Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1872

f Zondag 14 Apül N U92 1872 GOjEJDSCHE COURAIfT iMeuvVs en Adverleotieblad voor Gouda en j mstrebenl RltoaiNi April Cor lu ouder A RieHeld lo H enencoaul ito JobsMKa oiuhtrs J i Ma Milleiu m l Specht OVSSI WUI t April J M SUk Sm 10 C vsn der Vlitt wed P Deug 85 j A de Kmh 2 j Gsnuwi 10 Afiril H 3 St enberj J otirs A U VoIlserU en A Kloek ADVERTENTlfiN y De ondéigeteekende betuigt haren dank ook namens hare kinderen voor de vele bewrg en van deelneming gedurende de ziekte en bjj het overljden van haren echtgenoot ondervonden Sclioonhoven A Wolff nitdeeling van SOEP te Gouda hebben de eer Zevinhuizeu A Prins r Xaatste Berichten BetlUn O April Uit eene pxide bt n ortli gameid dat n aantal jongeliedeu in den f M als vrywUligers in dienst ign getreden bij de te Straatsburg in gamiiuen liggende ulaoeu m het 106d regiment inrmterie Londen l o April rttMoninsiPBii heetlniea t gelooieo dat er gern overeankomst lussehen Italië en Diiitschland js gealott n waarbij y liob rt iuden geiaeensokappelqk te handelen bij eeo ventueelen aanval Briii t is giatercn te Londen aangekomen Verte enwoordiger tan de Tnubrnf Societiet hebben gisteren op eene meeting besloten de boerenarbeiders die hot werk geataakt hebben te onderslninen Hadrid lO April De interaaüonale vereetiiging te SaragtMsa is ontbonden Daaruit ontstond inTtnkci k eene beweging 4i el tef dadelgk is onderdiakt In öifcilooie hebben lioh eenige Carli tiscke benden Tertoaad Z j zyn door de burgerwacht uiteeugedrev a Op t oogeublik is het overal rustig Brussel lO April Luideus particuliere berichten it Parijs n u de heer Th dezen morgeu formeel verklaard hcbb n dat hy tegenwoordige pas poortS 8 een zal laten va en en dat t Tos taan Toldoenda weten zal wanneer de reiiiger hvi namen opgeven by t betreden van de Fraosche grenzen De onkosten en t viseeren zouden dan afnescbafi lyn Londen lO April Bene depufcitie uit Ulsterbood heden den heer üladstone eene missieve aan oodejleakend door SOOO pvsosen uit alle standenTan d lersehe bevolking houdende rene uitnoodi ing tot een ferstmaal te Helfast In de missieveiwprdtn namen de lersehe natie dankbaar de diensten herdacht door den l einier aan Irrland beweKen De heer Gladstone antwoordde dat hel hemaeer grieven zoo indien hg d uitnoodiging niet aanuemeii kon Hg hoopte Jtriand in geheel tievfcdigenden toestand weder U itien later zou hij den dag bepalen waarop t hem acbikkan oo na de itMoqdigiiig gevoU te geven MABKTBERICHTBN ÓÓnÓa Jï AprL Bij weinig omzet bleven prijttn Onvenu4erd Tarwe putke Zeeuwsolle Jü a ƒ It Ad Xli fere ƒ 11 26 i 11 80 Poger ƒ 9 S0 i 11 Sog e puike 7 Ï6 i 8 Mindere 6 40 7 Voer ƒ 6 S a ƒ 6 Gerst puike ƒ 5 75 l é üS Mindere 4 15 ƒ 5 96 Haver loite 3 7 i f 4 20 Lange S4Ö a 4 Hannegttad 8 S0 a 8 60 Üe veemarkt m weiftfe aai oar ofsdiuott deprijzen boog waren was echter de handel lusteloos y rkens en biggen tiaag Boter 1 14 a 1 4 C B VAN SON Wed Mr J H van G nnkp Chuda 9 April 1872 COMMIöSARISSBN voor de bereiding en BurgerUjHo Stand an de Deelnemers kennis te geven dat deREKENING van ONTVANGST en UITGAAFgedurende den winter 1871 72 14 dagen iet visie ligt ten hiiize van den Secretaris des midvan 12 1 uur waren