Goudsche Courant, zondag 14 april 1872

M Yf Woüiisdai 17 Aijril 1872 7 W 1193 l ieuws en A lverleDtie ad m fiouda en OmslrelieÉ BUITEN liDllefiiamlüi h Overal SPECIALITE Dps NOUVEAUTÉS de D SAMi OM Gouda Do ondergeteekende heeft de eer ijnen geachten BegnnetigeÉs te berigten dat alle NOUVEAUTÉS als De ondei eteekenden hebben de eer hufineu geachten Begunstigers de ONTVANGST te Wichten van eene ELEGANTE S0RTBER1N GOSTDIES REfiENfflANTELS TAfIS TARTAH BENE GBOOTE COLLECTIE weUce van af heden in ons Borenmagaz u tër l ichtiging gesteld worden Haute Nouveautés in BI10DERIE GLACÉ en GAREM HANüSCHOE EiX BUCKSKINGS LAKENS en verder alles tot het vak behoorende AanbeYelende hebben zg de eer te zgn ÜEd Uw Dienaren Gouda April 1872 B A ia ijis A isriT êC O V W D SCHENK NIEUWSTE MODELLEN VAN DE BERICHT DE ONTVANGST EENE RIJKE KEUZE DOEKEN en VERDERE NOUVEAUTÉS p verdere ARTIKELEN in elegante en ruime keuze zyn ontvangen Zich myizaamst aanbevelend KJDEWATERSCIIE BEETWOIlTEL SUIliEaFABIllEK Maatschappelijk Kapitaal f 350 000 verdeeld In 3500 AANÖEELEN i lOO Direcleur G L Schim van der Loeff Ing enieur INSCHRIJVINGEN worden aangenome 7Jo dam b de Heen n R MEES ZOONEN en te Gouda bfl de Ondergeteekendea by wie prospectussen vcrkrygbaUr zfln Goud 13 April 1872 Wed KNOX DORTLAKO DOLLANDSCÏIE SOCIETElf ailÊVÊIVSMzSÊ f4 uu opgengt UI den jarc 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN WLLIOEN GULDEN Voigeikmecrd Directeur P J ANGERPIUIZEN Kantoor te Amttei dam Reguliergd warssti aat b het Kcminggplein X 301 DOORLOOPENDE en TLTDBLIJKB Kapitaal Vejaekeringen WEDUWEN en W EZEN PENSfOENEN dadelijk ingaande ea uitgestelde LUFRÉNTEN ÜVEBLEVINGSKASSEN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Ganeraal Agent de Heef T URAIJBE te Qondf H Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Goiida de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris Mft Mr C E Overgaauw Pennis VordreeU H Vnesendorp Gorivchem Heeren C de Geselaar C Graveii utge P J Landri f vrf Leiden Lezwjjn Eigeman Oudewater Heer R W Haent ens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop ZoaH Schiedam P Loopuijt C Vlaardingm Heer Paulus Kikkert Woerdm G Groeneveld Openbare Verkooping De Notaris MONTIJN te Gouda zal op MAANDAG 15 APRIL 1872 g Toormiddam ten 11 ure in het Locaal Tivou aldaar ui h t openbaar Veilen en Verkoopen 1 VIER vóór eenige jaren zeer soiled nienw gebonvde WOONHUIZEN met ERVEN ea GROND gemerkt wjjk P n 46 46a 47 en 47a aan de Spienngstraat binnen Gouda kadaster Sectie C n 1904 1905 1906 en 1907 Deze huizen worden aésonderl k geveild 2 Eene HYPOTHECAIRE SCHULDVORDERING groot in kapitaal VUF DUIZENDGULDEN rentende i 5 percent ten behoeve van W TAN RUBdENAM thans in staat van faillissement en ten laste van A A THOOLENÖ met verband van eertte hypotheek opACHT WOONHUIZEN met ERVEN in Korte Akkeren te Gouda gemerkt wjk P n 252 tot en met 259 Breeder by billetten Informatiën te bekomen ten kantore van do Notaris MONTLIN voomoemij Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld Op VRIJDAG den 