Goudsche Courant, zondag 31 maart 1872

Woensdag a April N 1187 1872 3 4 li io GOUDSCHE COURAITT Meows m Mverlentieby voor Gooda en OiDstrebeii De ioaendiag rta acdvcMeatlSa k4a geschieden tot één uur des namidd s op den dag der uitgare elecht geoopieerd maar ook de keniuSjtenng roor een qntaliUU vau den geadreaseerde aangezien Dn president der Tereeniging uSehtUeaur heeft in h t Mang ran handel seheepTsart en assurantie ireprotrsteenl tegett de inj7e wsiüi op de Amster Uamsche Kanaalmoatscbnppij heeft gehandeld by de opening der Oraqje ilmzén by SchelUngwoude De eenige wijse oift spowlig eenigazms hulp te ncbaSiep ia Tolgens hem hel maken aan de ZuideiTeayd voor ieder der dne sluizen ran een gording T a 1 OUO ibMers lang elk aan weerszijde vaatauhng Tcrs6faaffende rOor ongeveer SO schepen Ook liali de IJzqde is dusdanig weHc neod akelijk Keeds is dbor hem aan den ïfmistcr van Bintt nlZifteA een i bm eOqn en IkAnu h diens hulpinroept I l 1 De a Orsvenhaagsóhe kermis teal dit jsar aanvsngen MMiiitair IS Mm en eindigen tijhadag 31 Mei daaraantolgittdc BI tMns eeoe advertentie m jM Vaierlmi heeft Z M de Koning aan d r eummiBsw voor de oversiniomiogen op Java 3000 ter hand gesteld Daar het uitgestrekte 8terrebo ch te Aes n in het vMtgc Mr uitmunteild gesohikt is bevonden voer het IB hrt vunge jaur aldaar gehouden noordelijk zendingsfecst heeft het Iroofilbestuur dairin aanleiding gevonden uch weder tot het gemei utebcsluur te tveiideu mi t het vcr wk het buseh tot het liv ede zendiiigsTee af te stanu bij den Jia ul bustonden biertegoij geen bezKareii Naar men verifi Bint zal dit lueat op grooter schaal plaats liebben Z M de Koning liceft iiail liet personeel van het IcoDUiklyk dooein het ijOo een insigne doen mtrei kèn bestaande iii eeh watergeus in zilver aau n tio utal hut Uit Onteisborg meldt men den 27 Maart NaaraaAltidmg Van de laatste departementsvergoderiugvan de Moatsch tut Nut van t Algemeen waarop de missive van liet lioufUbestiiur omircnt de sociale quaestie befaiiideld werd deelde di heer Sillevis aande vergadering niiJe dal hij voorneiiipiis os de wèrkbu A3n samen Ie roepen om met eeiiparighrid hit loon der handwerkslieden dat tot au toe 10 etsper unr was met 25 pCt te verlioogeu Aan ditplan IS gevolg gencveii en tot gfoott vreugd van den arbeidenden stand al dau ook met April die loonsveriiooging plaats hebben Op die vyze heiftmen hier voorkomen wiit op aodéi é plaatsen tochode moet geschiedefi Het ware te wensclicn datoi t l wajU eeh deptirtcuieiit tot Ntli van t Al eDteM n gevestigd de behandeling van genoemde missive over de dëiale quaestie aanstonds Zulke briiitiMhe gevolgen opleverde lp de N Soil a lejen vj j wq ontvangen v ifl hst FranscSe Consulaat alhier de navofgendc med deeling omtrent de algeineeiie tentooiistellmg van TOorwerpen betrekking hebbende pp htf leven en bedrijf van den werkman economie iomnhqKe l e e tentoonstelling zil den 15 Juli a in het Palam dt l induatru te l arys geoiiend worden Zij hteft len doel 1 den werkman te Ireien kfViieu de aiti kelen Welke oumisbsiir njn voor hqt stoffelijk efy zedelijk loten en tegel