Goudsche Courant, zondag 14 april 1872

j van het gebeente der te Antwerpen gesneuvelde krij j gers goed be p fU ctn beleedigutf lOU zijn van I Koning Leopold H door hem in zijne begrippen omtrent dit punt te miskennen j dat de broederband niet voor het eerst nu is gereikt maar reeds meer genomes cud lijkeni hntg te Alasterdim is dooi den JSoningQroother tog benoemd tot officier der orde van de Eikekroon Va C remer s roman dotter rnond e tljn vromo in der tijA als feuilleton in Jkt yathrland geplaatst naderhand afzonderlijk uitgegeven zal weldrê een Duitaohe vertaling het licht zien Door den aiirhlssehop ran Uttecht dta heer Sohaepmant ie naar t Ü D meldt bg gelegenheid van het Aprilfmst aan alle pastaara in het aartsbisdom hiat gegeven om aan de armen van hultné parochiën eeiie feeetgave bestaande in een extra uitdei ling van brood te doen de aartsbisschop teekenile zelf in voor 76 op de IKst die de oommissie voor den optooht te Utrecht de ingezetenen ter teekining aanbood Bg beschikking van April 1872 is aan 8 Kngff Aa Ie Zoeterwoude tot wederopzegging vargunning verleend voor een stoombootdieut tot vervoer van personen goederen en vee en geblswaarde van Atameer naar Ainsterdam en Leiden en terug en aan ti Cetera te C te l nnerden voor een sioomsleep dienst in de prov Noord Brjbüt GeUler and Zuid Holbwd Noord Hollaod Zeeland Utrecht Ovarijsel en Limburg Gisteren zijn te s Hage getiamiueerd voor de akte van hoofdonderwijzer 19 candidaten Afgewezen zgn 12 toegelaten 6 ngnde de heeren C H D Beek man A B Breetvelt S van Dijk W L van der Kuiff F Laban en A J Verbeek De majoor Gisser op non aotiviteit de Init ad judaiit Kegscr naar ilen plaataelyken staf waarlijk de helden van het LecuWarder kabaal hebben over te groots strengheid van de regeering niet te iciageii Er it echter aan het gekrenkte rechtsgevoel eenige voldi ening gegeven wMrvpor wg dqn minifier aaiikb iar zgn De heeren Gisser n Kegijer gestraft de circulaire Blanken ingetrokken het verplicht kerkgaan opgeheven men moge zeggen wat men wilrzedelgk is de ontslagen kapt Jansen rehabiliteerd Maar is drtermee het onrecht geheel hersteld AT R a Statan Qeüeraal S bsti Kakss van Donderdag 11 April Aan de orde is dif beraadslaging over het wetsOnt erp tot verstrekking van tydettjlti hulp aan de jimsterdamKht kauaa iiaalKhapjfy Uit het vüorloupig verslag der oommistie was reeds genoegza 110 gebleken dat de groote meerderheid zich met dit voorstel zou vereenigen Uvereiiitele punten werd echter nog gediscussieerd dour de bh Uartsen Prins Mesichert van VoUeiihoven eii deu minister van Kinanticn Vü uiainelgk liep dit lebat over de vraag of men door aannciniiig v n dit voors l iets prqjudicieerde otn treilt de latere voordracht en de wgze van de finitieve huJpvcr trekking De minister van li inanticn verzekerde echter herhaalde luoleri dat weigering van dit miliioen nie zou leiden tot overnei iing van bet werk door den ttaat daar ile knnaaloiaatsohappg in geen aakel opzicijt aan haiir verplichtingen was te kort gekomen rn lar alleen tut striking der werkzaamheden tot vertraginr en lot bestegdigiqg der thans ouderrondeii m elgkheden zou aanleiding zeven De minister vau Fipantien kon zich voor een gr iot gedeelte refereeren 8 iu de echriftetgke beantwoording der vrftgen en bedenkingen iu het voorloopig vera ag upgeuon eri en iiuemde deze w t een