19 APRIL des voormiddagg ten O ure aan de bouwmans oning wijk A n 155 bewoond door ARIB HONKOÓP te Krimpen a d Used van 6 KOEUEN die gekalfd hebbenof op t kalven staan 2 KALVEREN en diverse BOüWen MELKGEREEDSCHAPPEN waarondereen nieuwe BOERENWAGEN Nadere informatiën ten kiUitore van den No taris G J SPRÜUT te Ouderkerk a d IJud 1 UBd Dv Dienaar ID SJ l SOl Lokaal TIVOLI Spoorstraat te Gouda THÉA TKE COIXCEBT Frangais èt Alleiriand Direction S EBELSBACHBR mèt medewerking van den Heer KAPPER ConpleC Zanger mt het Theatre VARIÉTÉ te Amtterdam ZONDAG 14 APRIL 1872 BUITENGEWONE GROOTE Matinee Soiree JHusicale MATINEE van half één tot drie ure AANVANG DER SOIREE om half acht ure Voor de MATINEE 15 Cents in verteering Voor de SOIREE 25 Cents in verteering TE GOUDA IS UIT DE HAND TE KOOP iOOO Meters Grond met daarbfl staande WOON en PAKHUIZEN goed geWen aan het water voor handel of fabriekzaak zeer geschikt Te bevragen franco onder lette O bfj den Boekh a ndelaar A BRINKM A N te Gouda Engelsche Bieren De ondergeteekende maakt i x n geëerdea Begunstigers en Stodgenooten bekend dat hg door de Heeren SAMUEL C te Rotterdam is aangesteld als Depothouder voor Gouda en Omstreken van bovengenoemde BIEREN en beveelt zich voor de levenng daarvan rainzaan aan Hoogstraat F H T ER BEEK CORRESPONDENTIE Plaatsgebrek belette oos eeD panr Adverteotiea heden tl plaatsen Gooda Drak tm A finakaaD Het PnuMshe fcoaveroement wh nt fotraiif r t gMt de Bonapartietisolw kuipergen tr tn optrcdeo Altfaant men spreekt fan de arNrtlM van twee Kenteo de keuen die te VerewUu de iroepen wildea oinkoo Kn Voor zon Ie niiiiitjiter vm f nan siën eeii paar mbtenarea aljcezet heblxm die vwi buil positie mi l mik ouaktrn om dr v n te ref eering te oiidcnteuuen trrwgl syu awlitf nxiut voor jiutitie een drnirlykc cliiftinK voumciaeat lou c a ouiler de ambicDaren ran zijn depBrteinent tiet iwenie dmer op het Ëlytée en d daarop nilKd receptie erd wnler niet duor kden il K ilt nEvde liijKCurauiid du danrin een iiibmik op ihi besiuiteu der nat verKa lenn tira I e leden Art reolit rlijke miclit eo de eretelgkra wiircM Mu de bearl He aartebtuchop fan farij kad bedankt Op bet ilenle diuer ilat Ziiterd K plaat had waren d Keneraalt ri a oiligil De aoirn wi l ouk d nr MNBiaixr pniiiea ren UrUiaiis bgi ewouod lie feeti riteiten Kcrn nii uw vrrtier te l rga daar hrt vertrunwea krrlrelk lie inwonen der luwfiUtad tga iêB ook erf trvreden U t faurmi Ofieitl berat ket beeUit oniraot de fmf Me Mala wy vroeger aeldilaii mg i X ni mmmter ran kooplmnili l brnneiid m jatai van de ïonlard M mmittene um voor de OOMWiM iMrene ile B irt njn trrwyl Thien piaoout liever Benniat d Arjr bad ilie al ise jff mhtt lil JwMC I pw a n l m l d r iMnrwtiag m ai wikn een aan ran SMer beteekMlil f MWlMt jlnbiaal vrratrrken to e atind drr onderhandelingen net Amerika is ia het llntscbe laftrrbu een onderwerp an diMOwie ge w ant übulatone wr Krnle met lleni de atakkeo orcr te lexK dw tasDoben de beide pMtrernenienIM K n ftwintM maar mtfk oa tijn politiek nadrr tr dam knoea vï