ik goedkoop eu van goede hoedanigtirid yn ton eiiiiTe den werkman den wtg ie wijzen om zun toestand door veriiiiiidering van uit g 1fen te verljoteron 8 Om bdiolve de beloonin gen die nilnertilt zullen woidcn aan de iCjiffs vnn iuijustfeelc onderuemingpn brevet en foil Jtiekwsamhiid eervolle vermtUinge i en eeremedadirs toe te keiu en aan de werklieden tlie de tentoongestelde vuorwerpeii hebben uitgevonden of gemaakt Dexe tentoonstelling zal verdeeld worden in hoofd groepen n 1 1 voeding 2 klecding 3 woning 4 voorwerpen voor huiselijk g bruik 5 gereedscliaüpen of werktuigen voor ngverlieid en landbouw O midde leb tot moreele en mnterieele ouiwikkeliiu van den werkman 7 verschillende lustrllingcn in bei belang van den werkman stututen en verslagen van vereeni gingen 8 populaire geneeskunde chirurgie artseng kunde en ge otidheidslelsr 9 verschiHende voorwerpen die van gew chi zijii voor hel leven van den werkman grondstoffen enr 10 geschiedenis van den arl ul en van dru arbeider dueumenten verzamelingen enz Byzondene klassen 71J11 gereserveerd voor de voorwerpen betrekking hebbende op de voeding de kleg ding de cautine de hiiisVesting en het kampeerea van den soldaat en van de 1 mannier Van het programma en de statuten ilcr uiaatscliappij kan men kennis nemen aan bet Fniische consulaat alhier 12 Javastroat lnt zieh tevens belast met de aanvragen om toelating De teutoousielliug üd tot tien 15 October a sgeopend zyn Te Amsterdam werd gisteren de jaarlylsehe algemeens vei denng gehouden van de adeelhou ders la de HoU IJzeren spoorweg maatschappy Met algeméene stemmen werd goedgekeurd de balsns over 1871 en het dividend bepaald op ƒ 63 per andeel De heer m J Messohert van VoUenboven die moest ftredei sis CoiAmissaris ward als zoodanig weder herlozen Een der aandet h uders gaf aan het bestuur in bedenkiog het reeds vroeger geopperde denkbeeld eeuer spoorweglyn naar Zantvoort nog eeus lA ernUige overweging te nemen ketgeen werd toegezegd De Slaafy joiiniit hetik fc t 1renl4 den tem ter Wn binoenlmd Ii zkken aan den koning omtrekt den afloop van de lichtulg der nationale mdicie van 1871 l iaruit bhjkt o a het vAigende Zoo by ds milkié te hmd a by de milioie zyh 10907 DMA litgielyfd er aiitbrekeu dus 03 ten gevolge van gebrek aau besishikbare kileluigeo in SS metstal kleine gemeeuieii Het aantal ontbrekendcu bedraagt derhave niet Sieer dan in elk der jaren 1869 en ls70 doch blyft verre beneden hel tekort op de ligtiu n van 1869 en 1868 niettegenstaande cv a als m deze vier Voorafgaande jaren het bedrag der liehting van 1871 op hei maximnih van llUOtfman os bepaaldDe vermeerdering van het tekort op dere hchtmgIS toe te iihryveii aan het romder getal ingeschrcvenen ilan m 1869 en 187U Het getil lotehngen by de zeeinilicie ingelyfd bedraagt jnist 600 aun Het aantal lotehngen dat iUoh voor die diuist heelt a iugebodrn is tot dus verre jaarlyks vermeerderd enin 1871 tot 1325 geitogcn Een bettys van toeneiBeuden lust voor de dienst by de zeemilicie Het getal ingelyfde pkatsvervaugers in 1871 bedraigt 1581 dus btjiu et 11 zevende deel van het aantal afgejeverde