Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1872

f Ufift te Stuttaart terwijl de geheimraad Carus in j fetden difsn kt r herinnert aan het kmis dat zgn j oom aan den adressant belo3ft heeft op het slagreid bjij Leipzig Eqp bekend Berlynsch pitriot Bebrend lönd a u Maixdedh H e rerzxneling zjjii rtoaat In foMÉt en WMt I iiW beatant than ender de berolking een vroeger ongekende zucht om het land te verlaten en naar overzeesche oorden te trekken Honderden nttnoen an rrquweu benevens een menigte kindweO tuk men dagelnka ineta tpoortreinen aaxocreB Hoewtl diezelfde geest dah aliiirwege in de proyiucicn operibaiirt zijn er toch strekai welke byaouder doarduor geteisterd werdeu Zuo TtMlt fiien ia leav aatnk van Nackel vele dorpen waar Beer dan tenV tiende gedeehe der taewauers reeds is ortrokken of p J etifwnt staat een iander raderlawl te zoeken N g een andere provincie is door dieozeliileD buozen geest aangetast Steetwqk ea el vooriiamelyk het ODordel ke gedeeite dier fioviaoie wordt hans be Itiad door een aantal rreeoule agenten iit ifeeda tée honderden bewonera fan hel platte land naar UaUbiirg en Bremen hebben fezoiiden om beo van daKhelxg naar Nourd AaMfikaof nnar andere over Mceche gewasten over te sohepen Onder deze per neti rbeviuden cich velen die een zekere mate van gvfoedbeid bezilteo maar ook de behoeftigeo wor 4ifnioie ter z de gesteld Ër bevinden zich onder die agenten Kiigelaahen die landverhuizera aauwerren TOqr Queensland in Australië I ie van 6 tot 10 ttk per kuuAl kvuuen betalen miis zij gezMid ea sterk zijn wuidén aangenomen en gaan gnftia per obaa adibg aaw een Kngelsche haven vantfaar j4 t Manke lËaeüea naar de plaata hunner bestem tauag Urdeii getapedieerd Valgeas een andere mededeeling oit die provimrie AbWku de sociaal democraten aldaar bet plan oppi iVat 00 dan bekenden heer Haseoclerer pnsideat ider dMiiiiiietisehe vereetaiging iu S eestvijk als can 4idaat te atelleu voor den Xianddag De leiders der lËeaiMhe seoialisten in fioordei kSleestv k gevestigd Riiea die oahdirtiituur aet alle krachten ondersteaiRM br iwl tot dnt einde iemand de Deeneeke 4Mt aoehtJK door Noord Sleeswijk reizen om de kt oiki g Mthar voor den condidaat u winnen V IM OatMu Raalu Cimnnt itimï ttli dat lie tmtaering tach voor eeaige togen weder beeft benig ifthmidM Mat ket ontwurpeu kanaal tot derbiuding iHaÉ a Noordmet deOoMiae Het gevolg daarvan lil ewcest dot een ingenieur is belast bM bet oa derxoeken van het ingediende ontwerp Vr j algemeen is men in ministsheele kringen var gevoelen dat dCs in geval het onderxoek tot een Mar gnnatig resakait geleidt de psgeering het werk let tai ndemenen maar ibt een Mautsoliapplj nl vatirjs gevormd om de zask tot stand te brengen Het ïapitad benoodigd tot uitvoering aii bet werk reidt ojp mim 10 miUioea geschat BINNENLAND ► 6 Hn A 11 Apbi 8 t 7 1 V U 1 0 f i 1 ff 0 1 4 f ü ff t 3 K X ff 5 1 0 4 5 1 H 2 ff 8 l e 6e r l4e m m lie SOe le 5üe i e 65e é de 80e 0 jMdivmde de noand Maart zyn in deze geiiiee e ÜT Meo SS mannen en ü vrouwen t w i ID het It ieven sjaar 17 m en 9 vjr totaal i6 Iprw ♦ iPe 56 H 3S Als loiider geneeskundige