r dat kg ket antwoord ter Ane rikaaii clie referring ha l oat an ea op loid nn ville a nota van 20 Maart I it aniwixinl tal de htm lioK VBO Kiixelanil moet n brp ilen l eerale aiaiater keelt evenwel belooKI ioa poe dig miigeigk aan ket Parlemriit taede te dn lco eea aaalnOKiiiorie waarbg tea verkUreoile nota wa geviieiid wo dea in aiitiroard op dr Ami riksanxHie memorie wt4k alnk dm 15 dener gitterrn iaa de oketdareohtert te Uaiière suu ter kaïld fceatelil worden Glailatone a woorilcii ademden ovengens een vernncode yeiindkerd jegens Amerika rn cgii groote armMMDt waa dat dr hoodm r tegenover Amerika niet welwiileal kki Mijveo indien men n reed lie atnkken publiek maakte Het is ontt n eggelgk waar dat men min lietde Kijden vin dfii 9Uin sedert de opeiiiux ran het debat tot kalmte is gekMMB en d it men dut veel nader ataat bij eene vWedsaaK opbMing I e tiitiiigra van den Dnttscben rgkadng levei n nag weinig intertmiris op Vrgdag w tieehu de nwokrire oonrrntiij met de Vereenipde Stalen van Nooid ABeriin tonder eenige belangnjke ditea s aaageaomen Kerat wanaeer He lieieraoke t eede kaaMr hare w ktaamheden ten einde gebraeht kseft en de leden o naar Berlgn kannen vertrekkt venrarfit nnn dat er eenige levendigheid in kd parleiaeiit komeo zat IV a eraardigden die t itond aan de oproeping gehoor gaven zga wéinig jgeatieht otrer de vertraging welke daardoor de werk laaaheden van den rgkadag noodzakelijk morten ondervinden Voortil de leden van den Pruiiisohrn landdag die thans reeda sedert bet einde van hrt ronge jaar onafgebroken in de vertegenwoordiging van land en rgk werkzaam waren en hunne ztt igen ter wille van het Duitrolie parlement vprfrioopig aGhiir lin geren er op ondubbelzinnige wijze hunne afkeunng over te kennen dnt hun kosttvrr tijd wcgrni onroltalligheid vat den rgkadag verloren gaat lv yorU teiritfêpartei soHg nt zelf voornemen te rijn om dra rijkakaiiselier over deze qnaeatie te interpcllreren en er bij de regwring op iian te dr ngen dat de tyden van bgoeDkonit der vcraciiillende landdagen en van dan rgkMlag vasluiaidd nllea wordoi tea einde in ket risrvfulg Rara eigk te nakaa dat laaddagea en rgkadag gelgktg ig zitting hebben In Dnitaehlaiid doen de natiottaat libenlen hun beat om naast het algemeene Duituche rtrafwetboek ook een eeororniigc burgerlijke eo mditaire wetgeving te verkrggen l e Pmiaiache regeendg weaaekt dit ook maar de Zaïdelgke Staten minder Men zegt dat Lasker e s oii het hmtate beslnit van den boadaiaa I vaomemen zqn oa kan rooratei dit jaar weder te herbalen oa zoo de wederspannige regeenngen te dwingen voor de paMicke opinié te bnkkrK In Uoatenrgk Uijft aller aandacht gevestigd ap den rerkiezingaetrijd in Boheaa waar de üzeeben allerlei Actiere laadaankoopeu doen om ouder de groote grondbezitters de meerdeftieid t verfcrggen lic aitaiag ia nog onzeker In Hungarge pat da liakeogde voort om de nieuwe kieawet doad te redevoeren xg drijft dit spel i ht r zaa er dat alle weUvnkoiidea van haar alkeeng wocdm en de Deaksartg door bet drgvm der liiikermaniirii eer