten worden de aawiften die oigiiist zgn bevonden verbeterd jn overeeiifiemming met de aanklagen van de f gkakohicreu dirr persoifiele belasting óf de mdn ontvangra bovgaslukkea en worden de aanslageii in de plaataeljjjte ifi lf belMióg din leiid Ke bedrag liecer bekiPtiDfr overeunkomstig berelfCBd t Art 7 Vaq de qaUtij eid o weigering om te voldoen aan de voorscbiillenyrair verordening wordt door den Geiaeepte Oiitvaügér of door de Ambtenafen aan wie dé besóhrgving dazer belaiiing door Burgemeester en Wetbonden prdt opgedragen pro eesVcrVil opgemaakt j Art 8 De b Jastbar ifoB irf p Je belsstlnaahiildigeti Wordt door BurKewjsater en W tbondefa mei inaStiineming van bei hej lde bg art 2 vaa het besluit tot beding ten kohie re gtbragt en van deze 9m bét bedr der beiMtiiï perceqtsgewgze bere keöd óp den voet bg ait 3 vsa t bèiluit gegeven ft il liu Met dit koKiiif jvij l g twiAei4 ïotóla bg si i Ui 265 eii Ï6 aer etv n2jjJBn lS6l ai tlad II 85 Is voorgeschreven Att 0 Na goedkeuring van hei kcibkr door Gedeputeerde Staten wordt het door l uige eester ed Wethouders ter invordering aan den Öemeéiite Oatr vanger gejnnden Hiervkn geschiedt opeijbMe kennisgeving V Ar io D belw ft Mwrö die door ünige palatlgheiij v renim of andere eden niet of niet voor het geheele bedn op de priinitieve kohieren zgn gebra alsmede zg die na het opmaken dier kohieien belaating schuldig zgn ge vorden worden op sami etoire kohieren gebragt en wordt daarmede ebandeld als in art 8 en 9 is vermeld Art 11 De Gemeente Ontvanger zendt ioo qxiedig mopidnk en aiterlgk binnen eene maand oadst het kohier bg hem ontvangen is aan lederen belaaiingsebuldige een aanslagbiljet in den vorm a s dit door Bnrgemeester en Wethouders wordt vastgestelde Art 12 De aanslagen op het voljaarakohier zgn invorderbaar in acht gelijke termijnen die vervallen op deü eersten werkdag der maanden Mei Jwng Jnijj Ai natua September October November en December Indien de aanslag op een aanvnllingskohier voorkomt worden de t ërmglien van betaling gesteld even sla die van bet voljaarskohier met dien verstande dat op den een tea vervaldag na de uitreiking vin bet aanslagbiljet de reeds verschenen termijnen ineens zullen moeten aangezuiverd wonteq De belntingschnldtge kan tijn aanslag in eens öf in meerdere termijnen bj vöoruitbetilling voldoen De betaling geschiedt ten kantore vanden GemeenteOntvanger A T B en J B Tiroordeeld ieder tot ecne geld boete van ƒ 3 of ieder een dag subsid gevangenisstraf wegens het te Gouda als geleider vaneen aangespanoen houdenkar uiet gaan niiast de hondeu 0 S rerbordeeld tot eene geldboete van 1 of een dag subsid gevijingenisstraf wegens het te Cauda bniten noodzaak met een faondeukar niet baladeA met glas of aardewerk beryden van èen met klinker bestrant voetpad L L en C L veroordeeld ieder tot eene geldboete van 1 of een dag ubsid gevangenisstraf Ik wegens bet te Goodn in gemeensiihap spelen met geÜ op den openbaren weg W 8 veroordeeld tot eene geldboete van 2 of twee dagen sabsid gevangenisstraf wegens het t Conda by herhaling spelen met geld op den openbaren weg M N G d H B A V E veroordeeld ieder tol twee geldboeten de eene groote 5 50 de andere f 1 of ieder een dag subsid gevnngenis4raf voor elke boete en allen in de kosten des Roods invorderbaar bjj lyfsdnang MAKKT BERICHT Erl Gouda 38 Maart By weiuig oiuzet blevea de prijttii ècvetaaderd Tarwe puike Zeeuwssbc f 12 a ƒ iM Min dcre ƒ 11 29 a ƒ 11 88 Polder 8 50 ü ƒ 11 60 Rogge puike 8 a ƒ 8 50 Mindere ƒ n ƒ 7 80 Voer ƒ 6 S6 a ƒ 6 Gerst puike 6 50 6 25 Mindere iM a f 5 S ï Haver korte ƒ 4 ƒ 4 50 Lange 3 40 a 4 H ue and e SO k 8 60 De veemarkt met gewoaen aanvoer hoewel de pryzen Itoog waren was echter de liaijdel traag Varkens en biggen traag te verkoopen Boter 1 24 a 1 34 