Goudsche Courant, zondag 31 maart 1872

talrijk opgekomen publiek in de gelegenheid gesteld een drietal gepaste raderlaudache zangen uit te voeren Naar wij vernemen heeft de Ijiuister van Oorlog de heer Delprat dezer dagen aan dg militaire sphrijvera by zijn Departement die daarop sedeit jaren te yergééb aanspraak maakten ee rerhpqging van tfaptpméöf toegestaan De JÜwter hosft hierdoor fetoond te willen medewerken tpt vcrlietering van ét lqt der mindere aipUenaren waar deze dit door pabaciteit ép yverige pUi tsb trapbtiag warden waardig gekeuid f V Volgent tele i van k f etj Hegdrik ijit Aden 6 BI B boord Pe rechtbank te aQnveiihagebeeAetrgiatereu den student H W h üaud sdwldig rerkiurd aan de hem ten latte gelegde feiten ea moordesld tPt U jaffl cellulaire gevaofenii ji ondsth oud hy met prin Frederit Karel v ii Pruisen heeft gehad Deze zou hem niet onduidelijk te verstaan hebben gegeven dat zoo de koning van SpaBJe uit kWumowIjgMd 4 l PflP nedwjegde hjet licht gebeuren kan di t de caqdidatuar van een Duitschen priAs vooir estèld en aangenomen vm worden lult oióter da bedaelde carreaptindent Deg roek ren e ir I baütMfrkaDlnWaolitte hierop nit allerlei vlugschriften eenige paseaget I tet ttooMscbip Prmt Uetulra 27 Maart t Wrdnds nair Suez rerttokkeo Altèa wel aan CiovDii 30 Maast Schaakwedstrijd wit vn t 10 Zet C l i ti Ifl t O 9ü K Wanneer men zii ip dei dagen op itfaat b eeft bemerkt len at tpoedlg dat ooE Goilda op Miahdwa a ieal cgeh teeatel aaHieiiaal beU n overal tiet men toe e dae n tot llJnm atf tot rerai ringen en tot apiuicifent Hfirinir d opJüKIn óVetnjdr li zieS langs onze straten beweegt zal boven de boufden der IS lelen Kdêlknapen Watprgeuzen en v rdpre deelnemers tjai d optocht de vaderlandscbe driekleur zeker vin bijna iedere woning waaijen terwijl uit dip etfle woniqgen rap blij4 e W vrqlijli heid gebtigende bluken hoQ g f déi 0 zoov eel bijdragen tot de feestvreugde Dea arónds belooft de sLid in een zee van lipbt te zullen baden Kortom Gouda zal toonen dat oökjuj vu ff Hf i erinttefint 9 laf n alt 1 ApfÖ er een is f Wanneer hpt eür mpde mpikt zal er roor ieder nRinsi oote geiegenhcid ziju zich te ontspannen Muzieü lees eeiste reiciscfate voor een aanliga feettrie ring zal niet ontbreken Wy wentchen zen medebwgera een recht genoegelijken feestdag toe eii hopen dat 1 en 2 April ziïó gtiricnli raagea worden dot de berüiuering aan die dagen oog lang naderfaaind in de harten der NederlaMt t t l yb dMa De vereeoigiug vu oilloieren d whittery in Nederland heeft an de laden dier rereeuiging eene circuhiire gprieht ivaari i j het voorstel van den beer Beyena te Bruatel om epit bezoek aan die stad te brengen afkeurt en oordeelt pjf rijp overleg tut de overtuiging gekomen ijn dat bedoelde demoiistra tie geheel overbodig ia Uet l tuur verqucnt dan ook de leden der vereanigiug te moeten aanraden zich van die depulatie te onthouden Men vermeent dal de Ijjn Boxtel Wezel top 15 September e k voor bet publiek rerkee zal worden giopcud X de N l Kijiisp ur eg maatschappij wordt 11 April nnbe eed bet mukpii van eènige werken ten t eliuevc van de vcrbindiiii der tatious van den Staats en Ned Kijiispoorweg alhier Vuur de