Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1872

Oranvillo aao Fisb heeft gericht is in den ministerraad die hrtlen werd gehouden besproken Manchester 3 Apnl Gisteren had er eeue groote optocht plaats van conserratieren ter eere van Qisraeii Hem werden 124 adretaen aangeboden au Teraohiilende ouuserratiete rrreenigingen uit Iiaucaahire waarin de wensch nerd uitgedrukt dat Disiseli H ldra aan het hoofd der regeermg lou staan Dea foniia tou Disraeli lo de Traüdeahall eene reüeroering houdan Maandag heeft te Huddersfield eeoe botsing tuaaohen twee spoortreinen plaats gehad t en groot aantal passagiers werd gewond Madrid S Apnl Ue benoeming der kiesburenux is overal rustig afgeloopen Voor zoover het resultaat bekend is gn 55U presidruten en 2 t3 secretariaaen gunstig jegens het jouvernement gestemd lOSI secretarissen beliooren tol eeue coalitie vauuUe partijen Ee Madrid behooren de benoemden tut die coalitie De voorstanders drr Regeering hebben te Sevilla Malaga Murcia en ande ie provincialeliuufdsteden genigevierd Allernege in Spnnje heerseht rusi Openbare Verkoopin n n nre in hefiX i C het openbaar Veilen en VeAoopen V VIER vóór eenige jaren zeer s Slied nienw gebouwde WOONHUIZEN met EBVEN en GROND gemerkt wflk F n 46 46a 47 ea 4ila aan de Spieringstraat binnen Gouda k daster Sectie C n 1904 1905 1906 en 1907 Deze huizen worden a onderlgk geveild 2 Bene HYPOTHECAIRE SCHIJLDVOR DERING groot in kapitaal VUF DUIZEND GULDEN rentende i 5 percent ten behoeve van W VAN RUMENAM thans in staat vak faillissement en ten laste van A A THOO LENS met verband van eerste hypotheek op ACHT WOONHUIZEN met ERVEN in deKorte Akkeren te Gouda gemerkt w k P nf 252 tot en met 259 Breeder by billetten Inforraatiën te bekomen tisn kantore ran di Notaris MO NTIJN voornoemd BURGEMEESTER en WETHOUDERS vaa Zuiammerdam gezien de verklaring van dea Heer J J van SON Med doctor alhier waai uit blijkt dat het tot stuitiug van den voortl nder aanwezige pokziekte dringend noodu it de volgende voorwerpen toebehoorende aan JACOB van VEEN watermolenaar wonende in deze Gemeente in gebruik geweest by hem en zyue vyf aan pokken geleden hebbende kinderen worden onteigend en vernietigd als drie pluimen bedden met hoofdpeluws en zes kussens twee dnlen bedden met peiawa eu twee kussens vyf chitsen en vgf wollen dekens een wollen kinderdeken een schoudeN mantel vier lakens een hemd en ledikantbehangsel Gezien art 69 der wetvan28Aagn tn 1851 Staatsblad n 125 Besluiten 1 de voorschreven voorwerpen onmiddelgk in beslag te nemen en te onteigenen ten einde door verbranding na besproeging met petroleum te worden vernietigd 2 de waarde dier voorwerpen bj mianeiyke schikking te bepalen op een som van 208 En zal dit besluit op de gebniikeiyke wgie ter openbare kennis worden gebragt engrolaatit worden in de Gondsche Courant terwni anohrift zal worden gezonden aan Heeren Qedepateerdi Staten dezer Provincie Zwammerdam den 2 April 1872 DE RIDDER Buraemeiester J HOOGENDOORN Dz W ethouder MARKTBEBICH rEJÜ Gouda 4 Apri Bij weinig handel bleven de prüiien nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeemvsche 11 40 a 12 25 Mindere ƒ 10 90 a ƒ 11 30 Polder ƒ 9 50 a ƒ ll Rogge puike ƒ 8 a 8 40 Mindere 7 a 7 50 Voer 5 40 a 6 Gerst 4 60 ü B ZO Haver 3 40 a ƒ 4 60 Hennepzaad 8 50 ü 8 60 De veemarkt met gewonen aanvoer ofschoonde prgzen hoog waren was echter de handel traag Aangevoerd 8 partijen kaas met viuggen handel Boter 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand GiaoaiK 3fl Murt Mans EliiaMh ouden J T Jaspers B M C da Jonn 31 Uorothca Paiiliua uudcra P P TSD der Meer ea W Driessen Maria Antoiuatta Joaiiiin coders J H vin Maaseland