Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1872

Opérxbai e Vërkooping i VAN UITMUNTENDE iRDNDEREN Bouw en Melkgercedscliappen op de Bouwwo ing van JOHANNES van VLLET aan den Klapwflkschen W onder de Gemeente BerkeL op WOENSDAG dea 17 APflIL 1872 s vjoorraiddagg 9 ure Inlichtingen te bekomeu ten kantoKn van Notaris MOLENAAR Waddiruweenen van Notaris J A van den BEOEK te Zoétermeer Openbaite Verkooping te GOUDA ten sterf huize van den WelEdelGeboreli Heer A K KEMPER an de Oosthaven wgk B N 87 op VRUDAG 19 en MAANDAG 22 APRIL 1872 en zoo noodig op volgende dagen des voormiddags t n 9 ure van een aanzienleken INBOEDEL waaronder vele antieke en andere MEUBELEN een kunstig gesneden antieke GANöBANK drie uitmuntende VIOLEN waaronder eene van groote waarde GOUDEN en ZILVEREN WERKEN en fraaije JUWEELEN en andere GESTEENTEN PAARLEN enz De BANK en andere antieke MEUBELEN de VIOLEN en het GOUD ZILVER en de JUWEELEN zullejï op MAANDAG den 22 APRIL 1872 worden verkocht Nadere inlichtingen sgn te bekomen ten kantore van den Notarissen FORTUUN DROOGLEEVER en KIST te Gouda Vrijdag 12 April 1 L N 1191 1872 GOUDSCHB COTJIfcAIf E Nieuws en AdveHeDtieblad voor Gouda eq Omstreken DMo loans door mr Aug Pliilips beiden adiocateu te Amsterdam De bekende feiten wetdeu daarbij besproken londer dat nieuwe gezichtspunten geopend werden Het Hof bepaalde de uitspraak in deze op Donderdag 16 Mei e k Weder een voorbeeld vaii een buitengewoon vroeg vooijaar De jager van Middachlen onder het landgoed van dieii naam hnsft ilus leest men in de Arni Cl reeds den 9 April een nest van een leeuwrik waarin twee jonge leeuwrikkcn zaten gevonden Z K H Prins Prederik heeft aan den heer oh M Coenen orkestd irecteur van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam een uilreren medaille opzetielgk voor hem ge liigen en driigcmlc s Prinsi n beeltenis en toepasselijk inschrift vereerd met een geleidenileii brief waarin de Prins zijnen dank betuigt voor de ouvrrture door den heer Coenen gieuo ponerrd ter gelegenheid van hrt onlangs gegeven concert ten voordcele van de Lou sa stichting welke compositie de heer Coenen aan i K 11 hal toegezonden Z M de Koning heeft aan de feestcommissie te Coe orden doen weten dat H D de uiinood ging om de herdenking van hel innemen der stad in 1572 op een der drie f es dagen in Juli e k by te wonen gaarne aanneemt en dat Z M den heer Commissaris des k uiiings in deze heeft gemachtigd om wat betreft de va tsiellmg van de n dag van s Konings komst te Coevorden met de commissie iddaar in nader overleg te treden Uit Meppel schrijit men dd 6 April i Drie en vijftig schippers van hier allen het Zwolsche Piep bevarende hebtüsn 11 Donderdiig onderstaand adres aan Z Exc den Min van Staat en Hiniienl Zaken erzonden Daar de waierstnnd tusscben de kribban van het Zwolsche Diep minder is dan de waterstand buiten de kribben en de werken drr kribden van genoemd Diep sleeht onderhouden worden ziki qieenen adres aanteo dit billjjk verzoek te mogen de n verlos ons van de zorgelooze maatschappij van het Zwolsche Diep en ondrrsteuii dat bet rijk de iribbeii ran genoemde maatschappij overneme al is het zonder landaanwinning en door een geldelijke opulfenng der 8chatki4 opdat de verplichting verbeterini vnii een gebrekkig vaarwater die op het rgk rustte nünlat de concessie aan de Zwolsche m int