auiistaaude feeaten hebben de boschrijkp heide streken in deze provincie zooals te Soest SoPstdijk Baaru Leeraum en Amersfoort zeer veel sparreiigróen verlOri ii met wagenvracbteu werden jzy vervoerd vooral naar Amersfoort van waar de Ibeurtscfajppcr op A i Sterdkm tcheepshulingen naar psatstgenoeinde gemeente heeft gehr icht Ook iudeze gemeente hebben de bloemisten pede zaken gemaakt door het afbrengen van grueubloempotten te Boti terdam J i jï H V Gaai7U r qr W ü tpv wü n 9i mbte t Mide idrertentie ran de Cummitste voor den Optocht Vt vemideriag die dea trondt ia den weg vmI dea Optoebt ia opgeooBeo ia eeo tmtw bf dat de Oomipiaeif er op uit ie geweest om oliën menielien te bevredigen wanneer dit mogelijk wat De ing efln dfzer naieeate bebhen zooveel verplichtiiilf atir Ik lednt dezer Commisiie dat wij f ltto ffilf if t Ufn dfuwdpof zullen amgaipoord worden de iiBpdig gekeurde miiatr elea vaii orde na te leren ea ttw mede te werium dat het feeet iq0 gla imsl ji4 lijk i Zoo ab te roren wat aaogekoiidigd werd Dinsdag Vlofta ig o n nde nhg r d b t ji riüki0b eindootMa au da targenmindeebool aUiier ffwionen Z $a I lufgen der schqvl haddfo zich i rtffe o gegeven Aan vier hunner kon bet diploma der tchool worden uitgereikt t w au A Greodal K Peeten A UitJecHlijk en P H 8 van der Kraatt een y ewerddoo uekte verhinderd het schriftelijk werk te maken waartoe hem alanog gelegenheid tal wordw gtjgfveb Zoaai iét rergjag aan dit examen gereed i kopen ii idMi Wt nftgi bef 4en en ander niede te deeleo w iliiiiitcr van Oorlog heeft de rereischte bevelen uitgevaardigd dat het rerlef tot 1 April aan lgBfi4 ïer lpcii4 anmil iciien der lichting ran IWl Iiehpdrende toj de regimciiten vettiug artillerie verlengd worde tot de i van die maand ten einde hen iit d4 gelegenheid te atellen terjilaatae httuner inwpning 1 de nationale fe vipting deel te nemen Be SUniter ren Marine ibrengt ter kannit van bclaughebbenden dat in de maapd Mei a s bij de Di Sfit P If iv i Hcllcyoetelurs eeij vergelijkend examert zal ptaata hebben van jongelingen die alt machinistleerling der 2 khuse geplaatst wenaphen Hrt getal der aft zodanig te phutaeniongelingW I M ibtt bepalen £ 7 Te Amstrrdum zaj behalve talk en gasrerliehiing den 1 April eeu nieuwe aoorl vau llclitgbuia te au ichonwen iQn waarvan de eer der toepassing aan dPn beer Miyu toekomt Het raadhuit eu de woning vu den burgemeester nl tnllaa pene zinnebeeldige vooratelliog opleveren verkregm door middel vu eeharp geslepen glazen die op bepaalde hoeken vu breking door Drammouda katkHehl beschenen de atralen duitendvoadig weerkaatien en in de verrtaaendat gdtteurde prisnabeelden temgwerpen Uit Nijmegen wordt ra il Hurt au ia 4rnk a geiuldt Na de baldadighedAi ru U Maandagarond is bet gisteren arond zeei mitig geveest Heden Woensd aroud trokken tuteoben hitf negeo eu tien ureweder groote lingende troepen door de ttad Pe politie waa op de been en op hare hoede en patrouilleB doorkruitten de atad £ r zyn echter geene ongeregeldheden vooigevallen te n iU ure waa allee inraat Kn dronken aiüitair ia in arreat genomoi Olerigeat bettul bg d goede iageieienen het voornemen bet nationale feest met kalmte maar wurdik t j