m J M Koning 1 Apnl Maria ouden P de Koriio en M Hooltneljer ornLlia ouden C Biljee en O van Werkbouvcii Cornelia Theodoroa ouden A A Thuleoa ea A Danji itmaOB Bi rnardsa Cleaens Joseph ouders G H Korie en J E n de Kasteelen 2 giianda oudere L Kroere en W Mulder Neela ouden P Ufflani en J C Schoondi r o rd 8 Adriaot ouden S Hogerdijlc ea R Verboom Jotiflnna ouden B van dea Brotk eu J van Willif eu OvialiiDLN 30 Maait P fstunt 1 m D Punielie 9 w M J Gaalel 3 m 31 J P Jauaeii 3 ui 1 April P van O 81 j J de Graaf 66 j oiuüwu 3 Apnl G vau L unea eo b U Brouwer C A da Min ea N lao Trict Bullenlanilscli Overzlctt Hst nititWB in Frankryk is zeer aobaars Te vergeeh lent meii de Prsnsche dtgbladeo n om ook niatr één politiek feit ééne gewichtige getwortenis uit Frankrijk te Tinden zg deelen omtrent liet binnenlind nirt andefs mede dan hunne verachilleiide beeohouwingen over de nederlaag die generaal Troeha eitelgk voor de jnry geleden heeft Het eenige Frnnache nienws dat Bog ceuige aanapraak op belangrijkheid kan maken is een teleginGaehe depêche uit Parija aan Uê Tim t dat Zaterdag a t een gjoot aantal veroordeelden waaronder naar men legt Kocbelbrt en A y begeleid door een aterk detachement troepen naar Nieuw Caledonia vertrek Die IMmmUeUn AWib iitXM Swir IMtVr Wgatii dat t Bone in ds Oaitaeha taaf wordt nitgegeven apretlit de mcdedeeling t o Ie Memger fe Parit tegen dat Italië het voornemen zoo koettereo om lieh van ToLnia meester te maken Het blad wyet op lie conciliante houding der Iteliasnsche regeering in het geaehil met Tonit douf de besliiising op te dragaa aan een aoheidirechter die onder goedkeuring van den Bey gekoeen zoe Worden en tracht lan te toonen dat int voornemens bovendien in stryd zouden tgn met Iialie e neigingen Doch de zaak zelve ia van luttel gewicht Wq vermelden het tieclita Is een merkwaardig teeken dea tgda Ikw de belde ijanden van 1870 Frantchen en Duitaohere op alle mogelijke wijren ali het vare om de vriendschap vnn Itulie bêrlelen Organen in de b ide talen geaehrcven moeten bet der Italiaaoache natie dagelgka herhalen dat niemand het beter met Italië voor heeft lan Duitechland of Frankrgk al naar gelang de vcrr ekering in Vltalie of in die lUUieHucieii Nachrichtrn gegeoen wordt Wanneer Oavour uit zijn graf herrera dan zou h de zelfvoldoening kannen smaken d t de twee eerste oatiun van Europa elkander de vriemlsohap betwisten an hetzelfde Italii dat nog voor dertien jaren in kleine taten verbrokkeld niet den geringsten invloed op de Kuropeescha gebeurtenissen kon uitoefenen Donderdag hield Disraeli te Manchester zgne redevoering De geestdrift was reer groot en het enthousiasme buitengewoon Hij zeide o a Vereenigen ü ons om het besluit ta prCKJameereo waarbij de oonttitnt e verdedigd wordt Ik kom u peggen dat ons programma niet spreekt van het berooven van kerken en het bestelen tan grondeigenaars mvf He are belang van het volk zoekt Hij betuigde dat de troon de bron ia van al de weldaden die de Kngelaohen genieten en dat de monarchie de JBstcIling is om welke het volk zioh kan vereen igen ia gevaar en rampen dat de Eiigelsche monarchie minder koat dan eenige andere en de helft minder dan de volkssouvereiniteit in Amerika Hij verdedigde het huis der Lords en geloofde dnt de oonstitutioneele Segrering in Frankrijk uiet is geslaagd omdat een dergelijke vergadering daar ontbrak De wetgevende kamers in Zweden hebben dezer dagen beraadslaagd over een wetsvoorsel strekkende om een vry belangrijke wijziging te brengen in de reglementen op de lagere scholen Die soholen staan tegenwoordig onder bet toezicht van een Raad waar ADVERTENT IËN Voor de vele bewijzen van belangstelling