Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1872

1872 VrUdag 5 Aprt i N 118 èoUDSCHËCOURAlïT iVlenws en AdverlentieDlad voor Gonda en Onistrelien V ito inllen BUITENLAND Schildersknéciits kannen t en hoog loon dadelijk WERK beiomén bg J VOS Schilder lie Gonda openbare Vèrkooplngen te GOUDA op DUmSDAB 9 APRIL 1 2 déS Vodihnidflags ten 9 ure ten hijize vta FRANS van Vliet aan den Langeji Tiendeweg van eenen Inboedel Manufacturen Mi andere WINKELGOEDEREN X Op woensdag 10 f PRIL 1872 des voopfliiddags ten elf ure in t ko£Sjhms d HakKOHu aan de Markt vBn Een kapitaal HUIS en ERF toet een TUIN daarachter aan de Westhaven te Gouda wpk B N 184 Zijnde in het hais een fraage voorkamer met suite eene achterkame drie boven voorkamers twee achterkiuners een ruime awlder een goede keuken kelder en hetgeen weer tot een goed lugengt woonhus behoort Verhuurd aan den Heer O G van deb GARDEN tot l Mej 1874 voor ƒ 380 m het jaar Een HDIS en ERF aan de Oosthaven te Gouda wgk B N 75 waarin eene ruime ▼ oorkamer nog dne kamers eene keuken groote kelder zolder en hetgeen meer tot een goed Woonhms behoort Te aanvaaiden 1 Angnstus 1872 Een HUIS en ERF met een GANG daarnevens en een groote TUIN met SCHUUR daarachter aan de Turfmarkt te Gouda wgk H N 50 Z nde in bet Huis een goede voorkamer met suite nog vier kamers twee keuken een xoMer en hetgeen meer tot een gemakkelijk iBgengt Woonhuu behoort Te aanvaarden 1 Mei 1872 En eene hypothekaire SCHULDVORDERING ten lasten van Mejnfvrouw JOHANN A DORTLAND weduwe van den Heer van dèk Kt ewn te Gouda als eerste hypotheek gevestigd op een Hnig en Erf aan de Botermarkt aldaar wflk A n 56 groot 2000 1 interessende il 4 percent en losbaar met ƒ 100 sjaars En op VRÜDAG 12 APRIH872 desvoormiddags ten 9 nre ten huize van J van bEK HEUVEL aan den Moordrechtéehen djjk onder Gouda van 10 KOEUBN 4ie gekalfd hebben 2 PINKEN VAABTÜIGEN BOUWen MEIJCGBREBD SCHAPPEN MEUBELEN enz Nadere inhchtmgen zjjn te bekomen fen kantor van den Notens W J FORTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda Vrijwillige Openbare Verkoopiiig ten pverstaan van de Notarissen A KLUIT Ez te Moordreüit 69 B H NIEBSTRAS te RotUrdam op VBIJ6 G den 12 APRIL 1872 des voormiddags ten ö ure onder Moordrecht aan de BouwmanswflUjBg van den Heer P KüI CK VAN HOUWimiNöB van 6 PAARDEN omtrent 25 KOEIJEN 1 STIBB 3 PINKEN 17 SCHAPEN 5 RAMMEN voorts 3 BOERBNWAGENS 2 KARBEN 1 MBLKWA6BN 2 KARNEN EEGDÊN PLOEGEN en verder BOUW en MELKGBBteEDSCHAP eindelijk ongeveer 40 00 Kilogrammen HOOI en 1000 bossen STROO Allee dilags te voren te bezigtigen Inrormatien iyn te bekomen ten kantore vangenoemde Notarissen Een oprecht Nederlander en Vriend van Vrijheid en Vorst zij bericht dat zgn schryven te laat ontvangen is om aan den inhoud gevolg te kunnen geven bovendien waB zplks ook niet geoorloofd zonder toestèfliming van den pnnütieven Auteur G B A GOOR ZONEN Omid 1 April 1872 SrmktïIT met de fijnste efpermunt Olle twrdld dtiDliiel Vtéfk èc 9 HOEK nit de Fabriek van te AMSTBRDAM Beze Bnperfijne PEPERMUNT hM den EERSTEN PRJ in NI Dit abpk al t eveeït zich aan de grondstolTeii vervaardigd wordt it Bovengenoei de PBPBRMUNT bakker Oosthaten te Gtntdói te At nifedaQle laalde In 1868 op de IERLAND en werd bekroond teet de Zihreren igeven rersl 6p pag 11 de Vc eiide verklaring r zuiverhei van smaak daar het ran de eerste kwaliteit sierlgkheid van vorm volkomen wiÓieid en matigen prya veifcf baar in pakjes v n 16 Ci bg H KBMP Banket i De Fabriekanten ïïoek o i tadlwiin 4 gém kel k in te nemen gzerpmparaat door idle g8 tee J heeren aahbevolen omdat