rto £ r zullen meer illuminatiu wordenaejngcbracht dan zich wel in dep beginne liet uutien Men lut zich door de demons atien niet afBchiikkeu zij hebben eene tegenorefgaatelde uitwerking Op Donderdnjt 2 Mei a t zal in een der lokalen van net Mipisterie van Biuneulansche Znken worden aanbesteed het maken ran een stationsgebouw bij de Beurs te Rotterdam ten behoeve ran den spoorweg van Breda naar Rotterdam Naar aanleiding der berichten in verschillende dagbladen opgenomen augaandc de behandeling welke Jacob de Vletter in de strafgegevangenis te Dceuwarden heeft ondergaan ontvangt de Prm Gnu Ci van dMr het volgend schrijven jDe gewetaft gevangene J de Vletter vptd gedurende zijn verblijf té Leeuvrarden in de gevangenis in een ruime goed verlichte en des winters flink verwarmde pel verpleegd Hij slkp s nachtt it een krib zoo als die welke 6i ie mflitairPii in gebruik zyi ep had twpe dekens tot dekking volgens de béstaaudp voorschriftcfl De kiceding voeding eu verpleging dei gevangenen zijn thant zoodanig dat in hét laatste jaar geen twee procent der bevolking eierlt terwijl in de gemeente Leeuwarden de gemid zal TT 1 MU ih r HU r IJit Bodwraijen mldf men dd 21 M irt Heden werd hief e vierde en laatste volksvoordracht gehoudw U bei rj F P ter Meulcn behandelde het ontzei ea dfeï geschiideiis det Watergetufeit rarmeldde het fe tvan de innefiiag vap den BricI en eehetete verder op boeiende wyze de hcrj ving van den moisÖ ehde recrkraeht onzer vadeteni waérdoor t jli eii pjflgelylt kon zij zich tqt een vry en onaN hankelyk yolk te jrerheffpn Na dei Hoop werd het wej kzonfahfiid sohyuou gCjk M eu te he bben vangst die hun te CorK tai deel vie niet byzonuei gunstig nadat de geesti Iykeu ia d kerk er t en hadden gewaarschuwd werdun jlp Vfirkr lieden tot eeii byeciikpmat opgeroepen om zi h tfi verklaren teg n de i nvtpefiflg der Iniernatiouide in de st jd Die verandering Zoiwt S f l Ath osumgehoudpn w a iiterst driik bezocht en vreemfl genoeg onder hen die deze bijetpkotopt het mec j JiatUlen uitgelokt pevonden zien véracheidenc die een gpvm Êti tlsch lajeilJiuis eDjDinsdag blijiit dat de vertegenwocimm hap u £ MncGe plotseling door een koenraCTrti frees vöftr een vijandelijkeu inval in Schotland is aangegrepen die zelfs zoo aanstekelijk werkte opzijii landeenoolen dat ouk zij van de Eegeerini zon gcmi rgkste pnntei taal van invloed viel zelfs de eer der hoofbeiirt Met d noodelooze rede en aan zijn motie delijke stemming nietje interpellatie wi zoo kostbaren van den BoomMhriUtbplieken jroibdienst i if vifcrölefa v3n Mef IAsOfte W vUi nmijte Boprasch Kntholieke afgevnardigden hevigen jshellind Aridferi iiiÖ zhf hij eiWd èliJfc Mjn Vaitüóunwiit p et den best vitslag be ynng verklnnrdti èr ioB föór Met oieerê UHof4l voorstel verdedigen tot afschalDog van al de bepalingen die tot heden de hoogeschool te Dublin met al de dnarann verbonden voorrechten sloten voor studenten Oreciröohi aomi tellii den4he l OR doch onder voorbehoud van later laive Jiet geheele stelsel van Itóiip BdarW Jé in ïërlliiia tS rtolffianiseerep Ve ii nkf M Ëel i en heeft ékèt eeu müerdél h Tan 118 tegen 9 stemmen hure goedkeuring geweigerd aan een door de liegeering