Goudsche Courant, woensdag 10 april 1872

VoorUnreni heblx n meer of minder ernstige rust terstonnif n pl iats De vnilerlandsj e in le burgers zi n tfn r voljre il mrvan telkens naii brieedigingen blaatge t t toodra is zich slechts op s beeren straten vertooileu Vrijdagavond bij voorbeeld had een geiiucri te oploop pla t voor de woning vah een tMr geacht inivimcr di irr stnil een m in wiens eeuige misdaiif hienii bvstaat dal hij een iianlyuigens deratii kuiide des heeren von Kism trck en in ib daffbladen met de pe heeft gpitreden t ea sohiinige van de aJhier gevestigde geestelijken Ongeveer een Imiidi riltal personen verzamelde ïich binnen weinig tijds voor de bedoelde iiuing men hief een oorrwi uuve ia gehuil en geschreeuw aan dat eldra werij gevolgd door een vurfnari k gebons op deuren en veiisterluikcn di meu poogde te vcrlin ze en Onder de rustverftoorders beionilcn zich ersohfiden leden nn het al uergevB tigde katholieke ieselien Vcrein Agent n v ii pjlitie waren nergei s te viiden endawaiiordel jkheden hiidden ste lig langer d in een uur anngahouikn oivoreus zg op de plaats oaukwamen waar ly reeds lang hulden behooreu te zijn Hen vorigen dag hebben in het uabij deze stad gelegen s Ueereuberg nog ernstiger ongcregellieden plaats geli id l e lielh iulels daar waren ook bij die gelegenheid waarschijnlijk dezelfde creaturen waarvan men rich hier heeft bediend Zooats bekend ia rieide men op den Isten April in Nederland een natioiiital feest en de vaderlandsgezinde bevolking van genoemde pLmts had door het uitsteken van vlaggen en up andere wy se hare trouw en liefde aan Kuning en Vaderland aan den ilag gelegd Dit was den nltrainontaiien een doorn in het oog De heff der bevolking van s Heerenberg werd dour conigegeestelijken opgestookt en geholpen door de rustverstoorders die y i hebben ge ien werden in dit naburige stadje de schandelijkste buiteiispongheden gepleegd IM qusKtie betrefende het benoemen van een eersten en tweeden burgemeester te Berlijn is eindelgk beslecht In de jnngatgehouden zitting vanden stedelijken raad is door den voorzitter medegedeeld dat Ie beer Hobrrcht de benoeming tot eersten b urgcmeeiter der hoofdstad bid tangenoinen Datdoe zaak ee ngszins is vertraagd zeije de president moet warden toega ichreven aaq de onderhandel ingen dqor den heer Uabnclit geveerd met de régerring Uie onderhandelingen zü net het gunstigste gevolg bekroond sKradat w j den nieuwm eersten biirge meester reeds m tijn komst dankbaar behoaren te njn voor hetgeeh hy ter wdle van de hoofdstad heeft gedaan Hiert ging de vergadering over tot bet rerkiejcen Tan den tweeden bnrgemegsti a zoodanig werd benolmd de heer Duneker lid van het dagelijltsijh be ituor met eene stem boven de ab olute meerderheid De gansche zaak heeft daardoor haar besla gekregen want ijjpir bet aohünt heeft de heer Duneker zich niet genoopt gevoeld o voor de benoeming te bedanken nu sleehta twee leden meer dan de helft dei aanwezigen zich te z neo gnnste hebben ver klasrd D geheimzinnige nevel welke de vroegere gebeuKenissen in verband met de benoeming van de bei e burgemeesters omhult is tot heden niet opgeklaard Het groote belangstelling ziet men ophelderingen deswege te gemoet Uit Dusseldorf wordt gemeld dat het groote muziekfeest hetwelk met Pinksteren e k aldaar tal gegeven worden zeer