in de gelegenheid dezen wintegrmm 31 000 pórtiên af te geven Gouda 10 April 1872 Dl Kantib W J Foktuhn DuoooutKVïai Secr Vooriitler Vrywilllge Openbare Verkoopliig VAN lUf HDIS EN TDIH6R0ND even buiten doch iseer nabg het dorp Haaatrecht B n 216 groot 6 vierkaote roeden 60 vierkante ellen Te aanvaarden dadel k Op DINGSDAG 23 APRIL 1 72 des morgens ten elf nnr in Db ViuafDWJHAP bg G MDLDEB aldaar Ten overstaan van den Notaria J O BBOUWKR NIJHOFF te Haattnx loogheeoiraadschap Itijniand DÜKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vanRUNLAND brengen tw kauiiw van ét Ingelanden i dat bg de op 4 April U gehonden verkiaiingen van 3 Hooflingelonden ea 4 HoofdingelandPjaatsvervangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zgn de volgende Heen Als Hoofdingelanden in het ddedistrictB PENNIN6S 12de K TAM DBK TORBEN kz 14de L Graaf v UMBURGSTIBUM Als fLoofdingelind l laatSTervangers in het ededistoOLAr J H GEVERS 7de A JÏ X F AIJERSFOORDT a 13de K VAN oMi LEE 14de Ji H WILLINK Dijkgraaf en Hoogbeemraden van R üsud Lbiobn Dl CLBBQ Dökgraaf 6 April 1872 W G PB BRÜUN KOPS 8 er Slum eu MaagplUcD peze PILLE f di siads vela jaren met bet beste gerotg legèb de sUJOl en als maagVeTSterkend gebmil worden dooi hara würkiug spijsverterlns leer bevorderen geonder goed tegen da gal n zeer taCllt lazerend zijn zijn tegen 321 1 cent hel dooqe met lierigtvan het gebruik arkrügttfo Nf Ü aavolgeodeHreren t t Amsterdam M CI a Ie C Droog Heilige wegD 321 TJIeisnyk S v d Kraals Bodegraven B Versloot Irft Buiumel Z iU J V d VegW Dfifi E Wilschut Delfshiiveh J Koch Oevenier Gebloed Timan Dirksland I de Vries hAke Dordreohf H J Öiltay Ooudii L Schenk op de 1 i Griiveiisande W v d Boom s Hage Visser in de Spuistraat H irderivyk A Greidnnns Hjiistrechl K Oosterling Leijdeu J T Terbtfr fh Haarlemmentr Lekkerkertc A ilen Oudsten Liuschuieii B Kruithof Mourdreciii G H Post Êutirrd iui v S int u Kollf korte Hoofdsteeg Stulwgk A Zijderlaan Tiel A 3 F i08sen i Utrecht F Alteua op deü 8t Öwèg 6iit deDonkerslraat n 372 Vlaurdingen J M Ligerwerff Sdiiediim Wed A H Rombouts De SIJJM en MAAG PIELEN bereid volgens het echte recept zijn door mg t Qouda tUleen en uUtluilend verkrggbimr gesteld bg den Heer L SCHENK op de Huogntraat LET W£LI h Om elk doosje der echtt en sinis onhengelgk jaren gebruikte Slijm en MaagpUleQ is een biljet oor ien met de baiideeekening van J J SCHBEUDEB apotheker welke handteekenlng zieh ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld ia Men gelieve daar wel allenl op te gn en zich te wachten voor het gebruik van een namiaksel dat men tracht in omloop te brengen 64 Wordl Ie fcoop g evfaag d GEBRUIKTE K00RN8TEENEN 10 fer ƒ nderi met opgaaf van grootte dikte en pi g alsook een GEBRUIKTE UZERBN MOLENROEDE met opgaaf van lengte zwaarte enpi B Adres franco aan A dk TBOUE 1 lenmaker te Mid delburg Zeeland Gevraagd EEN JONO MENSCfl van goed getuigen Voldoende kunnende lezen en scbrgven Ofa Toorioopig voor matig loon dook met betw vooruitzicht in eene zaak werkzaam te tgn Adrea Bnrean dezer Courant lettey H De nieuwste MODELLEN van l aines en Kinderhoeden BLOEMEN TEEBEN LINTEN law Kgn ontvangen bg VELDMAN van Lnm Gouda Markt Openbare Verkooplngeo op de Bo tede n 15 