Goudsche Courant, zondag 7 april 1872

r GovüA 6 ApJUt dewgl de laatsigenoemde dB aansclirijving van den T Meldden wij ip ons vorig n vernomen te hebben Nadat een behoorlijke termyn binnen welken op j Bertèlman was vervaardigd thans deeü de vraag door den minister aan hem gesteld kon j commisaie ons mede dat dit bericht onjuiat is zijn geantwoord was verstreken is door den genoem den minister anderm lal dezelfde vraag tot den bisschop j g J q gp j j ns verslag der van Ermeinnd gericht of hg gezind is de uitgesproken excommunicatien terug te nemen Ditmaal is de vraag in zeer dringenden vorm ged ian Blijkt het dat de bisaiAop in i ijii tclsel volhardt dnn znllen naar hem is te kennen gegeven de beraamde maatregelen de bedreiging op den voet volgen Ten aanzu n van Hen aartsbisschop van Kettlen zal deze ftle weg worden beivaiideld lie minister heeft den anrlsbisohop vnii Keuten verzocht de excommn nicatic derbek nde profia oren te Bonn te ontdoen ij pp fy oommissie van beoordeeling voor de ten aobl Dat d onVeAiülIigheid m gotlslirnstige7aken nence bij tma lieorMUt ons niet bclfttc rcclitta irdig to wenMi eii de znakken te besclieriueii te en den dttingelaidij der c ericalen voorrti wanneer deze dwingelamly onderdebcauibten der burgerl ke oMnlscbappij nedeplielitt eu heeft en otis genieeiie recht onzen ode Pi nul te fanipc roept tegen lirn die het wngen haar tfi wederitaaa ENGELAND De koningin Tan Engeland sal op 8 April uit Badenl aden de terugreia naar Qioot Üritt innie uinueinen na efti bemik van den kroiinpriua nn PruiBen ont nug n te hebben De KüUingin heelt door den Brilschen gezant te Parys huren dank doen beinigeu aan den prfident der Fransche Kepubhek voor de maatregelen waardoor men m i rapkryk hare reis gemakkelijk heeft gemaakt Volgens de Gloie heeA de buitenlandsche reis welke de prins van Wallis heeft ondernomen reeds efji zeer gunstigeu invloed op diens gezoudheidstoeatind nitgeoefend De prins wordt omstreeks 18 Mei in Kngeland terngverwaeht Aan de Timei worden eenige bijzonderheden medegedeeld aangaande het proces van deu moorde na ir vao lord M iyo Een der getuigen had verklaard dat behalve den moordenaar nog een tweedepi rsoon den Onderkoning had aangevallen doch zichhad uit de voeten gemaakt in de dior den aanslag erooriaakte verwarring De moordenaiir zelf g f ontwijkende antwoonlen ook toen men hem roegpf hy erkende den moord te hebben gepleegd en beloofde telkens nadere mededeeliugen Ie zullen doen welke achterwege bleven De eorreapondent voegt er bij dat er zekere spanping in Calcutta heerschi en men er niet gcruat is Het gouiernementsgebouw welks bewaking tot dus ferre uitsluitend aan inlandsche suldaten toever tJcQuwd was werd sedert eenigen lijd door wachtposten uitsluitend van Europeanen bezet na een bepaald nur is het aan inlanders verboden zich binnen aekeren afstand van hel geboaw te bevinden en schoon het gouvernement geenerhiï uiterlijke teekeDen van oiigerusiheid geêfl worden er volgens dat schrijven verschillende waatregelen genomen oaruit Uykt dat men iii Ac d niet in alle opzichten gerust is De groote oefeningen der vrgwilligcrskorpaeo reUce jaarlijks ep Paaachmaiinileg te Brighton worden gêhouihsn hebben diimaal miniler volilorning gegevea aan de toeacbonwers dan ano de militaire speoialitela kut waa namelijk ditmaal miiukr te£ien om ea schitterend krijgaspel das om werkclyk ernstige oefeaingan in het vdid Het weder was zeer ongunstig Op de verleden Maandag te Bolton gehouilea jnarlyksohe algemeene vergaleringder coöperatieve verjMiiigugen in Engeland bleek uit het door het be t ir uitgebracht reraleg dat er tejienwoorilig 235 dergelijke vereenigingeu aan het bestnaude verboud deelnemen met een getamenlijk kapitaal van 52 000 r St gsdorende