luisterrijk zal zijn Op hetprogramma komen o a de volgende nummers voor Een cantate van Joh Sebii ach iranrin al de medeweckende solisten en zij zijn velen zullen optreden de synphonie N 8 in V dur van Beethoven Odevan Hn ndel op het St Ceeiliofeest tn op deneir en dag w ders èen symphunie in D mol vunScliMinann Migam zegelieil voor sopraan en koor an Schubert j de Torenbouw van Balwl van A Rnbinitein enz De muziekuitvoeringen zullen geschieden ónder de leiding van A Rubinstein uitVVeenen en Jn ius Tau ch orkest ilirecteur te iljerstede Tot ile voornaamste solisten zullrn behoorenmevr Rus Parepn sopraan uit Londen de heeren Vogl tenor uif Mnnchen Guni bariton nit Leipzig Aner Tiool uit Petersburg en A Kubinstein piano nit ïVeenen Bniti nJien zullenj nog verscheidene andere beroemde solisten de feesten door hunne medf werking opluisteren T ü R K IJ E Een door de Aiigsbnrger Allgemeitie Zeitung medege ieflld berifehl van de Ttirksche grenzen van 29 Maart zegtj i ïn Rlimenie heerscht weder eene buitengewone gipting Naar het schijnt wil de ropde paitijeei en laatst sla wagen Hare lens is t e Duitscher Niimet mag ilcn heiligen grond van RunSefiw met langer l zowlelen e mit hem De wo iïingeti bejialen zich nifft meer enkel tut de stulcn maar strekken rich ook tot Int platteland uit en de hatflieschaafde boeren worden rechtstreeks opgeruid om naar l uoli ireat te tte ax en de verraders uit te foeien De opgewondenheid onder het verwilderde loudvolk is zeer groot en elk oogenblik kan er een opstand uitbarsten Een ieder besefi dat de vorstendaininey eene bedeiikelyke crisis te gewoet gaan ondier den andelsstsud eerscht eene ware paniek II t wordt peer en fieec blijkbaar dat Ku menui in den tegei i aorili en voun niet kan blaven bestiai en weldrf ral Euj a xirh opnieuw moeten bezighouden met de vraag wat er van het land ral worden Volgens een door do AVeener Heue Sr Prei t medei edeeld berioht heelt de Britafch coas i lge ner iai te Ijuchareit c last van lord Granville aaude Bumeensche regeering zyn leedwezen betuigd dattot nog toe geene afdoende maatregelen genomen zijn om aan de in het Ki meensche Best rabi zoa onmenschelijk behandelde en vervDlgde laruëlietiaohe inwoners recht en voldoening te verscbaffen 1 cojisulgeneraal voegde er b dat Èhgeland al eene der waarborgende mogendheden vast beslotenbad de herhaling van zulke barbaanche handelingenniet meer te dulden gsi T VEREENIGDE STATEN Het voorstel tot tariefsverlaging door den president Gram met het oog op den tfer gunstigen toe stand der financiën gedaan doch blykens dezer dageu ontvangen bericht door het Congres verworpen wua van zeir ingrgpenden aard daar voor een hondetdtat ariikeleo het invoerrecht geheel opgeheven werd varder werd hel invoerrecht Ap y er en taal aanuenlqk verminderd Deze laatste br iadng heeft waaracliyiilijk tot de verwerping veel bygedrageD althans de Baltimore Sum Aaii mede dat de Ijzersmelters van Ponnsylvnnie algemeen tegen dit deel vun het voorstel hebben geproteataerd en dat een veertigtal leden van het Congres die tot de over l algemeen t n alle iavoerrechteu gestemde democratische partij behoorden waren uveq ehaald om tegen elk vuorstol tot tariefsverlaging te ttemmen hetwelk niet lu de eerste plaats alle invoerrecht op thee en kiiliie afschalle Bovendien is en gnx t deel der