van LAMBs tam om HAK te Vtüt op MAANDAG 15 APRIL 1872 9 alir van 16 KALFKOEUEN PAARD ZOG met KBÜJEN BOERBNWAGEN SPEEL WAGEN ARRBNSLEEDE partg HOOI BRANDHOUT STROOIMACHINÏ 2 SCHOUWEN 3 KAARNS en verdore BOtlVy en MELKfiBBÊEDSCHAPPEN En op DINGSDiq APAIL 1872 9 nnr van MEUBELEN en HUISRAAD waaronder KABINET BUREAU KL©K 2 BEDDEN ennutt il s om contant geld ten overstaan van Notari J G BROUWER NUHOFF te HtuutrtM thn GOUPA naar M9ordreclit 9 63 1 84 8 38 NieuWerkerk 9 1 9 68 1 24 4 33 8 St i Capelle 9 1 $ 9 63 1 24 8 38 t BoTTEKDAK 8 18 9 63 11 38 IM 01 S M 4 8 7 88 g 3g 9 61 Zevenh Moerkapelle 9 5 1 4 36 8 41 Zoelerm ZrgwaanI 9 16 9 6S 1 3 26 4 S8 8 4i Voorburg 9 IS 9 66 I 4 S6 8 41 SGSAVENHAOX 9 15 9 66 11 41 1 1 68 3 28 4 86 7 30 8 41 9 48 Oiidewaier 7 24 9 66 11 32 3 26 6 86 8 41 Woerden 7 24 9 66 11 32 3 25 8 36 8 41 Uarmelen 7 24 8 21 9 66 10 43 11 82 1 01 2 38 3 26 6 36 8 41 Utbkut 7 24 8 21 9 68 10 48 11 32 I Ol 2 SS 8 25 6 36 8 41 AMSTEKl AM ovec Harnielen 7 24 8 21 10 43 01 2 33 8 25 8 41 Utrecht 11 32 86 Naar GOUDA van Moordrecht 7 08 9 39 U lt 12 42 6 17 Nieuwerkerk 7 01 9 31 11 06 12 85 8 07 6 10 Capelle 6 64 9 24 10 6 12 29 3 02 6 04 EoTTïEDAM 6 46 7 66 9 16 10 16 W 80 12 20 2 QS 2 66 6 5 8 10 Zevenh Moerkapelle 6 59 9 32 11 05 8 01 6 14 Zueterm Zégwaard 6 49 9 22 10 86 2 62 i04 8 14 Voorburg 6 36 9 10 10 41 2 40 t ll sGbavbnhaoe 80 1 60 9 05 10 10 10 88 12 80 2 2 36 6 4 8 Oude atfr 9 30 1 04 4 11 8 16 Worrden 9 22 12 56 4 06 8 07 Harmeien 8 60 9 16 11 lÓ 12 51 1 30 8 4 7 03 8 01 9 20 ÜTBEOHT 8 26 9 10 45 12 35 MO 2 36 3 36 6 4 3 7 46 9 Amstimah over Hameien 8 10 10 80 2 20 8 1Ï 25 8 80 Utfeeht 7 15 11 20 6 80 Goods Druk van A Brinkuiaoi 4 BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht ft De festlvileilen die Jhiers te Pargs aanricht vallen niet in den smaak der reohterzijde zij toont dit nu openlijke afkeuring minder raadzanm is door niet op de soirees te verschijnen De Psrijzeoaars zgn natuurlgk zeer tevntden schoon onvoldaan Onverwadit komt het bericht dat Thiers het pas poortenslelsel zal laten vnren reker ten genoegen der Engelscben die er den meesten last van hadden De reizigers behoeven voortaan alleen hun naam op tr geven Naar het schgnt hebben de laden van den Dnltsehen Rgksdag zich niet bijzonder gehaast om zich van hi nnen plicht te kwgten De eerste zitlSng welke Maniidagochtend onder het voorzitterschap van den hrer Simson drn president gedurende de vorige zitting zou plaats hebben kon niet worden gehouden de opkomst der ledrn was zeer gering Sr waren nfet meer dan 166 leden tegen woonlig en om een besluit te kunnen nemen worifih minsleBi 192 leden gevorderd In de Dinsdag gehouden zitting waren 203 leden tegenwoordig 11 meer dan het strikt benoiHligde getal en er werd besloten de verkiezing van bet ooreel Woensdag te doen pUnts hebben Bij de eerste stemming werd met groote rarerderheid Simson benoemd tot president en pnns Hokcniohe tot iee preodent Bg da enle steosmiag over den tweeden vice president verkreeg Btnningsen decandidaat der nationaal liberalen f 3 stemmen Enienburg die der conservatieven 48 von Bernnth die der Kortsohritispartg 39 graaf Munster die der partieularisten 27 stammen bij de herstemming werden 199 temmen