Goudsche Courant, woensdag 10 april 1872

Woensdag 10 April 1872 N U90 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotieblad w iouda en Oinslreken van een groot aantal PBACHTIGE VOOBWEBPBN DEE LOTEEU te houden ten behoeve eener Nieuwe kerk yoor de Parochie van Tj j i i lil i AO L V Hemelvaart te Gouda eittingen aan Engeland te onthouden uit de laatstr tijdingen blykt dat een aanzienlijk gedeelte der be De tentoonstelling zal gehouden worden in een der SchooUokalen van het B C Liefdegesticht op de Westhaven op ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG en DONDEEDAG 7 8 9 10 en 11 APRIL des Zondags van des namiddags 1 tot 6 uren en de overige dagen van des voormiddaga 10 tot des namiddags 5 uren waarna de TKEKKING zal geschieden De entree is bepaald des Woensdags gratia en de overige daffen 10 Cents de persoon Namens de Dames Commiasie Gouda JI W M KOCK 4 April 1872 3 L C von STEBNBACH Ktaiua verblyf hi d sou hij met minüer schadeloos kunnen zijn dan nu daar hij thans geheel door het welwillende gedeelte der Elmineei en bedwongen wordt Ku hij looveel tegenitand lan de berolking telre ontmoet en iedere reden tot lijn langer verblijf te SImina vervallen is zal hij naar verwacht wordt spoedig weder nhar z n land terugiceeren vooral dur de administrator van Cape Coast op de uitnoodiging van den gouverneur te Ëlraina hein openlijk en officieel heeft doen te kennen gegeven dat thans de weg voor hem open is en hem Kngelsehe betchermiag op zynen terugtocht naar Ashantyn zal worden verleend In eene op den SSxen Februari gehouden vergadering beeft de goavernenr overigens de verklaring omlegd dat hy niet wil dat de Elmineezen tegen elkander vechten By het reeds vroeger gemelde voegen wg nog de volgende bijzonderheden uit de St Ot reiking te t lmina zoodanige gezindheid ernstig heelt aan den dng gelegd tegenover degenen die door allerhande middelen de overdracht zoeken te bemoeilyken en tegen te werken l en 24sten en 2l 9ten Februari II is het tnsschen de verschillende kwartieren tot eene openlijke verklaring en afscheiding gekomen IP O L I T I E Bij de politic is in bew iring een kalf 11 donderdag op de Markt achter gebleven en een trapleer op de Haven alhier gevonden Laatste Berichten Garen vroegere depêches van den waarnemcnden Gouverneur de verwachting te kennen dat zich te Jülmina meer en meer de gezitfdheid zou openbaren om in het welbegrepen belang der bevolking zich van verzet tegen den afstand der Nederlandsehe be M drld April Volgens heden nncht ontvangen telegranmien uit de provinciën lierfl het ministerie in 67 districten de overwinning bij de verkiezingen behaald en de oppositie in 26 T Villiilon in de provincie Lugo hadden ongeregeldheden plaats Twee dooden zijn er getallen en tien werden er gewond lllftdrld 1 April Het resultaat der verkiezingen ia deze stad mrt uitzondering van twee districten is aldus voor de oppositie zijn uitgebracht 12S7I eU op de ministerieele partij 498 $ stemmen BUCbarest i April Nadat de kamer in de laatst drie dagen niet talrijk genoeg was om een besluit te kunnen nemen is de zitting heden voor goed gesloten StroatsllUrg 4 April Er is een reglement in werking gesteld waarbij de eisohen ten opzichte der vrywilligers voor éénjarigen militairen dienst voor ElzasLotharingen aanmerkelijk zijn verminderd envoor het eerstvolgend jaar ook bijzondere consideratién ijn vastgesteld Zij die tot 17 Dec 1870 in geregelden Fransehen dienst zijn geweest worden geheel vrijgesteld Versailles 6 April Men bevestigt dat Thiers er gisteren in heeft toegestemd de afkondiging der wet betreffende hel heffen van een zegelfechi op buitenlaodsche waardehehbende sfukken te verdagen tot na de bijeenkomst der nationale vergadering Aan de deputatie uit de bankiers die dit verzoek deden zal Tbiera aanstaanden WcJensdag eer diner geven HoOgkOng 5 April Twaalf samen weerder