Bttrgorlijke Stand tiKBonKN 25 Maart ïohaiinca GerarJua iidera G de Vorrue a D M vat Dam M r4a Jobnoim Pcraria ihicre i Gaiidl eo B Klitit 20 Rrcgadim oiijors W Koi tw n T V eorm o 27 Jacolnss Adrïanns eiiflera O S hiev u o N van Vimreu iohaüna Maria ou4 ts I Ii wtand en J Netlcrbof OvïBLKDtN 36 ïffaart A fltreeftanB 4 m T van Enaeu wed P Be Saw 84 J 26 C lloü € am lrm 27 Maart W vaa Dijk en K A van Lec w€n O Bdonja a C BegeiT A loiais i L Ihet t9 ADVERTENTIËN BENGAALSGH VUOR EOOD WIT BLAAüW GROEN OBANJE Beng aalsch Vuur bg O THIM te öourfa Bö H V D HOK VEN Kleiweg wgk E n 70 EXTEA FIJNE JAPANSCHE ILLnUNATIE BALLOirS tegen civiele prijzen ATTENTIE CHESTEE KAAS quaüteit te tetomen bfl J J VAK DER STOOP Veeratal wp B N 126 Böiiwvercenlglng gevestigd te Gotida Bfl de gewone jaarlijksche Vergadering op 21 Malirt l l de bepaalde meerderheid der Aandeolhouders niet tegenwoordig zijnde 2 VEUGADEKIi G op DONDERDAG den 4 APRIL a s des namiddags ten één ure in het Stations KofBjhuis bfl den Heer A LAFEBEB te Gouda De DIRECTIE In het IJZEREN BARGEVEER van Gouda naar Amsterdam en terug zal op ZONDAG SlMAABTen op MAANDAG 1 AFBIL I HEjT gevaren wcj deu Op MAANDAG 1 APRIL 1872 zat de Sociëteit ONS GBNOEÜEN ALLEEN voor Leden eii op vertoon van hun BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP toegankelijk zfln Namens de Directie Db SsCItETAIlIS T 60BDEWAAGEN Kennisgeving DUKGBAAF en HOOGHEEMBADEN v n Sehieland doen te weten Dat ter voIcloeDing aan het voorschrift van Art 31 van het itegiement van SchUland eene verkiezing van een Hoofdingeland Flaatsverranger van SeJueland Voor het 2 Distriet moet geschieden in plaats van den Heer A dkh HERTOG die in het jaar 1873 moest aftreden doch het vereiack grondbezit niet meer heeft Dat die vetfciezijig zal plaats hebt en op DONDERDAG den 4 APRIL 1872 van des voormitldags 9 ioi des namiddags ten 2 are in de hoofdplaats Bleiswijk te Bleüwijk in de Herbejg hE 25w4A £ k Secretarit ltentikeester De Dijkgrcafy A L COENElSr J A VAILLAJMT Urbanus Pillen bereid rolgons het aloude en echte Bscept waarop men in bet bijzonder attent maakt Zija eer nuttig in angéateldheden d r MAAG en werken Ireüsaara op de SPUSVEBTKKïNG Zg zijn uitmuntend legen de GAL SCHEEPTE in èet BLOKD ai VITSLAG der HÜlD zy zija ZACHT L OCEBBWö eo SLUUARDEUVEND Veritegelde dóaaea ao 37 i t dubbele dooaen zijn verkrijgbaar bg de ik AlUaiseritm M I unt Vii Atuteodam M CIéban C droog heilige weg 0 321 BaUhuum C den Boameeater Blekmyk S d Kraali Badagrawm h Vetiiaot i 7Je i H W de Kruij k üeéaiter Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Boogrtnat t irtat anie W r d Boom HMuiroeil K Ooiterllng Leilcerieri A den Ouditea Liiaohokn B Kruithof Z j fe J ï ïerburgh Haarl koek Baltkerateeg Uoordrecht G H Post Eotlerdat X v d Toorn We t WagenM ScluxmkoDm A WoUf Tid A F Faasaen VtnM F Altena op het Stewiw o r de Don kerst4 u 372 Woerden L Kuijten ZevenhuiuM A Prin Het depot dezer eChtO Urkautw Pille ind Eobfele jaren met roem bekend én in algemeen gebruik is door ons i Gouda alleen en uitsluitend geplnat t bjj den beer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt i ostantelijk verzocht Wel attent te willen zyu dat door ons bg niemand anders de UrbttuusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld m de hierboven opi egenen Stede en plaattea dan bij de Kierborengenoemde Dépót wuders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigeniandi nanmleekening van de Tervaardigers W ed Keunen Zoon Apotheker welke Handteakeu ig k bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wij verzoeken de gebruikers imtaittelijk daar wel op te letten en raden hiui aan Wel tOfi té Zlon bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een bdjet met onze Hnndteekening is zich aan te