voorgestelden post groot 20 000 De preisiuent van den Muiisterrnad had dagbladen De vroeger Terfthnri dpf zelfs wanneer dc e subsidieirtlfd j nfei rd d Severing tóch wel de mid tcfenzou weten Ie vinden om hare inzicht U behoörl doïfr de di ulcpcrfC openbaar te maken én later e n w Hot SBhndevérgoediSijf te doen o irtncmën Uit Roia wordt berijiht dat de l ans Wqrfistlag defi +rit j en Pflii f Vati Wa tój iicfr heeft onirAfljjBh Hit niideriiotid hefcft lanj gcdLlnr l en is zeèi TrienJschappclijk eweeal Z H heeft zijne Tdtsfclijke Vzortèrs opgedragen Koningin Victoi ia z J aifetf te ftiilen voor hare bewijzen van sympathie ten zijnen aanzien en vtWT ÜJrfe teJ fênaiji zik dei MhdHétei V 1 r IS É i si rlSny Roua r dt herzieitiji Tan dii bdndao ftlitirtSii de géftbedëren m grödté baimirigf W géftbedëren m grödté jtaimirigf wyl de een in de wyz giMgen waarover het volk Oj detf 15 Helt tiibpraak zal moetétt doen e p oönaUf nm xilSi aanstaanden ondergangvan het land ziM ttllJ n zij dBdl een tldpr alrheit eéiiigé middflCtot todcomtiti e grooth Ü gcprezefr EeH Zwitserland Ie Jourtcd dr Hèi Wtagt na h Mlt eo tegen te hebhèh geklkt eo atMgen krachtig op dit npncming van de oiqywe tigepaUngrsu a n Wlan ieer iflen n ig at w 4ke gewichtige l l Wf6ft dQorV Iê iiannemii ym Afi ÏWiwe ixw4iMlt e e8fie wf i n zul cQ qud gaaq doÜ r wondcri iWQ tf zi iyetj otei 1 4 gemood en dwdflf ia fce weging zijn gefaaB en dat 4 i tr Aaf pttr ÜfP zich levendig doet gevoelen ik i éffttó plaaft ijl de leg r 9rfeé5ii tte 4 f de Ï5 kantons aan de wetrfevenÖrf lüifcht van deti bbua opgedqigeta oniinu Ib de kotten nd d oeiMing de w Dt fl ds kUrfdiug ea mfbóöüng laa h t böndsli r zijl i pQr d n hond wordfn f c ieii Al het oorlogsmatferïeel gÜat over in W bê it w dei bond die de beschikking zal helibco ovet d arsenalen end v tilljëii V3dr de vorMl iin tro j enafijeajingeii Sttltcni efenala in Ruit dhlHuli wafpütnogeljjk maijschappeu uit JuteeUde jMBbw of jiit cU aan rciizendi I antan9 worden meeoigd To dtkiiBg van d ujlfteh dfc hft gevolg van deze lirr rfc hg zi 1i ir T y nat de BDifl regeerittg Iu het vervolg ontvanéen 1 de inkomsten vAp de belastingiflej pAlt h chi ï diUif lifen lÜc rsilden militairen dienst zijn vrijgesteld en 2 le iok oni tfm Her douanen en van de póstcrij dit thans geheel of gcdeelteHik in de tassen der kantons vloeien l il J i i r SE itf 111 i l fi ii In d zUlin van binsdag heeft de nationale vei gatlèriiig afgedaan het wetsontwerp op desterkedronr ken en de Toordraclit waarbij dfi bmk van Algqriq gemachtigd vVbrcIt ile uitgift van baiikbiljeijtijn te vérliodgen Tévens heeft ty con aanvang gemaiikt met de marinebei rooting dip op de 8te i M ing na i werd affrehiindéld yerBmkeÜjfc zoo hel zijn len strntl Ie Ifjseu tifaEöhéddé regeérings en dé oppositfewjiden over hel al Öf niet wenscli clijke van ccii lang vcrbljgf op Nieun Ciücdonië indien dit niet zoo n Vewig o derwerp arc ye uerstcu zeggen natuurlek aties na wat de heer Turqnet rapporteur gordgevoiiden hMit op de tribune ti verklaren Wij hebbejj indertjjid dé woorden van dien heerniPt uitvoerig genoeg wew g tèn Eedélv te meer om de schade te halen nifliethpg tijd Is Zie lüer deUuisterryko