republikeiiische meerderheid van het Coh Vm het beschermende steisel toegedaan en dus gczilid om de Looge reefatcii te behouden welke O0npronkelqk alleen als een oorbgsbelasting werden Ingevoerd GOBDA 9 ApiUI 2 M heeft benoeiuii bg het reg tot kolonei en kommandout van het korj den lait kolonel O B van der Breggen van het i reg By het ♦ reg tot luitkolonel den majoor O N de Fremery vanhet reg Grenadieis en Jagers en tot majoor de kapt V O ï L Charlier van het 4 reg Bij de te s Hage op B dezer gehooden akteexamens door de provinciale oonnitaie voor het lager onderwya zijn geëxamineerd voor ds gymnastiek 8 candid iten afgrwezen S toegelaten de heeren F Beukelmau i i Groenewoud en J G D Mulder Voor de wiskunde 10 caudidaten nfyeveiisa 4 toegelaten de heeren VV Beek H J Hobbel W G Kemna V Hl van Leeuwen 8 A Spoarwater en P J Tesba il Kn voor huiponderwgur IS oandidaten a ewezeiv 12 toegelaten de hréreu H Bollekamp C h Hoogereeu A Rademaker P H Boon H S huddebeurs en J W Schootemcger Oistiren zijn te s Hage de examina der 78 oandidaten voor de akte ao Itoofdonderwyzer aangevangen Voor de Fnmaehe taal e jn geëxamineerd I i caudidaten afgewezen zijn 7 toegelaten S de heeren J H Blum H Bouchulte C J Görlitz J T Ilnverman en F h Frahin In de afgeloopen week zyn te Ammerstol ter markt gebracht iü ninterzalmbn vau 10 tot 27 halve kilogrammen Prijs van 1 46 A ƒ 1 66 per half kilogr 422 elften van 0 75 a ƒ 0 9 p stak Ten gevolge van pla it8 gelmd hebbende ongeregeldheden in de Bodegutafsche Meije is Zaterdagmiddag i nur e n detachement mfonterie van 60 mansch ippen onder be l van kapt Peperkamp en med geleide van den I sten luit Schalken en den Sden lu t Sad e behoorciide tot het 8ile reg inf nit Woerden derwaarts gemarcheerd ï oodagnacht waren deze troepen in het schoolloHual aldaar gelegerd Op dit oogenblik om 10 uur waren zij nog niet van daar terug M n verneemt dot de oproermakers op eene vrouw die met h t Aprilfeest gevlagd had een gei eerschot gelost hebbeu De kamer vnn koophandel en fabrieken te Amsterdam heeft aan den gemeenteraad een adres gericht tot ondersteuning der plannen van de Bijuvaarteommissie betrekkelijk de verbetering van de Rijnvaart en van den waterweg tusschen Amsterdam en Hotterdatn over Qouda Het nationale zendingsfeest ad dit jaar op Woensdag 3 Juli Ie Wolfhezen gehouden worden Prof Qoedes zal de openjingwedc e 4 Buitendijk de slotrede houden Maajcten w j onlangs geivag van de aan B Meea en Zo te Rotterdam van regeeringawege verleende vergunning tot het nemen an proeren met lithofracteur ter verdieping der rivieren thans vernemen wg omtrent de intussohen in het riviervak in de oude Maas tusschen Futtershoek en d Krab genomen proeven het volgende Deze hadden plaats in tegenwoordigheid van eenige belanghebbenden uit Rotterdahi den tapiteinkom luandant en verdere officieren dier lorpedo contjngnie te Brielle en den betrokken ingenieur van den waterstaat Het punt waar de met lithofragt ur geladen pgpen waren gelegd wa door een baak iti de lirier adiigeduid waarvan de plaats door twee raaien op den oever was verzekerd l eijingen rondom wateo den vorigeu dag geschied Ifadai eene aspbait buis lang oMgeveer 1 20 wgd binnenwefks 0 10 4ik 0 01 meter met lithofra teor was geladen waartoe 16 kilogram vao die stof noodi was werd zg te water galaten bevestigd aan een