hulp overleden komen T or 8 m en 3 vr in t Ie 2 vr t t 2e 7e levenqj i totaal S m en 6 vr 13 IJaareuboveu levenloos a ngegeven 2 m en 3 vr 6 By kon besltilt is aan jhr P de Charon de St Germain op zyn daartoe gedaan verzoek eervol ontuag verteend als plaatsvervangend kontonrechter th Aljihen ter vyl als zoodanig is JKuaemd de heer D naven ontvanger der reg en dom aldaar Gisteren zijn te s Hiige gèêiaraiiieerd voor de akte vaii hoof londei n er 17 candidaien Afgewa u tjjn 10 tgegelalen 7 zijnde de heeren W B Haas L A Butselaat A M Catel U H de Bok G Endera S Broos en C Stolp By de op 4 draer gehooden verkiezingen van 3 loofilingelanden en 4 hoofïlinjjelaiiden plaHtsvervangoi in het KoogheemraadscKap llyiiland zyu geko zen de volgendo heem als hoofdiagelind in het 6e district H Peonings in het lïe K van der Torren Kzu en in het 14e I graaf van Limburg Stirum als hoofdingelanil plaatsvervanger in hf t 6e dijlricf jbr J H Oevers jq b0 7 e mr J P jbnenfeordt j 13e K VW der iee ii i Ue i Hi vmilink Bl en madedaeling vaii bet ministerie van oorlog z n in bet jtar I87I TIn de korpiea van h t leger 85 personen gedeserteerd waaromtrent de nasporinjian tot 1 Jan jl vfochtapOOf z JB gebleven Met genOegfiqi vernemen vg dat de heer t li Mwlder huofJredacteur der X niU0 tv Cf te Araken onlaijgs benoemd tot eerelid der Société Royale d Horticuiiece et d AugucaltuK te Antwerpen dcaer dagen bekroond ie met d zUverea madaiile vooc de 26 jaargang der £ u0oinii Cf loot geaofende maalschnppy IIH MM de koning en de koningin met gevolg zjjn Dinwiag middag ten hall twee nre laijgs dén HoIlaudsclieD zeren spoorweg naar Amslerdiun vertrokken Bij de aankomst aan het stfitioB wertl Z M door eene vrouw een venoéksohriH overhahdijgi dat de koning door een fijner acijadanteu liet aannemen Staten Generaal üïbsts Kahes Zinln gtii van 9 en lU April lu de zitting ran Dinsdag werden de beraadala C jeri voo gezet over hèt wét ótftwerp tot afkooprstélling der tiendïn Naiiat nog verschillende leden daarover het woord hadden gevoerd en nadat de minister van jüititie de wet breedvoerig verdedigd eu óok t kennen g yevén had diit zoo het blijken mocht dat dit oiiiwefp nfet aan de verwachtingen totdeed hü niet zou sübroomen verbeteringen aan het oordeel van de wq evtnde macht te onderwerpen wei d het pntwerp aangenomen m t Z6 tegen 8 stemmen Vervolgens werden nog een aantal ontwerpen liteerendèiëls zouder diaóussie en metalgemeeue stemmen iViiigenOmên vaai onder dat houdende strafbedreigingtegen het oiibniikbiiar maken van scFiepen naturalis tIeW tten en dat lot wijziging van enkele bepülingen der postwet B lU behandeling dczèr oordraclit hééft de minisier van Snanciëii verklaard dat de vraag om op een postwissel te mogen schrijien zich sedert Ai iiivoering dér wet slechts eenmaal beeft voot ge daan 1 miiar aangexieü de laak in de tweede kamer en Au o vé big Van dit e rst kfmer is besproken duet hij de tuezegging dat de pustwissel iM 2al worden ingericht dat er een coupon lian gehecht cal zijn dit inen er iif kati bemen en waar de IfiEinder daii kan schrijven w Ike de beitemibing van den wissd is In dè