oadervonden b de geboorte onzer Dochter betuigen wfl onzen vriendeljjken dank L P HOOGENDIJK B C HOOGENDIJK vAN Wijk Gouda 4 Aptü 1872 De gezamentlflke werklieden der Garenfabriek van den Heer J IJSSELSTEIN aan den Kattensingel betuigen HUNNEN HAfiTEUJKEN DANK voor het GUL ONTHAAL by gelegenheid van de Feesten op 1 ApriL DE GEZAMBNTLUKE WERKLIEDEN i VAN DE GaEENFABEIEK VAN DBN HbBB J IJSSELSTEI N aan den K attensingel 1 V UVUUIJ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zwammerdam gezien de verklaring van den Heer H J P van den STEEN Geneesheer wonende in deze Gemeente waaruit blgkt dat het tot gtuiting van den voortgang dej aanwezige pokziekte dringend nocSig is dat i volgende voorwerpen toebehoorende aan JOHANNES DE WIT werkman wonende in deze Gemeente in gebruik geweest bü zgne vief aan pokken ge eden hebbende kinderen worden onteigend en vernietigd als een dnlen bed en twee kussens twee moltonnen dekens twee lakens een wollen kinderdeken een ctutsen deken een wieg met bed eu gordgnen alsmede eenig kindergoed Gezien art 69 der wetvan 28 Angnstas 1851 Skaatsblad n 125 Besluiten 1 de voorschreven voorwerpen onmiddeiyfc itt beslag te nemen en te onteigenen ten eind door verbranding na besproeying met petn lenm te worden vernietigd 2 de waarde dier voorwerpen bg minnelgk schikking te bepalen op eene som van ƒ 26 En zal dit bes uit op de gebruikeiyke wgze ter openbare kennis worden gebragt en geplaatst worden in de Gondsche Courant terwül afschrift zal worden geïpnden aan Heeren Gedeputeerde Staten dezer P tivincie Zwammerdam den 3 April 1872 DE BIDDER Burgemee itcr J HOOGENDOORN Djï Wethouder van een groot aantal PRACHTIGE VüOBWEllPEN DBB LOTEBU te honden ten behoeve eener Nieuwe kerk voor de Parochie van O L V Hemelvaart te Gouda De tentoonstelling zal gehonden worden in een der Schoollokalen van het B C Liefdegesticht de Westhaven op ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG 7 8 9 10 en 11 APRIL des Zondags van des namiddags 1 tot 6 uren en de overige dagen van des voormi3dag8 10 tot des namiddags 5 uren waarna de TREKKING zal geschieden De entree is bepaald des Woensdags ffratit m de overige dagen 10 Cents de persoon Namens de Uames Coinmissie Gouda M W M KOCK 4 April 1872 J L C von STE NBACH K De FEESTCOMMISSIE betuigt haren vriendel ken dank aan allen die mede hebben bijgedragen tot oplnistering der feestelijkheden of tot handhaving der goede orde Zg wenscht ook een opzettelijk woord van hulde te brengen aan de uitstekende houding van bet publiek waardoor hare taak aanmerkelgk is verlicht Er wordt TERSTOND gevraagd eene SCHOOIVillAAKSTËB Adres bjj den Uitgever dezer Courant Die welke hei ongelok heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tydverlies door dat artikel en zonde zeker gaarne ontheven zgn dezelvs te moeten gebruiken welnn er bestaat een middel allen wier oogeu noK niet tot in den hoogsten graad z n versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebmik van Dr Cliaotwnelaiius Oogenwater By elke waasching der oogleden zol men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen w derkeereu zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zy die dog geen bni behoeven gebruiken dat middel om vooj altjjd daarvan foevrnd te biyven hg velen ja bjj oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aonwezigj men lette maar op dat men by voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderiyk is dat de oogen beginnen te steken enz Welnu gebruik Dr CHANTO MELANÜS OOGEN WATER en gy znlt ü beter gevoelen Het is Y rkrjjgb tor a CO Ct per Flacon by T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leidm J H KELttER We te Wagenstr