tchapptj ver eend it eindelijk eens ten uitvoer moge gebracht worden Bargerlijke Stand iboBCN 7 April fohaiincs ouders A IJsselsti ijn ea C de Jong Pieter Johannes ouders P van il EeD en M F Nieunlaud Wijunud ouder J J HeurubenJ ven den berg Qerarda Muna ouders G Uoot eu M S Koud Johannes Jan ouders T ijpuor en A W van Baaien 8 KliMbeth Gerardina Maria oodirs T H Kabel eo C C O P de Korte OvfcaLbDta Q April B J H SUmau 6 ta 7 6 Mat I j m T Berkeloo 58 j 8 All Frtuk 78 j J Beancs lï d 9 A I vsn Vuuren 1 j 7 BI A A Mu js buisvr van H Tuiaenbnig 81 j ADVERTEHTIËiU De ondeigeteekende betuigt huren dank ook namens hare kinderen voor de vele bewjjzen van deehieming gedurende de ziekte en bg het overladen van haren echtgenoot ondervonden Gouda O B VAN SON 9 April 1872 Wed Mr J H van Gknnep ♦ Voor de vele bewijzen van deelneming betoond na het overladen van onzen geliefden Vader betuigen wg onzen bartelgken dank Gouda Uit aller naam lOApril 1872 J J KÖANENBüRG Inktpraeparaten Al mijne alizarin analin salon zwarte gallus schr f en andere inktsoorien en tempelinkten zjjn volgens de nieuwste bejrinselen der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door haie levendige kleur girootc vloeibaarheid en het snelle droógen van alle andere inktfabrikaten De opiëerinkten leveren nog na eenige dagen scherpe afdrukken beschimmelen niet en geven half met water vermengd goedkoope ep goede schrijfinkten Verkrijgbaar bjj ieder soiled boek en kantoorhandel ewmerii H von GIMBOHN Apoth en Fabrik v chem techn Prseparaten Vrijwillige üpeiittare VerlioopiHg VAN BEN UUIS SCHUUIlenTüli GRa D waarin de METSELAARS AFFAIRE wordt Uitgeoefend op de Hoogstraat te Haattrècht B n 13 aan den Ussel zeer geschikt voor allerlei bedrijven Te aanvaarden 1 Mei 1872 Op WOENSDAG 17 APRIL 1872 de njorgens ten 11 uur in Db Veiendschap bfl G MULDER aldaar Breeder bg Biljetten en informatiën te bekomen ten kantore van den NotariliJ G BROUWER NIJHOFP te Haastrecht GOEDKOOPS inZIEL voor PuNo Solo Uitgave van F JC OKSMA te lpranek Hofleverancier van H M de Koningin Hess Pamina Polka ansderZau berflöte Q olsO Steen The rmukal hom Plaisant rie musicale C 0 40 MicBAELis Amazonen Marsch itui der Posse 500 000 Teufel C 0 30 DöHlEE op 24 Nocturne B 0 30 FuNKX Ecoutez moi Romance sans paroles C 0 20 La Coquette Mazurka C 0 40 Geisbelbbecht Maksch aus die Operette Zehn Madchen nndflein Mann C 0 30 Alle nummers dezdr üitg Jb zjjn steeds Voorhanden bü den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Gooda Druk rsn A Brinkman Daar is geen Klieiimatiek meer Voor allen die gebruik willen makenjvonde heilzame d ABSHAIjBBIIV s of ANTI KHEUMATI8CHE WATTEN is het bovenstaande eene onbetwistbare waarheid Zoo iedereen alle vooroordeel op ijde zette en maakte volgens voorschrift bg het ontstaan van pfln hoe ook genaamd of in wel ligehaamsdeel hetzy in vel vleesch of gebeente vermits door koude of vochten veroorzaakt gebruik van de eenvoudige goedkoope doch heilzame WATTEN ran AB8HAÜBBIN zullen met den uitvinder moeten uitroepen Daar is geen Rheumatiek meer Wg knnnen en behoeven het ook niet te gelooren maar hebben de zekerheid dat deze Watten onfeilbaar weerstand bieden aan alle Rheumatische pgnen Daar zfln echter vele speculanten die ook Rheumatiek Watten leveren doch de ECHTE ABSHAUBBINS die anti rheumatisch zjjn en waaryan elk