beschryriWj w llte de heer Tur uet Vi in Niit virre eiland gaf NieuwÜiledojiiê ligt tRsschén dep 2ljsten an I 1S ijjlki 233ten graad jfooriliirbreedte Ifpt I Wt t uit een lang en sim lUhil ter Ibng rait biigcveer 100 lieues ea Ier breedte van 1 2 Jieues HeJ klimaat is zacht de gemiddelde warmtegraad is 22 Celsias en de hitte is b jjna nimmer drukkend Gedurende IffPiriflI dJyV itiJgt 34 jgrwffia Qttl fi i gu s de M udst nn in W jaaifH en zw riohten hebben zulks gedaan zonder nadeel voor hun mdheiiL en oflicieele stuUien be zei dat ihtbMVwXreki bare vlakten in do dalen uiteroiate geschikt voor het teelen van suiker koffiai n alle tropische planten In de lioogi KÜt Pv ti de ma is Daar grazen tallooic udK tflmkwé aHUd l e vi M t bSU ttnp gofiSe ust eenkostbare u f i on § n en in het nt ord lj eelte dea eilands hmjft lÜn nftann nglce goumii inlb rnonaitpultet jk ijftmm UÊl OM M De heer Tur u VaÉJPk tf1 gfi$t hfkP naar dit elda0i la té n porteereü $ ni iitfisfen ongeveer Mpo bedraagt wier oóderhoüil i lOl frs per hoon en pèr jaar pngeireer 2 ittiUigen kal keften en dat gedHr de de jaren 18SÖ l$7 tl e4 s 3 zegge drig politieke gMl ia iien naari O ffinne werden overgebracht Wanneer men zich herinnert hoe de opposite i ilfr het kuiar ijk voa dit laaiate telkensui telkens weer dé Jeportallon èn matte van staatkiindige tegenstanders na f Cavenne vöór de voeten viCTp Uah kaïl meri migain hóe ziier de nedédeeling des héd erf ïunjuet de vergadering ♦ erbansde Wef licht chléif bev at z n berieÖ èen val8tn £ èn afephlfs sct ij9li itr de wrtiirheid Wa iibeer men n politieke gev mgehén den klemtoou legt op hot wootd p lilieh Het is namel yk zeer wel mojielijk dat de teizerlykp fpjïeerlng de folUieke avemeicn oft de zelfde wijze lis uu dóbir de Véisartler rl eering tèg euover de aaiihaagera dfr commune geschiedt eenvoudig alsgetróiie misdadigers boekte en behanilcldè on ze diia ok Ifl djehp edanlgheid naai Cayenne zond f r heid rwlncèért zich din töt een haarltlovery tot een ineêi oi mitidey WbtieRi uitlegging vafi de uit drukking w i fei oyértlretler Niiaat de optltnistlsche eitandi besbiiottiriiigdef heeren Turqnet Iriiiïw nagevdlgd door d Wge irfh Orgaiièti moet raén de redeneeringen lezen van il bladen dsr ilitcrste linkerzijde Zij raden der regeering am geen bijzondere haast te anken met het irei détr der terJMtdeelden daar zij anders een t is roor niet znllwi èoea v ermitt de ambestiewet ll reertt ddor de niteOT Nationale Vergadering w l im ti ada it ml Worden uitgevaardigd i e jBS ïi ï e r p W gêijïl zich de moeite de o cteefe JWy lhg Tin Kleuw iCitèdanii te iintleden en ié w éi M z lynreflht iii strijd is met e werkelnke waarheid De biwoüer v iu Nienw I dl6aié tegt l et blM zijn nieiitohetera Da r na inÉ den tekst dff attj enóinén wet de gefantëSêa de rblle tryheid hlanher bewt ingen ziillen behoddénj zóinln géwajiend te wezen zo6 zal de liefelijke gewooifte der inwfïtiera de taak dsroieichten éW gfe Asdliralèa teer yefllBhten iVaar is h t dat door den iDv aeil der patera Jezoïeteo en andere ledgeliOgeB de tèdejl der Nituw Cül ouiëra aa Dtlrieiyk verzackt i a 2 gelijkeh niéf iheeC zpo ifla rroeger als lyrep 4n P weiër i groo