Rotterdam Mej L A 8cuobrENa ScHi üter Oostmolenstraat 3 i GROENHüiZKN C Utrecht Eu meer bekende Depots in ons r k Openbare Verkoopingf op MAANDAG 8 APRIL 1872 des voormiddags ten Elf nre in het logement M Zalm te Gouda van 1 een zeer royaal HEERENH UIS a n de Oosthaven wjk B n 87 te Gouda bevattende groote vestibule ruimen Gang met fraayen Trap drie groote en eene kleine Kamer benedeü en vyf groote Kamers boven Dienstbodenkamers groote Zolders ruime drooge Kelders een firaayen TUIN en een ACHTERHUIS met eene brug uitkomende aan de Spieringstraat Te aanvaarden 1 Mei 1872 2 een groot sterk WOONHUIS bestaande uit BENEDENe vry opgang hebbend BOVENHUIS aan de Turfmarkt wyk H n 92 en 92a te Gouda Bovenhuis verhuurd tot 30 April 1873 Benedenhuis te aanvaarden 1 Mei 1872 3 eene KERKBANK van VIER ZITPLAATSEN in de Sr Janskerk te Gouda zgnde Familiebaak toebehoord hebbende aan den Heer A K Kkhfse de tweede van letter H middenry tegenover den Predikstoel Te aanvaarden 1 Mei 1872 Nadere inligtingen ten kantore van de Notarissen FORTUIJNDROOGLEEVEBof KIST te Gouda Gouda Üiflk vao A UinikoiBD 1872 N 1189 Zondag I April GOUDSCHE COURATIT Nieuws eo Adyerleiideblad jpor fionda eo Onstreken a ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonder ke Nommers VIJF CENTEN De uitgave dezer Conrant geschiedt BONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pros per drie maanden is 1 75 firanco per post 2 De inzending van adrertentidn kan geschieden to biia uur des namiddags op den dag der uitgave van het voorzitterschap tot hadra rechtens aan den pastoor der parochie behoort In een motie namens verscheidene afgevaardigdeo ingediend wordt verzacht flat voonaan die schooloomiuissien zelve haar voorzilter en ondervoorzitter verkieren In de Tweede Kamer was de meerderheid zoozeer voor dit wetsvoorstel gestemd dat het zeila zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen Toch vanden de pastoors er verdedigers hnnner voorreohten waaronder éia zelfs da onbeschaamdheid had aan hen al de verdiensten van de ontwikkeling der scholen toe te schrijven Zij ontvingen ten antwoord dat de jaarlijksohe rapporten der inspecteurs van het lager onderwijs Böoit gesprokan hebben van de werkzaamheid der geestelijken in den boezem der cumfflissfCn ea dat het een bepaald feit wn dat het lager onderwijs zich evenzeer had ontwikkeld imdaiikt èe geestelijkheid al doorzie geestel kheld l it de Vereenigde Staten wordt beucht dat de WeTgevende Moeht vao dea Statf w Xork de hevnening vso de gemeeotaiMt va de stad Kew f ork zooals die door het comité van zeventig is voorgesteld geheel heelt oaagenomen Men aal zich hermneren dat dit comité gerormd werd toen de groote oplichterijen en franduleuse handelingen van het democratische stedelijke gooTeroement aen het licht kwamen Door de aanneming van de hervorming zuilen dergelijke handelingen niet meer zoo gemakkelijk kunnen geschieden Tot ons leedwezen ontvangen wij het bericht van het overlijden van den beroemden Amerikaan Samuel Finley Breei orae den bekenden uitvinder van het telegraüsche systeem Aaaraan hg zyn oaaa heeft geschonken Morse werd den 27 April 17i l te Chirlestown in den Staat Massachusetts geboren en hnd het gelnk dnt zijn in 1887 id de Vereenigds Stalen gepatenteerd systeem van telegrafie in 18 op het Duitsche spoorwegcongres als het beste werd erkend Morse s telegraaf werd in 184 tnsschen Washington en Baltimore het eersl toegepast Met Cyrus W Field was de overledene een der bevorderaars van de transalhintisoh electrische gemeenschap tnsschen de oude en de nieuwe wereld Zijn laatste dagen bracht hij te New ïork door BUIT ENLAND bladen en onder dezelfde dagteekeniftg