uitgebraclit waarvan 31 blanco en verkreeg von BelrDin seii 106 steramen Ëulenburg 62 zoadat de natiumial liberaleu zegevierden Vrijdag zal de eerstvolgende zitting worden gekpuden In den Duitschen Ilandsraad i het voorstel behandeld van Lasker ovet uitbreiding der Uijksbevoegdheid tot het bui gerlijk recht Overeenkomst g het advies der ooramissie bestr ed de Wurtembergsche gevolmachtigde Mittuaoht het voorstel dat door Pruisen werd ondersteund Mitinaoht ontkende dat er dringende redenen bestonden om tot deie uitbreiding over te gaan wrnschelijker was het volgens hem om die uitbreiding sluksgewijs te doen plaats hebben al Jiaar de belioefte Op voorsi el van den president werd daarop besloten het voorstal opnieuw in handen te stellen van de commissie wa irschgnIgk met bet doel ook een oogenblikkelijke verwerping te voorkomen Daily Netct spreekt het beweren van den Mortüng Pmt legen waarin van êen voldoende oplossing der Alabama quaettie gesproken werd De Momiiif Poil erkent niet in staat 4 ijn om den Inhuud der beweerde dép he welke de regcering van het Amerikannsche gonvernement piiivaiigen zou hebben te kunnen opgeven doch houdt tegenover bet démenti van Ue DaUf Nik zij ie med eeliug staande Het bhul beweert alleen te kunhen verzekeren dathet gevolg der bejvaste wi seling van depi ches is geweest dat i66t den 15 dezer maand de contramemories der beide regoeringen door bare agentenwel aan de scheidsrecbters zullen ingediend worden maar dat mi n onderling overeeugokomen is om de opening der zittingen uit te slellen tot den 16 Juni Wanseer dit bericht waarheid bevat dan blgki daaruit opiii enw dat de goede verstandhouding tnsschen beide regeeringen meer en meer toeneemt en th MemingFott derholve volkomen juist berichtte dathet vooruitzicht op eene minnelijke schikking der hangende quaestie zeer aan waarschg nlgkheid gewonnen had De ministti ifiele oiganen te Madrid juichen over de overwinning door de regeering bg de verkiezingen behaald De Ib0ria partij namelijk die van de Seftmber revolutie vso de mannen die hun leven gewijd babheo aan de verdediging van de rechten des volks Zg hebben allen éene lens aangenomen de leus van den strgd tegen de revolutie die Spanje van het juk dar slavemg bevrgdde Maar het huid dat de gRWtscbe daad van September vetrichite beeft die m stiScatie doorzien VaBdaar da volslagea nederlaag der coalitie I Ofschoon zeer zeker onder de deelnemers aan de coalitie vijanden dèr Septembar revolutie zijn als b V de Aipbonsistcia is het toch wat al te kras om ook de eigenlijkrbewerkers der revointio de progressisten en radicalen als Zi rilla en Rivcro als b ire vijanden te brandmerken De vreu jde der Sagastisten zal echter niet onvermengd zijn indieu bet waar is wat een telegram uit Madrid meldt dat het leger hetwelk tot duaverre zulk een overwegendeo invloed op het lot van Spanje a itoefendc bgna geheel voor de caudidaten der opppsitie gestemd heeft Trouwens de overwinning van het ministerie bij de verkiezingen sluit nog geenszins de bevestiging van de bestaande tegerriiij in zich Algemeen is men van oordeel dat de sland van t i akea in de Cortes volstrekt niet veranderd lal zgn De vertewoordiging zal waarschijnlgk uit dezelfde kleine fraction beataan