mansoliappen an de bevoi gdheid tot bot stellenvan plaatsvervangers lu 181 1 otsehuon tut eea lager bedrig dan m lb67 ruimer gebraik gemaakt dan in 1868 1869 en U7U Van vervanging dooriiommerverwisaehng is daarentegen ev n als by de lichting ¥ in 1867 ook by de licïiling van 1871 minder ruim gebrnik gemaakt dan m de laatste voorgaande jaren Het uiintal der ais zoodanijgvuor de lichting van l i l opgetredenen bedraagt 661 tfgen 7ê5 in 1869 en B8B in ISTO Het getal ibgelyf Ie pIdntsverVuiiger en nutm crverwisselaars te zomen bedraagt 2t42 aUoo nagenoeg 1 6 vanvan het gehecle bedrag der lichtiug Het aantaltoegekende vrystetling n wegens geipis vnu de gevorderde lengte bedraagt I86U t gen 1670 111 1867 1862 in 1868 m ln 1869 eb 1935 m li 7Q Daarentegen is het ge ai vrysteÜ ugeii wegens ziekelyko gesteldhci I of gj$rekeu ui de laatste joreq io genomen li 1871 venten Slbl lutelwgpn om dez reden vrygesteld teg n 1881 m 1867 1 2 i 1868 1952 lu l$b9 en 2qi3 in 1870 Als eeqigewettige zoon is in 18 J aan 4SI6 lotellugen irr j stdling verteend iVegeos igen roiUtaire dienst q die van broeders werd in lijj frryst lisg la gc kend aan 901 Toleliqgen 11 u il 11 1 1 JI4 J1M t i ï p n iilHiiihi I II l il iiii iin l as Burgerlijke Stand itWi ii 28 fiinut l miK sudors H hiuiiu q K J llaugcrt Julianus oaderf D vaa tJer Pi l eu K Citeu liugjard Corl cla V illtt r Mileri ü a Ildfoègétf m J C Khriioul Ooartfiti S7 M rl U ftoere S m t D Wa ders i 1 St J H U Mnills 9 ra Voorspoedig bevaileti Van eeu ïiOoA @ M LOTSU g li e êphjg qpt T p Moordree tt A KLUIT Hz 30 Maart 1872 Hedett overleed in den ouderdom van ruim 83 jaren onze gehefde Vofisr de Heer J 0 KRANENBURG Gouda Uit aller naam 29 Maart 1872 J J KRANENBURG AJ emeene kettmtgeving WORDT GEVRAAGD tegen l Mei te Gtmda Eene Keukenmeid en Eene Tweede Meid t en hoog loon Adres franco onder letter J5 bfl de Boekhandelaars G B vas GOOR ZONEN te Ocmda Gouds Druk vaa A UriukmaB De ondorgeteekenden brengeuiter kennisvan het pabhek 1 Dat m den wè van déu Optocht d avondi de vo de verandering gein acht 13 fa plaats yan £ ffen en RaamJ PEPEfi STRAAT KülPJBRSTBEO KiBEBRSTRAAT 2 Dat des tnatmddaga van 4e Mark ttux de Wtjdttraat DE ZUDBN LANGS DE WAAO BsiJE BOTBRMARET fllen genomBïi wofdSh Vwdèr wonl han rd dai viigr ie J j GBM i feTLxtitaifAtör 6ir r r j is bepaald Haatregcelen van Orde Het Publiek lAordt verzocht 1 Zoo noodtg de vlaggen hg het voorbjjgaan va den Optocht op te halen 2 Zich met ia tegenoveigeirtelde mbüng van den Optocht te bewegen 3 Tgdens het voorbgtrekl n van den Op tofsht te blgven stiutn en ter voorkoming van ongelukken zich met op nauwe plaatsen op een te hoopen j Namens de Comnusfie taii dttt Optocht Dr C A TEBBENHOFF Pm 3 A ROEST v LIMBURG Set Sociëteit de Reünie Geduicmde den Optocht 1 APRIL segn de bovenlokalen disponibel voor HEEREN LEDEN met hunne DAMES De Directie HOBFHAMER Smeian Hotel TIVOM Qeddlrendè d feestdagen te yeAx i DÉJEUNJiUU DINKtte en SOUPERS bülyken pr t Wed k VAir 80UN6B ATTENTICiri CHEOTER KAAS 1 qnalftdt té bekomen Va J J M V iWB STPÓP I Veei tal w ll BiNf Mft Een tsmwmu Mxxmi alsmede teen grojJtên