ïittiug val gisteiren is bet wets ontwerp tot vervanging det Hrjt 414 4IB Wetb van strafrecfht coalitfen Van afbeiders aaiigenómen met 24 tegen 11 stemmen Heden is de voordnicht betreffeiide de Kana lmaatsch lpjiij aan de orde In ifi M itr Nei tanlKiê GeSahile De feestviering ia vow de liberalen het feest niet der Reformatie maar der gewetensvrijheid Zulks geeft den heer jroen aanleiding nogmaals den elsoh te doen hooren dat zij kunne overmacht niet misbruiken om het vólk eweten geweld oon te doen Op drieërlei reeds menigw rf aangewezen kenmerk der olgemeene school wordt Toor den heer Groen gewitien 1 Ue Staatsschool leidt door hare algemeeqheid tot de overheersoking der moderne rieh ng 2 Door den geest eener schoolwet die subsidie weigeri aan elk biyzonder onderwijl dat met het amalgameerend b egiasel niet overeeuliomt wordt bestreden de vrijheid van onderwijs doar 8taatsalvei mogen en linauticele kracli 3 Uoor twintigjarige praktijk is art 194 zoovel mogelijk tot een slagboom trgen de vrijheid van onderwijs gemaakt Dr Tiuyens heeft vorens den heer Groen van zijn standpunt wel gedaan met aan te nemen het aanbod der liberalen om eene kleurlooze freitviering te hebben waarbij het christelijk nationale wordt uit gewischt Ëvenzoo ligt in de aohootwet eene neutraliteit die aan de overmacht van Rome liiogs een ooiwe den weg baant De cireulaire dd 19 Februari jl daar dea h cr Beijens aau de dienstdoende schutterij weet atrheidskorpsen harmoliién liedertafels redeïijkd skhnièh enz verzonden beeft tot resultaat gehad dat de deelneming zijn verwachtigg verre heeft overtroffen Tot dl hebbe ii nlAIminder Ulo iS2 if illende vereenigingen hunne medewerking toegtzegdien wel aü de gemeenten Amsterdam Rotterdam Ukreobt Oravlinkige Henogenbosoh Dordneht MlMelborg Nijmegen Delfshaven Breda Woerden Eindhoven Roermond Hardonbeig Harlingen Winschoten Helipond Venlo Lenuner Uudeobmch IJenateri Xiel Qeada IJsselate n HoiiteuisM Hen ik Idu Aajkaebt tjestel WöeiMl Aaht AlkinMr MaarftOi Amersfoort Leeuwarden Hoorii Terborg Swalmen en Tilburg Ue heer Beijens Vertoekt ter kenirisse Ie bi B gen dat hm door eaai firuiMlsoke logiaetenen venockt il a èt hit Veitepden der 2de oinabiire te wticht fn tAt Itji Cb wjjie de Bel iéhe commisaie zich beeft gevormd en dat hij tin veraohtllMde Dinsdag tii den Viloegen morden was iiiin dé Qoitpoortte Rotterdam t r gelegenheid van den 300 j rji gedenkdag van den Verraderlijken intocht ïpr JBOi en het volgende véreje aaqgeplakt 167Ï Tf ÏAprU 1 7 Boaia nrtnk ife e l Ct as vaar 4 rit lk iiil M jlirMV Usl hij trok jour Awctpaut ast kIjiM IttmcbmÊ i I De pastoor vas Wnduinea i ktaandag dek minister van binnenl aken toegehten gist m hiebkeii twee LobitlKikispke ingezi iien zich aaar AWitrrdam bageven lOM tick te laten inaiklrijvea itp le lijst van ken die keden by Z M ter M lte enaohen tawondan Macgehita is li i n i I i K i ii Ü li o ii in ii IMUmim Uit Uelfeijl sokrüAi aau bM Otr iDj lMlf Als tegenhanger van het gebeurdete llHi ninberg itlwaar bü gelegci id der fceit r er1i o 1 A ril oitvenvaokte iUlidln loi vod den mi lkig de góéde orde wetd gcltwni doorde komsi