als vroeger die l k op zichzelve te zwak zgn om eene regeering t sleoiieii maar sicrf geriocfcom een bestmnd bewind bet regeeren onmogelijk te maken Wanneer men de bijzonderbeden verneemt omtrent de verkifzinfs nianoeuvres wi lke door de regeering ie baat jtedameo werden dan kan liet niemand vrarwonderru drt de op zulke wjjze behaalde overwinnmy op zeer twakte roodslageii moet nistea DUITSCHLAND Te Berlijn is de woningsnood ten lop gestegen men berekent at met de Aprilsverhnizing ongeveer 160U pfVsonen zander huisdak zijn twee linisvadershebben zieli uit wanhoop om een woiiiiig te vinden opgehangen ThI van unaaiigenaiunliedeir gaan met de verhuizing gepaard vele bewoners weigeren tevertrekken eh loekenitasrvoor vele spitsvondige gronden ter gl de wore redea is dat zg niet weten a irheen De reden van dezen nood is het afbouwen vnn groote huizen voor weelde en bet ontbreken van woningen voor den gezeti n burgerstand daarbg gefareki aan bonwinst uit vrees voor de telkens wederkrerende werkstaking van timmerlieden en metselaars en eindelijk het beu sspel dat demoraliseert bg de zucht om snel rijk te worden gaat alles in effecten en allerlei Bctiëri ondernemingen peouleeren Onlangs werd weder een gezeten biiiger naar bet krnnkzinuigenhuis vervoerd hg had zich gek gespeculeerd hg nep niets lïnders dan ik wil rijk wo rden I SPANJE Zooals bgua zonder uitzondering 1n Spanje pleegt te gebeuren heeft bg de iilgeineene verkiezing voor de Cortes weder de partij van het ministerie de overwinning behaald Allermftut kan men zich daarover verironderen wanneer men de oogeloolelijkc wgze kent waarop alle ministericn en bg deze verkiezingen het kabiiiet Sagasta niet het minst het algemeen stemrecht opvatten Het Fraipsohe dagblad Ie Tetyu beeft vèor aenige wekeq een zgiier redacteuren aaar Spanje gezonden om de algemeens toestanden van dit land waarvan het buitenland zich geen denkbeeld kan maken iiau keurig te onderzoeJMn en te bestudeeren Achtereenvolge zijn thans Tal van brieven in It Ri verschenen waarin de schrgver tot dei conclusie komt dat de tegenwoordige toestand van Spaiye onbegrijpelijk en onzeker doch de toekomst nog onzekerder is omdat alles daar schijnt af te hangen van de handigheid in het omkoopen knoeien en samenzweren van hen die de macht in banden hebben Aan een dezer brieven ontleenen wg de volgende staaltjes van de pressie we e door de antoriteiteo op de Vediiezingeii wordt uitgeoefend Het gebruikcIgksteP iddel is tevens het eenvoudigste Alle bur gers die bekend staan als tegenstanders der regcering worden kortweg van de kiezerslg sten geschrapt en krijgen dus geen stembriefjes Dit geboirde bg dexe verkiezingen in bet groot te Cadiz te Sevilja te Car mona en in geheel Andalusië Dé gouverneur dezer provincie vroeg aati alle hoofden der gemeentelgke admi istratiên inlichtingen omtrent de slaatkund je meeutngen hunner ondergcsehikten 4Vtis bet antwoord twjjfeiaditig of weigerde de ambtenaar daarop te antwoorden dan werden alle ondergeschikten op de kiezerslijst dourgehaald en vaak de onwillige ambtenaar lut straf nog afgezet Eigenaars van falirieken en ondernemers van groote publieke werken werden bij de gouremeurs geroepen die hun slechts zeide gij zult voor mijn