touw lang circa 5 meter aan het andere einde met de naak i erbonden I e ootplolBng werd te wofK gebracht door eeue capsule met eene onder water doorbrandende lont eu geschiedde nauwkeurig op het vooruf bepaalde tijdstip Otschoon bg de outplofflng eene vrg behiigrgka waterstraal met zand vermengd werd omboog geworpen blerft de baak ougedeerd eu het touw waarmede de buis aan die baak was verbonden ge weest ook na de ont la Eng z chtbaar Dadelgk daarop gedane peilingen toonden geen verandering aan Eene tweede proef werd genomen in de onmiddelIgke nabgbeid van eene ton roon aandfl peilingen waren niet gedaau Ook na de outpiqflng dezer buit bleek de zgde lingsche uitwerking niet zeer groot te zgn Intusschrn bstwgfclen wg of nit den nilslag van een fa u op d e ëlrdrn dag genomeH proevaa af4i2snd oorde om nt da zaak ag ta vcllan i Zaterdag avqpd vcreenigdeo zich 88 ingmetenM te Jappelle a d j sel in het gemeentehuis on daa vmet elkander het ieren van het volkafeejt ter har fdenkipg vi t gedenkwaardige jaar 1672 ta besprt ken Dr werd eei e feestcommissia benoemd met doii vheer f £ d Voogt G Nz Burgenieeater dezeiUi gemeente aan hel hoofd en tevens bepaald dat dgvolkar rmakelgkheden den 22sten Juni a zondenplaats hebben Gedurende de bgeenkonut ging ereene Igst ter deelneming ondar de aaqwwigen rond 36 personen teel endep di n arond tot au ge UDSn Igk bedrag vau 432 golden Zaterdag werd tp Leiden da 18 dealgemeane veigaden ring gehouden der sedert 1838 bestaande vereenigin p van ZuidHoIiaod cii onderwijzer ea ooderwijzeret en om bg overly dep hunne weduwen kuiderao vi i ndere erven te verzekeren eene toelag in éent Ouder de werkzaamheden dier vergadering nim h verslag vaneden staat en de werking der vereeniging t welk ditmaal om bg iondere redenen orar dejarao 18 70 en 1871 liep eena voorname pla ta ia Daaruit toch bjeek bg vernieuwing de nuttige en wtldadiga strekking der vereeniging en mocht zg zioh gelgk kig rekenen dat zg haar dod meer en meer benakt In twee jaren tgds toch haj de vereeniging nap ds weduwen of kinderen van M overleden deelflfmert uitl etaald de aanzienlijke som vau 6372 en alzoo gedurende dci tgd van haar biestoan aan de weduwen 9t kic deren van 126 deelnemers 42748 86 Uit dit cgfe spreekt duidelgk de toanjimepde b kingst slling die dfi vereeniging ondervindt en loo ruimichoo verdient 18 nieuwe leden en 2 donateurs de heerM Dr y P Lindo en Mr J A F Coebergb traden i dïen tijd tot de vereeniging toa loödat z au t t 2 donate rs 1ste kl 6 dooate fs ea dcioatrioe 4de 1 1 en 1 dopatrice 6de kl beoeveua lOiS l d a Uia klasse 3 2de kl 59 3de k 4d kl 28 6de kl en 27 6de kl waardoor de oitkeering op dit oogenblik beiirnagt Voorde erven van een lid der late klasse 638 der 2de kl 483 der 8de kL 426 60 der 4de kl 341j der 6dekl 241 ender 6dekl 127 60 Algeracen wordt din ook hare nuttige strekking erkend en ons vaderland telt reeds 6 provinciën wa r men het voetspoor van Zuid Holland drukkende geIgke vcreeniglngen heeft geiestigd Müt geheel ons hart deeleq wij dan ook den wensch der directi dat nog Ie onderwijzers en onderwijzeressen in Znid plli pd tot de vereeniging mogen toetreden en deze mee nog dan tot dusverre krachtig iqoge strekken om het helaas vaak treurige lot van onderwijzersweduwen eq weeieii te verzaebten JUtardjig vierde tf Sokiedam bet oniierwg