het laatste jaar wead ia de winels voor 758 774 p st verkocht en een luirere winst gemaakt van 7889 p it Volgens een aan de kamer van koophandelte Calcutta ingediend rapport heeft de uitvoer vankatoen uit Engelsch Indie ui de na te noemen jaiende volgeode cijfers bereikt 18G 70 39 970 boleihJ870 71 47 834 balen 1871 72 tot 10 Kebriiari 8 126 tallen DUITSCHI AND mtnisler blootweg ter zijde heeft gelegd Tan haar openliaar kar ikter De aartsbisschop heeft daarop een onl ijkend antwoord gege rn Thans echter wordt gevorder i dut hij zich dmdehjk rtfl Terkl treil bet effende dit punt hoedanig is de werking van den geku en vorm nn eicümmunicitie De maatregelen ten slotte te hemen in dere qusestie Tan oflleieuse zijde vernemen wij zegt de Banh uiid Hand Ze Uung lat de qunstie tusaehen den minister van eeredienst en den biMefaop van Ermeiand gereaen volstrekt niet ais geëindigd mag beschouwd wordM zullen af hnn ïen ï li htt antwoord lietwetk de aarts bisschop op de vrarfg dés ministers zal geven Wijders deelt het blad nog mede dat volgens oflicieuse mededeelingen door de Duitsche regeeringen afgezien is van het plan om in de aanstiHMide zitting van den Rijksdag de kerkelijk staatkundige qOBistie in bebandelina te brengen Het is eohter builen twnfel flat de rijksdïg z ch m zekere mate met de kerkelijke ques4ie al moeten benoeieu Mdn meldt namelijk dat van ile ijile der oud Katholieken een groot aantal petitie n zal ingezonden worden Het hoofddoel daarvan is om de regeerinj tp bewegen de inriohtiiigeii door de lezuï ten in Duitschland tot tand gebracht goo spoedig mogelijk op te heffen Uit l useu ordt dd 28 Jlaart bet volgende gemeld Men heeft opgemerkt dat de Poolsche partij m den jongst Terioope t jd zich zeer beijvert om allerlei vereenigingeu te stiobtwi Sommige dier vereenigingen i n gewijd aan gezellig verkeer andere moeten strekken nnar het heet tot bevordering van kunst wetenschap of industrie Dit is zekei nooit werd bij hen een dergel gke levendige zoeht waargenomen voor zoud tnige stichtingen als thans bet geval is Het is derhalve niet bevreemdi d dat men daaronder andere bedoelingen verscholen acht Het is met het oog hierop dut het hoofd der civiele regeering in Posen b j aanschrijving de aandacht der onderwijzers bij de lagere en hoogere inrichtingen van onderwijs op dit punt heeft gevestigd en hen heeft gewaarschuwd tegen deelneiping aan dergelijke vereenigingen Het eigenlyke doel hier beoogd onderslelt men van staatkundigen aard te z jn Dat die oiiderstelliBg niet geheel ongegrond mag warden genoemd k in blijken uit de volgrade feiten welke de provincie Silezic betreffende waar een gedeelte der bevolking in de nauwste betrekking etaat tot de Poolsche bevolking van Posen Bij rechterhi k rouan z n de katholieke easiuo a vereenigingen tot gezellig verkeer te Dobran Stoblau en Pietwi ia Sdezie gealoten hetgetn insgelgks het geval ia net de katholieke vulkavereeniging te Ober Ologau We nga se en Hinierdorf lu diezelfde provineie De NaiioHoi Zeitung bespreekt dezen maatregel in baar heden ontvniigea noioraer en zegt dat de oorzaak dier teebterlijke uitapraak hteriu moet gezocht worden Bg de w t vau U Maart 1860 art 8 mogen de v reeiugingen welke zieh ten doel ateileu het behandelen vau staatkundige onderwerpen niet in betrekking staan at andere vereenigingeu vau gelijken aant Tegen dit artikel der bedoelde wet waa 10 verschilleiule opziohten gnoudigd en daarenbixen is gebleken d it het tignl ke doel dier vereeuiging mag warden gcHoend opruiing der bevolking t gen de gestelde imaobtea en aansporing tot ketko a ttreu vau haat t en anderadeukendeD BU8L AN IK dat de vrgheidswageu van den optocht voor rekening Pe St f ettr ZeUuifg deelt h t volgende bericht mede uit