voomwd LIJSTBIf voor Portretten vai v e c Dt aode gro e 1 1 i B KIBHÊftT i a Openbare VerÜoopingcn op de Hofstede n 15 van LAMBb vak dbw HAM te Vlut op MAANDAG 16 APEILi S 9 uur f 93X1 é ALFKOEUEN AAED ZOG roetKBÜJEN BOERÉNWAGBN gPEELWAOEN ARRBNSLEEDIl prirtjj HOOI BRANDHOUT strooimachinb a schouwsn 2 KAARN8 en veideye BOUW on MBLKG RSEDSCHAPPEN Eu op DINGSDA G lö APRIL 1878 9 unr van f MEUBELEN en HUISRAAD waarondefKABI NET BUREAU KLOK 2 BEDDEN n¥wr alles om contant geld ten overstaan van NotansJ G BROUWER NIJHOFF te aastr Ai Bovenhuis TE HUUB met VMJEN 0P6A fG 3 KAMERS KEÜKENj en DRüOGZOLDER en vele GEMAKKEN Adres onder lett Z Z aan iten Uitgever dexer Courant Kennisgeving lÉfationale Militie De uitgave dezor Oonnnt gesdiiedt ZONDAGl WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uigave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZaTJERÜAG De prgs per dne maanden m f T 75 ftanco per post f S Tweedeiitting van den MILITIERAAO BDB0KMEB8TER n WKTHOUDKRS ta Qoiida bren tn ter Ignaeene kenau dat de TWËBUK iri INQ van den Maitleraad bedoeld by art 86 der Hf V Ui den 19 AiigüUns 1861 Sh tkUi a 1i M plaats kebbea op het Baadbou la Ltyd en Wél l i Op Dlnga ag den 9 April XzH im root iddsgs téo y Vi 00 de LoteUngen omtmA iar taak m de eerste sitting g ene uit1 4pn k is iMMll mnden golaia aorkn ie naceiM gsmis der invorderde Itngte of let hrtbea van gebreken wog per aaal jk noe tan worden ondsnoebt Op Maandsc daa tl April daaiaaavolgende des ikiddaKs ten il nrai Vnr de Latdiii ea 4ie en Plsatavervaa er wKutoMCvervjiaetaat v rIangeo roor te lellen Vpor ken d e si Plaatsvervanger of naminer vtrwiaielaar verlangen op t treden De Lolalisgan die voor bovengeneemden Militieraad westen vetachynen dooh met veracbruen zyn worden gebonden geiene reden tot vryitelling te hebben n voor de dienst aangewezen bet niet ontvangen eeaer bjzondere Kennisfteving of Oproepingibiljet ontbeft geenszins van de retiiligting tot het veraehyqen voor den Militieraad of tot het indienen rtn de tot staving der redenen van vr j leiling gevoiderde bewysstnlclcea De Ijpteling omtrent wien de Mditïeraad in d Bente Znting reeds oitipraak beeft gedaan behoeftniet fl de Tweede Zitting te versebynen ten ware 1 aarïn een FlaAsvervaoger of aaamerverw nelaar mogt ifiUen voorstellen Gouda den 29 Maart 1872 Bntgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DsOOOLSEVJSaFoitTUUIl VaNBBBQEN IJzBNDOclBir BUITENLAND Bilteniariiiscli vérziciii Dezer dagen a verzonden bet rSpporJ van den marlcirs Chasaelonp Laubat belreffsnde de nrorganiMtievan het leger Dit lyvige ge hnfi van niet minder dan 140 bjz lievat zeven hoofdartiMen die eenstemmig door de oommissie zyn vastgesteld Deze IWWfdartikelen vormen de kern der voordracht en dniden hare strekking kort en krachtig aan Art I I er franschman is persoonlyk tot den muitairen dienst rerp icht Art II In h t yransobe eger besta e nooh premifn no h haiidgelJen Art lil leeUr Franschman die met ongeschikt verkliiard js voor den dienst kan van zyn twra tigste tot zijn vcertigi te ytar opgeroepen worden pm deel mt te maken hetrij van bet staande