noodwel omdat het deSniti f ontwerp niet vóiSr het Paaaohrecös kon worden algehandeld Nadat de bermdslagingen gesloten zgn wordt het wetsontwerp i n stemming gebracht en met algemeene stemmen aang niimat Daarop is deokamdr tot nadere byeenroeping uiteengegaan De regeeriiig heeft geantwoord op bet verslag der t eede kaner omtrent de spoorwegwet vooi Java Zg handhaalil den a inleg der stattiign over geheel Java BHkir wijzigt de voordmoht in zo ver dat overeenkomstig het gevoelen der groote meerderheid nu het fcgwscl run jHirticuIicre conoessie met of zonder staatsbnip wordt voorgesteld faalt dit dan blijft de aanleg vojor taattrekening De opnemingen van staafaw e gaan inmiddels door hij zich alle moeite gi cfl om den ijver van Sagnata iu p D le fafudrp die niets minder verlangt dan di4 geiiïrl fijiJljije itl irt utt vim beleg verklaard worde llen verai kert zelfs dat Aniadeus indien h het darfile wagen rVids l mg Kmz Zorilla opnieuw tot de regeerwy g r e w z ii ebbe maar li t 4 bap dreigwges de iwiudisten bi zyo oiDgevin het hem beletten Hm tAt tig da kouibg veitegtnwoordigt in de tegenwoordige regeerUig hei liberatispie otigflukkigigk jrord in e tjijd tef d e j t s de Serrano s en alle dergelijke vrrstoiite Spaan che samensweerdeis slechts ondersteund door een treemdeling den heor Drafonetti dm fez iit an Victor Kmmanutil aat liet hof te Mnilrid BINNENLAND OocoA IS ApaK Sch kwedstrnd eouDA Kufmf wit w rt 11 Zet D 4 nt E 6 1 1 Zet C B nt E 6 ït C 3 Ö B iï E 6 C 7 S Ib den a eloopen nacht ongeveer 12 nur werd dV bargerü alhier waarran het grootste gedeelte zich reeds in diepen ruit bevbnd opgeschrikt door het gelui der brandklok Spoedig bleek het dat de brand oitgeiiroken was op bet jaagpad en wel iu de kistenmakerg vaq deii hccr Hoogeiidyk Baar het vuur in het daar xqo talrjjk aanwezige hMt voedsel rond had de brand tioii weliira op een ontzagwekkende wyze nit ebreid en dit gepaard tin deit wind die aanrankelyk stadwaarts gericht waa deed menigeen het hart angstig kloppen Al spoedig waren echter de brandspuiten opgedaagd en niet l ng duurde bet of de belendende eigendommen benevens de nog niet door bet vuur bereikte ritapels bout wehlen dour krachtige stralen i m M l eroehtigd Ij Langzamerhand was een zeer tairyke rolksschare I canien evloeid terwijl ook het hoofd der gemeente I zii4l spoedig op het terrein van deu brand deed zien ïhiins had de wind zidi echter gckei fd en de rlUAiiieu joegen 4sii tegenovergestelde n kiiut uit w ar i Wilt hel gevolg wiis dat de bniiid zich ook afin eenige kleine Huisjes naast de kistenmakerij mede I dtelde Het was eeu ontzagwekkend gezicht dat vuur o tintast aohe Wyte rich hef en derwfiarls te zien bewegen terw l hier een huiegeiin züo iuboedell e traehtte te redden en daar een ander het verlies van i e woning betreurde W moeten zeggen dat de brandweer lich op nitmtUiteude w ze van haar pliicht kwe en aan hare zorgen benevens aas de liuke houding van deu ge meentearchitect is het rooruameijjk te danken d i de brand zich niet ngg meer uilbreidde waartoe door het vele hout in den omtrek en de veeinl met hooi voorziene zolders der omliggende huisjes allezins gele nheid was Liet het zich om 3 uur reedt aanzien dat men den brand spoedig meester zou wurden om 6 uur kon men zeggen dat men dien geheel meester was I öemst keerde ieder huiswaarts in de overtuiging