Archangel Ten einde te beproeven in hoeverre een duarzame veatiging op Nowaja Semlja bet Nova SembJa diowt de cerwintcnng van Heemskerk zoo bekend voordeéjig kon zyn heeft men in den zoniar van 187 1 f t jonge krachtige mannen derwaarts gevoerd Zij lubben zich gevestigd in een blokhut aan da Murmnuikust van buskruit lood en veuicre bcuoodi dhe leif ruim voor ien zullen g trachteif door de jacht op wdde diereu een rykeu kuit te rtr meUa Zoodra hi t seizoen het toelaat zal een stuowboot naar genoemde kust worden getopden ten einde de kolonisten te bezoeken feestviering alhier geen melding is gemaakt van de toonstelling van voortbrengselen van Tuinbouw in het Park te Amster lam is o a toegekend aan de heeren K C Jonker alhier de 1 prys zilveren medaille voor eenc verzameling van bloempotten en dfaameerbnizen enz Sijpen en kistenmnkers Wg willen diff na Dog oen m iar oofdeelen daarmede ons verslag gtóindigd Alle byzonderheden te vermelden is niet wel mogelijk Ook dit gedeelte van den optocht voldeed ons zeer De banier der pijpenmakers was zeer eigenaardig en de kleederdr acht der kiste umakera een vroolgke afwlsseliog tusschen al die donkere contumes Den 4den April werd te Stolwijketsluis ene ge combineerde vergadering gehouden vun D kgra f e Hoogheemraden met Hoofdiiigelanden van de Krimpeiierwnard waarin de bfgrooiing van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1372 73 werd viistgesteld op 71482 42 in oitvangst tn 11482 in uitgaaf Bij b hikking van den Minister ran Oorlog is de late luiteMitt J KflUppe van het 3de ti bet 4de reg infanterie in zijn rang overgeplaatst Den 7den en Ssten Mei e k zullen de miliciens der lichting 1872 bg de verschillende regimenten infanterie en veeting artdlerie onder de wapenen warden geroepen om in den wapenhandel te leerden geoefend De Miuialer vau Oorlog heeft de chefs der korpaon gemachtigd om aan den l sraelifischen militairen verlof te verleenen van 19 Apnl a a tot S Meid a v ten einde het Paaschfeest ten hunnent te vieren Uit goeden bron wordt thans luin iet Fad verzekerd dat er binnen korten tfjd een boiiedgewoon groote promotie üg het leger bier te lande zal plaats hebben Eergisteren zijn in Zuid Holland geéiamlneeM 20 oandidaten voor de akte van hulponderwyzer Af gewezen zyn 9 toegelaten U de hh J Broawer W K Van Drial A Van D jk f Heus 1 C Keeter 8 Van der Loo G Van Megcheleu A M Verheggen L Voortman J De Vries P Van West Gisteren lijn 19 candidalen geëxamineerd tzijjn toegelaten Daaronder bitliooren 4 kweeketiligeii die de Normaallessen te Gouda waarnamen Hunne namen ziJD alphabetiach gesteld de hb J4 C Brandt J vau Dobbelen A Hola en G van Wyngaardsn die met uitstekend suecea het exaaen iief ta Het Nituwi tan den Dag meldt dat de lotnerdieiiat op den Staatsspoorweg waarschijnlijk tpct 1 iaai zil geopeud worden Naar wij Ternemen ai de feMirede op 1 April jl door den heer de Kidder in de Renonetrantaohf kerk te s Hagc gehouden m druk verschijnen De rede zal eeliter niet tn den kaïsdal koaacn maar alleen bq vooruitbetaling door den heer i Andoie ea Jr werden afgeleverd Men Bcliryft ona u t Oudewater dd 6 Aptil Ook hier werd den f AprU frert gevierd Inden rreegeit aorgea vydde isen I feest u atet het kutie der klokke Om half tien hield ds He fd erae toepnsselgke feestrede Om twaalf osr b p Img van t carillon uitreiking fu eeee eestgare aaa de algemeene anaao uitreiking ook van ieestplawaï boekjes en araqje ppel aan de Oudewateraobe jeagd oor zoover deze of liever de bestunrdera dar idtielitingen hiermee gedieud wilden n Om 4 uor had een allegoriiehe optooht plaala di s avonds om 8 nur maar ditmaal zonder de achool jeugd met Uikellicht heohaald weM Op oodubbelsiBaige wyze gaf de meerderheid der bevolking blyk an hare eestelgke