Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1872

het reT9l tionairc ksraktcr hebben waardoor de Ip Sh g des lienren Odger te Londen zich kenmerken het geldt bij ben nog niet de omverwerping Tan den troon en der heilendnagsclte maatschappg maar zi eucheo et eeue in het oog valieodereanpartydifjiëid vewnlrtueriflg der werkuren eÈ lerhoogmg der dajrloonen ea wel onder bedreigirtgaB welke misschien voor de werkgevers jte nar ij ter i ijh dan de gi el y digheden lu de fabrlekdiSticten De arbeiders WrHi zeer go ëd Jat de Berkloon en in de kolomen teel hooger iijn dan m het moederland r=i==is= teao esHe GRIEKENLAND Uit Athene wordi dd S3 Maart aan de KöhMcie Zeiluag geschreven dat de kamer den 8sten Apr i geepend zal worden liet jaarlykiche tekort op de begrooting moet ditmaal 4 millioen drachmen oirca 1 7 00 000 bedragen Er loopt een gerucht dot de qjeenng papiergeld wil nitgeren met gedwongen koers i De staat der openbare veiligheid ia zeer bcTredigend BINNENLAND badk Plioder jjéméontesecretaris Ontknn feami zoenskommSadant Mejserf Ijoiqmandaut der schijttery Hofilifk en gis verfegeiiwoórdigers i4t Godsdiensten De Adriani en de pastoor Van SitegsVeit Er wer den toasten uitgebracht door den vóorzïrtcr op den Koning door een hd ran de as lcommissie op den en door déi beer De Jii jer op Profv De Vrie De ikoniifg bracht h tbaaldely k toasten Uit Prof De Vries lirnclit er een uit op dep heir Motlcy en bverhandigde hem het besluit van den Academischen SeniiBt waarb bj tot doctor in de rechten honori werd benoemdj i rins Alex qdev braclit een GouD 4 Ar li Bg beschikking van den minisier van flnantien is bepaald dat de commies bq d posterijen 8 kl J A J Tan der Schaaff ijn ronetic zal ititoefeiien tan postkantore te Zwolte en de wuuunerair H 1 Greven ten poatkantore te Gouda Ken volledig verslag T ir de feestviering in ons NL midden zal Toorzeker niemand van ons Terlangeu Teoh werden door ons nog enkele bijiïoilderheden over l hoofd gezien die we meenden nog te moeten vermeldrii Koo vermimden we enwiflekenrig met een woord van lof melding te makett van bet eerste gedeelte van den optocht de eerewacht de herauten de wiiti igenea de boptiedeii en oud hollaiidsche soldaten die door hun flinke houding zoo krachtig medewerkten om den optoclit te duen slagen Nog gveoter venuim pleegden wij toen wg sprekende van t genzenliedje dèn naam des dichters verkeetd en den naam Tan den componist in t geheel niet oj avrn VVij bopen de woorden van dr C A Tabbenhoff en de muziek van den heer Jb Kwast nog menigmaal te hooren van hen wien t eene aitapaniÜBg it in de open lucht te zingen Woorden en wijs moeten deukt ons gemakkelijk populair worden Ook tegenover den heer 1 J Bertelmnli moeten wy ons verontschuldigen De vrnhe dswagen todi dat middelpunt van den gebcelen optocht was door hem ontworpen met de hem eigen kunstviiardigheid en bereidwdligheid en na r wij vernemen door hem ge heel bekostigd Wij zouden wel weilsoheu dat de wagen met het beeld kon bewaard blijven alt een duurzame herinnering aan dit gedeelte vnn den optocht I ooh thans wenden wij ons tot ile feesten van Dinsdag Den gc heeleii dag werden er bij tusechen poozen muzieijstukken uitgevoerfl foji i roote Markt door het m iziekcal is vun het 1 reg Infanterie Des morgen en Toormiddngs was het weer helder en schoou genoeg om met genoegen naar genoemde mi ek te gaan Iw teren iht MKuft dan gak uiet gezegd te worden ïat ook nu weder een tol jke menigte op de been was Behalve p de lAirkt wl fer icbter nog en gelegeolfeid am i a goeds fk