dit 1 het mogelijke geschied n as um het zoo uinch tipe element loo spoedig mogelgk te beteugelen Toen Woensdagmiddag de wed Schuliug wonende inljde Groenrudaal alhier naar de Gouwe liep om de bmgOD te draaien daar er ern schip door moest alopp iemand Willem Jansen geheetcn die reeils vroegc l in tianden der politie geweest was en thans in fde drie kroonen logeerde hare woning binnen en haiddc uit de achterkamer eenige kleed iiigstukken wNit mede hg zich verwijderde Een p ar vrouwen die Kuiks hadden Opgemerkt waarschuwde genoemde wcdiine i ie hem naliep en het goed van omler zgn kiel te voorscbün haalde waarna zy hem liet vertrekken De politie hiervan onderricht heelt drn dief opgespoord en ifi btavaring geliMcht Bg onderzoek bleek het dat hg een paar uren vroeger ook bg ruuw Sehüling ra geueeett eep borrel had geilrouken naar acfiteren as gegwil en toen een hemd uit de acitterk lner metlegrnoaMB eo fi een tiitdntfer alhier verkocht had Uit Woerden schrijft men dd 10 April Het brandcotlegc dezer gemeente hóeft den heer C J van Leeuwen Lz anngebnileu ecAe ke rig bewerkte zilveren inktkoker met toepossehjle inscripiie ten blijk van waardeeriiig voor zijne gedurende 26 jaren bewezen diensten als secretaris bij geme d collie Amstele Mnnnenkoor liefft den heer Jf L H BegeDs kennis geg en i nt het mei kan iwewerken aan ilc door brio voorgestelde dmionstintie te Brusiel omdat het brengen vau e n bijruiidere belde voor het overigena op hoogen prga gtsteido terflggenn De tweede kamer der stnten generaal is thans bijeengeroepeu tegen Maandag 22 dezer ttU behandeling der inkomstenbelasting eof l t dia ateeds met iogeuomeaheid ii aauaet Uan praiitisoh onuiivoerbaar tal De StmU Ct van Donderdag behelst een kon besluit dd 29 Mwii W arfa set iotn risg van hetgeen deswege anderfc is roorgeachteven woÏÏt bepaald t Oe h r tiasikk rerteur Van fen Sbds Sohodw l Z l tTJT TJ 2 ï h geen personbn teV bescktkkifag v n dén goovemeurgeneraal van Nederl Indïö gestield om te worden benoemd tot ambtenaren voor den burgerlgkcn dienst daar te InnHe of tot bepaalde ambten of bedieningen bedoeld bij art 7 ran hrt besluit van 10 September 1894 StaatiiUad n 93 dan nadat alvorens uit het onderzoek eener militaire geneeskundige oommissie zal zgn gebleken dat zg zgn van een gezond lichaamsgettd en vrij f n voor den dienst in Kederl Indië hinderlgke geèieken V lil De commissie uit het provinciaal gerechtshof in Zuidholland tot het afnen en van bet examep voor het no t4 tit mbt griqrdeU heeft bckeoS gemaakt dat zij tot voormeld einde zal vergaderen op Donderdag den SSsten Mri en zoo noodig volgeode dagen I e door belanghebbenden aan haar toe te zeadea stokken moeten portvrg gezonden worden aan den griffier bg het prov gerechtshof Een kleine maar reine oudemeiniag tal naar wgkunnen medadeelen binnen weinige dagen té a jsvenhnge gevestigd worden oamelgk eeoe Nederlandsohe Maattohappg voor Landontginning en Landbouw te Minnesota VereenigdeStaten van Noord Amenkaj Het aandeelen kopitaal der ll altcha ipg bedraagtsleohta 300 000 geapliut ia 10 aeriên elk v a 9 000 Airf rk Woensdag is te Amsterdam de jaurigksehe vergadering gehouden vau moderne godgelerrdeu onder voorzitting van dr rna Bell die de bgecnkomat ateteene sierlgke rede opeiide N het verrichten vaneenige gewone werkzaamheden werd overeenkomstig den beschrgringsbrief behandeld