ver terkt ilan rerxwdt e ultrauioiitjautcbe partij heelt gedachtig aan t visaaheii ui iroetiel water ziok vaa de tieakiatcn afgeteheidea ea onder graaf Apponyi eea leiratandigc fractie opgeriokt die iicfa iu de eerate piaata ui bezighoudea met de i kerkelijk halaogeo üoo tya dr sifriaalen overal dnelMe De Carlistiarhe beweging ia Spaige moet van niet veel beterkenis zgn Hier co daar doea sub echter BOg anuraudiagen ra wanor lel tikedeo voor DÜITBCHLAND Keniga uagea gnooan oaaiU B Hcfigw eett veiaa denug pfaut frhiul van onderwgiefa uit de prormeUa Br uiif éM 8afcsea Haawer ea He n N a aaa dit eetdlVftmarereia der Freuniseb u Tolktsebnllebier kekM lpgerielit De rrcenigiog stelt zich t i daal ddj bevoNlenug van bet lager onderwijs en der oiiUrrwigMra hel uitvorrcud ouait zal geves tigd ga te fierign Hrt oumité verzocht en verkreeg audiëntie bj den Miaislrr van oniierwga m weet dezen op hetgeen duur d nderwgiera iii ket bdang van kei Ainderwgi weid wentehelgk geaobt 1 verbooging van de anbaidi aan de schalen vaste jaarwedde naar den leeftgd geregeld S tol nitroenng van de wit op het ataatscbooUoezielit waanaee de onderwijzen kanna hooge ingenoaenheid beluigdea IS driugeud noodig dat hrt achuulioeiiekt wordt upgedrageu aan Bannen van het vak alleen zaakkaodigen zgn in staat om de leemten in hel onilerirya te zien en daarin den weg aan te wgzen die uioct worden gevolgd om de aofaolen tot nationale luriehtiniiea te maken S de ontwikkeliug van de onderwgters moet worden bevorderd ea de normuil eholeu wurileu uigeriefat o en enkoaatig de door Pcstalozzi aaagegeren paedagogw De Miniater ant oordde op da aededeelingeo van ket ooailë in gnnstigen zin eo sprak uit oerig over de hervormingen die in het onderwg moet en worden lugevaerd Hel hoiwer abaidii erett der seboloo was ook volgens kea de grondtlag van elke rerbetering in dis volgende tittin van den Landdi hoopte hg de wtt op het oiiderwgt in te dienen Overeenkomstig ds grondwet zon aan bet beginsel worden vaatgehooden dat het onderbond der sebolen kwam voor rekening der gemeeuten de Staat eehier moett hoogere anbaidirn rcrieenen de Kreisoninang was als t ware da voorkerridiag voor de onderwgewet Ala ecu bewgs boa dringend noodig het wM öm in de leemten van hel oniierwga te voorzien weea de Minister o a op S lezii waai in een enkrl dialriot liV plaatsen nnbnet waren terwgl om behoarlgk lu de behoeften van het oiiderwga te voortien niet minder daa 700 onderwgzen zonden moeten warden aangesteld Ia Oost Pruisen werd ele plaataen de schoolpiieht niet moer gehand op el i al i Het sobooltoezicht liet vooral in Poaen veel te wrnsohrn over daar aren 89 acboolopzienert die hM Dutaek niet maehtig zgn de onderwijzers verleeren daar meerendeels het Puitsoh dat zg uH de normaalschool hebben meegebracht Er waren veel iBoeilykhéden aan de nieawe regeling verbonden maar men aorst grdnid hebben de tegenwooidiga toetfaind éen werk vaa 30 jaicsi kon niet op tfiu worden veranderd Wat de vorming van de onderwgzers betreft Boest vooral gelet worden op hun zeirstandigbcid