zija onvoorwaardelijke goedkeuring aan den brief des heeren Junqua gehecht heeft in aanmerking nemende het schandaal door deze beiile publicatien te weeg gebraohl gebieden den heeren Jundua en Moois het kerkeIgk gewaad af te leggen Gegeven te Bordeaux onder ona privaatzegei ea het tegrnzegel van den secretaris van one aartatrisdom den 23sten Maart 1872 w g FïEDiNAND kordioaai autabiaaohop van Bordemix 0p lut zijner eminentie Tx Bei kannenik en aecratarii Uit stak u mede onderteekend door A Booterd commissaris van politie te Bordeaux die teven eaa den voet daarvan verklaart dat hij het aartabjsschoppelijk verbod aan den heer Junqua persoonPiik bcteekend beeft met U opmetkinfc dat dcie mo h5 ietBiet nakwam knuïïena att i59 C den bevoegden rechter ton worden gebracht Het desbetreffende artikel laidt als volgti Wie openlgk een kleedy een uniform of eeh decomtle draagi waartoe hg niet bevoegd waa zal met een gevangenisstraf van zea maanden tot twee jaren worden gestraft Tweemaal eerst in eerste inatantie te MontpelUer en later door het kof v n caasatie te Pargs is uit gemasikt dat deze bepaling van toepassing is op priester die loor het vonui eener kerkelijke over heid mt hun priesterlgk ambt onUlagen zijo Daar evenwel het arrest van het hof van cassatie van 1862 dagteekeot bestaat nog wel kans dat het thana door een andere weisoitleggiiig vervangen wordt De abt J nqua achiiiit het althans te verwoohtan Immers maakt hij in de oounmten van Bord iux het volgende openbaar Overwegende dat deze soort van degradatie door beulshanden noch in on wetten nooh in het Fransche recht be9ta st dat art 259 C P óp ona hoegenaamd gseo betrekking heeft dat de bedoelde kiaedg ons als Gallicaaoaohe priesters eigen is FRANKBUK dat het der kerk wat ook de syllabus moge beweren niet geoorloofd is geweld Ie bezigen De strijd van de Fransche oud Katholieken tegen het ultramootanendom wordt telken dage heviger Niet alleen wordt hg nu gevoerd te Parijs doo den obt Michaud maar ook te Bordeauz eu andere groote steden der republiek Te Bordeaux vooral waarde geestelijken Junqila en Mouls tegen deu aartsbisschop zijn opgestaan en met de hardnekkigheid van Michaud weigeren zioh te krammen onder het aartsbiseohoppeiyk juk De prelaat heeft de gewone huiamiddel es te baat genomen zooals uit het volgende sensatiewekkende document blgkt AartibUiom van Bordeaux Wg Ferdinand Franoiscos Augustus Donnet door de genade van Qod en den apostoltschen Stoel kardinaal der heilige Boomsohe kerk aartsbisschop van Bordeaux primaat van Aquilanië Overwegende dat de heer Junqua den 1 sten Maart 1873 aan den aartsbisschop van Bordeaux een brief gericht heeft dien alle dagbladen openbaar hebben gemaakt ffOverwegende dat de beer Mouls in dezelfde dag dat de Staat wanneer hg den syllabus met bepaald erkennen wil zulk een misbruik vw maoht niet kan toelaten ben ik met gezind te gehoorzamen en mij voor deu rechter te laten brengen De MtpMique ïraiu aui het orgaan van burger Oambetta wyilt an deze gebeurtenis een opmerkeIgk artikel Sedert 1788 zegt het heeft de Fnmsoho hoogere geestlgkheid geau meer bedenkelijken aUp gedaan dan de e Dit kan het begin wazen ener vervolging oiizan tijd en onzer beschaving onwaardig een vervolging gelgk die eenmaal werd ingesteld L rs P § 160 en verdere Wanneer men vervolgt de courant de smbte naren uiet wraakt dia den oommiswris van politie geoorloofd of bevolen hebben den aarUbissohop ter zgde te Btoan in zgn veldtooht der intimidatie t a twee pnesters zijner diooeee wanneer den heeren Mouls en Junqua geen genoegdoening wordt verstrakt nan moet men toestemmen dat m Frsnkrgk geen gewetensvrijheid meer bestaat Me neme zioh ia