MM 1 tOWl Pruisen die onder jdea rbe m weg met frt4 enzoide huiien ibiaaeodrongèn viaggeu aA kteM ersonea mi bandel ii liui kan dieue dat Uir Kr plaatse alwaar dit echt nationaal fee s loJlterrljk alt wetliokt iMynë ia dale Noordeiy è prolinciën Jiet geval wae i gBviohl gcwo dlB 4 ia den loop na den middag mat ceae ctra tMOibo t uit Ëmden en Lear aniTeMide nrim teii jtiriiitii lal hoeren vit xuise di oa iiek ki M d r winkels alhier van oraHJelintea a driekleiri M des te hebben vooRi t ia MigeMe ofda 4e MWl gingen doorwandelen iaaa iDi ntimt itni tlMiii leu en geena gaiageakeid vanniddan Mt amir inuit Qmet de inwonen io aanraking I Mi bM henue sympathie oivef anie w tan heMvieritig oa over onze oanleidiiig tot feeatvieriag te kesnea Vs pven Nag duidelijker eehtar gesekiedde zutks toMi savoods ua afloop vunket vuurwerk een eeerj KMt gedeelte der feeatvwreoden in ket kotei de JfSiif onder b t genot v o muziek bijeenzat eeli pu lf toer heeren het woord vroegen ca in sieriijkeu é tjrtM dingen den Nederlanders mede namens kidiile JvMtjlJa landgenooten hulde toebrachten voor den vi lieidllzin die zich hier in alles en fn den waren ijia drs woords leubaarde en aantoonde hoe ket Ned rland ehe volk dnt zoo duidelijk blijken gaf zijnii staatkundige en godsdienstige vrijheitl te appreoieerèn eM deriiclijkp vrijheid oard was eu er ook rijp vMr is ouder bijvoeging dat vooral in Naderend dè ware fFortsobritlsmüoner gevonden worden Dat op deze toasten die ddqr den president der feestcommissie den h ar L J Huseem en het medelid den heer P J Voa op gepiste wijze werden beao woard menig glaaqje ran welii meende Bnderteltt werd gedronken zal wel overbodig zijir te meldio Aan e i particulier Whrijven uit Atrarsfo Mta 5 April ontleend Ae N R 01 het volgendal Uier heeft dit feest de verbittering tnssokei de Roomsciien en de Protestanten zoo geweldig aangevuurd dat zonder de rijdande artillerie die kier in garnizoen ligt de burgers Van verspkillend igdlottf elkander zouden te lijf gaan en de ultri GerelMmeerden de Ro msobe kerken de Roomsohen daat fntegen de harigere burgerschool tonden vernielen pe aoj l iding schijnt t wezen dat bij del geooi tiMjfcrden optociit ook 3 iumer graaf vau der Mar k gelipesenteerd was Voeg kierbü dot de kerfcvOot den der Gereform rde Iterk door het volk gedwoagi Pja om een vlag op den toren der Gereformeerde kerk te zetten waAanders bijna nooit een vfaig opstaat Ue RoomsRFeni z iden dus dat het geen feest van de vrijheid nia r van het protestantisate was on daarom 0BlbieldeU d eeatea zich van vlaggen 3 pit heeil aaUidiflg gegeven dat op ieo êêröen ig enkde B ar op flèn tfrèeden dag bij vele roqiliMhen xik bij enkele die gavlagd en geiUnmineerd hadden de glazen zijn ingeworpen Hier te genortr staiii dat tan rooii8 ihe aijde tóén de proMaie it de inMirlinBrten kon ëen eommisnris van pojitie eene serenade biackt en te ene bij üj bu rmn jiie rot aiich is én niet vlagde den eisch deed mt i de Vlag to4 lAttekHi deze de lag keeft uitgestoken liaar toen pqwr zont ea noateld ttit ten bovenraam op de processie heeft gestrooid hetwelk vooral in te egeo van kinderen