Oa oök in eenroadige aken onderriokt te kannen gevea WM volgens den Miniater grondige atndie noodig hoe def elgker het onderwijs is des te meer koo het aakooltorticbt worden beperkt Men moest bg de opleiding der onderwgzera hooge eiacfacH stellen wanneer men iete goeds bereiken wilde wanneer aen weinig eiaa ht dan ligt het in drn aard der Bcnschen dat zij nog al drr voortbrengen Het comité bedankte daarna den Minieter voor het gehoor en wees op het vertrouwen waimxe da onderwijzers thana tol de Regeering opcagm BINNENLAND GOUUA 16 Apbil Hrt bevel over het te Geertniideuberg gestatio neerde 3 bot van het i reg utbutene is qi gedngen aan den dezer dagen beooemdea aiajoor F U F L Charlier Door den Oonv Generaal vaa Nederl lndi £ is bg het departeaent van aanei2n werktaaa gesteld de aiabtonaar voor deu borgerlgkea dteust u Neded ludië 1 Peelea tiisteren avond ontving d awlaiiga tot koianel be aooatda bnr vaa 4er Hn4 gra alkier eene serenade die kea Ss aangehodea door de oflieier no da dd sehiiUer Eea zeer groote menigte kad zicli op atnat var eemgd oa de tonen der aonel te gemeten en q moeten zeggen het was de moeiie arannl Ook gis tereuavoud toch f de uuiiek van onze tdiutterg weder blijk d t zg steeds vooraitgaaL Zg doel voor de toekomst het brate hopen De wuamg van den kutonel verlaten kebbeade gingea de gezaaMatlyke olleieren der schatterg ea der infautene begdcHl duur de oHtiiek aa eea praaKiuile door de stad gema iki te hebben Baar Ti roll waar de tgd verder in ge ollige kout en of gaaoegetgkr wgie werd door mckt Naar vg ael geuoagrw vemeaam hebben cakein stidgeuooteo ziek krt lol aangetrokken van da kaïa gninneo die door dra brand van Vrgdag op b terdagiiacht aan hel j n gpod alhirr hun fpied reria reu en daardoor grbrek hrbben aan vele da l jkscha brnuijdigd heden Wg faevdea dieongelukkigen aan allea aan Wan neer leder eeu kTünigfaeid geeft ia dat voldoend om die arme mensohen er we£r bovewni te helpen Bij vorige gelegenheden Merk het dat de Gnodscha burgrrs nirt gierig rgn aanneer rr van weldoea sprake is toodat wij ook nu niet twgfelea of e lal voornen wonlea lo de ouKeubli elgka behoeft dier ongelnkkigeo T oar beperkte miate tan loealiteit ia d kawraa der infiinterie Ui U en niten van de in te deete itlicteiis drr liohting V4n lilt bestemd Voor het Sde en üd battljun 4de reg infanterie mirn ütt ia Gouda wonjan geknxemeenl Na geoefend tr zgta komen zg weder te Leiden in gamixoeo terwgl er alsduu pla nts is gevonden door de thani onder de wapeoi rgnde miliciens ran 1371 inmiddels ntft onbepaald verlof hinswaartt te zeiidbuc Tut de oefening aii de miüciens te Oouds w r den ged taclirerd ile late luiieiinut ndjndant Herber brnevells een SOtal onderolllcten en kor raals Uit Nienwerkerk a d Usel ehrijlk atan dd tl April Gisteren is in deze geaeeute feest gevierd ter gel nheid van het henlenkeo der vestiging vaa s lands onaf hankelgkheul Keeds in den vrornen morgen wapperde de nationale Irieklenr uit elke woning en wetden er eeniire eweerschoten gelust oa ile openuijj van het feest san