i s ebr ülMijks Mi hüoren In de öocieteit Ons öenoegen nl aseen maimée musioale en wel te geven door de kapel van tet regiment Greuidiers f en Ja a s ondsrdiiaeee van ifen heer Tol lè r t Het was een dootgaand j n t e A U I 4n het piogramma zoo flmk zoo zniver te hooren spelen Vooral omdat er twufel bestaan heeft of het concert wel zou doorgaan daar de deelneming is ta I bgi aue van met al te ruimen aar iflas d bet ons genoegen te j en dat éaq f r t k publ j L het cduoert bywopndp en daardaqr l ewezen f § dat men ook in Gouda niet behoeft te aaraelei om lets gxeds fe doen hooren iets waaraan wel aepu getwyfeld is nij kannen gerust zeggen dat ouiler de verschillende gfuiet ngeiv 4eier d n het oonsert in Ons Genoegen pea eerste pli bdilaadt Was het weder tot ao toe ga jeweett om circa 4 uur viel een flinke regeabi i m d i vele wandelaars neder Daarna werd bet wel weer beter doohom een uur of ackt begon het kehua I op nieuw teregenen en dit j ield den geheelen avond aan Jammer Tan die nette klee4wgeu van die talrijke ja tiuu beste kleêrea nitgedfNrii burgers bqerinnea en toeren jammet TOor ii e f Isindaren die MToorgestelde genat van uittegaan móeftea verraileoToor een drocTig t huis blyven paai bovenal jim mer van de groote tent op de Markt d nanweljjjtia een uur j elli u geheel geïllumineerd zgnde een allerprachtigst g iobt opleverde die aan de bovenzijde geheel U iregeiide en aan de zgkanten ookduchtig te Ig den had van dien aoo jgehpel ter ongelegener tijd zich vertoon nden ttartr oed Doch niettegenstaande dien regen wfxeo er nele menschen op de markt verzameld De hnizirii dieJe markt omgeven waren van bqven tot benedenvol en aan nunne ramen vertoonden zich tal van gezichten wel eenigezina teleuig 9teld 4ooli rol verlangen helt vuurwerk afwaoliteiida Nnuwiijks was het dan ook I O uur of een vaurpgl gaf het teeken dat het beg on en na werden achtereen volgens allerlei vorige kunststukken den volke vertoond Vuurregeiil Watervallen pyramieden afgewisseld door Uomeiuehe kaarten vnurpglen etc werden ien om ton tste te eiudigen met een zeer schooiie decoratie in het midden waarvan me grboU vurige letters te lezen tüud LEVK D UUHKI 1 1 Daarboven bewogen zich 3 draaiende sterren die ons de t kleuren der Vaderla idsohe vlag deden zien Hot pijbliek gaf na ieder n en niet het minst na bet lautste luide zijn bijval te kennen Ka aflobf a t vuurwerk kpoMlde meniteen zich n ar de sDoMait Ont Genoegen alwaar het feest tot laat in den naoht werd voortgezet Giatereo had brt te T6rei $ aangckond de tchoolfectt plaatt Kenrig netjes gekleed gingen de kinderen der armen en tusMhen holen naar ie Markt voor il egaan door 8 ruiters van de eerewacht van den optocht om daar ten aanhoore van een talrgk gehoor liederen te zingen Het deeit ons aangvtiiaam aan die sohare langs de itraten noh te zien bewegen Daar heersclite een orde en regelmaat onder die kleinen daar lag een vreugde en blijdschap op die gatichtjet die eea gunstig contrast opleverde mét de wgze waarop ouderen van dagen zich bij openbare feesten i tl eens gedragen l e vereohillende ondtrwgzers vergezelden hen Onder dB en merkten wü met genoegen op den oud onderwyzer deti beefReuhl Anarlyk deze beboenie b een kinderfeerit a s dit er een was Ongaarne hadden wij hem gemist Na op de Markt eenige liederen gerongebtt hebben en een hoera aangeheven ter eere van den Borg gingen de kindereu weder uaar de scholen waar elk kind een praohtwe feestplaat ren koek en een omqe appel ontviAgen X Op den feestdag Maandag zyn van wege de Eemuustrantsche