bafiapên Zu ètilq il ll qieriiieti envleesch iqd zü liebl en het sbb Ti gêlMcll ddtid bét vlee scË eerst béiióoriijt Wadfift IVitóitf dtt bcsctaviiig Welke zaligheid voor die arme oommnivisteii dit zy hpt besef met ztiih iulliin omdragen Ut r LdteI te kun iien ktj ekken voor ten ÜbtMÜi o to ankelyk jfOor de Weldaden der tttódèrné vertiehtjiig Koollefort tcKrSrf onlarig In een Ijfief aan Viciför Hugo wy w hten yt öogenblikj dat men de goedheid hebb n zal o6 mede t é dBelöl dooi welke 4nAropophagei aten cèlia zal laten oten De h 6e kóiphQfürt bé hdcft nu niet langer te achten Hij h eell cle Vj kerheid w lfcht eenmaal het diiier uitte maken van bl af I uweatód JtlUch gezïnl t5 U la iuiJ T i fgfeCjtJ ai g iiii i lt i n nmiu t iii r te N G BtA N p T Corjt h d ie i Zondag zeer oproerfge jtoq I plaats veroorzaakt dopr de iVqqlins en der Ijijtcjflijtif onale wier zendelingen sef er £ eiitgc w kqu jfeze oi anfteré plaatsen in lerlnnil tot ket terrein h ii ner De oniwas ecl t r genisstraf wegeui deelname aan het Fenian ter den rug hebben Spoedig bleek het de Internationale te Cork reeds meer aaAB gevonden dan men vermoedde want nauweiykt was groot aantal hunner itl hrerHftopfo Pf f gadering zekeren De Morgan en een tweede schermutseling waaraan de geheele zaal deelnam Toen d stryd een oogenblik verflauwde stelde zekere kuiper C qpio jri iB9 e T Mj flft infoerjsg je6 ijtt aiil K j rtiale in Cork af te kenren en alle Ieren waar ook c te roepen ziab niH ii hoor ks Vütitéifl M waa het teeken vopr een vernieuwd gerecfat stoelen elj tafeliwerden atAk lagea riï Vaii diéTn énten i r g 8 5 i f B W =V I iett ap ta 4f dit oproer gelhkfe het weder een zekereh M Cartby een korte speaqhite Iu M4f i tfM q hy zpidfei cUitAidien de internationale niet in verband stond met de te Parys gepleegde gruwelen ifadien B fnlet stl èteé ïiet hun denkbeelden van natioualiteit met hun hoop en hun vaderlandsliefde indien zy het bestaan van God niet ontkende en indien zü atrek tq $ bevordering van de wélviiart der werklieden zij zich bij haar Op dit ouftenblik werd dp wanorsip ifl Jjfoot dat de voOÜiill r de vergèderilig voor gesldtpr verkWarde de fotelhiBtlotiale jttfchten luide over deze arivahkèlijke zegepraal en teljien vppr d Vergad ring tut bevordering hunqer taA voóft te zett ój i doeh ook zy Waren niet gelukkiger d tnl tegenpart daw hiertp nirti mper d n een ifooftniïï eveoht volgde Onder tegoviereude kreten maabe Be paitij del ffftemattenale nch meesfor raf ei n food tafelkleed dat daar toevallig roörtondei fvaa en wi e Uffoait in het roiid de tegenpartij beiiiitwpprdde dff met oor verifpovend jefluit en ten taaistf werd de gehatf vlag oaii flarde ginp ira doch niét dan iia eeh woedende wOrtteFing GNÜwendeSd anderhBlfuac dat de sieelilif dnrde vertoonde de zaal een onbaacbrglal tooaeiJ Mn oproer en yerwarria i reefl k d de opeiuiigwaren de sehryftafëla der rep rten tot iplintatv eplagen Het aantal gekwetste personen it natwidyktc gprootj men beweert jut een der iaternaljonalni f i een réroltqr riWrzien wai De laataten boddfn déii morgepa een proclamatie itgevaa d g d Wtirin betnigd werd dat de biJeenkomat waa afinASffMlii In het belang der patroons e dar