pakje 30 cent kost zfln te verkrijgen bjj den Hoofd Dépötkouder die de billetten waarin de WatljBU gewikkeld zjjn tot waarborg der echtheid onderteekent A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o o verkrijgbaar heeft g steld bj T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J GOÜDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wageniitraat flo tor fo7 A REIJNARDT Oostpoort OTÏO HOÜGEiNDLIK C apelle a d JJssel Tand ongesteldliédeD alsmede ziekten van het Tandvleesch worden steeds verzacht door het gebruik van het ANATHERIN MONDWATERvanDr J G POPP KazerL Koningl Hof Tandarts te Weenen en in de meeste gevallen volkomen genezen Frijs per flacon f 1 76 Te verkrijgen te Gond bij t Schenk winkelier 0 de Hoogstraat wijk A 123 j te Rotterditin bj F E van Santen Kolff iipoth en A Sdiippereijn kO blaauwe poreeleinwinkel te t Hnge bg J L F V Snabilié apoth te Leyden bj E Noordijk te Utrecbl bij F Altena apolb te AmBterdam by F van Windheim It CO verkoophnia Ie Oudewater bg T J van Vrenmiogen te Schoonhoven bg A Wolff Aanzienlijke Prijsvermindering Door het steeds toenemend debit van het UniverseelZuiverings ZoHt is de prgs van dit artikel voor geheel Nederland verminderd en zün de 1 1 pakken op 60 Cts en de 1 2 op 83 Cts gedaald Buitendien heb ik om een klein proef met tiit uitmuntend middel tegen Maagkwalen te kunnen nemen hetzelve nog ia 1 4 pakjes il 18 Cte verkrijgbaar gesteld te Gouda bü L Weltee Gouwe en L Schenk Hoogstraat En in de andgre plaateen in de bekende depote Brochures over geGl uik en Getuigschriften gratis fl Bij den aankoop van dit artikel lette men vooral op de prijzen alsmede dat zoowel de grootsteals ook de kleinste pakjes op de ommezijde geteekend zijn door M VON OIMB9RN Apoth en Fabrik vafi ohepi techn Pneparajren r BUITENIiAJP BultenlaMlscli OverzicM I Het FruMbe publiek heeft zidi geduvnde nige èigte zeer geintercaaaeni voor de bewegingea van lm fceer Tbiera Het betrof de qOaeaiie of de president st of niet receptiea te Parus bonden eo in bet Elva Ainrfaon slapen ion Het Journal OJJieiel beeft de gemoederen garyrtgeateld door hel beriolit dat Xbiei gedurende de vaeaatie I of £ aaien diners co recepiien in de hoofdatad heoden lal doch den naolit te Venailles zai doorbrangea Maandag beeft Thiers ta Psrija b l aerate offioiöele Jinar gegeren op bet Üyét odar de geuoodigdeo waren de prefect der Seine Leoo 8 r de president van deu Parijaelicu gemeenteraad Vaotroin benevens de 7ioe presidea eii en tecretariaaen van dien raad m de twinbg Pargsebe mairaa Op M diner volgde 4e aoiréa waam de Praiidbat atmtj VHsaille teng De Bonap rtisteD litallen liob uM woiuig voor van de outurredaabaid io Kcgelind over de oyMgüag van bet baudelstractaat n de minder el artllaMs boidilig door de Ëogelache bladen tbaiis legjiHiiMrar Tl ien aang nonen Men lagt dat i Upoleoa rvoiserat uu rustig zal blijvea oiödat bij nog iet le ltt ia na bet la ef vMral At geoeraala Km 4w luA p oea iiAiaud boodei D ém ber eht dat bet gemobt als sou ds ex7kn s a i leiiuuiic vu eouiga illiofim § lilonn baUwa oiigegra d ia Uit de vemaEiüeodai bcaitUeden der departanun eo konMB tal van benebteo avar de aittingen der geuenle raden dia Uiaadag jl geopend lijn Van JtUe cgdan vsniami mea reiiscben betreffende biajMalfHMtaeiiefwbiiek en staathaishoudkande waaronder de elgeioeene dienatplicht bet