diaconie aUe bedeelden zoowel van de zoogenaamde winterals zoinerbedeeling op vleesch boouén en bi6r onthaald Ook by de Herr Gem zijn de armen op een byzoudere wyze op den 1 April onthaald Door eenige welwillenije ingezetenen zyn op dieB dag de opgeuomeuen in de inrichting tot wenOg der bedelarij eveneens feestelyk gfftractecrd De Opper Kamerheer eu de Chef van het Militaire Huis de Konmga maken bekend dat Z M op Woensdag den 10 April a s des morgens ten 91 3 nre in hèt Pale s te Amsterdam andisntie zal rerteenen aancommissien civile en militaire autonterten oTicieren en militairen en op Donderdag den 11 d8ar iivolgende ten 8 j ure aan particulieren Degenen die verlangen tot deze audientien te worden toegelaten worden nitgenoodigd ztch in te schrijven op eene iler lijsten welke dai if adn pfe zegd Paleis gereed zullen liggen van herten at ttt en met den 8 April des namiddags ten vier ure op welken tyd die lysten zullen worden gesloten ik IëEDELSCHE FEtSTf IE iN H EWiülld êi ns den afloop dor steennigfng diewij in ons vorig nummer beschreven begon de allegorische optocht en werd het groote feestlokaal geopend In lk rt zhlfahUij hfer den c itockt beschreven De W orile a8 deze Ben detachement cavalerie het mnziekkorps van I de v ldartUlerie ie Arnhem de banier va tralie en de banter van Brielacb Nienwlan gedmgen doat I ban rdraeère ta p4ard Zili et n en Me nijTui ricfdets van Se aMceling Bfielle en géïêlqteeroën T a andere a deeiingen met hunne baaiereii eekutterii van Brielle mótiek van t korpt jIpJte iiHagei de commititie voor deit optocht bestaande nit 4e hoeren W J BerJenis van Berkelom O ientond f Hofland J J Hofstede en Ü h M van KruvW de wapenkojiiqg van Nederland op een chimmel Üj W een nraobt ev inantel ppi waarop t wipen fjip mdérland twee commissarissen van frdie a f Sfwagen Nedej land getrokken door vier zi aj te pgard en Tpora fje aan door een los naé rd De po i V Verdén gelet door vgf pages d ze iragen 14 eeiy holde aaij 1 buis van Oranje Aon p zyden ug inen de wkpiitis der proTinoien To inan htf wfea Tap Kederlaiid op den wagen zat e N erland obe M aagd leiiwtnile op de groi dwet van ISiJ iff hm rtsoht rhand hield zy den iConiutlyk n pepter en m Se un kenuind de zyden teugelt der paarden Aent m den wagen win eene met oraiy e bekleede Qredans waarop geplaatst waren de bustes van den koning en de K olniagi i Wek oand door d C eniëo de Triades Xwea infiVW stonden daarbij Banier T M Zee faart twee caqlvis saristen van ome vu 0en Tij zeevarende mcf eiidfii en gedragen dpor varentgmflen iv rom twee K auuis9arissen van orde bod ran Je redJi igbooti De zegewagen Zeevaart dit wiu eene sloeji die de heer H L M ran Krayg op eiken rekeqing hreft laten verraardige n naar net tnódel eener eoili ugboot ly werd getrokken toor i sabiulmêls in de boot bevonden zich 2 atnurliedea en 5 roeiers oe banier van koophandel 2 eominisr sarissen iia rde de Nederlandsche vUg eenige Móoplieilen bi uier Van nijverheid Oraqjevlag twee oOBUBiiiaarisseniTau jirde eenige ambachtslieden 1 het mnziekkurps llnrmouie van Brielle onder dlre f Tan den heer Tilibe banier Tan landbouw en e teelt ëerewach van landbouwers eerste gedeelde ï commissarissen van oil de de zegewagen voorstellende ie broonett va weltraart ran Nederland ais kopphaddel nijverheid taudbdnw bloei van kniistei 1 ea wetenachappen getrokken diwr vier bruine paai dm pp den wagen bevondeii zich Cena Flora en Po inona de geniSn van kunsten en wetentchafipen koophandel en nijverheid vergezeld van hare e gene aardige attributen pp den agen