buitten Vfoe jhandelsmonopolie en die eindjgdk met dé towdei Lang lev üet vpikl Het ajinplanii j tio Wi die de rergadering hadden m lik t im d rt ê pljj noodigden eindigde m t tet aijlifirfj j s W hoede lérraiid I en vulgenden moi n mengden dqli tiret rr p ï deliAgen blykbaar Engelaoben onder dü iif jxwpn fi de kade te Cork iiiet het doel om onder dezen aaii hiiigern te winnen voor de beginselen der ii é iiijtipnale Hunne vooiistellen werdpn epitter zoo amir onUiagea eu met tnike wpl toegebrachte vuiaislagciibcantwpord dat de politie tuitchenbeidé moest k itnen om hen te verlossen Ook bleek njt de ppHti j lopjiorten dat verspheidene personen te Cork déiigplieé en Zondag dronken waren geweest vai et geld B f tmede men hen had omgekopbt öa 1ï re n eiiiKC vcigadering te rerétoren SPANJE Uit Madrid wordt aafi don Teii i yta ü deMtu gescbreveii dat nipmand ziph Gen jiljpt bpgrip tn déli tegenwoordigen toestapd ki i vormpn wiU t h IndruHkpu der opfij bfira mepning witeelei nieti dsa j dag at Wjit gisteren gaflglare mpnf wMi i h d j tii tP qe wa rdr Zof erkenden onlitnga Alahetw ni i ili j piaj tijen dat hetjO 0iM rel fM L gebouw bMiTeUc i pp etrokkon was om uitvoering te geven aan de qptt itiJ Utiq vifp l$ 4 op z ne grondvpetei stond U wfiggplpp zelfa da dagbladen wisten reeda d 0 dit j op tp geven dat koning Ama Uu9 SpiMiieMnvart ten on nu r t land terug te k er ft WWeW bij gekomen was M r beden driyft eenp gansph andere meening boven en wordt de ka iifg jgezpgd raat te iiiju betli ten zijne recht u Ie lu i af en p tageQ lp ant PUfittitM ionpele partjj den etnj4 ol I4 bmr d n Hü W ir met andp P woorden 2yn sohaptpr nipt neerleggen en het Ijuid Aap de verM iiikl ngeB eeps b irgerpprioga prijft gcypn ï e kpojngi 8 liyBt j door weukeii uit Rome t t J t i bfffttuit gpbrapht ta ijn Kolling Vifitpt Ëwan pl moet ui Ülc eijn zpon dieu raad hebbon gegeven ten gevolge ap een delde sterfte onder de bevolking drie procent bedraagt Wat het bedrag van de Vletter in de gevaagenia betrof hij waa voor de hoogere ambtenaren ecu geaffecteerd laatig en onaangenaam peraaoa Met de geoeeakundigen sprak hy steeds over ziekten wa ae hy voorgaf te lijden m ar die niet bratondetn Dit had eyenyrel tftn volge dat hy gedorende bet rootate va z n atraftijd ziekenvoeding geuaot beBta ade smorgeus in epn goede snee tarwenbrood vet botv en thee te tien nur in aoep f namid dags iu aardappelen met groenten ea bier en a vonda jn tarwebrood met koffie Men gaf hen dpza Jtftr ding om bet voorwendsel tot faetpreking züqerjmji te doeu ophouden hetgeen hij wijtelijk deed De prei ikaut mocht ook niet gaarne otet hm in gesprek zijn Behalve dat hij somtijds aan lichte catarrhale en rlieiuuatiache affectiën le is hy nooitziek geweest en werden de ong eldbeden doorzijne dwaze handelingef om ailtyd ongekleed te zjjfi en voor het open rum te staan zekerlijk uit b scheideoheid veroorzukt Tijdelijk werden hemzelis drie dekene tot dekking vpistrekt op varzoekder geueesheeren Voor de lagere ambtenaren was liij gevaarlijk getuige zyn handeling in de maud Nov 1871 met een dier inanncn welke hierdoor bijna zyu betrekking verloor en waarvoor da letter 11 dagep cacliutstraf ontving