de jyiiagi staatof valt de ohrittelijke opvatting van de niarde vanden ipdividn met eenige theorie over den ooraprot van bet mentchelgk gerfacbt b r met die vgu Darwin P Die vraag wem door den heer Stoteómker ran Amsterdiun toegelicht Zgne beschouwingen gaven tot geen debut alenhta tot eeviga o erkingen inleiding In de tweede plaats werd devraag behandeld Wordt het godsdienatig leven door het miti formalisme der moderne richting met gevaar bedreigd De heer van Kille an Bosaum liclittedelf v aag toe op eene wyie dia hen aller lofdeed i oogsten De vraag edtter gaf uiileidigig M verdere gedeobteowijiteling Zitting Door de directie van de Ned fiijoapoorwegmaat ohappg zijn omtrent het goederenvervoer naar Unitaehlaud zeer gunstige beschikbngen genomen o a kiin tloor den afzender weder katoen in pen wagen verzotiden worden zonder dat bg voor dekking behoeft zorg te dragem evenwel blgft fa j aansprakelgk voor elke soKade Ook zullen lo het rechtstreeksoh vervoer de levering tijden weder algemeen in aoht genomen worden en vervalt de verplichting voor de afzenders om van alle reolamei op deoi vrachtbrief afstand te doen De hoogeraad beeft Doiidfciid g de directie ran de Hollandache gzeren spoorwrg maatsohappg vaa alle rechtsvervolging ontslagen de kosten te dragen doi r den staat Men weet dat zg vervolgd wat ter zake van overtreding der wettelgke bepattugen omtrent de vaatstelling der turieven en het ni Bderhouden van paralelw n Men tchrgft aan het HanieUilad uit Groningen Door curatoren der hoogeiahool alhier it dr i Jacobs ontslagr als adsistent bg het acatleuisoh ziekenhuis aldaar Dit ontslag is gegeven zonder VQria van proces aan iemand die met reobt kou genotnid worden een uitttekend adtistent te zijn vat Prof Bosenetein Wel werden er feiten genoemd die aanleiding hebben gegeven tot dit ontslag maar ook tegelgk wordt daarbg ten stelligste verzekerd dat die feiten niet iu geringste mate kunnen gebrnoht worden ten latte van den heer dr Jacobs Het zou te l fammeren zgn alt het waur ta hetgeen men vreest ui dat er sterk iti deze zaak lh geïntrigeerd én met verlangen worden dnn ook nadere ophelderingen te gemoet gezien in eene tarfk die too nauW tainenhangt met den goeden naf m tran de betrokkene pertcman In eene dezer dagen gehouden vergadering van de orde van advocaten en van de proourears bg het prov gerechtshof van Groningen en de ariood reelitbank aldaar is besloten een adres door de leden der orde onderteekeijd t zenden aan de Tweede Ksmer der Staten Generaal met verzoek het ontwerp van tiet hpudende eene nieuwe reshterMjke inriohting niet tón te uémpn en voor het geval de Kamer mocht kfannen heen Wappe over alle Bezwaren in het adres SeêrgelUgd dan toch in zoover te gemoet te komen aan hql belang Mn den rechtzoekende dat de zetel van den Hoogen Baid worde geplaatst midden in het iaod Aisdhrifien van dat adres ïnllen wurden getoiides hau de indivldneele leden der Kamer aan des minister van justitie en aan de vertobillende tt den vao toezicht en disoipline enz in ons land In de vergiidering vau h t Koninklgk Ilf i t van ingenieurs die Dinsdag in het lokaal VUigentia plaats had werd o a besproken de verbetering van het Hellegat Men zal zich herinneren dat op de begrooting voor iKt departement van binnenlaudiche imkenvoor 1872 Mft t ln wat uitgeirokksn voor het naken van eaodajp vahg het