hebben Ie Yeddo getracht een aanslag te doen op het leven van den Mikado van Jnpaa Oit is iriet gelukt Twee hunner zijn gearresteerd de anderen zijn ontsnapt Men gelooft dat de snmenzwering groote vertakkingen heeft De autoriteiten zijn ongerust Zij hebben de vreemdelingen gewaarschuwd de grenzen der stnd niette overschnjdan Washington 4 April De heer Bontivell heeft aan het financieel Comité rooreesteld de HjU goed te keuren aarby de regeering gemachtigd wordt de stiaisbonds te doen registrceren te Londen opdat aldaar de coupons zouden kunnen betaald worden en tevens rl t de nationale bank verplicht oü wonien de 6 pCt Bonds tegen nienwe 4 j pCt Bonds te vcrwreselen B XI rgerlijke Stand GfckOKEli 9 A inl Cttristina Catbnrina Mnria ouders F F ter Haak en J A Sluijiiier Lroiinrdus ouders L Boot en C Dulleiaeiji r ornclis Wilhvlinns oudeis K van der Heg en A i nn der Sineede 4 Jacob ouders i TSB der ïiprld en M de Jong Gerarda Johanna ouders G J Kruyaheer en C Khjn Jacobns ouders J van Barleogen en A Wijiiands 6 Theodora ondera W Boa a H Hccrkeoa Oft LKOtN S April Mass red C Vctschnt 71 j K Jonkkeid 87 j N Kroniftic wed M K Weiland Tl j t C sa der F6ol 4 m ADVËRTENTIËN Dank voor de deelnenüng bg de geboorte van onzen Zoon Gouda S W BEGEER 6 April 1872 a BEGEEB Vemnd De ondergeteekende betnigt aan diegenen welke honne deelneming betoond hebbem bjj het overlijden ran haren Schoonzoon den Heer E NIBKEBK haren oprechten dank Wed B Dï JONG Gouda 6 April 1872 iM a YJin Gouda brengt zgnen harteljjken en welmeenenden dank aan ügne stadsgeijqten wegens de veelvuldige bezoeken hem geschonken met het feest H hoopt diezelfde gufjgt te mogen genieten met de AANSTAANDE KERMIS Door het spoedig vertrek van de Markt zjjn nog alle dagen by hem te bekomen Vcrsche Wafels cii Poffertjes op de Sieuwe haven aan huis Bij B H MAASKANT is van de Pers gekomen en alom voorhanden of te ontbieden i I TREEREDE te Poortvliet DOOB Vroeger Predikant te Waarder Prjjs 15 Cents A F SIMONS Predikant te Berg Ambacht Pnjs 60 Cents THEE P W TROUSSËLOT maakt attent op de goede kwaliteit der THEE van ƒ 1 20 1 40 de 5 ons THEE MAGAZIJN Oppert 6 248 Rotterdam Kooiukiük Nederlandsch en Wnrtembefgsch Hofleverancier NB Te Gouda veikrggbaar bjj J J van DKB SANDEN Banketbakker Botermarkt A 67 GEVRAAGD EEN PERSOON welke eenige uren s weeks beschikbaar heeft om schryfwerk te verrigten Te adresSeeren onder letter M aan den Uitgever dezer Courant Zg die nog eeuige vordering mochten hebben ten laste van de FEESTCOMMISSIE worden verzocht daarvan opgave te doen vóór Woensdag 10 April aan den ondergeteekende G H G DB LANGE PïNNINGMÏMTKB Vrijwillige Openbare Verkooplng VAK EEN HUIS SCHUüHenTüf waarin de METSBLAABS AFFAIBB wordt uitgeoefend op de Hoogstraat te Haaitrecht B n 18 aan den Ussel zeer geschikt voor allerlei bedreven Te aanvaarden 1 Mei 1872 Op WOENSDAG 17 APBIL 1872 des morgens t n 11 uur in D Vbiïndsckap bg G MüLDEB aldaar Breeder bg Biljetten en informatiën ie bekomen ten kantore van den Notaris J G BBOÜWEB NIJHOFF te tlaatlreehf Bfl het naderend Zomersa soen bevelen wj ons minzaam aan tot het VEBVAABDIQBN van alles wat tot het MODBVAK behoort Ontvangen EENE FBAAUE OOLLB riB STALEN er nieuwste ZIJDEN WOLLM en KATOENEN STOFFEN GÉzj PEETEBS Publieke Verkooping op Cl ediet vaij Voorjaars Mamifactureii op DINGSDAG 9 APIÜL a s des nam 3 ure en den volgend u dag des voorm ten 10 ure in het hui naast De Zalh wjjk A a 98 op de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris MOLENAAB zullen aan de meestbiedenden worden verkocht EEN AANZIENLIJKE PABTÜ IRANUFACTDREir Te zien 9 April van 11 3 nnr Stalen zjjn op den kijkdag te bekomen MEN VEBLANGT EEN ZEILMAREHSRIVECHT liefst met MOLENZEILEN bekend Adres in persoon bj de Wed YPELAAB te Gouda De ondergeteekende berigt dat er in de omstreken een zeker persoon rondreist dis zichuitgeeft van