hij Sgt te verteren i en volledig xn de stopen des ligchaams overgaat Der StaaM n wordt voomamelök en met Ak gunsl ste uitwerking gebruikt by bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpgn en vooral bg bcfgiuilnide longtenng De flèsoh fl 1 Engrelsche Bruisehpoeijers S l Tu n JAtk Artnthm in Mrkn 1iv afkki een voortreffelgk prseparaat tegen alle ziekten van mildlIICIlII TlUUU y liei 5 bloedend tandvleesck Io ie tanden en se rbnat Het is het eenvoudigste zmvenngsmiddel voor de tanden daar net de slymen dplost da de vorming vap wynsteen voorkomt Het werkt rerfiiiscbend in d a moud ztfivert den smaak en verJrnft den onaangenamen reuk welke door hall tanden door overblijfsels tan spgzen A tabakrod k n ontstaat De flac van 100 Gr k 75 Cüs ITimJlc h Vstniïnnt Adv eenen ververschenden reuk hebbende on tij vaa LillgeihCn mdlIUpUCUt l by nde elfstandigheden in elegante dooMU van 100 en 50 grammen 45 en 25 Cts VttlvXv Malv V tl Al t motttstróop uit 70 pCt moutgmker dextrine eiwit UlVtpi i E ll£ Bj li aUL g jjjjgg gtou n n phosphorwre zouten zamenge teia tvordt door prof VON LIEBIG ioot Dr BOCK en alle geneeskundige antoriteiien als een hebt te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoes schorheid borstkwalen kinkhoest en iooAamelnk bjj scrophuleilst kinderziekten in pliatB vttl dèn milgel k imakendm leeeriraan De flesch van 3 heotogrammen 75 Ct Dr Roóiershausens C offwat r 2 ii7 1 T l door inspannehde bezigheden door aanhoudend lèzén of door ziekte terzwakt zgn ten zeerst aan te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine flac i 30 Cti Origineefflessclien van Ajioth GEISS i fl 1 50 Origineelprg n kai halc i m B n de ColUne philöodme zuivert het hogfd van d aehitiisrs belet nddl U ll 6IfI Jigjgi jj het idtvallett der hareu en brengt in een korten Ijjd een geheel nieuwen groei te voorsoSan hJ is zeer verfnsschend vsp het fijnste Pfrtam en maakt het gebmik ran hwrohën en pomadeh geheel onnoodig Groote flacons k 90 en kleine i 45 t ts Alles echt rerkrSgbaar te Gouda bfl L WELTBR Gouwe en L SCHENK Hoogs rwt Bg eft artikel w eene gebmik4aanwgzing ipotó tn fahrik van ChemixArtechmnAt PrOparaiem 1 r nollandsche Sociëteit van LevcnSvefzcbcrlngen opgerigt in den Jare 1807 te Anllterdam VOLGEFOUBNEBBD 1 Directekar P Lai erhuL eïi KAIÏTOOR Reguhersdwarastraat bfl het Koningépl n X 801 Contracten vau D00BL00PEn1 E Verzekerjng met aandeel in de WINST BBLÜBNING VOORSCHOT ü AFKOOP j Verzekenng WEDUWEN en WEEZElï PIE SIOÈNEN Ulteifte ran LUFRBNTB BRIEVEN zoo dadelflk ingaande aU nitgestelde BELEGGING VAN GELDEN weder inv rderbtar m OPGBLOOPBN KAPITALEN of LIJFRENTEN e OVEBLEVINGS KASSBN te verdeelenlna vlerlopp va 10 15 20 en 25 jaw INSTELLING trOT VEEKRUGING VAN 0 PLOOPBNDB LLTFMNTBN GekéTSLSÜ Age t ée Keet t Draljei Gedrukte tarievin t i Kantore der Dirdcjüe W bfl HH Corrpspondenten kosteloos rerkrggbaar Correspondenten in ZuiD HoLLAUn Delft ke Hr Mr C E Ovbbgaaüw pJmniS Oaéetfiater de Hr E W Haehtjib DmUB Dordredu de r H VwmeSdoep v Burgemeester Gonnchetn de Hr C OB Gihelaab Rotterdam de Heeren Ja van der Hoop Gouda de Hr W X FoETüüN DeoobiWee Zoon Notaris S htedam de e ren P Loopüut C é Gramnhage de Hr P J Landeh Vlaardmgen de fir Paulus I iXkÈet Teelden de Heelen Lezwwn ft Eióéman Woerden de Hr G Gio N v Ln Bolleolanilscli OverzIchL Het pro ct r n feoeraai Trochii gevoerd tegen liet dogbied Ftgara u nog steeds het voornaanUte wat de aiin l clit der Parijzciiaar tot zioli treict eu hen amuiee t Reeda twee dagen achtereen komen Ministers eu andere hooggeplaatste ambtenaren nit de da p n vin bet Keizerrylc