leger hetiy van de reswren Os wet regelt de wyze waarop dit geschiedt Art IV De plaataverraoging is afgescbaft Deontheffingeu vno dienst virleeiid in sommige speciale gev illen door de wet aan te wyzen kannen nimlber warden toegestaan als onvioorwaaKtelyke vry tellïngen f Art V Zy die onder de wapenen staan nemen geeu deel aan eeuige stemaing Art VI Elk georganiseerd en gewapend korps ia ouderworpe aao de militaire wetten maakt dad ut vgn het leger en s aat o r de bevelen of van den uiuuter van aoria tf vao den aunister van marine Art Vtl Niemand wenlt tot de rangen der arnwe toegelaten wanneer ky fees Fraiisobmsn u Zyn van den militairen wéast llyesloteo en kan oen onder gaeo vooiwMdhci a bet leger werkzaam l degenen welke tot een liebaBelyke of ontee rende straf veroordeeld zyn t deigenen die veroordeeld tot een oorreettoneele j vangeniastraf Van taree jaren of meer bovendien krachtens het vonnis dat over hen geveld werd onder bet toeuoht der boogt politie gesteld of geheel dan i gedeeltelyk van hnn burger of burgrrsi hapsreehten vervallen verklaard zyn Men meent zeker te weten dat de teer Thiers de anders zoo balstar ige tegenstander vau dea ver f ilicbtrn krygsdienst zicb met de voornaamste bepe itfgen VBO dezes voordracht vereenigd heeft Indien dit mocfat worden bewaarheid u da kans van aanneming natunrlyk zooveel groot Intusscheit xsi er nog wel eenige tyd verloopen voor en aleer dit ontwerp in behandeling komen kan De jVaiumal Zett bespreekt de uaestie van de benoeming des sartsbisschops van Posen en Gnesen tot primaat van Polen Voonf wordt de too geheel van elkander afwykeude baodelwyxe in bel hiït gesteld door den Paus gevolgd ia Frankryk en in Polen hetwelk om du met een enkel woord aan te duiden hiterin beet at m Fraukryk ia bet den Paus gelukt na grooten en langen stryd het primaatschap der aartsbisschoppen van Lvon Beups Sens Bordeaux en Bouaan te doen afsdia n in Polen herstelt hy die waardigheid De beweegredenen voor dergel e haodelwyze liggen ais het rare voor de hand In Frsnkryk moet de mael der boogè geestelykbeid geknaki wprdeo om de macht de P usen aldaar te verhoogen de lunoeming van dïn heer von Ledecbowakl tot pnnAt van Polen tast in verband met ptditieke doeleinden De Paus oiidertteont Si staatkundige bedoelingen van den Poolscben adel die wederkeeng de bepalin gen T n bet utlramontanism zooveel in hem is be vordert Hierby moeten achter twee punten nst uit het oog worden verloren zegt hM blad De waardigheid van primaat is aan dra litalans op den aartsbisschoppelyken zetel van Posen en Goeaen nooit oitdrokkelyk antnomen maar ieder die eenigszins ervaren is in bet kerk bt weet dat die titel sedert lan niets meer is dan n belerfdbeidsvorm Een detgelyk voorbeeld vindt men 9n den bisschop van Salrburg die bjj wyze van compliment nog wordt genoemd primaat van Duitschbtnd In ie kerkely ke hiërarchie beteekenel de bei j e titels eobter niets In de hernieuwiug van dieh titel ziet men slechts een maw yre Van de Poolscbe nationaalgezindèn te ▲ OVEBTENTlkn woideo geplMtrt van 1 regels it 50 Centen iedere legd meer 10 Centen 6R00TB LETTERS