stonden 9 me ijeal gekleed in tarlatan jat iiuneii die di or de loodsmiiiïje vervaardigd zdh Ie optocht werd besloten luor het tweede gedeelte er eerewacht van Uudbouweii te paard Toen de ontoeht T M rbü hei huis dea burgrmeei kWam stond de Nederllindsche Maagd op n4tktf eene buiging voor d n Koning die aldaar was enoverhandigde den wa enkoning een krans dezewierg hem den Koning toe De bustes Tan Konïnn nKoningin warden door de beide meisjes beknqatf De roeiers Op den tweeden zegrwagén hieven kuun riemen omhoog De meisjes van den derden aagewaged wierpei Z M bouquctten toe In teeti was t pracbti weer naar ach I de optocht bad mif geheelen weg nog lang niet afgel J of het begonte stortregenei Pat was ontzettend jammer Jaot t mooie effect werd eij niet door verhoogd toen l die druipiiattr kleereii zag Ih t groot éestlokaat waa eren ahi i tkliin dtttln e vuuioM die ia t kleine werd tea we nig bezocht Van 3 tot 6 uren was in t weeshuis gelegenheid om n model van de nimf te zien en d 81 platen op den tachti arigen oorlog betretkj n hebbende well e doof den heer Ver Huell aan ilez gemeente ten scheuke zijn gegeven j De koning as nu afloop der steenlegging het gr4oie fi Stlokaal gaai ricn uaar tongen 7 dames in wit gekleed er 7 beeren van de troep vfn FAigiog t Tolkelied paarna ging hij naar t huisdeëWr f Bffleesters on er den op ocht te zien passeer n Wsaar ging Z i t te voet naar t weeshuis om er oe getioemde plAtïn te zien e 1 eindelijk naar t raadhuis dat op smOakvi Ile wy vas gedecoreerd I Te drie uu nam het d euntr dinatwe op het raadhuis een mnvang 1 Daaraan nailen deel bihaUe de reedt genoemden üe heer h Van Ke s kommandant van t ma rinecskader Van Ueiiiee piesideut der recht et wit 9P U U Ie koningin der Nederlanden Te Vs rtrok de kofthig Het daeelijksoh jbeililur deed 2 M uijgeleiele In t i tmg d t konings hadden plaats genomen Z M Print Alexander en de heer Tilotley Ten 71 trnr ris er jjl peifteerie lllamlnatie JHuit aan buis zog men de nMest nueenloopende r rten van illnminetie De verlichting a la giorno t Zuldeidde was zeer fraai Het hnis dat do r d or llod xe feestvierders is gekocht werd geïUumiiieetd Boven de deur zag men de atbeeldind ran een Watergeut de jaaHalbn 1672 en 1 J 2 elCj en t oer f aardige opschrift Genzen Wéesbuit Wnhelmut ran NatsoBwen De feestdag werd liesloten door rnuxwerk ta tHr n 2 er merkvabKrig waa daarbij het BridfcdwjWap dat door K ü ltcb ram werd rerlioht u Ofigeven door pteinen en lAabtbaltpekn in de ra 4emndtdi keuren j De M ée mmafle a t kleine fe tlokial werd weder zeer slecht bezqebi maar in t groote bleef men zeer laat bijeen l t in den nacht werd er Tlofe eene operette aitgerofrd waarin do Wateigeuzen iMradaa Met lüd applandissemeut begroette men ze Daitnuede waren de feestelijkheden voor dezen dig gerindigd De dag waarop matnden lang door het 5ietlerlBndache volk gestaard werd als een heugelijke hmnneruigsdag wkt roorbij De herinnering er aan alleen blgft out orer lüat ona kopen dat die roor iedereen eene genoegelijke zg 1 Men irhrijft omtrent de feestviering te AiatteRUm Ma M Dagilêd ket volgende I Tui n de buufd tad heden qorgep ontwaakte hM t prachtig weêil maar de wind die uit een rerkeerleti hoek woei deed roorzieu dot regen waarschiji ijk wna e dic bleef d u ook W mt Te wggrn dat hy in den Vgione zonder pruttelen werd oqtrapgen zon in tiryd 7ljn met de aarheid maar toch duurde t niet lang al meh nam geeu notitie meer ran de Im en d e dut niet de voldoening mochten smakoi van aan de vrolijke tlemunng der feestvierenden te ehadeu