met oranje blonsei is neergekiAiM a dd6r de iAuitipèn erg pijn gebod brtdw a Ö i kfftiili be Uudeling zuil Aon dit knia ia dan ook geen ruit Vtü lér Obi iii het ebi èïg lioós op niuki aniiftrtnrirr dmdot iiij reel getd vénUeod h me $ yk ea te verkogpen maai er geen had vi kn nltste OioMk k wittlHtatha fiakrüM ftAaifi dorp Hamelsvcdd m V i ki M r de Kqomsche en de p otëitanuc£e ren u ket vechteA waren I e d i 4 if M tdi ii stM j Mt mmh protestaiitscbe boeren ala het heden zpnder standjes afloapt dan hebben wij tiel gewonnen üaii ïullen M Deieren wel wat bedarea maar ondertatiDken keende verdraagzaamheid groote schade geleden en is hier op dit oogenblik meer verwijdering tuasokende ver hiUendeg iiiidkedendau ooit Ue knaap di V or litiAej gei ie ld heeft i óèk lAiU heeft Ï edaan dan met een maskeritde pak o rar itr at te oopen is zijn leven niet zeker Hij durft nift in de stad komen eA houdt nog vaeaotic doch SoUulwke kerels hebben reeds e iiiiiIm rti joogM op Déze fètten hebben by niij de ó vértniging verwekt dat de militairen onmisbaar zijn HodUlen wij geen fMaiiofa dan kadileu wij religie oork f i ftta icKr ft off 0oiji er Ongeteflrv eertjén dagen Mairida Mett dering tak éii de Jongens ten getale tan too iedefen avond feestl etifmi Maraah tieh rak e f C efgerden Uit ble k qi eene hevige i t Miain ieni tUéicHen een Ikntal KatholiekAip Protestanten iu den avond van den Httén ïlaan WMrm zdfs d bergemaeMer dooride etsten gehodad werd l f jeugd bleef geregeld alkeii avoiid t thalf Séi Wé iingen terwijl volwassetaénzidi daarby aan tUlam Wddra g ng het zingen echter in sekimpen Éi aihekikn over tot bet eindelijk of d iu 2 Paaioh i k l gJW tlW lMI kwam V eeu kévige twUit outstep e ii Veeht iar iij raarbq de U K de ttkckt nameii ïn je W eig de wed Bvrggroof tervolgd door ïfö rn linten dTe den toegang belet vindende de ruiten eo de deur stak oe cn Ook een bakkW ii een winkelier ia i $ nab heid bekwamen eenige schade Hèt i onjiiiit dat meta enkele Oravhlèikiladble ingezeitnen dmrvoo de léhflid eeft deze tock maakten niet de Terkeidèrs een optocnt naar kun dorp De krachten der politie b dergelijke waaord iJkbeden te kort schietende requireerde de kn igemeester eéu det emeut huzaren it a Hage om verdere ong ri ldhéden te voorkomen Aan dat verzoek werd oldaau en nog des avonds arriveerden S4 awn onder bevel van dea i lait ant Trip die bü ndereokeidüne ingcéeUnau Werden ingvkwartierd Te Buuretk GeMiriand zijk tér gelegenheid van kei Aprilfeest twee straten bekdoopt in Oranje en Pritosenilralit pok t Almelo ril m ea éede d atraien in Oranjestraat berdoopen Men ikéliii liit Elburgi De onlangs i ifgetredi h gouverueurrgenenul van Ned Indie Mf P Uijfi onze tadgenoot keeft albirr ter eejfe vau bet nationaal fee t op 1 April behalve andéiie bijdrageit eeue praéhtige carepoort doen v erriji en welke h iti omg veer 160 kostte Het eelt weM m dit anders stille ttedèke alwaar geeu Katholieken wonen in onvermengde treugleen vrooiykkeid gevierd Mr P Mijer hisit dagelijks bcstilur en de gemeentertad maakten deel uit van den grooten optookt Z E heeft ook deelgenomen oon hrt bal dat op het pjein