mjjn zoon te zijn en ook als Tandraeester rondloopt Daar geene Zoons van mjjin Holland zgn wachte ieder zich voor grovemisleiding J M van MINDEN Tandmeester te Gouda DRBANDS PULEN Zij die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zjjn volgens het authentieke voorschrift vaa Paus UBBANüS VIH jiale dezelve te Gouda alleen bfl den Heer J O ZELDEJSFRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bg C T Hazbnbebo fleele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes O 37V3 IWF Beproeft de heilzame werking hun door eeile ondervinding vai vele eeuwen toegekend 11 Gouda DVuk van A Brinltnan BUITENLAND Bultenlaodscli Overzicht n flaature in het ministerie der Fransche repnbliek ia rplnat t door de deSnitieve benoeming van den minister van koophandel den heer de tioulard tot aiiiiater van ünanetin Ala diens opvolger in bal 4lpRrtement voor koophandel v orden de heereu Vitet Benoitt d Azy Anoel en anderen genoemd Gen correapondent van V Méptndmce Beige verzekert dat de keuze van Thiers gevallen is op den heer Teifierano de Bort afgevaardigde in de nationale vergadering voor het departement de la Haute Vienne en fabrikant te Linogea Aan het verhuigen eener deputatie van de Parijsche baiikim heeft Thiers gehoor gegeven en belooM dat de nieuwe wet waarb een zegelrecht geheven wonlt op alle bnitenlaiidscbe p ipieren van waarde niet uitgevaardigd zal worden lóót de heropening der i ittiu gen van de uaiionale vergadering I 8t deze echter op liaar eeut genomen besluit zal terugkomen is luuiwelijki aan te nemen Het Eugeleche lagerhuis beeft zgne zittingen weder hervat I e kanselier der schatkist de heer I owe heeft in antwoord op eene vraag van een der leden varklaanl dat de vermindering der invoerrechten op de koffie reeds den I Mei in toepassing gebracht lal tronlen De heer Gladstone dien men nog steeds van geheime verstandhouding met de katholieke kerk n He ultramontaanaehe party wHiijnt te verdenken bseft dan heer Wanéigaia it ranakering ge e ii dat bel bezoek van den prins vao Walea aan den paoa geen officieel karakter heeft gedragen maar uitsluitend een h leefdheidavorm wu die steeds door voorname personen tegenover den paus in acht genomao wordt Hrt ia der Proisisohe regeering emat met de nitroariog der Jongste wet die haar het reoht verleent om streng toe te zien op de wijre waarop het lager onderwijs gegeven wordt Door de geheele monarchie zal acB buitengewone lehool inspectie plaats hebben en de beatoreiv der provinciën Praisen Fosen en 8tleziii hebben reeds eene nanschrij ing van den miniater Fklk ontva ngen om daiirtoe voorbereidende maatregelen te nemen en voordrachten van geschikte personen op ta maken elke voor de betrekking van schoolopriener in aanmerking kunnen kamen in plaats van hen die thans de school tot antinntio nale doeleinden misbruiken In de eerste plaats zal de ataat zijne zorg wijden aan het grondig onderwijs der Duitsohe taal in de niet Pruisieche provinoiëa eatt voornemen dat reetls door von Bismarck op zijn gewone ruwe en Jiirdtochtige wijze iu de beide kamera kenbaar gemaakt Werd Toen men die woarden van den rjjkakans irr hoorde haalde men zich terstond niets dan willekeur en dwang voor den geest maar hoe geheel anders is het wanneer men den minister Falk de cu maatregel hoort toelichten Van etaatawege moet in die gedeelten van het liwid waarin de bev IBmg de l uitsche taal niet als moedertaal spreekt aan de kinderen onderwas in deze taal gegeven wordfn altijd met erkenning en volle erkenning van het rec it dat iedere moedertaal haitt zij hebben diet alnuodig om goede staatsburgers te worden Hen daartoe in de gelegenheid te stellen en dit doel te helpen bevorderen dit is de roeping van den staat enz Moge ter wille van het beginsel wnnrvxior bovenal in Duiischland gestreden wordt tei Wille van de zege der vryheid over kerkaipen dwang de handelwijze