Die stemming is tot op t oogenblik waarop k dit tahrvf 4 Ore dee middags zoo uitstekend Kewaeel dat men ondanke soo groote opgewondenheid zich niet herinnert hier ooit zelf op een gewonen feestdag minder dronkaards lange e beeten ttiaien te hebben zien teilen Dit ia werkelyk treffend Mocht 4e gepotte houding blijven en de ofde ook rff avond lei worden estoerd De ilioninatie tal zich van haar kant um den r irrn niet stereu sp dooigaaa Van de venckillende deconttiéa conoept illBminatiên toepaisel ke en niet toepasielgke gedichten eer bo en eu poorten te gewagen is niet doenly k Het u n trouwens reeds bekend en h t overi e at kMr ledai werd om aan het ie tl luitler by te Aten f tobreel d eenige kolommen van een blad er TOOT te myner beichikkiug zouden moeten komen pulura Arlii Jfa uira met zjjn waarlyk artistiqiie trbph door dea heer Hekkiiig vervaardijfd t rateit va fotknvlyt met buitengewoon veel tact en smaak gedecoreerd de Br ieische poort buiten de Leidsohe de eerebogen der Kattciibnrgert in de BinnenOraajeetraat de veniertng van het gedeelte der KalverstrHOt tuttchen den Heiligen Weg en de Osjesluis verdienen echter een afzouderlijke vermelding Ten twaalf are heeft zioh de optodit van de Komaftkmm in de Plantaadje m beweging gesteld n terwijl ik dit schrgf doorloopt hgiile iiA Behalre f e wagpna bataat hg nit f aUeelingen eii er züli groepei ornler die nitttekep4 gn Zefcer behoeft deze qptocht met onder te doen roor andere rroeger gehoudene van dien aard Vóór hg zmh in beweging heeft gezet is door den president der pommisait roerden optocht de heer Gntkind eed roortreffelgk woord gesproken hoewel de toespeling op hrt sociale rraagttuk er minder bij te pas kwam Laken we eohtet niet De Burgemeester den Tex heeft zeer waardig Jeentwoord en de heer Bosch Kemper heeft een tdespraak gebonden over vryheid en orde die indertlaU welspiekeiid mocht heeten en gelgk uit de stemmiJig van de deelnemer aan den optocht bigkt een grieden itidruk heelt yemaiikt De Köln Zig bevat een hoofdartikel over de Nederlandsche feestviering aiTrin wordt hulde gebracht aan bet stoutmoedig bedrijf onzer vaderen die streden voor denkbeelden weljte thans den grondslag der beschaafde staten uitmaken Ook Oranje h ordt door den ehr ver geroemd wegens de heMendaden door hem verricht zoowel tegenover Spanje als Frankryk UH Delft schrijft men dd Aprilt Heden heeft de voorgenomèi optocht van verschillende eorporatrën door de stad en naar de Nieuwe K rk plaats gehad Tégen 11 uar kwam Uj aan genoemd k erlgebonw aan en tmd ditt onder het fcetpelen van het orgel binnen daarna ter linkerzijde door het hek van bet kogr voortgaande en zioh roed het praalgraf van Pruia Willem 1 scharende In het nuddea roor de Tombe taande nam de heer M i Maathoff bet woord en sprak met heldere Itein een gespierde ied it wianu hy de geroelent edielate welke in dezen etond geheel het Nederlanjim rolk heziehin en in een historische schels de beteekénis niieenzette van het nationale feest dat thana Wordt gevierd Daarom zeide spr ten slott berdenken w Awt vreegde en dankbaarheid de inbfmii van den Brieldoor de Watergentf ab den dageraad van Neêrbnda rryheid en w fab ett a n alt het begin van welraar ee geluk II toif De ds irbij aditef M ren Iftlft de bewaarder der assche van den groeten nooit volpreteo WiHem ran Oranje dea edelen Vorst die ded èn Woed tril had voor d reiiotsing van Nedealafld wieue martelaareUlM DeUle grond bevochtigdef U gaf gehoor aan de ednte roepstem tot hoB grindt door Holland m Zeeland en sielde jiobaali thoold der