ge iudheid De muziek de illuminatie van die meerderheid en de vunriverken vaa den avond verhoogden de feestelijke stemming Een enkele dissonant daargelaten liep allee in de meeste orde af Tal ran burgers zgn na dien dag doorger gaan te vlaggen WeUioht bisgrepen z dat voor eet zoodanig drie eeuwsch feest minstens wel dagen dis driekleur van de huizen mocht wapperen mlaaahieu ook wel waa de meer dan onverschillige houding van het ecne gedeelte der ingezetenen voor h audeN ge leelte eeue reden ta meer om van den ht v derlaudschen zin blijk te geren Niet het miast wol dit il Donderdag het geval Op dien dag toah zoa de rederijkerskamer Borger de Innemiag v n deh Uriel oproeren een stuk dat door een lid der kamer voor die gelegenheid vervaardigd was De openbare school waar men speelde waa eivol Van olie kaot n was men komen opdagen En t waa dan ook de moeite waard Vooral in den loop van t laatst bedryf waarin roor de eerste maal alfaier een paar dames en wel met uitstekend gevolg optrodeot word de geestdrift algemeen t W as voornamelyk in en na dat gedeelte t laatste bedrijf speelt 3 maanden later waario de bescher geest van Nederland aan prina Willem de oekomat van Nederland onthult Prachtige costumes en keurige Itolterdamsche muziek dro n het hauiie bg et verbooging van t genot Tot diep in den nacht bleef men onder zang en dans de feestvreugde voortzetten l Was in één woord een geiiut olle avond zooals wij hier zelden geuielen Met voldoening mag Oudewater op deze Aprilfeestvienng terugzien met voldoening in t byzunder ook het lid van Borger de heer A C van Aelst door liet vervaardigen en laten opvoeren van de Inneming van den Briel In t Leidsch Dagllad lezen wij Door den uitgever van Nederland Bevrijding onder welken titel fle door dr M de Vries op I April te Brielle gehouden toespraak was verschenen is bg den officier van justitie te Leiden een aanklacht ingediend tegen de nilgevers der Uaarlemsohe Courant wegens het nsJrukken van meer dan de helft en tegen die vnn t Utreeitici Dagblad wegens het nadrukken v ni een vg de dier redevoering Het UtreetUsQh Dagblad antwoordt hierop hetvolgende Wjj Weten niet wat het openbaar ministerie en de rechter over deze zonderlinge aanklachtzullen denken Wij meenen echter dodelyk de aanklacht zonderling te mogen noemen Daargelatendat het L dtc i Dagblad waarvan de uitgever dezelfdeis aj die van de Ij oe lde rede juist niet zeer bedeesd is in t overnemen van stukken t nam o a iii der tijd ons volledige verslag van de vcrgaderinif f fl t schaolverbond over uit ons blad zotidfc zèlft de bron te vermelden tragen wij is deze rede van prof de Vries niet door het in t openbaar uitspreken penbaar domein geworden En dan de ntgever Mlf had ons zonder dat wg er om vroegen d e toespraak gedrukt toe gezonden om er verslag vnn tegeven Konden wij beier aan zijn verzoek voldoen dan er een deel zq t een ryfde als staaltje vanmede te deelen Etaten GQneraal Eiutz Kimeb AvondZitting van 4 April Na onderzoek der geloofsbrieven is de heer F baron nn Gohtei toegelaten en ala lid getnstnlleerd lAgekoioen is eene nissire van den Minister vau Koloniën meldende dat bg koninklijk besluit is toegestaan eene verhooging der begrooting voor de Kart van Guinea met 20 000 ter bestrijding van mogelijke kosten tot uitvoering van het trnctsat van afetand Ifet 21 tcged 7 stemmen is een voorrtel van den krr Ormtfi aangenomen om de tiendenwet waarvan het eindverslag gereed ia Maandag aanstaande in behandeling te nemen De gn w j roor aenige wekeiv te oprichting Bede van een nieuw weekblad genaamd ket Faleit tad Juttitie en gaven wij toen de verwachting te kennen dat h eeii nnttig en populair blad zou wezen Thans nu 13 Nummers bet licbt hebben gezien komeft ir nog even er op