giSgeveu werd Hij lal ich inet 19 April te Utreeht metten oon vestigen Ouder de flaters waaraan tieh eorrespondentiéa van Engelache binden naar aanloding van one 300jarig bevrijdingsfeest wederom y zulk een ergerlijke wijze schuldig gemaakt hebben verdieAt er vooral één met een enkel woord te tvordeii aangetipt Ue berichtgever van d Glo tm 4 ApKl meldt 9 a dat een Amsterdnmach berger zóo gelroffen werd door het kerkgezang dal hij zijn hoed afzette en zijn groote pijp uit den moqd nam waht toegt de Qprrespondent als opheldering er het roo ken m de kerk ia een gewopote in Neder n i I Geen wonder dat het niet ondenvezrn volk in Engeland berichten over N ederUudars leest sis yvaren zij Ëhinezen of Japanners 1 Uit Maaatrickt eUt men dd 7 Apri Sedert eenige dagen tiet mén uit due pravinoie ta België een overgroot aantal mannen trouwen en kinderen zich langp deze stad aaar Pmi ea hn ven Aanvaiikrlijk is meu geneigd deze geineng hoopen toor landvefiiliJKen aoa te senj iAtusaotea is dit niki het g al maar zijn ket allen pottebokkera vulgo potteki irhekea die zich voor eenigen tijd naar Pruisen JMCevea tot ket üitoefcnen van kun beroep dat aldaar zeer oed w rdt betaald Even iUa de zwaluwen kebben ook iji hnii tijd tin gaan en Komen welke bmttreéks ma di van fetfocaidea vogel te tunea vatt Met leedwezen verneemt men düt onze verdiendEel e tdo eDlklIDstRiaar A Peters weg s léankzinnigheid in het gaBeeAuwüg gieatiekt tOor taiMkzinuigen te Uélft is opgenomen Ifdtadag eichti ten h if eta ion aitdektk de agenttan politie der Sde kiatse Hegenoord dat et eenVÜfeUerodk rteëg ïlt het ktiiii gelegen in de Mol leq a toebekoorende lau dt koek feli lu nketbaklier C in de Jacob Gerrilstraat te Delft Spoedig gaf hij daarvan bericht aui de poUtiewacht en nn be f zM de kAittnüAMaift 3i At e agi t de lieer itft ea lUn eigciiaar C di ii men had gewaarschuwd luiar het rookende pand Zoudra de deur 4s giwpé nd ó utiTéiie inén dat eèntge atdaar nggende tarera aieoieada Wawu ë tÉtfn alituen spoe ig uitdoofde Verwuedeluk is kft pnge al ontstaan doorde onvo ir fchtigbrid oer kneokts vjiu den beer C die op den avond et v 6r iiT f At iu til paltlililszijn jiek éalt I bor de waukzakmheid der politie ia men dus aan n fi vaar uoff f apt dat hevighejd van clên wiud lu uanmerking gèiiumen van zeer i ustigea iliird kad knniek wonoi D é iniiinriiiirnlil iliiifi tti sm Öéèt ÏNDIÊ lAk algmeen ótéttiekt tan kèt ff B JT leeit men Bü rxsplutie van i l£fe d gouverneur generaal is de kttlEeprifs in de Preang regentaisbappeu tot ƒ té ve Hnidgd Mb liiiÉiiA l van biltykkeW die de IcröOn zet op ket werk oer kervormiog in dat gedeelte tmi Ëeae UnShH Mid die door de amtenaren bij het hinDaalandsak butoar aat fMut gMMMMB is temomen ia de intr kking t kt beslait Saot den keer Ifyer grnómen waaroy een paatal oontroleora die lick tiree jaren ledeta kiiJdea beklaagd oter hit iusokuiven in het kader tab n semde elemiriatea door achteruitietting in promotie werden gestraft Het rapport der commissie die toor Batavia de middeltia om oveMroomiogen iu ket vervolg te kéenm zoo aangeven ia in de Jittieie Ct openbaar gemaakt Nu tal