eren goed als de geringste leden nu liet vroegere dieostpersoneel der Tailenën als om strijd bewyzen dat Napoleon III aog vast op den troon n u iitten als als generaal Troonu het vertrouwen door de Keizenn m hem gesteld aiet had geschouden Algemeen u men ran oordeet dat Troekn wel u ferstandtg lou gedaan hebbeu als h de zoig voor het oordeel over njn gehouden gedrag aan de geschiedenis had overgelaten de heele schi bden Cfjn keekten Het Keitel rernurf an opkomst tt De poginjikn aangewend door Bonlier Fiétri en andrre Bonapartistisclie notukiliteiten om op éia man ld van den val van het Keizernjl te kinderachtig om er eenig geloof van t yk IS met gevallen dosr het loogeusamd fnwliu maar door de misdaden by de liet rijlc en duur ds schanddaden lu de laatste tg ftn ran zgn bestaan N hei verhoor van een menigte getnigen is de ad üoaiit Allou de renlediger van generaal Troehn an Ut woord gekamin Hy schetste diens grbeele militaire loopbaan eu zelde dat geen man UI bet gsnsche Uijk in het algeloopeu ja ir o schandelijk WIS beluterd Aan het alut zgnar rede waarin Ld zeide dat d f nm s h s attc nooit veq tflbais soa Inntien schenken aan den man die Frankryk bad mrdrgesleJird in de stfhaude van S bn werd de heer Allou luiMe tOcKquicht Na den heef aIIod is de heer Graodperret vm dediger der aabgeklaagden de heeren Dé ViUemesaant en Vftu l pgetreden HH opende zgn pleidooi art een apolofie van het keizerrgk wat uiet naliet de bonapartistcn aldra in ek ti upgetroudeuheid te brenf en toen door een gi grmid ué ueuti op een gewichtig feit door den geuiraal Mac M bon egieveu de keer Graudperret plotseling den droiid zguer rede kwgt raakte eu zgn eidoni totaal Ra oo mankte K lrk IB de poging tan impenaliaiitche zyde in t werk gi ati ld om het praoe dai door Irochn wo onhandig werd ondernomen te exploiteereu is totaal milhikt Voi eus de uitiprunk der j nry is de generaal Tro ohu bëleedigd geworden door de heeren l e ViUemcs aut en Vitu lU de vlikeleii voorkomende lu hun bisd de Figaro en zyu ig veroordeeld tot gemuge nisstraf en Het Jotinal Óficiel bevut d snkoudiging der oplegging van nei handelstmotaai met lie gie en voegt er bg dat meu de coiiveiitioneele tnntvin ui blgven volgen totdat door de Nationale vergadering over de uiemve Uneven sal gestemd gn én dat de betrekkingen tusscben Fraiikruk en België wo uitmuntend igu dat zg mch gem ikkelgk zullen ksnDen verstaan oveit de wgrigiiigen die hun bandels telsel zOu kunneta eisclieu Volgens de l igelsehe bladen wiis Maandag namiddag de ontvingst ven Disracli te Mnnchester een ware triumltlooht Omstreeks 30 000 persoueu deden bi igu aijkomst aan het spoorwegstation de lucht van hun eiildelooze toejuichingen weergalqien Nadat de he r Calleuder de voorzitter der cuuserratieve vereeniging te Manchester en geuerden aanvoeider dier partg hem hnd verwelkuiud werden de paarden tan het rgtuig waan hg bad plaats geno eu a espanDen en trokken omureeks KO man hem naar de woning van genoeuidiu Calleuder onder het oorverdoovend gejuich der opeengepakte vulksmenigte Dinadiig bad een groete o tucht ter eerie ran Disraeli plaats wiiarbg hem 12i adressen van rer c Uleude ooiisertatiete vereeiiigingen in Lancashire ncrJeii aan geboden du dtnrin ouk den wensch uitilruktHi hem spoedig weder aan bit liuofd dir regetring te zien Men kan hieruit opmskïn wdke toevloed van nieuwsgierigen er bg de vergiiderug m Freetrade Hall nl zgn waar Diaraeli fast woord zal voeren zeker niet minder welsprekend din gewoonlgk Vsn een geheel andere aa was een meeting dis mede Maandagavond U Glasgow plaats bsd in d City