bewagtM hii Wist de verdeeWe en renpipperde krachten te £ iea saownwerken riebting t geven Mo ten ttr d dea moed te onderhondep de moaijelooaheul in kMobttintpanniDg te haf jheppen Hg de wgze Staatiiaao ea belangelooae mend i zoolang hg leeft de vraagbank voor allen en alt hg te vroeg gevallen de onvoltooide taak aan zijne wukkere zonen moet overlaten dan blgftzgn naam de leis dèr vrijheid Da iruDi n dewijl zijn n jfeslacbt de teljrep uit het edele Huis van Oranje zijne verberene deugden erfden voelt zich het Nederlandsche volk met dat Vorilenhuis rereeilzelrigd daarom zijn Nederland en Oranje onafucheidelgk verbonden Goed is dus de gedachte qigekoraen in Delft s butgerg en tliaoa door haar te terweiealijken on opdezen heugel ij Veu dag ala eevgetnigems van handankbaarheid en in nanm van ganich Nederland alseen bewijs d t de geest der vaderen ook nog de onze 18 en wiJ onze rrgheid en ouafh iii elij kheid onze koetbaarstt kteiuodito achten goed n de gedachte om eene nieuwe hulde te brengen aan onzen onvei sigkeiiiWiUein en èeo nhrerea kiua lerte leggen op het gedenkteeken door dankbaarvolk hem opgenehL t Daarna werd door den beer dr J SoMleudam onder het nitsprek van eenige weinige woorden een zilveren krans aan den roet ran het praalgraf uedeqgelegd 1 De plechtigheid weid door do Ixer T r Perk met bet roordrageb ran cenigie gespierde diobtreg elen bealotett Onder herhaald boem an bet bopelen ran het orgel rerliet de stoet de kerk om na het passeren ran eenige grachten zich niar Stad OoeU te begeTeu raiiwnw men eieh roorst lt heden aroud den optocht met fakkellioht te herv ttan Te geiyk met nationaal Mest van 1 April hoeft de DcrdrteUtekl Ci haar TCjang beataan ender dezelfde drrna gerierd Als mtvoeia vau de twee jaren te opgerichte Balanftek kiatprièeH OmrOit bnder het motor Vrijheid Gelykbeid en Broederschap zag haar eerste nummer onder den tegenwoordigen titel op 1 April 1787 het licht bj de firma Blussc en C De boekhandelaar Pieter Blntté had bet blad aangekocht ten behoeve zgi er twee ondete zoons Abraham en Adolph De eekste verliet echter spoedig de redactie om die der RtMtct lieidteie Courant van prof E Luzac over te Mmen De jongere broeder zette zgn taak tot in 184JI voort toen hg haar overgaf aan zgn beide zoons mrs Pieter en Adolph onder wier lenling de courant twns dagelijks rértchgnt rf Men schrijft ons uit Krimnn a d IJscl De schoolkinderen hebben alhier II Dinsdag een eenvoudig doch recht opgewekt fefest gevierd De subcommissie voor t Brielschf feest had ondersteund doo den gemeenteraad beslaten van haar kant bet nationale feest op dere wgze te vieren en zg heeft dank eg de medewerking ran de hoofd en hulponderwijzers eer ran haar werk 1 gehad De kinderen waren zeer vroolgk zg maakten een gang door de gemeente aten iii de school krentenbolkn zongen en juichten dat teen aard kad eu onlfingen ten April be slotto boekjes en phiten die op den 1 trekking hebben De majoor J H B Gisser ran het Ie reg inf is op zijn verzoek op non octiviteit gesteld Jit Moordrecht wordt van 81 Maart gemeUt Heden ochtend te half vijf ure verkeerde dit dorp plotseling in groot gevaar Er brak een hevige brand uit in de woning van deu zadelmaker en slgter A van Dieet In zeer korten tyd sloegen de vlammen van alle kanten uit aangewakkerd door geestrgke dranken en verschillende brandbare stoff eii Door inspanning van den Brandweer en door algemeeae uitmuntende medewerking gelukte het t vuur tot dat huis te beperken dal evenwel met zeer veel van den inboedel en andere goederen verbrand is De