ere gezelschap Oè mng en Vitafanniug zgn vijftigjarig l estaan De groote taal van het gebouw Mmu Sacrum aldaar waariir de etsivierlng plaats had was keurig versierd prjjktc met wapenschilden ea waa getooid met vlaggen en èloemen De voorzitter dr VaUUnt braoht don feestvierenden een hartelijke welkomstgroet et ds beer H H KUitn V hoofdonderwijzer tafioada hield eene zeer do tr fficnde feestrede terwgl er ohoooe liederen door de Onderwijzers zangvereeniging erden aitgevoerd Des namiddags vereenigde ipk de feeslgesopKp a a eep dinv In de zitting van de eerste kamer van gisteren if de diacqMie oveii de tienHwet aangevangen De meesie sprekers raren voor de wet e qigea tegen Heden voortzetting De behandeling der coeiitiewet i bepaaU op Woensdag a s Men tchrijTi uit Grave van 7 dezer aan de N R Ct De eonige schnidige met betrekking tot de ongeregeldheden alhier is het hoofd der gemeente de Burgemeester Waller Hij heeft geen gehoor gegeven aan een verzoek namens de Brielsclte hoofdcommissie om de burgerij uit te noodigen door het uitsteken der vhigge den heuglukea dng te herdenken hg heeft niet het minste willen bijdrageu voor het vuurwerk dat d a avond zou worden afgestoken Had hij het gedaan dan zou ontegeuzeggelijk tej groot geileelte der burgerij zijq voorbeeld gevolgd hrlilien Maar er is me r hij heeft niettegengegn in dat er róóf en na dien dag op deuren en muren allerhi ongepaste uitdrukkingen uerdon geschreven wi g met de Geuzen Hees met Spojije Lov e Pius i enz hij licelt niet tegengegaan dat op den dag vaq t eest aan Itipderrn luct oraiijcstrikken versierd die strikken van de borst werden gerukt hij heeft uirt tegengegaan dat er avuuden achtereen lieJeren wcnli n gezongen die elk vadnrlandslievende m lesteti hinderen En op den avund van t feest De fe ten zijn daar om te bew jzcn dat er gaen enkele polilirmoatregel iia geuqmaq hg het vuurwerk om kwaadwilligheid tegeu te gaan Gelukkig was de plaatselgke kom mandaut qp liet terrein aanwezig om met voarbggang van het hoofd der gemeente zelf de geheele verautwoord lgkheid op zi h Ie qemen De Borgemeester was niet lar plaatse wa ir de ruttversloring voorviel en wav volgeus aiijqa meeaiug ziJn plicht als hoofd der geageent politi hem ri p Den vond na dè frdstviering werd op aandropg vap ttpign gcabhte inger t nei aan den plaatselijken koipmandanteene serenade gebracht I et Wielgemeende dier serenade bleek ten duidelijkste toen nv afloop daarvan d eflteier der marManss die den vorigen avond de orda pp tfiljf tum uitmuntende wijze bad helpen handhaven onder den voet geraakte o bg den ontsteker van het vuurwerk de gla en werden ingegooid Beter ware het geweest zoo die geachte ingecetepcii op den dag der nationale feestviering aau welks hoofd onze gei rbie igde Koning zioh betond hun iovlued bg bet grauw hailden antigeweud om dit een Zuirerdw denkbeeld van t feest te geven Ook de muziek dar Harmonie Omeordiahad beter ge daas bare nte wefkiiig aan hot feest te rerleauen Men schrijft uit Maargsen van 8 April Is op vele plaatsen van iN edrrlanil t eest van 1 April lqi terrijk e i vol geestdrift gevierd en ttas thta er eensgêzlndhitid en vreugde onder allen Bieukelcn ma kit hirrap o a ei n jammerlijke nilrondering Een pan heethaofdeq hebbeu daar de grMoeder u ia rep en roer gebracht Roo usch eu onroomsch sta ui met