Hell gat ten einde den toestand van 4 vfurwatqr ft verbeteren Die poat is toed tfgetiémdi voQri l ten gevolge van de bestrgding van den heer Stielljts Als be waar tegen het toestaan dergevraagde som werd toen aangevoerd diii door keileggen van een dnm er miiider water op het Haringvliet zou komen het aanta waarnemingen teklein wa en men oabekend wat met de hoogte vanden am efe bezwaren wei den op r veigaderiug van het inttilnïA In hét breede besproken en wederlegd terwgl een der ingebieure hiüledeclde dnt de dam op tÈf ipet r boven gewoon laag Aalier wat bntworpen Niettegeuttaande op do gedrukte punten van belehrgviog vermeld was dtit de zaak van het Hellegat zog worden behandeld was de heer StieUj niet op de vergadering tegenwoordig Ondertutschen maakte geen enkel lid tan het Institunt bair uir iegeil k l ontwerp Kaar wg van gueilerhaiid vernemen is iu eene op gisteren te Amsterdam gehouden vergadering be fóteta tot de oprichting eener Algemeene Kederla bdsahe Vrouwenveieening otader de zinspreuk TesBclseluuie Het doel dezer reremiging it een verbetering van het lot der onvermogende rouw uit den beschaafden ttaud door aabmoediging en bevorderbig vun haren arbeidezin De verceniging zoekt dn vrouweliike n crheiden talenten te ontwikkelen en te vcrbctereli n ii iten daarvan in den handel te brengra doof die legen de waarde in te koopen en weder te verkoopen door oprichting van depótt of uiagaz jbefi door het houden ran tentoontteUnlgbarars door verbtingen of op andere ji lkti Behalve Ie Amsterdam heblien zich ree ls afdeelingen dezer verceniging geveit gil te Alkmaar Delft VGravenhage Ilillegom kapell Zuid rèlaud Middelburg Rotterdam Vorden eu Zutljen Wij ertrou en dat liet aan de oprichters dezer vrreeuigiiig niet aan medewerking tol bereiking vanhet vermeide doel zal ontbreken ttbl lifit Breda meldt men dd 10 April Iu de olgemeene vergadering der Verreniging voor lïnudel en yverheid werd s eenparige stemmen bcj uten tothet vieren van een eigenaanlig fee t de beMénkiug nametgk van het tt t stand komen der orerlirngging van het Uollandsch Diepbg Moerdijk Te ciis wèlitott uien bij die gelegenheid hulde te brengen aan hm wier namen ouaftBhèidelijk aan dezen reuzenarbeid verbonilen tijn l totu zullen de voornalnns e ontwerpers v4n dat werk zöo hier aU te Dordreftt tot bewoning van die bgeeokomst worden pitgenoodigd j De oomnsisaaris des Koniiigs in Frieainnil en de burgmieeater van Leeuwarden hebben zich waar Amsterdam begeven om hunne opwachting bjj lil den Koning e maken Dezer dagen werd door een der ingezetenen van VHenogedboaeb nainent d burgerg Über stad een regdist tot Z M deu Konipg gericbt waajibg werdte kennen gegeven dat een deputatie uit die bur g g i anr Amsterdam zou vertrekken oat tgdentZijner Majes oits verblijf aldaar ojiu Z M aan te bieden eeu vau honderdi n handteekenïngcn veortien Verzoekschrift strekkende om het door deu zeef geaohlen geoeraal majoor l on van Dedem aangeTtaagde pensioen en ontslag uit s lands dienst nkt te verlceiien Met voorloopigo kennisgeving vertrok een der ingeiïetenen glinge naar den Haag en stelile dit ia Uen avond nog in iandeü van een der flieustdoendc omtieren van het paleis Dil ptea kon ephter tot veler spijt geen ooirtgang hebben omdat nvermcht de tiding kwam dat bet verzoek 019 oiflWag was ingewilli u op welk besluit niet teruggekomen kon worden