terpliobte onderwas jdoor geeatclijkeo oi mtsioiiend door laefcen lirt verbod vtn bet vtrriebten vao fnbrieksarbeid door kindeniu benedeti ID jaasn en andere babingrijke quaea ieu van den dag een eerste pla4s innemen Le TVm i hoopt dat vooral wat het verplicbta onderwijs Iwtrefl algemeen de wenachen der geaeiale ladeu ksnbiiar geianUt uilen worden en verwacht daarvan sdiitterenda gevolgen voor da apoetlige regeling dezer quaeatie door de iiaiioiiale vergndering Ue wgie waarop bet ontwerp van den heer Jnlea Simon door de ooBmissie oit de kamer beoordeeld is geeft weinig boop flat bet onderwijs spoedig in den gerat als de euatigd liberale Tempt wenscfat geregeld zal worden Kan men de Momuig J ott gcloortn d m rou de Engelaohe regfering uit Washington een belangrgk telegram ontvangen beliben dat boop geeft op eene minntlgke sebikkin der lnb ima qnaestie liet bij geeit de grondsingen dezer oplossing met op niT dq meerdere kalmte die nan iieide zgdeu van Ocnian hei rscbt en de vredi lievénde gezindheid der beide naüéu mogen aan de waars hgnli ikheid van dit berioht doen gelooven De bevestiging er van zou door geheel Europa met vreuifde begi oet worden l e zitting va den Kgksdag is 1a Üvlgn den 8 April ten twee ure geopend Prins Bismarok las in naam van den Keizer de jtraoorede vooi Daarin wordt de indiening van vele wetsontwerpen aangekondigd lot wettelijke regeling en tot volmaking van de genwensebappelgke Hijksinstellingen Onder anderen die betreffende de inlichting en de btvoegdhedan van de Keksukamer de regeling van het militaire wetboek vap stolfrecbt de ophelBng van de beiaatiog op t bierbrouwen in het Uuitsobe Kijk enz Io de troonrede wordt de Biiancieele toestand verbladend genoemd Ëene vermindering van de aftonderlgk e bgdragen vibi de Stalen ten behoeve vnu e Upa sohaikist wordt voor 1873 in vooruitHcbt gesteld Bg deo Rgksdag zullen ter t oedkeurinf wonlen voorgelegd eeu handels en soheepvuartaverdrag met Portugal eene conventie met Amerika een postverdrag mA l mnkrijk he rrgdiog van den aiouweu toeeiand in deu Ëluu es Lotharingen scbrgdt 9p eene gewenscbte wijze voorwaarts De groodalagen voor het Duitsch beatanr zgn gelegd De recbtspieging is veizrkerd en de hoogescbool te Stnuusbor zal den Isten Mei 1871 geopend worden De trujurede eindigt ala volgt Gjj znlt eveo als de vertwuden Regeeriogeo met rrediglng temgzieo Of ib gebeurteoiaseu vao bet eerste jaar belwelk door bet niegw gegroadveete Ooilsche Rijk is doorleefd en tot de verdere staalkundige en nationale outwikkeUng onzer bioueala dacbe lustelliogen met blijmoedig crtrouwen medew ken Met derelfde vold jeuiux niltgu de verzekeAig aannemen dat bet de politiek des Keinirs gelikt is bg alle buiteolaodfciie Magendbedeu het bestaand vertrouwen te bevestigen dal de uuoht w ke PuitscbUad door züne eenheul verkr en heeft niet aleobta voor het vaderland een veilig bolwerk maar pok voor den vrede Vao Europa een heoht cn waarborg oplevert l e olficieusc A ordd jUf iei P Ogt de baudelwyze der Dnitsoha refieerlog te rechtvajrdigen ten opiiclite van het voorschrift dat de bewoners van den Elzaa en Lotliaringen lie dé Pranaehe nationaliteit kieien tf uB domicilie naar Frankryi moeten overbrengen Natuurlijk b oept hst b ad zich op art 2 van het vredestractaat dat feitelgk aan Uuitschbtad het recht tot dezra oaiiftregel verleent