eeu ingenieur de begrootingen eo projecten der aangegeven werkBn jDoeten maken Vin ketgden voor Samaramg te dien opzichte gedaan is verneemt men niets Daar Igdt men echter nog steeds door bandjirs Moge het BataWr niét gaan als e tweede stad op Jar a y et jaren geleden werd toek eene Ommissie tot keizelfde d el voor Samorang benoemd zy arbeidde üterig eb toonde aan dat een belangryk werk noodzakelijk mpeit Worden uitgevoerd Daarover Is geoohreven en geraadpleegd maar niets werd ten uitvoer gelig d en heden B men nogevepver als vroeger dat wil ze en dat Samarang bg elke zware regenbui tea deele onder water slaat In het Samarangsche stggen de rgstprijzen weder De Locomotief wgdt eeo opstel aab deó achteruitgang vau de rüatl ultuur op Java gebleken uit steeds afnemüode pródclotie per Iiau en drukt der regeeriujg op het bart door irrigatiewojcen eu doelmatige leiding den toestand van den Jondbouw Ie helpen ter beteren Ue oitm X y 17 Febr deelt mede dat het ladisch bèittinr qwlohtiging heeft verleend om in het regentschap Grübogan twee fjidoeks vergaarbakken voor regenwater aan te leggen ter besproeiing van 174 en 297 bouws gedurende 14 dagen Dé r eering had den Cdchin Chinees Andries Loeaa opgedragen in Siam ten behoeve van het lijdeetablissement te IJikemaL aooons ton van li wojown in te fcoopen Die poging heeft een goMenuitslag gduid a t de zendeling kocht pi m 1200 ooooiii op waarvan spoedig dt vlinders uitkw uqeuj thans zgn ciroa GOOO ormeh Verkregen alle roo dis gele variëteit Eerlang verwacUtSen de aiededeeling ton ket eertol lontslog aan den heer Ritteriqg direoteur tan financiën terjeend Deze bejaarde ambtenaar keeft reeds een jaar geleden dringend zgn ontslag veraopht omda zgn Iwftgd piet meer toeliet tiaar kébooreo zgue taak te vervullen De heer MiJer weigerde kem ontslag le verleenen en drong er op aan dathü nog een tydloiig in functie zou bigven IniUeB pien bier Jiet bestuur uet beleid ril ge voerd zi o dan zouden er oog mettdfce mutttiJHi onder de difectelirea wenschelijk zijn Aaa iwt Mofd van het depwtement van bnrgerlgke openbare werken zon een directeur behooren te staan die in staat was de grojote leemten te verhelpen Welke in dien tak tan didnat san te wgtea zijn Moefat de keer tan Badenj bü zijn etentneel aftreden tÜB leoretaris medeuemen het zon niet kwaad tüb D er dagen heeft de Raad der directeuren een toorstel tot wgzi ing van sommige bepalingen van de unptabiJitcitswet gearresteerd Ue heer tan der Polo resideiit ra Bantav van wien re s dikwgis gezegd werd idat hü verlofnaar Ntdsrlind zou tragen zal nsair mdh Chanaterzekert in April vertrekken Den 28 Februari zgn de rails van den in aaaboaw tüoden spoorweg Samarang Vorstenlondéa tot ket eindpunt Djokdjokarta gelegd Binqen een paar iHumden zal de eri te spoorweg op Java tjpltoo d in ezploiiatie zjija Zoo zal dan door e part4 i iffenijverheid dat voor ddén Java belaugrijle wmktot stand gebracht zgn Waoiiper zat mea pf dehand slaan aan de Ign die geiiéel jjava dient doorsnijden De redacteur van de Samermgidie CL mu migta lastAtégen de openbare ambtenaren dbór dén Baad tan justitie te Saioerang