sehafFen en zich te wachten voor hut gebruik vaa de vele namaoksels 1S72 1872 Sociëteit OIVS GENO EGE V TeTj gel nheid der Feestelgke Viering van de grondlegging van NeerlaudsOnafhankelgkh id Mö ndag 1 April 1873 BUITENGEWONE S OI I ÉE ▼ OCALE en INSTRUMENTALE bestaande uit Fransche Hoogdaitaeha Bn gelsche en Holhuidsche Artiaten onder directie van den Beer 8TEIN in m h fi Aanvang de avonds ten O wn Entréti voor HH Leden en hnnae DaaiM 25 ets per persoon Entree voor Niet Leden en hunne Daaea 49 ets per persoon y DiAgsdag 2 April Matinee Instrumentale door de beroemde Kapel ran t B Grenadiers en Jagers onder directie van den Heer F VOLLUA i Entree bg intekening 75 Cts balten V W O Aanvang des veonniddags e I Des avonds na afloop van t Yaiuwaèu onder directie van d n Reer P BOZESTBAfBM Tol oréhest bestaande nit 24 MnziekanteÉ onder directie van den Heer F NOOT Entree voor HH Leden en hunne Dames 25 ets de persoon Entree voor Niet Leden 49 Otin f iMttrt y Tot en met 31 Maart e k Kgt de Igiiter teekenittg ad ƒ 0 75 bg de BoekhandelaanJ vi BBNTUM N ZOON JV2 dien dzyn entréebilletteD vetfcrggbaar aan het tokaa der Sociëteit Otis G nökckn tegen betaling Van 99 Cents J F vah dbb VW8T Prof Pérgfrer d Alion HaarExtraet Dit bovengenoemde Extract geheet gegrond op de regeleij der wetenschap en geloutera door de ondervinding en het gebruik is een laarmiddel geheel eeoig in zgne zameuAteUing geheel afwgkecd van alle andere tok noig toe uitgevondene haarmiddelen Dit Extract vweenigt alle voortreffelijke eigenschappea ia ziek welke tot versterking en voeding van het kaar en hoofd dienstbaar sgn het verfrischt en verheldert daartoe olezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds Veronderde en verflenste haren weder langzamerhand opklenren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar Extract buiten alle andere Haar Olie of Pomade welke altgd met vet of olie verbonden zgn is dat bierin alle vermeugselen zorgvuldig vermeden zgn dia wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dits dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het 18 met eefie volledige gebruiksaauwgrang a 40 ets per flacon verfcrggbaar bg Mei de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH L H KELLER Moturdam F A BOEONIE CduiU Druk TU A Brinlcniao Kaonisgeving BUBiSEMEESTE l en WETHOÜDBBS van Gouda brengen ter olgemcene keonia dat op Maag Amü dea l April e k voor bet pobliek vericeer MUen üijn GKSLOtEN Van t mtmiddags V lot aaronda 9 nre 4e BlaekerHtoget góbeël n de Boeleksde by de 8eeieteii Oks C noxqsm ea Van a MiaUdaf 6 tot dea ntorfiens 4 U vb den volKenden daf le l afllenbnig GoiJBA den 29 MMwt 187B Bnrffeméès en Wethouder vöornpe d Dfe Secretari De Burgemeester DiHMOUCTSii FoarBUN vah Bcbosn Usskdoosii Ajg Qi T Dicariisra VEBORDËNÏNG regel nde de ïnrordeKiif dfsr plagtseljnfé direete b elaatioe in degemeeatcGonds Art 1 Dé inrordeüng der pUataelyke directe belasting gtietiiedt door den Gemeente Ontvanger overeenkomstig de artt 258 toi en met iSi der wet van 29 Jttn 1851 SiiuUMad il 86 en arl 11 der yêl van J Jalg 1885 SlaaMtud u J Art t Ieder die T moed wordt belaatinesChutd te z a ontrantt jaarljjks rSór dep 1 Januarij een bewbryvingabiijèt iugerigt vulgeua een door liurgemeeater en Wetiiouders rast te stellen model De uiireiking der Litere lierehrijvingibiijetten ten géarofge tiHi ac opgiiveli in de oc rspronkclijke vervat of van Inlèi e vestiging van bcl 8tingscl ul igep in de jgrmeenti geachi t zoo spoedig du wlijk Art S De belaatingscbuldigen die op 1 Februari geeii besehriJTingsliiljet hebben ontianjjen zijn verplieSt zied biniKin 8 dagen daarna tut het rerk rijgèii durrtn t ii kantore van den OemeentérOnt vanger aaH te i elden terwgl z j die tiofi in den loop van bet jtar in de gemeeutf