Hall aldaar toch ienl voor een geheel versehilleud pabliek het woofti gevoerd Hoor de republikeinsdigennden voHcsraliMMar Bnidlangh en wel over iMonartibeen RepaWik Ofschoon men zeer beducht was voer een berfaang der wanordelijkheden die op andere plaatsen bg tel kouden ran dergelgke toeapriken plaats hadden nv daarom door de politie buitengewone maatregelen waren gmomen is de rust niet verstoord en boorde Men den redenaar tut het ende toe aan met miSOHHring van een paar malen 4 hg in de rede werd gmllen tv graaf Too Duffens MielordLisgaralsGourer n fr€hineraal € van Canad al opvolgen bekleedt thans den post van k inselier vaa het hertogdom Lancaster De kamer der afgevaardóden te Some is tot 15 Apnl uiteengegaün na de artikelen van het bekend linaneieel etsontwerp van deit Minister SelU be fcaad ld on hrt geheel flwt 20S tegen 180 stemmen aangenomen te hisbben Toorts is er een ministerraad gebonden waarbg eene wgziging u hrt Ministerie besproken is Pater Hjracmthe heeft te Bome de eente van S te houden Canf nces o er de R4forme Catho liqae gebonden n dat wel voor een eren talrgk als uitgliucbt pabliek Het gerucht dezer daiteii door eeitige Buseisohe bladen verspreid dat Hyaciiitlie tot de orthodoxe kerk zon tign overgegaan is van allen grind ontbloot en soligot geheel mi de luciit gegrcpeuL fnos Bisnatck li op iakl April 57 jaar oud gewordeil ZijR orgaan Ols NaridaitKlke Altgeit Znlmf steekt l dese gelegenheid de loftrompet ait over dt beminden eersten rgkikoBSelier ryQ FB ANKB UK Ten ei ide da strikt noodige werkzuafceden nog vódr het reces af te doen en de vacsnti dus op den vastgestelden ujd nog te kunnen bepnneu heeft de nationale Iveigudering den 19ste en SOste geforceerde Uttmgeu joelen booden Den 2ïste k aui zg s middojjs en s avonds den SOste s morgen en s middags byeiLn Babingrgke wetsontwerpen werden er niet behandeld Den Sisiite deed de kamer eerst de onaQ edaan gebleven artikelen der begrootuig van financiën af Daarop nam tg aan 1 d i etsvoordncht opMende een krediet van acht millicjen fr oon het minutene van oorlog voor aanmaak en reparatie van vuurwapenen j f 2 de WetsToordraeht houdende wgxijèug van de wetgeving op de patenten V da wetsvoordracht waarbg een verhoogd ftrirf voor de telegrafische depêches u bet leveji wordt geroepen Deze laatste lokte nog al verzet uit eenige sprekers met name de heeren Lafayette en Deseilligny verzettcden zich uit naam der ervaring tegen het ver hoogde tarief Wel verre zeulen zg dat dit de glanargke uitkomsten zal opleveren die man er zich van voorspiegelt lal het verderfelgks resultaten vermindering der opbrengsten ten gevolge hebben Het mocht evenwel niet bnten en het ontwerp i erd zooals het door de commissie was vastgesteld onveranderd aangenomen Üeo SOste s morg kwamen eenige kleinere ontwerpen aoii d orde alsiiiede dat waarbg den minuter ra Ifiilnenl zaken een krediet verleend wordt tan 31 839 845 fr voor onkosten der gei obdiseerde na tionale garde Het wns nsar aanleiding eener vraag van den heer Lepere de regeering verzoekende om het rappprtder commissie belatt met de herziening der verachdiende tnkken van admmistratie tege gkertgd aan de orde te Ftellcn als het budget van 1873 dat de heer Thiers de vredelievende redevoering bield waar an detelcf raaf ons een verkort verslag lieeft overgeseind De heer Lepere Hensohte de overlegging van boveu genoemd rapport naast de begrooting om daardoor een beter overzicht der te maken braoinigingen te verkrggen De heer Thiers antwoordde dat men van den arbeid der commissie van herziening met te veel verwachting moest