welk artikel bet verdedigt op grood vao bet belang dat Duitsohlaud heeft om bet riüsland spoedig te geimanisceren eo van Fransohe dementen en invloeden te zuivcrrii V IndéptHivice Beige zegt Qaar aanleiding van dit opstel dat wanneer dit he gcfoelsn der Duitache regeering uitdrukt Zij ob aan een on eboevdr bs r d vM a i iwrf eo g e st ifi a gbe M ee h ol d ignuiakt nuiaktHelaas gedi bet orgaan waarin d t artikel gesofarevun is deu byaa zekeren wsarboiy dat de daarin uitgesproken meeoing gebesl in overeeoateiaming is met de opinie van den rijkskïinselier en moet men derhalre vreezen dat de Uuitsche regrering in die bard ochligheid en gestrengheid volharden lal I e verbanning der Fïanscbs onderdanen in Vredestijd uit hunne geboorleplaais zal een smet blijven op het Duitaohe bestuur in de ryks provinoie grooter dan de ichande der Franache natie die t jdeu8 den oorlog d Duitschers uit Frankrgk veijoeg 0it Muiichen wordt bericht dat prins Leopold AD Beiiiren de tweede zoon vau prins Luitpold aanzoek heeft gedaan om de bond van prinses Uisela de oudste dochter van den keizer van Oostenrgk De genoemde anrtshertogin is geboren op 12 Juli U56 de prins op 9 Februari 1846 Naar man verneemt ral het huwelijk nog eenigen tijd worden uitgesteld uitboofde van de jeugd der aaustoaoJe bruid FBANE IJ £ Het Jomrnal det Débult maakt gewag van een gerucht valgeas hetwelk de ex keizer van Frankrijk to Londen e n leening gesloten hebben zoiide an 7 millioeu franken met bevoegdheid qtn dit bedrag op te voeren tot 15 millioen Hrt praatje heeft reeds eenigen tijd Igeioupen en werd nog door geen enkel Bonapartisti ih blad tegengesproken Hieruit leidt de DSbU alt dat er wel iets ran aan zal zijn en doet opmerken dat raen niet IS millioen leent voor zijne eigene particuliere behoefteu De ge olgtrekking is nataurlgk dat de Bonapartisten aan het samenzweren zijn Wat daarvan is moet de tijd li eren Maakte niet een zoo ernstig blad als de Débatt melding van deze zaak wü zouden er niet van hebben gewaagd daar bet gefaeele verbaal slechts op Zeer losse gronden ichijnt te berusten Dat de Bonapartisten niet stil zitten kan men gabf aannemen Ter gelegenheid van het proóes Tan Trochu heeft men blijkbaar zich de meest mogelijke mueiie gegeven om althans de flgnur der Keizerin in een voorde er licht te plaatsen enden Keizer zooveel mogelijke verontschuldigen Dergelijke pogingen merken wg sedert eenigen tgd op in bladen als de Patrie en de Figaro die vroeger strei g legitimist tbaiis eenigermate een Bonapartistischen tim erlangen Uit deze en onderp kleine omstaudighedeu kan men opmaken dat in de nch ting van herstel von bet kêiaerrtik wordt gewerict Maar al deoe zake zgn te onbepoaid en ta aeveU aobtig ola op gi M daarvaa lot stelHge bealaitCB te komen Wat aen wel eggen koa ia dat d toy genwoonKge regaerisg bet er ep acbgnt te heMien toegelegd om allen van lieh te vervreeaden In loover werkt zij oowUlene lolke pogingen in de baad Een der jongste besluiten van bet Wetgevend U oliiiam doel bet zijne oa de algemeene ooteviedeabeid te dorn toenemen Het ia dat betreffende het zegelrecht van 1 pCt vaa de nominale waarde op alle stukken waarin gewaagd wordt vaa dea koop of verkoop van boitenl fondsen Het gevolg la weest ren algeaecne daling aan de Franscbe beurKu Naar men thans bericht heeft Thiers in een odderboad met eetiij