cjndldaatdoen stemmen duor al eu die van u afhankelijk zü Ik moet hij deze Verkiezingcu overwinnen gij bq rgf t mij niet wa ir Ileze Liatstc waarsdiuu ing is Doeg omdat ij weten binnen konen tijd geraïneöd te zijn wanneer zij ilic in de wind mucbteu slaan l eze volgende dep heii werden o a tusscben dengouverneur en liet hoofd van een gemeeutebcstnnr gewisse dt De ttleade aan den gouverneur Deze stad is niét gunstig gestemd De omliggende dorpen zijn minder te vertrounen dan wg gt adit hadden Degoaremenr aan den alcade Dwe depêche verrast mij Ik kan niet dulden dat de beer i hunne beloften schenden want zü hebben zloh formeel verbonden Zeg bun dat wij bij deze verkiezingen moetea zegevieren Ik zal voor i f teragdeiozen om dit resultaat te verkrijgen Geen persoonlgke consideratién zoUan bij mg Iden en wpnaeer wjj Bi t overwinnen don weet ik aan wlcn ik ag dan ail moeten bonden Deze depêches heeft de eonespondent van h TVaye in persoon onder zijn oogcn gehad Dit geschiet alles zoo weinig in het geheim dat men er zieh inderdaad in andere landen geen denkbeeld van vormen kan De agenten van hat ministerie hebben nog andere jiiet minder bsproefile middelen Het volgende gelukt pegeo van de tien stalen Daar de stembureaui gevormd worden door de kiezeS s die het eerst in de zaal zijn komen allen die in het belang hunner candidaten gaarne zitting bebben in de e bureaux zo vroeg mogelijk Zoodra de deuren geopend worden vinden zij de bureaux reeds geconstitueerd duo personen die op bevel der autoriteiten den iiacht in de aal hebbcA doorgebracht Wanneer daarover strijd ontstaat komt de gendarmerie tusaobeubeideo en arresteert de oppositie of schorst de geheele ver kieziug Te Lonja had o a bij de laalste verkiezingen het volgendi plaas Niettegenstaande de voorzoigamaai regelen der regcering was het stembureau samengesteld uit a iuhaugeis der appositie Zij waa er van overtuigd dat de keuze te Lonja onder dit s tembureau niet gunstig voor haar kon afloopen i De gouvernenr beslist dus Ait Stembureau tot eiken prijs te verwijderen Op het midden van den dag werden vier politieagenten als landbouwers verkleed en voorzien van siembriefjes naar het bureau gezonden Zij naderen de tafel en in plaats van stemmen maken zg allerhande grappen en vein en In hoi t beschonken toestand te verkeeren Men wil ze uit de zoiil verwijderen maar zij verzetten zich hiertegen en raken handgemeen met h t bureau Vau buiten treden plotseling meer suspecte personen binmu waarvan enkelen a m het gevecht deelnemen terwijl twee hunner de stembuseen nemen en varbrekert en de stembriefjes uoaralle zijdn veratrooian Toen dit geschied was herstelde jS gendarmerie de orde en tiet de zaal ontruimend De schrijver der brievan a iu Ie Temp laat hierop volgen Het loa onbillgk zijn wanneer men den koning aauiij rakelijk stelde Voor dit ohindelgk misbruik van macht dat in zijn naam bedreven wordt Alleen het ministerie is schuldig of liever men moet het toeschrijven an de zedeu n gebruUien der SpaaOsohe administrate in het algemeen want alle miui terien op enkele zeer weinige uit onderingén na hebbeu zich ouder gelijke oiustandiglii en juist zoo gedragen als het iniiiistcrii Sa a9ta W t dsn koning betreft het ia bijna zeker dit I