terug om onze lezers aan te raden zich er op te abonneeren Er heerecht toch onder het publiek en zelfs onder hen die meh het beacliaafd publiek noemt een DO verregaande onkunde in alles wat op rrfhtsraken betrekking heeft dat het meer dan tQd is zich d trVao an etoig op de hoogte te atcllan Het Palen pa Jtutitie geeft in eenvoqdige taal verslagen van behmgrijlie rechtszittingen het maakt i tsfermen die dagelffka in de eourauten roorltomen n 4 e bü i nieasaad van het ggewons puUick begrijpt duidelgk het stelt eenvoudige ongeleerde burgecmenschen in de gefegenheiit ten miiistr zooveel op de loogte te v ju lal niet bf ovarlqdea van betrekkingen of bg bel ia aajinikmg komen met de reohtlwnk di r den eersten den betten brdrogen woRta laar ar b dergelijke geiegeabedeu altijd weusehea gevondaa worden diie door zulke eenvoudige lieden bang te maken zichzelf een voordeeltje bezorgen n dan minder letten op het hefang van keu di raad noodighebben en dnuem aan onkiindlgeii vragen Kortuia i M Palm non Juttitit behoort door iedereen getelan te wonbo De s ia tleebts 1 15 per drie awnndpn iraneo par poet Wy tyn overtnigdF dat niemand over die Heine uitgave zal berouw hebben Er zyn nog te velen die nog niet met dit blad bekend zijn Daarom ei ehea wq uogtnaals de aandoeht onzer lezers er tp te vlHtigea EKN R ZriTTlNQ VAN ItET KANTONOimECHT TE WOfiaDEN De heer L boofdondcrwüfer ecner bijzondere school e Bodegnvaa was gedagvaard voor het kantongerecht te Woerden om te vrrschynen Dinsdag 19 Maart jl des morgens te elf uren beschuldigd van in strgd met eene bealaaade gemaente verordening een leerling zander bewgs van vaccinatie op zijne arfiool te hebben toegelaten Hg hnd my verzocht hem als verddiger ter zij le te sinan Voor eKuren traden wij de gelngkamer der stadaherberg bianen walhe tevens tot wachtkamer dient voor het kantongerecht Onderscheidene personen waren reeds aanwezig zooveel mogelijk om den kachel gezeten den tijil doorbrengende met praten en rooken koffie gebruikende broodjes etende bier en borrels drinkende Na ruim fef uren waclltens werd eindclyk de zaak door den deUTwaariler uitgeroepen s Avonds te zes uren dus ruim eewn iifeu gewacht hebbende ziten in diezelfde gel igk iiner nog een vijf of i P itiil personen welke v m buiten kwamen eu een linge reis Iiiuldeu if te legden zic i btecds onledig houdende met nrat n rooken koffie te gebruiken broodjes te eten hier en borrels te drinken met ongeduld het oogenblik verbeidende dat hunne beurt zou komen Bovenst lande feiten zyii niet door een vergrootglas bekeken Opname van deze regelen waarde redactie in uw weteoschappalyk blad wordt gevrwgd met leedgevoel doch uit plichtbesef Het publiek belang kan er door gebaat zyn Wat my betreft wanneer een dergelijke orde van zaken zich bestendigt pleit ik nimmer meer te Woerden Nog iets de nitspraak is bepaald op 80 April KoTTEHDAM 22 Maart ls72 Mr G i A EABEIt Zoo zgn onze mameren en als het u hier nietbevalt dan behoeft gij niet te komen Dat is dunkt ons eenigszins het antwoord waarop de heer Faber rekenen kan En tol zekere hoogte is dit zeer jaiat Wg weten niet of de Woerdensche vierschaar bgzonder gesteld ia op vreemde advociten en procureurs maar hel laai zieh denken dat zij er voortaan niet veel last Vanliebbeu pal Voijr dejnstitiabelfii echter die wel genoodzaakt zijn teverschijnen ia dat wachteu van vier en van uum ureu ininderaangenaam en minder geriefelgk en het is ni t te üutkennen dat zulke manieren voordeeliger zijn roorde restaurateur dau roouk verplichte bezoekers van het VVotrdensche paleis twA just tie of voor de gelogkniner van de stadsherbcrg Maar al moeten deze laatste jfwh dat nu ook al latoi welgevallen danblijft er locb altijd n g iiot wariglittid over dieminder