messen en knuppels tegenover elkaar en verstoren op al e mogelijke wijze de rust Uu dat niet alleen gedurende de April feesten neen elkan avood tyr balén zioh deze tooneelen Wel zijH er genten vaa polloia uit Utrecht gekomen om de menigte oit elkander te jagen aar hun aantal is gering De naoh teuvan Vrijdag en Zaterdag waren zeer Wiuslig bgna tgèheele dorp was op de been De waarnemende burgemeester beeft thans de militaire macht te hnlp geroepen De belhamels wateq een paar Katholieken Omtrent de ongeregeldIjoden die op i April te s Hecrenberg hebben plaats gehad heeft de heer J Grilnm administratenr nii den aldaar verblijf hondenden vorst von HaheuEulUnik een sohrijten aanhet ümdelMad gericht wanrui hg o n i gt De ProiesLintsche inwoners badden voor hel feest van 1 April hunne huizen met vlaggen getooid ook op den toren van het slot aan den vorst vnn Hoben zoUera beboorende wapperden de Nederlaiid chc eu Duit cb vlag u De I lotestaiitsche lattsuen bad dea een eenvondig feest voorbereid in hat soei eitsgebouw hetwelk ten 4 nre s namiddag begon Reeds te voren echter had zich in de btraten een hoop gepeupel nit het naburige Emmerik vertoond uit wier midden men den kreet Oranje in de geut hoorde De troep nit Emmerik waarbij beschonkenen niet ontbraken steeg allengs en keerde zich spoedig tegen de feestvierenden De rijksveldwachter Straatman werd op den grond geworpen zijne wapens hem OBtmkt ook agu zoon die te hulp schoot werd mishandeld In het societeitsgebouw en in eenige huizen werden de glazen ingeworpen vol schrik en angst vluchtten de aanwezigen uit het locaal Nadat het gepeunel nog voor het bms van den pastoor driemaal boerahl geroepen en een kerkUed gezongen had veriiet het onder gegier en tumult omstreeks Buddemacht de stad De heer Grimm voegt er bij dat hij ofschoon zelf katholiek met ten pok slaag op het kasteel terug kwam Den volgenden dag is de justitie uit Amhei met de noodige veldwachters aangekomen ter einde de zaak Ie onderzoeken terwjjd door den heer Grimm een aanklacht bij de Pruisische autoriteiten te Emmerik is ingediend Poor iet ffitu etiti wordt betirffende de te Brielle gehouden feestVieriug bet volgende gelLigenis afgelegd Niets hatelijks hebben wg in den Briel vernompn Integendeel wg kmnen er rondborstig voor uit aan de festiviteit au den Briel brengen wg hulde omdat er oprechte en geesdriftige hulile werd gebracht aaa onzen beminden vorst en dewijl de bevolking aldaar getoond heeft door hare welwdleiidheid ten opzichte der katbidiekea dat zij de eendracht tus schcn de zonen van hetzelfde vad r and weet op prgs te stellen Wg zg n er gcluigeu v m geweest hpe s avonds verscfaitleudu volkssoharrn zich rour de paatorie térdrongen ea herlioaJdeiijk n leye de pastoor van den Briel I leven de katholieken van den Uriel leaen de katholieken van Nederland deden weOrklinkon Wij ge eii dete getuigenis te liever iindat velen uiet aus den afloup r n het feest met bezorgdheid tegemoet zagen De tairgke laoudieten te Nijmegen hebben gewedijverd om hunne ingenomenheid met bet feest van 1 April te haMigen Ook bij hen wapperde de nationale driekl r met oraqjitwimpel en ook zg versierdeii hunne huizen Het is billgk dit te vermelden epdirt blijke dat de Israeliitcn zich daar evenmin ala aldera bij da ultramontanm hebbeu aangesloten 1 Als fiorzaak van het