der Pruisische regeering gekenmerkt blijven door die humaniteit en gematigdheid als de minister van eeredieust de beer Falk tot dusverre aan djsn clag legde I Nief door bedreigingen en scheldwoorden niet door geïmproviseerde samenzweringen wordt een dUur nrae overwinning behaald maar alleen door een krachtigen op zuiver wcttelyk gebied gevoerden en billijken tegenstand zullen do staten er in kunnen singen om geheel van den reactiflnnairen dwang der kerk en Barer geestelijkheid bevrijd te ordaii De bcnoliteu u t SpiiiiJB luiden voortdurend zeer gunstig de verkiezingen zijn overal kalm ufgcluopeu Van officieele ijde wordt de fflMag der verkiezingen medegedeeld als volgt 229 jiinisterieelen 137 der oppositie 18 twigfeUchtigen J II de koloniën zgn 15 ministerieelen gekozen ne Corretpondencia zegt 4 t het resultaat der verkiezingen met inbegrip vafi Puerto Rico is geweest dat er 243 ministeriesfen en 123 leden der oppositie zjjn gekoten terwy 17 stemmen twijfelachtig zyn £ N O E LA N O r a redevoering verleden Woakidag door den heer Disraeli te Manehealer gafaoUde en waarvan wg aan onze lezers reeda den bo ioboud hebben doen kennen is zeer uitvoerig e valt vele koioumen dar Lomlenacbe dagbladen Ha eene inleiding waarin hij de conservatieve partij verdedigde tegen de beschuldiging dat 2 ij geen staatkundig programma had wees de spreker er op n den biati tan ig d de vlag vaA het repoblioauien ras opgestukcu en ren heftige strijd tegen Engclands inateUmgen werd gevoerd iu dien strgd vond hij aanleuling om den El gelachen regeeringsvorm nader te bespreken en te verdedigen Hg noemde de bewering dit die reKeeriiigsvorm zoo bijzonder kostbaar wns onwaar en betoogde dat de regeeriiig ant Vereenigde State an Nuord Amerika veel davder was daar de kosten van het auaveruiu beatuOf in de 37 staten en in de Uuia zelve niet Binder beliepen dan 1 i 81 0 000 p at of bgna bet dtbbel van de civele lijst van koningin Victoria tfitmn bet eindogfer Otf OOfr p at badiaagi üaaffabavea onlaa bij gelijkstelling der koaten na ianda beataar de leden vau staatacommissiëB die in da Veraeaigde Staten evenzeer en even dikwgia noodig zgn om de regeering ovet gewichtige vriagstukken voor te lichten als in Engeland in de Amerikaausche republiek bezohligd tarwgl daarent n de koningin van Engeland over de dienaten der meest uitstekende anuneii in de politiek of de wetenschap kan besohiktan zonder het laod met uitgaven te bezwaren aUean doordien zij de macht bezit om de buitengewone diensten van zoodanige trouwe dienaren met publieke onderscheidingen te beloonen Maar de roordeeleu vau Iwt koningschap waren iooal de heer Diaraeli verder betoogde met niialuitend van stoffelgken aard Het allergrootste voorrecht waa dat het de openbare rust in den lande beter dan iedere andere regeerings vorm verzekerde omdat het opJe ge g daardoor werd gesteld boren den strgd der hartstochten Engeland lelf wu het voorbeeld dat hij aanhaalde Engeland waar in geen twee eeuwen eene revolutie kid plaats geliad terwijl in andere landen waar de constitutioneele instellingen welke Engeland sedert twee eeuwen bezit ontbreken revolutiën aan de orde van den dag waren en niett nstaaude ook in Engeland duch altoos op de meest ordsigke wijze gewichtige veranderingeo an hervormingen waren tot stand gekomen De omstandigheid dat da vorst met een onbevangen blik de ïooratellen door zgne ministers aan het Parlement te doen onderzoekt en beoordeelt en die vooral zoo hg langen tgd geregeerd heeft aan zijne rijpe ondervinding toetst wees de preker daarna als een der groole voorrechten vaq de monarchie aan Het volgende deel zfjuer rede waa aan eene verdediging van het Hoogerhuia gewgd Ah de voornaamste argumenten voor bet behoud van dat Huis noemde de spreker de bijna eenstemmige erkenning door de schrgvera over staatsrecht dat eene volkevertegenwoordiging in twee