brandweer van Gouderak was dadelgk met loffelgken gver gereed lot bet verleenen van hulp Ook de ScAooni a zal met hU nieow kwartwl in aaumerkelijk vergroot formaat verschijnen De prijs zal met 10 oeut per 3 maanden verhoogd worden Nu Walcheren aan den vasten waPia TMiaadeu en aan het Eurupeescb spoorwegnet na te Middelburg daardoor in meer du ócn opzicht verandeirigg moet worden teweeg gebracht hebben de ttitgerert der Midielh Cl gemi iiil dai dit ook op bun blad met zooiler invloed mocht hlijven Haar redactie heeft d iarom het voornemen huar taak voortaan in breederen zin op te vatten en haar eigen denkbeelden omtrent de algemeene heUnnFn meer te doeb hooren Haar werkkring èlzoo ia dezen lia uitbreidende zal zü dien in andere meer locale opzichten eeiiigermate beperken Zg huopt haar onafhankelijkheid van karakter te blijven bcwaiten door geen bepa dde partij te dienen waarbij rij db verklaring wiegt dat zij tot geen enkel lid rad hrt parlement stond of slaat ia eenige betrekkingj Die onafhankelijkheid van karakter geroëft zg thanti vooral te zullen behoeven nu zij zich voorsielt te onderzoeken in hi verre de liberale beginlelen hier te lande in de laatste jaren worden in praktgk gebracht in hoeverre het welbegrepen belanc van den Staat een andere opbssing der hangende quaesiien eitchte als het NedeVlandseh parlement met zijn libekale meerderheid meestentijds iloor eea liberaal Miuisterie voorgelicht en geleid i dauiaan Ig geven heeft la hoeverre eindulgk en op welke gze hetgeen verzuimd of in angeweu iishten zin h4slist is nog in te halen o te herstellij élk t 8 h Pe examiifa ter verkrijging van aktcill roor het lager onaerwijt in de protincie Zuid Holland aijii 3 April lu Ie lokalen van de lees nrichtiifa in de Oude Molstraat te t Gravenhage aangevangen Qeexamineei 2ua voor bet Fransch 12 candidataa 7 daarvan tgn tigeveiea toegelaten zijn 5 de heeren W Cramer P vim der Ent A de Keizer W A Kmyekeb P E Lüifjes i Er zijn meer dan 400 candidaten Da oommiaiie bestaai uit lien heer dr Lindo inspecteur en de schoolopzieners mr 3 i van 6euos éiofi tor Defioeje dr Mousing en dr TaM it Opl den 27 Maart is ie bet gebruikelijke ceremonieel door ZJjne M esteit Koning in gehoor antrangen de heer Lncio Pplido ter uitreiking zijner gBlooftbrieren als buitengewoon gezant en gerolmaehftgd miilister der rcpuUiat ran de Vereenigde Stateif ran Venezuela bg het Naderlandaohe hof Na het gebeurde bij het rertrek van den br KohmdOi ah NMeriaitdsehe zaakgelastigde uit Caracas m he roorjafr ran 1870 had Zijner Mi esteits regeeruig de diplomatieke betrekkingen met de regeering ran yenezuela afgebroken In April 1871 kwam daarop de heer Lucio Fnlido ah gerolmachtigde der daarop repobli republiek te s Gravenhage den wensoh zijner reiteering te kennen geven dat die betrekkingen hersteld zoudei i worden en het verhinfien om deswege in onderfaakdeling te treden I e aitshg dier onderhan deling waann Zijner Mnjesteita legeen ng toestemdej is de zending van den heer Lueio Palido roomkali minister van bmnenlandsche zaken en van Snanoiën en gewezen buitengewoon gezant en gerolmaehtigil minisier bg verschillende horeu door de regeering ran l euezuela belast en gemachtigd om de roor waarden te rervullen welke dezerzijds gestold war roor bet weder aauknoopen d r diplomatieke betrekkingen tusschen de beide staten Laatste Berichten Atbene 3 April De kamerzitting znl d n 8denApril worden geopend De groothertog vnn Mecklenbuig Schwerin it hiermet zjne familie aangekomen K J graaf Washington ï Apnl llet antwoord mtffi