fiimakkelijk is op te lossen actt 205 2 7 en J 6 Straf De vet zegt de uitspraakzal uiet langer dan acht de kantonreehtar te neerden zegt zg zal éénenveertig dagen n orden uilge teld Het verschU is nog al groot en het schijnt nietonftker dat de wi gaan moet Krven alle plontaelyke gebruiken Maur wat is daaraan te doen Pruttelen pruttelen naar hartelnst praitèlen met den heer Faber als gij Ut An ters niets Zoo zijn onze wetten Kti If eeUl V h lUcht Hel proces verhoal van Öe plechtigheid welke in den Bnel heeft plaats gehad luidt aldus Ter eeuwige gcdaclitenis aan de inneming vnu den Briel op den Isten April 1672 door de Wateri eu zen hut kcgiii van Kecriaods bevrijding van de Spnau che dwingelandij heeft Z M Willem 111 Koning der Nederlanden op den Isten April MDCCCLXXll den eersten steen gelegd van d t uatiunaal gedrukteeken bestaande lu een allegoriach monumeut en een a yl voor oude en vermiilttr Nederhii lscho zee lieden aartoe d gelden z n bijeengebraeht uit vrgwiUige gifun ran Z M den Kouing der Nederlanden zelven als ran Z M onderdauen benevens eenige Zoid Nederlanders onder de leiding van ruim SOO plaatselgke commissien eene hoofdcommissie onder voorzitiiug van den Edelacbtbarea heer George Krederik Lette burgemeester van Brielle en eene Dtreohtsefae Oomikissie oader roorziiting van den HoogwelgebonSu beer Mr Christiaou Willem Johan baron van Boetzelaar v DobbehUm Gedaan te Brielle op Maandag den eersten April achtii en honderd twee en zeventig Tau aansolioavaa van a evaaTdï ea genoodigden eu duueude landgenooten dn in de onmiddellijke tegenwooKligheid van Z K K Prins Alexander der Nederlandea en yan allen dis nevens Z M den Koning de e oirkondeu met hunne naamteekening hebben bekrachtigd w g WlLLBM Alexandïe De nemen der lede ean de Utreckttche com De namen der lede va de BrieUcke Hoofdcomm Aangaande de ongeregeldheden op 1 April te s Heercnberg voorgevallen wordt aan de Zutf Ct het volgende gemeld Hoewel er om bgzondere redenen niet bepaald feest in s Heerenberg zou worden gevierd zoo had toch eene commissie met den burgemeester van Berg tot voorzitter die evenwel later als lid van die commissie bedankte het wenschelgk geacht de kinderen der verschillende scholen in het lokaal de Vereeniging Of het een of ander te onlhaien Een groot aantal seboolkinderen maakte van die uitnoudiging gebruik en waren roet huiiue oudere en de commissie op het bepaalde uur s nam 5 nw vroolijk bijeen toen de alarqiklok werd geluid en het bleek dat een groot aantal vreemdelingen met stokken aommigen Pruisische militairen met sabels gewapend de inwonara wdde dwingen de riaggen in ie halen en die oraiy elint droeg dit met geweld af te rukken Reeds waren ze tot feitelykheden overgegaan hadden een heer en dame aangegrepen den veldnachter en een beambte van het Gemeentehuis die zich tus scliei beiilen wierj3en zwaar verwond en maakte ich OU gereed om onder het geroep 0 anje 11 de geut weg met de Geuzuu hot feestlokaal te bo stormen De verwarripg op dit bericht onder d arme kinderen vooral was onbesolirijflyk en hoe noode men daartoe ook overging zoo begreep de commissie toch dat men zich tqjenover zoo n overmacht met kon en moest verzetten maar de kinderen ontda iu van hunne oranjekleureu in veiligheid moesten worden worden gebracht Het gebouw werd dan ook door de commissie en de kmdefen JD t hunne ouders vluchtende verlaten de vlaggen werden ingehaald de oranjekleureu verwijderd en nu mocht nien hopen en verwachten dat de oproerige bende nu tevredm zou zyn en aftrekken Men scheen echter met een georganiseerde algesproken zaak te doen hebben ant toen legen de avond eenige heeren en dames zich wederom in het voornoeivde lokaal hadden vereenigd werden op hetnuvertvaohlst alle ruiten ingeslagen