Veroordeeld tot drie iniiudeta gevangeAisstraf eu 100 boelè liet Hdognrechfskol bf ft kern vrggelpraken vM Ingeln aèMe be illuldi iiig jegens den resident en ids rèsid tvoor de puiitie te Sifmarang mlar Mhuldk vièrklaard aan gbegd wanbednjf jegens Openboèrambteuaar dien loerah van BjatU NgfA H kmtot 50 veroordeeld Tegen het einde dezer maand tolfen eeaige taitegoederen alhier en te Taital Maande ten name vind gefailleerde O 1 Maals vao a n Ujn nteh duur de veriegeowoordigBrs van oaratai p in bet publiek worden reikoekt In den loop tah dit jatt tgd p aaia eo toorwaarden nader te bepalen sol de verkoop van de snikerondemeosing Katkipattaa gattgen iu de reiideutie Cberibon ea evensieni aan genoemde Maatackappü behooreiide phiM kekbeo Ue nieuwe iiupèiÜear geoeraal toor de en de kem vergezellende ambtenaren zgn pM j Pianaoke mail Zondag alhier aaagekoaea Hat olKeiaele blad van filteren fi dfibenoamiog van den keer P U B Motké tot ii iPBqlfar gfeueraol van Snaneitn om in die betiekkittg ouderzoek iu U itellen omtrent Hei B iéér er pkad ail n h t belastiugwate eii de adaiiaistifi ie dêr bckutbigdi in N T 4 h ii Üa u rat al W£ t Vertering vaji d dleiul keB I tnjkkeii Aan hém zijn toegeirMgd df keeféo l r Sprenger vim E jk H Sifhiii enTiiwK én Ó t L Motké r péctievetglc méï 2en aiig vkó dap p tear van financiën hoofdcommies Al oómmiM In de kampoag Teboeir óp HadiMI A liaizen a ebnuid Met onverdeeld genoé eii éft tt orflk ikjfiii menheid maken wg melding van een daad dia da eerste maanden van het bestuur van den t genwoMrdigen Gouveroeur geifera l t eei strel Een ieder l erinnert tïcli dat de a étreden landvoogd ket oniechtvaaidige bealuit aam waarbij bepaald werd dat een aantal controleurs kg UodeiijUe iuko msteu en kulturea omilat zg op eerbiedige Wijtebü reqaeii hunne rechtmatige klachten lOter tetongelgking wegebt het herhaaldelgk iuaekatén in kokkader van vneemde elementen bg dé Segaeriiig inbrachten voort dien in hel oog tak eeri bekromp bestuur hinderiüken stap met aokteruitzétting in de rangigst gestraft en de niet gereqnestre rd kekkaods collega s bü elke vacature aan den eerste tooi trokkeu werden pat besluit tand afkeurung bg dep tegenwoordipn Minister tan Koloniën maar hg machtigde den niéiiW opgetreden jouteruéur Generaal niuir berinii tan zakea te kaudden da4r ki j in da StatenGeneroi lerk anle dat een Kwijivik k bet een bepaald conflict m den heer Myerj loii kebben teroorzaakt Op dat besl it nu tiraaronder zoo m ig oAntroleur lang genoeg gebukt ing is Z Em de G Loiidoa dezer jlageil teruggekomen By Eeén bé iifgetrokken eu bepauild di je ambtenaren bü dia culturea voor joover 4j ét reeds tot odsitéol reii dent benoiémd huutae pUiits zoools zij dfe toor dl indiening van de re nesteu innamen op dd langIgst zullen terug erlangen i Orschoon wy het betreureu zieii wü Itt dét nét de Bégeeriog oniiO j elgk is een middel te tinden waarddfr de verongelijkte controleura op de eim of aojf wgzé schadelool zouden kunnen worden geiteld r de ondervondene teleurstelling en de materiiéle scUtte die het gevolg waren van stootende willekeur geringschatting en ipoedwiliige beaadeetii