koesteren Hg wnarscbnwde tefeen het deaorganiseeren van de verschillende diensten Blglboar stelde hij reorgsniseeren en i sorganieeeren op éin lyn Hy proiesterrde levendig tfgen de aanvallen op hef leger dot zeide hg aan Frsnkrgk da achting van Kurop terugbezorgd heeft en dat thans het voorbeeld geeft ran tucht en rbeid Ik W verklaren voegde de president der republiek er bg ik kan erklnren dat de rust op dit oogenbhk geen gevaar loopt de slecht gezinde partgen zgn wel IS wsar niet ovirtuigd roonr de orde wordt niet bedreigd Men ktin steunen op bet lener Het l er behoort tot geen iiikele party Het is de armee der wet pe wet zyt gy de wet is de i egeering welke door f gekozen wordt Het miniaterie verruit zyn plicht overeenkomstigde wrnschen der meerderheid Gefior De vrede loopt Ürenmin gevaar als de orde Fraakr k staat niet alleen 7onder bondgeuooten J i £ en iltm Welke bondi enooten 1 Tkm De toestand vau Europa ia zóó als men dien begeeren kan na de vneselykè kebenrtenissen die wd beleefd hebbeu Frankryk wp den vrede j wy zeggen dat als eerlyke mannen ik ze betook ik rerkloar het op myn eer Mur daarom moet het l er niet in den ellendigen stoot blgven van vroeger daken Frankryk dient de krachtige houding Weder i au te ne nen die het steeds tegenover Knropa bitoond heeft Wg zgn niet rajier lu 1815 £ urop deukt er niet ann Frankrgk ten regoenng op te Iringen Uet lol zioh onthoi id n Ieder in Europa beseft bel ernstige rsn den toestand en niemand d inkt er aan den vrede te rersibren In d n loop van de ochtend en middiigazittingen werden p o nog behnndeld en gonigekteuni de ontwerpen ran wet wasrby zekere verhoogde registrat en zegelf chtett worden ingevoerd o a op publieke fondsen n op de re us van spoorwegmoatschoppgen De pofloocreenkomst mit lluitschland is met meer kannen èfgedaan worden De KölHueif Zeilimg bericht da de üiutsche r eering deswege hoar leedwezen aab don heer l hiers te kenpei regeven heeft I ENGELAND Da Iwui brengt naar aanleiding van het dexer dageU d r ons medegedeelde bericht Idot voortaan ieder reizjger die uit Engeland komende m Frankrgk roet taun wal ret ran een pas en het visa eens Frenachrii conauls moet roomen zgn aan de Franache r teenng i waarschuwend onder het oog dat Frankryk zieh door een dergelgken terugke tot verouderde gebruiken mpet en meer zal isoleeren Fronkrgk zegt liet city blad beeft machtige mededingersen er IS Izoo byroudsr veel niet noodig om dea stroom vanIryke lintscfae toeristen di hun goud iaForgs ochtetlieten naar elders te leiden De beweging welke zich tot dusver in EngS land voomniielyk t t de werklieden in de fabrieken bepaalde begint zich ook ouder de arbeidende klossen ten ploften Innde te openbaren en eenige be duchtheid op schappen in woor de lag te wekken Het zgn vooral da graaf het zuiden en het midden des ryks doglooneo tot dit kwaad aauleidiog hebben gege n Dieneougnsude wordt in Ëogelsche oerichten het volgende medegedeeld In Deronshira verdient de veldorbeider wekelgks 6 o 9 ihllling een loon dot inderdaad niet toereikend Is om it de behoeflen eens gerins van vijf o zes personen te oor zien Doarbg komii dot de wonmgeu deter arbeiders dikwyls zeer ver keiegen zyu ran de plaats waar zy hon wtrk moetfn venric ten zoodot ile toenitmende onterredenheid voh de laagste klassen drr plattelandsbevolking icb zeer gemokkelyk laat verBorvn Men heeft bet er Jsiig voor gehouden dat duimden minder ratboir wnren voor de moderne ociolistisohe deiikbeeldefi doch dit is gebleken eene dwaling te zyn Het is waar dat de coaliticn elk b V lu Warwu kMirc onder beu zyn erurmdj mtit