Maar wij vernemen zal door de burgerg dezer stad 4 Is reeds op verscheidene plaatsen in ons vaderland door Heeren Bouwmeesters en Bazen uit eigen beweging en nil gegronde overtuigingen loenaverboogjng tot ataud gebracht en dom dets ge ênüMe oèk i frerking 6 Daar wij zodwel BiÏ8en alt rieeftm Werkgevers enz meecmaleu bebhea vaoigerekeBd enovertuigd dat ons billijk verzoek net nietminder kan word f bevredigd iia inït devoorgejitelde kbisi e van tS 14 en 16 oenten per nur zoo houdea wij ons wel verzekerd dat ergeene moeielijkheden of bedillingen zullen worden ingebracht en wensohen Bw aller algemeene en gunstige baaliisende ütt£igspoedig dobr openbaarheidte mogen yiiaMb Mijne Heerei Uw dienetf illige dienaren N tme i èe CMmtMW t Jj P JONG President aan dui algemeen geachtcu luitenant generaaT bg zijn vertrek eeh blijvend aandenken worden aangeDoden Z M de koning van Ëe ë Seeé bij eigenhai igtti brief aan Z S d b Iraning der Nederlanden dankbetuigd voor Ii4 Brialle nMgefproken mor B l iiasymifthiakeb toMt n W Jf i d Mimi Burg rllik9 E tand OtBocttt in A ril Mürttfinl Winn n wAln i p van V htcu 12 Cithanna Maria JoJ Vanuakn a C A G ao Langen Spratjt eg P W üfipbina Dudin M fiuijst n 0 I RL l M 13 AfirN Dj audiëntie bg den Ksaingvan militaire andere autoiiteiten wat Woensdag teer dnik bezocht vooral ten gevolge van de plaats genepen promotie bij bet leger daar vele nieuwbenoemden hiid opwachting maakten Te kb uur liet de mnziek der tcbutterij zich hooren op het Damplein big de zoogenaamde wachtparade De Koningin is oitgereden en brengt o een bezoek aanr lie ter gelegenheid van de Aprilfeesten gedecoreerde WiUemttrtat Naar men verneemt heëfl het vorstelijk paar gisterenavond het concert bijgewoond in Peim M ritu heden avond mi het den schouwburg bezoeken en Zondag na de godsdienstoereinng de tuinen ran het Kiiuinklijk Zoologisch genootschap G Wilion 7 ai VcKirapoedig bevallen van eeiie elgesohapene Dochter N HQOUB NDMK jetf Echtgenoote van A D vaS db WEG Stotwiji rêl ü 12 April éli Berallen vaa eene relMsohafm Daetfttf C A Q WENNKKiSS VAN Lauokchuuï Gouda 12 April 1872 Heden overleed na een anurtelgk Igdentot onze groote droefheid oneen ionig geliefden Zoon UUUNKLfö in den o etwm ran bijna acjittien jaren Iteeumjl L KEKSBEBGïaf 12 April 1872 A V JKEKSBEBGEÏf BiiA De ondergeteekeyde erketttelgk voor de vele bewjjzen tbu belaogsteUidg too ran binnenal i van baiten deze ijtatk ontrangen ter gelegfanbeid van ket lloor hem op den 2 April jl gevierd 25JABll9 JtJBILÉ als 8ECBETAÈI8der Gemeente Gouda bétqigt d HirvAOc zjjnanharte ken 4ank j J DEÖOGMEVEE POIITOüN De COMMJSSIE de VEBÉJiSliGDE TÏMMERLIEDËN verzoeken aan hnnne meesters een gunstige medewerking daar hun gezag toch meer is dan het onze en ook door ons geëerbiedigd moet worden Zoo vei zoefc 4 M dat z eene vergadering voor oM mógen aanlagen tei bespreking van gepotte voorsteUaiy wMV op eenige van ons zoiiden tegen wotflrdig tmnen zgn voor ons idgem n belang en dat der Meesters en overige knechten tot n guusijJK einde te vereeuigen en den tgd te bepal j VUp neer de voorgestelde klasse h t hoo re Ipon van hunne Meesters en Bazen znllcn ontvangen Nnfr men zegf is do burgemeester van sHee renbetg in zijne betrekking geschorst W ii herlialenhet gerucht ofschoon de reden waarom ons niit duidelyk is Arnh CÏ Laatste Berichten Madrid 12 April Vo