worden berekend naar plan munte Alionderljke Nommera VUF CENTBN beiieven en te ondersteunen Het is een dwansbeid zegt bet Blad maar geen dwaasheid waarom mes moet lapben maar die men dity mott bqammeren dewijl zy den vi d op bel i iel om tot een onliereikbaar doel te iitUeren V at bet tweole punt b treft dat bier inasoaHrking komt dit is van boog belang Men geelt te kerfiieu dit de pnmaat van Polen door die beaoe mmg IS geworden pla tsbekleeder der Poolsobe ko uiugea maar men vergeet dat dergelqke paaesiie niet tot bet lerkelyk reofat bebaort die lük bakoorde lot bet voarmalige Poolsebe itaataieeht Het dat al zien wy de poltttefca bcdoelmg aa beteekenia daarvaa niet over bs hoaH zegt de Jfai malZa6i g In Kngelaad doet nocb steeds de zidt n emeDde Ticfabome van zich spreken Uy die thans in de vangenia fat iMf meineed te recht te staan draft door midïlet een bnef in eenige der Loodeosche dagbladen opgenomen een beroep gedaan op de vr3geT heid van bet publiek opdat hy in ataiit irdrde göteld siefa pleitbezorgers te rersi affea en zi n reehtweduii voort te zetten Hy noeust de aantbcht welke tegen hem IS ingebrai ongegrond hij vestigt arde aandacht op dat de Staat zes advocaten tegen hem in den arm heeft genomen tefwyl by zelf niets be zit en zich dus geen raadsraau kan verscbaSèn Hij heeft de onliescliitamdbeid nonnials te venekerea dat hy sir Roger Charles Tichborne ii £ egtdaitbct hem slechts aan geld ontbreekt om dit oieitnigvnd te doen blyken Volgena bencbt van den Kngelaeben oonsal ti Oabus moet voortaan ieder reizigef die m fraukryk voet aan land zet van een pas en bet visa eens Vrsnschen consuls in Engeland voorzien zijn boe kort het r rblyf op Franschen bodem ook duren n c Op de I ngelichen die sedert bwg gewoon zyn mder pas in de wereld roud te reizen heeft deze bepaling e zeet onaangenamen indruk gemaakt ElfOBIiAirD Zei en weken zijn ve oopeo sedert bet parl aMn b jeei kwam en wannéér men de Paasch en Pmkstervscantie mede in rekrning brengt zal men reeds een derde van den duur der zitting achter den nig hebben Pe tot dnsver door het pariemsnt vemehte arbeid lever nog weii ig slof tot tevredenheid PR daar van de icigédiende weisontwerpen sckier geen enkele het verder dan tot bet eer te ladium heeft gebracht maar van dèi anderen kant moet m$n erken nen dat de regeering zich be veid beeft om boiv in de troonrede gedane b often na te komen Tot de tweede lezing zyu toegelaten i de bill betreff a de geheime stem n ng waarmede die tegen mkoopuf bj de parlemenisverkiczingen hand aan band gaat voorts ds bill tot regeling van dien Sirbeid m ia m nen welke door de mynwerkers met onverdeelde goedkeuring is ontvangen bet wetsontwËip ep bet lo er onderwys in Schotland het ontwerp tot beiohermmg der Zaïüzee eilinders ie bdl op d koninklyke parken wsart eu gelyk men weet eene heftige oppositie bestaat Teruggetrokken zijn alsebti tot op nader order de etsi werpen lot verbete ring van do wetgeving op de tenkroeteu m Ierland n tot a chaSIng van de gyzeliog rosr sebalden terwyl de bijl op de openbare gezondheid wM u aangeboden maar tot dusver niet in behandeling