konen vestigen of alt ïndtre libofljlé belastingsdhuldig worden ieb binnen iiae maand ua die ve tiging of belastingacntildig wurdiug da irtee moeten aanmehlen De bescbryviiigabiljettcn warden acht dogen na de beitirging f afgifte teruggehaald en een bewjjs van ontraiigat daarvoor afgegeven Mogt die temghaling ter oorzake waarvan ook verzuimd worden dm is de behtstiugschnldigs verpligt bet beecbryvingabiljet ten kantore van den Ge meenteOntvanger te doen bezorgen in het eerste geval lür den 15 Februari en in de overige gevalr len bimlea 14 dagen ot het ontvanggn van het biljet Art 4 Ieder i rerpliefat pp het ontvangen beadtnjringsbi et de daarbij gedane vragen behoorlgk tell soiidet eenig voorbehoud te beantwoorden Dt aangifte van den belaatingsohuldige ivordt door zijne gewone handteekeuing bekrachtigd Zoo hn niet kan eohrgrén geschiedt de gevraagd ds iovulling in i iMh naam ko teloo door den Ambtenaar n f 4iet doen der bcsehrüving bel Bt met vermelding der reden waarom de aangidp wordt alsdan door dewn ga voorargaande voorlezing in tegenwoonligbsid van een derden persoon en met en bóievena doseii oiidertetHtend Hij die aan meer dan een door hem gebruikt pareesl bc eohrsveii wordt moet e allen opgeven io u eeoa w Art IS De belasting is dadelqk en vordetbaari a wanneer de belastisgsohvldige de gcaeeote Kt der woon wil verlaten met wegvoering lajjner Ma beien i zoo h j in ttaat van billiaaemeot of na kt nelijk onvernogen is verklaarj gelgk mede inge val van inbésliigneming van raertada en ooroe rende goedéren van w ige de gemeoile af vaa verkoop derzelve ten gevolge rs mbiifcggpK nung namens dorden Art 14 De rerpllgting tot beidii Wosdt akst gesohorst door de indiaaing vsn hezwasfachriAeo tegen den aanslag nog door verbijgiiig van sarsouio n t bebiling Art 15 Geene reatitatie of s ohrüviiig Tan bftlasting beeft plaats zoo de aanvrage muuioe niet bjj Burgemeester en Wethouders is ingediend binufo de termijnen vernield bg Art 6 der Verard aiDg f eiv 1 OVTSARMiaSBEPAUm Bn de invoeriiig dezer belasting tal de aitgtlle der biljetten ij Art 1 eA d je der af baling bti A t 2 voorgeschreven geadriedeh op deu daartoe door Bnrgemeester én wethondera te liepideo tM tenrOl de beWingSttirniijnen zullen worden geimcid OD £ r ti bij rt bepaald Gedaan Je Gpu ter opeubare Baaiiisvmadcfiw van den S0 aSirg l87ï j De Secretaris De Bni pemeeater DaooouEvmt Fobtui w va Bcaeaii IJanrnooair boort dêh ï Maart 187 2 l pe Secretaris De Bnigemeester Wwoer MvaaPoBituw vAtrBraumlJzBirDOok ti r ii ii III mi gk Kn Jitav in afkondiging n ilinij waar hetb BTJITEMIAND Bultenlandsch Overziclit Kiett genstaattde de SegSering en Commissie bei den de kaker weder den 15 April bg elksti had den willen doen komen is door de Nat Vergade ring bepaald de zitting te verdagen tot den 2g April In de zitting van Woensdag hseft de vergadsrinlr na aanneming van t budget ran Marine nog dat van Binncniandsche Zaken even sangeroenl behaira de nieuwe belasting waaromireut ds Begeering ea de Oammissie van bet budget t met elkander ma zgn en rindelgk eenige apóedeiachsada laken afga daan betreifende de Beksning tot lif nidatis eau we f zenlijkc extraordinaire begrooting waardoor moet voorzien worden in uitgsren die in t rsrvolg piel zullen tcmgkeeren als het onderhoud der oecupatie legers de liquidatie vtn de kosten van d n Issts en oor het maken vsn nieuwe fortifioatiën enz ¥ hien blijft kaeda krachtig aandringen op bet aannemen der nieuwéi door de Begeering roon stelde beUstingen Wél wor t door bem erkend dat ze strikt gsno men niet noodig ziju daar bet budget toab zal sJui ten maar ht beweert er behoefte asa te hebban de bevrijding van bet territoir te kimoen bespeedi gen door eeii nieuWe léehing Tit bet ontviihgen verslag van de zitting rtolist