kamers behoort gesplitst te worden het voorbeeld van de Vereenigde Staten waar een dergelijke instelling goed werkte en dat van de Fransche republieken dezer eeuw welke de nadeelige gevolgen van hi t ontbreken van zulk een college hadden ondervonden Voorts moest hierbg lïog gelet worden op den natuurlijken band tnsschen de groote grondbezitter en de bevolking gelegd door eenheid van belang ttrwgl een Hoogerhuia met oen effelgk pairschap minder nnar volksgunst zou zoeken dan een op andere wgie Boraengcsteld Hoogerhuis Een beroep op de goede dienaleu velke het Huis door zijne gematigde en verstandige houding in menige politieke crisis had bewezen diende om des sprekers gevoelen nader ia staven Het deide onderwerp zijner redevoering was de tegenwoordige verhouding tnsachen kerk en staat Da banden tosachen beide lichamen moeaten volgens den spreker niet losgemaakt worden omdat een zoo machtig lichaam als de kerk zoolang de staat er toezicht en zeker gezag over uitoefende niets andera dan ten natte van bet algemeen kon werkzaam z jn terwijl daarentegen niemand vooruit gevolgen van het slaken dier banden kon berekenen Ook hier wees dè spreker op de Snaneieele qaaeatie en deed uitkomen dat o a het ooilatierecfat niet zonder Bchadeloosstelling vanwege de schatkist kon worden opgeheven Ook verdedigde hg de opdracht van het onderwga aan de kerk d or de aandadit te vesti gen op de aitsiekrnde wijze waarop de geestelijkheid der Engelsche kerk zich steeds aan bel grootacbe waik der volksopvoeding heefi gewgd Na eene o 8omiuing van de vele sociale en politieke voorrechten die Engeland in den tegenwoordigeii tijd bi xit herinnerde de spreker dat er voor regeeriiig en parlement nog veel te doen overbleef vooral op bet punt der hvgiene Daarna trad hij hetgeen naar zijn gevoelen 10 eene redevoering van eeneii partgmau niet ontbreken mocht in eene eritiek vau de haadelingen der tegenwoordige regeering zoowel in zakeu van inwendig beheer en administratie als in het bestuur der buitenlaudsohe betrekkingan De redevoering die langer dan drie uren dnurde werd barhaaldelijk door teekenen van bij al afgebroken en aan het slot uitbundig toegrjniobt De kamer van koopliaodel te Manehealer heeft den minister van buitenl nken lord Granville bij reijuest verzocht om al het mogelijke te wüien dqen ten einde de Fransche egeering op den weg van algeheele handelsvrijheid terug te brengen en de olllcieele verzekering te geven dat hg niet zal medewerken om represailles ten aaiizieiv der h ransche invoerao toe te paaaen In het verzoekschrift wordt levens de hoop genit datde meening iu een der Franaaha depêches uitgedrukt als zou bij lord Orauville geen overwegend bezwaar bestaan tegen een matig beaoharmend reoht op een misverstand berust DDITSOHLAND Beeds vroeger is melding gemaakt van het voornemen opgevat door den rgkskanaelier om een statistisch bureau voor gansch Uuitsohland op te richten daarmede staat te ei s in verband het plan om het officieel statistisch orgaan hetwejk sedert jaren door het tolverboud wordt uitgegeven ten behoeve van het rgk over te nemen het zal een tgdaohrift een officieel orgaan worden van het ontworpen bureau De DeiUtchl BtdcAt Courant dit onderwerp besprekende zegt dat dit voornemen aanleiding heeft gegeien tot een onaaiigeuame botsing tussohén den rgkskanselier dei heer von fiiamarok en den cbef van bet tegenwoordig statitisoh buredn den heer Engaj die ten gevolge daarvan den staatsdienst zal verlaten Algemeen wordt dit een groot verliea voor de zaak geacht De Norddeutteke AUg Zeiltmg deelt het volgende particuliere bericht uit Emmerik mede gedagteekend von 3 de er Hetschgnt dat de opgewondenheid onder de lagere klassen alhier bestaande sedert den daig waarop een volksvergaderiiig wénl gehouden tot vaststelling an het olitivOr cn adres van liuldfr aan den rgkskanselier niet tut bedaren kan kumeu