zijnde dit de eerate maaldat by gestraft werd ofschoon hij het bepaald vroeger bad vcnlieud Wat het vochtige en donkereketkerhul aautiaat waarover de de briefodiryver uit s Gravosande iets gelieft mede te deelén tot zynegerustttelling zij gezind dat het wel een donker vertrek is maar eeu vertrek 24 kub meters groot verwarmd ttit fiO i U kilsius waari i eeu Irauten Dit Utrecht schryft men dd 28 Maart Van wege brits is geplaatst I Va voet boven den li anen grond Neeiat men uu iu naumerking dat de temparatuur der buitenlpolit in genoemde miijind gemiddeld 36 a 3S Fahrenheit was wat blyft d n ren de bombasti sche besclirijïing over Zoude niet ieder tot cachotstraf veroordreide militair zich een zoodanige wenschei Bovendien had de Vletierdewpt uai ap dat hij zich aan het reglement van orde eu tncbt voor de gevangenen moest oqdcrworpen Wie de beul ia Drae wordt in den briefj zeer verstandig niet gpuoemd Of wordt de auaete ambtenaar een beul wanneer hjj au zyn meerderede vergrijpen van gevangenen mededeelt of deze waiineer hy die vergrijoon na gehouden onderzoek au de commiaie van administratie bekend maakt en atraf veizoekt of de oommisaie wanneer zij die stra toepast De leden dier commissie zijn t cbttitd uti hunner betrekking by de gerangenia boren a l partijdigheid verfaeren Wat betr het verleentaru gratie uo de Vletter bet was niet op verzoik ru den beai aiaar naar hpt ipziobt vu dp rpgeeiins in den Haog dat hy dit bewija van k U i ka g fd beid oniring onzes inziens onrerdiewL l e bewering dat de Vletter iwak eq ijsl dyk in de gevugenia te Amsterdam is aangekomen ia iinwaar Hij vertrok uit Leeuwarden ajs een gezond Biu Dat de geneesheer dér gevangenis aldaar zop géaproken zon hebben abl in den brief uit a Öct vesande wordt gezegd kan onmogel jk waar zyn bij heeft te lang met gevangenen omgegun om dit te klunen doen Dat de commissie vu adminiatratie te Ten slotte zij nn de Vlelter t vrienden en mi hij te mocht hebben aau itijnc bewondetaara medagedeeld dat het onde ouunetje uit s Grareaande die wegens z akte en juist onder kerktijd boe aandoenlijk van zyn stoel viel en op den grond bleef liegen tot er hulp opdaagde wanneer er geene onvoorziene dingen gebeurep zeker nog eenige jaren deze aarde zal blijven beifonen en zoo wy opieeH hopen met de door hém Opgedane leeripg ala aiït braaf en nuttig mensch eu Chriateo Men leest in t ffanekliilai Men weet dat van tijd tot tijd ons pottkitnfóeif wordt overstroomd met gedrukte plannen van ê i uitnoodiging tot deelneming iu buitanlandache lotéryèiir Duizenden bij duizenden in den lande hebben reedtzoodanige aanhiedlttgen onl hen gelukkig te maken per post njirfo t ohty ingen De adMsaeu worden door de buin p sdDe collccteurs meestal ontleend aan adresbooto df i e soms oók van andm bronnen gebm n D moge o a uit het volgende blyken Onze stadgenoot de heer J D W heeft dewr dagen in het Ilandeltblad bekend gemaakt dat zijii geliefde eohtgenoote van een zoon ia berillen Eenige dagen daarna Ontving hij per post uit Hamburg een loter plan ent waarop letterlyk het volgende adreaï Hsrm S D W ier j eli i e Mchtnoolge belagge va e Zoo Amtterdaïd Men hepft dus de bpvallingsadrerteulia niet alleen