gebeurde te s Heerenbeig wordt in de Tyd in een ingezonden stuk opgegeven dat bij de ingeaelenen van Emmerik nog een onde baat beslaat te en die van s Heereiiberg over eene ontzettende mishandeling een braven Emmerikschen burger in laatslgeiioerada plaats aaiig aasi bjj de viering van een vroegei Oraigefeest Völgcps gerucht is e heer Waldonk borgMMcater van Loosduinen wegcus het gebeurde aliUar op 1 April ia zijoc betrekjkiug gesehorst j Te Haarlem eq te 6H qingen hebben de gemeen ttradén het stelsel vau kweskcliugen op de lagere scholen atgeschaft en t zal ons niet verwonderen wanneer deze voorbeelden heel spïedig door meerdere worden gevolgd t Is een bewezen feit dat deze psendomeestcrtjes veelal voor de klasse waarin zij gepJaitfatiimu kieioe dwingelanden ago De kinderen aau hunne zorg toeveitroowd vereischen juist de mMst bedaarde zorg eu t valt dikwerf in t oog dat onze kleinen reeds in den aanvang een abohnk van hat sihoolgaaq krijgen ontstaau door deu snelle en ongewogen aretgang van moeders thuis of bewaarsehuol waar zij liefderijk werden behandeld in de handen van kjoderen die meenep al groote menschaa te zjjn £ n onzer Noordscbe bladea deelde dezar dagen eene bgdrage mede getiteld Wia verlost ons van zulke meesterijes f We knhneu oqs niet onthouden het ook otazen lezers mede te deelen Nog met lang g edea bezocht ik met een ivriend die nauw aan het schoolwezen verwant is eene lagere Bohool op bet platte land Het schoolgebouw dat ef van binnen net ait ag wasopgepropt met kinderen De welwillende onder gzer deelde ons meê dat de jpreseqtielgst voor dien dag 110 leerlingen telde Staat n daar nu alleen voor meester vro g mijn vriend lfeen lutati was t antwoord ik heb hulp Ik ben voor de hoogste klasse eq daar ginda achter die ffliiea deur is ook iemand werkzaam voor de eersibeginnenden f Nieuwsgierig om dien iemand te jgieiv haastten we ous on de klein sohool bia Ben tte treden Toen we waren opgemerkt werd er m hel eentoonig en licht kenbaar schoolgegons voor SHQ oogenblik opgehouden en een vriendelijk dèg heeren I klonk ons tegen Hoe t mgii scbooüievertd reisge el ging weet ik niet maar ik zag geen iemand van wien meester hulp had ppoedig trok ecu ventje von omstreeks 1 jaren mgue aandacht Het knaopje bewoog zich beurtolings huppelende en échuifrlend tusschen de schoolbanken droeg een liniaal onder den arm had een pen achter t oor en veel praats tegen de kinderen Ik kon niet langer zwijgen togen den brutalen knaap die ongehinderd voortging om op de in t oog loopendsie wijze de schaoldisoipline te vertreden Vriendje I verstoatle ik mij hem toe te voegen gij moest rustiger zijn en ordentelijk gaan zitten gelgk die anderen dóarl Doe spoedig dat liniaal weg en leg die pen op de tafel ge mocht eens vallen I Nauwelijks had ik mijn stem tegen den insubordinaten jongen verheven of ik voelde een bons op mijn arm van mijn meer bcda irden en in dit opzicht ook meer verstandigen vriend Hoe dwaas van u rei hij gij spreekt tegen deu kweekeling die hier de school waarneemt laat hem toch begaan Aha hernam ik een weinig verlegen is dat de kweekeliiig Is hij hier de man die het leleine vijftigtal in dit lokaal moet ondernyzen Nu veel eer voor hem 1 Had de meester ook maar gesproken vun een ieroandje die hem ter zijde stond dan hnd ik niet zulk een dwaas figuur gemaakt maar