en trok de bende wederom onder het geroep Dood aan de Geuzen Oranje iu de GeuJ en bel zingen vaji de Wacht am Bhein de straten door overal ruiten ingooiende totdat zy naar Emmerik afdwaiUden waar de politie varf de zaak in kenniS was gesield en zeker gezorgd heeft dat in d n nacht niets mee = if voorgevaUeo tiet Fadffi meldde dat de winkel raii Bahlmans te Amsterdam zeer smaakvol met zyde en lleurenge lrapeer l was met de Hollaiidsche maagd als middelpunt De A yj ieuictbl ziegt hierop wij noodigen de c firma uit zieh te verkleien waarom £ y Ie Amstitdaui zi handelt terwgl zg te Ngm en opeuiyk limir afkicr van de nation Ir feestviei iiig heeft a n den dag gelegd Kij is volkomen in haar recht Hiinn r zg wligert deu 1 pril Iö74 feestelyk te lienlenkeii maar Int verdient de hoogte afkeuring wanneer zy op één da em céii gebcurleni te Amster kaïn hcht en Ie Nijrtie cn huilt Wij zien naar hare oplie deriU ook in lui ir eigenbelang met verlangen uit Voigt dit niet dan zoeken wg misschien Zelf de vraag tü beantwoorden In Amsterdam Is aangeplakt BÜKGKRS VAN AMSTERDAM Binnen eenige dagen zililen wg het roorrecht genieten onzen geliefden eu geeerbiedigdeii Vorst weder iu ons mid len te hebben dit jaar voor ons een dubbel voorrecht omdat wy juist herdacht hebben onze 300jnrige Onaf Luiikelijkheid Driehonderd jaar heeft Oranje ons lief en leed gedeeld eu zullen wy dan hu onzen Vorst oiitvaugeu met en vergasten op die Wacht am Uhein Een lied door Dniischors vervaardigd als tegenhanger van den Franseben kreet Naar Bcrlgn Wg hebben onze Volkaliederen io orervloed i Wien Neêrlauds Bloed t Wilhelmuslied 0 Gotl verlaat myn Necrlaiid niet t VlaggeÜed Wg leven vrij en t fllgft Oranje enii Toont dat ge Nederlanders zyt dat de lucht weergalme vau on e Nationale liederen en voortaan weg met die Wacht am Bheim dat zy wéér hare grenzen bewake de onzen hebben t niet noodig EtN TOLBLOKD KbdSKI DIS Amiterdam 4 April 1872 In de door de Tapoegera Vrijburgers en eett ii td negerkwartieren gehouden beraadslagingen is ott voorstel en raad van eenige der voornaamste Vapoet jers en negergrooten besloten om bg het verwlss ell der vlag zich rustig en beda ird te houden en geene pogingen te wagen om zieh tegen de bLiuken te verzetten Na langdurige paiabfaer woarby nog éün herige woordenstrg d lusscheo deu Ashnntijnschen grootraandi g en de voornaam en onder de Tapoeijers bij monde vaii den heer Q E Eminsaug plaats vond heeft bovengemeld gedeelte der bevolking dot verreweg de meerderheid in Elmina voiWt beslaten om den koning Kobbena Édjou niet langer als zoodanig te erkennea voorni me gk omdat ny aan inblazingen en opruiing van Atjempon gebood gaf Tot zynen aanhang behooren slechts eeu drietal kwartieren en 4e te Elmina aanwezige Ashautijnen TweekwartieVen van dit drietal waren echter weifelend In de plaats van den koning zijn door het Vrgburgerkwartier en de groo e roeerd rfaeid der overige kwartieren de grootvaaiidrig Kobbena EminanUg oom van deu heer G E Ëmiusang en de burgeftteestef M Marman Smith tot opperhoofden gekor en en aan gewezen als de personen die met de regeling en leiding der patabbers belast zyn Tevens is gehSurzaamheid aan koning Kobbena Ëdjon rerbodsta Op den 8sten Februari jl kwamen de hoofSeh der voor de vredelievende overdracht gesiemde negerkwarlieren ep de vournaamsten der vrijburgers diet hunOe nieuw gekozen opperhoofden Kobbena Eminsang en M Marman Smith den Gouverneur ofBoieele mededeeling dueii van do verandering in den stand vnn zaken en do geiiiidheid der bevolking Door de welgezinde partij daartoe gedwongen hebben de te Elmini aanwcige Ashanttjuen den zoogenaamde tuin moeten ontruimen mé Zich over den Beiijan moeten ternptrekken VVal AtjempoA botiLll zelf wanneer hjj btliteu