e der voornaamste bankien be loofd aan de Nationale vergadering eene w ngiag voor te atelleii voordat de wet ia werkiag wosdt gebraofct He dwaasheid vaa dit bealoft woidt ia Versalüilende dagbbuUo aaar verdienste gehekeld Naar bet adiijlit hebben de besihreveii vaderen in den waan verkeerd dat zij aleebts den vraeosdeliiig zoodea tfoAn Daarbij vergaten idj aataarlqk dat oea groot gedeelte doer ibndseo reeds ia Ftaasoke bande b eu dat de buitenlanders wel licb zuUeu waobten nia tb ms dergelijke lb dsen te v rbaadelea aaa eeaa Franscbe bears AUeea de Fionschen due nllea dit aieuwe recht betalen en welk en recht Van Spoaosehe faodseg meer daa drie pCt der reèefev waarde Vm Portugeesdw apoorweg obligatiëa nominaal 500 Ikwakeu maar die voor 70 franken worden verkoeU aal i frwluB reebt worden geheven derbalve meer doB 7 pCV a dit bij elkeu verkoop Het ia alMf Ook de Fnaasebe Nationale rergadenng deiev dag da Mederl4adscbe gescbiedeiiis vaa roer S M j M beeft nagelen maar om bij Al a ter aobole te gaa en hem zyp ontwerp van den tienden pesoing la ontleenen De tiende penning intusschen was nog eene voortijeffelijke belasting in vergelgking van desa Een boogn recht gelieven vaa de reeele waarde zon nog de voorkeur verdienen boven een reebt dat 100 ougeli k drukt als dit 1 j arija ia onlanga een werk eraahenen gatiteld l Ailemagte auz Tuiltries ie 1859 1870 In dit boek zjn 1821 briereu opgenomen door Dilitscbe onderdanen aan Napoleon III geromlen Vele andere an denZeUUeu aard zijn bij den brand der Tuiieriën ta loot gCfl uii terwijl de uitgever Beaavaia ik de voorrede een zeer groot aantal gewone bedelbrieven en aadzoeken van oude soldaten uit bet eerete Keizerrijk je hebben weggelaten Vele politiwe ontbttllingen zjgn echter nirt in deze oorrespondèntie te vinden het eenige d itvan belang is is eeujin 188 $ door een groot aantal bnrgers uit de stadJLandah aan deu keizer gericht verzoek de Pfalz bg Frankrgk te annexeelen of het vrrlingen van het Doitsche genootschap Ver BuHd Schak in 1866 gedaan waaPbg den keizer verzocht wordt paal en perk te stellen aan de brdtale handelwgze van Pruisen Er zijn teer vele verzoeken die de moeite waard zijn aan de vergetelheirf te worden ontrukt Zoo vraagt een wil zorgen Weener meisje Mirie of de keizer hiet dat de oorlog ophoudt omdat bet zonda is vau al ilie lieve jongens die doodgeschoten worden verscb ridéne bezitters vaa oude Frnasche assig natiën vrafeii inwisseling van hunne papieren ronder waardr ja er zijn velen wien bet regelrecht om ren leening te noen is dikwijls om sommen van 10U 000 frans en hooger Ben barouea Von Wildsobütx ia niet ongenegen 160 1 00 florijnen ter leen te ontvangen de hefr lid Rauraib teljeipzig vraagt 50 000 r incs zooder renteberekening of ecu jaarlf sahe toelage van 211 000 Mines tot het ntgeven van een tijdschrift voor godsdienstige mnziek Niet altijd echter is geld de drijfveer Ken pg penfabrikani herinnert den ki izer dat hij hem een meerechuimen signrenpijp cadeau heeft gemaakt en verzoekt daarom beleefd 8 keizers luaoobenkomst bij den Sultan om een p ar kisten Turs he meerschuim die bg eobter niet betalen kan De beer C Oudere te Leipzig vraagt zeldzame postzegels de heer Legler in Niirnberg opi afdrukken van zegels Om ke Legioen Van Eer vraien de meesten en daoroa der ook de gchcimraad Coiscbc iu Br uuswgk KMÜi