zeker wel dadelyk begrepen dat liniaal en pen geen speelgoed maar teekeoen vau s knaapjes waardigheid wnrrn Ik zal over t gten we enier in de school konden opmerken hit zwijnen bewaren doch niemand die van een gwd schoolüiiderwijg groulcn zegen ver aclit kan di ii uitroep bedniiigeii Wie verloat ons van zulke uuestcrtjes De Tijd dee t jnede dat de Nederlandsche gezant hij het iLiliaaiische hof op last zijner regcering zich bg het Vaticaan heeft aangemeld om zijne opu achting hij i H d ii Paos te maken Hij werd echter bcleefdeigk afgewcen Sij koninklijk besluit is de heer F 6 van Binsbergen baiiuemd tut kaHtaiirechier te Kuilenburg Zó i meldt de Slaala CoKrcnit van 2 April jt Volgens den Slaatt Almanak is de heer Mr M W Snbnel sedert 19 Jan ISS rechter geweest in ditkanton en bet is ons niet bekeod dat deze rechterhjke ambtenaar als zoodanig ontslag heeft gevraagd of gekregen Zijne vgf jaren waren om en hij werdniet herbenoemd Ongctwgfeld zal de regeering ookvoor deze niet berbenoeraiog hare redenen hebben gehad wij herinneren uns zelfs dat uit Kuilenbnrg klachten zijn o gaan over handelingen ven den heer Schncl die met strekten om rijne waardigheid als lid der reohterigke macht te verho en OfdehtjerSchnel ook neer licht zal zoeken weten wij niatTmr Leopold Haffmans kap iptusscben ecna stadie makeu van deze niet herbenoeraing A C Te Haarlem is thans eene afdeeling der vereeniging ter bevordering van Fsbrieks en Handwerksnijver haid opgericht die reeds 27 Isdeo telt Hen meldt uit Haarlemmermeer Ook in het naburig dorp Sloten waar Woensdag f est gevierd Werd hebben wanordelijkheden plaats gehad Van bijna alle woningen in het zoogenaamde Rietland nabij Bloten gelegen wapperde da drisklear Ken der inwoners evenwel had geen vlag uitgestoken Op het midden van den dag begat en zich een menigte mannen naar diens Woning en mishandelden hem en zgn bejaarde vrouw Nuuwelgk wa lUt door de zoons van de mish iudclilen vernomen of 18 kwamen in allcrgl vier in getal ait het land met stokken gewapend en nn ontstond er een hevige vecbtpartg waardoor vrrsebilleiide pursonen wouden bekwamen eu de hulp der politie noodig was eqi de orde te hersielteji In den avond van dien dag hebben in een herberg andermaal vechtpartijen ploats gehad waarbij twee broeders nit deze gemeente messteken ontvingeii aan het hoofd Misbruik van sterken drank is de oori aak van deze wanorde gkheden Naar wij ver nemen doet de justitie onderzoek Uit Arnhen wordt gescls evcn dat qtur me aldaar vthieemt reeds eenige inwoners van Emmerik dje gewapend op Nederlandsch grondgebied w ren doorgedrongen op last der PruisisM juatitie geboeid naar V esel zijn gevoeM Vrijdag werd voor hel Prov Gerechtshof te Amsterdam in hooger beroep behandeld het bekeolle geschil tusschen den haer fi J F Bahlaua rader ed de heeren H A en J W Bahlman zoons over i de bg akte van 13 Augustiia 187Ü oeslotea ven nootschap tot het drijven der zoo hier als eildei bestaande mannfactu rzaken Gelijk men zicU herijk nerep zal bad de Afrond Reohtbank qjhier den inP B j F Bahlmun bij vonnis van 9 Pel aatt U zijn eijch ontzegd tot ontuiudieg der vennootschap waarbij zjjn zoons als besturende vennooten en hg als commanditair vennoot optraden Evensts Voor de rechtbank werd voor den heer Hahlmoii vader gepleit door mr Joiiii Bohl voor de heeren Bnhl 4