güutdelaasVeberichten zgn gekozen 230 minitterieelra en 121 opposiiiemannen De ear itti obe benden agn verdwenen uit de provincie Gerona die in de pwvineie Barcelona worden ijverig Tervolgd Het land is rustig Madrid 11 April Nabij ViUaftiinca in de provincie liarcelona beeft een bebde van 250 curlisteu een spoortrein aangehouden De telegra iMrndei wer den afgetiteden i en reizlg ers geschiedde geen leed De gouveritinr Jjiin Gerun teiegrapheert dat in ile omstreken van die atad alles rustig is Da troepluopereerden in t lierjjte men eet niet met lielk resultant Berlijltl 12 April De rijksdag heelt in zijne zittiug vim heden de consul re conventie met oordAmerildt goeilg elird Walbiligton U Apji Het eomH roor bnitenlaiidsche zaken heeft 111 het congres een rap port iiitgebrdi bt ten gutiste voa het voorstel onr den President der liepubliek op te drugnu van de Begéering op C i te eitcben dat de Amerikaansche burger dr Looird onroorwaardelgk op rrije voeten worde gesteld en hem zijn eigeddom worde teTuggigevfn Gouda 12 Aprd 1 72 M jnieer de JUdaetair iriibir dankbetuiging voor uwe mecmialcn betoonde ivtlwtliV udheid voor otsté zaak wenden wij out met deze nogmnals tot V bele l yerzoekende deze noodiging bivi onze Heeren Meesters eu Timmenuausbaztit ilthier in uw Courant te willen ducn pbiatteu Jieerefl Meetteft e Tuamertiuiaiiiaze I Met de meeste bescbeiilenheid verzoeken wij U allen dez olgende regelen ih overdenking te willen ueinen tr S eiide de po ii n der timuiermansknechtl n om miit de Meesters in overeenstemming te kioaeu tot eene zeer gewentchte verbetering der tbntia ixttoande werkloonen en wel omdat ook bg U de gegronde oreituiging moet bestaan du het vak zijn brood waardig is Het versing van de Maatschappij tot Nut van t A emée 11 1160 van dil De NIEUWE NEDEBLANDSCHIJ SPAAB I N O £ Z O If D E N verspreiden maakt bekend dat door haar ali Hoofd Agent is aangesteld voor Gouda enom bel rrt L Vi ns wVdt ken i HeerYnOGENDOOaN Jl ontbeerd terwijl de dageliiksclje ondervinding leert nende aan de Varkensmarkt dnt wg velen niet meer evenaarden m ct onze in komsten Daar ehlie verbetering niet andera kan geschieden dan door onderlinge goedkeuring en raadneming van Heeren Werkgevei s en Baz n zoude eene bijeenkomst onzer patronen wénschelijk zijn ten einde den tijd vast te stellen en om tegen 13 14 en Is eenten per uur h$t tinunerloon te btrekenen en te doen uitbetalen terngl aangenomen werk of werk p f stuk evenredig daaraan kan worden giateld Wij van onze tijde ttell ons voor ook de be zwareu onzc r Bazen te zullen erkennen en lA acht te nemen en wensohen daartoe l £ ene goede verstandhouding tisschea Baas en knecht te bevorderen en te behouden 20 Benaarstiging van het timmervak za iet ten pchtarblgren 3 Zal zorg druk en wr l woidqn weggeruimd de achting voor het edele vuk herleven eu voor het minst toch stand hou4en tbet de inkomsten van de fabriekarbeiders enz i Tevens maakt zij bekend dnt bg hem te bekomen zijn A ANÜKELENoif LOTENa 1 in de leenirig voor den AANBWÜW VAN DÜIÜENEf BüaöERWOONHüEEN jn 4f tierdain De Directje Va HAliMAEL tt Ci ÏE IIIjCH Ben goed Ingerigte SMEDEltIJ en tevens ter overneming aangeboden SMIDS GEREEDSCHAPPEN T bevragen bij H van Gunt Ho e Gouwe Jan Prince Cie Turfmarkt fl ffll Gouda Correspondenten der BiiandwaabboA Maat t SCHAPPU Directeuren b JoNG Coup te Arit4i vdam